15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002614890 2015-03-04"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 4 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ /1045 Ταχ. /νση : Αν.Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : Κιλκίς Τηλέφωνο : Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Σ Fax : Πληροφορίες : Ν.Κοµπινόγλου Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Το Π.. 133/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13, του Ν. 2286/95 Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 19/ Α / ), περί ανάδειξης προµηθευτή µε απευθείας ανάθεση. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α / ). 5. Τις διατάξεις του Π..118/07 (ΦΕΚ 150/Α / ) Περί Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου. 6. Την µε αριθµό 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/.Β / ) περί αναπροσαρµογής των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/Α /2010) για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια προїόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 7. Τη µε αρ.οικ (9980)/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ3129/Β / )». 8. Το αρ.οικ /3066/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων, µε το οποίο µας

2 δόθηκαν όλα τα στοιχεία για τις απαιτούµενες εργασίες(αναλυτική περιγραφή εργασιών), τα απαιτούµενα προσόντα των υποψηφίων καθώς και για τον προϋπολογισµό της µελέτης. 10. Την αρ.37/ (α Α:Ω2ΞΥ7ΛΛ-ΦΒΦ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ Την εξασφάλιση σχετικής πίστωσης ύψους ,00 για τις εργασίες συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων του ιοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, από το φορέα 721 και ΚΑΕ , µε την Α/Α 333/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. έγκρισης Υ..Ε Ν. Κιλκίς:49) Α Α:6 ΞΩ7ΛΛ-ΞΧ5. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης µετά από αξιολόγηση προσφορών, που θα κατατεθούν, για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων του ιοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, από την υπογραφή της σύµβασης έως Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ,00 χωρίς Φ.Π.Α. Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. Η σύµβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως και Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με το όρο συντήρηση εννοούνται οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, για τα κάτωθι εγκατεστηµένα συστήµατα του κτηρίου του ιοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς: 1. Θερµική ισχύ εγκατάστασης 2100 KW. 2. Ψυκτική ισχύς εγκατάστασης 1500 KW. 3. Εγκατάσταση µέσης τάσης χαµηλής τάσης 2Χ800 KVA. 4. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 250 KVA. 5. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης πυρόσβεσης αυτόµατη κατάσβεση. 6. Σύστηµα BEMS (Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων). 7. Σιντριβάνι Σύστηµα καθαρισµού χλωρίωσης επεξεργασία νερού. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαµβάνει το συνολικό ποσό των εργασιών συντήρησης σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη

3 δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του ενδιαφερόµενου πρέπει να υπάρχει : 1. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εµπειρία του σε παρόµοια έργα συντήρησης συνοδευόµενη από αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία (π.x. κατασκευή αντίστοιχων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, συµβάσεις και τιµολόγια παροχής υπηρεσιών εργασιών συντήρησης Η/Μ συστηµάτων αντίστοιχων µε αυτά που είναι εγκατεστηµένα στο ιοικητήριο της ΠΕ Κιλκίς). 2. Υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές των συστηµάτων του κτηρίου της Υπηρεσίας και των τοπικών συνθηκών του έργου (απαραίτητες γνώσεις λόγω της συνθετότητας και πολυπλοκότητας των Η/Μ συστηµάτων του κτηρίου της ΠΕ Κιλκίς) 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεσµεύεται από την απαίτηση άµεσης επέµβασης εντός 6-8 ωρών από την αναφορά του προβλήµατος βλάβης. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεσµεύεται για διαθεσιµότητα υπηρεσιών και υλικών συντήρησης καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης για το σύνολο των κατ ελάχιστον απαιτούµενων εργασιών. 4. ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: Α. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Β. εν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Γ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο.. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. Ε. Θα προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειµένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

4 Τα παραπάνω θα περιλαµβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 5. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να υποβάλουν προσφορά για συντήρηση ορισµένων µόνο από το σύνολο των ηλεκτροµηχανολογικών συστηµάτων που φέρει το κτήριο του ιοικητηρίου της ΠΕ Κιλκίς, όπως αυτά αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Τµηµατική προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και και ώρα 10:00πµ. στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της ΠΕ Κιλκίς, Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. Οι προσφορές δεσµεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: Για τεχνικά θέµατα: στο τηλ ( /νση Τεχνικών Έργων, κο Πετρίδη Παύλο) Για λοιπά θέµατα: στο τηλ ( /νση ιοικ.-οικον., Τµήµα Προµηθειών, κα Κοµπινόγλου Νικολέτα). Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ (ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 1. Καθαρισµός φίλτρων FCU και KKM ( 1 φορά ανά 3 µήνες ) 2. Έλεγχος πλήρωση αέρα στα δοχεία διαστολής. ( 1 φορά ανά έτος ) 3. Συµπλήρωση αντιψυκτικού εγκατάστασης. (1 φορά το έτος) 4. Καθαρισµός στοιχείων FCU - KKM εξωτερικά (1 φορά το έτος) Α.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. Μετατροπή της εγκατάστασης από λειτουργία ψύξης σε λειτουργία θέρµανσης (1 φορά ανά έτος) 2. Άδειασµα κυκλωµάτων ψυκτών 3. Καθαρισµός λεβήτων και συντήρηση καυστήρων ( 1 φορά ανά έτος ) 3.1 Αλλαγή µπεκ καυστήρων 3.2 Καθάρισµα ακίδων πολλαπλασιαστή 3.3 Καθάρισµα φίλτρων πετρελαίου και ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδων 3.4 Έλεγχος διασκορπιστή 3.5 Καθάρισµα φωτοκύτταρων 3.6 Έλεγχος των αυτοµατισµών των ηλεκτρικών πινάκων των καυστήρων Α.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 1. Μετατροπή της εγκατάστασης από λειτουργία θέρµανσης σε λειτουργία ψύξης. (1 φορά το έτος) 2. Γέµισµα κυκλωµάτων ψυκτών και εξαέρωση. 3. Καθαρισµός φίλτρων ψυκτικών µηχανηµάτων. 4. Τακτική συντήρηση 2 αερόψυκτων ψυκτών ισχύος 145 RT έκαστος. ( 1 φορά ανά έτος ). 4.1 Υδραυλικό κύκλωµα ψύκτη Έλεγχος της λειτουργίας του ελεγκτή ροής ψυχρού νερού Έλεγχος της λειτουργίας των ελεγκτών αντλιών ψυχρού νερού Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη ψυχρού νερού µέσω της θερµοκρασίας εξόδου νερού Μέτρηση της απόδοσης του εναλλάκτη συµπύκνωσης µέσω της θερµοκρασίας εξόδου νερού (όπου υπάρχει) Έλεγχος της συγκέντρωσης του αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό δίκτυο (εάν υπάρχει) 4.2 Πίνακας ισχύος µονάδος Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων όπου απαιτείται Έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων επαφών και επιθεώρηση των επαφών Έλεγχος των ρυθµίσεων ηλεκτρικής προστασίας των µηχανών των συµπιεστών Έλεγχος των εντολών λειτουργίας και προστασίας

6 4.3 Πίνακας ελέγχου µονάδας Σύσφιξη των ηλεκτρικών συνδέσεων (όπου απαιτείται) Έλεγχος προγραµµατισµού της µονάδας διαχείρισης του µικροεπεξεργαστή Επαλήθευση και ρύθµιση των παραµέτρων προστασίας : Χαµηλή πίεση, Υψηλή πίεση, Εντάσεις των συµπιεστών Επαλήθευση των ενεργειών προστασίας µέσω εντολών της µονάδας µικροεπεξεργαστή Λειτουργία περιορισµού υψηλής πίεσης/χαµηλής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου (ρύθµιση των ορίων) 4.4 Μετρήσεις ψύξης και ηλεκτρικές µετρήσεις Έλεγχος της γενικής λειτουργίας της µονάδας Έλεγχος παραµέτρων λειτουργίας Έλεγχος παραµέτρων ασφαλείας Έλεγχος του φορτίου του ψυκτικού µέσου και έλεγχος διαρροής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (µέσω µέτρησης της υπερθέρµανσης και υποψύξης των συµπιεστών) Έλεγχος των θερµοκρασιακών διαφορών των εναλλακτών (για την εκτίµηση του συντελεστή απόδοσης της µονάδας) Έλεγχος κατάστασης φίλτρου λαδιού και αφύγρανσης (όπου υπάρχουν) Λειτουργική ανάλυση των διαφόρων παραµέτρων που µετρήθηκαν Σύνταξη αναφοράς επίσκεψης που να συµπεριλαµβάνει τις λίστες µετρήσεων, τις πιθανές παρατηρήσεις και έκδοση νόµιµο πιστοποιητικό στεγανότητας. Αποτιµώνται ξεχωριστά : 1) Αναλώσιµα υλικά τακτικής συντήρησης ( φρέον ψύκτη, φίλτρα φρέον λαδιού ) 2) Αντικατάσταση φθαρµένων υλικών που έχει περάσει η εγγύηση του κατασκευαστή 3) Υλικά και εργασία που τυχόν θα απαιτηθούν για έκτακτες βλάβες Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : 6.000,00 + Φ.Π.Α. 23% Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: A. Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε µία (1) επίσκεψη το χρόνο που περιλαµβάνει : 1. έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα, ρυθµίσεις βαθµίδων τροφοδοσίας, αυτόµατων φορτιστών, έλεγχο καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωµάτων και συναγερµών, ηχητικών οργάνων κλπ, καθώς και ενεργοποίησης κάθε ζώνης χωριστά και των εντολών κατάσβεσης 2. αποξήλωση και καθαρισµό πυρανιχνευτών όπου απαιτείται και έλεγχος καλής λειτουργίας µε τα ειδικά όργανα της κατασκευάστριας εταιρίας, που ελέγχουν ρεύµατα συναγερµών και ηρεµίας Β.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

7 Η συντήρηση αυτή συνίσταται σε µία (1) επίσκεψη το χρόνο που περιλαµβάνουν έλεγχο των στοιχείων και διατάξεων ενεργοποίησης των συστηµάτων κατάσβεσης στους χώρους του υπογείου. Τον οπτικό έλεγχο κατάστασης εξαρτηµάτων, τον έλεγχο πιέσεως διαρροής σωληνώσεων και καταιονητήρων. Για τις φιάλες µε CO 2 απαιτείται η µέτρηση του περιεχοµένου τους µε το ειδικό όργανο ελέγχου πληρότητας. Η µέτρηση αυτή είναι αναγκαία µια φορά το χρόνο. Για τις φιάλες Ρa (σκόνης) γίνεται οπτικός έλεγχος της περιεκτικότητας και ποιότητος της σκόνης και αν απαιτείται γίνεται αναγόµωση της φιάλης. Β.3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Pa (Σκόνη), CO2 ( ιοξείδιο) Η συντήρηση αυτή είναι ετήσια και περιλαµβάνει : 1. Έλεγχος της ποιότητας και περιεκτικότητας σε σκόνη, αναγόµωση όπου απαιτείται 2. Έκδοση πιστοποιητικών και υπεύθυνης δήλωσης, όπως απαιτούνται από σχετική νοµοθεσία 3. Φθαρµένα υλικά που θα επισηµανθούν κατά την επίσκεψη της συντήρησης καθώς και υλικά και εργασία αναγόµωσης των φιαλών. 4. Υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για τις έκτακτες βλάβες. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 2.150,00 + Φ.Π.Α. 23% Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Συντήρηση µία (1) φορά το έτος µε τις κάτωθι εργασίες : Γ.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ 250 KVA) 1. Έλεγχος αντιψυκτικού ηλεκτρολύτη µπαταρίας συµπλήρωση 2. Έλεγχος στάθµης λαδιού φίλτρο λαδιού φίλτρο αέρος 3. Έλεγχος αυτοµατισµών και ηλεκτρικού πίνακα ΗΖ 4. Χειροκίνητη δοκιµαστική εκκίνηση του ζεύγους 5. Αντικατάσταση φίλτρο λαδιού λάδια. 6. Για τα υπόλοιπα υλικά ( φίλτρο πετρελαίου, αντιψυκτικό, ιµάντας, φίλτρο αέρα) αντικατάσταση ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας. Γ.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1. Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα jokey diesel 2. Έλεγχος αυτοµατισµών ηλεκτρικού πίνακα φορτιστή µπαταρίας

8 3. Χειροκίνητη λειτουργία των αντλιών 4. Έλεγχος αυτοµατισµών δεξαµενής πυρόσβεσης και στεγανότητας 5. Έλεγχος και αντικατάσταση λάδια, φίλτρο λαδιού. 6. Για τα υπόλοιπα υλικά ( φίλτρο πετρελαίου, αντιψυκτικό, ιµάντας, φίλτρο αέρα ) αντικατάσταση ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας Γ.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1. Έλεγχος ετοιµότητας ηλεκτρικών αντλιών πιεστικού και χειροκίνητη εκκίνηση 2. Έλεγχος αυτοµατισµών πιεστικού πλήρωσης δεξαµενής νερού 3. Χλωρίωση δεξαµενής νερού 2 φορές το χρόνο 4. Έλεγχος στεγανότητας βανών και χειρισµός Ο συντηρητής υποχρεούται να κάνει χειροκίνητες δοκιµές των συστηµάτων κάθε 2 µήνες. Όλα τα υλικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση καθώς και υλικά και εργασία για έκτακτες βλάβες, αποτιµώνται ξεχωριστά Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ : 1.300,00 + Φ.Π.Α. 23%. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η συντήρηση αφορά µία (1) φορά το χρόνο..1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. Έλεγχος αποζευκτών µέσης τάσης και χειρισµός 2. Οπτικός έλεγχος µετασχηµατιστών 3. Έλεγχος ετοιµότητας του ηλεκτρικού πίνακα προστασίας των µετασχηµατιστών και των προειδοποιητικών σειρήνων 4. Καθαρισµός συντήρηση των ακροδεκτών των µετασχηµατιστών.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. Γενικός ηλεκτρικός πίνακας και σύστηµα αντιστάθµισης 2. Γενικός πίνακας ασφάλειας 3. Μερικοί ηλεκτρικοί πίνακες όλου του κτιρίου (έλεγχος 1 φορά το µήνα) 4. Περιοδική αντικατάσταση λαµπτήρων (εξωτερικών) (1 φορά το έτος) Λαµπτήρες µικροϋλικά φωτιστικών ( Ballast) που τυχόν θα απαιτηθούν για την τακτική συντήρηση καθώς και υλικά και εργασία για έκτακτες απαιτήσεις αποτιµώνται ξεχωριστά Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 1.650,00 + Φ.Π.Α. 23% E. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (B.E.M.S.) 15PROC Οι επεµβάσεις στο ανώτερο σύστηµα διακρίνονται : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Γίνονται µία φορά το έτος και αφορούν : 1.1 Έλεγχος και βασική συντήρηση των πινάκων ΠΠΕ1, ΠΠΕ2, ΠΠΕ3, ΠΠΕ4, ΠΠΕ5, ΠΠΕ6 και ΠΠΕ7 1.2 Επιτόπια επαλήθευση ορθής λειτουργίας όλων των αισθητήρων και όλων των κινητήρων του συστήµατος 1.3 Αποκατάσταση τυχόν τρεχουσών θεµάτων πχ αλλαγή παραµέτρων, ρυθµίσεων, setpoint, κλπ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Με τον όρο «επισκευές» εννοούµε την αποκατάσταση της λειτουργικής ετοιµότητας του εξοπλισµού, η οποία δεν απαιτεί καθόλου εργαστηριακή επέµβαση ή απαιτεί εργαστηριακή επέµβαση για αντικατάσταση κατεστραµµένων εξαρτηµάτων 3. ΒΛΑΒΕΣ Με τον όρο αποκατάσταση «βλαβών» εννοείται το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο συντηρητής ώστε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να αποκατασταθεί η λειτουργία του εξοπλισµού του Έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές καλής λειτουργίας του. Ενδεικτικές ενέργειες επισκευής βλάβης είναι ο εντοπισµός ελαττωµατικού σηµείου στο πρόγραµµα των ελεγκτών PLC, ο εντοπισµός του σηµείου της κυκλωµατικής βλάβης, η αντικατάσταση του ελαττωµατικού εξαρτήµατος µε ανταλλακτικό που θα υπάρχει στις αποθήκες του συντηρητή και η επιτόπου προσωρινή ή µόνιµη επισκευή εξαρτήµατος εφόσον είναι δυνατό. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Αναβάθµιση του προγράµµατος του συστήµατος ώστε να ανταποκρίνεται στις τυχόν καινούριες απαιτήσεις του κτιρίου. Στην ανωτέρω τιµή δεν περιλαµβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν στη τακτική συντήρηση. Υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για έκτακτες βλάβες αποτιµώνται ξεχωριστά. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BΕMS : 3.600,00 + Φ.Π.Α. 23% ΣΤ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 1. Καθαρισµός του δαπέδου των δεξαµενών 1 φορά ανά 2 µήνες 2. Έλεγχος και συµπλήρωση των χηµικών (1 φορά ανά 15 µέρες) 3. Backwash (καθαρισµός) του φίλτρου νερού 1 φορά το µήνα και συµπλήρωση της στάθµης του σιντριβανιού 4. Περιοδικός έλεγχος χλωρίου και PH 5. Περιοδικός έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών 6. Έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοµατισµών 7. ιαχείριση χηµικών που απαιτούνται για το σιντριβάνι ( χλώριο, κροκιδοτικό, PΗminus, αλγεοκτόνο )

10 Αναλώσιµα χηµικά ( χλώριο, κροκιδοτικό, PΗminus, αλγεοκτόνο ) που απαιτούνται καθ όλη τη λειτουργία του σιντριβανιού, καθώς και υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για έκτακτες βλάβες, αποτιµώνται ξεχωριστά Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ : 800,00 + Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : ,00 ΦΠΑ 23% : 3.565,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 13-Αυγούστου -2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.317995(4004) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κιλκίς, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ.489800/6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/04/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7665 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707666 2015-04-15

15PROC002707666 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/04/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7665 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Πειραιάς 06 10 08 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.24189 Α/Α 15/2008 Ταχ. Δ/νση : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης).

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού των κτηριακών Εγκαταστάσεων του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης). Πάτρα :27/04/2012 Αριθ. Πρωτ : 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχ. Κώδικας : 26504 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 18 Ιουνίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.232951/2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418

Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ,Fax: 210 6834021, E-mail:oakait@otenet.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα