Νίκος Σκλήκας Μάρτιος Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Σκλήκας Μάρτιος 2002. Περιεχόμενα"

Transcript

1 1 Μειωμένη συμμετοχή στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη συνταξιούχου άλλου κράτους μέλους της ΕE κατ αντιστοιχία του δικαιούχου επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. συνταξιούχου ελληνικού ασφαλιστικού φορέα Νίκος Σκλήκας Μάρτιος 2002 Περιεχόμενα 1. Τα πραγματικά περιστατικά 2. Η μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα ως παροχή ασθένειας σε είδος 3. Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις και η εφαρμογή τους από το ΙΚΑ 4. Αντικοινοτική η ερμηνεία της εθνικής ρύθμισης για μη χορήγηση της παροχής 1. Τα πραγματικά περιστατικά Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης περίπτωσης, ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μέλους της Κοινότητας (Ηνωμένου Βασιλείου), συνταξιούχος γήρατος αποκλειστικά και μόνον του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας του κράτους αυτού και κατοικεί στην χώρα μας. Στον συνταξιούχο αυτόν χορηγούνται παροχές ασθένειας σε είδος (υγειονομική περίθαλψη) από το ΙΚΑ, η δαπάνη των οποίων αποδίδεται στο τελευταίο από τον βρετανικό φορέα ασφάλισης ασθένειας, στον οποίο αυτός υπάγεται. Κατ αρχάς, πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι κάθε τέτοια περίπτωση συνιστά κοινοτική και όχι ελληνική περίπτωση. Πράγματι, ο ενδιαφερόμενος είναι διακινούμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσωπο και λόγω της υπαγωγής του στην νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας κράτους μέλους της εμπίπτει στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κατισχύοντος της ελληνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 (για την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας) και του Κανονισμού (ΕΟΚ) 574/72 (για τον τρόπο εφαρμογής του προηγούμενου Κανονισμού). Άλλωστε, κατ εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών καλύπτεται ο ενδιαφερόμενος ως κάτοικος της χώρας μας για τον κίνδυνο της ασθένειας από το ΙΚΑ (ως φορέα του τόπου κατοικίας) και το Ε.Σ.Υ. εις βάρος του αρμόδιου φορέα ασφάλισης του κράτους συνταξιοδότησης. 2. Η μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα ως παροχή ασθένειας σε είδος Η εξέταση των σχετικών κατά τα ανωτέρω κοινοτικών διατάξεων, για να διαπιστωθεί, εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούται της μειωμένης στο 10% συμμετοχής στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη, την οποία προβλέπει για τους συνταξιούχους ελληνικού ασφαλιστικού φορέα και δικαιούχους του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. το άρθρο 34, παράγραφος 1, του νόμου 2676/99, (η οποία συμπληρώνει την παράγραφο 1, του άρθρου 19, του νόμου 1902/90), προϋποθέτει, ότι η εν λόγω παροχή συνιστά αφενός μεν παροχή ασθένειας και

2 2 όχι συνταξιοδοτική παροχή γήρατος αφετέρου δε παροχή ασθένειας σε είδος και όχι σε χρήμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί, ότι ως παροχή ασθένειας πρέπει να νοείται κάθε τέτοια παροχή πάντοτε στα πλαίσια των κοινοτικών διατάξεων και όχι της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας, διότι κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής Δικαστήριο ή ΔΕΚ) η έννοια παροχές ασθένειας έχει κοινοτικό περιεχόμενο και πρέπει να ερμηνεύεται ομοιόμορφα. 1 Το Δικαστήριο έχει κατ επανάληψη αποφανθεί, ότι οι παροχές γήρατος, στις οποίες αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71, χαρακτηρίζονται ουσιαστικά, από το ότι αποβλέπουν, στο να εξασφαλίσουν τα μέσα συντήρησης των προσώπων, τα οποία παύουν να εργάζονται, όταν συμπληρώσουν ορισμένη ηλικία 2. Δεδομένου δε ότι η υπό εξέταση παροχή δεν αποβλέπει σε παρόμοιο σκοπό, δεν έχει στενή σχέση με τις παροχές γήρατος, ώστε να μπορεί να εξομοιωθεί προς αυτές. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έχει κρίνει, ότι διάταξη, η οποία δημιουργεί άμεσο σύνδεσμο μεταξύ της υπαγωγής σε συνταξιοδοτικό σύστημα και της κτήσης δικαιώματος σε παροχές εκ μέρους των συνταξιοδοτικών οργανισμών υπέρ των ασφαλισμένων και όσων έλκουν εξ αυτών δικαιώματα, λόγω του ότι νοσούν, και τούτο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανάρρωσή τους, πρέπει να θεωρηθεί, ότι υπάγεται σε νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας, και πιο συγκεκριμένα ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες προβλέπει μία τέτοια διάταξη και οι οποίες, χωρίς να σχετίζονται με την ικανότητα προσπορισμού κέρδους του ασφαλισμένου, χορηγούνται επίσης στα μέλη της οικογένειάς του και αποβλέπουν κυρίως στην ανάρρωση του ασθενούς και στην προστασία του περιβάλλοντός του, πρέπει να θεωρούνται ως παροχές ασθένειας. 3 Εφόσον, λοιπόν, η εν λόγω παροχή συνιστά παροχή ασθένειας, απομένει να διευκρινισθεί, ότι συνιστά παροχή σε είδος και όχι παροχή σε χρήμα. Πράγματι, χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιάς παροχής σε χρήμα είναι η σταθερότητα του ποσού της, δηλαδή περιοδικού ή κατ αποκοπή ποσού ανεξαρτήτως του ύψους της δαπάνης, την οποία πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος, η μη ύπαρξη χαρακτήρα επιστροφής συγκεκριμένων εξόδων περίθαλψης, έστω και υπό την μορφή ποσοστού, και η μη ύπαρξη οργανωμένου ελέγχου από τον ασφαλιστικό φορέα για τον τρόπο χρησιμοποίησης της παροχής 4. Εντούτοις, κανένα από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά δεν απαντάται στην συγκεκριμένη παροχή και, ως εκ τούτου, συνιστά αυτή παροχή σε είδος. Βέβαια, ο όρος παροχές σε είδος δεν αποκλείει, μία τέτοια παροχή να συνίσταται σε καταβολή χρημάτων από τον οφειλέτη φορέα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση υπό την μορφή επιστροφής εξόδων φαρμακευτικής περίθαλψης, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλισμένος, και μάλιστα αδιάφορα, από το αν τα ποσά αυτά καταβάλλονται στον ίδιο τον ασφαλισμένο ή σε τρίτους (στην συγκεκριμένη περίπτωση επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού στο ΙΚΑ) 5. 1 ΔΕΚ, μεταξύ άλλων, απόφαση της , στην Υπόθεση 69/79, Jordens Vosters. 2 ΔΕΚ, μεταξύ άλλων, απόφαση της , στην Υπόθεση 78/83, Valentini. 3 ΔΕΚ, ιδίως απόφαση της , στην Υπόθεση 14/72, Heinze. 4 ΔΕΚ, παρατηρήσεις του γενικού εισαγγελέα Κοσμά στην Υπόθεση C-160/96, Molenaar, απόφαση της ΔΕΚ, απόφαση της , στην Υπόθεση 61/65, Vaassen Göbbels.

3 3 Έτσι, δεν πρέπει να συγχέεται ο όρος χρηματικές παροχές ασθένειας (σε είδος) με τον όρο παροχές ασθένειας σε χρήμα. Εξάλλου, οι τελευταίες προορίζονται ουσιαστικά, στο να αντισταθμίσουν την απώλεια μισθού ή σύνταξης, την οποία θα υφίστατο ο ασφαλισμένος λόγω των αυξημένων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η εξασθενημένη υγεία του, και επομένως να εξασφαλίσουν τα έξοδα διαβίωσής του, στα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει 6, σκοπός, ο οποίος δεν μπορεί να αποδοθεί στην υπό εξέταση περίπτωση. Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται, ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 34, παράγραφος 1, του νόμου 2776/99, παροχή συνιστά παροχή ασθένειας σε είδος και από την οπτική αυτή γωνία θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κοινοτικές διατάξεις. 3. Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις και η εφαρμογή τους από το ΙΚΑ Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71, ο ενδιαφερόμενος, παρά το ότι ως δικαιούχος σύνταξης, οφειλόμενης αποκλειστικά και μόνον κατά την νομοθεσία κράτους μέλους της Κοινότητας, και παροχών ασθένειας κατά την ίδια νομοθεσία δεν δικαιούται των τελευταίων αυτών παροχών κατά την νομοθεσία της χώρας μας, στην οποία κατοικεί, λαμβάνει παροχές ασθένειας σε είδος (παροχές υγειονομικής περίθαλψης) για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, οι οποίες χορηγούνται για λογαριασμό του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα από το ΙΚΑ, ως φορέα του τόπου κατοικίας, σαν να δικαιούτο συντάξεως ο ενδιαφερόμενος δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους, στο έδαφος του οποίου κατοικεί, και να δικαιούτο παροχών σε είδος. Κατ εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου χορηγούνται οι παροχές ασθένειας σε είδος στον ενδιαφερόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του από το ΙΚΑ βάσει του εκδοθέντος κατ άτομο από τον εν λόγω αρμόδιο φορέα και υποβληθέντος στο ΙΚΑ κοινοτικού εντύπου Ε 121. Επιπλέον, οι δαπάνες για τις χορηγούμενες από το ΙΚΑ παροχές αυτές αποδίδονται από τον βρεταννικό αρμόδιο φορέα βάσει κατ αποκοπή ποσού, όσο το δυνατόν πλησιέστερου προς τις πραγματικές δαπάνες (άρθρο 95, παράγραφος 1, του Κανονισμού 574/72, για την εφαρμογή του άρθρου 36, του Κανονισμού 1408/71). Το κατ αποκοπή ποσό αυτό υπολογίζεται διά πολλαπλασιασμού του μέσου ετήσιου κόστους κατά δικαιούχο σύνταξης (και μέλος της οικογένειάς του) επί τον μέσο ετήσιο αριθμό των δικαιούχων σύνταξης (και των μελών της οικογένειάς τους), (άρθρο 95, παράγραφος 2). Το μέσο δε ετήσιο κόστος λαμβάνεται για την χώρα μας από την διαίρεση των ετησίων δαπανών, οι οποίες αναλογούν στο σύνολο των παροχών ασθένειας σε είδος, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από το ΙΚΑ, (προς τούτο επιλεγείς και ορισθείς στο σχετικό Παράρτημα 9, του Κανονισμού 574/72, ελληνικός ασφαλιστικός φορέας), διά του συνόλου των δικαιούχων σύνταξης (και των μελών της οικογένειάς τους) κατά την νομοθεσία του ΙΚΑ (άρθρο 95, παράγραφος 3, στοιχείο α)). Ο μέσος δε ετήσιος αριθμός, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη, είναι ίσος με τον μέσο ετήσιο αριθμό των δικαιούχων σύνταξης (και των μελών της οικογένειάς τους) του ΙΚΑ, οι οποίοι κατοικούν στην χώρα μας (άρθρο 95, παράγραφος 3, στοιχείο β)). Από την οπτική γωνία των προαναφερθεισών οικονομικών διατάξεων των Κανονισμών 1408/71 και 574/72, η χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης με μειωμένη συμμετοχή στον συνταξιούχο άλλου κράτους μέλους προϋποθέτει την 6 ΔΕΚ, απόφαση της , στην Υπόθεση C-206/94, Paletta.

4 4 δυνατότητα εκ μέρους του ΙΚΑ νόμιμης χρέωσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα του κράτους αυτού και απόδοσης από τον τελευταίο στην χώρα μας (μέσω του ΙΚΑ) της κρατικής επιβάρυνσης από την ανάληψη του ποσοστού μείωσης της συμμετοχής στην δαπάνη των φαρμάκων. Πράγματι, σύμφωνα με τις ανωτέρω κοινοτικές διατάξεις, στον υπολογισμό του ετήσιου μέσου κόστους του (για τις χορηγούμενες, βάσει της νομοθεσίας του, παροχές ασθένειας σε είδος), με το οποίο χρεώνεται ο αρμόδιος φορέας κάθε άλλου κράτους μέλους για κάθε συνταξιούχο του (και μέλος της οικογένειάς του), ο οποίος κατοικεί στην χώρα μας, το ΙΚΑ συμπεριλαμβάνει, φυσικά, και τις δαπάνες, οι οποίες δημιουργούνται από τις παροχές ασθένειας σε είδος προς τους συνταξιούχους του (και τα μέλη της οικογένειάς τους), οι οποίοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. Έτσι, για τις παροχές της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης, για τις οποίες το άρθρο 34, παράγραφος 1, του νόμου 2676/99, προβλέπει αντί της κανονικής (25%) μειωμένη στο 10% συμμετοχή των δικαιούχων επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. (και των μελών της οικογένειάς τους), με κάλυψη, μέσω άμεσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, του κατά 15% αναλαμβανόμενου από τους ασφαλιστικούς φορείς οικονομικού βάρους, το ΙΚΑ λαμβάνει υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου κόστους (και χρεώνει αντίστοιχα τον αρμόδιο φορέα κάθε άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας) την πλήρη, δημιουργούμενη από τις παροχές αυτές, δαπάνη του, δηλαδή το 90% της συνολικής δαπάνης. Όταν δε το άλλο κράτος μέλος ολοκληρώσει την κατά τα ανωτέρω απόδοσή του προς το ΙΚΑ για το εκάστοτε οικονομικό έτος (καταβάλλοντας το ετήσιο μέσο κόστος του συνταξιούχου του ΙΚΑ για κάθε ένα εκδοθέν κοινοτικό έντυπο Ε 121, δηλαδή για κάθε έναν συνταξιούχο του και μέλος της οικογένειάς του, ο οποίος κατοικεί στην χώρα μας), το ΙΚΑ αποδίδει στο ελληνικό Δημόσιο (κρατικό προϋπολογισμό) το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό των συνταξιούχων (και μελών οικογένειας) των άλλων κρατών μελών της Κοινότητας, οι οποίοι είναι κάτοικοι της χώρας μας (αριθμός των εντύπων Ε 121) και το οποίο αφορά στην κρατική επιχορήγηση (κατά 15%) της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων του ΙΚΑ και δικαιούχων του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ., η οποία επιμερίσθηκε ως δαπάνη για φάρμακα σε όλους τους συνταξιούχους του ΙΚΑ για τις ανάγκες υπολογισμού του μέσου κόστους των τελευταίων, δηλαδή ως δαπάνη του μέσου συνταξιούχου του ΙΚΑ. Η ως άνω, μη προβλεπόμενη κατ άλλον τρόπο, επιστροφή στον κρατικό προϋπολογισμό της συγκεκριμένης δαπάνης του συγκαταλέγεται μεταξύ των θετικών αλλά και εκ διαμέτρου αντιθέτων και κυρίως αναπόφευκτων συνεπειών της εφαρμογής της κοινοτικής έναντι της ελληνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας. Πράγματι, κατ εφαρμογή αποκλειστικά της ελληνικής νομοθεσίας (στις ελληνικές περιπτώσεις), ο κρατικός προϋπολογισμός βαρύνεται εξ ολοκλήρου, δηλαδή χωρίς να προβλέπεται οποιαδήποτε απόδοση, με το ποσοστό μείωσης της συμμετοχής για δαπάνες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των δικαιούχων σύνταξης ΙΚΑ και επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και των μελών της οικογένειάς τους. Αντίθετα, κατ επιβαλλόμενη εφαρμογή των οικονομικών διατάξεων των Κανονισμών 1408/71 και 574/72 (στις κοινοτικές περιπτώσεις), το ΙΚΑ αποδίδει στο ελληνικό Δημόσιο την επιμερισθείσα σε κάθε συνταξιούχο του (μέσο συνταξιούχο) οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (και εισπραχθείσα από τα άλλα κράτη μέλη)

5 5 στην έκταση, η οποία αναλογεί στον αριθμό των συνταξιούχων αποκλειστικά φορέων άλλων κρατών μελών της Κοινότητας και κατοίκων της χώρας μας. Βέβαια, η αντίφαση αυτή δεν έχει μόνον για την χώρα μας θετικές συνέπειες αλλά για κάθε κράτος μέλος, ως πιστώτριας χώρας, της οποίας η νομοθεσία προβλέπει ανάλογες δαπάνες παροχές ασθένειας σε είδος (επιχορηγούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό), καθόσον οι οικονομικές διατάξεις των συγκεκριμένων Κανονισμών διαπερνώνται από το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη, σύμφωνα με το οποίο οι κατ αποκοπή (βάσει του μέσου κόστους) αποδόσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες προς τις πραγματικές δαπάνες (άρθρο 36, του Κανονισμού 1408/71). Εντούτοις, η ως άνω αντίφαση και ταυτόχρονα κέρδος της χώρας μας λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, εάν αναλογισθούμε, ότι η επιμερισθείσα σε κάθε συνταξιούχο του ΙΚΑ και χρεωθείσα στα άλλα κράτη μέλη δαπάνη του κρατικού μας προϋπολογισμού αποδίδεται σ αυτόν από τους αρμόδιους φορείς των τελευταίων για κάθε συνταξιούχο τους (και μέλος της οικογένειάς του) και κάτοικο Ελλάδας και όχι μόνον για τους ελάχιστους πράγματι εκείνους, οι οποίοι πληρούν τις λοιπές, εισοδηματικής φύσης, προϋποθέσεις των σχετικών με την καταβολή του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. διατάξεων, και ότι, εφόσον οι αποδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας πραγματοποιούνται επί τη βάσει μέσων μεγεθών (κόστους, αριθμού συνταξιούχων ΙΚΑ κ.λ.π.), ο προβλεπόμενος από τους κοινοτικούς Κανονισμούς αυτός τρόπος αποδόσεων εμπεριέχει και την αναπόφευκτη επιστροφή δαπανών για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν ποτέ. Ωστόσο, μία τέτοια συνέπεια δικαιολογείται, διότι στόχος του κοινοτικού νομοθέτη ήταν να αποφύγει το δυσανάλογα υψηλότερο διοικητικό κόστος υπολογισμού και χρέωσης των πραγματικών δαπανών για παροχές ασθένειας σε είδος στην κατηγορία αυτή των προσώπων, η οποία χαρακτηρίζεται από την συχνότατη χρήση των παροχών αυτών. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε, ότι οι προαναφερθείσες συνέπειες δεν οφείλονται σ αυτή καθαυτή την επιλογή από τον κοινοτικό νομοθέτη του μέσου κόστους ως της μεθόδου απόδοσης των δαπανών για χορηγηθείσες παροχές ασθένειας σε είδος στους διακινούμενους εντός της Κοινότητας συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, σε αντιδιαστολή προς την επιλογή της αντίστοιχης απόδοσης των δαπανών για τους διακινούμενους εργαζόμενους με βάση πραγματικά ποσά. Αντίθετα, η χρέωση των δαπανών βάσει των λογιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών φορέων του τόπου κατοικίας των συνταξιούχων θα συνιστούσε την κατ εξοχήν μέθοδο, με την οποία θα καθίστατο η απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό της κατά 15% συμμετοχής του στην δαπάνη της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων άλλων κρατών μελών ακριβής και πλήρης και θα αιτιολογούσε έτσι εμφανέστερα και σαφέστερα το δικαίωμα της κατηγορίας αυτής των διακινουμένων συνταξιούχων για μειωμένη συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων. 4. Αντικοινοτική η ερμηνεία της εθνικής ρύθμισης για μη χορήγηση της παροχής Εάν θεωρηθεί, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιούται της παροχής του άρθρου 34, παράγραφος 1, του νόμου 2676/99, λόγω του ότι δεν είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και δικαιούχος του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ., θα πρέπει το ΙΚΑ κατά την εφαρμογή των

6 6 οικονομικών διατάξεων των κοινοτικών Κανονισμών (μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου κόστους) να μην είχε προβεί ευθύς εξαρχής στην εξομοίωση των κατοικούντων στην χώρα μας υπηκόων και συνταξιούχων άλλων κρατών μελών με τους ανήκοντες στην συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχους του και, συνεπώς, να αφαιρεί κατά τον εκάστοτε υπολογισμό του μέσου κόστους του τις αναλογούσες στην μείωση της συμμετοχής στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη δαπάνες του για τους τελευταίους. Εντούτοις, δεν μπορεί να τεθεί θέμα μιάς τέτοιας αφαίρεσης, όχι τόσο διότι το ΙΚΑ συνυπολογίζει ήδη στο μέσο κόστος του τις σχετικές δαπάνες προς χρέωση των ασφαλιστικών φορέων των άλλων κρατών μελών αλλά κυρίως διότι προβαίνει στον συνυπολογισμό αυτόν υλοποιώντας, ακριβώς όπως πράττουν τα άλλα κράτη μέλη, μία βασική αρχή της μεθοδολογίας υπολογισμού του μέσου κόστους, σύμφωνα με την οποία στο τελευταίο συμπεριλαμβάνονται πέραν των καθαρών δαπανών των ασφαλιστικών φορέων του τόπου κατοικίας και οι άμεσες ή έμμεσες προς τους φορείς αυτούς κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες αφορούν σε παροχές ασθένειας σε είδος 7. Κάθε αντίθετη προς την πρακτική αυτή ενέργεια αποδυναμώνει την εν λόγω αρχή, θέτοντας υπό έντονη αμφισβήτηση τον συνυπολογισμό των κρατικών επιχορηγήσεων στο μέσο κόστος και ακόμη εντονότερη στο ελληνικό μέσο κόστος. Και τούτο, διότι με αφορμή το ελληνικό μέσο κόστος 1992, στο οποίο για πρώτη φορά (λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων για χρήσεις προηγουμένων οικονομικών ετών) συνυπολογίσθηκε η κρατική (και μάλιστα άμεση) επιχορήγηση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., τέθηκαν από πολλά κράτη μέλη υπό αμφισβήτηση οι κρατικές επιχορηγήσεις ως δαπάνες των ασφαλιστικών φορέων. Η θεωρητική επί της αρχής αυτής συζήτηση στα αρμόδια Όργανα της Κοινότητας (Επιτροπή Λογαριασμών κατ αρχάς και στην εποπτεύουσα αυτήν και τελικώς αποφασίζουσα ΔΕΚΑΔΕ) διήρκεσε επί 2 έτη, για να καταλήξει σε θετική αλλά προσωρινή λύση, όχι με νομική αιτιολόγηση (εύρεση της νομικής βάσης στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου για την νομιμοποίηση) των δαπανών αυτών αλλά μόνον εξαιτίας της πραγματικής ύπαρξης των δαπανών αυτών και με την ανοχή των κρατών μελών, τα οποία τις αμφισβήτησαν, δηλαδή υπό την ασφυκτική πίεση, την οποία ασκεί η επιτακτική ανάγκη κάλυψης του μεγάλου οικονομικού ανοίγματος των ασφαλιστικών φορέων για τις ήδη πραγματοποιηθείσες αλλά και τις τρέχουσες τεράστιες δαπάνες της κατηγορίας αυτής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι, ακριβώς για τον προαναφερθέντα λόγο, η μη συμπερίληψη στο ελληνικό μέσο κόστος των κρατικών, αμέσων ή εμμέσων, επιχορηγήσεων προς το ΙΚΑ και κυρίως της επιχορήγησης των κρατικών νοσοκομείων για την νοσηλεία των ασφαλισμένων του, η οποία, ως γνωστόν, ανέρχεται αυτή την στιγμή περίπου στο 60% της ημερήσιας δαπάνης νοσηλείας, συνεπάγεται για την χώρα μας απώλεια κατ έτος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Υπό το νομικό πρίσμα των διατάξεων των Κανονισμών 1408/71 και 574/72, μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους του ΙΚΑ συνιστά αντικοινοτική συμπεριφορά, λόγω της μη εφαρμογής στην συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων της βασιζόμενης στην γενικότερη αρχή περί ισότητας του κοινοτικού δικαίου (και κατά πάγια και συνεχώς αυξανόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) θεμελιώδους αρχής του παράγωγου κοινοτικού δικαίου στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας (των προαναφερθέντων Κανονισμών) για εξομοίωση 7 Διοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλεια των Διακινουμένων Εργαζομένων (στο εξής ΔΕΚΑΔΕ), Απόφαση αριθ. 175, της , η οποία τροποποιεί την Απόφαση αριθ. 109, της

7 7 καταστάσεων και γεγονότων, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά κράτη μέλη της Κοινότητας. Η αρχή δε αυτή αναφέρεται ρητά στο κατ εξοχήν εφαρμοζόμενο στην περίπτωση του ενδιαφερόμενου άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο α), του Κανονισμού 1408/71 για την νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική του κάλυψη (χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος) από το ΙΚΑ εις βάρος του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα, ( οι παροχές εις είδος χορηγούνται για λογαριασμό του αναφερόμενου στην παράγραφο 2 φορέα από τον φορέα του τόπου κατοικίας, σαν να δικαιούτο συντάξεως ο ενδιαφερόμενος δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους, στο έδαφος του οποίου κατοικεί και να δικαιούτο παροχών εις είδος ). Σημειωτέον, ότι η αρχή αυτή, αφαιρούμενη από τα επιμέρους άρθρα, γενικεύεται και εμπεριέχεται πλέον ρητά στον Τίτλο Ι, Γενικές Διατάξεις (άρθρο 3, παράγραφος 2) της ήδη υποβληθείσας Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο για απλοποίηση και αναμόρφωση των εν λόγω κοινοτικών Κανονισμών προς επίτευξη ενός των σκοπών της τελευταίας, δηλαδή της συμπερίληψης στον τροποποιούντα τον Κανονισμό 1408/71 νέο Κανονισμό ΕΚ της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου. Ενδεχόμενη επιχειρηματολογία εκ μέρους του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται από την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ ( ) η αρχή της εξομοίωσης γεγονότων και καταστάσεων για την ορθή εφαρμογή της συμφωνηθείσας στα πλαίσια της ΔΕΚΑΔΕ (και της Επιτροπής Λογαριασμών) μεθοδολογίας υπολογισμού του μέσου κόστους, διότι συνιστά την εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την κατ αποκοπή απόδοση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην περίπτωση των συνταξιούχων και των μελών της οικογένειάς τους δυνάμει του άρθρου 95, του Κανονισμού 574/72, δεν ευσταθεί. Η εφαρμογή της εν λόγω αρχής κατά το δοκούν ή, ακόμη χειρότερα, προς το (οικονομικό) συμφέρον του Ιδρύματος, (φαινομενικά, διότι ανωτέρω αποδείξαμε το αντίθετο), δεν συνιστά εφαρμογή. Σημειωτέον δε, ότι σε παρόμοια με την συγκεκριμένη περίπτωση μειωμένης στο 10% συμμετοχής (ή και καθόλου), λόγω κάποιων επακριβώς προσδιορισμένων σοβαρών ή/και χρονίων παθήσεων, το ΙΚΑ προβαίνει στην εξομοίωση των συνταξιούχων άλλων κρατών μελών αλλά κατοίκων Ελλάδας με τους συνταξιούχους του. Αντίθετα, η μερική επιλεκτική εφαρμογή της αρχής της εξομοίωσης, δηλαδή η άρνηση του ΙΚΑ για μειωμένη συμμετοχή στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη στην συγκεκριμένη περίπτωση, συνιστά έμμεση διακριτική μεταχείριση και ως τέτοια αποτελεί κώλυμα στην άσκηση εκ μέρους των διακινουμένων προσώπων της κατηγορίας αυτής του παραχωρηθέντος από την Συνθήκη θεμελιώδους δικαιώματός τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 39 ΕΚ (πρώην άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ), απαγορεύει όχι μόνον τις εμφανείς (άμεσες) διακρίσεις λόγω ιθαγένειας αλλά και κάθε μορφή συγκαλυμμένης (έμμεσης) διάκρισης, η οποία, κατ εφαρμογή άλλων κριτηρίων διάκρισης, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα. Μία ερμηνεία διάταξης της εθνικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλειας, η οποία δεν είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο από την διάταξη σκοπό, πρέπει να θεωρηθεί, ότι συνεπάγεται εμμέσως δυσμενείς διακρίσεις, εφόσον μπορεί από την φύση της να θίξει περισσότερο τους

8 8 διακινούμενους εργαζόμενους συνταξιούχους απ ό,τι τους ημεδαπούς, και ενέχει, συνεπώς, τον κίνδυνο να θέσει σε δυσμενέστερη μοίρα ειδικά τους διακινούμενους. 8 Υπό το ίδιο πρίσμα, το Δικαστήριο έκρινε ήδη, ότι τα άρθρα 39 και 42 (πρώην 48 και 51) της Συνθήκης καθώς και οι κοινοτικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν για την εφαρμογή τους και ιδίως ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/71, έχουν ως σκοπό, να αποφεύγεται να τίθεται ο εργαζόμενος (συνταξιούχος), ο οποίος, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας απασχολείται (κατοικεί) σε άλλο κράτος μέλος, σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με αυτόν, ο οποίος παραμένει (κατοικεί) καθ όλη την σταδιοδρομία του (συνταξιοδότησή του) σε ένα κράτος μέλος. 9 Ειδικότερα, το Δικαστήριο δέχθηκε, ότι ο στόχος των άρθρων 39 έως 42 (πρώην 48 έως 51) της Συνθήκης δεν επιτυγχάνεται, αν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι (συνταξιούχοι), ασκώντας το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας, αναγκάζονται να χάσουν τα πλεονεκτήματα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας, τα οποία τους αναγνωρίζει η νομοθεσία κράτους μέλους. Πράγματι, η συνέπεια αυτή θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους κοινοτικούς εργαζόμενους (συνταξιούχους) να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και, ως εκ τούτου, θα συνιστούσε εμπόδιο στην ελευθερία αυτή. 10 Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο υπήκοος κράτους μέλους της Κοινότητας, ο οποίος είναι συνταξιούχος αποκλειστικά ασφαλιστικού φορέα του κράτους αυτού και κατοικεί στην χώρα μας (καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του) δικαιούται της μειωμένης στο 10% συμμετοχής στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη κατά συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 28, παράγραφος 1, του Κανονισμού 1408/71, και 34, παράγραφος 1, του νόμου 2676/99, εφόσον, βέβαια, πληρούνται οι σχετιζόμενες με την χορήγηση του επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ. λοιπές προϋποθέσεις, π.χ. ύψος σύνταξης και γενικότερα εισοδήματος. 8 ΔΕΚ, μεταξύ άλλων, αποφάσεις της , στην Υπόθεση C-237/94, O Flynn, της , στην Υπόθεση C-131/96, Mora Romero, της , στην Υπόθεση C-57/96, Meints, της , στην Υπόθεση C-124/99, Borawitz, της , στην Υπόθεση C-373/02, Öztürk, και της , στην Υπόθεση C-332/05, Celozzi. 9 ΔΕΚ, πέραν των προαναφερθεισών, απόφαση της , στην Υπόθεση 232/82, Baccini. 10 ΔΕΚ, αποφάσεις της , στην Υπόθεση 24/75, Petroni, της , στην Υπόθεση 284/84, Spruyt, και της , στην Υπόθεση C-10/90, Masgio.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις 1 στην Ημερίδα tress 2 2007 [Αθήνα, 20.06.2007] Ι. Παρέμβαση ως προς τις συνέπειες της απόφασης ΔΕΚ Σταματελάκη 3

Παρεμβάσεις 1 στην Ημερίδα tress 2 2007 [Αθήνα, 20.06.2007] Ι. Παρέμβαση ως προς τις συνέπειες της απόφασης ΔΕΚ Σταματελάκη 3 1 Παρεμβάσεις 1 στην Ημερίδα tress 2 2007 [Αθήνα, 20.06.2007] Νίκος Σκλήκας Ιούνιος 2007 Ι. Παρέμβαση ως προς τις συνέπειες της απόφασης ΔΕΚ Σταματελάκη 3 Επί του σημαντικού προβληματισμού, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45774691ΩΓ-ΡΧΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45774691ΩΓ-ΡΧΡ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΣΕΙΣ:- ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΑΡΟΧΩΝ -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά

11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά 11 Νοεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 17563.09.1 Χειριστής: Αναστασία Ματανά Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Γραφείο Υπουργού Κ. Άννας ιαµαντοπούλου Α. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Θέµα: Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ..883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 10 / 3/ 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Εγκύκλιος αρ. 21 Τηλ.: 2106743664,2106756315

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 63/2008 και Α.Κ.Ι. 1/2009 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελίες για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου 1. Μου υποβλήθηκαν δύο καταγγελίες από δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα