1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου και κάθε µορφής ζωής παρέχει όλες τις βασικές συνθήκες, τα υλικά και την ενέργεια που είναι απαραίτητα για τη ζωή, την επιβίωση αλλά και την ικανοποίηση όλων των αναπτυξιακών σχεδίων που επεξεργάζεται η ανθρωπότητα προκειµένου να καλυτερεύσει τις συνθήκες της ζωής (Φλογαϊτη,1993). Στα πλαίσια όµως της ανάπτυξης των διαφόρων κοινωνιών οι ανάγκες που δηµιουργούνται πολλαπλασιάζονταί και τροποποιούνται ανάλογα µε την εκάστοτε εποχή, µε συνέπεια η ικανοποίηση των αναγκών να οδηγεί στην εύρεση τρόπων επιβίωσης και καλυτέρευσης των συνθηκών ζωής. Η ικανοποίηση των ολοένα αυξανόµενων αναγκών κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας προκάλεσε έντονες παρεµβάσεις στο περιβάλλον, παρεµβάσεις που οδήγησαν στην υποβάθµισή του. Έτσι ενώ η ρύπανση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του ξεκινάει µε την εµφάνιση του πάνω στη γη, ωστόσο οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες ήταν απόλυτα ενσωµατωµένες στα φυσικά συστήµατα. Με την εµφάνιση της φωτιάς προκλήθηκαν οι πρώτες σηµαντικές διαταραχές στις φυσικές και ζωικές κοινωνίες και διαφοροποιήθηκαν τα οικοσυστήµατα. Η εύρεση νέων τρόπων αξιοποίησης της φύσης οδήγησε στην αύξηση των ανθρωπίνων κοινωνιών και κατά συνέπεια στη παρέµβαση στα φυσικά συστήµατα. Οι παρεµβάσεις αυτές ήταν πλέον µεγάλες σε έκταση και ένταση και δεν µπορούσαν να αφοµοιωθούν από τα φυσικά συστήµατα. Από το 18 ο αιώνα µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλάζει ριζικά η σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος αφού οι µη ανανεώσιµες πλέον πηγές ενέργειας χρησιµοποιούνται αλόγιστα και τα απόβλητα που παράγονται δεν µπορούν να αφοµοιωθούν και συσσωρεύονται µε τη µορφή διαφόρων ειδών ρύπανσης. Τα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα δεν γίνονται κατανοητά ούτε κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα, όπου το περιβάλλον θεωρείται 1

2 ανεξάντλητος πόρος για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών µε αποτέλεσµα τις αρνητικές για το Περιβάλλον συνέπειες και την εµφάνιση της οικολογικής κρίσης. Σύµφωνα µε τον Α. Αθανασάκη(1999), βασικές αιτίες αυτής της κρίσης είναι: α) οι µέθοδοι της βιοµηχανικής παραγωγής β) ο υπερκαταναλωτισµός γ) η συσσώρευση πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα δ) η τεχνοκρατική αντίληψη για την ανάπτυξη στο βαθµό που εξαντλεί βάναυσα και αλόγιστα τους φυσικούς πόρους της γης στο όνοµα της βιοµηχανικής, οικονοµική και τουριστικής ανάπτυξης. Συνακόλουθα ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά οικολογικά ζητήµατα που πρόσφατα ερευνούνται και σχολιάζονται είναι: η τρύπα του όζοντος το φαινόµενο του θερµοκηπίου η όξινη βροχή η καταστροφή στη ζούγκλα του Αµαζονίου η ατµοσφαιρική ρύπανση η ηχορύπανση η καταστροφή του εδάφους τα οικιακά απορρίµµατα τα ραδιενεργά κατάλοιπα τα φυτοφάρµακα η ποικιλότητα του οργανικού κόσµου στην ελληνική φύση η τουριστική µας ανάπτυξη. Η παγκόσµια ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα αύξησε το ενδιαφέρον στην κοινή γνώµη. Αυτό οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα τρόπος ώστε να διαµορφωθούν συνειδητοί ως προς το περιβάλλον πολίτες και κυρίως µέσα από την εκπαίδευση. Το σηµαντικότατο αυτό ρόλο κλήθηκε να λάβει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 2

3 1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ε. είναι µια (νέα) εκπαιδευτική προσέγγιση ικανή να διαµορφώσει συνειδητούς πολίτες µε γνώσεις και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέουν µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, έτοιµους να προτείνουν λύσεις και να συµµετέχουν στην λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων. Παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών και στάσεων που χρειάζονται για να προστατευτεί το περιβάλλον και να δηµιουργηθούν νέα πρότυπα συµπεριφοράς ατόµων, οµάδων και κοινωνιών απέναντι σ' αυτό (UNESCO, 1977). Οι τρεις διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι: Η εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον η οποία έχει σκοπό τη συγκέντρωση γνώσεων σχετικών µε το περιβάλλον. Το Περιβάλλον παραδοσιακά µελετάται ξεχωριστά και διακεκριµένα ανά επιστηµονικό κλάδο και ειδίκευση, χωρίς συνθετική προσέγγιση και µε τρόπο ακαδηµαϊκό, οπότε ο εκπαιδευόµενος είναι αποκοµµένος από το αντικείµενο της µάθησης. Η εκπαίδευση από και µέσα στο περιβάλλον. Με την προσέγγιση αυτή το περιβάλλον δε θεωρείται µόνο ως αντικείµενο της µάθησης αλλά και το µέσο για την κατάκτηση της γνώσης και της ψυχολογικής και συναισθηµατικής ωρίµανσης του ατόµου, καθώς και ως πηγή γνώσης και διανοητικής και κοινωνικής προόδου. Η γνώση αποκτάται από το περιβάλλον µέσω της εµπειρίας, η οποία οικοδοµείται µε δραστηριότητες που συµβαίνουν µέσα στο ίδιο το περιβάλλον, σε άµεση επαφή µε τα πράγµατα και τα φαινόµενα και όχι σε δοµές και διαδικασίες αποκοµµένες από την πραγµατικότητα. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον. Αν οι δύο προηγούµενες διαστάσεις αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και µεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάγνωσης του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβληµάτων, η τρίτη αυτή διάσταση προσδίδει κοινωνικό και πολιτικό βάθος στην Π. Ε. και βαρύτητα στην έννοια του πολίτη και της ευθύνης που φέρει για την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής. Υποκινεί σε πραγµατική κινητοποίηση και δράση στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο µε στόχο την αντιµετώπιση της οικολογικής κρίσης και την επίλυση των προβληµάτων του περιβάλλοντος. 3

4 Οι τρεις παραπάνω διαστάσεις, αλληλοσυµπληρούµενες δυναµικά και δρώντας συνδυαστικά, µορφώνουν τη σύγχρονη έννοια που αποδίδουµε στην Π. Ε., δηλαδή, µιας εκπαίδευσης η οποία απαντά στις ανάγκες που τη γέννησαν, οδηγεί στη λύση περιβαλλοντικών προβληµάτων και εκφράζει, γενικότερα, µια πορεία επαναπροσδιορισµού της θέση του ανθρώπου µέσα στο περιβάλλον (Φλογαϊτη και Μέρτζιου, 1995). Οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως καθορίστηκαν στη ιακυβερνητική Συνδιάσκεψη της Τιφλίδας (UNESCO, 1977) είναι να προσφέρει σε κοινωνικές οµάδες ή άτοµα: Γνώση: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν ποικιλία εµπειριών καθώς και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή µε αυτό προβλήµατα και να ευαισθητοποιηθούν σ αυτά τα ζητήµατα στο σύνολο τους. Στάσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να διαµορφώσουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και διάθεση για ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ικανότητες: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισµό και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Συµµετοχή: να δώσει στις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα οδηγήσει στη δηµιουργία του Περιβαλλοντικά υπεύθυνου πολίτη (Hungerfold et al. 1980). 4

5 Ενδιαφέρον Γνώση και Κατανόηση Έννοιες Ικανότητες Στάσεις Εµπειρία ράση (από Palmer and Neal, 1994) 1.2 Ιστορία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Η εµφάνιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανάγεται στη δεκαετία του Σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σηµαντικό ρόλο για την προώθηση της Π.Ε. έπαιξε η I.U.C.N. Κατά τις δεκαετίες του 60 και 70 διοργάνωσε πολλές συναντήσεις εργασίας και συνέδρια µε σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης για τη διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συνάντηση εργασίας στο Carson City της Νεβάδα των Η.Π.Α., το 1970, µε θέµα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Λίγο αργότερα, το 1971, υπό την αιγίδα της I.U.C.N. και της W.W.F. διοργανώθηκε µια Ευρωπαϊκή Συνάντηση µε θέµα την Εκπαίδευση για τη ιατήρηση του Περιβάλλοντος στο Rushlikon της Ελβετίας. Στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες έµφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αρχίζει να 5

6 δίνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του Ο Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) οργάνωσε δύο συναντήσεις, το 1971 στην Τουρ της Γαλλίας, µε θέµα Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Πανεπιστήµιο, και το 1974 στη ανία µε θέµα Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Καθοριστική για τη διάδοση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλο τον κόσµο υπήρξε η υιοθέτηση της από την UNESCO και την UNEP και η δηµιουργία από αυτούς τους Οργανισµούς του ΙΕΕP ( ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Στη ιακυβερνητική ιάσκεψη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου στη Στοκχόλµη, το 1972, η οποία οργανώθηκε από τον Ο.Η.Ε., αναγνωρίσθηκε για πρώτη φορά από τη διεθνή κοινότητα η αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το 1972, επίσης, στην πόλη Aix-en-provence της Γαλλίας, πραγµατοποιήθηκε διεθνές συνέδριο µε θέµα Εκπαίδευση και Περιβάλλον όπου επιχειρήθηκε µια πρώτη προσέγγιση των στόχων του περιεχοµένου και των µεθόδων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αναπτύχθηκε ο προβληµατισµός για τον τρόπο ένταξης των θεµάτων του Περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του IEEP, το οποίο είχε προταθεί από τη ιάσκεψη της Στοκχόλµης, οργανώθηκε το 1975 στο Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας, ιεθνές Συνέδριο µε στόχους α) τη συζήτηση για τις στάσεις και τα προβλήµατα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και β) τη διαµόρφωση κατευθυντήριων αξόνων για τη διεθνή ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στη ιάσκεψη της Τιφλίδας της Ε.Σ.Σ.., που πραγµατοποιήθηκε το 1977 καθορίστηκαν οι στόχοι, οι σκοποί, τα χαρακτηριστικά, το περιεχόµενο και οι βασικές µέθοδοι προσέγγισης για την επίτευξη των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης προτάθηκαν πολιτικές και στρατηγικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ενσωµάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη Μόσχα, Ε.Σ.Σ.., το 1987 οργανώθηκε ιεθνές Συνέδριο µε θέµα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση µε στόχους α) την ανάλυση της περιβαλλοντικής κατάστασης στα τέλη της δεκαετίας του '80 και των επιπτώσεων που η νέα πραγµατικότητα έχει στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, β) την ανάλυση και την εκτίµηση της κατάστασης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γ) το σχεδιασµό της στρατηγικής για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη δεκαετία του '90. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, το 1997, η UNESCO οργάνωσε ιεθνή ιάσκεψη µε θέµα Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την 6

7 Αειφορία στην οποία εξετάστηκε η έννοια της αειφορίας, η οποία είχε προκύψει από τη ιεθνή ιάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας, το 1991, σε σχέση µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφορία. 1.3 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Η εκπαιδευτική διαδικασία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση σχέσεων, αντιλήψεων, νοοτροπιών και δράσεων για το περιβάλλον και έτσι υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση µε την έως τότε πρακτική της ουδέτερης ανάγνωσης και µελέτη της φύσης που επικρατούσε. Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα µαθηµάτων του 1987 καθορίζονται οι σκοποί της Μελέτης του Περιβάλλοντος, όπως αυτή είναι ενταγµένοι στην Ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση µε την δραστηριοποίηση των µαθητών που θα εξασφαλίζει σύµφωνα µε τον Α. Αθανασάκη(1999): α. Την απόκτηση και αποσαφήνιση εννοιών, γνώσεων και εµπειριών, καθώς και την ανάπτυξη των µηχανισµών µε τους οποίους οι µαθητές θα γνωρίσουν, θα κατανοήσουν και θα εκτιµήσουν τον κόσµο(φυσικό και ανθρωπογενή) που τους περιβάλλει, στις ποικίλες αλληλεξαρτήσεις του. β. Την απόκτηση ευαισθησιών, διαθέσεων, στάσεων και τη συνειδητοποίηση και οργάνωση αξιών για την οµαλή και υπεύθυνη ένταξη των µαθητών στο βιοφυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, συµβάλλοντας έτσι στην εξύψωση της ποιότητας ζωής. γ. Την εξοικείωση µε τρόπους εργασίας που ασκούν δεξιότητες χρήσιµες για τη δηµιουργική προσέγγιση και ερµηνεία πραγµατικών δεδοµένων, την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος και τον εθισµό στην οµαδική και συλλογική εργασία και δράση. Η Π.Ε. θεσµοθετήθηκε στην χώρα µας µε το Ν.1892/90, άρθρο 111, µετά τη δέσµευση των υπουργών Παιδείας των χωρών µελών της Ευρωπαικής Ενωσης (1988) για την προώθηση της Π.Ε. και την πραγµατοποίηση της µέσα στο επίσηµο πρόγραµµα του σχολείου, µε έµφαση τον σεβασµό στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή και τις παραδόσεις της κάθε χώρας-µέλους. Παρ όλα αυτά η Π.Ε. δεν βρήκε τη θέση που της άρµοζε στο εκπαιδευτικό σύστηµα και αυτό οφείλεται είτε στην τάση υποτίµησης του θεσµού είτε στην έλλειψη συστηµατικότητας κατά την 7

8 εφαρµογή της. Έτσι η έλλειψη χρόνου, οδήγησε στην υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων εκτός ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου µε αποτέλεσµα το ποσοστό των εκπαιδευτικών και µαθητών της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται µε δραστηριότητες της Π.Ε. να είναι µικρό. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειµένου να εκσυγχρονίσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, εισηγήθηκε: 1. Το συνδυασµό της διδασκαλίας των παραδοσιακών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, µέσα από την οπτική του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ), και 2. Την πιλοτική εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης δίωρης εβδοµαδιαίας διάρκειας µε θέµατα που έχουν σχέση µε τα Αναλυτικά Προγράµµατα των γνωστικών αντικειµένων, τα οποία διδάσκονται, µε το τοπικό περιβάλλον και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, από τις αντίστοιχες θεµατικές περιοχές ( Αγωγή Υγείας, ιαπολιτισµική Αγωγή, Ολυµπιακή Παιδεία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπική Ιστορία κ.α) Έτσι η Π.Ε. αποκτά το δικό της χώρο µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων για εκείνους τους εκπαιδευτικούς και µαθητές που θέλουν να συνδυάσουν την Π.Ε. µε τις Φυσικές, τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικοοικονοµικές Επιστήµες, µέσα από διαθεµατικές διερευνητικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευέλικτης Ζώνης στόχοι είναι: Η διαµόρφωση συνθηκών µαθησιακής διαδικασίας που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των µαθητών µέσα από έρευνα, παρατήρηση, ανάλυση και σύνθεση. Η ενίσχυση των κλίσεων, ενδιαφερόντων και πρωτοβουλιών των µαθητών. Η επιλογή θεµάτων µε κριτήριο την εµπλοκή περισσότερων µαθηµάτων και τη σχέση τους µε την πραγµατική ζωή Η συνεργασία ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς που εµπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να αρθεί η µονοµέρεια και η αποσπασµατικότητα της γνώσης που προέρχεται από τη διδασκαλία των παραδοσιακών γνωστικών αντικειµένων. 8

9 Ενώ οι µαθητές σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς: Επιλέγουν το θέµα Θέτουν στόχους για την επίλυση του προβλήµατος Προτείνουν δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων Αναλαµβάνουν δράσεις χωρισµένοι σε µικρές οµάδες Ανακοινώνουν τα επιµέρους στοιχεία των εργασιών τους ανά οµάδα Συνθέτουν και παρουσιάζουν το πρόγραµµα στους συµµαθητές τους Γράφουν επιστολές, εκθέτοντας τα πορίσµατα και τα συµπεράσµατά τους, σε διάφορους φορείς σχετικούς µε το ζήτηµα/πρόβληµα. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του εκάστοτε Αναλυτικού Προγράµµατος παίζει ο δάσκαλος, ο οποίος γνωρίζοντας το ψυχογενετικό στάδιο ανάπτυξης των παιδιών, ασκεί τους καθοδηγητικούς, συνεργατικούς και συντονιστικούς ρόλους του διδακτικού έργου, µε το να προσανατολίζει την προσοχή και το ενδιαφέρων των παιδιών προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων ή µε το να καθοδηγεί τις οµάδες εργασίας προς την ανακάλυψη, τη συλλογή και την επεξεργασία του διδακτικού και ερευνητικού υλικού (Α.Αθανασάκης,1996). 9

10 10

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πρόλογος... 3 Μήνυμα Γενέθλιου Μαυρίκιου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β' Αθήνας... 4 Ευχαριστήριο Γεωργίου Κούσουλα, Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης... 5 Ευχαριστήριο Χριστίνας Παπαζήση, Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ Θεόδωρος Γούπος 1, Κωνσταντίνος Βρυώνης 2 1. Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η αναγκαιότητα της προέκυψε από την ραγδαία αύξηση του τεχνολογικού πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΑΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα