Τηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. 27613-60170 Email : promitheies@noskypar.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ Τηλ Κυπαρισσία ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ & ΤΟΥ Κ.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 0845 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Ν. Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Κ.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιαδικασία διαπραγµάτευσης για τρεις (3) µήνες Συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 12:00 µ.µ. Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ. Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ Καθαριότητα των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, του Κ.Υ. Φιλιατρών & του Κ.Υ. Γαργαλιάνων ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 3.300,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 3.300,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Για τρεις (3) µήνες Ο Αναπληρωτής ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. του ν. 2286/1995, άρθρο 2 2. του ν. 2362/ της υπ αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 3. του π.δ. 118/ του π.δ. 60/ του ν. 3867/2010 άρθρο του ν. 3861/ του ν. 4013/ του ν. 3863/2010 άρθρο 68 Β. Τις αποφάσεις: 1. Την υπ αρίθµ. 3 η / (θέµα 4 ο ) Συνεδρίαση του.σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.

2 2. Την µε αριθµ. πρωτ. 68/ απόφαση του ιοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. (Α Α: ΒΕΙ6469Η Μ-Χ63), σχετικά µε τον ορισµό φορέων υλοποίησης των διαγωνισµών του Π.Π.Υ.Υ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Την υπ αριθµ. 45/ Πράξη του Αναπληρωτή ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, µε την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών. 4. Τις ανάγκες των τµηµάτων που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ µε τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, την ανάθεση του έργου της Καθαριότητας των χώρων προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία, 1. Της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, µε τη συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη να ανέρχεται στις ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Ν.Μ Κυπαρισσίας του Γ.Ν Μεσσηνίας οικονοµικού έτους Του Κ.Υ. Φιλιατρών, µε τη συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη να ανέρχεται στις 3.300,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της 6 ης ΥΠΕ - ΠΕ Υ ΜΟΝΑ Α ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ του οικονοµικού έτους Του Κ.Υ. Γαργαλιάνων, µε τη συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη να ανέρχεται στις 3.300,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της 6 ης ΥΠΕ-ΠΕ Υ ΜΟΝΑ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ του οικονοµικού έτους 2015, για το χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ Τηλέφωνο : , Fax: , Πληροφορίες: Γ. Πόταρη ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ώρα: 12:00 µ.µ. ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ώρα: 13:00 µ.µ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ιευθ: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στις ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01. Το άρθρο 38 του Π 118/07. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)

3 2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 3. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα και δεν τελώ υπό πτώχευση 5. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/ Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την ηµέρα της διενέργειας της διαπραγµάτευσης, ήτοι ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ. β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία>>. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο / Προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 2.2 Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 2.3 Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 2.4 Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 2.5 Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1 ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 3.2 ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 3.3 TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». ** Οι προµηθευτές υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν πίνακα ανάλυσης κόστους σύµφωνα µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 3.4 Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θα γίνει αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά του προµηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιµάται. Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς εκτός από τα οικονοµικά, κατατάσσονται σε δύο οµάδες, ήτοι: Οµάδα Α (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συµφωνία των προσφερόµενων υλικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Οµάδα Β (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν α) την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, β) την ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών και γ) το χρόνο παράδοσης των υλικών.

4 Για τις ανωτέρω δύο οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70% για την ΟΜΑ Α Α και 30% για την ΟΜΑ Α Β [ο συντελεστής βαρύτητας µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστό 80% και 30% αντίστοιχα. Το άθροισµα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100]. Οι ανωτέρω δύο οµάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης που περιλαµβάνουν, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης. Στον ίδιο πίνακα ορίζονται επίσης ο συντελεστής βαρύτητας των επί µέρους στοιχείων κάθε οµάδας και η βαθµολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν. Η Βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολόγηση της προσφοράς µε βάση τα καθορισµένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.. 118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιµέρους στοιχείο εκάστης οµάδας κριτηρίων βαθµολογείται ως εξής: Όλα τα επί µέρους κριτήρια των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η βαθµολογία των επί µέρους κριτήρια των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου των οµάδων είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α) Α 30% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑ ΟΣ (β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ (γ) ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (δ) ΣΤΑΘΜΙΣΜ. ΒΑΘΜΟΛ. ΟΜΑ Α (3) = (α) Χ (δ) ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΣΗΣ Αξιολόγηση ηµερήσιου προγράµµατος εργασίας (πρωινό απογευµατινό νυ-χτερινό ωράριο ) % 20% 70% Προϋπηρεσία και έγγραφη βεβαίωση άλλων Νοσ/µείων ή άλλων µεγάλων χώρων των οποίων ο υποψήφιος ανάδοχος είχε αναλάβει την καθαριότητα στην οποία θα φαίνεται η ποιοτική απόδοση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η αξιοπιστία του Αξιολόγηση πιστοποίησης µε ΙSΟ 9001:2008 µε εξειδίκευση στους νοσηλευτικούς χώρους Β 10% 10% 10% 30% Ποιότητα και καταλληλότητα του διαθέσιµου µηχανολογικού εξοπλισµού Κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα υλικών καθαρισµού υνατότητα άµεσης υποστήριξης του έργου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΑΛΥΨΗΣ

5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρµοσµένες στις τιµές του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. ) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 µ.µ. είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη ιακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Το κείµενο της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού θα δίνονται και από το γραφείο Προµηθειών. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ] ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Η παρούσα διακήρυξη αφορά την ανάθεση του έργου της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ & ΤΟΥ Κ.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 1) Έργο: Καθαριότητα των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας α) Χώροι Νοσηλευτικής Μονάδας: ισόγειο (εκτός του Λεβητοστασίου) Α όροφος & Β όροφος επιφάνειας 2870 τ.µ. - Μ.Τ.Ν. επιφάνειας 303 τ.µ.- νέα πτέρυγα επιφάνειας 350 τ.µ. λυόµενες κατασκευές επιφάνειας 103 τ.µ. - τρία ενοικιασµένα παραρτήµατα επιφάνειας 297 τ.µ. β) Προαύλιος ασφαλτοστρωµένος χώρος περιµετρικά της Νοσηλευτικής Μονάδας, περιλαµβανοµένης της κεντρικής εισόδου 700,00 τ.µ. 2) Έργο: Καθαριότητα των χώρων του Κ.Υ. Φιλιατρών συνολικής επιφάνειας 750 τ.µ. 3) Έργο: Καθαριότητα των χώρων του Κ.Υ. Γαργαλιάνων συνολικής επιφάνειας 700 τ.µ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ Ωράριο εργασίας για τη Νοσηλευτική Μονάδα ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡ ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ πρωί >> 8 ΜΤΝ απόγευµα νύχτα ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡ ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ πρωί ΜΤΝ

6 ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ απόγευµα νύχτα ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡ ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ πρωί απόγευµα νύχτα Ωράριο εργασίας για το Κ.Υ. Φιλιατρών ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡ ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ πρωί Ωράριο εργασίας για το Κ.Υ.Γαργαλιάνων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΩΡΑΡΙΟ ΒΑΡ ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ πρωί ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α) Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται: - Να απασχολεί το προσωπικό του για : i) πενήντα έξι ( 56 ) εργατοώρες ηµερησίως τις καθηµερινές (από ευτέρα έως Παρασκευή) και ii) πενήντα έξη ( 56 ) εργατοώρες ηµερησίως τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Επισηµαίνεται ότι από τους προαναφερθέντες αριθµούς εργατοωρών οι οκτώ ώρες (8) θα αφορούν νυκτερινή εργασία. Β) Για το Κ.Υ. Φιλιατρών ο Ανάδοχος υποχρεούται: - Να απασχολεί το προσωπικό του έξι (6) ώρες καθηµερινά εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών. Β) Για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων ο Ανάδοχος υποχρεούται: - Να απασχολεί το προσωπικό του έξι (6) ώρες καθηµερινά εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών. Συγκεκριµένα: α) Να καλύπτει τα ρεπό και τις άδειες του προσωπικού του, χωρίς να επηρεάζονται οι παραπάνω εργατοώρες. β) Να καταθέσει µε την προσφορά του και συγκεκριµένα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, ενδεικτικό πρόγραµµα εργασιών και καθαρισµού, σε συνδυασµό µε τις εργατοώρες που αναφέρονται στη διακήρυξη γ) Να συντάσσει, σε συνεργασία µε τον ιοικητικό ιευθυντή, το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού του αναδόχου. 1. Να καθαρίζει µε επιµέλεια και προσοχή τους χώρους που καθορίζονται στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές διατηρούµενου του δικαιώµατος της Νοσηλευτικής Μονάδας να αλλάξει κάποιο χώρο ιδίου εµβαδού περίπου, διαθέτοντας το Συνεργείο του καθηµερινά µε οµοιόµορφη ενδυµασία και να είναι υπεύθυνος έναντι της Νοσηλευτικής Μονάδας για την εξασφάλιση της καθαριότητας των παραπάνω χώρων για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για τα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται σ αυτές. 2. Να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόµους για την εργασία (εργατική Νοµοθεσία), τις αµοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία - ασφάλεια εργατών κλπ και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ αυτές. 3. Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 4. Να αποκαθιστά κάθε είδους ζηµιά ή βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας κ.λ.π. ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του.

7 5. Να χρησιµοποιεί Προσωπικό αποδεκτό στη Νοσηλευτική Μονάδα, ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας. 6. Να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ αυτόν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. Αν ο Ανάδοχος δεν φροντίζει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται από το Νοσοκοµείο ποινική ρήτρα από 600,00 µέχρι 6.000,00 ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της ζηµιάς, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του εργολάβου ως Εκπτώτου. 7. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του. 8. Να χρησιµοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του που είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ή Οργανισµό. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να απαγορεύει σε εργαζόµενο του Αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισµένος, υποχρεουµένου του Αναδόχου να εφοδιάζει το Νοσοκοµείο µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. 9. Να διαθέτει ένα (1) επόπτη για όλες τις ώρες εργασίας του προσωπικού του για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου που θα τους γνωστοποιήσει το Νοσοκοµείο. 10. Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφαλείας και ασφαλείας στο χώρο φύλαξης των πραγµάτων και υλικών του. 11. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόµιµες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκοµείου. 12. Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του υπεύθυνου της καθαριότητας του Νοσοκοµείου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες, ο οποίος είναι και ο αρµόδιος για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και να τηρεί τα πρωτόκολλα της Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκοµείου που ισχύουν µέχρι σήµερα ή θα εκδοθούν στο µέλλον κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 13. Να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούµενο απ αυτόν στο Νοσοκοµείο Προσωπικό, ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργατική σχέση έχει µε το Νοσοκοµείο και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του κατά την αναχώρηση από το Νοσοκοµείο. Η ιοικητική ιευθύντρια έχει το δικαίωµα να αξιώσει την αποµάκρυνση κάθε µέλους του προσωπικού του Αναδόχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις διαταγές - οδηγίες του. 14. Να έχει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε οι χώροι να είναι καθαροί όλο το 24ωρο. 15. Να τηρεί βιβλία Επικοινωνίας µε τους αρµοδίους του Νοσοκοµείου µε σκοπό την αναγραφή σ αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων (Γραφείο Επιστασίας Επιτροπή Λοιµώξεων - Επόπτης ηµ. Υγείας). 1. Γενικές επισηµάνσεις για την καθαριότητα ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα, να ελέγχει τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο έλεγχος διενεργείται από τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου µε εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. 1.2 Υποχρέωση του εργοδότη είναι να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του απαραίτητου κρύου και ζεστού νερού που χρειάζεται ο ανάδοχος καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται. Ο ανάδοχος ωστόσο πρέπει να φροντίζει για την όσο το δυνατόν χαµηλότερη κατανάλωση. 1.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φέρει για τοποθέτηση λυόµενη κατασκευή που θα χρησιµοποιείται ως αποθήκη υλικών και αλλαγής του προσωπικού καθαριότητας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να παράσχει σύνδεση ηλεκτρικού. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση µικροβίων. Οι χώροι που θα δοθούν θα πρέπει κατά τη λήξη του συµβολαίου να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση. 1.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολεί µόνον ασφαλισµένο προσωπικό. Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες ικαίου (αµοιβή, ασφάλεια κλπ.). Φωτοτυπίες των δηλώσεων στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων πρέπει να δοθούν στον εργοδότη. Αλλοδαποί µπορούν να εργάζονται µόνο εφ όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα και να µην πέφτει σε παραπτώµατα εν ώρα εργασίας στους χώρους της Νοσηλευτικής Μονάδας. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση µε την πορεία εργασίας του κάθε εργαζοµένου. 1.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µοιράζει τη δουλειά στο προσωπικό του. Τις πρώτες µέρες ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει το Νοσοκοµείο να παρέχει άτοµα που θα δείξουν τους χώρους στο προσωπικό του αναδόχου. 1.6 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του βιβλιάριο υγείας. 1.7 Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον ανάδοχο την αποµάκρυνση από την εργασία ορισµένων εργαζοµένων που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες του υπεύθυνου και τους κανόνες της Νοσηλευτικής Μονάδας.

8 1.8 Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του να µην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτοµα συµπεριλαµβανοµένων και των τέκνων των εργαζοµένων. 1.9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό που έχει εµπειρία στο αντικείµενο εργασίας και να µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυµα κατά τη διάρκεια των εργασιών της Νοσηλευτικής Μονάδας. Οι υπάλληλοι του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους της Νοσηλευτικής Μονάδας. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του µε γραπτή τους δήλωση βεβαιώσουν πως δε θα ανακοινώσουν σε κανένα πράγµατα που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους ( ιατρικό απόρρητο κλπ.). Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόµη και µετά το πέρας της σύµβασης Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να µιλούν µε ασθενείς για την ασθένεια τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόµη δεν µπορούν να δίνουν συµβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Επίσης είναι απαγορευµένη η συναναστροφή τους µε τους ασθενείς, όπως και η προµήθεια σε αυτούς φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κλπ Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Τις στολές τις παρέχει ο ανάδοχος στο προσωπικό που απασχολεί Τα υλικά καθαρισµού και οι ποσότητες που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από τη Νοσηλευτική Μονάδα. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων µόνο απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού. Επίσης θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Κράτους. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος µαζί µε τον εργοδότη και τον υπεύθυνο καθαριότητας βγάζουν ένα πρόγραµµα για την καθαριότητα και την απολύµανση των χώρων, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται παρακάτω στα παραρτήµατα II και III. Επιπλέον µέτρα απολύµανσης παίρνονται ανάλογα µε τις περιπτώσεις και σύµφωνα µε τη σύµβαση που υπογράφεται Όταν προκύπτουν νέες µέθοδοι για καλύτερο καθαρισµό και απολύµανση, ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί τις νέες και καλύτερες µεθόδους και τα καλύτερα µέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών που χρησιµοποιούν Ο ανάδοχος ή ο προϊστάµενος που αυτός ορίζει ελέγχει τη δουλειά που έχει αναλάβει και είναι υποχρεωµένος να κάνει παρατηρήσεις στους υπαλλήλους όταν αυτοί ξεφεύγουν από τους κανόνες που θέτει η Νοσηλευτική Μονάδα. Ο προϊστάµενος πρέπει να φροντίζει ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές από τους υπαλλήλους του. Ζηµιές σε δωµάτια, εξοπλισµό και δίκτυα πρέπει να αναφέρονται αµέσως στον υπεύθυνο της Νοσηλευτικής Μονάδας. Απολεσθέντα αντικείµενα που ανευρίσκονται από προσωπικό του αναδόχου, θα παραδίδονται αµέσως στο Γραφείο Επιστασίας Ο εργοδότης κάνει έλεγχο των χώρων που καθαρίζονται. Παρατηρήσεις γίνονται είτε γραπτώς είτε προφορικώς στον ανάδοχο ή τον επιστάτη του Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να διενεργεί ελέγχους ο ίδιος ή κάποιος που αυτός ορίζει. Υγειονοµικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από άτοµα που ορίζει o εργοδότης. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε µορφής στο Νοσοκοµείο. Οι ώρες εργασίας ορίζονται από τον εργοδότη. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του. Επίσης πρέπει να ελέγχει και να φροντίζει οι υπάλληλοι του µετά το τέλος της εργασίας τους να φεύγουν από το Νοσοκοµείο. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαριότητας δεν θα ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες. Γι αυτό το λόγο λαµβάνει µέτρα ασφαλείας και ενηµερώνει τους υπαλλήλους του για τη συµπεριφορά τους Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι εργασίες καθαριότητας να γίνονται µε τον καλύτερο τρόπο (φροντίδα, επαγγελµατισµός). Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε τα αντικείµενα που καθαρίζονται να µην φθείρονται, από άποψη υγιεινής να είναι άψογα, να έχουν καθαρή όψη και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Είναι υποχρέωση του αναδόχου να φροντίζει ώστε ο δείκτης της καθαριότητας να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τα δωµάτια και τους χώρους που παρασχέθηκαν για την εργασία του µε δικά του έξοδα, µόλις αυτά ζητηθούν από τον εργοδότη Μεταξύ εργοδότη και αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει τακτική ενηµέρωση. Γι αυτό το σκοπό ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την επιτροπή ελέγχου καθαρισµού της Νοσηλευτικής Μονάδας. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους σχετικούς νόµους µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία, αµοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, υγεία - ασφάλεια εργατών κ.λ.π.) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι του ηµοσίου, στους Ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια τους και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει.

9 1.23 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο (ποσοστό) προσωπικού ασφαλείας ώστε οι χώροι να είναι καθαροί όλο το 24ωρο Λόγω των κινδύνων από την εργασία ο ανάδοχος πρέπει να προβεί στον προληπτικό εµβολιασµό του προσωπικού του. 2. Εγγύηση παροχής υπηρεσιών 2.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να µην σταµατά η ποιοτική και συχνή καθαριότητα των χώρων που ορίζονται από την σύµβαση σε κάθε περίπτωση, ακόµη και σε περίπτωση απεργίας. 2.2 Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες καθαριότητας και απολύµανσης θα εξαιρούνται από απεργίες. 3. Καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών από τον ανάδοχο 3.1 Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αναθέσει τις από την σύµβαση προκαθορισµένες εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άµεσα τις υποχρεώσεις του. Εκτός αυτού, έχει το δικαίωµα ο εργοδότης να λύσει µονοµερώς την σύµβαση και να αξιώσει αποζηµίωση. 3.2 Σε περίπτωση ελλιπούς ή αντιθέτου µε την συµβατικός συµφωνηµένη εργασία καθαρισµού και απολύµανσης ο ανάδοχος ενηµερώνεται άµεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωµένος να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης όσο επιτρέπεται αυτό από τις ανάγκες του εργοδότη. 3.3 Εάν ο ανάδοχος δεν διορθώσει τις µη συµβατικός εκτελεσθείσες εργασίες άµεσα ή εάν η αποκατάσταση δεν µπορεί να λάβει χώρα λόγω άλλων υποχρεώσεων του αναδόχου, τότε δεν καταβάλλεται αµοιβή για τις κακώς εκτελεσθείσες εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης. Ο ανάδοχος ενηµερώνεται για κάθε περίπτωση γραπτώς. 4. Ευθύνες Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά των αντικειµένων που φέρνει ή έχει αποθηκευµένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοι του στο χώρο της Νοσηλευτικής Μονάδας. Αυτό ισχύει ανάλογα και για φθορές από φυσικές καταστροφές και ανώτέρα βία. 5. Υλικά καθαρισµού και απολύµανσης - Μηχανικός και λοιπός εξοπλισµός 5.1 Ο ανάδοχος µε την προσφορά του υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση υλικών καθαριότηταςαπολύµανσης, που προτίθεται να χρησιµοποιήσει, η οποία θα συνοδεύεται: για κάθε προσφερόµενο προϊόν καθαρισµού, πρωτότυπο έντυπο του αριθµού καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ Για κάθε προσφερόµενο προϊόν ενώσεων χλωρίου, πρωτότυπο έντυπο του αριθµού καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. ή άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ Για κάθε προσφερόµενο διάλυµα αλδεϋδών, πρωτότυπη άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων καθαρισµού Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων απολύµανσης, τύπου ISO 9001 ή 9002 ή CE MARK 5.2 Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει πίνακα του µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί. 5.3 Ο ως άνω εξοπλισµός και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, καθώς και τα αναλώσιµα υλικά θα είναι αποκλειστικά κυριότητας του αναδόχου. 5.4 Τα µηχανήµατα και τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από πλευράς λειτουργίας όσο και εµφάνισης. 6. Τελικές ρυθµίσεις 6.1 Σε περίπτωση αµφιβολίας οι όροι τις σύµβασης αυτής µεταφράζονται έτσι ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα της σύµβασης. Εάν κάποιος όρος της σύµβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συµβαλλόµενα µέρη σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωµένα να βρουν µια δίκαιη και οικονοµική λύση µε την οποία θα διορθώνεται η µη λειτουργικότητα του χώρου. 6.2 Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και του εργοδότη είναι η Νοσηλευτική Μονάδα 1. Προεισαγωγικές παρατηρήσεις ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 Οι οδηγίες ακολουθούνται σύµφωνα µε τις εντολές, την σειρά και την διαδικασία που έχει συµφωνηθεί.

10 1.2 Η επιτροπή καθαριότητας της Νοσηλευτικής Μονάδας θα βεβαιώνει µια φορά το µήνα ότι η καθαριότητα γίνεται βάση των συµφωνηθέντων. Την βεβαίωση συντάσσει και την δίνει ο εργοδότης, ενώ εβδοµαδιαίος θα γίνεται έκτακτος έλεγχος. 1.3 Το προσωπικό καθαριότητας εξοπλίζεται µε οµοιόµορφη στολή εργασίας. ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εξωτερική εµφάνιση των υπαλλήλων. Την στολή εργασίας την διαθέτει ο ανάδοχος σύµφωνα µε όσα ορίζονται και παραπάνω. 1.4 Οι συσκευές, τα µηχανήµατα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την καθαριότητα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται καθηµερινώς. 1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί δικά του υλικά καθαριότητας (κουβάδες, σφουγγαρόπανα, καθαριστικά κ.λ.π.) καθώς και δικά του µηχανήµατα πλυσίµατος ή παρκεταρίσµατος και το µηχανοκίνητο σάρωθρο για τους εξωτερικούς χώρους, ηλεκτρικές απορροφητικές σκούπες, καθώς και ανυψωτικό µηχάνηµα για τον καθαρισµό των υαλοπινάκων εξωτερικά. Ειδικά για το ανυψωτικό µηχάνηµα καθώς και το µηχανικό σάρωθρο, αν δεν διαθέτει ο ανάδοχος µπορεί να καταθέσει ενοικιαστήριο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι µπορεί να κάνει χρήση. Σάκοι απορριµµάτων, χαρτί τουαλέτας, χειροπετσέτες και σαπούνια θα χορηγούνται από τον εργοδότη. 2. ιαδικασίες για την καθαριότητα (τεχνική καθαριότητας) Το τµήµα αυτό αφορά οδηγίες για την καθαριότητα επιµέρους τµηµάτων και συµπληρώνεται ως προς την τεχνική της καθαριότητας στο παράρτηµα III. 2.1 Οι διαδικασίες για την καθαριότητα που ακολουθούν ορίζονται από τον εργοδότη έτσι ούτως ώστε να διασφαλίζεται η µη φθορά των αντικειµένων όπως και η καθαριότητα και η υγιεινή τους. 2.2 Υγρό καθάρισµα µε απολύµανση (σφουγγάρισµα δαπέδων) τα δάπεδα σφουγγαρίζονται µε ειδικό απολυµαντικό υγρό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται : α) Για κάθε δωµάτιο πρέπει να χρησιµοποιείται καθαρό πανί. β) Το απολυµαντικό υγρό θα πρέπει να απλώνεται οµοιόµορφα. γ) Μετά από δύσκολους λεκέδες πρέπει να καθαρίζεται το σφουγγαρόπανο. δ) Να χρησιµοποιείται τόση ποσότητα υγρού καθαριότητας και απολύµανσης ώστε να επιτυγχάνεται η σίγουρη καθαριότητα και απολύµανση. ε) Για τις ανοξείδωτες επιφάνειες (ασανσέρ κλπ) θα χρησιµοποιούµε ειδικά για τον σκοπό αυτό καθαριστικά ώστε να µην προκαλούνται φθορές. 2.3 Καθαριότητα δαπέδων άπεδα - ιδιαίτερα στους διαδρόµους και στις αίθουσες - πρέπει να φροντίζονται ιδιαίτερα. Η επιλογή του υγρού καθαριότητας και απολύµανσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της καθαριότητας που ορίζει το νοσοκοµείο. Για συχνή και σταθερή καθαριότητα θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα µηχάνηµα καθαριότητας που δεν κάνει θόρυβο. Ειδικά για τον καθαρισµό των δαπέδων βινιλίου θα χρησιµοποιούνται καθαριστικά ουδέτερα (ρη 7-9). Η συχνότητα του καθαρισµού και του στιλβώµατος µε µηχανές θα καθορίζονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους του εργοδότη. 2.4 Καθαριότητα χαλιών Μοκέτες και χαλιά πρέπει να καθαρίζονται µε δύο τρόπους : α) Υγρό καθάρισµα β) Με ψεκασµό 2.5 Καθαριότητα πάνω από το δάπεδο Για να επιτευχθεί η καθαριότητα που πρέπει χωρίζονται οι εργασίες για όλα τα αντικείµενα που βρίσκονται πάνω στο δάπεδο σε τρεις κατηγορίες : - Κατηγορία Α: Λεκάνες WC ανδρών και γυναικών, µπιντέ. - Κατηγορία Β: Νεροχύτες και πλακάκια, ντουζιέρες και µπανιέρες. - Κατηγορία Γ: Λοιπά αντικείµενα εξοπλισµού. Ο ανάδοχος είναι αυστηρά υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί διαφορετικού χρώµατος κουβάδες και πανιά για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες. Στο νερό που θα χρησιµοποιείται για τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να µπαίνει η απαραίτητη ποσότητα υγρού καθαριότητας και απολύµανσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρήσης του εκάστου υγρού καθαριότητας. 2.6 Σκούπισµα χαλιών και µοκετών Οι µοκέτες, εκτός αυτών από τσόχα, καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην συχνή αλλαγή του φίλτρου που έχουν οι ηλεκτρικές σκούπες. Στην εργασία αυτή ανήκει και η αποµάκρυνση λεκέδων από χαλιά και µοκέτες. 2.7 Κάδοι, αχρήστων, σταχτοθήκες Οι κάδοι των αχρήστων πρέπει να αδειάζονται. Εµφανείς λεκέδες πρέπει να απολυµαίνονται. Μια φορά την εβδοµάδα πλένονται οι κάδοι. Οι σταχτοθήκες αδειάζονται και πλένονται. 2.8 Έπιπλα (σε ύψος που να φτάνει κανείς χωρίς σκάλα) Απολυµαντική υγρή καθαριότητα για όλα τα έπιπλα εξωτερικά που φτάνουν σε ύψος 1,80 µέτρα. Πρέπει να χρησιµοποιείται προϊόν που στεγνώνει χωρίς να αφήνει γραµµές και χνούδια. Τα κρεβάτια, τα δοχεία νυκτός κλπ συνυπολογίζονται ως τέτοια έπιπλα.

11 Ορατές βρωµιές καθαρίζονται καθηµερινά. Η παραπάνω καθαριότητα είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη 2.9 Έπιπλα (σε ύψος στο οποίο φτάνει κανείς µόνο µε σκάλα) Σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Συµπεριλαµβάνεται και ο αερισµός των χώρων Λοιπά αντικείµενα. Συµπεριλαµβάνεται η απολύµανση των διαφανοσκοπίων, των πρεβαζιών στα παράθυρα, των πυροσβεστήρων, των διακοπτών για το φωτισµό και πριζών, των κουδουνιών, των κορνιζών στους τοίχους, των διαφόρων πινακίδων στους τοίχους, επιτραπέζιων φωτιστικών, χερουλιών στις πόρτες κλπ Έπιπλα καθιστικού Σκούπισµα µε ηλεκτρική σκούπα. Υγρό καθάρισµα των αντικειµένων µε πόδια ή ρολά Σώµατα θέρµανσης ψύξης Υγρό καθάρισµα των σωµάτων. υο φορές το χρόνο (µία πριν και µία µετά την περίοδο που ανάβουν ) τα σώµατα πλένονται Λεκέδες σε πόρτες και τοίχους που επιδέχονται υγρού καθαρισµού. αχτυλιές και άλλες εµφανείς βρωµιές καθαρίζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα Υγρό καθάρισµα στις εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Πλύσιµο τις πόρτες και από τις δυο πλευρές (στα ασανσέρ περιλαµβάνονται όλες οι εσωτερικές επιφάνειες), τα κουφώµατα, τα προστατευτικά ελάσµατα, µε απολυµαντικό υγρό Καθαρισµό στους χώρους των WC, των λουτρών και λοιπών ειδών υγιεινής. Οι λεκάνες, τα µπιντέ, τα WC ανδρών, τα επιδαπέδια πατάκια, οι ντουζιέρες και οι µπανιέρες, σαπουνίζονται µε απολυµαντικό υγρό και ξεπλένονται έτσι ώστε να αποµακρύνονται πάσης φύσεως λεκέδες, στίγµατα, άλατα κλπ. Τούτο θα γίνετε 4 5 φορές ηµερησίως συµπεριλαµβανοµένου και του δαπέδου. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, προστατευτικά ελάσµατα, καθρέπτες, θήκες σαπουνιών, όπως επίσης πόρτες, µεταλλικά προστατευτικά ελάσµατα, χερούλια καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό Καθαρισµούς στους τοίχους Οι τοίχοι των WC καθαρίζονται µε απολυµαντικό υγρό. Ορατές βρωµιές όπως επίσης και λεκέδες γύρω από τις λεκάνες WC, τους νιπτήρες, τα WC ανδρών κλπ αποµακρύνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα Γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών εξωτερικών χώρων αχτυλιές και λεκέδες καθαρίζονται, γυάλινες επιφάνειες εσωτερικών χώρων καθαρίζονται µε υγρό απολυµαντικό συµπεριλαµβανοµένων των κορνιζών, των στηριγµάτων ή και λοιπών εξαρτηµάτων αυτών Καθαρισµός εξοπλισµού των χώρων εστιάσεως 2.19 Βασική καθαριότητα Ως ενδιάµεσες εργασίες καθαριότητας λογίζονται όλες οι εργασίες που γίνονται πέρα από το βασικό πρόγραµµα καθαριότητας. Οι εργασίες αυτές γίνονται κατόπιν εντολής Ανάλογα µε το σύστηµα καθαριότητας που χρησιµοποιείται, µπορεί να καταρτιστεί ένα βασικό πρόγραµµα καθαριότητας. Στη βασική καθαριότητα καθορίζονται επακριβώς τα υλικά απολύµανσης και καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται. Τα υλικά απολύµανσης και καθαρισµού πρέπει να ανανεώνονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα Χώροι PARKING Αύλιοι χώροι µεταξύ κτιρίων ρόµοι - Εκκλησία Νοσοκοµείου Εξωτερικές σκάλες κήποι και γενικώς χώροι πρασίνου. Οι χώροι αυτοί καθαρίζονται µε µηχανικά µέσα που διαθέτει ο ανάδοχος και συγκεκριµένα µε ειδικό µηχανοκίνητο φορτηγό σάρωθρο σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας του Νοσοκοµείου καθώς και µε σκούπισµα από το προσωπικό λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά το σκούπισµα να αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης. Στον καθαρισµό περιλαµβάνεται και ο εξωτερικός παράπλευρος δρόµος κατά µήκος των εισόδων του Νοσοκοµείου ( βόρεια και νότια ). Επίσης θα γίνεται καθηµερινά άδειασµα όλων των υπαίθριων κάδων των απορριµµάτων. 3. Οµάδες καθαριότητας Για καλύτερη επίβλεψη της συχνής καθαριότητας χαρακτηρίζονται οι οµάδες καθαριότητας σύµφωνα µε τους χώρους, τον εξοπλισµό, την εντατικότητα του καθαρισµού, ως εξής : Α) Θάλαµοι ασθενών Β) Γραφεία πάσης φύσεως, χώροι αναµονής, εξεταστήρια. Γ) Χειρουργεία και προθάλαµοι αυτών. ) Φαρµακείο, Αποστείρωση. Ε) Μονάδες Αυξηµένης Φροντίδας (Εµφραγµάτων κ.α. ) ΣΤ) άπεδα, Κεντρική Είσοδος., Είσοδος Τ.Ε.Π. Ζ) Κλιµακοστάσια, Ασανσέρ. Η) Αποθηκευτικοί χώροι, χώροι τεχνικών υπηρεσιών, Χώροι Εστιάσεως. Θ) WC, λουτρά, αποδυτήρια κλπ. Ι) Εξωτερικοί χώροι. 4. Πρόγραµµα καθαριότητας Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και απολύµανσης. 5. Περιγραφή εργασίας

12 5.1 Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των Κυριακών και Αργιών καθ όλο το 24ωρο έτσι ώστε το Νοσοκοµείο να παραµένει από πλευράς καθαριότητας σε άριστη κατάσταση. 5.2 Αναλώσιµα όπως :Χαρτί τουαλέτας, πετσέτες χάρτινες, υγρό σαπούνι χεριών και υγρό απολύµανσης πρέπει να ανανεώνονται. 5.3 Αράχνες. Οι αράχνες πρέπει να αποµακρύνονται συνεχώς. Κάθε οµάδα εργασίας πρέπει να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία. 5.4 Πατάκια. Η βρωµιά που συσσωρεύεται σε κάθε είδους πατάκια πρέπει να αποµακρύνεται µε ηλεκτρική σκούπα. Επίσης πρέπει να απολυµαίνονται κατόπιν εντολής του προϊσταµένου καθαριότητας του αναδόχου. Οι σχάρες στα πατώµατα πρέπει να βγαίνουν και να πλένονται µε απολυµαντικό υγρό. Τα πατάκια δαπέδου στη Φυσικοθεραπεία πρέπει να πλένονται και απολυµαίνονται. 5.5 Καθαρισµός Χειρουργείων Ο καθαρισµός στα Χειρουργεία αποτελείται από ενδιάµεση καθαριότητα και τελική καθαριότητα, Και τα δυο παραπάνω µέρη καθορίζονται επακριβώς στο πρόγραµµα εργασίας Ενδιάµεση καθαριότητα Χειρουργείων. Οι κάδοι απορριµµάτων αδειάζονται και πλένονται µε απολυµαντικό υγρό. Οι σακούλες απορριµµάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιµατισµού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σακούλες και σάκοι σφραγίζονται µε τρόπο που έχει προκαθοριστεί και είναι έτοιµα για αποµάκρυνση. Οι λάµπες Χειρουργείου, οι επιφάνειες όπου τοποθετούνται χειρουργικά εργαλεία και τα τραπέζια χειρουργείου, απολυµαίνονται. Το δάπεδο γύρω από το τραπέζι χειρουργείου καθαρίζεται εντατικά. Οι νιπτήρες καθαρισµού του προσωπικού του Χειρουργείου απολυµαίνονται. Ανανεώνεται το υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύµανσης αυτών Τελική καθαριότητα Χειρουργείου καθηµερινές εργασίες. Νιπτήρες καθαρισµού του προσωπικού του Χειρουργείου απολυµαίνονται χρησιµοποιηµένες βούρτσες χειρουργείου ξεπλένονται και συγκεντρώνονται σε πλαστικά σακιά, καθορισµένα γι αυτό το σκοπό, οι πάγκοι γύρω από τους νιπτήρες καθαρίζονται και ανανεώνονται το υγρό σαπούνι χεριών και το υγρό απολύµανσης. Οι κάδοι απορριµµάτων αδειάζονται και πλένονται µε απολυµαντικό υγρό. Οι σακούλες απορριµµάτων και οι σάκοι ακάθαρτου ιµατισµού αντικαθίστανται. Οι παραπάνω σακούλες και σάκοι σφραγίζονται µε τρόπο που έχει προκαθοριστεί και έτοιµα για αποµάκρυνση. Οι ρόδες των τροχήλατων καθορίζονται από ίνες, τρίχες, βρωµιές κλπ και στο τέλος απολυµαίνονται µε απολυµαντικό σπρέι. Το δάπεδο στο κέντρο του Χειρουργείου σφουγγαρίζεται πρώτα και στη συνέχεια στο σηµείο αυτό µεταφέρονται όλα τα καθαρισµένα µηχανήµατα και τροχήλατα. Όλες οι γυάλινες επιφάνειες και πόρτες καθαρίζονται και απολυµαίνονται (συµπεριλαµβάνεται η εσωτερική πλευρά όλων των υαλοπινάκων). Οι τοίχοι σε ύψος έως 2µ. καθαρίζονται και απολυµαίνονται. Όλες οι χειρολαβές, διακόπτες φωτισµού, σωλήνες, κονσόλες, σώµατα θέρµανσης, πρεβάζια παραθύρων, καθαρίζονται και απολυµαίνονται. Τρίψιµο µε µηχανήµατα δαπέδου. Καθαρισµός δαπέδου µε ηλεκτρική σκούπα και απολύµανση αυτού, µετακινούµενων των µηχανηµάτων και τροχηλάτων στις καθαρισµένες επιφάνειες και τρίψιµο µε µηχανή και απολύµανση των υπολοίπων δαπέδων Εβδοµαδιαίες εργασίες. Τοίχοι και οροφή, καθαρισµό υγρό και απολύµανση. Ντουλάπες αποδυτηρίων καθαρίζονται και απολυµαίνονται εσωτερικά και εξωτερικά µε πανιά µιας χρήσης. Όλα τα ντουλάπια συµπεριλαµβανοµένων και των εντοιχισµένων απολυµαίνονται εσωτερικά Παρατηρήσεις Το είδος της παρασχεθείσης εργασίας εγκρίνεται από την προϊσταµένη του Χειρουργείου. Υπό ορισµένες συνθήκες µπορεί να τροποποιηθούν κάποια από τα ανωτέρω περιγραφόµενα για τους χώρους των Χειρουργείων. Αντί των παραπάνω αναγραφόµενων δίνονται εντολές απευθείας από την προϊσταµένη του Χειρουργείου. 5.6 Καθαρισµός Απολύµανση όλων των χώρων (συχνότητα καθαρισµού) Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των Κυριακών και αργιών καθ όλο το 24ωρο έτσι ώστε το Νοσοκοµείο να παραµένει από πλευράς καθαριότητας σε άριστη κατάσταση. Κατά των εργασιών καθαριότητας απολύµανσης θα τηρούνται απαρέκκλιτα οι οδηγίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο απολύµανσης καθαρισµού. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων και η µεταφορά τους στο χώρο συγκέντρωσης τους θα γίνεται µέσω

13 κλειστών τροχηλάτων τουλάχιστον τρεις (3) φορές το 24ωρο και αναλόγως της ιδιαιτερότητας του κάθε χώρου. Καθαρισµός απολύµανση των τροχηλάτων µεταφοράς απορριµµάτων. Οι σάκοι των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα µεταφέρονται πάντα δεµένοι χωρίς να χρησιµοποιούνται για δεύτερη φορά. Ο ανάδοχος θα συµβάλλει µε τους υπαλλήλους του στο διαχωρισµό των απορριµµάτων σε κοινά και µολυσµατικά. Τα µολυσµατικά απορρίµµατα θα µεταφέρονται στο ειδικό χώρο συγκέντρωσης τους (ψυγείο µολυσµατικών απορριµµάτων ή τροφοδοτικό αποτεφρωτικού κλιβάνου σύµφωνα µε τη διαδικασία αποτέφρωσης ). Καθαρισµός όλων των χώρων συγκέντρωσης των απορριµµάτων τουλάχιστον µία (1) φορά ηµερησίως. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την µεταφορά του ακάθαρτου ιµατισµού των Κλινικών και των Ιατρείων Η καθαριότητα των κλινικών µαζί µε τις εισόδους προηγείται των άλλων χώρων και πρέπει να παραδίδονται προς χρήση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο χρόνο που θα τους καθοριστεί και όχι αργότερα από τις 8:30 π.µ. Απασχόληση επαρκούς αριθµού προσωπικού για την κάλυψη όλων των τµηµάτων της Νοσηλευτικής Μονάδας καθ όλο το 24ωρο. Θα χρησιµοποιείται προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης στα χειρουργεία στη µαιευτική, στην Μ.Τ.Ν, ΤΕΠ, Εξωτερικά Ιατρεία και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από τους αρµοδίους υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Μονάδας. Χρήση υποχρεωτικά αθόρυβης ηλεκτρικής σκούπας και όχι χειροκίνητης για τον καθαρισµό όλων των δαπέδων εντός του Νοσοκοµείου. Χρήση υποχρεωτικά καροτσιών µε διπλό κάδο, άρτια εξοπλισµένων (µε ειδική στήλη για την τοποθέτηση των υλικών καθαριότητας) ώστε να εφαρµόζεται η «τεχνική των δύο κάδων» κατά τον καθαρισµό. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Γενικός καθαρισµός των µαγειρείων καθηµερινά καθώς και µετά από κάθε εργασία απεντόµωσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων. Τουλάχιστον 4 5 φορές ηµερησίως ο καθαρισµός των WC και όλων των ειδών υγιεινής. Το σφουγγάρισµα στους θαλάµους και στα γραφεία θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές ηµερησίως καθώς και σε κάθε έκτακτη περίπτωση. Σχολαστικά πλύσιµο καθηµερινά των θυρών, πόµολων, παραθύρων, πρεβαζιών. Σχολαστικός καθαρισµός καθηµερινά κλιµακοστασίων ( σκάλες, πλατύσκαλα, κουπαστές, πόρτες.) Σχολαστικός καθαρισµός των πολυσύχναστων χώρων ( εξωτερικά ιατρεία, αίθουσες αναµονής κλπ ) καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας ώστε να διατηρούνται διαρκώς καθαροί. Καθαρισµός των κεντρικών εισόδων καθώς και των ανελκυστήρων τουλάχιστον τρεις (3) φορές ηµερησίως. Καθαρισµός τακτικός τοίχων, επίπλων,ψυκτών και φωτιστικών. Υποχρεωτικά χρήση συγκεκριµένων απολυµαντικών σκευασµάτων τα οποία θα δίδονται από το Νοσοκοµείο για την καθαριότητα ορισµένων ειδικών χώρων. Καθαρισµός φωταγωγών, ψευδοροφών, υαλοπινάκων ( εσωτερικά και εξωτερικά). Αντικατάσταση συµπλήρωση χαρτούς υγείας, χειροπετσετών, σαπουνιού. Καθαρισµός µοκετών δύο(2) φορές ετησίως και οποτεδήποτε τοπικά σε έκτατες περιπτώσεις. Καθηµερινός καθαρισµός όλων των εξωτερικών χώρων (δρόµοι, πεζόδροµοι, πάρκινγκ, κήποι και γενικώς πράσινων χώρων.) Καθηµερινά άδειασµα όλων των υπαίθριων κάδων απορριµµάτων. Ιδιαίτερος καθαρισµός των εργαστηρίων της Νοσηλευτικής Μονάδας, σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων υπαλλήλων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ Ι46ΨΖΣΠ-Λ9Ξ Αριθµός πρωτοκόλλου:620/4/18733 ΑΘΗΝΑ 06-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5448 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 06/05/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 30-9 -2011 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 12414 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.: 873/9-02-2015. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ.: 873/9-02-2015. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΛΑΟΙ : 9 /02/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 873 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ:

ΑΡΤΑ 6/10/2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ /108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7ΠΤ7Λ7-Γ2Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06/0/205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 62560 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - & ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικός καθαρισµός όλων των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα εγκαταστάσεων Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2009» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα