ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Master s degree)... 5 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Postgraduate Diploma)... 6 Πιςτοποιθτικό Μεταπτυχιακισ Φοίτθςθσ (Postgraduate Certificate)... 6 Τρόποσ Απόκτθςθσ Μεταπτυχιακϊν Τίτλων Σπουδϊν... 6 Μεταπτυχιακοί Σίτλοι πουδϊν με Διδαςκαλία... 6 Μεταπτυχιακοί Σίτλοι πουδϊν με Ζρευνα... 7 Μεταπτυχιακοί Σίτλοι πουδϊν με Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ... 7 Μεταπτυχιακοί Σίτλοι πουδϊν με Εργαςία... 8 Εξειδίκευςθ ςτθ Θεματολογία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 8 Κριτιρια Επιλογισ προγράμματοσ Μεταπτυχιακοφ Σπουδϊν... 8 φνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ... 9 Δομι και περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν Ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ του προγράμματοσ ςπουδϊν... 9 Αναγνϊριςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν Κατάταξθ πανεπιςτθμίου Διδακτικό προςωπικό του προγράμματοσ ςπουδϊν Τπθρεςίεσ πανεπιςτθμίου Προχποκζςεισ ειςαγωγισ/ κριτιρια επιλογισ υποψθφίου Κόςτοσ προγράμματοσ ςπουδϊν Λιψθ Τποτροφίασ Σοποκεςία Πανεπιςτθμίου/ υνκικεσ Διαβίωςθσ Κριτιρια ειςαγωγισ υποψθφίου Σίτλοσ Πτυχίου/ Διπλϊματοσ υποψθφίου Βακμόσ Πτυχίου/ Διπλϊματοσ υποψθφίου Επαγγελματικι/ εργαςιακι εμπειρία Ερευνθτικι/ εκδοτικι εμπειρία... 15

3 Περιεχόμενα Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν...15 Εξζταςθ ακαδθμαϊκϊν ι εξειδικευμζνων γνϊςεων...15 Προφορικι εξζταςθ υποψθφίου/ ςυνζντευξθ...15 Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν υποψθφίου Αίτθςθ...16 Πιςτοποιθτικά τίτλων ςπουδϊν...16 Αναλυτικι Βακμολογία...16 Βιογραφικό θμείωμα...17 υςτατικζσ Επιςτολζσ...17 Προςωπικι Ζκκεςθ Ενδιαφερόντων/ Personal Statement...17 Χρθματικό Σζλοσ...18 Εξαςφάλιςθ Χρθματοδότθςθσ...18 Άδεια διαμονισ (Visa)...18 Θεςμικό Πλαίςιο για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Κείμενθ Νομοκεςία για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν... Ελλάδα...19 Εγκεκριμζνα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτα Ελλθνικά... Πανεπιςτιμια...19 Αναγνϊριςθ Μεταπτυχιακϊν Σίτλων πουδϊν Ιδρφματοσ Εξωτερικοφ...20 Προγραμματιςμόσ Εργαςιϊν Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Προγράμματοσ... Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Αποςαφινιςθ προςωπικϊν επικυμιϊν και επιδιϊξεων...21 Αναηιτθςθ κατάλλθλου Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν...22 Αξιολόγθςθ Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν...22 Δθμιουργία/ Διατιρθςθ προφίλ υποψθφίου...23 Τποβολι υποψθφιότθτασ...23 Βιβλιογραφία

4 Ειςαγωγι Οι λόγοι αναηιτθςθσ και επιλογισ ςυμμετοχισ ςε ζνα πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και θ ςυνζχιςθ του κφκλου ςπουδϊν διαφζρει για κάκε υποψιφιο ανάλογα με τθν μζχρι τϊρα ιδιότθτά του (φοιτθτισ, ερευνθτισ, εργαηόμενοσ), τισ ακαδθμαϊκζσ του επιδόςεισ, τισ μελλοντικζσ του επαγγελματικζσ επιδιϊξεισ, τα ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτάσ του, τισ ανάγκεσ, τισ αξίεσ και τισ ςτάςεισ ηωισ του. Η ορκότθτα τθσ απόφαςθσ κρίνεται ςφμφωνα με τα δεδομζνα τθσ χρονικισ ςτιγμισ που ο υποψιφιοσ επιλζγει τθν κατεφκυνςθ των δραςτθριοτιτων του και τθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των γνϊςεων του για το εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, ερευνθτικό του μζλλον ςτο περιβάλλον που δραςτθριοποιείται. Για παράδειγμα, ο μόλισ αποφοιτιςασ ακαδθμαϊκισ ςχολισ επικυμεί τθν ςυμμετοχι του ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ωσ πικανό κριτιριο πρόςλθψισ του ςε κάποιο φορζα εργαςίασ, ωσ μζςο απόκτθςθσ αξιόλογων εμπειριϊν και γνϊςεων, τθν δθμιουργία νζων επαφϊν, τθν διεφρυνςθ των πνευματικϊν και προςωπικϊν του δυνατοτιτων. Ο ερευνθτισ, αντίςτοιχα, επιδιϊκει μεγαλφτερθ, πικανότατα, αυτονομία ςτθν ερευνθτικι του δραςτθριότθτα, τθν ςυμμετοχι του ςτθν διαμόρφωςθ νζασ γνϊςθσ ι τθν απόκτθςθ ενόσ τίτλου επάρκειασ διδαςκαλίασ ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο. Ο εργαηόμενοσ επικυμεί τθ ςυμμετοχι του ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςυγγενι με το αντικείμενο εργαςίασ του είτε για τθν απόκτθςθ νζασ γνϊςθσ και τθν ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι του ςτισ εξελίξεισ του χϊρου εργαςίασ του, τθν διερεφνθςθ νζων ε- παγγελματικϊν ςχζςεων, ι τθν δθμιουργικι εκμετάλλευςθ του προςωπικοφ του χρόνου. 04 Ανεξάρτθτα, λοιπόν του χϊρου που ανικει ο υποψιφιοσ και των λόγων που τον κάνουν να αναηθτά κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, θ απόφαςθ επιλογισ είναι μια διαδικαςία που απαιτεί τθν διερεφνθςθ, αρκετϊν, ςχετικϊν ηθτθμάτων και τθν ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ του υποψθφίου από ζμπειρουσ ακαδθμαϊκοφσ, ςυμβοφλουσ ςταδιοδρομίασ, δίκτυα μεντόρων, αποφοίτουσ άλλων ι ςυναφϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων. Και, φυςικά, απαιτείται θ ςχολαςτικότερθ και πιο απαιτθτικι εναςχόλθςθ του ίδιου του υποψιφιου, ϊςτε να αφιερϊςει τον κατάλλθλο χρόνο για τθν προςωπικι του ζρευνα, οργάνωςθ ςκζψθσ και τελικι επιλογι. τον παρόντα Οδθγό επιχειρείται να διερευνθκοφν μερικά από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα ςτθν διαδικαςία αναηιτθςθσ, αξιολόγθςθσ και, τελικά, επιλογισ ενόσ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν από κάκε υποψιφιο.

5 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σο μεταπτυχιακό δίπλωμα/ πιςτοποιθτικό είναι ζνασ ακαδθμαϊκόσ τίτλοσ ςπουδϊν που αποδίδεται ςτον κάτοχό του φςτερα από τθν επιτυχθμζνθ παρακολοφκθςθ ανάλογου κφκλου μακθμάτων, ι μετά περιόδου ζρευνασ ι/και ςυνδυαςμοφ αυτϊν και, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, προχποκζτει τθν φπαρξθ βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν αποδιδόμενο από Ανϊτατο Ακαδθμαϊκό ι Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα. Πιςτοποιεί τθν άρτια γνϊςθ του κατόχου του ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα επιςτθμϊν ι επαγγελματικισ πρακτικισ, τισ υψθλζσ δεξιότθτζσ του ςτθν κρίςθ, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και τθν ικανότθτα παρζμβαςισ του ςε μία δζςμθ κεωρθτικϊν ι εφαρμοςμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων. Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονζμονται κακορίηονται, κυρίωσ, από το διάςτθμα και το επίπεδο επιτυχίασ των ςπουδϊν, το είδοσ και το πεδίο τθσ ζρευνασ, το ίδρυμα που απονζμει τον τίτλο, τθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ του επιπζδου ςπουδϊν από χϊρα ςε χϊρα, κ.λπ. Ειδικότερα: Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Master s Degree) 05 Οι πιο ςυχνοί τίτλοι μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, και όπωσ ζχουν διεκνϊσ επικρατιςει να αποκαλοφνται, είναι αυτοί των Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc. ι M.S.) και Master in Business Administration (M.B.A.), ενϊ υπάρχει ζναν μακρφσ κατάλογοσ τίτλων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ειδίκευςθσ που προςδιορίηουν με ακρίβεια τθν εξειδίκευςθ των κατόχων τουσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο, πια, πεδίο γνϊςθσ ι πρακτικισ και τα οποία ςυνικωσ κακορίηονται, αν και όχι πάντα, από το αντικείμενο ζρευνασ ι ςπουδϊν (π.χ. Master of Science in Information Systems, Master of Arts in Teaching, Master of Information, κ.λπ). Η απόκτθςθ του τίτλου αυτοφ απαιτεί τθν ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ, μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό, ςυγκεκριμζνων μακθμάτων ενόσ κφκλου ςπουδϊν, τθν ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ ι/ και εκδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, τθν ςυμμετοχι ςε περιοδικζσ γραπτζσ ι/και προφορικζσ εξετάςεισ, τθν ςφνταξθ εκκζςεων προόδου, κ.λπ. Η διάρκεια φοίτθςθσ μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα ζωσ δφο ακαδθμαϊκϊν ετϊν ( ECTS μονάδεσ) και τθν εκπόνθςθ, τελικϊσ, μίασ ε- κτεταμζνθσ ζκκεςθσ ερευνθτικϊν ι πρακτικισ εφαρμογισ αποτελεςμάτων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο ι αντικείμενο, καλοφμενθ ωσ πτυχιακι διατριβι (thesis, dissertation).

6 Β. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Postgraduate Diploma) Σο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα είναι ςυνικωσ ζνασ τίτλοσ ςπουδϊν που απονζμεται ςε υποψιφιουσ που είτε δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ για απονομι master s degree (ςυνικωσ αποτυγχάνουν ςτθν διαδικαςία εξζταςθσ τθσ πτυχιακισ τουσ εργαςίασ thesis-), είτε ζχουν επιλζξει εξϋ αρχισ ζνα λιγότερο εντατικό πρόγραμμα ςπουδϊν και ζρευνασ. τθν τελευταία περίπτωςθ θ διάρκεια φοίτθςθσ μπορεί να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα φοίτθςθσ 9 ζωσ 12 μθνϊν. Γ. Πιςτοποιθτικό Μεταπτυχιακισ Φοίτθςθσ (Postgraduate Certificate) Σο πιςτοποιθτικό μεταπτυχιακισ φοίτθςθσ αποτελεί ανεξάρτθτο τίτλο ςπουδϊν μεταπτυχιακοφ επιπζδου, κυρίωσ αναγνωριςμζνο από χϊρεσ του εξωτερικοφ (κυρίωσ Μ. Βρετανία), και είναι μια βακμίδα κατϊτερο του Diploma. Ουςιαςτικά απαιτεί τθν παρακολοφκθςθ ςπουδϊν 9 ζωσ - 12 μθνϊν, χωρίσ τθν υποχρζωςθ εκπόνθςθσ πτυχιακισ εργαςίασ και απονζμεται ςε κατόχουσ βαςικϊν ι/και μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν με ςκοπό τθν πλιρθ ι τμθματικι εξαίρεςθ του κατόχου από επαγγελματικζσ εξετάςεισ, ςτθν περίπτωςθ ενόσ υποψιφιου ι προαγόμενου απαςχολοφμενου ςτθ χϊρα όπου προβλζπονται ανάλογεσ διαδικαςίεσ. 06 Τρόποσ Απόκτθςθσ Μεταπτυχιακϊν Τίτλων Σπουδϊν Σα προγράμματα απόκτθςθσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν παρουςιάηουν, πια ανά τον κόςμο, μία ιδιαίτερθ ευελιξία ςτον τρόπο και ςτο διάςτθμα φοίτθςθσ, ςτισ υποχρεϊςεισ και ςτισ δυνατότθτεσ παρακολοφκθςθσ των υποψθφίων. Ειδικότερα: Α. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδϊν με Διδαςκαλία Η απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν γίνεται μετά από τθν πλιρθ (full-time) ι μερικι (part-time) παρακολοφκθςθ του υποψθφίου ςυνόλου ι μζρουσ των διδακτικϊν, ερευνθτικϊν, εκδοτικϊν δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ φοίτθςθσ και των διαδικαςιϊν εξζταςθσ τθσ προόδου του μζχρι τθν απονομι του τίτλου, όπωσ αυτά προβλζπονται από τον κανονιςμό λειτουργίασ του εκάςτοτε προγράμματοσ ςπουδϊν.

7 Β. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδϊν με Ζρευνα Η απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν που βαςίηεται ςτθν ζρευνα (Master of Research, Mres), είναι μία πρακτικι που εφαρμόηεται, κυρίωσ, αλλά όχι μόνο, από τα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και χαρακτθρίηει τα προγράμματα ςπουδϊν που οδθγοφν ςτθν απονομι τίτλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τα οποία δεν ακολουκοφν τθν ςυνικθ εκπαιδευτικι διαδικαςία αλλά ςτθρίηουν τθν εξειδίκευςθ τθσ γνϊςθσ που αποκτάται μζςω τθσ ζρευνασ. Πρόκειται ουςιαςτικά για εποπτευόμενθ ερευνθτικι εργαςία. Ο υποψιφιοσ ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα εφαρμόηοντασ ερευνθτικζσ πρακτικζσ προςαρμοςμζνεσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ιατρικισ και άλλων εφαρμοςμζνων γνωςτικϊν πεδίων υπό τθν επίβλεψθ αναγνωριςμζνων ακαδθμαϊκϊν ςτελεχϊν, χωρίσ τθν υποχρζωςθ παρακολοφκθςθσ υπό διδαςκαλίασ μακθμάτων, πζραν όςων αφοροφν ςτθν ερευνθτικι μεκοδολογία.. Γ. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδϊν με Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ Η απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν βαςίηεται ςε μία εξϋ αποςτάςεωσ ςυνεργαςία υποψιφιου και ακαδθμαϊκϊν ςτελεχϊν, χωρίσ δθλαδι τθν υποχρζωςθ τθσ φυςικισ παρουςίασ των εμπλεκομζνων ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του ιδρφματοσ, όπωσ αυτι ορίηεται από τον κανονιςμό λειτουργίασ του εκάςτοτε προγράμματοσ εξ αποςτάςεωσ ςπουδϊν. Η εκπαίδευςθ ςτθρίηεται ςε ζντυπο και θλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, που διανζμεται ςτον υποψιφιο με τθν ζναρξθ των υποχρεϊςεϊν του ωσ φοιτθτισ, ςτθν δυνατότθτα προςωπικισ μελζτθσ και ζρευνασ του κάκε υποψιφιου και ςτθν εφαρμογι τεχνικϊν διδαςκαλίασ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και εκπαίδευςθσ όπωσ διαδίκτυο, teleconferencing, κ.λπ. υναντιςεισ εκπαιδευόμενων και εποπτϊν εκπαιδευτϊν είναι δυνατζσ, όπωσ και θ ςυμμετοχι ςτθν διοργάνωςθ ςεμιναρίων, ςυςκζψεων εργαςίασ, εκπαιδευτικϊν εργαςτθρίων, κ.λπ. 07 Σο Open University τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (1969) είναι το πρϊτο πανεπιςτιμιο που οργάνωςε προγράμματα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. τθν Ελλάδα, ομοίωσ, τζτοια προγράμματα ςπουδϊν παρζχει το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο, ενϊ πλικοσ άλλων ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων οργανϊνουν, πια, αντίςτοιχα προγράμματα ςπουδϊν παρζχοντασ μεγάλθ ευελιξία ςτισ επιλογζσ ενόσ υποψιφιου μεταπτυχιακοφ φοιτθτι.

8 Δ. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδϊν με Εργαςία Σα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν που ςτθρίηονται ςτθν εργαςιακι εμπειρία του υποψθφίου ςυνδυάηουν εργαςία, ζρευνα και μακιματα. Ζχουν ςτόχο τθν ανάπτυξθ βζλτιςτων πρακτικϊν και εργαλείων μάκθςθσ ςτον τομζα των εργαςιακϊν ςχζςεων, τθσ ςφναψθσ και εφαρμογισ πρωτότυπων μεκόδων ςυνεργαςιϊν και γενικότερα ςτθν μεκοδικι κάλυψθ των πλθροφοριακϊν και εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των εργαηομζνων ενόσ ςφγχρονου παγκοςμιοποιθμζνου περιβάλλοντοσ βιομθχανίασ, εκπαίδευςθσ και οικονομίασ. Η νζα αυτι μορφι μετ-εκπαίδευςθσ βρίςκει πρόςφορο ζδαφοσ ςιμερα ςτθ Μ. Βρετανία και ςτισ Η.Π.Α. Προχποκζτει τθν απαςχόλθςθ του υποψθφίου και τθν εργαςιακι του εμπειρία. Εξειδίκευςθ ςτθ Θεματολογία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 08 Ζχει επικρατιςει θ διάκριςθ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ανάλογα με το εφροσ κάλυψθσ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου και το επίπεδο τθσ προςφερόμενθσ εξειδίκευςθσ ςτισ ε- ξισ δφο κατθγορίεσ: ςε «ειδικά», πρόκειται για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν των οποίων ο τίτλοσ ι οι κατευκφνςεισ δίνουν ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία για το αντικείμενο ςπουδισ, και «γενικά», πρόκειται για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν των οποίων ο τίτλοσ ι οι κατευκφνςεισ δεν δίνουν ξεκάκαρθ εικόνα για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ςπουδισ. Ο χαρακτθριςμόσ ςυνικωσ δθλϊνεται και ςτον τίτλο του αποδιδόμενου πιςτοποιθτικοφ ςπουδϊν, ο οποίοσ καταδεικνφει τισ ειδικότερεσ κατευκφνςεισ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν και χορθγείται ωσ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ. ε γενικζσ γραμμζσ τα «ειδικά» υπερτεροφν των «γενικϊν» και προςφζρονται, κυρίωσ, για κατευκφνςεισ κετικϊν ι κοινωνικϊν επιςτθμϊν με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Κριτιρια Επιλογισ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Σα κριτιρια επιλογισ του κατάλλθλου Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν δεν είναι πανάκεια. Αποτελοφν αποτζλεςμα προςωπικισ κρίςθσ και αξιολόγθςθσ του υποψθφίου και ςυνδζονται με τισ προςωπικζσ του προςδοκίεσ για επαγγελματικι εξζλιξθ, τθν ερευνθτικι του πορεία, τθν ακαδθμαϊκι του απόδοςθ ι ακόμα και με το ςυναιςκθματικό του υπόβακρο. Μερικά από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι ενόσ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι:

9 Σφνδεςθ με τθν Αγορά Εργαςίασ Οι τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, εκνικισ ι διεκνοφσ, και θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ ειδίκευςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο που ενδιαφζρει τον υποψιφιο, είναι ςοβαρόσ παράγοντασ επιλογισ ενόσ προγράμματοσ. Καλό είναι να αναηθτθκοφν απαντιςεισ ςε ερωτιματα όπωσ: Σι ποςοςτό κατόχων του τίτλου επιτυγχάνει ςτο να βρει εργαςία; ε ποιόν τομζα εργαςίασ απορροφάται το μεγαλφτερο ποςοςτό των κατόχων του τίτλου; ε ποια χϊρα υπάρχει το μεγαλφτερο ποςοςτό απορρόφθςθσ των κατόχων του τίτλου; Σο ίδρυμα ςπουδϊν προωκεί τθν απαςχόλθςθ των αποφοίτων του εντόσ ι/και εκτόσ πανεπιςτθμίου; Σι ποςοςτό απαςχόλθςθσ προςφζρει ο δθμόςιοσ τομζασ και τι ποςοςτό κατόχων του τίτλου απορροφάται από τθν ελεφκερθ αγορά; Δομι και Περιεχόμενο του Προγράμματοσ Σπουδϊν Για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του χρόνου που κα διακζςει ο υποψιφιοσ για τισ ςπουδζσ του, καλό είναι να αναηθτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν δομι, το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν που εξετάηει. Μπορεί να εςτιάςει ακολοφκωσ ςτα: 09 Μακιματα που προςφζρονται και θ ςυνάφεια με το μζχρι τϊρα γνωςτικό του αντικείμενο Σρόπο απόκτθςθσ του τίτλου ςπουδϊν: με διδαςκαλία, με ζρευνα, πλιρθσ θ μερικι φοίτθςθ, εξ αποςτάςεωσ Σρόπο διεξαγωγισ και εξζταςθσ των μακθμάτων του κφκλου ςπουδϊν Διεξαγωγι και δυνατότθτα ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε ςεμινάρια (workshops), εργαςτιρια, ςυςκζψεισ εργαςίασ, εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ και προβολισ, κ.λπ. Ερευνθτικζσ Κατευκφνςεισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν Η απόκτθςθ ενόσ τίτλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν δεν ςυνδζεται, πάντα, και μόνο, με τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ του υποψθφίου αλλά και με τθν πορεία του ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ, τθν επικυμία του για ερευνθτικι ι διδακτικι δραςτθριότθτα. ε αυτι τθν περίπτωςθ καλό είναι

10 ο υποψιφιοσ να εξετάςει: Σθν ερευνθτικι εργαςία του προγράμματοσ Σθν κατεφκυνςθ του προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τθν πρωτότυπθ ζρευνα ι τθν πρακτικι εφαρμογι γνϊςεων. Σθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ/ απορρόφθςθσ του υποψθφίου ςε ερευνθτικά προγράμματα ε- ντόσ ι/και εκτόσ πανεπιςτθμίου Σθν δυνατότθτα του Πανεπιςτθμίου/ Σμιματοσ/ χολισ απονομισ διδακτορικοφ διπλϊματοσ Αναγνϊριςθ του Προγράμματοσ Σπουδϊν Για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του χρόνου που κα διακζςει ο υποψιφιοσ για τισ ςπουδζσ του, καλό είναι να αναηθτιςει πλθροφορίεσ για τθν ποιότθτα και το επίπεδο των ςπουδϊν ι του τομζα τθσ ζρευνασ που επικυμεί να ακολουκιςει. Η φιμθ δεν είναι πάντα ςυνϊνυμο τθσ αναγνϊριςθσ, και αν, πόςο μάλλον, επικυμεί να ακολουκιςει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε χϊρα άλλθ από αυτι που ηει ι που κα επιλζξει να δραςτθριοποιθκεί ςτο μζλλον. Καλό είναι, λοιπόν, να α- ναηθτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με: Σθν αναγνϊριςθ του προγράμματοσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο 10 Σισ διαδικαςίεσ και τουσ επίςθμουσ φορείσ αναγνϊριςθσ τίτλων ςπουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςε άλλθ χϊρα Σθν κακιζρωςθ ι τθ νζα λειτουργία του προγράμματοσ Σθν εκπαιδευτικι, ερευνθτικι ι εργαςιακι εμπειρία αποφοίτων του προγράμματοσ Κατάταξθ Πανεπιςτθμίου ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, και ςτο μζλλον ςυχνότερα κατόπιν απαίτθςθσ εναρμόνιςθσ με τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τθν Εκπαίδευςθ, επίςθμοι κρατικοί φορείσ αξιολογοφν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τθν ζρευνα, το επίπεδο ςπουδϊν, τθν ποιότθτα των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςε επιμζρουσ τμιματα των πανεπιςτθμίων ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε και εκδίδουν οδθγοφσ αξιολόγθςθσ (μία πρακτικι που ζχει εδραιωκεί τα τελευταία χρόνια ςτισ Η.Π.Α. και ςτθ Μ. Βρετανία). Καλό είναι ο υποψιφιοσ να ςυμπεριλάβει ςτθ λίςτα των κριτθρίων επιλογισ προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τθν κατάταξθ και τα ςχόλια των επίςθμων αυτϊν οδθγϊν για το πανεπιςτιμιο που κα τον φιλοξενιςει για τθν ςυνζχιςθ των ςπουδϊν του.

11 (Προςοχι: Οι οδθγοί δεν ακολουκοφν τυποποίθςθ ςτα κριτιρια κατάταξθσ και ςτισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ. Ο υποψιφιοσ καλό είναι να αναηθτιςει και να εμπιςτευκεί επίςθμεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ). Διδακτικό Προςωπικό του Προγράμματοσ Σπουδϊν Σα γνωςτικά πεδία και τα ερευνθτικά ενδιαφζροντα του διδακτικοφ προςωπικοφ ςυνάδουν, αν και όχι πάντα, με το περιεχόμενο και το εφροσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ ςπουδϊν. Η δραςτθριότθτα των εκπαιδευτϊν εμπνζει και ενκαρρφνει και τθν δράςθ των εκπαιδευομζνων. Ο υποψιφιοσ μπορεί να αναηθτιςει ςτοιχεία για το εκπαιδευτικό προςωπικό/ ε- ρευνθτικό δυναμικό του προγράμματοσ που επικυμεί να παρακολουκιςει όπωσ: Σο γνωςτικό τουσ αντικείμενο, τομζα εξειδίκευςθσ και το βιογραφικό τουσ Σο είδοσ και τθν πορεία τθσ ερευνθτικισ τουσ δραςτθριότθτασ Σθν αρκρογραφία τουσ Σθν ςυμμετοχι τουσ ςε επιςτθμονικζσ/ επαγγελματικζσ/ ερευνθτικζσ ενϊςεισ Υπθρεςίεσ Πανεπιςτθμίου Ο υποψιφιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αναηθτιςει πλθροφορίεσ για κζματα που αφοροφν τισ πανεπιςτθμιακζσ εγκαταςτάςεισ, τθν φπαρξθ επαρκοφσ εξοπλιςμοφ, τθ δυνατότθτα χριςθσ των υπθρεςιϊν ςτζγαςθσ, ςίτιςθσ, ιατρικισ κάλυψθσ, και να αξιολογιςει τισ νομικζσ του δεςμεφςεισ και οικονομικζσ υποχρεϊςεισ για τθν περίοδο των ςπουδϊν του. Προχποκζςεισ Ειςαγωγισ/ Κριτιρια Επιλογισ Υποψθφίου Η αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ του κατάλλθλου μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ από ζνα υποψιφιο δεν αφορά μόνο τθν ζρευνα ςε ςχζςθ με τισ παροχζσ από το ίδιο το πρόγραμμα προσ αυτόν αλλά και το ακαδθμαϊκό προφίλ του ίδιου του υποψθφίου, προκειμζνου να γίνει δεκτόσ για ςπουδζσ ςε αυτό. Ο υποψιφιοσ πρζπει να αναηθτιςει πλθροφορίεσ όπωσ: Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων που κζτει το ίδιο το πρόγραμμα που τον ενδιαφζρει 11

12 Σι από τα κριτιρια επιλογισ διακζτει και τι προλαβαίνει να αποκτιςει/ εμπλουτίςει ζωσ τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ι τθν τελικι αξιολόγθςθ των υποψθφίων Σι δυνατότθτεσ ευελιξίασ διακζτει το πρόγραμμα ςε ςχζςθ με τισ προχποκζςεισ ειςαγωγισ Σι επίπεδο ανταγωνιςμοφ υπάρχει μεταξφ των υποψθφιοτιτων για αίτθςθ ςτο πρόγραμμα Σι ποςοςτό υποψιφιων γίνεται τελικά δεκτό Σθν φπαρξθ εναλλακτικϊν λφςεων, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ υποβολισ αίτθςθσ, λόγω του προφίλ του υποψθφίου Κόςτοσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν Τπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα, τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο εξωτερικό, που διατίκενται δωρεάν και άλλα που απαιτοφν τθν οικονομικι ςυμμετοχι του υποψθφίου. Καλό είναι λοιπόν ο ενδιαφερόμενοσ να λάβει επακριβϊσ γνϊςθ των οικονομικϊν αυτϊν απαιτιςεων και να αναηθτιςει πλθροφορίεσ όπωσ: Ποιο είναι ακριβϊσ το κόςτοσ ςυμμετοχισ; Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ αφορά δίδακτρα ι και ζξοδα διαβίωςθσ; Σο αντίτιμο καταβάλλεται ολικά ι τμθματικά, ζναντι ι πιςτωτικά; Ποιοσ είναι ο τρόποσ καταβολισ και ςε τι νόμιςμα; 12 Λιψθ Υποτροφίασ Ο υποψιφιοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ενιςχφςει το ειςόδθμά του ι/και να καλφψει μζροσ ι και το ςφνολο του κόςτουσ των ςπουδϊν του αναηθτϊντασ τθν κατάλλθλθ υποτροφία ι κλθροδότθμα. Οι πθγζσ πλθροφόρθςισ του μπορεί να είναι οι κατάλογοι των ιδρυμάτων που διαχειρίηονται τισ κρατικζσ υποτροφίεσ και τα κλθροδοτιματα, υπουργεία, πρεςβείεσ, τα Γραφεία Διαςφνδεςθσ και τα τμιματα Φοιτθτικισ Μζριμνασ των οικείων ιδρυμάτων φοίτθςθσ. Οι πλθροφορίεσ που αναηθτά ο υποψιφιοσ είναι: Οι προχποκζςεισ λιψθσ υποτροφίασ Η επιλογι υποτροφίασ ςπουδϊν ι ζρευνασ Σο φψοσ τθσ υποτροφίασ Ο χρόνοσ και ο τρόποσ καταβολισ του αντίτιμου τθσ υποτροφίασ

13 Οι λεπτομζρειεσ λιψθσ υποτροφίασ από αρμόδιο όργανο τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ Τοποκεςία Πανεπιςτθμίου/ Συνκικεσ Διαβίωςθσ Η επιλογι ενόσ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν απαιτεί, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τθν μετεγκατάςταςθ του υποψθφίου ςε άλλο τόπο ι ςε άλλθ χϊρα τθσ, μζχρι τϊρα, διαβίωςθσ του για οριςμζνο, τουλάχιςτον, χρονικό διάςτθμα. Ο υποψιφιοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λάβει πλθροφορίεσ για το φυςικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιςτικό κλίμα του τόπου όπου κα μετεγκαταςτακεί, και να αποφαςίςει να ςεβαςτεί τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε τόπου. υνικθ ερωτιματα που γεννϊνται από αυτι τθ διαδικαςία είναι: Ο τρόποσ και το μζςο μεταφοράσ Παροχζσ προσ ΑμΕΑ Σο κόςτοσ διαβίωςθσ Θζματα ιατρικισ και αςτικισ αςφάλειασ Η πολιτιςτικι ηωι του τόπου Σο κλίμα και οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ Κριτιρια Ειςαγωγισ Υποψθφίου 13 Σα τυπικά κριτιρια ειςαγωγισ ενόσ υποψθφίου ςε κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τα ςυμπλθρωματικά κριτιρια, θ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων, εξετάςεων και λοιπά ςυνεκτιμϊμενα κατά τθν επιλογι του προςόντα, όςο και οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ αυτϊν, διαφζρουν μεταξφ των προγραμμάτων ανάλογα με το Κδρυμα/ Σμιμα/ χολι ι και τθ χϊρα κάκε φορά. Η επιλογι των ειςακτζων ςτο πρόγραμμα γίνεται από επιτροπι μελϊν Δ.Ε.Π. ι Ε.Π. του οικείου Σμιματοσ, θ οποία εξετάηει και ςυνεκτιμά τα εξισ: Τίτλοσ Πτυχίου/ Διπλϊματοσ Υποψθφίου τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Ανϊτατων ι Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλ-

14 λοδαπισ. Σο γνωςτικό αντικείμενο ι το εφροσ των γνωςτικϊν πεδίων που αντικατοπτρίηουν οι βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν και γίνονται αποδεκτοί ωσ κριτιριο δυνατότθτασ ειςαγωγισ ενόσ υποψιφιου ςτο αντίςτοιχο Πρόγραμμα περιγράφονται ςτθν ςχετικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υμμετοχισ που δθμοςιεφεται ςτον ζντυπο ι/και θλεκτρονικό τφπο. τα περιςςότερα προγράμματα κεωρείται απαραίτθτθ θ κατοχι πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε τομζα ςυγγενι με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτο οποίο υποβάλλεται θ αίτθςθ. ε άλλα προγράμματα γίνονται δεκτοί υποψιφιοι με μεγαλφτερθ ευελιξία και επιλζγονται ανεξαρτιτου γνωςτικοφ αντικειμζνου του βαςικοφ τουσ τίτλου ςπουδϊν. Σο γνωςτικό αντικείμενο, εάν δεν είναι ξεκάκαρο από τον τίτλο πτυχίου, εξακριβϊνεται μζςα από τθν αναλυτικι βακμολογία του υποψθφίου. Βακμόσ Πτυχίου/ Διπλϊματοσ Υποψθφίου 14 Ο μζςοσ όροσ βακμοφ πτυχίου και το εφροσ των μακθμάτων, με τα οποία γίνονται αποδεκτοί υποψιφιοι, διαφζρουν από πρόγραμμα ςε πρόγραμμα, αλλά ςυνικωσ απαιτείται τελικόσ βακμόσ πτυχίου μεγαλφτεροσ του 7-7,5/10 για επίπεδο μεταπτυχιακοφ και 7,5-8/10 για επίπεδο διδακτορικοφ. Τπό ςυνκικεσ, και εφόςον θ απόκλιςθ είναι μικρι, γίνονται δεκτοί φοιτθτζσ κάτω του ελάχιςτου αποδεκτοφ ορίου βακμολογίασ. ε περίπτωςθ μθ απόκτθςθσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, ζωσ τθν θμζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν από τον υποψιφιο ςε μερικά προγράμματα υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ χωρίσ τθν κατοχι του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν, με τθν προχπόκεςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των υποχρεϊςεων αποφοίτθςθσ του υποψθφίου ζωσ τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ τελικισ κατάταξθσ επιτυχόντων-, κα πρζπει να γίνει εκτίμθςθ του τελικοφ βακμοφ ςυνυπολογίηοντασ και τον αναμενόμενο βακμό τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Επαγγελματικι/ Εργαςιακι Εμπειρία Η επαγγελματικι εναςχόλθςθ ενόσ υποψθφίου ςε ςυγγενζσ με του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ αντικείμενο κεωρείται ςυνεκτιμϊμενο ι απαιτοφμενο κριτιριο επιλογισ, ανάλογα με τον κλάδο ςπουδϊν, τισ απαιτιςεισ των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τον χαρακτιρα του ιδρφματοσ που οργανϊνει το πρόγραμμα. Απαιτείται κυρίωσ ςτα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν που απευκφνονται ςε ςτελζχθ διοίκθςθσ, διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων, διαχείριςθσ πολιτιςμικϊν αγακϊν ι πρϊτων υλϊν. Καταδεικνφει γνϊςθ πρακτικϊν και μεκόδων του υποψιφιου ςτον ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό κλάδο και τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ του τόςο ςτισ εξελεγκτικζσ, όςο και ςτισ τυπικζσ διαδικαςίεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν.

15 Ερευνθτικι/ Εκδοτικι Εμπειρία Η ερευνθτικι εμπειρία και θ εκδοτικι δραςτθριότθτα που μπορεί να αποδείξει ζνασ υποψιφιοσ ςυνεκτιμάται ςτα κριτιρια επιλογισ ςε πλικοσ προγραμμάτων ςπουδϊν. Η παραπάνω εμπειρία προκφπτει από τθν ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, ακαδθμαϊκά, ευρωπαϊκά ι ςυγχρθματοδοτοφμενα, δθμοςιεφςεισ επιςτθμονικϊν άρκρων, ςυμμετοχι ςε αναγνωριςμζνου κφρουσ ςυνζδρια, ςεμινάρια, κ.λπ. Γνϊςθ Ξζνων Γλωςςϊν Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, και θ πιςτοποίθςι τθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα, αποτελεί βαςικό κριτιριο ειςαγωγισ ςτον μεγαλφτερο αρικμό των προςφερόμενων προγραμμάτων ςπουδϊν των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων. Η γνϊςθ άλλθσ, επιπλζον, γλϊςςασ, κυρίωσ γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, κεωρείται ςυνεκτιμϊμενο προςόν του υποψθφίου και προςμετράτε ανάλογα ςτα υπό αξιολόγθςθ προςόντα του. Για προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του εξωτερικοφ, κεωρείται απαραίτθτο κριτιριο ειςαγωγισ θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ςπουδϊν, και εφόςον, αυτι δεν είναι θ αγγλικι, απαιτείται θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ ωσ δεφτερθ γλϊςςα. Σο επίπεδο και το πιςτοποιθτικό επάρκειασ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ που τίκεται ωσ προχπόκεςθ, ορίηεται από το εκάςτοτε Πρόγραμμα. Εξζταςθ Ακαδθμαϊκϊν ι Εξειδικευμζνων Γνϊςεων 15 ε πολλά προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν απαιτείται θ επιτυχθμζνθ ςυμμετοχι του υποψθφίου ςτθ διενζργεια γραπτϊν εξετάςεων που πιςτοποιοφν γνϊςεισ ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο, ςυνικωσ ςυγγενζσ με το περιεχόμενο του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν που γίνεται θ αίτθςθ. Η εξεταςτζα φλθ, ενδεικτικι βιβλιογραφία και οι λεπτομζρειεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων κακορίηονται κάκε φορά από τθν επιτροπι του οικείου προγράμματοσ. Για τθν ειςαγωγι ςε κάποια προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του εξωτερικοφ είναι υποχρεωτικι ι ςυνεκτιμϊμενθ θ επιτυχθμζνθ ςυμμετοχι του υποψθφίου ςε κακιερωμζνα αγγλόφωνα τεςτ ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων. Ο οργανιςμόσ Educational Testing Service είναι αρμόδιοσ για τα παραπάνω τεςτ. Διαμορφϊνει και διεξάγει πάνω από 50 εκατ. εξετάςεων ετθςίωσ, ςε πάνω από 180 χϊρεσ του κόςμου. Προφορικι Εξζταςθ Υποψθφίου/ Συνζντευξθ Η διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ είναι μία ςυνικθσ απαίτθςθ για τθν ειςαγωγι ςτα περιςςότερα

16 των προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μία διαδικαςία κατά τθν οποία ο υποψιφιοσ κα ερωτθκεί, κα απαντιςει και κα τεκμθριϊςει τθν απόφαςθ ειςαγωγισ του ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και ίδρυμα, ενϊ κα αξιολογθκεί για τθν επαρκι γνϊςθ και αγάπθ του ςτο αντικείμενο ςπουδϊν, τθν ελεφκερθ ςκζψθ του, τισ ικανότθτεσ και τθν ευχζρεια ζνταξθσ ςτο περιβάλλον του εν λόγω προγράμματοσ. Κατάκεςθ Δικαιολογθτικϊν Υποψθφίου Οι προκεςμίεσ, ο τρόποσ και οι λεπτομζρειεσ κατάκεςθσ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από τον υποψιφιο ποικίλουν ςφμφωνα με το πρόγραμμα και τθ χϊρα κάκε φορά. υνικεισ προκεςμίεσ μπορεί να είναι ζξι ζωσ εννζα μινεσ πριν από τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ενϊ άλλεσ μπορεί να είναι πιο κοντά ςτθν ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου, το φκινόπωρο. ε γενικζσ γραμμζσ, τα ςτοιχεία που πρζπει να επιςυνάψει ο υποψιφιοσ μεταξφ των εντφπων υποβολισ υποψθφιότθτασ είναι: Αίτθςθ Πρόκειται ςυνικωσ για τυποποιθμζνο ζντυπο, ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, που διατίκεται ςτον υποψιφιο από τθν Γραμματεία του οικείου προγράμματοσ ι βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον διαδικτυακό τόπο του προγράμματοσ. Ο υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα προςφερόμενα πεδία και να υπογράψει ςτο τζλοσ του κειμζνου τθσ αίτθςθσ. 16 Πιςτοποιθτικά Τίτλων Σπουδϊν Ο υποψιφιοσ κατακζτει επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν που διακζτει (τίτλοσ ςπουδϊν, αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ, πιςτοποιθτικά λοιπϊν δεξιοτιτων, κ.λπ.). Επικφρωςθ εγγράφου μπορεί να αιτθκεί από τα ΚΕΠ τθσ περιοχισ του, το Αςτυνομικό Σμιμα τθσ περιοχισ του ι άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ. Για τθν αίτθςθ ειςαγωγισ ςε πρόγραμμα του εξωτερικοφ τα αντίγραφα πιςτοποιθτικά των τίτλων ςποδϊν πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. Η Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν είναι θ αρμόδια υπθρεςία για τθν ζκδοςθ επίςθμων μεταφράςεων ςτθ χϊρα μασ. Αναλυτικι Βακμολογία Σθν αναλυτικι βακμολογία προμθκεφεται ο υποψιφιοσ κατόπιν αιτιςεωσ από το τμιμα φοίτθ-

17 ςισ του, προκειμζνου να πιςτοποιιςει τθν ςυνάφεια του βαςικοφ του τίτλου ςπουδϊν με το γνωςτικό αντικείμενο του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτο οποία αιτείται να ςυμμετάςχει αλλά και το επίπεδο των γνϊςεων του. Για τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςε πρόγραμμα του εξωτερικοφ θ αναλυτικι βακμολογία απαιτείται να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. Η Μεταφραςτικι Τπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν είναι θ αρμόδια υπθρεςία για τθν ζκδοςθ επίςθμων μεταφράςεων ςτθ χϊρα μασ. Βιογραφικό Σθμείωμα Σο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου προτείνεται να είναι τόςο απλό και ςφντομο, όςο ικανό να παρουςιάςει τα απαραίτθτα και απολφτωσ ςχετικά για τθν αξιολόγθςθ του υποψθφίου προςόντα. Προτείνεται θ χριςθ του ευρωπαϊκοφ τφπου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ (βιογραφικό ςθμείωμα Europass). Για τθν αίτθςθ ειςαγωγισ ςε πρόγραμμα του εξωτερικοφ, το βιογραφικό ςθμείωμα απαιτείται να ςυνταχκεί ςτθ γλϊςςα των ςπουδϊν. Συςτατικζσ Επιςτολζσ Οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ, που άλλοτε αποτελοφν απαίτθςθ για τθν υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από το πρόγραμμα, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των υποβολϊν, είναι τουλάχιςτον δφο, ι μία εκ των οποίων ςυςτινεται να είναι από τον κακθγθτι που ζχει επιβλζψει τθν πτυχιακι ι ερευνθτικι εργαςία του υποψθφίου. Η αποςτολι των ςυςτατικϊν επιςτολϊν μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον υποψιφιο, ι από τον ςυντάκτθ τθσ επιςτολισ, μζςω ταχυδρομείου ι ςάρωςθ και αποςτολι μζςω διαδικτφου, ςπανιότερα. Προςωπικι Ζκκεςθ Ενδιαφερόντων/ Personal Statement Πρόκειται για μία ζκκεςθ ενδιαφερόντων, ιδεϊν και ςτόχων του υποψθφίου, το μζγεκοσ (ςυνικωσ λζξεισ) και θ μορφι (ελεφκερο κείμενο ι προκακοριςμζνο περιεχόμενο) τθσ οποίασ, ςυνικωσ, κακορίηονται από το πρόγραμμα και θ οποία, εν ςυντομία, παρζχει πλθροφορίεσ για τισ ςπουδζσ, τισ γνϊςεισ και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ επιλζγει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Η επιτροπι μπορεί να κρίνει μζςω αυτισ τθσ γραπτισ διλωςθσ τισ ικανότθτζσ του υποψθφίου ςτον γραπτό λόγο και ςτθν ςφντομθ παρουςίαςθ ιδεϊν. 17

18 Χρθματικό τζλοσ ε οριςμζνα προγράμματα ςπουδϊν, κυρίωσ του εξωτερικοφ, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται και από τθν κατάκεςθ οριςμζνου χρθματικοφ τζλουσ, που άλλοτε ζχει ςυμβολικι αξία. Η καταβολι του τζλουσ μπορεί να γίνει μζςω κάποιου ςυςτιματοσ διατραπεηικισ ςυναλλαγισ (ςυνίςταται). τθν Ελλάδα το χρθματικό αυτό τζλοσ είναι γνωςτό και ωσ Παράβολο. Ο υποψιφιοσ το προμθκεφεται από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) τθσ περιοχισ του, ζναντι ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ και το υποβάλλει (ςυμπλθρωμζνο) ςτθν Γραμματεία του Προγράμματοσ που αιτείται μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά και ζντυπα υποψθφιότθτασ. Εξαςφάλιςθ Χρθματοδότθςθσ ε οριςμζνα προγράμματα ςπουδϊν, κυρίωσ του εξωτερικοφ, ο υποψιφιοσ μπορεί να χρειαςτεί να κατακζςει δικαιολογθτικά και ζντυπα που ζχουν ςχζςθ με τθν οικονομικι κατάςταςθ του ιδίου ι τθσ οικογενείασ του, ϊςτε να αποδειχκεί ότι ο υποψιφιοσ μπορεί να ανταποκρικεί ςτα ζξοδα των ςπουδϊν του και τα ζξοδα διαβίωςισ του για το διάςτθμα παραμονισ του ςτθ χϊρα. Η απαίτθςθ αυτι διαφζρει ανάλογα τθσ χϊρασ και τθν πολιτικι μετανάςτευςθσ που ακολουκεί. Άδεια Διαμονισ/ Visa 18 Για τθν ειςαγωγι ενόσ υποψθφίου ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του εξωτερικοφ, και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ μετανάςτευςθσ τθσ χϊρασ που κα φιλοξενθκεί, ςυνίςταται θ κατάκεςθ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ του ςτθ χϊρα (Visa). Σα ζντυπα των αιτιςεων και των λοιπϊν εγγράφων διατίκενται από τθν Πρεςβεία τθσ χϊρασ που ο υποψιφιοσ επικυμεί να παρουςιαςτεί. ε γενικζσ γραμμζσ υποψιφιοσ καταγόμενοσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δε χρειάηεται Visa για τθν παραμονι του ςε χϊρα τθσ Ζνωςθσ, ακόμα και ςε περίπτωςθ εργαςίασ του ςε αυτι. Για τθν παραμονι του ςτθ Μ. Βρετανία, δεν απαιτείται Visa επίςθσ. Αυτό αλλάηει ςε περίπτωςθ επικυμίασ εργαςίασ. Αντίκετα, για ό,ποια από τισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ αφορά τθν μετακίνθςθ του υποψθφίου ςτισ Η.Π.Α. απαιτείται θ ζκδοςθ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων παραμονισ του.

19 Θεςμικό Πλαίςιο για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Κείμενθ Νομοκεςία για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Ελλάδα Ο Ν.2083/1992 «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ», Κεφάλαιο Ε Μεταπτυχιακζσ πουδζσ, Άρκρα 10-14, ςτα πλαίςια τθσ διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ των Πανεπιςτιμιων, ορίηει τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν από τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ, τθν κατάρτιςθ Ειδικϊν Προγραμμάτων υνεργαςίασ μεταξφ αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ χϊρασ ι/και τθν ςφμπραξθ με αναγνωριςμζνα ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ. Σο κεςμικό πλαίςιο για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ επανακακορίςτθκε το 2008 N. 3685/2008 «Θεςμικό Πλαίςιο για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ», προκειμζνου να καλφψει ςυνολικά τον τομζα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα (πανεπιςτιμια, πολυτεχνεία και ΣΕΙ). Ζτςι, δίνεται πλζον θ δυνατότθτα και ςτα Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα να προςφζρουν αυτόνομα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδϊν ι και ςε ςυνεργαςία με πανεπιςτθμιακά τμιματα του εςωτερικοφ. Η ευκφνθ για τθν πρόταςθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν βαρφνει το Κδρυμα εκείνο, το οποίο καλφπτει το αντίςτοιχο επιςτθμονικό πεδίο, ςυγγενζσ αντικείμενο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ. Η τελικι ζγκριςθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν δίδεται από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, με απόφαςθ που δθμοςιεφεται ςε Φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (Φ.Ε.Κ.). Αυτό πια νομιμοποιεί και επικυρϊνει τθν λειτουργία του κάκε προγράμματοσ. Εγκεκριμζνα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτα Ελλθνικά Πανεπιςτιμια τον κατάλογο «Εγκεκριμζνα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτα Ελλθνικά Πανεπιςτιμια» που ζχει εκδοκεί από το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (Φεβρ.2011) αναφζρονται ανά Σμιμα/ χολι οι τίτλοι των εγκεκριμζνων από το παραπάνω αρμόδιο Τπουργείο αποδιδόμενων Μεταπτυχιακϊν Ειδίκευςθσ και τα κατ αντιςτοιχία νομιμοποιθτικά Φ.Ε.Κ. αυτϊν, κακϊσ, και θ δυνατότθτα απόδοςθσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ για όλα τα ελλθνικά πανεπιςτιμια. Αναγνϊριςθ Τίτλων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ιδρφματοσ του Εξωτερικοφ Ο Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου -Ν.Π.Δ.Δ.-, εποπτεφεται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων) είναι ο αρμόδιοσ Οργανιςμόσ για τθν αναγνϊ- 19

20 20 ριςθ των τίτλων ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ Πανεπιςτθμιακισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ και τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με ςπουδζσ Aνϊτατθσ Eκπαίδευςθσ ςτθν αλλοδαπι και ςτθν θμεδαπι. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αποκτθκζντεσ ςε χϊρα του εξωτερικοφ αναγνωρίηονται μόνο ωσ ιςότιμοι. Κατά τθν κρίςθ για τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ ο Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ερευνά με ποια διαδικαςία και με ποιεσ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ χορθγοφνται αυτά ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει το αλλοδαπό Πανεπιςτιμιο και εάν θ νομοκεςία είναι αντίςτοιχθ με τθν ελλθνικι. Η γενικι αρχι για αναγνϊριςθ «ιςοτιμίασ» ορίηει εφόςον θ διάρκεια ςπουδϊν, θ διαδικαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και οι όροι αξιολόγθςθσ, προαγωγισ και αποφοίτθςθσ των ςπουδαςτϊν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ θ ιςοτιμία αναγνωρίηεται. Εξαιροφνται από τθν προχπόκεςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ τα ιδρφματα τφπου «ανοικτοφ πανεπιςτθμίου» (open university), «ςπουδϊν εξ αποςτάςεωσ» (distance learning) και «εξωτερικϊν πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα ςυγκεκριμζνα ιδρφματα ζχουν ειδικό πρόγραμμα ςπουδϊν για το ςκοπό αυτόν, ότι ολόκλθρθ θ διαδικαςία παροχισ τζτοιου τφπου προγράμματοσ γίνεται αποκλειςτικά από το ίδρυμα που απονζμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδιποτε τρόπο ςυνεργαηόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι θ αξιολόγθςθ, προαγωγι και αποφοίτθςθ γίνονται με βάςθ διαφανείσ και αδιάβλθτεσ διαδικαςίεσ, ανάλογεσ με αυτζσ που ιςχφουν ςτα άλλα προγράμματα ςπουδϊν με παρακολοφκθςθ. Πλθροφορίεσ για το ςφνολο τθσ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ κακϊσ και τυποποιθμζνα ζντυπα διατίκενται ςτον ιςτοχϊρο του Δ.Ο.Α.Σ.ΑΠ. ε γενικζσ γραμμζσ δικαιολογθτικά που είναι απαραίτθτο να υποβλθκοφν ςε μία αίτθςθ αναγνϊριςθσ, και πζρα των ειδικϊν περιπτϊςεων (αναγνϊριςθ τίτλων από ιδρφματα τθσ Βουλγαρίασ, Ρουμανίασ, ερβίασ, Αλβανίασ) είναι: Αίτθςθ Παράβολο Επικυρωμζνο αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 ςτθν οποία δθλϊνεται θ γνθςιότθτα των πιςτοποιθτικϊν και λοιπά ςτοιχεία αφοροφντα τθν διεξαγωγι του προγράμματοσ και απόκτθςθ του τίτλου Επικυρωμζνο αντίγραφο Βαςικοφ Πτυχίου / Διπλϊματοσ Επίςθμο πιςτοποιθτικό μακθμάτων (official transcript) Εργαςία Μεταπτυχιακοφ Σίτλου / διατριβι Σίτλοσ πουδϊν Βεβαίωςθ για τον τόπο πραγματοποίθςθσ των ςπουδϊν ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ Ελλθνικοφ Α.Ε.Ι./Α.Σ.Ε.Ι με Κδρυμα τθσ αλλοδαπισ για τθν πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, πρζπει να κατατίκεται και το ςχετικό Φ.Ε.Κ. ζγκριςθσ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ. Οδθγόσ ςπουδϊν του Ιδρφματοσ Βεβαίωςθ Τποτροφίασ (ςε περίπτωςθ υποτρόφου)