Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων"

Transcript

1 Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries: guidelines for decision-makers Μετάφραςη: Μεταφραςτικό Γραφείο Καρολίνα Τακτικοφ Κοινωνικόσ μεταςχηματιςμόσ ωσ αποτζλεςμα των βιβλιοθηκών Οι βιβλιοκικεσ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των πιο ςθμαντικϊν παρόχων υπθρεςιϊν ςτον επιςτθμονικό τομζα και ςυνειςφζρουν κετικά ςτισ προκλιςεισ που κζτει ο γερμανικόσ τομζασ εκπαίδευςθσ: > Δια βίου μάκθςθ > Πολιτιςμικι πολυμορφία > Κοινωνικι ζνταξθ > Υπζρβαςθ του «ψθφιακοφ χάςματοσ» > Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθν κοινωνία μασ Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία μιλοφν από μόνα τουσ: Με πάνω από 200 εκατομμφρια επιςκζπτεσ το χρόνο, οι βιβλιοκικεσ είναι τα πλζον χρθςιμοποιοφμενα πολιτιςτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα. > Κάκε μζλοσ του γερμανικοφ κοινοφ επιςκζπτεται μια βιβλιοκικθ τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο κατά μζςο όρο. > άνκρωποι επιςκζπτονται τισ βιβλιοκικεσ κάκε μζρα. > 11 εκατομμφρια άνκρωποι ζχουν κάρτα βιβλιοκικθσ. > Περίπου 430 εκατομμφρια τίτλοι δανείηονται κάκε χρόνο από τισ βιβλιοκικεσ. >Οι υπθρεςίεσ διαδικτφου των βιβλιοκθκϊν παγκοςμίωσ δζχονται εκατομμφρια επιςκζπτεσ κάκε χρόνο. Η Ομοςπονδιακι Ζνωςθ των Συλλόγων Γερμανικϊν Βιβλιοκθκϊν και Πλθροφορίασ BID διακζτει αυτό το ζντυπο για να ςασ παρουςιάςει μια ςφγχρονθ εικόνα των γερμανικϊν βιβλιοκθκϊν, κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επιςτιμθσ ςτθ Γερμανία. Μπορείτε να δείτε μια νζα πλευρά τθσ επίδραςθσ που είχε ςτισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ το ζντυπο «21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ». Σε ςυνδυαςμό με τισ παροφςεσ «Οδθγίεσ», κα ζχετε κάποια ςθμεία αναφοράσ για τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ που πρζπει να λάβετε για τισ βιβλιοκικεσ, εντόσ των αρμοδιοτιτων ςασ. Δείκτεσ απόδοςησ και ποιότητασ για βιβλιοθήκεσ ςε πόλεισ και κοινότητεσ 1

2 Αποδοχι, ςειρά παροχϊν, προςβαςιμότθτα, εγκαταςτάςεισ και προςωπικό - αυτζσ οι πζντε διαςτάςεισ περιγράφουν τισ υπθρεςίεσ και τθν ποιότθτα μιασ δθμόςιασ βιβλιοκικθσ. Με τα διακζςιμα ςτοιχεία απόδοςθσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί, κακορίςτθκαν πρότυπα ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ κοινωνικζσ τουσ ευκφνεσ μακροπρόκεςμα. Δείκτεσ 1. Αποδοχι τθσ ςειράσ παροχών Η ςειρά των μζςων και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτθ βιβλιοκικθ, βάςει των απαιτιςεων των επιςκεπτϊν. Η αποδοχι τθσ ςειράσ μετριζται βάςει τθσ ζνταςθσ τθσ χριςθσ. Ο δανειςμόσ μζςων ι θ χριςθ των μζςων και των υπθρεςιϊν επί τόπου, όπωσ θ παροχι πλθροφοριϊν ι θ αναηιτθςθ ςε βάςεισ δεδομζνων, είναι μορφζσ χριςθσ τθσ βιβλιοκικθσ. Αυτζσ οι μορφζσ χριςθσ υπόκεινται ςτθν προχπόκεςθ τθσ επίςκεψθσ ςτθ βιβλιοκικθ. Δείκτθσ αποδοχισ: > Η βιβλιοκικθ επιτυγχάνει τουλάχιςτον επιςκζψεισ με φυςικι παρουςία ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ περιοχισ τθσ βιβλιοκικθσ κάκε χρόνο. Στο μζλλον κα υπάρχουν μζκοδοι που κα παρζχουν τυποποιθμζνθ και αξιόπιςτθ μζτρθςθ των εικονικϊν επιςκζψεων ςτθ βιβλιοκικθ, με άλλα λόγια, τθ χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ (χριςθ θλεκτρονικϊν καταλόγων, e-book κ.λπ.). Τα αρχικά αποτελζςματα δείχνουν ότι αυτζσ οι εικονικζσ επιςκζψεισ κα είναι τουλάχιςτον ςτθν ίδια κλίμακα με τισ φυςικζσ επιςκζψεισ. Οι μακθτζσ είναι μια πολφ ςθμαντικι ομάδα-ςτόχοσ για τθ βιβλιοκικθ ωσ εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν αποδοχι που δείχνουν ςτθ ςειρά των παροχϊν. Δείκτθσ αποδοχισ ςτουσ μακθτζσ: > Τουλάχιςτον το 60 % των μακθτϊν ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ αρχισ είναι ενεργοί χριςτεσ τθσ δθμόςιασ βιβλιοκικθσ. Η ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν ερευνάται τακτικά τουλάχιςτον κάκε δφο χρόνια - μζςω ερευνϊν. Για τουσ ενιλικεσ άνω των 18 ετϊν, θ αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ γίνεται βάςει μιασ κλίμακασ με τθν εξισ βακμολογία: πολφ καλι, καλι, ικανοποιθτικι, επαρκισ και μθ ικανοποιθτικι. Δείκτθσ για τθν ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν: > Πάνω από το 90% των επιςκεπτϊν βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ καλζσ ι πολφ καλζσ. Για τα παιδιά και τουσ νζουσ θ αξιολόγθςθ ςυγκεντρϊνεται ςτθν εξισ κλίμακα: καλζσ, ικανοποιθτικζσ και κακζσ. Δείκτθσ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν για παιδιά και νζουσ: > Πάνω από το 75 % των παιδιϊν και των νζων βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ καλζσ. 2

3 2. Σειρά παροχών Οι βιβλιοκικεσ παρζχουν όλα τα τελευταία πολφμορφα μζςα, που εκτείνονται από τα ζντυπα ζωσ τα οπτικοακουςτικά και τα θλεκτρονικά μζςα. Εγγυϊνται τθν πρόςβαςθ ςε καινοτόμεσ μορφζσ μζςων, όπωσ τα ψθφιακά μζςα και οι διαδικτυακζσ εκδόςεισ. Η ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ ςειράσ μζςων υποδεικνφεται από το πόςο ςφγχρονα είναι κακϊσ και από το πόςο μεγάλο εφροσ ζχουν. Δείκτεσ ποιότθτασ ςειράσ παροχϊν: > Η βιβλιοκικθ ενθμερϊνει το 10% τθσ ςειράσ μζςων τθσ κάκε χρόνο. > Η βιβλιοκικθ παρζχει μονάδεσ μζςων ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. > Η βιβλιοκικθ ςυμπλθρϊνει τθ ςειρά κατάταξισ τθσ, λαμβάνοντασ μζροσ ςτα ςυςτιματα διαδανειςμοφ και ανταλλαγισ μζςων και εγγράφων (εξωτερικό και περιφερειακό ςφςτθμα διαδανειςμοφ). Αυτά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία πρζπει να ενθμερϊνονται ςε ό,τι αφορά τισ καινοτόμεσ μορφζσ μζςων, όταν διατίκενται επαρκείσ πλθροφορίεσ. 3. Προςβαςιμότθτα Η χριςθ τθσ ςειράσ κατάταξθσ τθσ βιβλιοκικθσ εξαρτάται από τθν προςβαςιμότθτά τθσ, όχι μόνο ςε εικονικό επίπεδο αλλά και ςε φυςικό. Οι βιβλιοκικεσ προςανατολίηουν τθν προςβαςιμότθτά τουσ, με άλλα λόγια τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ, ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ ηωισ και τισ ςυνικειεσ των επιςκεπτϊν τουσ (π.χ. επαγγελματίεσ, μακθτζσ ολοιμερου ςχολείου, φοιτθτζσ, επιςτθμονικοί ερευνθτζσ). Είναι πολφ ςθμαντικό οι ϊρεσ λειτουργίασ να είναι φιλικζσ προσ τισ οικογζνειεσ. Δείκτθσ προςβαςιμότθτασ: > Οι ϊρεσ λειτουργίασ μιασ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ καλφπτουν τουλάχιςτον το 75% των μζςων ωρϊν λειτουργίασ των τοπικϊν καταςτθμάτων. Η τοποκεςία τθσ βιβλιοκικθσ (υποκατάςτθμα ι κινθτζσ βιβλιοκικεσ) επιλζγεται ζτςι ϊςτε να ςυνδζεται με άλλεσ δθμόςιεσ λειτουργίεσ και χϊρουσ (ψϊνια, εκπαίδευςθ, ψυχαγωγία) και να εξυπθρετείται από τισ τοπικζσ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ. Αυτό τισ κάνει προςβάςιμεσ ςε μζλθ του κοινοφ με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα. Δείκτθσ προςβαςιμότθτασ: > Η απόςταςθ από τθ βιβλιοκικθ είναι μικρότερθ από 2 χιλιόμετρα για το 75% τουλάχιςτον του πλθκυςμοφ μιασ πόλθσ. 4. Χώροσ Οι δθμόςιοι χϊροι χαρακτθρίηουν μια κοινότθτα. Προςδίδουν ταυτότθτα, διευκολφνουν τθν ταυτοποίθςθ και ζχουν πολιτιςμικι αξία. Οι βιβλιοκικεσ είναι οι δθμόςιοι χϊροι που ζχουν εφκολα τθν υψθλότερθ επιςκεψιμότθτα ςε μια κοινότθτα. Χρθςιμεφουν ωσ ηωθρά ςθμεία ςυνάντθςθσ, μζρθ εκμάκθςθσ και εργαςίασ 3

4 για άτομα και ομάδεσ. Ο ελκυςτικόσ ςχεδιαςμόσ του χϊρου αντικατοπτρίηει αυτι τθ λειτουργία ωσ δθμόςιοσ χϊροσ. Ο διακζςιμοσ χϊροσ και θ επίπλωςθ πρζπει να ταιριάηουν με τισ λειτουργίεσ μιασ βιβλιοκικθσ. Δείκτθσ παρεχόμενου χϊρου: > Τουλάχιςτον 60 τετραγωνικά μζτρα ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ διατίκενται για τθ βιβλιοκικθ ωσ δθμόςιοσ χϊροσ. 5. Ανκρώπινοι πόροι και ανάπτυξθ Οι βιβλιοκικεσ είναι εγκαταςτάςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ εμπλζκονται ςε μεγάλο βακμό άνκρωποι. Γι αυτό το λόγο, το κατάλλθλο προςωπικό είναι βαςικό ςτοιχείο. Για να παρζχουν μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά υπθρεςιϊν, οι βιβλιοκικεσ απαςχολοφν προςωπικό πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ειδικά προςόντα, διαςφαλίηοντασ ότι αυτό το προςωπικό κα αποκτά ςυνεχϊσ κι άλλα προςόντα. Στα ςτοιχεία που παρατίκενται, κεωρείται ότι χρθςιμοποιείται ςφγχρονθ τεχνολογία. Δείκτθσ ανκρϊπινων πόρων > 0,33 κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ για κάκε κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ (ι 1 μζλοσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ διατίκεται για κάκε κατοίκουσ). Δείκτθσ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ > Τουλάχιςτον το 3% των διακζςιμων εργάςιμων θμερϊν ανά εργαηόμενο επενδφονται κάκε χρόνο ςτθ ςυνεχι εξειδίκευςθ του προςωπικοφ (6 εργάςιμεσ θμζρεσ εάν ο εργαηόμενοσ δουλεφει πενκιμερο). Τα απαραίτθτα ζξοδα για τα υλικά καλφπτονται από τον προχπολογιςμό τθσ βιβλιοκικθσ Δείκτεσ απόδοςησ και ποιότητασ για πανεπιςτημιακζσ βιβλιοθήκεσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ και οι βιβλιοκικεσ ςτα πανεπιςτιμια εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν (τεχνικά πανεπιςτιμια) είναι ιδρφματα που ςχεδόν παντοφ χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Διευκολφνουν και ςτθρίηουν τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν επιςτθμονικι διδαςκαλία, τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ, κακϊσ και τθν προθγμζνθ ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ. Παρζχουν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ πρόςβαςθ ςτισ γερμανικζσ και διεκνείσ δθμοςιεφςεισ ερευνϊν από ξεχωριςτοφσ ακαδθμαϊκοφσ κλάδουσ. Στα πανεπιςτιμια βοθκοφν ςτο να είναι οι δθμοςιεφςεισ προςβάςιμεσ ςτο κοινό. Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνθ ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο μελζτθσ εντόσ τθσ βιβλιοκικθσ, ςτο γραφείο του και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και ςτο ςπίτι του. Το απαραίτθτο υλικό παρζχεται κάποιεσ φορζσ ςε ζντυπθ μορφι και άλλεσ φορζσ μζςω δικτφων δεδομζνων. Σταδιακά, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ μεταφζρουν το ζντυπο υλικό ςε μια μορφι που κα μπορεί να ψθφιοποιθκεί. Παίηουν επίςθσ αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν πανεπιςτθμιακι διδαςκαλία ςε ό,τι αφορά τα κζματα τθσ βιβλιοκικθσ και τθσ πλθροφορίασ. Παρζχουν υπθρεςίεσ ςτθν ακαδθμαϊκι υποδομι, χρθςιμοποιϊντασ τισ διαδρομζσ πρόςβαςθσ που απαιτοφνται από 4

5 τουσ χριςτεσ τουσ (π.χ. ςυνεργατικοί κατάλογοι βιβλιοκικθσ, πφλεσ, βάςεισ δεδομζνων, υπθρεςίεσ διαδικτφου, πλατφόρμεσ εκμάκθςθσ). Τελευταίο αλλά κακόλου αμελθτζο, λειτουργοφν ωσ ενεργι υπθρεςία πλθροφοριϊν για τουσ επιςκζπτεσ. Επιπλζον, πολλζσ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ςθμαντικζσ πολιτιςμικζσ και ιςτορικζσ ςυλλογζσ κακϊσ και άλλο ειδικό υλικό, τα οποία πρζπει να αναπτυχκοφν, να ςυντθρθκοφν, να γίνουν προςβάςιμα ςτουσ χριςτεσ και να παρουςιαςτοφν. Παράλλθλα με αυτι τθ λειτουργία, μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ μπορεί επίςθσ να λειτουργεί ωσ περιφερειακι ι κρατικι βιβλιοκικθ. Μπορεί, επίςθσ, εντόσ του ςυςτιματοσ να αναλάβει το ρόλο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαπεριφερειακισ παροχισ βιβλιογραφίασ ςτθ Γερμανία, ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι εξειδικευμζνο τομζα. Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονται με άλλα ιδρφματα ςτθν ίδια πόλθ. Είναι οργανωμζνεσ βάςει μιασ ςυνεργατικισ δομισ, τόςο εντόσ του ομοςπονδιακοφ κρατιδίου όςο και ςε εκνικό επίπεδο και είναι πάρα πολφ καλά δικτυωμζνεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παρζχουν αποτελεςματικζσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. ςυμφωνίεσ για αγορζσ, άδειεσ για βάςεισ δεδομζνων, διακομιςτζσ μζςων, κατάλογοι, δανειςμοί ςε μεγάλεσ γεωγραφικζσ αποςτάςεισ, θλεκτρονικι παροχι εγγράφων, αρχειοκζτθςθ, περιφερειακι και εκνικι διακεςιμότθτα). Αναπτφςςουν ςυνεχϊσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που διευκολφνουν τθν ακαδθμαϊκι εργαςία για τουσ επιςκζπτεσ τουσ, κάνοντάσ τισ ςυγχρόνωσ πιο ελκυςτικζσ, χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρονικζσ μορφζσ δθμοςίευςθσ ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ και ςε επίπεδο κράτουσ, αλλά και μζςω ςυνεργαςιϊν ςτθ Γερμανία και παγκοςμίωσ. Δείκτεσ 1. Νομικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ Η Νομοκεςία για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Hochschulgesetz) αναφζρει τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ωσ ιδρφματα. Τισ περιγράφει ωσ το κεντρικό ίδρυμα κάκε πανεπιςτθμίου, για το οποίο είναι υπεφκυνθ θ διοίκθςθ του πανεπιςτθμίου. Περαιτζρω νομικζσ οδθγίεσ για τα πανεπιςτιμια περιγράφουν τισ παρακάτω βαςικζσ αρμοδιότθτεσ ωσ τθν ελάχιςτθ βάςθ για τθ λειτουργία τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ: καλφπτει όλουσ τουσ φορείσ και τισ ςυλλογζσ των βιβλιοκθκϊν εντόσ του πανεπιςτθμίου. Ζχει ευκφνθ να παρζχει ςτο πανεπιςτιμιο ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και πλθροφορία και τθσ παρζχονται οι αναγκαίοι πόροι για να το κάνει. Οργανϊνει τισ εργαςιακζσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ. Ο διευκυντισ τθσ βιβλιοκικθσ ζχει πανεπιςτθμιακό πτυχίο και εξειδίκευςθ ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ι ιςοδφναμθ εμπειρία. 2. Χρθματοδότθςθ, δθμιουργία ςυλλογών και άδειεσ Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ αποτελεί κεντρικό κεςμό του πανεπιςτθμίου, ο οποίοσ ωσ υποδομι ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν επιτυχία τθσ ζρευνασ και των ςπουδϊν. Μελζτεσ δείχνουν ότι τα κονδφλια που επενδφονται από το κράτοσ ςε κάποιο πανεπιςτιμιο και ςτο ςφςτθμα των βιβλιοκθκϊν του, ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Οι επιςτθμονικζσ κατατάξεισ αποδεικνφουν ότι θ αξιολόγθςθ αυτϊν που προςφζρει μια βιβλιοκικθ ςτουσ φοιτθτζσ ζχει κάποια επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ των ακαδθμαϊκϊν αντικειμζνων ςτα 5

6 πανεπιςτιμια. Η ανάλυςθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων ζχει δείξει ότι το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ για μια αποδοτικι πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ από τον φορζα χρθματοδότθςθσ ενόσ πλιρωσ λειτουργικοφ πανεπιςτθμίου, πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5% (προςωπικό και υλικά). Σε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, το ακριβζσ ποςοςτό εξαρτάται από το μζγεκοσ και τθν οργάνωςθ του πανεπιςτθμίου. Αποφαςιςτικόσ παράγοντασ για τθν αποδοτικότθτα των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν είναι τα διακζςιμα κονδφλια για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και για τθν αγορά αδειϊν. Το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ υπολογίηεται βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων απαιτιςεων για εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία και πλθροφορία που ςχετίηεται με τα ακαδθμαϊκά αντικείμενα. Στα πρότυπα αυτά λαμβάνονται υπόψθ ζρευνεσ αγοράσ (ειδικά ςε ό,τι αφορά τθ ςειρά που παρζχεται και τισ τιμζσ), δείκτεσ ποιότθτασ και ςυμπεριφορζσ χριςτθ ςε κάκε αντικείμενο. Στο ετιςιο ςφνολο κα πρζπει επίςθσ να λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των ερευνθτϊν ςε κάκε αντικείμενο και το επίπεδο εξειδίκευςθσ τθσ ζρευνασ ςτο εν λόγω πανεπιςτιμιο. Για να είναι ανταγωνιςτικι, θ ετιςια ςυνολικι χρθματοδότθςθ για τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και τισ βάςεισ δεδομζνων απαιτείται να είναι τουλάχιςτον ίςθ με αυτι που χορθγείται ςε πανεπιςτιμια με παρόμοιο φάςμα αντικειμζνων και παρόμοιο μζγεκοσ. Η διακεςιμότθτα τθσ πιο πρόςφατθσ γερμανικισ και διεκνοφσ εξειδικευμζνθσ βιβλιογραφίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ για μια επιτυχθμζνθ εργαςιακι διαδικαςία ςτα περιςςότερα ακαδθμαϊκά ηθτιματα. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ του κόςτουσ τθσ ερευνθτικισ βιβλιογραφίασ και πλθροφορίασ κατά τα τελευταία 15 χρόνια, οι βιβλιοκικεσ ζχουν ιδθ χάςει κάπωσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ για τα πανεπιςτιμια. Γι' αυτό το λόγο, παρζχεται μια ετιςια πρόςκετθ χρθματοδότθςθ 5% για αγορζσ και άδειεσ, ϊςτε να αντιςτακμίηεται θ αφξθςθ των τιμϊν και να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα των πανεπιςτθμίων. Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυναλλαγματικϊν διακυμάνςεων (για παράδειγμα, θ διακοπι βάςεων δεδομζνων και περιοδικϊν που παλαιότερα παρεχόταν) αντιςτακμίηονται επιλεκτικά με πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Η παροχι εξειδικευμζνθσ βιβλιογραφίασ ςτουσ φοιτθτζσ είναι μια πρόςκετθ απαίτθςθ μαηί με τθν παροχι βιβλιογραφίασ για ζρευνα. Η παροχι μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςειράσ ενθμερωμζνθσ βιβλιογραφίασ και άλλων υλικϊν για τουσ φοιτθτζσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι πάνω από 2 εκατομμφρια φοιτθτζσ ςτθ Γερμανία μποροφν να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ γριγορα και αποτελεςματικά. Από οικονομικι άποψθ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι ςε κζςθ να παρζχουν τον απαραίτθτο αρικμό ςφγχρονων εξειδικευμζνων εγχειριδίων, περιοδικϊν και αδειϊν βάςεων δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ. Εάν αυξθκεί ο αρικμόσ των φοιτθτϊν, κα αυξθκοφν αναλόγωσ και οι πόροι. 3. Πρόςβαςθ κοινοφ Η πιο ςθμαντικι ομάδα-ςτόχοσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ είναι τα μζλθ του αντίςτοιχου πανεπιςτθμίου, και ςυγκεκριμζνα οι φοιτθτζσ και οι ερευνθτζσ. Πζρα από αυτό το ςυγκεκριμζνο ςκοπό, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι επίςθσ ανοιχτζσ προσ όλα τα μζλθ του κοινοφ που κα ικελαν να εργαςτοφν με τισ ακαδθμαϊκζσ ςυλλογζσ και τουσ πόρουσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει τα αναγκαία πρόςκετα ζξοδα, ϊςτε να εκπλθρϊνεται αυτι θ ευκφνθ προσ το κοινό. 6

7 4. Ώρεσ λειτουργίασ και πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ϊρεσ λειτουργίασ φιλικζσ προσ τον πελάτθ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και απογευματινζσ ϊρεσ. Η κεντρικι βιβλιοκικθ ςτα μεγαλφτερα πανεπιςτιμια είναι ανοιχτι τουλάχιςτον 80 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Επίςθσ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι προςβάςιμεσ και τα Σαββατοκφριακα. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ και μεταδίδονται μζςω δικτφων δεδομζνων είναι διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ χωρίσ διακοπι από το ςθμείο τθσ επιλογισ τουσ, εφόςον δεν υπάρχουν ςυμβατικοί κανονιςμοί που το απαγορεφουν. 5. Διακεςιμότθτα ςτακμών εργαςίασ ςτθ βιβλιοκικθ Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ είναι το κζντρο μελζτθσ του πανεπιςτθμίου. Παρζχει ςτακμοφσ για ακαδθμαϊκι εργαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ: ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των τεχνϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των επιςτθμϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ιατρικισ και μθχανολογίασ. Από αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό δίκτυο του πανεπιςτθμίου και ςτο διαδίκτυο. 6. Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία Για να είναι επιτυχθμζνεσ οι ςπουδζσ, είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ οι φοιτθτζσ να μποροφν να ερευνοφν γριγορα τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία, να εκτιμοφν κατά πόςο είναι ςφγχρονθ και ςχετικι, αλλά και να αξιολογοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθ δικι τουσ μελζτθ (εργαςίεσ ςεμιναρίων, κατ οίκον μελζτθ, διατριβζσ). Οι «δεξιότθτεσ πλθροφορικισ» αποτελοφν βαςικό προςόν για τθν ζρευνα, τθ διδαςκαλία και τθ μελζτθ και κα πρζπει να γίνουν αναπόςπαςτο ςτοιχείο του προγράμματοσ ςπουδϊν για τουσ ακαδθμαϊκοφσ κλάδουσ. Το προςωπικό τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των φοιτθτϊν για παράδειγμα, μζςω διαλζξεων, ςεμιναρίων, παρουςιάςεων ςτθ βιβλιοκικθ, κακϊσ και μζςω τθσ ςυνειςφοράσ ςτο περιβάλλον θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει τα αναγκαία κονδφλια για αυτό, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςυμπλθρωματικά, ανάλογα με το ςχζδιο. Εδϊ λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ πρόςκετου προςωπικοφ ςτο βακμό που απαιτείται. 7. Τυποποιθμζνο ςφςτθμα αναηιτθςθσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ταξινομοφν το υλικό με ζναν πολφ διαφορετικό τρόπο, ςε ςχζςθ με τισ παςίγνωςτεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ο χριςτθσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να ερευνιςει τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ, αλλά και μζςω δικτφων δεδομζνων, χρθςιμοποιϊντασ το 7

8 τυποποιθμζνο ςφςτθμα αναηιτθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει το ςυντονιςμό των διαφορετικϊν αναφορϊν. Επίςθσ, χρθματοδοτεί καταλόγουσ παλιϊν ςυλλογϊν που μποροφν να διαβαςτοφν μζςω μθχανισ και μζρθ ςυλλογϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν παλιότερεσ μορφζσ αναφοράσ (όπωσ καταλόγουσ καρτϊν και καταλόγουσ ςε μορφι βιβλίου). 8. Διαδανειςμόσ και παράδοςθ εγγράφου Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο ςφςτθμα διαδανειςμοφ τθσ Γερμανίασ. Συνικωσ είναι ςε κζςθ να παρζχει ςτον χριςτθ τουσ τίτλουσ που ζχει παραγγείλει από τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ, εντόσ μίασ εβδομάδασ. Οι φορείσ χρθματοδότθςθσ διευκολφνουν τθν παράδοςθ των εγγράφων που υπόκεινται ςε προςταςία πνευματικϊν δικαιωμάτων με μια τυποποιθμζνθ χαμθλι εφάπαξ χρζωςθ δθμιουργοφ, κατά προτίμθςθ ςτο γραφείο του χριςτθ. Με τον ίδιο τρόπο, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ χρθματοδοτεί τθ γριγορθ και φτθνι παροχι βιβλιογραφίασ, για επιςτιμεσ και ζρευνα, ςτα μζλθ του πανεπιςτθμίου εντόσ των ιδρυμάτων τουσ ςτο βακμό που απαιτείται. 9. Ηλεκτρονικι δθμοςίευςθ ςτο πανεπιςτιμιο Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ για τθν υποδομι των θλεκτρονικϊν δθμοςιεφςεων ςτα πανεπιςτιμια, για τθ διαχείριςθ τθσ βιβλιογραφίασ του μεμονωμζνου χριςτθ και για τθ μακροπρόκεςμθ παροχι των θλεκτρονικά αποκθκευμζνων ευρθμάτων των ερευνϊν που ζχουν κάνει τα μζλθ του πανεπιςτθμίου. Για το ςκοπό αυτό, παρζχει πόρουσ αξίασ τουλάχιςτον 2% του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και για άδειεσ. 10. Μετατροπι ζντυπων ζργων ςε εκδόςεισ δικτφου Οι χριςτεσ των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν περιμζνουν ότι οι βαςικζσ πθγζσ, τα δεδομζνα και τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςε εκδόςεισ πλιρουσ κειμζνου online, για τισ ζρευνεσ και τισ ςπουδζσ τουσ. Αυτό ιςχφει κυρίωσ για τα βιβλία και τα περιοδικά που υπιρχαν ςτθ ςυλλογι παλαιότερα ςε ζντυπθ μορφι. Επιπλζον, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ζτςι ϊςτε οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να ψθφιοποιιςουν τθ ςυλλογι τουσ και να τθν κάνουν προςβάςιμθ. Για να γίνει αυτό, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονται και παρζχουν θ μία ςτθν άλλθ ψθφιοποιθμζνο υλικό, εντόσ των όρων τθσ νομοκεςίασ. Επίςθσ, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πρόςκετα κονδφλια για τθν πρόςβαςθ ςε ψθφιοποιθμζνα ζντυπα ζργα, όπου απαιτείται νομικι ςφμβαςθ. 11. Ευκφνθ για τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά Είναι ςφνθκεσ οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να διακζτουν πολφτιμο παλιό υλικό και ειδικζσ ςυλλογζσ, που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχει διατθρθκεί για αιϊνεσ και πρζπει να παραδοκεί ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ άκικτο. Για το ςκοπό αυτό υπάρχουν εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ διάκεςθ του υλικοφ, προςεκτικι ςυντιρθςι του, αποκατάςταςθ, αναπαραγωγι και ψθφιοποίθςθ, προςβαςιμότθτα υλικοφ για τθ βιβλιοκικθ και για 8

9 διαδανειςμό κακϊσ και παρουςίαςθ. Για όλεσ αυτζσ τισ εργαςίεσ απαιτείται ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πόρουσ για αυτό αξίασ τουλάχιςτον 3% επιπλζον του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και τθν αγορά αδειϊν. 12. Εξειδικευμζνο προςωπικό βιβλιοκικθσ Οι εργαςιακζσ διαδικαςίεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ απαιτεί εξειδικευμζνθ γνϊςθ, από τθ μια, και μια ςαφι αίςκθςθ των προτιμιςεων των επιςκεπτϊν, από τθν άλλθ. Και τα δφο διδάςκονται ςτα ιδρφματα εκπαίδευςθσ των βιβλιοκθκονόμων. Τουλάχιςτον το 75% του προςωπικοφ ςτισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ειδικι εκπαίδευςθ και πλιρθ απαςχόλθςθ. Η βιβλιοκικθ διακζτει ενεργι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του προςωπικοφ. Οι κατάλλθλεσ δυνατότθτεσ για προθγμζνθ εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ, διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πόρουσ για προθγμζνθ εξειδίκευςθ, αξίασ τουλάχιςτον 3% επιπλζον του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τα ζξοδα προςωπικοφ (δεν περιλαμβάνονται οι ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 13. Κτίρια και εξοπλιςμόσ Τα ομοςπονδιακά κρατίδια πρζπει να εγγυϊνται τουλάχιςτον το ίδιο επίπεδο χρθματοδότθςθσ με τθν υφιςτάμενθ ομοςπονδιακι/κρατικι χρθματοδότθςθ για τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ οργανϊνει τα κτίρια και τον εξοπλιςμό, ςφμφωνα με τα βιομθχανικά πρότυπα για τα κτίρια και το λειτουργικό ςχεδιαςμό των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ ςτο πανεπιςτιμιο, ωσ πυρινα τθσ τεχνολογίασ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ, ο οποίοσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα πιο ςφγχρονα πρότυπα τθσ τεχνολογίασ. 14. Συνεχείσ βελτιώςεισ των υπθρεςιών Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ υπθρεςίεσ τθσ και τισ αναπτφςςει λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ χριςτεσ τθσ. Γι αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται αξιολογιςεισ που παρζχονται από τθ διαχείριςθ του πανεπιςτθμίου, αλλά και αξιολογιςεισ που δίνονται από τουσ χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ, οι οποίοι ερωτϊνται τακτικά ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ (για παράδειγμα, κάκε δφο χρόνια), κακϊσ και αποτελζςματα από κατατάξεισ και δοκιμζσ επίδοςθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει τισ αναγκαίεσ βελτιϊςεισ, παρζχοντασ πόρουσ. 9

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ

Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM ΤΕΛΙΚΉ ΖΚΘΕΣΗ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΑΝΑΔΥΠΜΕΝΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΠ ΡΟΦΚΛ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα