Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων"

Transcript

1 Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries: guidelines for decision-makers Μετάφραςη: Μεταφραςτικό Γραφείο Καρολίνα Τακτικοφ Κοινωνικόσ μεταςχηματιςμόσ ωσ αποτζλεςμα των βιβλιοθηκών Οι βιβλιοκικεσ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των πιο ςθμαντικϊν παρόχων υπθρεςιϊν ςτον επιςτθμονικό τομζα και ςυνειςφζρουν κετικά ςτισ προκλιςεισ που κζτει ο γερμανικόσ τομζασ εκπαίδευςθσ: > Δια βίου μάκθςθ > Πολιτιςμικι πολυμορφία > Κοινωνικι ζνταξθ > Υπζρβαςθ του «ψθφιακοφ χάςματοσ» > Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθν κοινωνία μασ Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία μιλοφν από μόνα τουσ: Με πάνω από 200 εκατομμφρια επιςκζπτεσ το χρόνο, οι βιβλιοκικεσ είναι τα πλζον χρθςιμοποιοφμενα πολιτιςτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα. > Κάκε μζλοσ του γερμανικοφ κοινοφ επιςκζπτεται μια βιβλιοκικθ τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο κατά μζςο όρο. > άνκρωποι επιςκζπτονται τισ βιβλιοκικεσ κάκε μζρα. > 11 εκατομμφρια άνκρωποι ζχουν κάρτα βιβλιοκικθσ. > Περίπου 430 εκατομμφρια τίτλοι δανείηονται κάκε χρόνο από τισ βιβλιοκικεσ. >Οι υπθρεςίεσ διαδικτφου των βιβλιοκθκϊν παγκοςμίωσ δζχονται εκατομμφρια επιςκζπτεσ κάκε χρόνο. Η Ομοςπονδιακι Ζνωςθ των Συλλόγων Γερμανικϊν Βιβλιοκθκϊν και Πλθροφορίασ BID διακζτει αυτό το ζντυπο για να ςασ παρουςιάςει μια ςφγχρονθ εικόνα των γερμανικϊν βιβλιοκθκϊν, κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ επιςτιμθσ ςτθ Γερμανία. Μπορείτε να δείτε μια νζα πλευρά τθσ επίδραςθσ που είχε ςτισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ το ζντυπο «21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ». Σε ςυνδυαςμό με τισ παροφςεσ «Οδθγίεσ», κα ζχετε κάποια ςθμεία αναφοράσ για τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ που πρζπει να λάβετε για τισ βιβλιοκικεσ, εντόσ των αρμοδιοτιτων ςασ. Δείκτεσ απόδοςησ και ποιότητασ για βιβλιοθήκεσ ςε πόλεισ και κοινότητεσ 1

2 Αποδοχι, ςειρά παροχϊν, προςβαςιμότθτα, εγκαταςτάςεισ και προςωπικό - αυτζσ οι πζντε διαςτάςεισ περιγράφουν τισ υπθρεςίεσ και τθν ποιότθτα μιασ δθμόςιασ βιβλιοκικθσ. Με τα διακζςιμα ςτοιχεία απόδοςθσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί, κακορίςτθκαν πρότυπα ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςτισ κοινωνικζσ τουσ ευκφνεσ μακροπρόκεςμα. Δείκτεσ 1. Αποδοχι τθσ ςειράσ παροχών Η ςειρά των μζςων και των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτθ βιβλιοκικθ, βάςει των απαιτιςεων των επιςκεπτϊν. Η αποδοχι τθσ ςειράσ μετριζται βάςει τθσ ζνταςθσ τθσ χριςθσ. Ο δανειςμόσ μζςων ι θ χριςθ των μζςων και των υπθρεςιϊν επί τόπου, όπωσ θ παροχι πλθροφοριϊν ι θ αναηιτθςθ ςε βάςεισ δεδομζνων, είναι μορφζσ χριςθσ τθσ βιβλιοκικθσ. Αυτζσ οι μορφζσ χριςθσ υπόκεινται ςτθν προχπόκεςθ τθσ επίςκεψθσ ςτθ βιβλιοκικθ. Δείκτθσ αποδοχισ: > Η βιβλιοκικθ επιτυγχάνει τουλάχιςτον επιςκζψεισ με φυςικι παρουςία ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ περιοχισ τθσ βιβλιοκικθσ κάκε χρόνο. Στο μζλλον κα υπάρχουν μζκοδοι που κα παρζχουν τυποποιθμζνθ και αξιόπιςτθ μζτρθςθ των εικονικϊν επιςκζψεων ςτθ βιβλιοκικθ, με άλλα λόγια, τθ χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ (χριςθ θλεκτρονικϊν καταλόγων, e-book κ.λπ.). Τα αρχικά αποτελζςματα δείχνουν ότι αυτζσ οι εικονικζσ επιςκζψεισ κα είναι τουλάχιςτον ςτθν ίδια κλίμακα με τισ φυςικζσ επιςκζψεισ. Οι μακθτζσ είναι μια πολφ ςθμαντικι ομάδα-ςτόχοσ για τθ βιβλιοκικθ ωσ εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν αποδοχι που δείχνουν ςτθ ςειρά των παροχϊν. Δείκτθσ αποδοχισ ςτουσ μακθτζσ: > Τουλάχιςτον το 60 % των μακθτϊν ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ αρχισ είναι ενεργοί χριςτεσ τθσ δθμόςιασ βιβλιοκικθσ. Η ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν ερευνάται τακτικά τουλάχιςτον κάκε δφο χρόνια - μζςω ερευνϊν. Για τουσ ενιλικεσ άνω των 18 ετϊν, θ αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ γίνεται βάςει μιασ κλίμακασ με τθν εξισ βακμολογία: πολφ καλι, καλι, ικανοποιθτικι, επαρκισ και μθ ικανοποιθτικι. Δείκτθσ για τθν ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν: > Πάνω από το 90% των επιςκεπτϊν βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ καλζσ ι πολφ καλζσ. Για τα παιδιά και τουσ νζουσ θ αξιολόγθςθ ςυγκεντρϊνεται ςτθν εξισ κλίμακα: καλζσ, ικανοποιθτικζσ και κακζσ. Δείκτθσ ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν για παιδιά και νζουσ: > Πάνω από το 75 % των παιδιϊν και των νζων βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ βιβλιοκικθσ ωσ καλζσ. 2

3 2. Σειρά παροχών Οι βιβλιοκικεσ παρζχουν όλα τα τελευταία πολφμορφα μζςα, που εκτείνονται από τα ζντυπα ζωσ τα οπτικοακουςτικά και τα θλεκτρονικά μζςα. Εγγυϊνται τθν πρόςβαςθ ςε καινοτόμεσ μορφζσ μζςων, όπωσ τα ψθφιακά μζςα και οι διαδικτυακζσ εκδόςεισ. Η ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ ςειράσ μζςων υποδεικνφεται από το πόςο ςφγχρονα είναι κακϊσ και από το πόςο μεγάλο εφροσ ζχουν. Δείκτεσ ποιότθτασ ςειράσ παροχϊν: > Η βιβλιοκικθ ενθμερϊνει το 10% τθσ ςειράσ μζςων τθσ κάκε χρόνο. > Η βιβλιοκικθ παρζχει μονάδεσ μζςων ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. > Η βιβλιοκικθ ςυμπλθρϊνει τθ ςειρά κατάταξισ τθσ, λαμβάνοντασ μζροσ ςτα ςυςτιματα διαδανειςμοφ και ανταλλαγισ μζςων και εγγράφων (εξωτερικό και περιφερειακό ςφςτθμα διαδανειςμοφ). Αυτά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία πρζπει να ενθμερϊνονται ςε ό,τι αφορά τισ καινοτόμεσ μορφζσ μζςων, όταν διατίκενται επαρκείσ πλθροφορίεσ. 3. Προςβαςιμότθτα Η χριςθ τθσ ςειράσ κατάταξθσ τθσ βιβλιοκικθσ εξαρτάται από τθν προςβαςιμότθτά τθσ, όχι μόνο ςε εικονικό επίπεδο αλλά και ςε φυςικό. Οι βιβλιοκικεσ προςανατολίηουν τθν προςβαςιμότθτά τουσ, με άλλα λόγια τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ, ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ ηωισ και τισ ςυνικειεσ των επιςκεπτϊν τουσ (π.χ. επαγγελματίεσ, μακθτζσ ολοιμερου ςχολείου, φοιτθτζσ, επιςτθμονικοί ερευνθτζσ). Είναι πολφ ςθμαντικό οι ϊρεσ λειτουργίασ να είναι φιλικζσ προσ τισ οικογζνειεσ. Δείκτθσ προςβαςιμότθτασ: > Οι ϊρεσ λειτουργίασ μιασ δθμοτικισ βιβλιοκικθσ καλφπτουν τουλάχιςτον το 75% των μζςων ωρϊν λειτουργίασ των τοπικϊν καταςτθμάτων. Η τοποκεςία τθσ βιβλιοκικθσ (υποκατάςτθμα ι κινθτζσ βιβλιοκικεσ) επιλζγεται ζτςι ϊςτε να ςυνδζεται με άλλεσ δθμόςιεσ λειτουργίεσ και χϊρουσ (ψϊνια, εκπαίδευςθ, ψυχαγωγία) και να εξυπθρετείται από τισ τοπικζσ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ. Αυτό τισ κάνει προςβάςιμεσ ςε μζλθ του κοινοφ με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα. Δείκτθσ προςβαςιμότθτασ: > Η απόςταςθ από τθ βιβλιοκικθ είναι μικρότερθ από 2 χιλιόμετρα για το 75% τουλάχιςτον του πλθκυςμοφ μιασ πόλθσ. 4. Χώροσ Οι δθμόςιοι χϊροι χαρακτθρίηουν μια κοινότθτα. Προςδίδουν ταυτότθτα, διευκολφνουν τθν ταυτοποίθςθ και ζχουν πολιτιςμικι αξία. Οι βιβλιοκικεσ είναι οι δθμόςιοι χϊροι που ζχουν εφκολα τθν υψθλότερθ επιςκεψιμότθτα ςε μια κοινότθτα. Χρθςιμεφουν ωσ ηωθρά ςθμεία ςυνάντθςθσ, μζρθ εκμάκθςθσ και εργαςίασ 3

4 για άτομα και ομάδεσ. Ο ελκυςτικόσ ςχεδιαςμόσ του χϊρου αντικατοπτρίηει αυτι τθ λειτουργία ωσ δθμόςιοσ χϊροσ. Ο διακζςιμοσ χϊροσ και θ επίπλωςθ πρζπει να ταιριάηουν με τισ λειτουργίεσ μιασ βιβλιοκικθσ. Δείκτθσ παρεχόμενου χϊρου: > Τουλάχιςτον 60 τετραγωνικά μζτρα ανά κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ διατίκενται για τθ βιβλιοκικθ ωσ δθμόςιοσ χϊροσ. 5. Ανκρώπινοι πόροι και ανάπτυξθ Οι βιβλιοκικεσ είναι εγκαταςτάςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ εμπλζκονται ςε μεγάλο βακμό άνκρωποι. Γι αυτό το λόγο, το κατάλλθλο προςωπικό είναι βαςικό ςτοιχείο. Για να παρζχουν μια ολοκλθρωμζνθ ςειρά υπθρεςιϊν, οι βιβλιοκικεσ απαςχολοφν προςωπικό πλιρουσ απαςχόλθςθσ με ειδικά προςόντα, διαςφαλίηοντασ ότι αυτό το προςωπικό κα αποκτά ςυνεχϊσ κι άλλα προςόντα. Στα ςτοιχεία που παρατίκενται, κεωρείται ότι χρθςιμοποιείται ςφγχρονθ τεχνολογία. Δείκτθσ ανκρϊπινων πόρων > 0,33 κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ για κάκε κατοίκουσ εντόσ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ παρζχονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ (ι 1 μζλοσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ διατίκεται για κάκε κατοίκουσ). Δείκτθσ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ > Τουλάχιςτον το 3% των διακζςιμων εργάςιμων θμερϊν ανά εργαηόμενο επενδφονται κάκε χρόνο ςτθ ςυνεχι εξειδίκευςθ του προςωπικοφ (6 εργάςιμεσ θμζρεσ εάν ο εργαηόμενοσ δουλεφει πενκιμερο). Τα απαραίτθτα ζξοδα για τα υλικά καλφπτονται από τον προχπολογιςμό τθσ βιβλιοκικθσ Δείκτεσ απόδοςησ και ποιότητασ για πανεπιςτημιακζσ βιβλιοθήκεσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ και οι βιβλιοκικεσ ςτα πανεπιςτιμια εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν (τεχνικά πανεπιςτιμια) είναι ιδρφματα που ςχεδόν παντοφ χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Διευκολφνουν και ςτθρίηουν τθν επιςτθμονικι ζρευνα, τθν επιςτθμονικι διδαςκαλία, τισ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ, κακϊσ και τθν προθγμζνθ ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ. Παρζχουν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ πρόςβαςθ ςτισ γερμανικζσ και διεκνείσ δθμοςιεφςεισ ερευνϊν από ξεχωριςτοφσ ακαδθμαϊκοφσ κλάδουσ. Στα πανεπιςτιμια βοθκοφν ςτο να είναι οι δθμοςιεφςεισ προςβάςιμεσ ςτο κοινό. Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνθ ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και ςε πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο μελζτθσ εντόσ τθσ βιβλιοκικθσ, ςτο γραφείο του και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και ςτο ςπίτι του. Το απαραίτθτο υλικό παρζχεται κάποιεσ φορζσ ςε ζντυπθ μορφι και άλλεσ φορζσ μζςω δικτφων δεδομζνων. Σταδιακά, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ μεταφζρουν το ζντυπο υλικό ςε μια μορφι που κα μπορεί να ψθφιοποιθκεί. Παίηουν επίςθσ αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν πανεπιςτθμιακι διδαςκαλία ςε ό,τι αφορά τα κζματα τθσ βιβλιοκικθσ και τθσ πλθροφορίασ. Παρζχουν υπθρεςίεσ ςτθν ακαδθμαϊκι υποδομι, χρθςιμοποιϊντασ τισ διαδρομζσ πρόςβαςθσ που απαιτοφνται από 4

5 τουσ χριςτεσ τουσ (π.χ. ςυνεργατικοί κατάλογοι βιβλιοκικθσ, πφλεσ, βάςεισ δεδομζνων, υπθρεςίεσ διαδικτφου, πλατφόρμεσ εκμάκθςθσ). Τελευταίο αλλά κακόλου αμελθτζο, λειτουργοφν ωσ ενεργι υπθρεςία πλθροφοριϊν για τουσ επιςκζπτεσ. Επιπλζον, πολλζσ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ςθμαντικζσ πολιτιςμικζσ και ιςτορικζσ ςυλλογζσ κακϊσ και άλλο ειδικό υλικό, τα οποία πρζπει να αναπτυχκοφν, να ςυντθρθκοφν, να γίνουν προςβάςιμα ςτουσ χριςτεσ και να παρουςιαςτοφν. Παράλλθλα με αυτι τθ λειτουργία, μια πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ μπορεί επίςθσ να λειτουργεί ωσ περιφερειακι ι κρατικι βιβλιοκικθ. Μπορεί, επίςθσ, εντόσ του ςυςτιματοσ να αναλάβει το ρόλο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαπεριφερειακισ παροχισ βιβλιογραφίασ ςτθ Γερμανία, ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι εξειδικευμζνο τομζα. Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονται με άλλα ιδρφματα ςτθν ίδια πόλθ. Είναι οργανωμζνεσ βάςει μιασ ςυνεργατικισ δομισ, τόςο εντόσ του ομοςπονδιακοφ κρατιδίου όςο και ςε εκνικό επίπεδο και είναι πάρα πολφ καλά δικτυωμζνεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να παρζχουν αποτελεςματικζσ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. ςυμφωνίεσ για αγορζσ, άδειεσ για βάςεισ δεδομζνων, διακομιςτζσ μζςων, κατάλογοι, δανειςμοί ςε μεγάλεσ γεωγραφικζσ αποςτάςεισ, θλεκτρονικι παροχι εγγράφων, αρχειοκζτθςθ, περιφερειακι και εκνικι διακεςιμότθτα). Αναπτφςςουν ςυνεχϊσ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που διευκολφνουν τθν ακαδθμαϊκι εργαςία για τουσ επιςκζπτεσ τουσ, κάνοντάσ τισ ςυγχρόνωσ πιο ελκυςτικζσ, χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρονικζσ μορφζσ δθμοςίευςθσ ςτο χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ και ςε επίπεδο κράτουσ, αλλά και μζςω ςυνεργαςιϊν ςτθ Γερμανία και παγκοςμίωσ. Δείκτεσ 1. Νομικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ Η Νομοκεςία για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Hochschulgesetz) αναφζρει τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ωσ ιδρφματα. Τισ περιγράφει ωσ το κεντρικό ίδρυμα κάκε πανεπιςτθμίου, για το οποίο είναι υπεφκυνθ θ διοίκθςθ του πανεπιςτθμίου. Περαιτζρω νομικζσ οδθγίεσ για τα πανεπιςτιμια περιγράφουν τισ παρακάτω βαςικζσ αρμοδιότθτεσ ωσ τθν ελάχιςτθ βάςθ για τθ λειτουργία τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ: καλφπτει όλουσ τουσ φορείσ και τισ ςυλλογζσ των βιβλιοκθκϊν εντόσ του πανεπιςτθμίου. Ζχει ευκφνθ να παρζχει ςτο πανεπιςτιμιο ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και πλθροφορία και τθσ παρζχονται οι αναγκαίοι πόροι για να το κάνει. Οργανϊνει τισ εργαςιακζσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ. Ο διευκυντισ τθσ βιβλιοκικθσ ζχει πανεπιςτθμιακό πτυχίο και εξειδίκευςθ ωσ βιβλιοκθκονόμοσ ι ιςοδφναμθ εμπειρία. 2. Χρθματοδότθςθ, δθμιουργία ςυλλογών και άδειεσ Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ αποτελεί κεντρικό κεςμό του πανεπιςτθμίου, ο οποίοσ ωσ υποδομι ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν επιτυχία τθσ ζρευνασ και των ςπουδϊν. Μελζτεσ δείχνουν ότι τα κονδφλια που επενδφονται από το κράτοσ ςε κάποιο πανεπιςτιμιο και ςτο ςφςτθμα των βιβλιοκθκϊν του, ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Οι επιςτθμονικζσ κατατάξεισ αποδεικνφουν ότι θ αξιολόγθςθ αυτϊν που προςφζρει μια βιβλιοκικθ ςτουσ φοιτθτζσ ζχει κάποια επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ των ακαδθμαϊκϊν αντικειμζνων ςτα 5

6 πανεπιςτιμια. Η ανάλυςθ των λειτουργικϊν ςτοιχείων ζχει δείξει ότι το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ για μια αποδοτικι πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ από τον φορζα χρθματοδότθςθσ ενόσ πλιρωσ λειτουργικοφ πανεπιςτθμίου, πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5% (προςωπικό και υλικά). Σε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, το ακριβζσ ποςοςτό εξαρτάται από το μζγεκοσ και τθν οργάνωςθ του πανεπιςτθμίου. Αποφαςιςτικόσ παράγοντασ για τθν αποδοτικότθτα των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν είναι τα διακζςιμα κονδφλια για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και για τθν αγορά αδειϊν. Το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ υπολογίηεται βάςει αναγνωριςμζνων προτφπων απαιτιςεων για εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία και πλθροφορία που ςχετίηεται με τα ακαδθμαϊκά αντικείμενα. Στα πρότυπα αυτά λαμβάνονται υπόψθ ζρευνεσ αγοράσ (ειδικά ςε ό,τι αφορά τθ ςειρά που παρζχεται και τισ τιμζσ), δείκτεσ ποιότθτασ και ςυμπεριφορζσ χριςτθ ςε κάκε αντικείμενο. Στο ετιςιο ςφνολο κα πρζπει επίςθσ να λαμβάνεται υπόψθ ο αρικμόσ των ερευνθτϊν ςε κάκε αντικείμενο και το επίπεδο εξειδίκευςθσ τθσ ζρευνασ ςτο εν λόγω πανεπιςτιμιο. Για να είναι ανταγωνιςτικι, θ ετιςια ςυνολικι χρθματοδότθςθ για τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία και τισ βάςεισ δεδομζνων απαιτείται να είναι τουλάχιςτον ίςθ με αυτι που χορθγείται ςε πανεπιςτιμια με παρόμοιο φάςμα αντικειμζνων και παρόμοιο μζγεκοσ. Η διακεςιμότθτα τθσ πιο πρόςφατθσ γερμανικισ και διεκνοφσ εξειδικευμζνθσ βιβλιογραφίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ για μια επιτυχθμζνθ εργαςιακι διαδικαςία ςτα περιςςότερα ακαδθμαϊκά ηθτιματα. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ του κόςτουσ τθσ ερευνθτικισ βιβλιογραφίασ και πλθροφορίασ κατά τα τελευταία 15 χρόνια, οι βιβλιοκικεσ ζχουν ιδθ χάςει κάπωσ τθν αποτελεςματικότθτά τουσ για τα πανεπιςτιμια. Γι' αυτό το λόγο, παρζχεται μια ετιςια πρόςκετθ χρθματοδότθςθ 5% για αγορζσ και άδειεσ, ϊςτε να αντιςτακμίηεται θ αφξθςθ των τιμϊν και να διαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα των πανεπιςτθμίων. Οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυναλλαγματικϊν διακυμάνςεων (για παράδειγμα, θ διακοπι βάςεων δεδομζνων και περιοδικϊν που παλαιότερα παρεχόταν) αντιςτακμίηονται επιλεκτικά με πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Η παροχι εξειδικευμζνθσ βιβλιογραφίασ ςτουσ φοιτθτζσ είναι μια πρόςκετθ απαίτθςθ μαηί με τθν παροχι βιβλιογραφίασ για ζρευνα. Η παροχι μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςειράσ ενθμερωμζνθσ βιβλιογραφίασ και άλλων υλικϊν για τουσ φοιτθτζσ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι πάνω από 2 εκατομμφρια φοιτθτζσ ςτθ Γερμανία μποροφν να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ γριγορα και αποτελεςματικά. Από οικονομικι άποψθ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι ςε κζςθ να παρζχουν τον απαραίτθτο αρικμό ςφγχρονων εξειδικευμζνων εγχειριδίων, περιοδικϊν και αδειϊν βάςεων δεδομζνων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ. Εάν αυξθκεί ο αρικμόσ των φοιτθτϊν, κα αυξθκοφν αναλόγωσ και οι πόροι. 3. Πρόςβαςθ κοινοφ Η πιο ςθμαντικι ομάδα-ςτόχοσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ είναι τα μζλθ του αντίςτοιχου πανεπιςτθμίου, και ςυγκεκριμζνα οι φοιτθτζσ και οι ερευνθτζσ. Πζρα από αυτό το ςυγκεκριμζνο ςκοπό, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι επίςθσ ανοιχτζσ προσ όλα τα μζλθ του κοινοφ που κα ικελαν να εργαςτοφν με τισ ακαδθμαϊκζσ ςυλλογζσ και τουσ πόρουσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει τα αναγκαία πρόςκετα ζξοδα, ϊςτε να εκπλθρϊνεται αυτι θ ευκφνθ προσ το κοινό. 6

7 4. Ώρεσ λειτουργίασ και πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ϊρεσ λειτουργίασ φιλικζσ προσ τον πελάτθ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και απογευματινζσ ϊρεσ. Η κεντρικι βιβλιοκικθ ςτα μεγαλφτερα πανεπιςτιμια είναι ανοιχτι τουλάχιςτον 80 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Επίςθσ, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ είναι προςβάςιμεσ και τα Σαββατοκφριακα. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ και μεταδίδονται μζςω δικτφων δεδομζνων είναι διακζςιμεσ ςτουσ χριςτεσ χωρίσ διακοπι από το ςθμείο τθσ επιλογισ τουσ, εφόςον δεν υπάρχουν ςυμβατικοί κανονιςμοί που το απαγορεφουν. 5. Διακεςιμότθτα ςτακμών εργαςίασ ςτθ βιβλιοκικθ Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ είναι το κζντρο μελζτθσ του πανεπιςτθμίου. Παρζχει ςτακμοφσ για ακαδθμαϊκι εργαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ βιβλιοκικθσ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ: ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των τεχνϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των κοινωνικϊν επιςτθμϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ςτον τομζα των επιςτθμϊν ςτακμοί εργαςίασ ανά 100 φοιτθτζσ ιατρικισ και μθχανολογίασ. Από αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο εςωτερικό δίκτυο του πανεπιςτθμίου και ςτο διαδίκτυο. 6. Συμμετοχι ςτθ διδαςκαλία Για να είναι επιτυχθμζνεσ οι ςπουδζσ, είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ οι φοιτθτζσ να μποροφν να ερευνοφν γριγορα τθν ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία, να εκτιμοφν κατά πόςο είναι ςφγχρονθ και ςχετικι, αλλά και να αξιολογοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθ δικι τουσ μελζτθ (εργαςίεσ ςεμιναρίων, κατ οίκον μελζτθ, διατριβζσ). Οι «δεξιότθτεσ πλθροφορικισ» αποτελοφν βαςικό προςόν για τθν ζρευνα, τθ διδαςκαλία και τθ μελζτθ και κα πρζπει να γίνουν αναπόςπαςτο ςτοιχείο του προγράμματοσ ςπουδϊν για τουσ ακαδθμαϊκοφσ κλάδουσ. Το προςωπικό τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των φοιτθτϊν για παράδειγμα, μζςω διαλζξεων, ςεμιναρίων, παρουςιάςεων ςτθ βιβλιοκικθ, κακϊσ και μζςω τθσ ςυνειςφοράσ ςτο περιβάλλον θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει τα αναγκαία κονδφλια για αυτό, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςυμπλθρωματικά, ανάλογα με το ςχζδιο. Εδϊ λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ πρόςκετου προςωπικοφ ςτο βακμό που απαιτείται. 7. Τυποποιθμζνο ςφςτθμα αναηιτθςθσ Οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ταξινομοφν το υλικό με ζναν πολφ διαφορετικό τρόπο, ςε ςχζςθ με τισ παςίγνωςτεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ο χριςτθσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να ερευνιςει τουσ πόρουσ που είναι διακζςιμοι ςτο ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ, αλλά και μζςω δικτφων δεδομζνων, χρθςιμοποιϊντασ το 7

8 τυποποιθμζνο ςφςτθμα αναηιτθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει το ςυντονιςμό των διαφορετικϊν αναφορϊν. Επίςθσ, χρθματοδοτεί καταλόγουσ παλιϊν ςυλλογϊν που μποροφν να διαβαςτοφν μζςω μθχανισ και μζρθ ςυλλογϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν παλιότερεσ μορφζσ αναφοράσ (όπωσ καταλόγουσ καρτϊν και καταλόγουσ ςε μορφι βιβλίου). 8. Διαδανειςμόσ και παράδοςθ εγγράφου Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο ςφςτθμα διαδανειςμοφ τθσ Γερμανίασ. Συνικωσ είναι ςε κζςθ να παρζχει ςτον χριςτθ τουσ τίτλουσ που ζχει παραγγείλει από τισ γερμανικζσ βιβλιοκικεσ, εντόσ μίασ εβδομάδασ. Οι φορείσ χρθματοδότθςθσ διευκολφνουν τθν παράδοςθ των εγγράφων που υπόκεινται ςε προςταςία πνευματικϊν δικαιωμάτων με μια τυποποιθμζνθ χαμθλι εφάπαξ χρζωςθ δθμιουργοφ, κατά προτίμθςθ ςτο γραφείο του χριςτθ. Με τον ίδιο τρόπο, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ χρθματοδοτεί τθ γριγορθ και φτθνι παροχι βιβλιογραφίασ, για επιςτιμεσ και ζρευνα, ςτα μζλθ του πανεπιςτθμίου εντόσ των ιδρυμάτων τουσ ςτο βακμό που απαιτείται. 9. Ηλεκτρονικι δθμοςίευςθ ςτο πανεπιςτιμιο Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να παρζχουν υπθρεςίεσ για τθν υποδομι των θλεκτρονικϊν δθμοςιεφςεων ςτα πανεπιςτιμια, για τθ διαχείριςθ τθσ βιβλιογραφίασ του μεμονωμζνου χριςτθ και για τθ μακροπρόκεςμθ παροχι των θλεκτρονικά αποκθκευμζνων ευρθμάτων των ερευνϊν που ζχουν κάνει τα μζλθ του πανεπιςτθμίου. Για το ςκοπό αυτό, παρζχει πόρουσ αξίασ τουλάχιςτον 2% του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και για άδειεσ. 10. Μετατροπι ζντυπων ζργων ςε εκδόςεισ δικτφου Οι χριςτεσ των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν περιμζνουν ότι οι βαςικζσ πθγζσ, τα δεδομζνα και τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςε εκδόςεισ πλιρουσ κειμζνου online, για τισ ζρευνεσ και τισ ςπουδζσ τουσ. Αυτό ιςχφει κυρίωσ για τα βιβλία και τα περιοδικά που υπιρχαν ςτθ ςυλλογι παλαιότερα ςε ζντυπθ μορφι. Επιπλζον, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ζτςι ϊςτε οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να ψθφιοποιιςουν τθ ςυλλογι τουσ και να τθν κάνουν προςβάςιμθ. Για να γίνει αυτό, οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ςυνεργάηονται και παρζχουν θ μία ςτθν άλλθ ψθφιοποιθμζνο υλικό, εντόσ των όρων τθσ νομοκεςίασ. Επίςθσ, ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πρόςκετα κονδφλια για τθν πρόςβαςθ ςε ψθφιοποιθμζνα ζντυπα ζργα, όπου απαιτείται νομικι ςφμβαςθ. 11. Ευκφνθ για τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά Είναι ςφνθκεσ οι πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ να διακζτουν πολφτιμο παλιό υλικό και ειδικζσ ςυλλογζσ, που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχει διατθρθκεί για αιϊνεσ και πρζπει να παραδοκεί ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ άκικτο. Για το ςκοπό αυτό υπάρχουν εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ διάκεςθ του υλικοφ, προςεκτικι ςυντιρθςι του, αποκατάςταςθ, αναπαραγωγι και ψθφιοποίθςθ, προςβαςιμότθτα υλικοφ για τθ βιβλιοκικθ και για 8

9 διαδανειςμό κακϊσ και παρουςίαςθ. Για όλεσ αυτζσ τισ εργαςίεσ απαιτείται ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πόρουσ για αυτό αξίασ τουλάχιςτον 3% επιπλζον του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν και τθν αγορά αδειϊν. 12. Εξειδικευμζνο προςωπικό βιβλιοκικθσ Οι εργαςιακζσ διαδικαςίεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ απαιτεί εξειδικευμζνθ γνϊςθ, από τθ μια, και μια ςαφι αίςκθςθ των προτιμιςεων των επιςκεπτϊν, από τθν άλλθ. Και τα δφο διδάςκονται ςτα ιδρφματα εκπαίδευςθσ των βιβλιοκθκονόμων. Τουλάχιςτον το 75% του προςωπικοφ ςτισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ ζχουν ειδικι εκπαίδευςθ και πλιρθ απαςχόλθςθ. Η βιβλιοκικθ διακζτει ενεργι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του προςωπικοφ. Οι κατάλλθλεσ δυνατότθτεσ για προθγμζνθ εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ, διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ παρζχει πόρουσ για προθγμζνθ εξειδίκευςθ, αξίασ τουλάχιςτον 3% επιπλζον του ετιςιου προχπολογιςμοφ για τα ζξοδα προςωπικοφ (δεν περιλαμβάνονται οι ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 13. Κτίρια και εξοπλιςμόσ Τα ομοςπονδιακά κρατίδια πρζπει να εγγυϊνται τουλάχιςτον το ίδιο επίπεδο χρθματοδότθςθσ με τθν υφιςτάμενθ ομοςπονδιακι/κρατικι χρθματοδότθςθ για τισ πανεπιςτθμιακζσ βιβλιοκικεσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ οργανϊνει τα κτίρια και τον εξοπλιςμό, ςφμφωνα με τα βιομθχανικά πρότυπα για τα κτίρια και το λειτουργικό ςχεδιαςμό των πανεπιςτθμιακϊν βιβλιοκθκϊν. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ βιβλιοκικθσ ςτο πανεπιςτιμιο, ωσ πυρινα τθσ τεχνολογίασ των υπθρεςιϊν τθσ βιβλιοκικθσ, ο οποίοσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτα πιο ςφγχρονα πρότυπα τθσ τεχνολογίασ. 14. Συνεχείσ βελτιώςεισ των υπθρεςιών Η πανεπιςτθμιακι βιβλιοκικθ βελτιϊνει ςυνεχϊσ τισ υπθρεςίεσ τθσ και τισ αναπτφςςει λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ χριςτεσ τθσ. Γι αυτό το λόγο χρθςιμοποιοφνται αξιολογιςεισ που παρζχονται από τθ διαχείριςθ του πανεπιςτθμίου, αλλά και αξιολογιςεισ που δίνονται από τουσ χριςτεσ τθσ βιβλιοκικθσ, οι οποίοι ερωτϊνται τακτικά ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ (για παράδειγμα, κάκε δφο χρόνια), κακϊσ και αποτελζςματα από κατατάξεισ και δοκιμζσ επίδοςθσ. Ο φορζασ χρθματοδότθςθσ καλφπτει τισ αναγκαίεσ βελτιϊςεισ, παρζχοντασ πόρουσ. 9

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ

Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ Εργαςτήριο Βιομηχανικήσ & Ενεργειακήσ Οικονομίασ, ΕΜΠ ΑΞΙΟΡΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΙΩΚΑ (ΕΜΠ), ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΝΕΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: 21 Good reasons for good libraries http://www.bideutschland.de/download/file/21%20gute%20gruende%20fuer%20gute%20bibliothe

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ

Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ Ηλεκτρονικά βιβλία και θλεκτρονικό περιεχόμενο: δφο διαλζξεισ για τθν τεχνολογία ςτισ βιβλιοκικεσ, ζνασ τρόποσ προώκθςισ τουσ Εφα Σεμερτηάκθ Συντάκτρια, περιοδικό Συνεργαςία esemertzaki@bankofgreece.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα