Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ,06 χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης: μέχρι ύψους ,82 όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης Διάρκεια: 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Αριθ. πρωτ. : 6695/ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/4/2013 Κωδικός ΟΠΣ: Αποστολή για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 20/3/2013 Δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο: 22/3/2013 Δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: 22/3/2013.

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 7 Συντομογραφίες... 7 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 8 A1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Εισαγωγή Α3.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.4 Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών A3.4.1 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων Λογισμικού Α3.5 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες A3.5.1 Πολιτιστικός Οδηγός A3.5.2 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων A3.5.3 Webradio & Webcasting A3.5.4 Ψηφιακό Αρχείο A3.5.5 Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε Φεστιβάλ και εκδηλώσεις A3.5.6 Υποσύστημα Αυθεντικοποίησης και Πιστοποίησης Χρηστών A3.5.7 Ειδικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου A3.5.8 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου A3.5.9 Web 2.0 εφαρμογές Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης A Εφαρμογές Κρατήσεων και προβολής περιεχομένου για έξυπνα τηλέφωνα Σελίδα 2 από 80

3 Α3.6 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Περιεχομένου A3.6.1 Καταγραφή, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Μετάφραση Περιεχομένου A3.6.2 Επιλογή και Συλλογή Περιεχομένου A3.6.3 Επιστημονική Τεκμηρίωση του Πολιτιστικού και Αρχειακού Περιεχομένου A3.6.4 Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία του Πολιτιστικού και Αρχειακού Περιεχομένου A3.6.5 Υποστήριξη της τεκμηρίωσης του ψηφιακού περιεχομένου A3.6.6 Παραγωγή Περιεχομένου A3.6.7 Μετάφραση του Περιεχομένου σε 2 γλώσσες Α3.7 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες A3.7.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού του Φορέα A3.7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Έναρξης Λειτουργίας A3.7.3 Υπηρεσίες δημοσιότητας, Προβολής και Προώθησης A3.7.4 Υπηρεσίες προμήθειας και εγκατάστασης Infokiosks A3.7.5 Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης A3.7.6 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α3.8 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.9 Πίνακας Παραδοτέων Α3.10 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης του έργου Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου A4.2.1 Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής A4.2.2 Μέλη Ομάδας Έργου Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Κινδύνων Α4.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 80

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος Ελευσίνας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Δήμος Ελευσίνας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ελευσίνας ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV : Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,06 - ΦΠΑ 23 %: ,94) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑΕ: 2012ΣΕ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 24 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19 / 3 / 2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 19 / 4 / 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 30 / 4 / 2013 και ώρα 11:00 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δήμος Ελευσίνας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 30/ 4 / 2013 και ώρα 11:00 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το παρόν έργο έχει ως σκοπό την ανάδειξη & προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς & του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ & καινοτόμων πρακτικών καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» πρωτίστως, αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ δευτερεύοντος. Το έργο σχεδιάστηκε πάνω σε δύο ανεξάρτητους πυλώνες, ήτοι της ανάπτυξης ενός Ψηφιακού Κόμβου προαγωγής πολιτιστικών θεσμών με στόχοι την ποιοτική αναβάθμιση και πληρέστερη προβολή δύο διαχρονικών θεσμών-σταθμών στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής αλλά όχι μόνο και η δημιουργία ενός Πολιτιστικού Οδηγού που φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του σύγχρονου πολιτισμού του φορέα. Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου είναι η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, την εγκαθίδρυση Σελίδα 4 από 80

5 καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες κυρίως, αλλά όχι μόνο- και την ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Περίοπτη θέση στο πολιτιστικό προϊόν του Δήμου κατέχουν αδιαμφισβήτητα τα «Αισχύλεια» και ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», δύο πολιτιστικά γεγονότα τα οποία - κατάλληλα σμιλευμένα από το πέρασμα του χρόνου- αποτελούν σήμερα ζωντανούς θεσμούς που αναπτύσσονται δυναμικά, αφουγκράζονται τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και ανανεώνονται θεματολογικά συμβάλλοντας στη παραγωγή και προβολή Σύγχρονου Πολιτισμού. Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσει το έναυσμα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που θα καταλήγουν στην προσωποποίηση (στάδιο 5). Συγκεντρωτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διάθεση πολιτιστικού αρχειακού υλικού 3 Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (live) των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 3 Δυνατότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο 3 On-line κράτηση θέσης και ηλεκτρονική πληρωμή 4 Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός 5 Ανάμεσα στα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου συμπεριλαμβάνονται: Η δημιουργία και ανάπτυξη πέντε (5) υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη οι οποίες θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών). Αξιοποίηση των δημιουργούμενων υπηρεσιών από το 5% του πληθυσμού Μεταξύ των κρίσιμων παραμέτρων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται: διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου, Διασφάλιση της ποιότητας του απαιτούμενου εξοπλισμού, Μέριμνα για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας, πολυκαναλικής διάθεσης, ανοικτών προτύπων και προσωποποιημένης πρόσβασης κατά την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών του έργου Σελίδα 5 από 80

6 Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρήσει ότι έχει επιτευχθεί ο σχεδιασμός και θα έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του έργου εάν έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εντός του οριοθετημένου χρονοδιαγράμματος (24 μήνες) και έχει αποδειχθεί η λειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών και συστήματων του έργου (φάση πιλοτικής λειτουργίας και ολοκλήρωσης). Σελίδα 6 από 80

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΔΕ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Δήμος Ελευσίνας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι κύριοι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του παρόντος έργου θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ελευσίνας) και ο Ανάδοχος, μέσω της ομάδας έργου που θα στελεχώσει. Φορέας Λειτουργίας και Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι ο Δήμος Ελευσίνας. Η διοικητική μεταρρύθμιση που επήλθε η έναρξη εφαρμογής του Ν. 3852/2010 (Ν. Καλλικράτη) επέφερε αλλαγές στα διοικητικά όρια του Δήμου, μετά τη συγχώνευση του Δήμου Ελευσίνας με τον αντίστοιχο Δήμο Μαγούλας σε έναν νεοσύστατο Δήμο με την ονομασία «Δήμος Ελευσίνας». Τα διοικητικά όρια ευθύνης του νέου Δήμου Ελευσίνας ορίζονται από τα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Ελευσίνας και του Δήμου Μαγούλας. Βασική επιδίωξη της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί η διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας του έργου μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, δύο είναι οι κύριοι άξονες που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση της απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής. Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκομένων Διευθύνσεων και η ενημέρωση του άμεσα εξυπηρετούμενου πληθυσμού αναφορικά με τα οφέλη του έργου. Για το λόγο αυτό, βασική συνιστώσα του έργου αποτελούν η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων. Ειδικότερες κατευθύνσεις αναφορικά με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου αναφέρονται στην ενότητα Α.4.1 και Α.4.2. Σελίδα 7 από 80

8 Η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων του έργου σε συνδυασμό αφενός με την αποδοχή του από τον άμεσα ωφελούμενο πληθυσμό (πολίτες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημιουργοί-καλλιτέχνες) και αφετέρου από την πλούσια και εν πολλοίς αναξιοποίητη ή μερικώς αξιοποιημένη πολιτιστική κληρονομιά που απαντάται σε κάθε σχεδόν γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τρίτων Φορέων οι οποίοι θα θελήσουν να μελετήσουν περισσότερο επισταμένα τις πτυχές και τις κύριες συνιστώσες του έργου. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται κυρίως λοιποί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού καθώς επίσης, η ακαδημαϊκή Κοινότητα και πλήθος πολιτιστικών φορέων. A1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Ο νεοσύστατος Δήμος Ελευσίνας όπως δημιουργήθηκε κατόπιν εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) αποτελείται από τον πρώην Δήμο Ελευσίνας και τον Δήμο Μαγούλας. Η έκταση του νέου δήμου είναι σε τ.χλμ και ο πληθυσμός του, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του 2011, ανέρχεται σε κατοίκους. Ο Δ. Ελευσίνας, βάσει του ΦΕΚ.Β.982/ , διαρθρώνεται σύμφωνα με το οργανόγραμμα που αποτυπώνεται στη σελ. 9 του παρόντος τεύχους και λειτουργεί με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών στρατηγικού/ επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων και την υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων πολιτιστικού χαρακτήρα που ωφελούν την τοπική κοινωνία και βελτιώνουν το πολιτιστικό επίπεδο των δημοτών. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες, άρθρ.75 παρ. Ι του ΚΔΚ, υπό τον τομέα ΣΤ Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο Δήμος Ελευσίνας δύναται να εκπονήσει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις θεσμικές τους αρμοδιότητες. Ενώ, το Πρόγραμμα Καλλικράτης έρχεται να προσθέσει μία σειρά από μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων και δράσεων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ελευσίνας. Για την ορθή υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων αυτών μεταφέρονται τόσο χρηματοοικονομικοί πόροι όσο και ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό (Νέα Αρχιτεκτονική Δομή, Πρόγραμμα Καλλικράτης: ΦΕΚ.87.Α /2010). Τέλος, ο Δήμος Ελευσίνας πλέον καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά αποτελούμενος από τους Δήμους Ελευσίνας και Μαγούλας, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένα την πολιτιστική ταυτότητα, παράδοση και ιδιότητα των περιοχών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. Ο ρόλος του Φορέα στην υλοποίηση του παρόντος έργου άπτεται της αρμονικής συνεργασίας με τον Ανάδοχο σε όλα τα στάδια υλοποίησης και της παροχής όποιων Σελίδα 8 από 80

9 στοιχείων ζητηθούν προς διευκόλυνση της πορείας υλοποίησης. Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη τόσο για την κατάρτιση του Τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού, όσο και για τη διενέργειά του, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Τέλος στο ρόλο του Δήμου Ελευσίνας ως Φορέα Υλοποίησης του εν λόγω έργου εμπίπτουν: η εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων και δεσμεύσεων που προκύπτουν από την αποδοχή της απόφασης ένταξης, ο έλεγχος (ποιοτικός και ποσοτικός) και η παραλαβή των παραδοτέων, η παρακολούθηση των χρηματορροών και η εκτέλεση των αντίστοιχων πληρωμών. Τέλος, σημεία επαφής από την πλευρά του Δήμου Ελευσίνας θα αποτελέσουν καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ο Γεωργιάδης Βασίλειος, και ο κ. κ. Μπιστιόλας Ευάγγελος. Εικόνα 1: Οργανόγραμμα του Δήμου Ελευσίνας Σελίδα 9 από 80

10 A1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ο Δήμος Ελευσίνας στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζει αναφορικά με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση και παρακολούθηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, έχει ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα ώστε να διασφαλίζει: i. την τήρηση των προδιαγραφών για την ποιοτική εξέλιξη των παραδοτέων/ λειτουργίας/υλοποίηση της πράξης/υποέργων (προδιαγραφές ποιότητας,] διαδικασίες, κ.λπ), ii. τον ορισμό των Υπηρεσιών, στελεχών και επιτροπών αρμόδιων για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου Ειδικότερα, η παρακολούθηση και διαχείριση του Έργου, θα πραγματοποιηθεί ως αναφέρεται κάτωθι: Ενέργεια Έλεγχος Προόδου του Έργου και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Παρακολούθηση χρονικών δεσμεύσεων Αναδόχων Παραλαβή Παραδοτέων Αναδόχου Έλεγχος Παραδοτέων (ποιοτική και ποσοτική παραλαβή) Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Παρακολούθησης Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής Υπεύθυνη Μονάδα/ Υπεύθυνος Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Υπεύθυνος Έργου Υπεύθυνος Έργου / Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου* Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου* Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου* Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας Υπεύθυνος Έργου / Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών Συχνότητα Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα Σύμφωνα με Σύμβαση τα οριζόμενα στη Σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα στη Σύμβαση Ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου Ανάλογα με τη συχνότητα προσκόμισης των Πρακτικών από την ΕΠΠΕ. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα χρονοδιαγράμματα στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο πέραν των τυποποιημένων ενημερώσεων. Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου. Οικονομική Διαχείριση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Έργου *Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει γνωμοδοτικό ρόλο Πίνακας 1: Διαχείριση του έργου Σελίδα 10 από 80

11 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση που επέφερε το σχέδιο «Καλλικράτης» οδηγεί στη διοικητική συνένωση του Δήμου της Ελευσίνας και του αντίστοιχου της Μαγούλας. Η γεωγραφική γειτνίαση σε συνδυασμό με τις κοινές αναπτυξιακές προοπτικές των δύο περιοχών και την χρηστή οικονομική διαχείρισή τους, αποτέλεσαν αδιαμφισβήτητα τους ακρογωνιαίους λίθους στους οποίους βασίστηκε η συνένωση. Ωστόσο, οι κοινές κοινωνικό-οικονομικές και πολιτιστικές καταβολές των δύο περιοχών δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της μελλοντικής ισορροπίας και επιτυχημένης διαδρομής του νέου Δήμου. Με απόλυτο σεβασμό στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της τωρινής πληθυσμιακής σύνθεσης της περιοχής, η οποία προσδίδει μια πολύ έντονη και δημιουργική πολιτισμική δυναμική, θα αναδειχτεί ο ιστορικός και πολιτισμικός πλούτος, από τη λαμπρή ιστορία της αρχαίας Ελευσίνας μέχρι την αρβανίτικη παράδοση, που ενώνει στην πρόσφατη εποχή την Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου είναι η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, την εγκαθίδρυση καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες κυρίως, αλλά όχι μόνο- και την ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Περίοπτη θέση στο πολιτιστικό προϊόν του Δήμου κατέχουν αδιαμφισβήτητα τα «Αισχύλεια» και ο «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης», δύο πολιτιστικά γεγονότα τα οποία - κατάλληλα σμιλευμένα από το πέρασμα του χρόνου- αποτελούν σήμερα ζωντανούς θεσμούς που αναπτύσσονται δυναμικά, αφουγκράζονται τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και ανανεώνονται θεματολογικά συμβάλλοντας στη παραγωγή και προβολή Σύγχρονου Πολιτισμού Σύντομο Ιστορικό του θεσμού των Αισχυλείων Ο Δήμος Ελευσίνας είναι από τους λίγους φορείς Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα που έχει δημιουργήσει, συντηρήσει και διαρκώς διευρύνει ένα θεσμό προβολής και παραγωγής Σύγχρονου Πολιτισμού, τα «Αισχύλεια». Η τριακονταετής και πλέον διαδρομή των «Αισχυλείων» καταδεικνύει όχι απλά το υψηλό επίπεδο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διοργάνωσής τους, αλλά παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των «Αισχυλείων» και των πολιτών του Δήμου Ελευσίνας κυρίως αλλά όχι μόνο. Τα «Αισχύλεια» -κατάλληλα σμιλευμένα από το πέρασμα του χρόνου- αποτελούν σήμερα έναν ζωντανό θεσμό που αναπτύσσεται δυναμικά, αφουγκράζεται τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών, Σελίδα 11 από 80

12 ανανεώνεται θεματολογικά, διατηρώντας όμως αδιαπραγμάτευτες τις βασικές συνιστώσες της διαχρονικής επιτυχίας του: την εμμονή στην ποιότητα και τη συνέπεια στον ρόλο που επιτελούν ως εγγυητές της συμβολής του Δήμου της Ελευσίνας στην πολιτισμική ανάπτυξη των πολιτών. Κατά την μακρόβια ζωή των «Αισχυλείων», παραδοσιακές (μουσική, θέατρο, χορός, λογοτεχνία, εικαστικά, κινηματογράφος) και σύγχρονες μορφές τέχνης (video art) έχουν προαχθεί και αγκαλιαστεί από το κοινό. Το αρχειακό υλικό τόσο του Δήμου Ελευσίνας, όσο και της Επιτροπής Διοργάνωσης των «Αισχυλείων» είναι πλούσιο, πολυθεματικό, υψηλού πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Αυτό ακριβώς το υλικό, με την αξιοποίηση διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων (εικόνα, video, ήχος) θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόμενο, προάγοντας καθ αυτόν τον τρόπο την πολιτισμική κληρονομιά και δημιουργώντας την κατάλληλη σύνδεση με το παρελθόν. Τα «Αισχύλεια» είναι ένας στέρεος, πολυθεματικός θεσμός συνυφασμένος τόσο με την περιοχή της Ελευσίνας, όσο κυρίως με την ένδοξη ιστορία της, ο οποίος εμφανίζει πρωτοφανείς αντοχές στις πιέσεις που επιφέρει το πέρασμα του χρόνου και η ετήσια διεξαγωγή τους είναι προϊόν όχι μίας παγιωμένης συνήθειας τακτικής επαναληψιμότητας, αλλά της απαίτησης των πολιτών ολόκληρης της Αττικής (και όχι μόνο) για τους οποίους ο εν λόγω θεσμός έχει καθιερωθεί στη συνείδησή τους και αποτελεί σημείο αναφοράς. ΤΠΕ και Δήμος Ελευσίνας Ο Δήμος είναι κατάλληλα στελεχωμένος & διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή για να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές μηχανογραφικές ανάγκες του αλλά να παρακολουθεί, να στηρίζει τη λειτουργία καινοτομικών έργων όπως το παρόν. Ο Δήμος Ελευσίνας, παρακολουθώντας την εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των πολυδιάστατων εφαρμογών τους, επιθυμεί να βελτιώνει και να διανθίζει καθημερινά τις υπηρεσίες του, εισάγοντας μεθόδους μηχανογράφησης και καινοτομικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες και όχι μόνο. Με απόλυτο σεβασμό στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της τωρινής πληθυσμιακής σύνθεσης της περιοχής, η οποία προσδίδει μια πολύ έντονη και δημιουργική πολιτισμική δυναμική, θα αναδειχτεί ο ιστορικός και πολιτισμικός πλούτος, από τη λαμπρή ιστορία της αρχαίας Ελευσίνας μέχρι την αρβανίτικη παράδοση, που ενώνει στην πρόσφατη εποχή την Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Πρωταρχικός σκοπός του Δήμου είναι η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, την εγκαθίδρυση καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες κυρίως, αλλά όχι μόνο- και την ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών Σελίδα 12 από 80

13 πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Αναφορικά με το Aνθρώπινο Δυναμικό που θα κληθεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του έργου και μετέπειτα στην παρακολούθηση και καθημερινή υποστήριξη και λειτουργία, κρίνεται ποιοτικό και επαρκές. Ειδικότερα, tα άτομα που θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου είναι: Ο κ Γεωργιάδης Βασίλειος Ο κ. Ευάγγελος Μπιστιόλας, O κ Γεωργιάδης είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ελευσίνας Προϊστάμενος του Τμήματος προμηθειών, με εικοσαετή εμπειρία στη Θέση και τριαντακονταετή εμπειρία στο Δημόσιο τομέα. Υπήρξε υπεύθυνος για 3 παρόμοια έργα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ο κ. Μπιστιόλας έχει πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Πατρών ενώ εν συνεχεία υπήρξε Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας. Κατά το παρόν, αποτελεί μέλος του μόνιμου προσωπικού του Δήμου ενώ έχει 17έτη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις Προϊσταμένου Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και 4ετή εμπειρία στο Δημόσιο τομέα. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του Φορέα ως προς τις συνθήκες, δομές και διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με το έργο. A1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δ. Ελευσίνας, βάσει του ΦΕΚ.Β.982/ , διαρθρώνεται σύμφωνα με το οργανόγραμμα που έχει ήδη παρουσιαστεί και λειτουργεί με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών στρατηγικού/ επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών εθνικών προγραμμάτων και την υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων πολιτιστικού χαρακτήρα που ωφελούν την τοπική κοινωνία και βελτιώνουν το πολιτιστικό επίπεδο των δημοτών. Συνοπτικά, η διάρθρωση του ΟΕΥ του Δήμου Ελευσίνας έχει ως ακολούθως (αναλυτική περιγραφή των άμεσα εμπλεκομένων τμημάτων / Διευθύνσεων παρατίθεται στην ενότητα Α.1.2.2): Γενικός Γραμματέας, Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου, Νομική Υπηρεσία, Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, Σελίδα 13 από 80

14 Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π Ε.Κ.Ε), Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ανάμεσα στις αρμοδιότητες, άρθρ.75 παρ. Ι του ΚΔΚ, υπό τον τομέα ΣΤ Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, ο Δήμος Ελευσίνας δύναται να εκπονήσει τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις θεσμικές τους αρμοδιότητες. Ενώ, το Πρόγραμμα Καλλικράτης έρχεται να προσθέσει μία σειρά από μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων και δράσεων εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ελευσίνας. Για την ορθή υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων αυτών μεταφέρονται τόσο χρηματοοικονομικοί πόροι όσο και ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό (Νέα Αρχιτεκτονική Δομή, Πρόγραμμα Καλλικράτης: ΦΕΚ.87.Α /2010). Τέλος, ο Δήμος Ελευσίνας πλέον καλείται να λειτουργήσει αποτελεσματικά αποτελούμενος από τους Δήμους Ελευσίνας και Μαγούλας, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένα την πολιτιστική ταυτότητα, παράδοση και ιδιότητα των περιοχών σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του. A1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι οργανικές μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι: Α) Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Επίσης είμαι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών Σελίδα 14 από 80

15 συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Δήμου περιλαμβανομένης της ευθύνης ολοκλήρωσης του έργου ΚΟΣΕ όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010. Ειδικότερα, το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Διαμορφώνει και εισηγείται την στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου Β) Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ειδικότερα, το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς: Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Σελίδα 15 από 80

16 Γ) Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας Δημιουργήθηκε σαν Λέσχη Πολιτισμού το 1983 με την υπ. Αριθ. 53/1983 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1987 έγινε μετονομασία σε Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο με την υπ. Αριθ. 151/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2004 ενοποιούνται το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο, η Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Φιλαρμονική του Δήμου Ελευσίνας σε ένα Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας με την υπ. Αριθ. 406/2004. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των Αισχυλείων κάθε χρόνο, δημιουργώντας και στελεχώνοντας την κατάλληλη Επιτροπή. A1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, την εγκαθίδρυση καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες κυρίως, αλλά όχι μόνο- και την ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Βασική φιλοδοξία και επιδίωξη της Αναθέτουσας Αρχής αποτελεί η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες κατοίκους αλλά και τις επιχειρήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ελευσίνας, οι οποίες θα ξεκινούν από την αμφίδρομη αλληλεπίδραση (στάδιο 3) και θα καταλήγουν μέχρι και στάδιο 5 και την προσωποποιημένη / εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ελευσίνας στοχεύει στην ανάπτυξη των κάτωθι ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες θα εμπλουτίσουν την δεξαμενή των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα: Υπηρεσία ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διάθεσης του πολιτιστικού αρχειακού υλικού του Δήμου Ελευσίνας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πλούσιο αρχειακό υλικό από την πολυετή διοργάνωση του θεσμού των Αισχυλείων (πρωτίστως) και δευτερευόντως του θεσμού του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» καθώς επίσης και σε λοιπό πολιτιστικό αρχειακό υλικό που βρίσκεται στην συλλογή του νεοσύστατου Δήμου Ελευσίνας, Υπηρεσία μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (live) των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα, θα καθίσταται εφικτή η απομακρυσμένη πρόσβαση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο των πολιτιστικών Φεστιβάλ «Αισχύλεια» και «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» και η σημαντική διεύρυνση του Σελίδα 16 από 80

17 κοινού των εκδηλώσεων μέσω της εγκαθίδρυσης ενός δεύτερου (σε συνέχεια του φυσικού) ηλεκτρονικού καναλιού, Δυνατότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Ειδικότερα, θα δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης από τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό των εκδηλώσεων που επιθυμούν σε μεταγενέστερο χρόνο της φυσικής ώρας και μέρας πραγματοποίησης, μέσω ενός απλού λογισμικού, από την οθόνη του υπολογιστή. On-line κράτηση θέσης και ηλεκτρονική πληρωμή. Ειδικότερα, θα καθίσταται εφικτή η ηλεκτρονική ολοκλήρωση της συναλλαγής (κράτηση θέσης και online πληρωμή) αντιμετωπίζοντας δραστικά το πρόβλημα της τηλεφωνικής (σε εργάσιμα ωράρια) ή επιτόπιας (σε προεπιλεγμένα σημεία που απαιτούν φυσική παρουσία) κράτησης θέσεων Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός ο οποίος θα περιέχει το σύνολο της συναφούς με τα πολιτιστικά δρώμενα και τη πολιτιστική δραστηριότητα πληροφορίας και ο οποίος θα λειτουργεί σαν σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών θα συμβάλλει στην ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και στην αναβάθμιση της σχέσης της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες δημότες, ενώ παράλληλα, αποτελεί τομή στον τρόπο διαχείρισης και διάχυσης των κοιτίδων πολιτισμού προς όφελος τόσο του Δήμου και των Δημοτών όσο και της ίδιας της πολιτιστικής κληρονομιάς. A1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος είναι κατάλληλα στελεχωμένος & διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή για να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές μηχανογραφικές ανάγκες του, αλλά να παρακολουθεί και να στηρίζει τη λειτουργία καινοτομικών έργων, όπως το παρόν. Ειδικότερα, στον 1ο όροφο του Δήμου σε μόνιμα κλιματιζόμενο χώρο έχει εγκατασταθεί Computer Room (Τεχν. Χαρακτ. DataBase Server IBM xseries 225, WEB-PORTAL Servers IBMx3650, IBMxSeries 346, Mail Server IBMxSeries 346, Firewall ZyWall70, MS SQL Server), όπου συνδέεται στο internet μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αναφορικά με τις υφιστάμενες εφαρμογές υπάρχουν από την Unisystems-Infoquest για την Οικονομική Διαχείριση (Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Χρεογράφων) καθώς και από την ACE HELLAS για τη Διαχείριση έργων & τη Μισθοδοσία-Διαχείριση του Προσωπικού. Ο Δήμος διαθέτει GIS υποδομές & εξοπλισμό: GIS Server DELL Power Edge 2900 και ArcGIS 9.3.1, Arcview 9.3. Τέλος ο φορέας διαθέτει 120 τερματικά PC (95 από τον πρώην Δήμο Ελευσίνας και 25 από τον πρώην Δήμο Μαγούλας) ενώ προσφέρει ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση προς τους Δημότες σε κοινόχρηστους χώρους. Σελίδα 17 από 80

18 A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει εμπειρία από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, έχοντας υλοποιήσει τα κάτωθι έργα: Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΤΠ ΚΤΠ ΚΤΠ ΚΤΠ Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Τεχνική Βοήθεια Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για τη εξυπηρέτηση του πολίτη Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Περιφερειακά Γεωγραφικά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για τη εξυπηρέτηση του πολίτη Ανάπτυξη δημοτικής διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ελευσίνας Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής της ψηφιακής στρατηγικής για το Δήμο Ελευσίνας Υλοποίηση Συστήματος GIS και συνοδευτικών εφαρμογών του Δήμου Ελευσίνας Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Ελευσίνας για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23/11/2006 (Υποέργο 1) 27/12/2007 (Υποέργο 2) 26/2/2009 (Υποέργο 1) 26/2/2009 (Υποέργο 2) 30/8/2007 (Υποέργο 1) 7/8/2008 (Υποέργο 2) 1/2/2006 (Υποέργο 1) 27/12/2006 (Υποέργο 2) Πίνακας 2: Λίστα ψηφιακών έργων που έχει υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή Π/Υ , , , ,12 Παράλληλα, όπως αποτυπώθηκε και στην Ενότητα Α1.2.4, η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή που θα του επιτρέψει να υποστηρίξει έμπρακτα την υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου και να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις αυτού. Σελίδα 18 από 80

19 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Η παρούσα πράξη η οποία θα υλοποιηθεί μέσα από 1 υποέργο και εντός 24 μηνών, έχει ως σκοπό την ανάδειξη & προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς & του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ & καινοτόμων πρακτικών καθώς & την ολοκληρωμένη διαχείριση του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» πρωτίστως, αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων που διοργανώνει ο Δήμος. Το έργο σχεδιάστηκε πάνω σε δύο ανεξάρτητους πυλώνες. (α) Μέσω της ανάπτυξης του Ψηφιακού Κόμβου προαγωγής πολιτιστικών θεσμών επιδιώκεται η ποιοτική αναβάθμιση και πληρέστερη προβολή δύο διαχρονικών θεσμών-σταθμών στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής αλλά όχι μόνο. Συγκεκριμένα, βασικό πυλώνα αποτελεί η ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διάθεση του πλούσιου αρχειακού υλικού, η δυνατότητα on-line κράτησης θέσης για οποιαδήποτε εκδήλωση και η ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, εν παράλληλα, θα είναι δυνατή η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων μέσω κατάλληλων τεχνικών ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο. (β) Ο δεύτερος πυλώνας του Πολιτιστικού Οδηγού φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς του σύγχρονου πολιτισμού του φορέα, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά & προωθώντας την καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από 3 υποενότητες, ήτοι: Πολιτισμός + Δήμος, Πολιτιστική Ζωή, Γεγονότα. Ο δεύτερος Πυλώνας στοχεύει να αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο διαδραστικό οδηγό που θα παρουσιάζονται οι υφιστάμενες δομές και υποδομές πολιτισμού στην περιοχή, θα προωθείται η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, ενώ θα υποστηρίζει προσωποποιημένο ημερολόγιο τοπικών γεγονότων και θεαμάτων Το έργο επιδιώκει τη συμμετοχή του πολίτη, την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, την πολυκαναλική διάθεση, την προσωποποιημένη πρόσβαση καθώς και την σε πραγματικό χρόνο (realtime) πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό. Τέλος, θα υπάρξουν κατάλληλες δράσεις προβολής. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση των στόχων του έργου, το παρόν έργο αναπτύσσεται μέσω 7 Φάσεων, όπως αποτυπώνονται ακολούθως: Φάση 1: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Backoffice Στόχοι της φάσης αποτελούν η: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Yποστήριξη της υλοποίησης του έργου και διασφάλιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης Σελίδα 19 από 80

20 Φάση 2: Ανάπτυξη Περιεχομένου Η παρούσα Φάση άπτεται της συγκέντρωσης, καταγραφής, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του πολιτιστικού περιεχομένου του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου του αρχειακού υλικού των Αισχυλείων και του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω επιτόπιας έρευνας πεδίου και δευτερογενούς έρευνας, θα καταγραφεί από τον Ανάδοχο το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα ψηφιοποιηθεί και θα χρησιμεύσει για την παραγωγή νέου περιεχομένου ή κειμένων προς εισαγωγή τόσο στον Ψηφιακό Κόμβο, όσο και στον Πολιτιστικό Οδηγό. Φάση 3: Ανάπτυξη εφαρμογών Βασική διάσταση της φάσης αποτελεί η αξιοποίηση του συλλεχθέντος και ψηφιοποιηθέντος περιεχομένου μέσω της ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, ήτοι του Πολιτιστικού Οδηγού και του Ψηφιακού Κόμβου προαγωγής πολιτιστικών θεσμών. Φάση 4: Εγκατάσταση συστημάτων & Εκπαίδευση Στόχοι της φάσης είναι η: Εκπαίδευση προσωπικού εφαρμογής διαχείρισης και χρήσης εφαρμογών, Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού εφαρμογών Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων, εφαρμογών και περιεχομένου Server collocation & virtualization Φάση 5: Πιλοτική Λειτουργία και ολοκλήρωση Η φάση περιλαμβάνει ενέργειες πιλοτικής λειτουργίας και αξιολόγησης του έργου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την μελλοντική του ορθή λειτουργία και βιωσιμότητα Φάση 6: Ενέργειες προβολής προώθησης Στόχος της Φάσης είναι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης και συμμετοχής από τους τελικούς αποδέκτες και ωφελούμενους Φάση 7: Προμήθεια & εγκατάσταση infokiosks Η προμήθεια των infokiosks θα προσφέρει στους πολίτες που δεν διαθέτουν ιδιωτική πρόσβαση σε υπολογιστή/ διαδίκτυο, τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος μέσω του παρόντος έργου. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιδιώκεται η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, η εγκαθίδρυση καινούριων, διμερών και ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τους δημότες κυρίως, αλλά όχι μόνο- και η ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Σελίδα 20 από 80

21 Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων του έργου, περιλαμβάνονται οι εξής: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες για την εξυπηρέτηση και την ολοκλήρωση συναλλαγών (αγορά εισιτηρίων), Προσωποποιημένη πρόσβαση σε πολυμεσικό υλικό και πληροφορίες, Δημιουργία Πολιτιστικού περιεχομένου από τους χρήστες, Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου του νέου Δήμου, Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε πολύτιμο πολιτιστικό υλικό και οπτικοακουστικό αρχείο, Δυνατότητα on-line κράτησης εισιτηρίων και διενέργειας πληρωμών, Αναβάθμιση του υφιστάμενου πολιτιστικού αποθέματος, Περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των Αισχυλείων και του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη, Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου, Τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του βαθμού αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους δημότες / πολίτες. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι κύριοι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι: o Η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών, o Η ολοκληρωμένη διαχείριση του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» πρωτίστως, αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ δευτερεύοντος στα όρια του νεοσύστατου Δήμου Ελευσίνας, o Η παροχή μίας σειράς από αυτοματοποιημένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, o Η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα και ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους, o Η καθοριστική συμβολή στην προβολή και διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, o Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, o Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και δη, στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, o Η ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, Στους ωφελούμενους του παρόντος έργου περιλαμβάνονται: Σελίδα 21 από 80

22 1. Οι πολίτες δημότες του Δήμου Ελευσίνας, οι οποίοι θα μπορούν να: Έχουν πρόσβαση στο ψηφιοποιηθέν, αρχειακό πολιτιστικό υλικό του Δήμου Ελευσίνας, Παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάνοντας χρήση ενός απλού υπολογιστή και ενός ελεύθερου λογισμικού ευρέως διαδεδομένου και χρησιμοποιημένου, Να κρατούν ηλεκτρονικά τη θέση τους στις προσεχείς παραστάσεις και να καταβάλλουν το αντίτιμο επίσης ηλεκτρονικά, Να παρακολουθούν σε μεταγενέστερο χρόνο τις επιθυμητές παραστάσεις -εκδηλώσεις, τις οποίες και δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους να παρακολουθήσουν την στιγμή προβολής τους, γίνονται κοινωνοί προσωποποιημένων υπηρεσιών, να ενισχύουν την πολιτιστική κληρονομιά τους, να έρθουν σε αμεσότερη επικοινωνία και επαφή με τα κοινά και δη, τα πολιτιστικά δρώμενα, να ενισχύσουν την ιστορική μνήμη τους 2. Η ακαδημαϊκή και μαθητική κοινότητα μέσα από την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στο πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου Ελευσίνας και την ενίσχυση των επιπέδων συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 3. Οι πολιτιστικοί φορείς μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου και της συμβολής τους στην ενίσχυση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς επίσης και μέσα από την διεύρυνση του πεδίου προώθησης του έργου τους, 4. Ο Δήμος Ελευσίνας, μέσα από: Την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ανθρωπίνων πόρων του, Την ολοκληρωμένη διαχείριση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, Την διάσωση ενός σημαντικού πολιτιστικού αρχειακού υλικού και την ελεύθερη παροχή πρόσβασης στο σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, Την αναβάθμιση της σχέσης του με τους δημότες και τους Πολιτιστικούς Φορείς, Την συνέργεια με άλλους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Μετρήσιμοι στόχοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι κάτωθι: Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών) 5 Αριθμός Έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας 1 Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός των 5% βασικών) Σελίδα 22 από 80

23 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από το Φορέα. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι οι κάτωθι: Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων υπηρεσιών/ εφαρμογών/ λογισμικού, Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου, Μειωμένη ανταπόκριση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του έργου, Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο Κατάρτιση προδιαγραφών, Αξιολόγηση ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων Τ της ποιότητας των τμημάτων εξοπλισμού υπηρεσιών/ εφαρμογών/ λογισμικού / λογισμικού Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Επάρκεια και διαθεσιμότητα των στελεχών της Ομάδας Έργου Μειωμένη ανταπόκριση του εξυπηρετούμενου Ο πληθυσμού στους στόχους του έργου Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της Δ εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας Πίνακας 3: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Ο Ο Σύσταση Ομάδας Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, συχνές συναντήσεις μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου Θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων σε επίπεδο διακήρυξης, ιδιαίτερη έμφαση σε επίπεδο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών Πολύ καλή προετοιμασία των δράσεων δικτύωσης, παράλληλες δράσεις Κατάλληλη προετοιμασία και προγραμματισμός, επιμερισμός εργασίας, διαρκής συνεννόηση με τις εσωτερικές μονάδες του Φορέα και τον Ανάδοχο 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 23 από 80

24 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Εισαγωγή Η πράξη έχει ως σκοπό την ανάδειξη & προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς & του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ & καινοτόμων πρακτικών καθώς & την ολοκληρωμένη διαχείριση του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» πρωτίστως, αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ δευτερευόντως. Η συνολική λύση αποτελείται από: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου και Backoffice, Ανάπτυξη Περιεχομένου, Ανάπτυξη εφαρμογών, Εγκατάσταση συστημάτων & Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και ολοκλήρωση, Ενέργειες προβολής προώθησης, Προμήθεια & εγκατάσταση infokiosks Στις ακόλουθες ενότητες παρατίθενται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τον διαδικτυακό κόμβο και τα επιμέρους υποσυστήματα και εφαρμογές. Α3.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στο πλαίσια του έργου και με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Φορέας Λειτουργίας, τα υποσυστήματα και οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφερθούν από τον ανάδοχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Περιγραφή Υποσυστήματος ή Υπηρεσίας Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Πολιτιστικός Οδηγός mycalendar WebRadio & WebCasting Ψηφιακό Αρχείο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε Φεστιβάλ και εκδηλώσεις Web 2.0 εφαρμογές Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης Παρατηρήσεις Βλ. Α3.5.8 Βλ. Α3.5.1 Βλ. Α3.5.2 Βλ. Α3.5.3 Βλ. Α3.5.4 Βλ. Α3.5.5 Βλ. Α3.5.9 Σελίδα 24 από 80

25 Εφαρμογές Κρατήσεων και προβολής περιεχομένου για έξυπνα τηλέφωνα Πίνακας 4: Πίνακας ηλεκτρονικών υπηρεσιών πράξης Βλ. Α Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η φυσική αρχιτεκτονική του έργου φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα: Πολιτιστικός Οδηγός My Calendar WebRadio & WebCasting Ηλεκτρονικές Κρατήσεις Κοινωνική Δικτύωση Έξυπνα Τηλέφωνα Διαχείριση Περιεχομένου Χειριστές Ψηφιοποίηση Περιεχομένου Εικόνα 2: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής του Συστήματος μοντέλο επιπέδων Σελίδα 25 από 80

26 Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: Πολιτιστικός Οδηγός Ημερολόγιο Εκδηλώσεων Ηλεκτρονικές Κρατήσεις Μετάδοση εκδηλώσεων μέσω διαδικτύου Web 2.0 εφαρμογές Κοινωνική Δικτύωση Προβολή περιεχομένου σε έξυπνα τηλέφωνα Οι εσωτερικοί χρήστες (χειριστές) χρησιμοποιούν το Εργαστήριο Ψηφιοποιήσης και τον ειδικά διαμορφωμένο Χώρο Εργασίας Χρηστών-Ερευνητών για την παροχή των προβλεπόμενων από το έργο υπηρεσιών (ψηφιοποίησης, καταχώρησης μεταδεδομένων, διαχείρισης και υποστήριξης υποσυστημάτων κλπ). Οι εξωτερικοί χρήστες του συστήματος (απλοί χρήστες, εγγεγραμμένοι χρήστες κλπ) αποκτούν πρόσβαση στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του υποσυστήματος διαδικτυακού τόπου. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων (υποσυστήματα) αλλά και των απαιτούμενων υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Α3.4 Ανάπτυξη Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών A3.4.1 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων Λογισμικού Α Γενικές Αρχές Συστήματος Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το Πληροφοριακό Σύστημα της Αρχής και τα επιμέρους υποσυστήματα του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 1. «Ανοικτή» αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος. Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 3. Αρχιτεκτονική 3-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. Σελίδα 26 από 80

27 Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του με στόχο την: Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων\εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας τους. Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τα υποσυστήματα\εφαρμογές 4. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου (Internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας της Αρχής και τους άμεσα συνεργαζόμενους φορείς. 5. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων. Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 6. Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα. Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων. Σελίδα 27 από 80

28 Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κ.λ.π.). Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου Α Ευχρηστία Προσβασιμότητα Οι ψηφιακές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0 level AA), Επίσης, σε ό,τι αφορά την προσφορά διαδικτυακών υπηρεσιών για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της προηγούμενης συμμόρφωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελέγξιμες Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). Σημειώνεται ότι συμμόρφωση με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση εφαρμογής θα ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου. Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών / ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική - λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν: 1. Συμβατότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατές με τρεις (3) τουλάχιστον, από του πιο διαδεδομένους, φυλλομετρητές/web browser, Σελίδα 28 από 80

29 2. Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και των συστημάτων πρέπει να είναι σαφές για τον απλό χρήστη, να χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής Ελληνικής γλώσσας) και όχι computer jargon, και τα μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά περί του τι συνέβη, αλλά να υποδεικνύουν στο χρήστη πώς να απεμπλακεί για να συνεχίσει τη εργασία του ή που να αποτανθεί για βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 3. Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι: οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου) οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες 4. Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στο δικτυακό τόπο ή στις εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει Sitemap σε ευκρινές σημείο. 5. Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: Να δίνει τηλέφωνα επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας για βοήθεια σε τεχνικά και άλλα προβλήματα Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων σχετικών θεμάτων κλπ. Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, όπως: Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard shortcuts). 6. Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usability test) κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών. Σελίδα 29 από 80

30 Α Διαλειτουργικότητα Στο παρόν έργο θεωρείται σημαντική η διασύνδεση δεδομένων, γενικότερα με άλλους φορείς και το ευρύ κοινό, αλλά και ειδικότερα με επιλεγμένους συνεργαζόμενους φορείς. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διεπιστημονική προσέγγιση, η τεκμηρίωση του περιεχομένου, η λειτουργικότητα του συστήματος e- Φεστιβάλ και OpenCalendar, θα αξιοποιηθεί περιεχόμενο τρίτων φορέων που θα διασυνδέονται on-line με το σύστημα. Ως εκ τούτου το σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαλειτουργικότητα, ώστε να είναι δυνατόν να επικοινωνήσει με αυτό, συστήματα τρίτων, προκειμένου να δεχτεί δεδομένα από αυτά. Στο έργο θα ληφθούν υπ όψη οι ακόλουθες κατευθύνσεις και πρακτικές: Θα αναπτυχθούν συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής και θα γίνει χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των εφαρμογών και υποσυστημάτων, Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων, επεκτασιμότητα των εφαρμογών Θα υιοθετηθεί αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού, Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα, Θα διασφαλίζονται: ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων και ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων Θα ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν: Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης και υποστήριξης χρηστών, τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών, κά Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή του συστήματος θα βασιστούν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα σχετικά Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif). Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα Σελίδα 30 από 80

31 πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση προτύπου ανταλλαγής δεδομένων XML στην ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα του Φορέα, αλλά και τρίτα εξωτερικά συστήματα. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών αρχών διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην οριζόντια διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του συστήματος, αυτή συνοψίζεται στα εξής σημεία: Διαλειτουργικότητα της Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Κρατήσεων για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (e-φεστιβάλ) με το Υποσύστημα OpenCalendar, το υποσύστημα του Ψηφιακού Αρχείου, το υποστήματα του Webradio/Webcasting. Σκοπός είναι τα δύο υποσυστήματα να συνεργάζονται στενά και χωρίς προβλήματα στην πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του επισκέπτη π.χ. ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τον πολιτιστικό χώρο (ή ακόμα και κάποια αντικείμενα/ευρήματα που βρίσκονται σε αυτόν) όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση για την οποία επιθυμεί να κλείσει θέση. Τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο συστημάτων αφορούν σε στοιχεία εκδηλώσεων και κρατήσεων και θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σε ανοικτό πρότυπο (π.χ. JSON, XML, SOAP ή ισοδύναμο) που θα δίνει τη δυνατότητα για μελλοντικές αναβαθμίσεις του τρόπου διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων. Κάποια βασικά στοιχεία κάθετης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Ελευσίνας με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα του Δήμου είναι τα εξής: Διασύνδεση όλων των υποσυστημάτων και πλήρη και ομαλή επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του Δήμου Διαλειτουργικότητα της Εφαρμογής e-φεστιβαλ με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων του Φεστιβάλ «Αισχύλεια» του Δήμου. Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται θα αφορούν σε δεδομένα κρατήσεων. Διαλειτουργικότητα με το υφιστάμενο σύστημα ταμειακών χρεώσεων του Δήμου, για την έκδοση ταμειακών παραστατικών και την ολοκλήρωση πωλήσεων. Όσον αφορά στην εξωτερική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του συστήματος, αυτή αφορά στα εξής σημεία: Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, κατ ελάχιστον ενός ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος με προδιαγραφές ασφαλείας και ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας και τουλάχιστον ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού ηλεκτρονικών πληρωμών (Paypal, Google Checkout κ.λπ.) Δυνατότητα για μελλοντική διασύνδεση του προτεινόμενου Συστήματος με άλλα αντίστοιχα ή παρόμοιου χαρακτήρα συστήματα (ενδεικτικά: δικτυακός τόπος ΕΟΤ: διαδικτυακά συστήματα εναλλακτικής πληροφόρησης, όπως Panoramio, Facebook, Σελίδα 31 από 80

32 Google maps, Google Earth κλπ), συστήματα κρατήσεων εισιτηρίων όπως greekfestival.gr, viva.gr κ.λπ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει σχετική έρευνα στη μελέτη εφαρμογής που να αφορά στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτους Διαδικτυακούς Τόπους. Εγγραφή των παρεχόμενων από το Σύστημα υπηρεσιών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (δηλ. διαλειτουργικότητα με την Πύλη «ΕΡΜΗΣ») ή/και ενσωμάτωση της «Κοινής Ανοιχτής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (LGAF), όπου αυτό είναι δυνατόν. Δυνατότητα συμμετοχής σε ροές δεδομένων (Web Syndications / Feeds), με σκοπό την παροχή πληροφοριών και ενημερώσεων για τις αλλαγές στο πολιτιστικό περιεχόμενο, μέσω άλλων δικτυακών τόπων, με χρήση συναφών τεχνολογιών RSS Aggregators/readers. Δυνατότητα υποστήριξης ροών δεδομένων (RSS Aggregators/readers), ώστε να παρουσιάζονται συνοπτικά οι πληροφορίες/ενημερώσεις από άλλους/ες αντίστοιχους/ες δικτυακούς/ές τόπους/πύλες. Συστήματα που διαλειτουργούν e-φεστιβάλ με το ημερολόγιο εκδηλώσων (OpenCalendar), με το σύστημα webradio & webcasting και με το υποσύστημα ψηφιακού αρχείου e-φεστιβάλ/ OpenCalendar/ webradio & webcasting/ ψηφιακό αρχείο με το Διαδικτυακό ιστοχώρο Δήμου Ελευσίνας e-φεστιβάλ/ Σύστημα Διαχείρισης πωλήσεων «Αισχύλεια» e-φεστιβάλ/ Σύστημα ταμειακών χρεώσεων Δήμου e-φεστιβάλ/ ηλεκτρονικές πληρωμές (ελληνική τράπεζα και εξωτερικός οργανισμός) e-φεστιβάλ/ OpenCalendar/ webradio & webcasting/ ψηφιακό αρχείο με άλλα αντίστοιχα ή παρόμοιου χαρακτήρα Δεδομένα Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Δεδομένα κρατήσεων Ψηφιακό περιεχόμενο Streaming content (video/ audio/ radio) Αρχειακό υλικό Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Ψηφιακό περιεχόμενο Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Δεδομένα κρατήσεων Δεδομένα κρατήσεων Δεδομένα πωλήσεων Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Δεδομένα κρατήσεων Δεδομένα πωλήσεων Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Δεδομένα κρατήσεων Δεδομένα πωλήσεων Ψηφιακό περιεχόμενο Τύπος διαλειτουργικότητας Οριζόντια διαλειτουργικότητα Κάθετη διαλειτουργικότητα Κάθετη διαλειτουργικότητα Κάθετη διαλειτουργικότητα Εξωτερική διαλειτουργικότητα Εξωτερική διαλειτουργικότητα Σελίδα 32 από 80

33 συστήματα αναφερθούν) (να e-φεστιβάλ/ OpenCalendar/ webradio & webcasting/ ψηφιακό αρχείο με την πύλη ΕΡΜΗΣ e-φεστιβάλ Opencalendar/ RSS & Streaming content (video/ audio/ radio) Αρχειακό υλικό Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Ψηφιακό περιεχόμενο Streaming content (video/ audio/ radio) Αρχειακό υλικό Δεδομένα εκδηλώσεων Ημερομηνίες Εξωτερική διαλειτουργικότητα Εξωτερική διαλειτουργικότητα Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει αναλυτικά τους τρόπους και τις τεχνολογίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οριζόντιας, κάθετης και εξωτερικής διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του προτεινόμενου συστήματος. Α Ασφάλεια Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99), τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ, τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices), τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού, τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Δήμο. Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των προϊόντων και υπηρεσιών που έχει ήδη προσφέρει. Α Πολυκαναλική Προσέγγιση Η ανάγκη για πολυκαναλική διάθεση δεδομένων και περιεχομένου αποτελεί ζητούμενη παράμετρο στις καινοτομικές εφαρμογές μέσω διαδικτύου και σχετίζεται Σελίδα 33 από 80

34 τόσο με τη διαλειτουργικότητα όσο και με τα ανοικτά πρότυπα. Στη σημερινή εποχή οι πολίτες κάνουν χρήση διαφορετικών συσκευών για την αναζήτηση πληροφοριών μιας και οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης και γνώσεις από τις παραδοσιακές. Η παράμετρος αυτή θα είναι απαιτητέα από τους υποψήφιους αναδόχους, το δε εύρος και η ποικιλότητα των προσφερόμενων από αυτούς καναλιών θα βαθμολογείται. Η παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών από το φορέα μόνο μέσα από μία μονοδιάστατη προσέγγιση, όπως είναι για παράδειγμα ο Η/Υ ουσιαστικά αναιρεί τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ΤΠΕ, εφόσον δεν θα προσφέρει μία σειρά από διευκολύνσεις, πληροφορίες και γνώσεις. Χρησιμότητα η οποία αυξάνεται εκθετικά όταν οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν την πληροφορία ακόμα και όταν είναι σε κίνηση ή μακριά από το σπίτι τους. Η σύγχρονη κοινωνία είναι μία κοινωνία σε κίνηση και η επιλογή προσφοράς του έργου μόνο μέσω ενός μέσου θα αναιρέσει την αποτελεσματική προσφορά του στους άμεσα ωφελούμενους. Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται η πολυκαναλική διάθεση δεδομένων - περιεχομένου. Τα δεδομένα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί για πολυκαναλική διάθεση είναι τα εξής: Ο διαδικτυακός τόπος πλήρους πολυκαναλικής - πολλαπλασιαστικής εισχώρησης της υπηρεσίας σε περισσότερους τελικούς χρήστες σε διαφορετικά ψηφιακά μέσα (PC, Smartphone, Infokiosks, media centers, κλπ) και μέσω διαφορετικών τεχνολογιών (Web,Mobile Web,Web 2.0,Social Media,κλπ). Είναι χαρακτηριστική η νέα τάση στις τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας να ενσωματώνουν καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστκά τα οποία επιτρέπουν τη σύνδεση σε ιστοτόπους και την πλοήγηση στο διαδικτυακό περιβάλλον τους, Α Η εφαρμογή κρατήσεων και προβολής περιεχομένου για Έξυπνα Τηλέφωνα, Δυνατότητα δημιουργίας blogs που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες για την ενημέρωσή τους Ανοιχτά Πρότυπα Το έργο, λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, σε ότι αφορά την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων. Είναι γνωστό ότι, λογισμικό και δεδομένα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τα συστήματα του φορέα και με συστήματα άλλων οργανισμών. Ο στόχος είναι εφικτός µέσω της χρήσης κοινά αποδεκτών προτύπων που ορίζουν ένα κοινό σημείο αναφοράς και θέτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συνεργασία των πληροφορικών συστημάτων. Τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί για τα συστατικά στοιχεία της πληροφοριακού συστήματος είναι: 1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της διαδικτυακού κόμβου, θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία και θα είναι ανοιχτή σε Internet Standards. Η αρχιτεκτονική του λογισμικού θα είναι αρθρωτή (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής επέκτασης των λειτουργιών και υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, θα Σελίδα 34 από 80

35 υλοποιηθεί μέσω χρήσης XML και web services. Η χρήση αρχείων XSD είναι αναγκαία καθότι θα περιγράφουν τους τύπους των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μέσω των web services. Η Βάση Δεδομένων θα υλοποιείται από σύγχρονο Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων συμβατό με SQL (υποστήριξη XML), 2. Το ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό θα εξασφαλίζει συμβατότητα με διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης εικόνας και ήχου που θα καθιστούν άμεσα εκμεταλλεύσιμες τις υπηρεσίες web services, συμβατότητα με το πρότυπο Dublin Core, συμβατότητα με το MPEG7, 3. Το σύστημα θα εκτείνει τη χρήση των ανοικτών προτύπων και προς την πολυκαναλική κατεύθυνση προάγοντας τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης των δεδομένων και υπηρεσιών του συστήματος σε χρήστες φορητών συσκευών. Επιπλέον θα μπορεί να υποστηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών με χρήση SMS. Θα είναι σε θέση να χειρίζεται την πολυπλοκότητα των διαφόρων τύπων συσκευών, πρωτοκόλλων διασύνδεσης που συνήθως συναντά κανείς στην ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών και να βασίζεται στην τεχνολογία XML. Α3.5 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Στα πλαίσια του εν λόγω έργου θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου θα παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης, αναζήτησης και προβολής πολιτιστικού οδηγού, ψηφιακές υπηρεσίες μετάδοσης εκδηλώσεων και ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων. Επίσης, η πληροφορία θα είναι προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI AA/WCAG). Για τον διαδικτυακό τόπο ισχύουν κατ ελάχιστον οι οδηγίες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif) τα οποία έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A3.5.1 Πολιτιστικός Οδηγός Θα παρέχεται ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση για τα δρώμενα του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» αλλά και του συνόλου των πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι. Αναλυτικά: Σελίδα 35 από 80

36 Εκδηλώσεις ανά θεσμό: ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται εύκολα στις εκδηλώσεις επιλέγοντας θεσμό εκδηλώσεων (π.χ. Αισχύλεια, Πολιτιστικός Σεπτέμβριος, κ.α.). Οι θεσμοί θα είναι δυναμικοί (δηλαδή θα μπορούν να προστίθενται μελλοντικά και άλλοι) και θα έχουν την δυνατότητα χρονικού προσδιορισμού τέλεσης (π.χ. στο θεσμό Αισχύλεια υπάρχουν τα Αισχύλεια 2011, Αισχύλεια 2012 κλπ) Εκδηλώσεις ανά κατηγορία θεάματος: Θα πρέπει να υπάρχουν δυναμικά προσδιοριζόμενες κατηγορίες εκδηλώσεων: θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, οπτικοακουστικά θέματα κτλ. Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται σε εκδηλώσεις που αφορούν την κατηγορία που τον ενδιαφέρει. Εκδηλώσεις ανά χώρο: Θα πρέπει να υπάρχουν δυναμικά προσδιοριζόμενοι χώροι εκδηλώσεων (π.χ. Παλαιό Ελαιουργείο, Πολιτιστικό Κέντρο κτλ). Σε περίπτωση εκδηλώσεων με καθήμενους ή με διακριτές ζώνες επισκεπτών, θα πρέπει να παρέχεται ενδεικτική κάτοψη του χώρου για περαιτέρω ενημέρωση του χρήστη. Νέα και ανακοινώσεις: Θα πρέπει ο ιστότοπος να έχει και πληροφοριακό χαρακτήρα με νέα και ανακοινώσεις που θα πληροφορούν τον επισκέπτη για ότι αφορά τις εκδηλώσεις (π.χ. αλλαγή ώρας, τρόποι πρόσβασης κτλ). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής κατηγοριοποίησης των νέων και των ανακοινώσεων. Οπτικοακουστικό Υλικό: Σε κάθε εκδήλωση, θα μπορεί να προστίθεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κλπ) τόσο σαν μέρος του κειμένου όσο και σαν σχετικά πολυμέσα (άλμπουμ φωτογραφιών,συλλογή βίντεο κλπ.) Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να αφορά μπορεί να αποτελεί είτε preview είτε overview της εκδήλωσης. Συντελεστές Εκδήλωσης: Σε κάθε εκδήλωση, και ανάλογα με την κατηγορία θεάματος, θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει τους συντελεστές της εκδήλωσης (π.χ. ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, σκηνοθέτης κτλ) Αναζήτηση Εκδηλώσεων: Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά εκδήλωση με τα παρακάτω, τουλάχιστον κριτήρια: θεσμός, χρονική περίοδος (από έως), θέαμα, χώρο, συντελεστές, όνομα εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορεί ο χρήστης να επισκέπτεται παλαιότερους θεσμούς και εκδηλώσεις, καθώς ο πολιτιστικός οδηγός θα πρέπει να αποτελεί και μία αρχειακή πολυμεσική βάση δεδομένων της πολιτιστικής ανάπτυξης της Ελευσίνας (βλ. Περισσότερα «Ψηφιακό Αρχείο») A3.5.2 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων Αποτελεί μία προηγμένη έκδοση της προηγούμενης υπηρεσίας. Αποτελεί μια προσωποποιημένη πρόσβαση στην πληροφορία του «Πολιτιστικού Οδηγού». Η πρόσβαση στους επισκέπτες του portal θα επιτρέπεται κατόπιν εγγραφής και πιστοποίησης τους. Αναλυτικά: Εγγραφή χρηστών: για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί. Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον χρήστη θα Σελίδα 36 από 80

37 καθοριστούν από τον Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εκδηλώσεις Χρήστη: Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει εκδηλώσεις από όλους τους θεσμούς με σκοπό να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει ένα προσωπικό ημερολόγιο εκδηλώσεων. Αυτόματη Ειδοποίηση: Θα πρέπει ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να ειδοποιείται αυτόματα πρίν την εκδήλωση. Διασύνδεση με ημερολόγια: Ο χρήστης θα μπορεί να εξάγει τις εκδηλώσεις του σε μορφή icalendar (.ics) με σκοπό την επικαιροποίηση άλλων προσωπικών ημερολογίων. Αποστολή Προσκλήσεων: Για κάθε επιλεγμένη εκδήλωση, θα μπορεί ο χρήστης να αποστέλλει προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παρακολούθηση εκδήλωσης. Κοινωνικά Δίκτυα: Θα υπάρχει πλήρης διασύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα (βλ. Περισσότερα στο «Κοινωνικά Δίκτυα») καθώς ο χρήστης θα μπορεί να συνδέσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς του. Προτιμήσεις Χρήστη: Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του όπως μορφή προβολή ημερολογίου, τρόπος και χρόνος ειδοποιήσεων, αλλαγή στοιχείων, λογιαριασμοί κοινωνικών δικτύων κλπ. Αξιολόγηση Εκδηλώσεων: Θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αξιολογεί τις εκδηλώσεις που παρακολούθησε τόσο βάση κλίμακας όσο και με τη μορφή θετικών ή αρνητικών σχολίων. A3.5.3 Webradio & Webcasting Στο πλαίσιο της παρούσης υπηρεσίας, θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, ανάλογα με τα δικαιώματα τους, να έχουν πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό (multimedia) τόσο σε πραγματικό χρόνο (live) όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή (on demand). Αναλυτικά: Εγγραφή χρηστών: για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί. Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον χρήστη θα καθοριστούν από τον Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής χρηστών σε συγκεκριμένες μεταδόσεις. Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα δικαιώματά τους στις λειτουργίες και δεδομένα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συστήματος, καθώς επίσης και οι κατηγορίες χρηστών, θα καθοριστούν αναλυτικά σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να υποστηρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερα πρωτόκολλα streaming όπως RTMP, RTSP ή HTTP και να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού ανεξαρτήτως browser ή λειτουργικού συστήματος (υποστήριξη ios/android phones και tabets) Σελίδα 37 από 80

38 Live Streaming: Προγραμματισμός εκδηλώσεων για ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά είτε οπτικα είτε ακουστικά την εκδήλωση που τον ενδιαφέρει. Ημερολόγιο Live Μεταδόσεων: Το ημερολόγιο μεταδόσεων επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκευσει την ημερομηνία της μετάδοσης, να θέσει υπενθύμιση, να εγγραφεί στην μετάδοση, αν αυτό απαιτείται, να διαμοιράσει μέσω κοινωνικών δικτύων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας On demand streaming: Ο χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί (είτε οπτικοακουστικά είτε ακουστικά) παλαιότερες εκδηλώσεις είτε ολόκληρες (όπου αυτό επιτρέπεται) είτε αποσπασματικά. Το οπτικοακουστικό υλικό που θα είναι διαθέσιμο, θα ορίζεται τόσο από τα δικαιώματα του κάθε χρήστη όσο από τις απαιτήσεις του Φορέα. Όλο το υλικό που θα είναι διαθέσιμο θα προέρχεται από το Ψηφιακό Αρχείο (βλ. περισσότερα «Ψηφιακό Αρχείο») του Φορέα και θα αφορά οπτικοακουστικό υλικό που θα έχει επιλεγεί από τον Φορέα. Αναζήτηση Εκδηλώσεων: Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά εκδήλωση με τα παρακάτω, τουλάχιστον κριτήρια: θεσμός, χρονική περίοδος (από εώς), θέαμα, χώρο, συντελεστές, όνομα εκδήλωσης. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, θα πρέπει να διασφαλίζεται η απροβλημάτιστη μετάδοση και η εξασφάλιση της ποιότητας της μετάδοσης. A3.5.4 Ψηφιακό Αρχείο Στο πλαίσιο της παρούσης υπηρεσίας, θα καταγράφεται πλήρως τόσο το πληροφοριακό υλικό όσο και το οπτικοακουστικό υλικό, όπου είναι δυνατό, κατηγοριοποιημένο τόσο ανά θεσμό και εκδήλωση (π.χ. Αισχύλεια, Πολιτιστικός Σεπτέμβρης κλπ) όσο και ανά χρονική περίοδο (π.χ. 2011, 2012 κλπ). Με αυτό τον τρόπο, ο Φορέας θα αποκτήσει ένα πλήρες, κατηγοριοποιημένο και πλήρως προσβάσιμο και προσπελάσιμο πολιτιστικό αρχείο. Αναλυτικά η επιθυμητή δομή ορίζεται ως εξής: Θεσμοί: δυναμική καταχώρηση πολιτιστικών θεσμών (π.χ. Αισχύλεια, Πολιτιστικός Σεπτέμβριος κτλ) Θεσμοί ανά περίοδο: Δυνατότητα καταγραφής εκδηλώσεων ενός θεσμού μέσα στο χρόνο Αρχείο Εκδηλώσεων Χώροι: Θα καταγράφονται οι χώροι των εκδηλώσεων και θα μπορούν να συνοδεύονται τόσο με φωτογραφίες όσο και λοιπά σχέδια Θεματικές Κατηγορίες Εκδηλώσεων: Αναλυτικά θα υπάρχει δενδροειδής κατηγοριοποίηση των θεματικών κατηγοριών των εκδηλώσεων π.χ. θεατρική παράσταση αρχαία τραγωδία/ μιούζικαλ κτλ. Συντελεστές Εκδηλώσεων: ανά θεματική κατηγορία, θα ορίζονται οι τομείς των συντελεστών της εκδήλωσης. Πχ. σε μουσικές παραστάσεις ο τραγουδιστής,σε θεατρικές ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί, οι σκηνογράφοι κτλ. Ο ακριβής προσδιορισμός θα γίνει με την βοήθεια του Φορέα και θα είναι δυναμικός. Σελίδα 38 από 80

39 Αναζήτηση Εκδηλώσεων: Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά εκδήλωση με τα παρακάτω, τουλάχιστον κριτήρια: θεσμός, χρονική περίοδος (από έως), θεματική κατηγορία, χώρος, συντελεστές, όνομα εκδήλωσης. A3.5.5 Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε Φεστιβάλ και εκδηλώσεις Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα, μέσα από ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον, ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου είτε για μεμονωμένη εκδήλωση είτε για ομάδα εκδηλώσεων. Αναλυτικά: Εγγραφή χρηστών: για να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί. Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τον χρήστη θα καθοριστούν από τον Φορέα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιλογή Παράστασης: Ο χρήστης θα επιλέγει την παράσταση που τον ενδιαφέρει, και τον χρόνο εκδήλωσης(σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράστασης). Σε περίπτωση αριθμημένων θέσεων, θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να επιλέγει από κάτοψη την θέση της επιλογής του. Τυχούσες εκπτώσεις ή και επιβαρύνσεις θα πρέπει να συνυπολογίζονται. Ασφάλεια Συναλλαγών: Η ασφάλεια των συναλλαγών θα πρέπει να διασφαλίζεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο θα έχει ώς ελάχιστη κωδικοποίηση 40-bit, θα ειδοποιεί τον χρήστη μέσω της μπάρας διεύθυνσης του browser για ασφαλές περιβάλλον (Extended Validation [EV]) και θα υπάρχει σφραγίδα του εκδότη του πιστοποιητικού σε προφανές σημείο στην ιστοσελίδα. Τρόπος Πληρωμής: Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τον τρόπο πληρωμής. Θα πρέπει να υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, όπως πιστωτικές κάρτες, αντικαταβολή, μετρητά σε υπηρεσία του Φορέα, online πλατφόρμες πληρωμής (π.χ. Paypal, Google Checkout, κλπ). Τρόπος Παραλαβής: Ο τρόπος παραλαβής των εισιτηρίων θα μπορεί να γίνεται είτε με ταχυδρομική αποστολή είτε με παραλαβή από σημείο που θα υποδεικνύεται από τον Φορέα. Ιστορικό Συναλλαγών: Ο χρήστης θα μπορεί να μπορεί να βλέπει όλο το ιστορικό των συναλλαγών του. Ο ιστότοπος της παρούσης υπηρεσίας θα πρέπει να πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε η παρουσίαση του να είναι φιλική για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες internet. A3.5.6 Υποσύστημα Αυθεντικοποίησης και Πιστοποίησης Χρηστών Για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, προς τους συναλλασσόμενους με τον Φορέα Λειτουργίας φορείς, είναι Σελίδα 39 από 80

40 απαραίτητη η επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών αυθεντικοποίησης, ταυτοποίησης και εγγραφής των χρηστών. Για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών, υποχρέωση του Αναδόχου είναι η συμμόρφωσή του με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που υπάρχουν στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif) και συγκεκριμένα στο Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) που έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι οδηγίες βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη. Το ΠΨΑ θα βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Φορέα, θα προσαρμόσει τις υπηρεσίες του Φορέα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και θα τις εναρμονίσει με την ευρωπαϊκή πολιτική και κατευθύνσεις. Η υιοθέτηση του ΠΨΑ αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφαρμόζοντας την «αρχή της αναλογικότητας» κατά τη διαδικασία επιλογής των μηχανισμών αυθεντικοποίησης: όσο πιο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση των δεδομένων που αξιοποιεί μια υπηρεσία, τόσο πιο ισχυροί πρέπει να είναι οι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βασικά βήματα, όπως αυτά προβλέπονται στο Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ): Να προσδιορίσει το επίπεδο εμπιστοσύνης στο οποίο εντάσσεται η υπηρεσία, αφού πρώτα προσδιορίσει επακριβώς τις κατηγορίες δεδομένων που αξιοποιούνται. Ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης και ακολουθώντας τις συστάσεις του ΠΨΑ, να επιλέξει τον κατάλληλο μηχανισμό αυθεντικοποίησης. Ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης και ακολουθώντας τις συστάσεις του ΠΨΑ, να υιοθετήσει τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής των χρηστών. Το εν λόγω υποσύστημα, που θα είναι web-based, θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες καταχώρησης, διαχείρισης και εξουσιοδότησης χρηστών, με στόχο την αποφυγή χρήσης του συστήματος από κακόβουλους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, αλλά και την εφαρμογή πολιτικών περιορισμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του συστήματος μέσα από τον καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης. Η καταχώρηση και διαχείριση των χρηστών στο σύστημα θα γίνεται από τον κεντρικό διαχειριστή του συστήματος (system administrator). Το υποσύστημα διαχείρισης χρηστών θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και δεδομένων του συστήματος μέσω του προσδιορισμού και της ανάθεσης ρόλων στους εγγεγραμμένους χρήστες. Διαφορετικοί ρόλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού και των πληροφοριών τεκμηρίωσης της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η διεπαφή με το χρήστη Σελίδα 40 από 80

41 (user interface), τόσο ως προς τον διαχειριστή της εφαρμογής όσο και ως προς τον τελικό χρήστη, πρέπει να είναι φιλική και παραμετροποιήσιμη. Είναι επιθυμητή η χρησιμοποίηση της πιστοποίησης και ταυτοποίησης εξωτερικών χρηστών μέσω συστήματος διαχείρισης ασφαλείας Microsoft asp.net Security [Membership] ή ισοδύναμου και η παροχή διαχείρισης και από τον πίνακα ελέγχου του συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Εναλλακτικές προτεινόμενες λύσεις για το θέμα διαχείρισης ασφαλείας γίνονται αποδεκτές, αρκεί να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες. A3.5.7 Ειδικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του διαδικτυακού τόπου σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση: Η διεπαφή του συστήματος θα πρέπει να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τρόπο τέτοιο που να συμβαδίζει με το προφίλ και τις δραστηριότητες του Φορέα, ακολουθώντας συγκεκριμένες γραφιστικές φόρμες (προσχεδιασμένες φόρμες, templates, style sheets), σύμφωνα με την συντακτική πολιτική που θα υιοθετηθεί. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν στα πλαίσια Μελέτης Εφαρμογής, κατά την οποία θα καταγραφούν (μεταξύ άλλων) οι αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος διεπαφής χρήστη (user interface), θα σχεδιαστούν σενάρια χρήσης-χρηστών και θα ορισθούν τα επίπεδα της αλληλεπίδρασης (interactivity) συστήματοςχρήστη και πλοήγησης (navigation), προκειμένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προσαρμοστικότητα στις ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών με ταυτόχρονη διατήρηση της φιλικότητας και της ευχρηστίας. Ανεξαρτησία από browsers: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει με σύγχρονα εργαλεία και η πλατφόρμα υλοποίησης θα είναι συμβατή με ανοικτά Διαδικτυακά Πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης (επεκτασιμότητα). Επίσης η εμφάνιση της πύλης θα πρέπει να μην εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό πλοήγησης. Θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και να παρουσιάζει την ίδια λειτουργικότητα, τουλάχιστον σε browsers (φυλλομετρητές) έκδοσης Internet Explorer, Firefox, Opera κατ ελάχιστο. Δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχομένου με άλλες πηγές πληροφόρησης (π.χ. άλλα portals, ιστοχώρους): Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα συνεργασίας με ετερογενή συστήματα διαχείρισης δεδομένων και η δυνατότητα επικοινωνίας των διαδικασιών του συστήματος με τρίτα συστήματα, καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών ανάκτησης και πρόσβασης στοιχείων (XML, Web Services, RSS), που επιτρέπει την αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και/ή χώρους αποθήκευσης (database, systems). Η επέκταση, διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση του συστήματος θα γίνονται μέσα από δομημένες και καταγραφόμενες εργασίες, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια της πύλης σε όλα τα Σελίδα 41 από 80

42 επίπεδα, όπως η μεταφορά της πύλης σε άλλο διαδικτυακό κόμβο και εξυπηρετητή ιστού. Ευκολία διαχείρισης: Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει εύχρηστο και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης των υπηρεσιών & εφαρμογών του. Επίσης θα παρέχεται ευκολία ανανέωσης και γρήγορη και δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών και δυναμική έκδοση και σύνθεση κάθε ιστοσελίδας. Το σύστημα θα χαρακτηρίζεται επίσης από τις εξής ενδεικτικές, λειτουργικές προδιαγραφές: Λειτουργικό σύστημα με υποστήριξη UTF-8 για πολύγλωσσο περιβάλλον του τελικού χρήστη κατ ελάχιστον στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Ενοποιημένη αρχιτεκτονική: Αποφυγή προβλημάτων και κόστους ενοποίησης μεταξύ των στοιχείων λογισμικού που απαρτίζουν την υποδομή portal Να μπορεί να χτίζεται δυναμικά η δομή του χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις διαδικτυακών τεχνολογιών Να είναι δυνατή η διαβάθμιση της πρόσβασης με τη χρήση αντίστοιχων ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτής. Αλληλεπιδραστικότητα: θα πρέπει μέσω των κατάλληλων διεπαφών (user interfaces) να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών για διατύπωση ερωτήσεων και προτάσεων με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να λαμβάνουν όταν κρίνεται απαραίτητο απαντήσεις. Συντηρησιμότητα: αφορά κυρίως στη πρόβλεψη και υλοποίηση των μέσων για την ανανέωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου. Έτσι διασφαλίζεται η σχετικότητα και η ορθότητά του και η αφαίρεση των πληροφοριών που θεωρούνται ξεπερασμένες. Προστασία Πνευματικών δικαιωμάτων και Προσωπικών δεδομένων: το περιεχόμενο που θα προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου είναι μεγάλης πολιτιστικής αξίας και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και αυθαίρετης επαναχρησιμοποίησης του υλικού είναι υψηλός. Η προστασία του υλικού θα πρέπει να εστιάζει στα ακόλουθα: o προστασία δικαιωμάτων κατόχου οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο o προστασία φορέα διαχείρισης λογισμικού έναντι όποιας κατάχρησης από τον τελικό χρήστη o προστασία φορέα διαχείρισης έναντι των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου o προστασία του τελικού χρήστη Διατηρησιμότητα: το λογισμικό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διατήρησή του και του αντίστοιχου περιεχομένου. Η χρήση τυποποιημένων τεχνολογιών διαδικτύου θα συμβάλει στη μακροχρόνια διατηρησιμότητά του. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ένα κατανοητό σύστημα πλοήγησης και θεματολογίας με τη διάθεση χάρτη του δικτυακού τόπου (site map), ο οποίος παρουσιάζει τη δομή του portal, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει Σελίδα 42 από 80

43 τι περιέχει κάθε ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. O χάρτης ενημερώνεται δυναμικά κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόμενο. Ο χρήστης πρέπει να κινείται άνετα ανάμεσα σε περιλήψεις του περιεχομένου και σε λεπτομερή και δομημένη ανάπτυξη αυτού. A3.5.8 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Α Βασικές Απαιτήσεις Το πληροφοριακό περιεχόμενο του συστήματος διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στατικό περιεχόμενο, το οποίο θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από τον Φορέα Λειτουργίας. Το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να μορφοποιηθεί κατάλληλα (και εικαστικά) από τον Ανάδοχο έτσι ώστε να ενσωματωθεί στον διαδικτυακό τόπο σε ειδικές σελίδες του, πάντα με βάση την θεματολογία αυτού. Δυναμικό περιεχόμενο, που αφορά πληροφορίες που μπορούν να δομηθούν αποτελεσματικά, έχουν περίοδο ισχύος ή ανανεώνονται σε συνεχές επίπεδο και προέρχονται από την βάση δεδομένων του Φορέα. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να ενημερωθούν δυναμικά από αρμόδια όργανα του Φορέα- χωρίς να απαιτείται η γνώση τεχνολογιών - μέσω απλών και φιλικών διεπαφών του συστήματος. Συγκεκριμένα, οι εσωτερικοί χρήστες του Φορέα οι οποίοι θα έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στην λειτουργική αυτή περιοχή, θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες πληροφορίες καθώς και να εμπλουτίσουν ανά πάσα στιγμή το σύστημα με περισσότερες πληροφορίες. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου πρέπει να διαχειρίζεται εύκολα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια το πληροφοριακό και το οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και να είναι δυνατή η ελεγχόμενη και ασφαλής εμφάνιση στο διαδίκτυο επιλεγμένων οντοτήτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακών Πολιτιστικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καλύπτουν αφ ενός τη διαχείριση, το πληροφοριακό και το οπτικοακουστικό υλικό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φορέα, όσο και των βασικών εξωτερικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του προς τους πολίτες, ήτοι των εκθέσεων, των εκδηλώσεων, ηλεκτρονικών κρατήσεων εισιτηρίων κλπ. Όλες οι εφαρμογές του συστήματος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και φιλικές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα πληροφορικής. Ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και να επιτρέπει τη χρήση τους από εφαρμογές και συστήματα αξιοποίησης πολιτισμικής κληρονομιάς. Σελίδα 43 από 80

44 Το εν λόγω σύστημα (εφαρμογή λογισμικού) θα πρέπει να καλύπτει τα εξής κριτήρια: χρήση ώριμων και δοκιμασμένων τεχνολογιών, με εφαρμογή υπαρχόντων best practices, χρήση Βάσης Δεδομένων, προστατευμένης από τυχαίες ή και κακόβουλες αλλοιώσεις των δεδομένων, τόσο εσωτερικά όσο και από το διαδίκτυο ανεξαρτησία του τελικού συστήματος από συγκεκριμένα συστήματα (υλικό ή και λογισμικό), επεκτασιμότητα, μεταφερσιμότητα σε διαφορετικές πλατφόρμες, εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών γνώσεων από τους κοινούς χρήστες), εύκολη συντήρηση και διαχείριση του υπό εφαρμογή συστήματος, δοκιμασμένο και ώριμο προϊόν (όχι απευθείας ανάπτυξη νέου προϊόντος), με αρκετές και σημαντικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δυνατότητα παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον πενήντα (50) ταυτόχρονων εσωτερικών χρηστών. Να δοθούν σχετικά παραδείγματα λειτουργίας εγκαταστάσεων ελληνική επιφάνεια εργασίας, με συνύπαρξη και άλλων γλωσσών σε συγκεκριμένα πεδία τεκμηρίωσης. Επί πλέον το Ολοκληρωμένο Σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει: Ομοιογένεια λειτουργίας σε όλα τα υποσυστήματα και τις επιμέρους εφαρμογές, Λειτουργικότητα, Καταχώρηση και επεξεργασία των Τεκμηρίων, Διαχείριση Θέσης των αντικειμένων, τμήμα τεκμηρίωσης της Συντήρησης, Επεκτασιμότητα, Πολυμέσα, Προσαρμοστικότητα, Ασφάλεια, Εξουσιοδοτήσεις, Πολλαπλή γλωσσική υποστήριξη τεκμηριωμένα συστήματα ασφάλειας δεδομένων, Γλώσσα εφαρμογής. Το Λογισμικό να υποστηρίζει το πρωτότυπο UNICODE διάταξη UTF8 και να λειτουργεί άψογα στα Ελληνικά. Το περιβάλλον διεπαφής χρήστη να έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά. Δεν πρέπει να τίθεται περιορισμός στον αριθμό πληροφοριακών οντοτήτων που θα μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα και δεν πρέπει να απαιτείται η αγορά άδειας χρήσης σχετιζόμενης με τον αριθμό οντοτήτων του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών επίπεδων χρηστών και να ορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης για τον καθένα από αυτούς. Οι διεπαφές των εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον και να είναι προσβάσιμες από τους υπολογιστές του εσωτερικού δικτύου. Ενδεικτικά, το Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και λειτουργίες για την πλήρη διαχείριση της Πύλης όπως: Διαχείριση διαφορετικών μορφών και πηγών δεδομένων (αρχεία ήχου, εικόνες, βίντεο, flash, αρχεία τύπου word, excel, acrobat) τα οποία θα είναι διαθέσιμα για χρήση από τους χρήστες του control panel. Σελίδα 44 από 80

45 Κατηγοριοποίηση περιεχομένου, και δημιουργία ιεραρχικών ταξινομήσεων του περιεχομένου. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα ταξινόμησης του περιεχομένου ή η αλλαγή της διάταξης του. Διαχείριση πολύγλωσσου περιεχομένου Εισαγωγή και διόρθωση περιεχομένου μέσω εύχρηστου κειμενογράφου (WYSIWYG). Δυνατότητα επικόλλησης από άλλα προγράμματα διαχείρισης κειμένου. Προσομοίωση με εργαλεία (toolbars) κειμενογράφων παραθυρικού περιβάλλοντος. Δυνατότητα λειτουργίας ορθογράφου για έλεγχο του κειμένου. Δυνατότητα upload ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και σύνδεσης τους σε διάφορα σημεία της πύλης με την δημιουργία συνδέσμου που θα εμφανίζεται στον εξωτερικό επισκέπτη, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά και αποθήκευση του αρχείου στον Η/Υ του. Χρονοπρογραμματισμός για την εμφάνιση ή απόσυρση περιεχομένου από την Πύλη Σύστημα ροής εργασιών (workflow) Η μη αναλυτική περιγραφή του Υποσυστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου και του συστήματος ροής εργασιών (workflow) επιφέρει απόρριψη της Προσφοράς. Α Διαχείριση Webcasting & Webradio Θα πρέπει η διαχείριση Webcasting & Webradio να είναι ενσωματωμένη στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό την όσο δυνατόν καλύτερη διαλειτουργικότητα. Όλες οι εφαρμογές του συστήματος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστες και φιλικές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα πληροφορικής. Το σύστημα να είναι δομημένο αρχιτεκτονικά σε πολλαπλά επίπεδα και να παρέχει δυνατότητα προσαρμογής σε καθένα από αυτά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εφαρμογών. Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να είναι απλή. Να υποστηρίζονται όσο το δυνατόν περισσότερα codecs audio & video. Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες που θα έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης. Νέοι χρήστες θα μπορούν να εισάγονται στο σύστημα και να εντάσσονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Όλες οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα θα πρέπει να καταγράφονται σε αρχεία για να υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης λαθών κλπ, Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τα αρχεία καταγραφής λαθών να μην μεγαλώνουν επ αόριστον, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα χωρητικότητας στα αποθηκευτικά μέσα του συστήματος. Α Διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα λογισμικά Σελίδα 45 από 80

46 Να υποστηρίζεται η εξαγωγή δεδομένων με χρήση συγκεκριμένων προτύπων κωδικοποίησης προς ένα τρίτο διαφορετικό σύστημα. Επιθυμητό είναι να υποστηρίζεται η εισαγωγή δεδομένων με χρήση συγκεκριμένων προτύπων κωδικοποίησης από ένα τρίτο διαφορετικό σύστημα. A3.5.9 Web 2.0 εφαρμογές Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης Θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές προσωποποιημένες σελίδες του «Πολιτιστικού Οδηγού» του Φορέα στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube κ.α.) με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Επίσης, σε κάθε οντότητα (πληροφορία, κείμενο, εικόνα, ήχος, video) που θα υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στον χρήστη για διαμοιρασμό της πληροφορίας μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης σε εκδήλωση μέσω των κοινωνικών δικτύων Οι χρήστες του προσωποποιημένου ημερολογίου μπορούν να κάνουν προώθηση των εκδηλώσεων τους μέσω κοινωνικών δικτύων Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού για ευκολότερη πρόσβαση του κοινού στις οπτικοακουστικές παρουσιάσεις των εκδηλώσεων Δυνατότητα σχολιασμού εκδηλώσεων αλλά και άρθρων/νέων από χρήστες οι οποίοι θα πιστοποιούνται μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα A Εφαρμογές Κρατήσεων και προβολής περιεχομένου για έξυπνα τηλέφωνα Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι χρήστες που θα επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο από έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες internet, θα πρέπει αυτόματα να ανακατευθύνονται σε mobile friendly ιστότοπο, που θα έχει σχεδιαστεί ειδικά. Ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλη την πληροφορία και θα έχει και την επιλογή να δεί τον ιστότοπο στην κανονική του μορφή. Ο mobile ιστότοπος θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί με βάση τα τελευταία standards με σκοπό την γρήγορη και εύκολη περιήγηση. Επιπλέον: Θα παρέχεται ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο / λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της. Θα παρέχεται βασική πληροφορία με δυνατότητα του χρήστη για εύκολη και άμεση πρόσβαση στον κανονικό ιστότοπο του προγράμματος Επιτρέπουν διάδραση με το χρήστη των smartphones και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών Σελίδα 46 από 80

47 Οι σελίδες που θα αφορούν την ηλεκτρονική κράτηση και αγορά εισιτηρίων θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η παρουσίαση τους να είναι φιλική για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες internet. Α3.6 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Περιεχομένου A3.6.1 Καταγραφή, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Μετάφραση Περιεχομένου Θεμέλιο λίθο του παρόντος έργου και βασικό πυλώνα του «ψηφιακού κόμβου» του Δήμου Ελευσίνας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, αποτελεί η συγκέντρωση, η καταγραφή, η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και μετάφραση τμήματος του πολιτιστικού υλικού του νεοσύστατου Δήμου Ελευσίνας, δίνοντας έμφαση στο πλούσιο αρχειακό υλικό των θεσμών των «Αισχυλείων» πρωτίστως και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» (δευτερευόντως). Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα απαιτηθεί να καταγραφεί το σύνολο των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, ώστε να παρουσιάζονται εποπτικά στο χρήστη μέσω του «Πολιτιστικού Οδηγού». Σημαντική διάσταση για την επιτυχή υλοποίηση του έργου λαμβάνει η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Στο πλαίσιο αυτό, θα απευθυνθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία συλλογής περιεχομένου πιστοποιημένων χρηστών (ιδιώτες, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις), μέσω ιδιωτικών συλλογών ή τεκμηρίων που διαθέτουν (αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, μαγνητοσκοπήσεις κ.λπ.). Για τη διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της καταγραφής θα πραγματοποιηθεί και δευτερογενής έρευνα που θα στηριχθεί σε πολιτιστικούς οδηγούς, βιβλία λαογραφίας κ.λπ. Παράλληλα με τη συλλογή του υλικού, θα γίνει φωτογράφηση του εντοπισμένου υλικού στα προσδιορισθέντα σημεία ενδιαφέροντος όπου απαιτείται. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα ψηφιοποιηθεί και θα χρησιμεύσει για την παραγωγή νέου περιεχομένου ή κειμένων προς εισαγωγή τόσο στον Ψηφιακό Κόμβο, όσο και στον Πολιτιστικό Οδηγό. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα τεκμηριωθεί από την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, ενώ προβλέπεται και μετάφραση της τεκμηρίωσης σε 2 γλώσσες. Επίσης θα γίνει συγγραφή ειδικών κειμένων για τις ψηφιακές εφαρμογές. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού υλικού του Δήμου και του αρχειακού υλικού των Αισχυλείων και του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη είναι τα ακόλουθα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους υλικό πολιτιστικού περιεχομένου, Σελίδα 47 από 80

48 Προετοιμασία (συγκέντρωση, καταγραφή, επιλογή, ταξινομηση κ.λπ.) του υλικού προς ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση του υλικού, Τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού, Προσαρμογή και μετάπτωση περιεχόμενου από υφιστάμενες βάσεις και πηγές, Επιστροφή του υλικού (όπου απαιτείται) στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (μέγεθος, είδος χαρτιού, χρωματισμός, βιβλιοδεσία, format μαγνητοσκόπησης, διαθέσιμο μέσο κλπ). Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης με εξοπλισμό ή/και λογισμικό του Αναδόχου τα οποία παραμένουν στην κυριαρχία του Αναδόχου με μόνη την υποχρέωση διάθεσής του εκ μέρους του Αναδόχου για τις σχετικές ενέργειες ψηφιοποίησης και μέχρι της παραλαβής τους από το φορέα. Ενδεχομένως να απαιτηθεί και η επιτόπια ψηφιοποίηση υλικού με φορητό εξοπλισμό σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή σε περιπτώσεις που το υλικό δεν μπορεί να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης. Το ψηφιακό υλικό θα τροφοδοτεί την Δικτυακή Πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου. Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος που θα διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων. Για την ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στη Προκήρυξη, θα χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του αναδόχου ο απαραίτητος ποσοτικά και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμός και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία θα πρέπει να προδιαγραφούν αναλυτικά στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει στη λύση του τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ψηφιοποίηση στο χώρο που θα υποδείξει ο Φορέας Λειτουργίας (Εργαστήριο Ψηφιοποίησης, επιτόπια ψηφιοποίηση σε σημεία ενδιαφέροντος) Χρήση ενδεδειγμένων διαδικασιών ψηφιοποίησης κατά τα διεθνή πρότυπα. Χρήση εξοπλισμού ψηφιοποίησης υψηλών προδιαγραφών που θα διασφαλίσει ακριβή αντίγραφα υψηλής ποιότητας Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού. Σελίδα 48 από 80

49 A3.6.2 Επιλογή και Συγκρότηση Περιεχομένου Η επιλογή του περιεχομένου που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί συνιστά μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου ψηφιοποίησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κύρια εισροή της διαδικασίας ψηφιοποίησης θα αποτελέσει αφενός το αρχειακό υλικό από την επί σειρά ετών διοργάνωση του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» και αφετέρου, το λοιπό πολιτιστικό περιεχόμενο του Δήμου. Το πλήθος των υποψηφίων προς ψηφιοποίηση αρχείων ανέρχεται σε χιλιάδες και όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατό να ψηφιοποιηθεί στο σύνολό του και επομένως, καθίσταται αναγκαία η επιλογή των αντικειμένων που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά δύναται να διαχωριστούν σε δύο κύριες ομάδες, ήτοι: Οριζόντια κριτήρια και Κάθετα κριτήρια. Μεταξύ των οριζόντιων κριτηρίων, κυρίαρχη θέση κατέχει η αναλογία του τελικού αριθμού των ψηφιοποιηθέντων αρχείων μεταξύ του εν γένει πολιτιστικού υλικού του Δήμου και του αρχειακού υλικού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» που πρέπει να κυμαίνεται σε ένα ποσοστό 30% - 70% αντίστοιχα. Στον κάτωθι Πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά μεγέθη: Πλήθος προς ψηφιοποίηση τεκμηρίων Αρχειακό Υλικό των Αισχυλείων και του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη Λοιπό πολιτιστικό υλικό Πλήθος έντυπου υλικού (βιβλία, έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, προγράμματα, κατάλογοι εκθέσεων) 900. Το μέσο μέγεθος είναι 30 σελίδες Το μέσο μέγεθος είναι 30 σελίδες κατάλογοι εκθέσεων. Το μέσο μέγεθος είναι 40 σελίδες 300. Το μέσο μέγεθος είναι 30 σελίδες. Πλήθος οπτικού υλικού (φωτογραφίες, μουσικές παρτιτούρες) φωτογραφίες, εκ των οποίων οι 700 είναι ασπρόμαυρες 4000 φωτογραφίες, εκ των οποίων οι 600 είναι ασπρόμαυρες 800 φωτογραφίες, εκ των οποίων οι 100 είναι Πλήθος οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, μαγνητοσκοπήσεις) 200 βίντεο, εκ των οποίων τα 30 είναι ασπρόμαυρα. Η μέση διάρκεια είναι 4 λεπτά. 170 βίντεο, εκ των οποίων τα 25 είναι ασπρόμαυρα. Η μέση διάρκεια είναι 4 λεπτά. 30 βίντεο, εκ των οποίων τα 5 είναι ασπρόμαυρα. Η μέση διάρκεια Πλήθος ηχητικού υλικού (κασέτες, μαγνητοταινίες, λοιπές ηχογραφήσεις) 600. Η μέση διάρκεια είναι 5 λεπτά 300. Η μέση διάρκεια είναι 5 λεπτά 300. Η μέση διάρκεια είναι 5 λεπτά Πλήθος πολιτιστικών χώρων (πανοραμικές απεικονίσεις, εκθέματα) Σελίδα 49 από 80

50 ασπρόμαυρες είναι 4 λεπτά. Σύνολο 680 λεπτά ( τεκμηρίων ώρες και 20 λεπτά) έγχρωμες λεπτά προς έγχρωμου βίντεο φωτογραφίες (50 ώρες) ψηφιοποίηση και 120 λεπτά (2 σελίδες Α4 και 700 ηχητικών ώρες) ασπρόμαυρες τεκμηρίων ασπρόμαυρου φωτογραφίες βίντεο Πίνακας 5: Περιγραφή υλικού προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 40 χώροι (πανοραμική προβολή) 60 εκθέματα Αναφορικά με τα κάθετα κριτήρια και σε ό,τι αφορά τόσο το υφιστάμενο αρχειακό υλικό των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» όσο και το λοιπό πολιτιστικό υλικό του Δήμου Ελευσίνας συμπεριλαμβανομένου του υλικού που θα προσφέρουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), κριτήρια επιλογής θα αποτελέσουν αφενός η υφιστάμενη κατάσταση του αρχειακού υλικού και κατ επέκταση η αναμενόμενη ποιότητα του ψηφιοποιηθέντος αρχείου αλλά και το ενδεχόμενο πρόσθετης καταπόνησης των εν λόγω αρχείων και αφετέρου η παλαιότητα αυτών. Αρχειακό υλικό παλαιών ετών που κινδυνεύει να καταστραφεί ή είναι ευπαθές, αποτελεί ασφαλώς τον πρωταρχικό στόχο της διαδικασίας επιλογής των προς ψηφιοποίηση αρχείων. Περαιτέρω κριτήρια επιλογής παρέχονται στην ακόλουθη ενότητα. Διαδικασία συλλογής και επιλογής Αρχειακού Υλικού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» και λοιπού Πολιτιστικού Υλικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προβεί στη συλλογή (καταγραφή) και μετέπειτα επιλογή του προς ψηφιοποίηση πολιτιστικού και αρχειακού υλικού. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη» είναι συγκεντρωμένο (στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου) και δεν χρήζει συγκέντρωσης. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας, θα συνταχθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιλεγμένους φορείς (ιδιώτες, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις) ώστε να προσκομίσουν τυχόν υλικό το όποιο έχουν στη διάθεσή τους (φωτογραφίες, video, έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων, μαγνητοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις κ.λπ.). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι κοινή και θα αφορά τόσο το αρχειακό υλικό όσο και το λοιπό πολιτιστικό υλικό του Δήμου και θα συνταχθεί από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Στην πρόσκληση θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο σκοπός του έργου, το είδος των αιτούμενων αρχείων, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα διασφαλίζει αφενός την ακεραιότητα του υλικού και αφετέρου, την έγκαιρη επιστροφή των πρωτότυπων στον φυσικό ιδιοκτήτη, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του έργου, ενώ, θα υπάρχει πρόβλεψη για υπόδειξη εκ μέρους τους τρίτων φορέων που δύναται να έχουν σχετικό υλικό. Για τον λόγο αυτό, θα αναγράφονται τρόποι επικοινωνίας. Επίσης, στην πρόσκληση θα καθίσταται σαφές, πως κάθε ένας ενδιαφερόμενος συμφωνεί με την χρησιμοποίησή τους από τον Δήμο και δεν θα εγείρει ζητήματα πνευματικής Σελίδα 50 από 80

51 ιδιοκτησίας. Τέλος, θα υπάρχει σαφής πρόβλεψη αναφορικά με τον τρόπο προσκόμισης του σχετικού υλικού στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την συγκέντρωση του συνόλου του υλικού που άπτεται του θεσμού των «Αισχυλείων» και του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη», θα ακολουθήσει η φάση της επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού που θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω φάσης, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων για όλα τα αντικείμενα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου που θα συντελέσει στην καλύτερη διαχείριση του έργου και αναμένεται να επιλύσει διάφορα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του έργου Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση των παρακάτω : o o o o Αντικείμενα για τα οποία ο φορέας κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και προβολής, Υλικό εξαιρετικής ιστορικής, καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής αξίας. Αντικείμενα που κινδυνεύουν να καταστραφούν ή είναι εξαιρετικά ευπαθή. Αντικείμενα για τα οποία υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Αν κάποια αντικείμενα απορρίφθηκαν για ψηφιοποίηση επειδή δεν ικανοποιούν προς το παρόν συγκεκριμένα κριτήρια (για παράδειγμα ο φορέας δεν έχει αποκτήσει ακόμα την άδεια για χρήση τους από τους κατόχους των πνευματικών τους δικαιωμάτων ή σε μικρό χρονικό διάστημα θα παρέλθει η περίοδος προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων) προτείνεται να καταγραφούν σε μια λίστα, ώστε σε μέλλοντα χρόνο να εξετασθεί ξανά η δυνατότητα ψηφιοποίησής τους. Από τη στιγμή που ένα αντικείμενο επιλεγεί για ψηφιοποίηση, τα στοιχεία του θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων διαχείρισης του ψηφιοποιημένου υλικού. Αναφορικά με το λοιπό πολιτιστικό υλικό του Δήμου Ελευσίνας, μέσω επιτόπιας έρευνας πεδίου αλλά και δευτερογενούς έρευνας, θα καταγραφεί το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος στα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Ως πεδία ενδιαφέροντος λογίζονται τα κάτωθι: Χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, εκθέματα μουσείων, μνημεία κ.λπ.), Λαογραφικά διαθέσιμα, Συγγραφικά διαθέσιμα, Λοιπό Αρχειακό υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες, video) Οι τρόποι συγκέντρωσης και καταγραφής των πολιτιστικών διαθεσίμων θα είναι οι ακόλουθοι: Σελίδα 51 από 80

52 Πρωτογενής έρευνα πεδίου που θα εστιάσει στον εντοπισμό των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα γεωγραφικά όρια του νεοσύστατου Δήμου Ελευσίνας και στην «χαρτογράφηση» των υπολοίπων πολιτιστικών θησαυρών. Για το σκοπό αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει και να περιγράψει σαφώς στην Τεχνική του Προσφορά μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία που θα βασίζεται και θα ευθυγραμμίζεται στις βασικές αρχές πρωτογενούς έρευνας (συλλογή στοιχείων μέσα από κατάλληλα εργαλεία όπως συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια, καθορισμός δείγματος κ.λπ.). Σημαντική παράμετρο αποτελεί ο σωστός εντοπισμός των ατόμων κλειδιά που θα συνθέτουν το δείγμα που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εξοικειωμένοι με το υπό εξέταση θέμα και παράλληλα, να είναι σε θέση να παράσχουν πλήρη και άμεση πληροφόρηση. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν πολιτιστικό υλικό ενδιαφέροντος, όπως ακριβώς αναπτύχθηκε ανωτέρω. Για τη διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της καταγραφής θα πραγματοποιηθεί και δευτερογενής έρευνα που θα στηριχθεί σε πολιτιστικούς οδηγούς, βιβλία λαογραφίας, έρευνα πεδίου κ.λπ. Κύρια εκροή της παρούσας φάσης υλοποίησης του έργου αποτελεί η συνολική καταγραφή του πολιτιστικού και αρχειακού υλικού και η επιλογή (με γνώμονα τα κριτήρια επιλογής που αναφέρθηκαν ανωτέρω) του τελικού προς ψηφιοποίηση υλικού. Μεταχείριση των Πρωτοτύπων Η βαρύτητα του παρόντος σταδίου του κύκλου ζωής της διαδικασίας ψηφιοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, από τη στιγμή που δύναται να υπάρχουν αντικείμενα τα οποία είναι σπάνια, σε κακή κατάσταση και χρήζου ιδιαίτερης μεταχείρισης και προσοχής. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες από την ψηφιοποίησή τους και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρωτοτύπων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προδιαγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα ενδεχόμενα ευαίσθητα (από κάθε άποψη) τεκμήρια (χαρτί, βιβλία, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, ηχητικά ή οπτικοακουστικά τεκμήρια κ.λπ.) τα οποία θα κληθεί να ψηφιοποιήσει. A3.6.3 Επιστημονική Τεκμηρίωση του Πολιτιστικού και Αρχειακού Περιεχομένου Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης του πολιτιστικού και αρχειακού υλικού θα πρέπει να διεξαχθούν ακολουθώντας τα διεθνώς ενδεδειγμένα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί γι αυτό το σκοπό. Το σύνολο των μεταδεδομένων που επιλέγεται για ένα έργο ψηφιοποίησης είναι αποφασιστικής σημασίας για το έργο αυτά, καθώς Σελίδα 52 από 80

53 μέσω αυτού γίνεται η επιλογή των χαρακτηριστικών που θα περιγράψουν τα πρωτότυπα, τα ψηφιακά αντίγραφα, τις διαδικασίες και τις τεχνικές ψηφιοποίησης, τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Μετά την συλλογή του προς ψηφιοποίηση πολιτιστικού και αρχειακού υλικού με την μεθοδολογία που αναφέρθηκε ανωτέρω, την κατάλληλη οργάνωσή του με στόχο την ταξινόμηση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία της τεκμηρίωσης και την αξιολόγηση του υπάρχοντος υλικού που δίνει έμφαση στην εμβάθυνση στη διαθέσιμη πληροφορία, σχετικά με το πολιτιστικό υλικό και καταλήγει στην τελική επιλογή του υλικού που θα τεκμηριωθεί, έπεται η διαδικασία της τεκμηρίωσης. Α Τεκμηρίωση του υλικού Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιολόγησης του πολιτιστικού υλικού, θα πρέπει να γίνει πλήρης τεκμηρίωση ανά θεματική ενότητα, υποκατηγορίες, είδος υλικού και τίτλους (μεμονωμένα τεκμήρια). Κατά την τεκμηρίωση, πρέπει να γίνεται πλήρης καταγραφή του υλικού, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά καταγραφής ανά κατηγορία, όσο και τα διακριτά στοιχεία περιγραφής των αντικειμένων ή βιβλιογραφικών τίτλων της συλλογής. Για την συμπλήρωση των τεκμηριωτικών δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα από πηγές που σχετίζονται με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα και είναι διακεκριμένοι στο χώρο (θεατρολόγοι, μουσικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί κ.λπ.). Όσον αφορά την τεκμηρίωση του υλικού, βασικός στόχος είναι το περιεχόμενο να συνταχθεί κατά τρόπο εύληπτο και φιλικό προς τον ενδιαφερόμενο / χρήστη και να αναφέρεται δε με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση στα κάτωθι τεκμηριωτικά δεδομένα και στα δεδομένα που θα χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία τεκμηρίων (έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, πολιτιστικοί χώροι κ.λπ.): τίτλος, είδος, χρονολογία δημιουργίας, χρονολογία απόκτησης, ύλη, διαστάσεις (για οπτικό υλικό), διάρκεια (για ηχητικό υλικό ή βίντεο), τύπος πρωτοτύπου, συντελεστές, αντίτυπα κ.λπ, χρονολογία ή χρονική περίοδος αναφοράς τεκμηρίου, φορέας στον οποίο ανήκει το τεκμήριο, Σελίδα 53 από 80

54 φυσικά πρόσωπα στα οποία γίνεται αναφορά εντός των (εγγράφων) τεκμηρίων Για την τεκμηρίωση των αντικειμένων θα ακολουθηθούν ανοικτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα μεταδεδομένων, όπως Dublin Core κ.ά. A3.6.4 Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία του Πολιτιστικού και Αρχειακού Περιεχομένου Οι απαιτήσεις της διαδικασίας ψηφιοποίησης στοχεύουν στην διασφάλιση της πληροφορίας που περιέχεται στο αρχειακό υλικό, την προστασία των πρωτότυπων και την ποιοτική αναπαραγωγή τους σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Γενικά οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους και τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τους οδηγούς καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Στην ψηφιοποίηση, η σωστή χρήση των προτύπων συμβάλλει κατά κύριο λόγο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας, της προσβασιμότητας, της διατήρησης και της ασφάλειας. Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων για τους σαρωτές, καθώς και για το λογισμικό ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι απαραιτήτως σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά. Καθώς τα τεκμήρια που θα ψηφιοποιηθούν είναι πρωτίστως έγγραφα, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό και δευτερευόντως, μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ψηφιακή αποτύπωσή τους σε κατάλληλα αντίγραφα ανάλογα με τη φυσική μορφή του κάθε τεκμηρίου. Επιθυμητή είναι η κατά περίπτωση βελτιστοποίηση των αρχείων ανάλογα με τον τύπο τους. Οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες θα υλοποιηθούν με την απόλυτη ευθύνη του αναδόχου. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή και αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή θα δοθεί και στην δυνατότητα του συστήματος που θα μεταχειριστεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου, για την εξάλειψη της «σκιάς» που προκύπτει από την καμπυλότητα βιβλιοδεσίας, σε σφιχτά δεμένους και παλιούς τόμους καθώς και την βελτίωση αναγνωσιμότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Χώρος εργασίας Η ψηφιοποίηση του υλικού του συνόλου των τεκμηρίων (με εξαίρεση τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς όπου θα επιλεγεί η τεχνική της ψηφιακής φωτογράφησης στους φιλοξενούντες χώρους αυτών, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην ακόλουθη ενότητα) θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Εργαστήριο Ψηφιοποίησης) με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Ωράριο εργασίας Σελίδα 54 από 80

55 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διασφαλίζουν την πρόσβαση του Αναδόχου στο Εργαστήριο ψηφιοποίησης οπωσδήποτε καθ όλη την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Φορέα, για όλους τους μήνες του έτους. Επίσης μετά από κοινή συμφωνία και εφόσον οι ανάγκες του έργου το επιβάλλουν θα διασφαλίζεται η πρόσβαση του Αναδόχου και εκτός ωραρίου λειτουργίας. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Φορέας Λιετουργίας θα φροντίζουν για την παρουσία του δικού της προσωπικού για την παρακολούθηση των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος. Διαδικασία ψηφιοποίησης Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει από την προηγούμενη ημέρα τον υπεύθυνο του Φορέα για το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί και ο τελευταίος θα φροντίζει για τη διαθεσιμότητά του στο Εργαστήριο. Με το πέρας των εργασιών ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα παραδίδει το προς ψηφιοποίηση υλικό στον υπεύθυνο του Φορέα, ο οποίος αφού ελέγξει την ακεραιότητά του θα έχει τη μέριμνα επανατοποθέτησής του. Χειρισμός υλικού προς ψηφιοποίηση Μέρος του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε μηχανικές καταπονήσεις. Η χρήση του και οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους προσέγγισης. Πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησής του να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση επί των κειμένων, των εικόνων και της βιβλιοδέτησης. Κατά το χειρισμό των τεκμηρίων που θα ψηφιοποιηθούν, οι εργαζόμενοι του αναδόχου πρέπει να είναι απολύτως ενήμεροι ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε φθορά των προς ψηφιοποίηση τεκμηρίων. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία και την ασφάλεια του εν λόγω υλικού. Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφιοποίηση Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγραφούν επακριβώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού όσο και το συνολικό προγραμματισμό των εργασιών ψηφιοποίησης με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου. Προδιαγραφές ψηφιοποίησης Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο με χρήση κατάλληλων εξειδικευμένων σαρωτών για βιβλία, έγγραφα και φωτογραφίες, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών για εκθέματα, μνημειακούς χώρους, τσαλακωμένων χειρόγραφων και μη επίπεδων βιβλίων, φορείς καταγραφής (DVD ή Η/Υ) για αρχεία Σελίδα 55 από 80

56 ήχου (μαγνητοταινίες, κασέτες) και κατάλληλο λογισμικό για την ψηφιοποίηση αρχείων video. Η σάρωση, εφ όσον η μορφή και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. Η ψηφιοποίηση πρέπει να παράγει τουλάχιστον ένα αρχείο που υπέχει θέση ψηφιακού πρωτοτύπου. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το Διαδίκτυο και μια εικόνα σε σμίκρυνση για προεπισκόπηση. Το ψηφιακό υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε μορφή TIFF χωρίς συμπίεση, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το Διαδίκτυο σε JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων. (βλ. Παρακάτω παράγραφο «Ψηφιακά υποκατάστατα και αντίγραφα» ) Οι ψηφιακές εικόνες του αρχειακού υλικού θα παραδοθούν σε ξεχωριστά ψηφιακά αρχεία, ενώ, παράλληλα ο ανάδοχος του έργου έχει και την υποχρέωση να ενοποιήσει λογισμικά και να παραδώσει τις ψηφιακές εικόνες των επιμέρους σελίδων σε αρχεία PDF. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του τεκμηρίου. H ελάχιστα αποδεκτή οπτική ανάλυση ανά μέγεθος πρωτοτύπου και το βάθος χρώματος δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 5: Προδιαγραφές ψηφιοποίησης έντυπου υλικού Διευκρινίζεται ότι οι προδιαγραφές που δίνονται είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Στις προσφορές τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να προτείνουν μεγαλύτερη ανάλυση ή βάθος χρώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη λύση θα είναι συμβατή με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το σύνολο των πρωτοτύπων που αναφέρονται στον Σελίδα 56 από 80

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Οργανωτική Δομή & Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / X X. Οργανωτική Δομή & Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 1. Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και συμμετοχής ως Τελικοί Δικαιούχοι στη Πρόκληση 172 Μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177»

Προς: Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό ΟΠΣ«301177» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ 6872-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟΧ-Ε2Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 16/11/2009 Α.Π. : 53992/ΕΥΣΣΑΑΠ/3980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.440/ΨΣ2938-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.440/ΨΣ2938-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3501-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ3501-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα