στο σχέδιο νόµου «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση,"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I. Γενικό Μέρος Με το παρόν σχέδιο νόµου, κυρώνονται και έχουν την ισχύ νόµου δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος, οι τροποποιήσεις: α) Της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, β) Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία, τα αρχικά κείµενα των οποίων είχαν κυρωθεί µε το ν.1604/1986 (Α 81) «Κύρωση των α) Συµβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) για την ο- δική σήµανση και σηµατοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση της οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήµανσης και σηµατοδότησης, και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραµµίσεις της οδού ως και τα σχετικά παραρτήµατα αυτών». Ειδικότερα κυρώνονται: α) Οι τροποποιήσεις της 3ης Σεπτεµβρίου 1993 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Σύµβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη την 8η Νοεµβρίου 1968 για την Οδική Κυκλοφορία. β) Οι τροποποιήσεις της 28ης Αυγούστου 1993, της 27ης Ιανουαρίου 2001 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Μαΐου 1971 που συµπληρώνει τη Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία γ) Οι τροποποιήσεις της 30ής Νοεµβρίου 1995 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Σύµβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη την 8η Νοεµβρίου 1968 για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση. δ) Οι τροποποιήσεις της 27ής Νοεµβρίου 1995 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που υ- πογράφηκε στη Γενεύη την 1η Μαΐου 1971 που συµπληρώνει ε) Οι τροποποιήσεις της 28ης Μαρτίου 2006, του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραµµίσεις των οδών που προστίθεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία του 1971 που συµπληρώνει Τα πρωτότυπα κείµενα των παραπάνω κειµένων έχουν συνταχθεί στην κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ι- σπανική γλώσσα. Στο παρόν σχέδιο νόµου το ξενόγλωσσο κείµενο εµφανίζεται για λόγους οικονοµίας µόνο στην αγγλική γλώσσα ενώ το ελληνικό κείµενο αποτελεί µετάφραση που διενεργήθηκε από τη Μεταφραστική Υ- πηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και εµφανίζεται σε κωδικοποιηµένη µορφή. II. Ιστορικά στοιχεία της Σύµβασης της Βιέννης Οι απαρχές της διεθνούς νοµοθεσίας για την οδική κυκλοφορία µπορούν να εντοπισθούν στη Διεθνή Σύµβαση για την Κυκλοφορία Οχηµάτων µε Κινητήρα η οποία συνάφθηκε στο Παρίσι στις 11 Οκτωβρίου Τα προβλήµατα σχετικά µε την κατασκευή των οχηµάτων µε κινητήρα, την εισδοχή τους στη διεθνή κυκλοφορία, καθώς και τη σήµανση και τη σηµατοδότηση είχαν ήδη αντιµετωπισθεί, ως προς τα βασικά τους σηµεία, στην εν λόγω Σύµβαση. Η επέκταση της κυκλοφορίας οχηµάτων οδήγησε στη σύναψη δύο νέων συµβάσεων (Παρίσι, 24 Απριλίου 1926), σκοπός των οποίων ήταν η τροποποίηση και α- πλοποίηση της Σύµβασης του 1909: η Διεθνής Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία και η Διεθνής Σύµβαση για την Κυκλοφορία Οχηµάτων µε Κινητήρα. Ως βάση για τη σύνταξη των εν λόγω Συµβάσεων αποτέλεσαν διάφορα κείµενα και συγκεκριµένα ένα Σχέδιο Σύµβασης που συντάχθηκε από την Κοινωνία των Εθνών και την Ειδική Επιτροπή για την Οδική Κυκλοφορία, ένα Σχέδιο της Γαλλικής Κυβέρνησης, καθώς και ένα Σχέδιο της Σουηδικής Κυβέρνησης, τα οποία όµως αποσκοπούσαν κυρίως στην τυποποίηση ορισµένων πινακίδων α- ναγγελίας κινδύνου. Επιπρόσθετα, η Σύµβαση του 1926 ρύθµιζε διεξοδικά την οδική σήµανση και σηµατοδότηση. Για να αναπληρωθεί το κενό αυτό, µία Σύµβαση σχετικά µε την Ενοποίηση της Οδικής Σήµανσης συνάφθηκε στη Γενεύη στις 30 Μαρτίου Το Δεκέµβριο του 1943, τα κράτη της Αµερικής, συνεδριάζοντας υπό την αιγίδα την Παναµερικανικής Ένωσης στην Ουάσινγκτον, σύνηψαν µία Σύµβαση για τη Ρύθµιση της Διαµερικανικής Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων. Η τοπική αυτή Σύµβαση δεν ασχολείτο µε τη σήµανση και σηµατοδότηση. Το 1948, επισηµαίνοντας ότι οι Συµβάσεις του 1926 και του 1931 ήταν απαρχαιωµένες, το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο των Ηνωµένων Εθνών, µε το ψήφισµα α- ριθ. 147 Β (VII) της 28ης Αυγούστου, συγκάλεσε Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για τις οδικές µεταφορές και τις µεταφορές µε αυτοκίνητα οχήµατα η οποία έλαβε χώρα στη Γενεύη. Η Συνδιάσκεψη αυτή βάσισε τις εργασίες της σε ένα σχέδιο σύµβασης που εκπόνησε η Επιτροπή Εσωτερικών Μεταφορών της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη και επί της Σύµβασης για τη Ρύθµιση της Διαµερικανικής Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης οδήγησαν, το 1949, στη σύναψη µίας Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και ενός Πρωτοκόλλου για την Ο- δική Σήµανση και Σηµατοδότηση. Η πρώτη από αυτές τις πράξεις αντικατέστησε, στις διακρατικές σχέσεις των Συµβαλλοµένων, τις Συµβάσεις του 1926 και τη Διαµερικανική Σύµβαση του Οι δύο πράξεις προέβλεπαν µία διαδικασία που καθιστούσε δυνατή την τροποποίησή τους χωρίς τη σύγκληση συνδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι συµφωνούσαν τα δύο τρίτα των Συµβαλλόµενων Κρατών. Η διαδικασία κινήθηκε ταυτόχρονα για τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο, αλλά απέφερε καρπούς µόνο στην περίπτωση του Πρωτοκόλλου, το οποίο τροποποιήθηκε µε ισχύ από τις 22 Οκτωβρίου Το 1964 το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο σηµείωσε ότι η διαδικασία αναθεώρησης χωρίς σύγκληση συνδιάσκεψης είχε αποτύχει όσον αφορούσε τη Σύµβαση

2 1α του 1949, παρόλο που υφίστατο ανάγκη για µία µεγαλύτερη οµοιοµορφία των εθνικών κανονισµών για την οδική κυκλοφορία και τον εξοπλισµό των αυτοκινήτων, και ότι και το Πρωτόκολλο του 1949 έπρεπε να τροποποιηθεί πιο ριζικά απ ότι είχε καταστεί δυνατό µε την εν λόγω διαδικασία. Με το ψήφισµα 1034 (XXXVII), το Συµβούλιο αποφάσισε ότι ενόψει προετοιµασίας µίας συνδιάσκεψης, θα έ- πρεπε να εκπονηθούν λεπτοµερείς τεχνικές µελέτες µε σκοπό την κατάρτιση ενός αναθεωρηµένου σχεδίου σύµβασης επί της οδικής κυκλοφορίας και επί των τεχνικών προδιαγραφών των οχηµάτων, καθώς και ενός σχεδίου πράξης για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση και τις οδικές διαγραµµίσεις. Προβλέφθηκε, ότι ιδίως, οι περιφερειακές οικονοµικές επιτροπές έπρεπε να συµµετάσχουν σε αυτό το έργο. Το επόµενο έτος το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα σχέδια κειµένων που εκπονήθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα (Ε/3998 και Add.1, και Ε/3999 και Add.1), αποφάσισε τη σύγκληση συνδιάσκεψης, µε σκοπό την κατάρτιση µίας νέας σύµβασης για την οδική κυκλοφορία, η οποία επρόκειτο να αντικαταστήσει τη Σύµβαση του 1949, και είτε µία άλλη σύµβαση ή ένα προαιρετικό πρωτόκολλο για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση (ψήφισµα 1082 (ΧΧΧΙΧ)). Τον Ιούλιο του 1966 το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο προέβη στις τελευταίες ρυθµίσεις για την προετοιµασία της συνδιάσκεψης µε το ψήφισµα 1129 (XLI), το οποίο τροποποιήθηκε το επόµενο έτος επί ορισµένων λεπτοµερειών (ψήφισµα 1203 (XLII)). Ειδικότερα, αποφάσισε ότι θα έπρεπε να εκπονηθούν δύο σχέδια συµβάσεων ως βάση για τις εργασίες της Συνδιάσκεψης (E/CONF.56/1 και Add.1 και Corr.1 και E/CONF.56/3 και Add.1 και Corr.1), ότι αυτά τα κείµενα θα έπρεπε να κυκλοφορήσουν στις ενδιαφερόµενες Κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισµούς ώστε να διατυπώσουν, αντιστοίχως, τις αναγκαίες κατά την άποψή τους προτάσεις για τροποποιήσεις. Τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ιδίως τη σύνταξη των κειµένων, ανέλαβε ο προκάτοχος της σηµερινής Ο- µάδας Εργασίας για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας (WP.1) της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Η Συνδιάσκεψη, στην οποία συγκεντρώθηκαν χώρες α- πό ολόκληρο τον κόσµο, έλαβε χώρα από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεµβρίου 1968 στη Βιέννη και περατώθηκε στις 8 Νοεµβρίου µε την τελετή υπογραφής των δύο ψηφισθέντων κειµένων, ήτοι: της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία (E/CONF.56/16/Rev.1) και της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση (E/CONF.56/ 17/Rev.1). Τριάντα έξι χώρες υπέγραψαν τη Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία εκείνη την ηµέρα. Η Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαΐου 1977 και επί του παρόντος α- ριθµεί 67 Συµβαλλόµενα Τριάντα µία χώρες υπέγραψαν εκείνη την ηµέρα. Η Σύµβαση τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 1978 και την 1η Ιουλίου 2007 αριθµούσε 56 Συµβαλλόµενα Με την έναρξη ισχύος της, η Σύµβαση του 1968, σύµφωνα µε το άρθρο 48, καταργεί και αντικαθιστά, στις σχέσεις µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών, προηγού- µενες Συµβάσεις για την οδική κυκλοφορία και ιδίως τη Σύµβαση της Γενεύης για την Οδική Κυκλοφορία 1949, καθώς και για την οδική σήµανση και σηµατοδότηση και ιδίως το Πρωτόκολλο για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση του Κατόπιν της κατάθεσης προς υπογραφή της Σύµβασης της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία, η Επιτροπή Εσωτερικών Μεταφορών (ITC) της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη, κρίνοντας ότι ήταν αναγκαία η επίτευξη µεγαλύτερης οµοιοµορφίας στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη και η διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, απηύθυνε αίτηµα στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για την Οδική Α- σφάλεια της UNECE, σχετικά µε την εκπόνηση ενός σχεδίου Συµφωνίας η οποία θα συµπλήρωνε τη Σύµβαση της Βιέννης. Το τελικό κείµενο αυτής της Συµφωνίας ε- γκρίθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικών Μεταφορών την 1η Μαΐου 1971 (βλέπε έγγραφο E/ECE/813-E/ECE/ TRANS/567) και κατατέθηκε προς υπογραφή την ίδια η- µέρα. Η Συµφωνία τέθηκε σε εφαρµογή στις 7 Ιουνίου 1979 και την 1η Φεβρουαρίου 2007 αριθµούσε τριάντα δύο Συµβαλλόµενα Είναι βεβαίως αναγκαία η περιοδική αναπροσαρµογή αυτών των κειµένων ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και να ικανοποιείται η αυξανόµενη ζήτηση της κοινωνίας στους τοµείς της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό η Οµάδα Εργασίας (WP.1) της UNECE, η οποία είναι η µόνη µόνιµη οµάδα εργασίας στο σύστηµα των Η- νωµένων Εθνών που ασχολείται µε την οδική ασφάλεια, πρότεινε διάφορες επικαιροποιήσεις στη Σύµβαση για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, την Ευρωπαϊκή Συµφωνία που τη συµπληρώνει και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό αυτής, οι οποίες οδήγησαν σε σηµαντικές τροποποιήσεις. Τέτοια περίπτωση αποτελούν δύο σειρές τροποποιήσεων της Σύµβασης [βλέπε έγγραφα ECE/ TRANS/90/Rev.2 (Κείµενο της Σύµβασης στο οποίο ενσωµατώθηκαν οι τροποποιήσεις αυτές δηµοσιεύθηκε προγενέστερα υπό το σύµβολο E/CONF.56/17/Rev.1/ Amend.1), TRANS/WP.1/2003/3/Rev.4 και Corr.1] και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας [βλέπε έγγραφα ECE/TRANS/ 92.Rev.2 (Κείµενο της Συµφωνίας στο οποίο ενσωµατώθηκαν οι τροποποιήσεις αυτές δηµοσιεύθηκε προγενέστερα υπό το διπλό σύµβολο E/ECE/812/Amend.1- E/ECE/TRANS/566/Amend.1) και TRANS/WP.1/2003/ 4/Rev.4], οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ το Νοέµβριο του 1995 και το Μάρτιο του 2006 αντίστοιχα, και µία τροποποίηση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας (βλέπε έγγραφο ECE/TRANS/WP.1/2003/ 5/Rev.4), το οποίο τέθηκε σε εφαρµογή το Μάρτιο του Οι δύο Συµβάσεις της Βιέννης τόσο για την Οδική Κυκλοφορία όσο και για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, οι οποίες δίνουν το γενικό πλαίσιο για τα θέµατα που πραγµατεύονται, οι Ευρωπαϊκές Συµφωνίες που τις συµπληρώνουν, καθώς και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού, προστίθενται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία που συµπληρώνει τη Σύµβαση για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση και αποτελούν σηµαντικά νοµικά εργαλεία, τα οποία καθιστούν δυνατή όχι µόνο τη διευκόλυνση του εµπορίου και των µεταφορών µέσω ε- ναρµονισµένων κανόνων, αλλά και την ανάπτυξη πολιτικών οδικής ασφάλειας µε σκοπό τη µείωση του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων και των θυµάτων. Είναι δε σαφές ότι όσο περισσότερες χώρες προσχωρούν στις Συµβάσεις αυτές, τόσο περισσότερο θα υπερισχύει και θα διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια.

3 1β ΙII. Ειδικό Μέρος κατά κεφάλαιο και άρθρο (Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Με τη Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία και την Ευρωπαϊκή Συµφωνία που συµπληρώνει τη Σύµβαση αυτή, τα Συµβαλλόµενα Μέρη, επιθυµώντας να διευκολύνουν τη διεθνή οδική κυκλοφορία και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια µέσω της υιοθέτησης οµοιόµορφων κανόνων κυκλοφορίας, συµφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων: ΚΕΦAΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στο άρθρο 1 (Ορισµοί) γίνεται αναφορά ονοµαστικά σε όλες οι έννοιες που εµφανίζονται στη Σύµβαση. 2. Στο άρθρο 2 (Παραρτήµατα της Σύµβασης) γίνεται αναφορά στα επτά (7) Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της Σύµβασης αυτής. 3. Στο άρθρο 3 (Υποχρεώσεις των Συµβαλλόµενων Μερών) γίνεται αναφορά στα κατάλληλα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνουν τα Συµβαλλόµενα Μέρη, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας που ι- σχύουν στην επικράτειά τους συµφωνούν ουσιαστικά µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας Σύµβασης. 4. Στο άρθρο 4 (Σήµανση και Σηµατοδότηση) γίνεται α- ναφορά στους κοινούς κανόνες που θα πρέπει να εφαρ- µόζουν τα Συµβαλλόµενα Μέρη όσον αφορά τη Σήµανση και Σηµατοδότηση της οδού. ΚΕΦAΛΑΙΟ II ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 5. Στο άρθρο 5 (Συµµόρφωση µε τις πινακίδες σήµανσης και σηµατοδότησης) δίνονται οδηγίες στις υποχρεώσεις των χρηστών της οδού έναντι των πινακίδων σή- µανσης και σηµατοδότησης. 6. Στο άρθρο 6 (Οδηγίες από αρµόδια όργανα ελέγχου) δίνονται οδηγίες στις υποχρεώσεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων που ρυθµίζουν την κυκλοφορία, καθώς και στις υποχρεώσεις των χρηστών της οδού έναντι των οργάνων αυτών. 7. Στο άρθρο 7 (Γενικοί Κανόνες) δίνονται οδηγίες στις υποχρεώσεις των χρηστών της οδού έναντι των υπολοίπων που κινούνται στην οδό. 8. Στο άρθρο 8 (Οδηγοί) γίνεται αναφορά για την υποχρέωση ύπαρξης οδηγού σε κάθε κινούµενο όχηµα αλλά και σε αγέλες ή ποίµνια. Επίσης γίνεται αναφορά για την αναγκαία φυσική και διανοητική ικανότητα κάθε οδηγού. 9. Στο άρθρο 9 (Ποίµνια και Αγέλες) γίνεται αναφορά για την κίνηση των αγελών και των ποιµνίων. 10. Στο άρθρο 10 (Θέση επί της οδού) δίνονται οδηγίες για τις υποχρεώσεις των οδηγών για την κίνηση επί της οδού σε συγκεκριµένες θέσεις και σε σχέση µε τα υπόλοιπα κινούµενα οχήµατα. 11. Στο άρθρο 11 (Προσπέρασµα και κίνηση της κυκλοφορίας σε στοίχους) δίνονται οδηγίες για τις υποχρεώσεις των οδηγών σε περίπτωση που επιτρέπεται το προσπέρασµα αλλά και της υποχρέωσης κίνησης των οχη- µάτων σε στοίχους. 12. Στο άρθρο 12 (Κυκλοφορία στη λωρίδα αντίθετης κατεύθυνσης) δίνονται οδηγίες για τις υποχρεώσεις των οδηγών έναντι των οχηµάτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύµα. 13. Στο άρθρο 13 (Ταχύτητα και απόσταση µεταξύ οχη- µάτων) δίνονται οδηγίες για την ταχύτητα µε την οποία επιτρέπεται να κινούνται τα οχήµατα επί της οδού, καθώς επίσης και των αποστάσεων που πρέπει να τηρούν οι οδηγοί από το προπορευόµενο όχηµα ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. 14. Στο άρθρο 14 (Γενικές απαιτήσεις ελιγµών) δίνονται οδηγίες στους οδηγούς για τη σωστή κίνηση επί της οδού όταν είναι υποχρεωµένοι να κάνουν ελιγµούς. 15. Στο άρθρο 15 (Ειδικοί κανονισµοί για τα οχήµατα δηµόσιων συγκοινωνιών) δίνονται οδηγίες στους οδηγούς των λοιπών οχηµάτων για τη σωστή συµπεριφορά έναντι των οχηµάτων δηµοσίων συγκοινωνιών. 16. Στο άρθρο 16 (Αλλαγή κατεύθυνσης) δίνονται οδηγίες στους οδηγούς για τη σωστή αλλαγή κατεύθυνσης του κινούµενου οχήµατος έναντι των υπολοίπων χρηστών της οδού. 17. Στο άρθρο 17 (Επιβράδυνση) δίνονται οδηγίες στους οδηγούς για τη σωστή επιβράδυνση του κινούµενου οχήµατος έναντι των υπολοίπων χρηστών της οδού. 18. Στο άρθρο 18 (Διασταυρώσεις και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας) δίνονται οδηγίες στους ο- δηγούς για τη σωστή κίνηση του οχήµατος στις διασταυρώσεις αλλά και την υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας όταν απαιτείται. 19. Στο άρθρο 19 (Ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις) δίνονται οδηγίες στους οδηγούς για τη σωστή προσέγγιση των ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων. 20. Στο άρθρο 20 (Κανόνες για πεζούς) δίνονται οι βασικοί κανόνες κίνησης των πεζών σε όλες τις οδούς. 21. Στο άρθρο 21 (Συµπεριφορά των οδηγών έναντι των πεζών) δίνονται οδηγίες για τη σωστή αντιµετώπιση των πεζών από τους οδηγούς. 22. Στο άρθρο 22 (Νησίδες στο οδόστρωµα) δίνονται οδηγίες για τη σωστή κίνηση των οχηµάτων όταν υπάρχουν νησίδες στο οδόστρωµα. 23. Στο άρθρο 23 (Στάση και Στάθµευση) δίνονται οδηγίες για τις δυνατότητες και απαγορεύσεις στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων. 24. Στο άρθρο 24 (Άνοιγµα των θυρών) δίνονται οδηγίες για το σωστό άνοιγµα των θυρών των οχηµάτων. 25. Στο άρθρο 25 (Αυτοκινητόδροµοι και παρόµοιες ο- δοί) δίνονται οδηγίες για τη χρήση και τις απαγορεύσεις που ισχύουν σε αυτοκινητόδροµους και παρόµοιες ο- δούς. 26. Στο άρθρο 25 bis (Ειδικοί κανονισµοί για σήραγγες σηµασµένες µε ειδικές πινακίδες) δίνονται οι κανόνες για την κίνηση σε σήραγγες. 27. Στο άρθρο 26 (Ειδικοί κανόνες για ποµπές και άτο- µα µε µειωµένη κινητικότητα) δίνονται οι κανόνες για την κίνηση ποµπών και ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα. 28. Στο άρθρο 27 (Ειδικοί κανόνες για ποδηλατιστές, οδηγούς µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετιστές) δίνονται οι κανόνες για την κίνηση ποδηλατιστών, οδηγών µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετιστών. 29. Στο άρθρο 27 bis (Ειδικοί κανόνες επί σηµασµένων περιοχών κατοικίας) δίνονται οι κανόνες για την κίνηση στις περιοχές κατοικίας οι οποίες είναι σηµασµένες ωε τέτοιες. 30. Στο άρθρο 27 ter (Πεζόδροµοι) δίνονται οι κανόνες για την κίνηση στις περιοχές των πεζών. 31. Στο άρθρο 27 quater (Ειδικοί κανόνες για πρόσωπα τα οποία εκτελούν εργασίες κατασκευής και συντήρησης επί οδών) δίνονται κανόνες για τα πρόσωπα τα ο-

4 1γ ποία εκτελούν εργασίες κατασκευής και συντήρησης επί της οδού. 32. Στο άρθρο 28 (Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις) δίνονται κανόνες για τη σωστή χρήση των ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων. 33. Στο άρθρο 29 (Οχήµατα κινούµενα σε σιδηροτροχιές) δίνονται οδηγίες για τη σωστή κίνηση των οχηµάτων όταν σε τµήµα του οδοστρώµατος κινούνται και ο- χήµατα επί σιδηροτροχιών. 34. Στο άρθρο 30 (Φόρτωση οχηµάτων) δίνονται οδηγίες για τη σωστή φόρτωση των οχηµάτων που κινούνται στις οδούς. 35. Στο άρθρο 30 bis (Μεταφορά επιβατών) δίνονται ο- δηγίες για τη σωστή µεταφορά των επιβατών. 36. Στο άρθρο 31 (Συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχή- µατος) δίνονται οδηγίες για τη σωστή συµπεριφορά ό- λων των χρηστών της οδού σε περίπτωση ατυχήµατος. 37. Στα άρθρα 32 (Κανόνες για τη χρήση των φώτων) και 33 (Κανόνες για τη χρήση των φώτων για οχήµατα που δεν εµπίπτουν στο άρθρο 32 και για συγκεκριµένους χρήστες της οδού) δίνονται οι κανόνες για την ορθή χρήση των φώτων των οχηµάτων. 38. Στο άρθρο 34 (Εξαιρέσεις) αναφέρονται οι επιτρεπόµενες εξαιρέσεις του Κεφαλαίου ΙΙ. ΚΕΦAΛΑΙΟ III ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 39. Στο άρθρο 35 (Ταξινόµηση) καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την κίνηση όλων των οχηµάτων µε κινητήρα για την εγγραφή της (ταξινόµησή) τους σε µητρώα. 40. Στο άρθρο 36 (Αριθµός Κυκλοφορίας) καθορίζεται η υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα οχήµατα µε κινητήρα του αριθµού κυκλοφορίας. 41. Στο άρθρο 37 (Διακριτικό σήµα του Κράτους ταξινόµησης) καθορίζεται η υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα οχήµατα µε κινητήρα του διακριτικού σήµατος του Κράτους ταξινόµησης. 42. Στο άρθρο 38 (Στοιχεία αναγνώρισης) καθορίζεται η υποχρέωση όλων των οχηµάτων µε κινητήρα και τα ρυ- µουλκούµενα να φέρουν τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 4 της παρούσας Σύµβασης στοιχεία αναγνώρισης. 43. Στο άρθρο 39 (Τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχος ο- χηµάτων) καθορίζεται η υποχρέωση όλων των οχηµάτων µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενα να τηρούν τα οριζό- µενα στο Παράρτηµα 5 της παρούσας Σύµβασης και να υποβάλλονται σε Τεχνικό έλεγχο. 44. Στο άρθρο 40 (Μεταβατική διάταξη) αναφέρονται οι επιτρεπόµενες εξαιρέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ. ΚΕΦAΛΑΙΟ IV ΟΔΗΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 45. Στο άρθρο 41 (Άδειες οδήγησης) καθορίζεται η υ- ποχρέωση όλων των οδηγών να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια οδήγησης και τις υποχρεώσεις χορήγησης και αναγνώρισης των αδειών οδήγησης των άλλων Συµβαλλόµενων Μερών. 46. Στο άρθρο 42 (Αναστολή της ισχύος αδειών οδήγησης) δίνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την αναστολή των αδειών οδήγησης. 47. Στο άρθρο 43 (Μεταβατικές διατάξεις) αναφέρονται οι επιτρεπόµενες εξαιρέσεις του Κεφαλαίου ΙV. ΚΕΦAΛΑΙΟ V ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 48. Στο άρθρο 44 καθορίζονται οι όροι για την εισδοχή των ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων στην κυκλοφορία. ΚΕΦAΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 49. Στα άρθρα 45 έως και 56 καθορίζονται οι όροι ε- φαρµογής της παρούσας Σύµβασης από όλα τα Συµβαλλόµενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 50. Στο Παράρτηµα 1 (Εξαιρέσεις στην υποχρέωση εισδοχής οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων στη διεθνή κυκλοφορία) καθορίζονται οι εξαιρέσεις στην υποχρέωση εισδοχής οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων στη διεθνή κυκλοφορία από τα Συµβαλλόµενα 51. Στο Παράρτηµα 2 (Αριθµός και πινακίδες κυκλοφορίας οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων σε διεθνή κυκλοφορία) καθορίζονται οι προδιαγραφές του α- ριθµού και των πινακίδων κυκλοφορίας οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων σε διεθνή κυκλοφορία από τα Συµβαλλόµενα 52. Στο Παράρτηµα 3 (Διακριτικό σήµα οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων σε διεθνή κυκλοφορία) καθορίζονται οι προδιαγραφές του διακριτικού σήµατος των οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων σε διεθνή κυκλοφορία από τα Συµβαλλόµενα 53. Στο Παράρτηµα 4 (Στοιχεία αναγνώρισης οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκούµενων σε διεθνή κυκλοφορία) καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα στοιχεία α- ναγνώρισης των οχηµάτων µε κινητήρα και ρυµουλκού- µενων σε διεθνή κυκλοφορία από τα Συµβαλλόµενα 54. Στο Παράρτηµα 5 (Τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενα) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και αφορούν, στην τροχοπέδηση των οχηµάτων, στις συσκευές φωτισµού και φωτεινής αντανάκλασης οχηµάτων, στις λοιπές προδιαγραφές των οχηµάτων, στις εξαιρέσεις για την εφαρµογή των παραπάνω και στις µεταβατικές διατάξεις. 55. Στο Παράρτηµα 6 (Εθνική άδεια οδήγησης) καθορίζονται οι προδιαγραφές της εσωτερικής άδειας οδήγησης των οχηµάτων µε κινητήρα από τα Συµβαλλόµενα 56. Στο Παράρτηµα 7 (Διεθνής άδεια οδήγησης) καθορίζονται οι προδιαγραφές της διεθνούς άδειας οδήγησης των οχηµάτων µε κινητήρα από τα Συµβαλλόµενα

5 1δ (Β) ΣYΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚH ΣHΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Με την Ευρωπαϊκή Συµφωνία που συµπληρώνει τη Σύµβαση αυτή και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού, Προστιθέµενο στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία, τα Συµβαλλόµενα Μέρη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διεθνή οµοιοµορφία των πινακίδων σήµανσης της οδού, της σηµατοδότησης, των συµβόλων και των διαγραµµίσεων της οδού για τη διευκόλυνση της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας, συµφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων: ΚΕΦAΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στο άρθρο 1 (Ορισµοί) γίνεται αναφορά ονοµαστικά σε όλες τις έννοιες που εµφανίζονται στη Σύµβαση. 2. Στο άρθρο 2 (Παραρτήµατα της Σύµβασης) γίνεται αναφορά στα τρία (3) Παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της Σύµβασης αυτής. 3. Στο άρθρο 3 (Υποχρεώσεις των Συµβαλλόµενων Μερών) γίνεται αναφορά στα κατάλληλα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνουν τα Συµβαλλόµενα Μέρη έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στην επικράτειά τους συµφωνούν κατ ουσίαν µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας Σύµβασης. 4. Στο άρθρο 4 γίνεται αναφορά στις απαγορεύσεις για την τοποθέτηση των πινακίδων σήµανσης. ΚΕΦAΛΑΙΟ II ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 5. Στο άρθρο 5 γίνεται αναφορά στους τύπους των πινακίδων σήµανσης. 6. Στα άρθρο 6, 7 και 8 δίνονται οδηγίες για την ορθή τοποθέτηση των πινακίων σήµανσης. 7. Στο άρθρο 9 (Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου. 8. Στο άρθρο 10 (Πινακίδες προτεραιότητας) γίνεται α- ναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων προτεραιότητας. 9. Στο άρθρο 11 (Πινακίδες απαγορεύσεων ή περιορισµών) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων απαγορεύσεων ή περιορισµών. 10. Στο άρθρο 12 (Πινακίδες υποχρεώσεων) γίνεται α- ναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων υ- ποχρεώσεων. 11. Στο άρθρο 13 (Εφαρµοστέες διατάξεις στις πινακίδες του Παραρτήµατος 1, Ενότητα C και D της Σύµβασης) γίνεται αναφορά για τις διατάξεις που ισχύουν για τις πινακίδες που περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, Ενότητα C και D της παρούσας Σύµβασης. 12. Στο άρθρο 13 bis (Πινακίδες ειδικών ρυθµίσεων) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων ειδικών ρυθµίσεων. 13. Στο άρθρο 14 (Πληροφοριακές Πινακίδες) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πληροφοριακών πινακίδων. 14. Στο άρθρο 15 (Προειδοποιητικές πινακίδες κατεύθυνσης) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των προειδοποιητικών πινακίδων κατεύθυνσης. 15. Στο άρθρο 16 (Πινακίδες κατεύθυνσης) γίνεται α- ναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων κατεύθυνσης. 16. Στο άρθρο 17 (Πινακίδες αναγνώρισης οδών) γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων αναγνώρισης οδών. 17. Στο άρθρο 18 [Πληροφοριακές Πινακίδες τόπων (τοπωνυµίων)] γίνεται αναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των πινακίδων αναγνώρισης τόπων και τοπωνυ- µίων. 18. Στο άρθρο 19 (Πινακίδες κατεύθυνσης) γίνεται α- ναφορά για την τοποθέτηση και χρήση των επιβεβαιωτικών πινακίδων. 19. Στο άρθρο 21 (Εφαρµοστέες διατάξεις για τις πληροφοριακές πινακίδες) γίνεται αναφορά για τις ισχύουσες διατάξεις τοποθέτησης και χρήσης των πληροφορικών πινακίδων. ΚΕΦAΛΑΙΟ III ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20. Στο άρθρο 23 (Σηµατοδότηση για την κυκλοφορία των οχηµάτων) καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές/απαιτήσεις για την σηµατοδότηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων. 21. Στο άρθρο 24 (Σηµατοδότες µόνο για πεζούς) καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές/απαιτήσεις για τους σηµατοδότες των πεζών. ΚΕΦAΛΑΙΟ IV ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 22. Στα άρθρα 26, 26bis, 27, 28, 29, 29bis και καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές διαγράµµισης της οδού από όλα τα Συµβαλλόµενα ΚΕΦAΛΑΙΟ V ΔΙΑΦΟΡΑ 23. Στο άρθρο 31 (Πινακίδες σήµανσης οδικών έργων) καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές/απαιτήσεις για τις πινακίδες σήµανσης των οδικών έργων. 24. Στο άρθρο 32 (Διαγράµµιση µε φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία) καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές/απαιτήσεις για τη διαγράµµιση µε φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία. 25. Στα άρθρα 33, 34, 35 και 36 καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές σηµατοδότησης των ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων από όλα τα Συµβαλλόµενα ΚΕΦAΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 26. Στα άρθρα 37 έως και 48 καθορίζονται οι όροι ε- φαρµογής της παρούσας Σύµβασης από όλα τα Συµβαλλόµενα

6 1ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 27. Στο Παράρτηµα 1 (Οδική σήµανση) καθορίζονται για τις Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου, Προτεραιότητας, Απαγορεύσεων ή Περιορισµών, Υποχρεώσεων, Ειδικών Ρυθµίσεων, Πληροφοριών Εγκαταστάσεων ή Υπηρεσιών, Κατεύθυνσης Θέσης ή Ενδεικτικές και Πρόσθετες, τα υποδείγµατα, τα σύµβολα και οι οδηγίες για τη χρήση των πινακίδων από τα Συµβαλλόµενα 28. Στο Παράρτηµα 2 (Διαγραµµίσεις οδών) στο Κεφάλαιο Ι καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις διαγραµµίσεις οδών από τα Συµβαλλόµενα 29. Στο Παράρτηµα 2 (Διαγραµµίσεις οδών) στο Κεφάλαιο ΙΙ (Κατά µήκος διαγραµµίσεις) καθορίζονται οι διαστάσεις των διαγραµµίσεων, ο τύπος των διαγραµµίσεων των λωρίδων κυκλοφορίας, οι διαγραµµίσεις για ειδικές καταστάσεις, οι οριογραµµές που υποδεικνύουν τα όρια του οδοστρώµατος, οι διαγραµµίσεις εµποδίων, οι κατευθυντήριες γραµµές και βέλη σε διασταυρώσεις και οι διαγραµµίσεις για λωρίδα κυκλοφορίας προοριζόµενη για ο- ρισµένες κατηγορίες οχηµάτων. 30. Στο Παράρτηµα 2 (Διαγραµµίσεις οδών) στο Κεφάλαιο ΙΙΙ (Εγκάρσιες διαγραµµίσεις) καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις για τις εγκάρσιες διαγραµµίσεις της ο- δού, οι γραµµές υποχρεωτικής διακοπής πορείας, η γραµµή υποδεικνύουσα σηµεία στα οποία οι οδηγοί υποχρεούνται να παραχωρούν προτεραιότητα, οι διαβάσεις ποδηλατιστών και οι διαβάσεις πεζών. 31. Στο Παράρτηµα 2 (Διαγραµµίσεις οδών) στο Κεφάλαιο ΙV (Άλλες διαγραµµίσεις) καθορίζονται οι διαγραµ- µίσεις µε βέλη επιλογής λωρίδας κυκλοφορίας, οι πλάγιες παράλληλες γραµµές, οι διαγραµµίσεις µε λέξεις, οι κανονισµοί στάσης και στάθµευσης, και οι διαγραµµίσεις επί του οδοστρώµατος και επί των παρακείµενων κατασκευών. 32. Στο Παράρτηµα 3 (Έγχρωµη απεικόνιση των αναφεροµένων στο Παράρτηµα 1 πινακίδων, συµβόλων και πλαισίων) απεικονίζονται πινακίδων, συµβόλων και πλαισίων του Παραρτήµατος 1. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ. Χρυσοχοΐδης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο Άρθρο πρώτο 1. Κυρώνονται κατ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγµατος: α) Οι τροποποιήσεις της 3ης Σεπτεµβρίου 1993 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Σύµβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη την 8η Νοεµβρίου 1968 για την Οδική Κυκλοφορία. β) Οι τροποποιήσεις της 28ης Αυγούστου 1993, της 27ης Ιανουαρίου 2001 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Μαΐου 1971 που συµπληρώνει τη Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία γ) Οι τροποποιήσεις της 30ής Νοεµβρίου 1995 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Σύµβασης που υπογράφηκε στη Βιέννη την 8η Νοεµβρίου 1968 για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση. δ) Οι τροποποιήσεις της 27ης Νοεµβρίου 1995 και της 28ης Μαρτίου 2006, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που υ- πογράφηκε στη Γενεύη την 1η Μαΐου 1971 που συµπληρώνει ε) Οι τροποποιήσεις της 28ης Μαρτίου 2006, του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραµµίσεις των οδών που προστίθεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία του 1971 που συµπληρώνει 2. Το κείµενο των Συµβάσεων για την Οδική Κυκλοφορία, καθώς και για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία και για την Οδική Σή- µανση και Σηµατοδότηση, καθώς και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις των οδών, που κυρώθηκαν µε το ν. 1604/1986 (Α 81), καθώς και οι τροποποιήσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα µε κωδικοποιηµένη µορφή, έχουν ως εξής:

7 334 Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη του ν. 1604/1986 (Α 81) «Κύρωση των α) Συµβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) για την οδική σήµανση και ση- µατοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συ- µπληρώνει τη Σύµβαση της οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήµανσης και σηµατοδότησης, και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραµµίσεις των οδών ως και τα σχετικά Παραρτήµατα αυτών» κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευάγ. Βενιζέλος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Μ. Χρυσοχοΐδης Αριθµ. 59/6/2014 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) στο σχέδιο νόµου «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) της Σύµβασης για την Οδική Κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο» Με τις διατάξεις του ανωτέρω νοµοσχεδίου, προτείνεται: α) η κύρωση των ανωτέρω τροποποιηµένων Συµβάσεων και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τις Συµβάσεις αυτές, καθώς και του σχετικού Πρωτοκόλλου και β) η κωδικοποίηση των διατάξεων των εν λόγω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο. Ειδικότερα: I. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, οι προαναφερόµενες τροποποιηµένες Συµβάσεις, η Ευρωπαϊκή Συµφωνία που συµπληρώνει τις Συµβάσεις αυτές και το σχετικό Πρωτόκολλο, οι οποίες κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο και προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Α. Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία του 1968 και Ευρωπαϊκή Συµφωνία συµπληρώσασα τη Σύµβαση. ΜΕΡΟΣ I Σύµβαση για την Οδική Κυκλοφορία 1.α. Δίνονται οι έννοιες νέων όρων για την εφαρµογή της ανωτέρω Σύµβασης. β. Παρατίθενται επτά (7) Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της εν λόγω Σύµβασης. (άρθρα 1, 2) 2. α. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Μερών όσον αφορά στη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, οι κανόνες ο- δικής κυκλοφορίας που ισχύουν στην επικράτειά τους είναι σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω Σύµβαση. β. Καθορίζονται οι κανόνες σχετικά µε τη σήµανση και τη σηµατοδότηση των οδών, τους οποίους τα Συµβαλλό- µενα Μέρη αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν. (άρθρα 3, 4) 3. Προσδιορίζονται, εκ νέου, οι κανόνες για τη χρήση των οδών και ειδικότερα, θίγονται, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µε: α) τις οδηγίες που δίνονται από τα αρµόδια όργανα ελέγχου (εξουσιοδοτηµένους τροχονό- µους), β) τις υποχρεώσεις των χρηστών των οδών και των οδηγών κατά την κυκλοφορία των οχηµάτων, γ) την ταχύτητα και την απόσταση µεταξύ οχηµάτων, δ) τους ειδικούς κανονισµούς για τα οχήµατα δηµοσίων συγκοινωνιών, ε) τις διασταυρώσεις και τις υποχρεώσεις παραχώρησης προτεραιότητας, στ) την κίνηση σε ισόπεδες σιδηροδροµικές διαβάσεις, ζ) τους κανόνες που οφείλουν να ακολουθούν οι πεζοί και την συµπεριφορά των οδηγών έναντι των πεζών, η) τη στάση και τη στάθµευση, καθώς και την κίνηση στους αυτοκινητόδροµους, θ) τους ειδικούς κανονισµούς για σήραγγες σεσηµασµένες µε ειδικές πινακίδες, ι) τους ειδικούς κανόνες για: i) άτο- µα µε µειωµένη κινητικότητα, ii) ποδηλατιστές, οδηγούς µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετιστών, iii) σεσηµασµένες περιοχές κατοικίας και για πεζόδροµους, ίν) πρόσωπα που εκτελούν εργασίες κατασκευής και συντήρησης σε οδούς, ια) τη χρήση των οδών από οχήµατα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, ιβ) τη φόρτωση των οχηµάτων, ιγ) τη συµπεριφορά των οδηγών ή των άλλων χρηστών της οδού σε περίπτωση ατυχήµατος, ιδ) τους κανόνες για τη χρήση των φώτων στα οχήµατα κ.λπ.. (άρθρα 5-34) 4. Περαιτέρω, επαναπροσδιορίζονται οι όροι για την εισδοχή των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκού- µενων, καθώς και των ποδηλάτων και µοτοποδηλάτων στη διεθνή κυκλοφορία. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται: α) η υποχρέωση των Συµβαλλόµενων Μερών για την εγγραφή σε Μητρώα των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων, τα οποία πρέπει να φέρουν αριθµό κυκλοφορίας, διακριτικό σήµα του κράτους ταξινόµησης και στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και να τηρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και τον αναγκαίο τεχνικό έλεγχο, β) οι κανόνες κυκλοφορίας των ποδηλάτων και των µοτοποδηλάτων. (άρθρα και 44, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα 1-5) 5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των οδηγών οχηµάτων µε κινητήρα, όσον αφορά τις ά- δειες οδήγησης (εθνική και διεθνή) και την αναστολή της ισχύος αυτών. (άρθρα 41-43, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα 6, 7) 6. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την επικύρωση της Σύµβασης, τη δυνατότητα τροποποίησης και καταγγελίας αυτής, την προσχώρηση σε αυτήν, την επίλυση των διαφορών κ.λπ.. (άρθρα 45-56)

8 335 ΜΕΡΟΣ II Ευρωπαϊκή Συµφωνία συµπληρώσασα τη Σύµβαση για Οδική Κυκλοφορία ΜΕΡΟΣ II Ευρωπαϊκή Συµφωνία συµπληρώσασα τη Σύµβαση για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση του Με την ανωτέρω Συµφωνία, προβλέπεται η υποχρέωση των Συµβαλλοµένων Μερών για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι, οι ισχύοντες κανόνες κυκλοφορίας και οι τεχνικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα ταξινοµηµένα στα εδάφη τους τροχοφόρα οχήµατα, συµφωνούν µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω Συµφωνία. (άρθρο 1) 2. Περαιτέρω, επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την επικύρωση της Συµφωνίας, τη δυνατότητα τροποποίησης και καταγγελίας αυτής, την προσχώρηση σε αυτήν, την επίλυση των διαφορών κ.λπ.. (άρθρα 2-13) Β. Σύµβαση για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση του 1968, Ευρωπαϊκή Συµφωνία συµπληρώσασα τη Σύµβαση και Πρωτόκολλο για τις Διαγραµµίσεις των Οδών, προστιθέµενο στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία. ΜΕΡΟΣ I Σύµβαση για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση 1.α. Δίνονται οι έννοιες νέων όρων για την εφαρµογή της ανωτέρω Σύµβασης. β. Παρατίθενται τρία (3) Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της εν λόγω Σύµβασης. (άρθρα 1, 2) 2. Επαναπροσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Μερών, τα οποία αποδέχονται το σύστηµα σή- µανσης, σηµατοδότησης και διαγράµµισης των οδών που περιγράφεται στη Σύµβαση και αποδέχονται να το υιοθετήσουν, µε τις προβλεπόµενες απαγορεύσεις. (άρθρα 3, 4) 3. Ρυθµίζονται, εκ νέου, θέµατα όσον αφορά: i) στις κατηγορίες των πινακίδων σήµανσης, που διακρίνονται σύµφωνα µε το καθοριζόµενο, από την ανωτέρω Σύµβαση, σύστηµα, ii) τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, iii) τις ρυθµιστικές πινακίδες (προτεραιότητας, απαγορεύσεων ή περιορισµών, υποχρεώσεων), iv) τις πινακίδες ειδικών ρυθµίσεων, ν) τις πληροφοριακές πινακίδες, vi) τις πινακίδες κατεύθυνσης, αναγνώρισης οδών, κ.λπ.. (άρθρα 5-22, σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα 1) 4. Περαιτέρω, επαναπροσδιορίζονται οι απαιτούµενες προδιαγραφές σχετικά µε: i) τη φωτεινή σηµατοδότηση για την κυκλοφορία των οχηµάτων και των πεζών, ii) τις διαγραµµίσεις των οδών (λωρίδων κυκλοφορίας, ποδηλατολωρίδων κ.λπ.), iii) τις πινακίδες σήµανσης οδικών έργων, iv) τη σηµατοδότηση ισόπεδων σιδηροδροµικών διαβάσεων κ.λπ.. (άρθρα 23-36, σε συνδυασµό µε τα Παραρτήµατα 1, 3) 5. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την προσχώρηση στη Σύµβαση και επικύρωση αυτής, τη δυνατότητα τροποποίησης και καταγγελίας αυτής, την επίλυση των διαφορών κ.λπ.. (άρθρα 37-48) 1. Με την ανωτέρω Συµφωνία, προβλέπεται η υποχρέωση των Συµβαλλοµένων Μερών για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι, το σύστη- µα οδικής σήµανσης και σηµατοδότησης, καθώς και των διαγραµµίσεων, που εφαρµόζεται στο έδαφός τους είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ανωτέρω Συµφωνίας και των Παραρτηµάτων αυτής. (άρθρο 1) 2. Περαιτέρω, επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την επικύρωση της Συµφωνίας, τη δυνατότητα τροποποίησης και καταγγελίας αυτής, την προσχώρηση σε αυτήν, την επίλυση των διαφορών κ.λπ.. (άρθρα 2-13) ΜΕΡΟΣ III Πρωτόκολλο επί των Διαγραµµίσεων των Οδών, προστιθέµενο στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία που συµπληρώνει 1. Με το ανωτέρω Πρωτόκολλο, επαναλαµβάνεται η υ- ποχρέωση των Συµβαλλοµένων Μερών για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι, το σύστηµα οδικών διαγραµµίσεων, που εφαρµόζεται στο έδαφος τους είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις του εν λόγω Πρωτοκόλλου και του Παραρτήµατος αυτού. (άρθρο 1) 2. Περαιτέρω, επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την επικύρωση του Πρωτοκόλλου, τη δυνατότητα τροποποίησης και καταγγελίας αυτού, την προσχώρηση σε αυτό, την επίλυση των διαφορών κ.λπ.. (άρθρα 2-13) II. Με το άρθρο δεύτερο: α) ορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου και β) καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη του ν. 1604/1986, µε τον οποίο είχαν κυρωθεί τα αρχικά κείµενα των υπό κύρωση τροποποιούµενων Συµβάσεων. III. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, ούτε του προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών.

Εισηγητική Έκθεση. Ακολουθεί η αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Εισηγητική Έκθεση Λόγω της παρατηρούμενης αύξησης των ποδηλατών, ιδίως στις πόλεις, κρίνεται αναγκαίο ο ισχύων Κ.Ο.Κ. να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί ώστε να ρυθμιστούν συνολικά τα ζητήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Στις 19 Μαΐου 2016, υπεγράφη στις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να λάβει η Ένωση όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 314 final 2014/0162 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις σχετικές επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών α- κτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού. (Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV)» Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Τροποποίησης υπ α- ριθµ. 2 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσης µεταξύ του Υ- πουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύ- µπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση των υπ αριθµ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη-

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 23 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.248/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την Κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80)

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. ΒΜ5/30428/80 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών. (ΦΕΚ 589/Β/30-6-80) Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 1758/88 Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύµβαση για την αστική ευθύνη στον τοµέα πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι.

Θέµα: Ισχύουσες διατάξεις µε το Ν. 4070/12 για θέµατα αρµοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. 17α/01/100/ΦΝ433.β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Καταβολή της ειδικής αποζηµίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε ό- σους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011»

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο Μόνο Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του π.δ. 85/2012 (Α 141) καταργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

250

250 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Αριθµ. 302 /12 / 2013 ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση τoυ Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα