ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 1. Σε κάθε πρόσκληση/προκήρυξη στον τύπο, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιπλέον σε κάθε έντυπο υλικό ή φυλλάδιο ή βιβλίο- σε εσωτερική σελίδα ή στο οπισθόφυλλο - θα πρέπει να αναφέρεται η φράση ότι το παρόν έντυπο εκδόθηκε στο πλαίσιο της πράξης. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Για το διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό που μεταδίδεται με μέσα ηλεκτρονικά, ή για το οπτικό-ακουστικό υλικό προβολής, εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές. Σε μια ιστοσελίδα τα logos τοποθετούνται στην αρχική σελίδα, (home page), όπου πρέπει να υπάρχουν και οι σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μια ιστοσελίδα τα logos τοποθετούνται στην αρχική σελίδα, (home page), όπου πρέπει να υπάρχουν και οι σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση.* Στον επισυναπτόμενο Οδηγό Πληροφόρησης και Δημοσιότητας παρατίθενται σχετικά υποδείγματα σήμανσης. 3. Για δράσεις που εμπλέκουν άλλους συμμετέχοντες εκτός του δικαιούχου, (δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δράσεις π.χ. για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού ή για ορισμένο/συγκεκριμένο κοινό) Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην δράση ενημερώνονται για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο δικαιούχος πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που συγχρηματοδοτείται από την, σε κάθε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιολογίων ή άλλων πιστοποιητικών, που αφορούν τη δράση. Επίσης, σε όλα τα έγγραφα και το υλικό πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο δικαιούχος ενημερώνει τον/τους αναδόχους που αναλαμβάνει/ουν την εκτέλεση τμήματος/ων του έργου, για την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (ανακοινώσεις, πινακίδες, κ.ά.)*. Η ανάρτηση των πινακίδων είναι υποχρεωτική για την ενημέρωση του κοινού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και μετά την υλοποίησή του. 1

2 Συμπληρωματικές οδηγίες κατευθύνσεις Η μη τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων επισύρει σημαντικές κυρώσεις από τα όργανα ελέγχου, τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μέτρα, έχει την δυνατότητα να θέσει κατά περίπτωση, επί μέρους συμπληρωματικούς κανόνες για την τήρηση των απαιτήσεων της προβολής και δημοσιότητας των έργων του προγράμματος, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού. Ο δικαιούχος συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας για την τήρηση των κανόνων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων Προβολής και Δημοσιότητας. Ο δικαιούχος καταγράφει τα στοιχεία δημοσιότητας για το έργο του, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής του Ε.Λ.Κ.Ε. το οποίο θα παρέχει συμβουλές σχετικά με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σε θέματα προβολής και δημοσιότητας έργων Ε.Σ.Π.Α. Κάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να αποστέλλει ένα αντίτυπο από κάθε ενέργεια προβολής δημοσιότητας του έργου (π.χ. ημερίδες, έκδοση ενημερωτικού υλικού προβολής, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) στο Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής του Ε.Λ.Κ.Ε. όπου θα τηρείται το συνολικό αρχείο της δημοσιότητας του σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του φορέα μας. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τις διακηρύξεις/προκηρύξεις του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Ψηφιακής Σύγκλισης». Στη περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος υποχρεούται να αναρτά το σχέδιο της διακήρυξης/προκήρυξης για διαβούλευση για 15 ημέρες στη διαδικτυακή του διεύθυνση. *Τα σχετικά λογότυπα με τις αναφορές, περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα. 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΛΟΓΟΤΥΠΑ & ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ (SLOGAN) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Επισυνάπτονται οι οδηγίες δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 4

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ... 6 Δημοσιότητα πριν από την υλοποιηση των πράξεων... 7 Δημοσιεύσεις στον τύπο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης Υλοποίηση άλλων δράσεων δημοσιότητας ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ υλοποιηση ΔράσεΩΝ ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Υποδείγματα σηματοδότησης έντυπης ή/και ψηφιακής επικοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η επικοινωνία δεν είναι απλώς ένας κρίσιμος παράγοντας στην επιτυχία του προγράμματος αλλά αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισής του. Η καλή προβολή του προγράμματος μέσω των δράσεων επικοινωνίας συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλή του διαχείριση. Ο κατάλληλος σχεδιασμός των δράσεων επικοινωνίας, σ αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι οι εν δυνάμει δικαιούχοι του προγράμματος έχουν πληροφορηθεί για τις δυνατότητες υλοποίησης των έργων τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή». Dr. Danuta Hubner 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η επικοινωνία συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση των πολιτών για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων καθώς και στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υποχρεώσεων που διασφαλίζουν την διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης των πόρων, που στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Το περίγραμμα των υποχρεώσεων προσδιορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «για τον καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής» άρθρο 69 «Ενημέρωση και Δημοσιότητα» και στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, «Ενημέρωση και Δημοσιότητα» και στα άρθρα 2-10, τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση του άρθρο 69 του προαναφερόμενου Κανονισμού, όπου καθορίζεται το πλαίσιο δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο , είναι: Η ανάδειξη του ενεργού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου (ΕΤΠΑ) καθώς και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συνδρομής κατά την υλοποίηση των πράξεων. Η προβολή και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ως εργαλείου για την εφαρμογή της πολιτικής της συνοχής και όχι μόνο ως μέσου χρηματοδότησης. Η ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών, κοινωνικών και οικονομικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας με την αξιοποίησή τους για την: 1 Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. ( ). Εναρκτήρια ομιλία της επιτρόπου στο συνέδριο «Telling the story, Communicating Cohesion Policy together»

8 Προώθηση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας για τις νέες τεχνολογίες Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ και την προώθηση της επιχειρηματικότητάς τους με την χρήση εξειδικευμένων επενδυτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων Βελτίωση της παραγωγικότητας της Δημοσίας Διοίκησης με ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις Η πληροφόρηση των πολιτών για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ δράσεων του Ε.Π, που συμβάλλουν στην ισότιμη συμμετοχή τους στις δράσεις της Ψηφιακής Ελλάδας και στην πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τη Δημόσια Διοίκηση για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 4 Η διαφάνεια της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων διασφαλίζεται αφενός με την επαρκή δημοσιοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων 2 και αφετέρου με την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση του καταλόγου των Δικαιούχων Φορέων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Ε.Π. Η εκ μέρους των Δικαιούχων αποδοχή της λήψης χρηματοδότησης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στον κατάλογο των δικαιούχων φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Ο κατάλογος των Δικαιούχων του Προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια 3 και χρήσιμο εργαλείο στους πολίτες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Οργανισμούς και άλλους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις ευκαιρίες, το πλαίσιο συμμετοχής καθώς και την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συγχρηματοδότησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» συμπεριλαμβάνεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο ως εθνικό όργανο του συστήματος προγραμματισμού διασφαλίζει ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου συμφωνούν με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Μέσω των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιτυγχάνεται η ενημέρωση της κοινής γνώμης αναφορικά με τη συνεργασία της Ε.Ε. και των Ελληνικών Αρχών για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Χώρας και η γνωστοποίηση ότι η συνεισφορά της Κοινότητας προστίθεται στις εθνικές επενδύσεις της ψηφιακής στρατηγικής της. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας περιλαμβάνει το συνολικό περίγραμμα σήμανσης καθώς και αρκετά υποδείγματα ανάρτησης πινακίδων για τη διευκόλυνση του έργου των Δικαιούχων Φορέων, παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η αναφορά και συμπερίληψη όλων των ειδικών περιπτώσεων των δράσεων του Ε.Π. 2 Ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006/C 179/02) 3 Commission Green Paper on the European Transparency Initiative (COM(2006)0194) ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

9 Οι υπεύθυνοι έργων των Δικαιούχων Φορέων, οι οποίοι επιθυμούν επιπλέον διευκρινήσεις για τον τρόπο προβολής ή τα σημεία τοποθέτησης των υποχρεωτικών πινακίδων σε έργα που από τη φύση τους απαιτούν εξειδικευμένη δημοσιότητα, καλούνται να εντοπίζουν έγκαιρα τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες και να επικοινωνούν με τους Υπεύθυνους Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την άμεση αντιμετώπισή τους. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η εφαρμογή των κανόνων δημοσιότητας και ιδίως η προβολή του Φορέα χρηματοδότησής των δράσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» καθώς και η ανάρτηση των προσωρινών διαφημιστικών κατά τη διάρκεια και των μόνιμων επεξηγηματικών πινακίδων μετά την ολοκλήρωσή των έργων, όπου και όπως αυτό απαιτείται, αποτελούν υποχρεωτικούς όρους δημοσιότητας των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την ορθή τους υλοποίηση. 5

10 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 6 Ορισμός του Δικαιούχου Ως «Δικαιούχος» ορίζεται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Όλοι οι Φορείς που καθίστανται Δικαιούχοι των πράξεων του Προγράμματος έχουν υποχρέωση λήψης μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τα οποία συμβάλλουν στην προβολή, διαφάνεια και αναγνωρισιμότητα αυτών των πράξεων από το ευρύ κοινό. Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την τήρηση των υποχρεώσεών τους έχει η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Κάθε δράση δημοσιότητας που υποχρεούται ή προτίθεται να πραγματοποιήσει ο Δικαιούχος Φορέας, κατά την έναρξη, υλοποίηση και την ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα από το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 περιγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα δημοσιότητας και να υλοποιείται πάντοτε σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας συμπεριλαμβάνονται: η δημοσιοποίηση των προκηρύξεων στην οικεία ιστοσελίδα η δημοσίευση των περιλήψεων των προκηρύξεων στον τύπο η δημιουργία πινακίδων (προσωρινών διαφημιστικών και μόνιμων επεξηγηματικών) η παραγωγή ενημερωτικού οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού (κατά περίπτωση) η έκδοση έντυπου ενημερωτικού προωθητικού υλικού για την προβολή των πράξεων έργων (προαιρετικά) η διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης του κοινού για τις συγκεκριμένες πράξεις που εκτελούν (προαιρετικά) η παραγωγή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μηνυμάτων προβολής των πράξεων (προαιρετικά) Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων βασίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων και ιδίως των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) στην πληροφόρηση αναφορικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις των διαρθρωτικών ταμείων -άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006- είναι υποχρεωτική, γι αυτό από τους Δικαιούχους των έργων απαιτούνται ενέργειες που προάγουν τη διάχυση της πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ή διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει κατ ελάχιστον να συμμορφώνονται 4 με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) W3C-WAI, έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», για τη διευκόλυνση ηλε-προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις δημόσιες ιστοθεσίες, στο πλαίσιο εφαρμογής και της εθνικής πολιτικής «Σχεδιάζοντας για όλους» 5 καθώς και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν 3861/ του «Προγράμματος Διαύγεια». Υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών πρέπει να τεκμηριώνουν αναλυτικά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών. Επιπλέον, η πολιτική της Ε.Ε. e-inclusion για τη μείωση του χάσματος χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία συμβάλλουν στην διασφάλιση της ισότιμης, χωρίς εξαιρέσεις ή αποκλεισμούς, συμμετοχή όλων των πολιτών στις ΤΠΕ και στην καταπολέμηση των διακρίσεων εξαιτίας φύλου, φυλής, καταγωγής 7. 4 Άρθρο 10 -Σύμφωνο αποδοχής όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης 5 6 COM (2010)636 τελικό 7 Άρθρο 19 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

11 Δημοσιότητα πριν από την υλοποιηση των πράξεων Δεδομένης της τήρησης μιας ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας για την προβολή και αναγνωρισιμότητα των Ε.Π. και των Διαρθρωτικών Ταμείων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) η εφαρμογή των τεχνικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που ακολουθούν πρέπει να πραγματοποιείται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας με ενιαίο τρόπο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Οι απαιτήσεις ανάληψης δράσεων Δημοσιότητας από τον εκάστοτε Δικαιούχο Φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων του Ε.Π., περιγράφονται πολύ συνοπτικά στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων κάθε πράξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, η τήρηση των «τεχνικών χαρακτηριστικών δημοσιότητας» του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 είναι υποχρεωτική κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών δημοσιοποίησης των έργων, όπως: κατά την ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα (του Δικαιούχου): των σχεδίων διακήρυξης για δημόσια διαβούλευση των διακηρύξεων των διαγωνισμών, ως αναθέτουσα αρχή κατά τη δημοσίευση των περιλήψεων των διακηρύξεων των έργων στον εθνικό ή/και περιφερειακό τύπο 8, κατά την ανάρτηση των περιλήψεων διακηρύξεων στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» για την ενίσχυση της διαφάνειας 9 Κατά την διάρκεια υλοποίησης καθώς και μετά την υλοποίηση με την ανάρτηση των πινακίδων για την ενημέρωση του κοινού. 7 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας είναι τα εξής: Η προβολή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκή σημαία), σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα που καθορίζονται ακριβώς στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1828/2006, (βλ. παράρτημα Οδηγού Δημοσιότητας) και η αναφορά στην. Η αναφορά στο οικείο Διαρθρωτικό Ταμείο από το οποίο αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των πράξεων. Η αναφορά στο Ταμείο γίνεται ολογράφως και όχι συνοπτικά, δηλ. Το επιλεγμένο μήνυμα του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση «Ψηφιακή Ελλάδα, όλα είναι δυνατά» Ο λογότυπος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα γραφιστικά πρότυπα (βλ. ιστοσελίδες 8 Άρθρο 4, Κανόνες Δημοσιότητας του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 9 Ν. 3861/2010, άρθρο 2 παρ. 16

12 η δημοσιευση των πραξεων στις Ιστοσελίδες ΤΩΝ Δικαιούχων Kατά την ανάρτηση των Διακηρύξεων, των Τευχών Προκηρύξεων καθώς και των ανακοινώσεων με τα Σχέδια Διακηρύξεων για δημόσια Διαβούλευση έργων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» oι Δικαιούχοι Φορείς πρέπει να προβάλλουν στις ιστοσελίδες τους τον φορέα χρηματοδότησης των πράξεων μέσω ενός banner που περιλαμβάνει: το έμβλημα της Ε.Ε., την αναφορά στην Ε.Ε. & στο Διαρθρωτικό Ταμείο, τον λογότυπο του Ε.Π. και τον λογότυπο του ΕΣΠΑ, ως εξής: Η σηματοδότηση πρέπει να εμφανίζεται στο πάνω μέρος της υπο-σελίδας και πριν από το κείμενο της διακήρυξης. Παράδειγμα 8 ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

13 Ανάλογη σήμανση και προβολή του φορέα χρηματοδότησης και η φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρέπει να εμφανίζεται : Στην αρχική σελίδα, σε εμφανές σημείο, του διαδικτυακού τόπο (site) ή της διαδικτυακής πύλης (portal) των Φορέων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Στους ιστότοπους, ιστοσελίδες, πλατφόρμες που αναπτύσσουν και προβάλλουν ψηφιακό περιεχόμενο ή φιλοξενούν και προβάλλουν ψηφιακό περιεχόμενο, (όπου η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη εισαγωγής στην εφαρμογή ή στην οθόνη του κεντρικού μενού πριν από την έναρξη της προβολής του ψηφιακού περιεχομένου). Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω portal προς τους πολίτες, όπως π.χ. οι εφαρμογές ευρυζωνικότητας μέσω ασύρματου δικτύου. Σε όλες προαναφερόμενες περιπτώσεις μέσω του εμβλήματος της Ε.Ε., του λογοτύπου του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του λογοτύπου του ΕΣΠΑ πρέπει να δημιουργούνται οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες της Ε.Ε. του Ε.Π. και του ΕΣΠΑ. 9

14 Δημοσιεύσεις στον τύπο Κατά τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων ή περιλήψεων προκηρύξεων στον τύπο τα τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα δημοσιότητας πρέπει να προηγούνται του κειμένου της διακήρυξης (να είναι δηλ. τοποθετημένα στην κορυφή της ανακοίνωσης και πριν από το σώμα της διακήρυξης), ενώ η αναπαραγωγή του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λογότυπου του ΕΣΠΑ να γίνεται σε κλίμακα του γκρι και να είναι ίσων διαστάσεων. Συγκεκριμένα, η σηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει: το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανόμενης και της αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το το επιλεγμένο μήνυμα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως εμφανίζεται στον λογότυπο. τον λογότυπο του ΕΣΠΑ Ο τίτλος του Υπουργείου ή της εκάστοτε Περιφέρειας, όπου ανήκει διοικητικά η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναγράφεται στο εισαγωγικό μέρος της ανακοίνωσης. Υπόδειγμα 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Ότι ισχύει για τις καταχωρήσεις των περιλήψεων προκηρύξεων στον τύπο ισχύει και για τις ανακοινώσεις - περιλήψεις που δημοσιεύονται - αναρτώνται στο διαδίκτυο. ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

15 Επίσης, εφόσον ο Δικαιούχος επιθυμεί να προσθέσει και τον δικό του λογότυπο σε μια καταχώρηση στον τύπο ή σε ανακοίνωση στο διαδίκτυο μπορεί να τον τοποθετήσει ανάμεσα στον λογότυπο του Ε.Π. και στον λογότυπο του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το παράδειγμα που ακολουθεί στο banner: θέση λογοτύπου Δικαιούχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΔΗΜΟΣ... ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανακοίνωση/Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Για τις περιλήψεις των προκηρύξεων που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» παραθέτουμε δύο εναλλακτικές μορφές που πρέπει να εμφανίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσιότητας, ανάλογα με τον τύπο εγγράφου που χρησιμοποιείται και πάντοτε στην κορυφή του εγγράφου και πριν από το σώμα της ανακοίνωσης, ενώ τα πλήρη στοιχεία της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής του έργου εμφανίζονται λεκτικά: 11 Υπόδειγμα, για έγγραφο με την μορφή ανακοίνωσης θέση λογοτύπου Δικαιούχου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ / ΔΗΜΟΣ... ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανακοίνωση/Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

16 Υπόδειγμα, για χρήση της κλασσικής φόρμας εγγράφου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» κάτω μέρος εγγράφου - υποσέλιδο θέση λογοτύπου Δικαιούχου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

17 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης Ο Δικαιούχος Φορέας σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή οφείλει να ενημερώνει τους εκάστοτε αποδέκτες των έργων και το ευρύ κοινό για την υλοποίηση της πράξης καθώς και για την ωφέλεια που αποφέρει στην ποιότητα της ζωής του πολίτη. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται με την ανάρτηση πινακίδων, οι οποίες προβάλλουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας μέσω του Ε.Π. Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος οφείλει κατ ελάχιστον να αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο χώρο που υλοποιείται η πράξη. Η υποχρέωση ανάρτησης πινακίδων αφορά σε έργα των οποίων η συνολική δημόσια συνεισφορά υπερβαίνει τα ευρώ, εφόσον οι πράξεις από τις οποίες προέρχονται αφορούν στη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Ι. Ανάρτηση προσωρινής διαφημιστικής πινακίδας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης: Η πινακίδα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ευρωπαϊκή σημαία), σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα, όπως αυτά καθορίζονται ακριβώς στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1828/2006 και την αναφορά στην (ολογράφως). Αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο, η αναφορά αυτή γίνεται ολογράφως και όχι συνοπτικά, δηλ. Το επιλεγμένο μήνυμα του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Ελλάδα, όλα είναι δυνατά» Τον λογότυπο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ακολουθώντας τα αντίστοιχα γραφιστικά πρότυπα που δίδονται για το ΕΣΠΑ 13 Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον 25% της πινακίδας (εικονιζόμενες με την ένδειξη Β στο υπόδειγμα).

18 Υπόδειγμα διάταξης διαφημιστικής πινακίδας: A Υπουργείο ή Περιφέρεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης) Ονομασία πράξης Προϋπολογισμός 25% τουλάχιστον Β Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14 Η περιοχή Α θα πρέπει να είναι ίση με την περιοχή Β (25% τουλάχιστον) Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους όπως και με την σημαία της Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΙ. Ανάρτηση επεξηγηματικής πινακίδας μετά την υλοποίηση της πράξης: Το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, εφόσον η δημόσια συνεισφορά του υπερβαίνει τις , ο Δικαιούχος έχει υποχρέωση αντικατάστασης της διαφημιστικής και τοποθέτηση ευδιάκριτης, ευμεγέθους, μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας. Αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαφημιστικής πινακίδας, εκτός από τον προϋπολογισμό έργου, ο οποίος αντικαθίσταται από τον τύπο του έργου. Επιπλέον, το υλικό κατασκευής της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας καθώς και ο τρόπος τοποθέτησης της πρέπει να διασφαλίζουν την μονιμότητα της εγκατάστασής της. Η πινακίδα αυτή πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευμεγέθης, ώστε όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνει να διακρίνονται εύκολα (να είναι ευανάγνωστες) από κάποια απόσταση, διευκολύνοντας έτσι τους πολίτες στην πληροφόρησή τους για τη συνεισφορά των πολιτικών για την συνοχή στην ποιότητα της ζωής τους. ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

19 Υπόδειγμα διάταξης πινακίδας: A Υπουργείο ή Περιφέρεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης) Ονομασία πράξης Τύπος έργου 25% τουλάχιστον Β Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ως «Τύπος έργου» ορίζεται η θεματική προτεραιότητα/κατηγορία πράξης όπως ακριβώς εμφανίζεται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. 15 ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κατά την υλοποίηση πράξεων που συνίστανται στην αγορά φυσικού ή υλικού αντικειμένου (όπως π.χ. εξοπλισμού, εργασίες υλικοτεχνικής υποδομής, κλπ) συνολικής Δημόσιας Δαπάνης άνω των απαιτείται η ανάρτηση μόνιμων ευδιάκριτων επεξηγηματικών πινακίδων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης των πράξεων. Οι συγκεκριμένες πινακίδες πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάρτηση πινακίδας τότε πρέπει να λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα δημοσιότητας της πράξης, όπως η διοργάνωση εκδήλωσης σε συνδυασμό με την έκδοση ενημερωτικής αφίσας ή εντύπου κλπ. Τα «άλλα κατάλληλα μέτρα» δημοσιότητας επιλέγονται κατά περίπτωση (ανάλογα με τη φύση των έργων) και συνεργασία του δικαιούχου με την Διαχειριστική Αρχή. Όπου δεν είναι δυνατή η ανάρτηση μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας, όπως δηλαδή επάνω σε φυσικά μικρά αντικείμενα, όπως π.χ. η επιφάνεια ενός στυλό, καθώς επίσης και σε μικρές επιφάνειες όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα -smart phones- θα πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα για την αναγνωρισιμότητα και δημοσιότητα της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διαρθρωτικού Ταμείου. Αυτά είναι κατ ελάχιστον το έμβλημα, η αναφορά στην Ε.Ε. και η αναφορά στο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

20 Ανάλογα με το μέγεθος και την επιφάνεια του αντικειμένου μπορεί να προστίθεται και η προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ε.Π. gov.gr κατά περίπτωση. Παραδείγματος χάριν 16 τοποθέτηση της πινακίδας - Υλικό κατασκευής Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την τοποθέτηση της πινακίδας, για το αν δηλ. πρέπει να βρίσκεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε κεντρικό σημείο με τη μέγιστη δυνατή ορατότητα από το ευρύ κοινό. Το σημείο αυτό πρέπει να είναι προστατευμένο από το ενδεχόμενο ζημιών από ανθρώπινο χέρι ή από φυσικές καταστροφές. Το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι διαφανές plexiglas ή/και λευκό αλουμίνιο, ανάλογα με τη θέση και φύση του έργου. Κατασκευή από υλικά με ελάχιστη αντοχή, όπως π.χ. χαρτόνι ή χαρτί, δεν ενδείκνυται διότι καταστρέφεται εύκολα. Η ενδεχόμενη χρήση τους και δεν καλύπτει τις προδιαγραφές δημοσιότητας, του άρθρου 8 του Κανονισμού 1828/2006. Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά Υλικό κατασκευής: διαφανές plexiglas 5 mm ή λευκό αλουμίνιο Διάσταση πινακίδας: 31,5 χ 41,5 χ 0,8 cm τουλάχιστον. Οι προτεινόμενες διαστάσεις δεν είναι περιοριστικές, μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη κατασκευή αλλά όχι μικρότερη. Εκτύπωση σε διαφανές plexiglas 5 mm, πάνω σε διαφανές φιλμ, ενσωματωμένο στην πίσω πλευρά του plexiglas. Η εκτύπωση των εμβλημάτων λογοτύπων πρέπει να είναι τετράχρωμη, με χρήση εικονιδίων υψηλής ανάλυσης (.eps), ώστε να μην παρουσιάζουν απόκλιση από τα πρωτότυπα. Γραμματοσειρά εκτύπωσης: Myriad Pro Τοποθέτηση πινακίδας: σε ευθεία, κάθετη επιφάνεια με αποστάτες ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ο Δικαιούχος ή/και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των πράξεων οφείλει να τηρεί πλήρη φάκελο των δράσεων δημοσιότητας ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα παροχής αποδεικτικών στοιχείων επιβεβαίωσης των δράσεων που πραγματοποίησε ή/και στοιχείων για την προβολή των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης, η προσωρινή διαφημιστική πινακίδα και όλες οι δράσεις πληροφόρησης έχουν πραγματοποιηθεί (όπως π.χ. οι καταχωρήσεις στον τύπο, έκδοση ενη- ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

21 μερωτικού υλικού, φωτογραφίες από εκδηλώσεις ενημέρωσης, δείγματα εντύπου ή ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, κλπ) και σε κάθε περίπτωση, οι φωτογραφίες από τις διαφημιστικές πινακίδες, μετά την αντικατάστασή τους από τις μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες, πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά την επιτόπια επαλήθευση των πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και άλλους ελεγκτικούς φορείς. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όλες οι πινακίδες των έργων, μετά την τοποθέτησή τους σε κομβικά σημεία με την μέγιστη δυνατή ορατότητα και προσβασιμότητα από το ευρύ κοινό, πρέπει να φωτογραφούνται από τον φορέα που έχει αναλάβει την υλοποίηση του εκάστοτε έργου και να αποστέλλονται στον Δικαιούχο ή εφόσον πρόκειται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Η συλλογή των φωτογραφιών είναι υποχρεωτική και αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των ) του Ε.Π. και πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Δικαιούχο Φορέα, ο οποίος κατά την ολοκλήρωση κάθε πράξης μαζί με τα άλλα παραδοτέα έγγραφα οφείλει να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ολόκληρο το ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών των έργων. Δεδομένης της ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάρτησή των φωτογραφιών των διαφημιστικών και μόνιμων επεξηγηματικών πινακίδων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου απαιτείται η έγκαιρη συλλογή τους η οποία θα διευκολύνει την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. ΚΡΙΣΙΜΕΣ επισημάνσεισ Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να επιφέρει κατ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του εκάστοτε έργου, (βλέπε και «Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ », σελ. 29) Δικαιούχοι που πρόκειται να υλοποιήσουν ή έχουν ξεκινήσει ήδη την υλοποίηση έργων που «μεταφέρθηκαν» από την 3 η προγραμματική περίοδο στο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις δημοσιότητας προσδιορίζονται από την προγραμματική περίοδο χρηματοδότησης του εκάστοτε έργου, πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα προαναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και μέτρα δημοσιότητας που ισχύουν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο Δικαιούχοι που έχουν αναλάβει την υλοποίηση έργων «γέφυρες» πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα δημοσιότητας και των δύο προγραμματικών περιόδων. Συγκεκριμένα, εκτός από τα προαναφερόμενα μέτρα δημοσιότητας που αφορούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο , θα πρέπει συμπληρωματικά να εφαρμόσουν και τα μέτρα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου , όπως αυτά περιγράφονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/ Δηλαδή, για την επαρκή σηματοδότηση ενός έργου γέφυρας να υπάρχει κατ ελάχιστον μια αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τα δεδομένα του Γ ΚΠΣ και μια αναγνωριστική πινακίδα ΕΣΠΑ. Υπόδειγμα για την κατασκευή της αναμνηστικής πλάκας (περιόδου ) απεικονίζεται στο παράρτημα του παρόντος Οδηγού (σελ.30). Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας ή Δικαιούχος αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν καλύπτεται με τη δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις που ορίζονται από το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/ /ΕΥΣΣΑΑΠ 2807/ /Ενημέρωση σε σχέση με ευρήματα ελέγχων 11 Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων

22 Υλοποίηση άλλων δράσεων δημοσιότητας Κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι διοργανωτές πρέπει να προβάλλουν την κοινοτική συνδρομή στις προβαλλόμενες παρεμβάσεις με την παρουσία του εμβλήματος (σημαίας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της εκδήλωσης και με την εμφάνιση της ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας που ακολουθεί σε όλα τα έγγραφα, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, αφίσες ή banner που πλαισιώνουν την εκδήλωση. Υπόδειγμα θέση λογοτύπου Δικαιούχου * Η παραπάνω ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα πρέπει να χρησιμοποιείται και κατά τη δημιουργία έντυπου ή ψηφιακού πληροφοριακού υλικού, όπως στα εξώφυλλα οπισθόφυλλα των εντύπων, στα καλύμματα και τις ετικέτες των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης, ως εξής: 18 Υπουργείο ή Περιφέρεια τίτλος Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ».. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ θέση λογοτύπου Δικαιούχου * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης * Η προβολή του λογοτύπου του Δικαιούχου είναι προαιρετική ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

23 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στη συνέχεια παρατίθενται τα είδη των πράξεων, η δημοσιότητα των οποίων παρουσιάζει λόγω της φύσης τους κάποιες ιδιαιτερότητες: 1. Οι πράξεις κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων 2. Οι πράξεις που αφορούν σε οριζόντια έργα και σε έργα τοπικής εμβέλειας, τα οποία είτε εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ » είτε εντάσσονται στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ » και συγχρηματοδοτούνται από αυτό καθώς από ένα ή περισσότερα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 19

24 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔράσεΩΝ ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης, δικαιούχοι είναι οι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση και οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται με τα κατάλληλα μέσα για τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Κανονισμού 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των πράξεων. Οι Δικαιούχοι κατά την υλοποίηση ψηφιακών δράσεων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, όπως παραδείγματος χάριν «digi-content, «digi-retail, «e-security, «digi-lodge και άλλων, μετά την ολοκλήρωση της πράξης και ανεξαρτήτως του ύψους της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς της ενίσχυσης, πρέπει για την ενημέρωση του κοινού να αναρτούν ευδιάκριτη ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα 12, σε κεντρικό σημείο μέσα στην επιχείρηση ή στην είσοδο της, αναγνώσιμη από τους πολίτες. Υπόδειγμα 1 A Υπουργείο ή Περιφέρεια 20 H επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση«και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης) Τίτλος έργου (συνοπτική περιγραφή τίτλου) 25% τουλάχιστον Β Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το υπόδειγμα μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας αφορά στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου, Κρήτης Νήσων Αιγαίου, Αττικής. Επισήμανση: Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της επιχείρησης που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκε από την χρηματοδότηση, στο ψηφιακό κατάστημα επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή στο ψηφιοποιημένο περιεχό- 12 Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ , σελ. 43 ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

25 μενο έργου θα πρέπει υποχρεωτικά να προβάλλεται ο φορέας χρηματοδότησης της πράξης, π.χ. digiretail, ως εξής: Λογότυπος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης * Μέσω της δράσης, π.χ. digi-retail» η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» & του. (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Επίσης, μέσω των 4 λογοτύπων πρέπει να δημιουργούνται οι σύνδεσμοι (hyperlinks) που οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες της Ε.Ε., του Ε.Π., του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και του ΕΣΠΑ. Για τις κρατικές ενισχύσεις που χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως π.χ. οι δράσεις «Ψηφιακό Μέλλον», που αποσκοπούν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφορικά με την προώθηση χρήσης ΤΠΕ, για την κατασκευή μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας να χρησιμοποιηθεί το Υπόδειγμα 2. Υπόδειγμα 2 21 A Υπουργείο ή Περιφέρεια Ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Τίτλος έργου (συνοπτική περιγραφή τίτλου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25% τουλάχιστον Β Για άλλες δράσεις δημοσιότητας και προβολής (όπως π.χ. έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, δημιουργία ψηφιακού διαφημιστικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, κλπ.) που αναλαμβάνει ο Δικαι- * Ο λογότυπος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης είναι προαιρετικός

26 ούχος ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, κατά την έναρξη, την υλοποίηση ή/και την περάτωση του έργου, οφείλει να συμμορφωθεί με τους προαναφερόμενους κανόνες δημοσιότητας και να τους πραγματοποιεί πάντοτε σε συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς πρέπει να διατηρούν ψηφιακό αρχείο των πινακίδων και άλλων δράσεων δημοσιότητας των έργων τους. Για την έντυπη ή ψηφιακή προβολή και επικοινωνία των εν λόγω δράσεων, παραθέτουμε ορισμένα υποδείγματα σηματοδότησης, για χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με την φάση υλοποίησης κάθε πράξης: Υπόδειγμα 1 θέση λογοτύπου Δικαιούχου * Η δράση κρατικής ενίσχυσης {π.χ. ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές ταμπλέτες (digi-mobile)} υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του ΠΕΠ (π.χ. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης 22 Επισήμανση: Ο τίτλος του εκάστοτε Υπουργείου ή Περιφέρειας μπορεί να εμφανίζεται λεκτικά, όπως: Υπόδειγμα 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ θέση λογοτύπου Δικαιούχου* Η δράση κρατικής ενίσχυσης {π.χ. ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές ταμπλέτες (digi-mobile)} υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του ΠΕΠ (π.χ. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης * Ο λογότυπος του Δικαιούχου είναι προαιρετικός ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

27 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά μέτρα δημοσιότητας πρέπει να λαμβάνονται από τους Δικαιούχους των πράξεων των έργων, τα οποία είτε χαρακτηρίζονται ως «οριζόντια έργα», δηλαδή χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) είτε χαρακτηρίζονται ως «έργα τοπικής εμβέλειας» τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) ενώ η διαχείριση τους πραγματοποιείται από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή εντάσσονται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Για την διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων πληροφόρησης από τους Δικαιούχους των προαναφερόμενων πράξεων των Οριζόντιων Έργων και των Έργων Τοπικής Εμβέλειας επισημαίνουμε τα εξής: Στις περιπτώσεις όπου, η υλοποίηση πράξεων ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών γίνεται με άμεσο τρόπο (δηλαδή, σε περίπτωση μη ύπαρξης προπαρασκευαστικών εργασιών ή κάποιας μορφής εργοταξίου), όπως, παραδείγματος χάριν, σε έργα για την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής σχολικών μονάδων η τοποθέτηση προσωρινών διαφημιστικών πινακίδων μπορεί να παραληφθεί. Επισημαίνεται όμως, ότι στις περιπτώσεις μη χρήσης προσωρινής διαφημιστικής πινακίδας, απαιτείται η άμεση τοποθέτηση μόνιμων επεξηγηματικών πινακίδων σε κεντρικά σημεία ορατά από το ευρύ κοινό (όπως π.χ. σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 13, η οποία θα εφοδιασθεί με τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (όπως, διαδραστικούς πίνακες, συστήματα προβολής, κινητά εργαστήρια κλπ). Προκειμένου για τη δημοσιότητα έργων που αφορούν π.χ. επέκταση ευρυζωνικότητας υποδομών και δικτύων, η σχετική πληροφόρηση πρέπει να εμφανίζεται ως εξής: Μέσω των προσωρινών διαφημιστικών πινακίδων, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους ανάπτυξης και εγκατάστασης των υποδομών λογισμικού και υλισμικού (hardware), όπως, π.χ. στο γραφείο του υπεύθυνου για την ανάπτυξη του λογισμικού του έργου, στα σημεία (εργοτάξια) όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την εγκατάσταση των υποδομών. στη σχετική αλληλογραφία που αποστέλλεται προς τους Δικαιούχους ή τους Φορείς υλοποίησης του έργου, μέσω του internet provider (παρόχου διαδικτύου), ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο δίκτυο. Με την ανάρτηση των μόνιμων επεξηγηματικών πινακίδων (6 μήνες μετά την περάτωση κάθε έργου) στην είσοδο κάθε συνδεδεμένου κτιρίου, με στόχο την άμεση πληροφόρηση των πολιτών για την ωφέλεια τους από το έργο. Σε κάποιες περιπτώσεις έργων, οι μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες είναι σκόπιμο να τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις των Φορέων που είναι αποδέκτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανάπτυξης επέκτασης ευρυζωνικών υποδομών και δικτύων, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών για την αναβάθμιση των παρεχομένων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών από την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας. 23 Στα έργα ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές θα 13 Panorama-inforegio 2009/2010 Communicating EU Regional Policy Meeting your communication requirements

28 πρέπει να τοποθετούνται αρχικά προσωρινές και στη συνέχεια μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες στους κύριους κόμβους, στους κόμβους διανομής και στους κόμβους παθητικών και ενεργών υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης των άμεσα ωφελούμενων Φορέων. Στα έργα που αφορούν σε παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου πρέπει κατά τη διάρκεια της παραγωγής να αναρτάται μια προσωρινή διαφημιστική πινακίδα και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου σε κεντρικό σημείο των εγκαταστάσεων παραγωγής του ψηφιακού περιεχομένου να τοποθετείται η μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα 14. Επιπλέον, κατά την παραγωγή το ψηφιακού περιεχομένου ενός έργου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσιότητας (σήμανση) πρέπει να ενσωματώνονται με το ψηφιακό περιεχόμενο και να εμφανίζονται στην αρχή κατά την έναρξη της προβολής του ψηφιακού περιεχομένου, ώστε το ευρύ κοινό να ενημερώνεται εκ των προτέρων για τον φορέα χρηματοδότησης του έργου (βλ. παράρτημα, σελ 34). Η ενσωμάτωση της σήμανσης στο ψηφιακό περιεχόμενο αφορά και στις περιπτώσεις όπου η επαφή του πολίτη με το περιεχόμενο πραγματοποιείται μέσω εφαρμογών όπως, π.χ. audio-guides, mobile and/or tablet applications ή άλλες τεχνολογικές εφαρμογές προβολής του ψηφιακού περιεχομένου. Υπόδειγμα 1 A Υπουργείο ή Περιφέρεια 24 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης) Ονομασία πράξης Τίτλος έργου.. (συνοπτική περιγραφή τίτλου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25% τουλάχιστον Β 14 Η ανάρτηση των πινακίδων αφορά σε έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου των ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

29 Επισήμανση: Το υπόδειγμα 1 αφορά σε κατασκευή πινακίδων για δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και χρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή/και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην πινακίδα που προηγείται μαζί με το Ε.Π. πρέπει να εμφανίζεται και το συγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που συμμετέχει στην χρηματοδότηση της εκάστοτε πράξης. Υπόδειγμα 2 Το υπόδειγμα 2 αφορά στην κατασκευή πινακίδων για έργα τοπικής εμβέλειας των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). A Υπουργείο ή Περιφέρεια Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (π.χ. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης) Ονομασία πράξης 25 Τίτλος έργου.. (συνοπτική περιγραφή τίτλου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25% τουλάχιστον Β Λογότυπος ΠΕΠ Το τρίτο υπόδειγμα αφορά στην κατασκευή πινακίδων για δράσεις που εντάσσονται και χρηματοδοτούνται αμιγώς από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

30 Υπόδειγμα 3 A Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 25% τουλάχιστον Β Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ονομασία πράξης Τίτλος έργου.. (συνοπτική περιγραφή τίτλου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26 ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

31 Υποδείγματα σηματοδότησης έντυπης ή/και ψηφιακής επικοινωνίας Η τοποθέτηση της σήμανσης σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό του Ε.Π. συνίσταται να βρίσκεται στο κάτω μέρος του εντύπου ή του ηλεκτρονικού υλικού. Υπόδειγμα 1 Η δράση... (τίτλος έργου) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του ΠΕΠ (π.χ. Μακεδονίας-Θράκης) Επισήμανση: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης 27 Ο τίτλος του εκάστοτε Υπουργείου ή Περιφέρειας μπορεί να εμφανίζεται λεκτικά, όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί

32 Υπόδειγμα 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ θέση λογοτύπου Δικαιούχου προαιρετικά Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των ΠΕΠ (π.χ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης 28 Όλα τα εμβλήματα λογότυποι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των μέτρων δημοσιότητας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Υπόδειγμα Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης A ή Περιφέρεια Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος επιχείρηση Ονομασία έργου Τύπος έργου 30 25% τουλάχιστον Β Κοινοτική συμμετοχή: % Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Επισήμανση: Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αφορά στην κατασκευή πινακίδας μόνο για έργα γέφυρες ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

35 Υποδείγμα σημανσησ Σe έντυπα ΚΑΙ ψηφιακα ΜΕΣΑ επικοινωνιασ (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, καταχωρήσεις σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, κλπ) 31 Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ή/και του ΠΕΠ (π.χ. Μακεδονίας-Θράκης) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης

36 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ Έναρξη προβολής του ψηφιακού περιεχομένου με διαδοχική οπτική εμφάνιση: 1. του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αναφοράς στο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2. της αναφοράς στο Ε.Π. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 3. του λογοτύπου του Ε.Π. με το επιλεγμένο μήνυμα του λογοτύπου του ΕΣΠΑ «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

37 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης Λογότυπος δικαιούχου θέση λογοτύπου Δικαιούχου * Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Τίτλος Πράξης} Αναθέτουσα Αρχή: {...} Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)...(με ΦΠΑ) 33 πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: (χωρίς ΦΠΑ) που αφορούν { } πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης:..(με ΦΠΑ) Διάρκεια: μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE & HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

38 Οδηγός γραφικής παρουσίασης του ευρωπαϊκού εμβλήματος 15 Εισαγωγή Αυτή είναι η ευρωπαϊκή σημαία. Είναι το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ενότητας και της ταυτότητας της Ευρώπης κατά μια ευρύτερη έννοια. Ο κύκλος των χρυσών αστεριών εκφράζει την αλληλεγγύη και την αρμονία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Ο αριθμός των αστεριών δεν εξαρτάται από τον αριθμό των κρατών μελών. Είναι δώδεκα αστέρια, επειδή παραδοσιακά ο αριθμός δώδεκα συμβολίζει την τελειότητα, την πληρότητα και την ενότητα. Γι αυτό, η σημαία παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από τις διευρύνσεις της ΕΕ. Σκοπός του παρόντος οδηγού γραφικής παρουσίασης είναι να βοηθήσει τους χρήστες να αναπαράγουν σωστά το ευρωπαϊκό έμβλημα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικοί κανόνες για την κατασκευή του εμβλήματος και προσδιορίζονται τα τυποποιημένα χρώματα. Περιγραφή του συμβόλου Με υπόβαθρο το κυανό του ουρανού, δώδεκα χρυσά αστέρια σχηματίζουν κύκλο, αναπαριστώντας την ένωση των λαών της Ευρώπης. Το πλήθος των αστεριών είναι δώδεκα και δεν αλλάζει, επειδή δώδεκα είναι το σύμβολο της τελειότητας και της ενότητας. Περιγραφή θυρεού 34 Επάνω σε γαλάζιο πεδίο, κύκλος δώδεκα χρυσών αστεριών που οι κορυφές τους δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Γεωμετρική περιγραφή Το σύμβολο έχει τη μορφή κυανής ορθογώνιας σημαίας, με μήκος μιάμιση φορά το ύψος. Δώδεκα χρυσά αστέρια τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις σχηματίζουν αόρατο κύκλο με κέντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του ορθογωνίου. Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση προς το ένα τρίτο του ύψους. Καθένα από τα αστέρια έχει πέντε κορυφές ευρισκόμενες στην περιφέρεια αόρατου κύκλου με ακτίνα ίση προς το ένα δέκατο όγδοο του ύψους. Όλα τα αστέρια είναι όρθια, δηλαδή με τη μία κορυφή κατακόρυφη και δύο κορυφές σε ευθεία γραμμή καθέτως προς τον ιστό της σημαίας. Ο κύκλος είναι διατεταγμένος ούτως ώστε τα αστέρια να καταλαμβάνουν τη θέση των ακέραιων ωρών όψεως ωρολογίου. Το πλήθος των αστεριών δεν μεταβάλλεται. 15 Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Έργων Χρηµατοδοτούµενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 1.1 Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Γενικά Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 08/07/2010 Α.Π. : 152.536/ΨΣ4620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.970/ΨΣ6786-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.970/ΨΣ6786-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ4Φ-839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΦ-ΙΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 31/07/2009 Α.Π. : 154.682/ΨΣ15729-Α2. Προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : Κολοκοτρώνη 8, T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.432/ΨΣ5169-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.108/ΨΣ6402-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : 153.108/ΨΣ6402-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.413/ΨΣ6905-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.413/ΨΣ6905-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.166/ΨΣ8788-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.912/ΨΣ6124/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα