ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 02-03 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 04-10 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 11-19"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε ποιους Απευθύνεται 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1.3 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 1.4 Σκοπός του Οδηγού 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ Απαραίτητα Λογότυπα 2.2 Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ Δομή Λογότυπου Κανόνες Χρωμάτων Λογότυπου Τοποθεσία και Μέγεθος Λογότυπου Λανθασμένες Χρήσεις του Λογότυπου Παρουσίαση Διαθέσιμων Επιλογών Χρήσης του Λογότυπου 2.3 Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας 2.4 Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προσωρινές Πινακίδες 3.2 Μόνιμες Αναμνηστικές Πλάκες ή Πινακίδες 3.3 Αφίσα 3.4 Ιστοσελίδα 3.5 Ενημέρωση Συμμετεχόντων 4 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εκδόσεις 4.2 Αφίσες / Πανό 4.3 Χρήση Μέσων Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης 4.4 Χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 4.5 Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Σεμινάρια, Διαλέξεις, Εργαστήρια 4.6 Προωθητικά Αντικείμενα

3 02 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σε ποιους απευθύνεται Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο την προγραμματική περίοδο , ετοιμάζει τον Οδηγό αυτό στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για παροχή οδηγιών προς τους Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους για τη διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Οδηγός αυτός απευθύνεται στους Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων (είτε αυτά είναι έργα δημοσίων συμβάσεων, είτε έργα Σχεδίων Χορηγιών) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των δύο πιο κάτω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Πολιτικής Συνοχής: ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο Το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το οποίο διέπει τις υποχρεώσεις όλων των φορέων που εμπλέκονται είτε στη διαχείριση των ΕΠ, είτε στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε σχέση με την πληροφόρηση και επικοινωνία, είναι το ακόλουθο: Άρθρα και Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) για το ΕΚΤ αριθ. 1304/2013 Άρθρα 3-5 και Παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 Οι πιο πάνω Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στην Κύπρο

4 Στόχος των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Βασικός στόχος των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα οποία λαμβάνονται από τους Δικαιούχους, είναι η δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων της Πολιτικής Συνοχής και των ΕΔΕΤ, στο ευρύ κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την προβολή των έργων που υλοποιούνται, καθώς και των αποτελεσμάτων τους. 1.4 Σκοπός του Οδηγού Με βάση τα πιο πάνω, σκοπός του Οδηγού είναι: να καθορίσει τα υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται από τους Δικαιούχους με βάση τους Κανονισμούς της ΕΕ, να παραθέσει άλλα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας τα οποία μπορούν να λαμβάνονται από τους Δικαιούχους, μαζί με τις προϋποθέσεις για ορθή εφαρμογή τους, να παραθέσει εισηγήσεις για την ορθή χρήση των διαφόρων λογότυπων τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας. Οι Δικαιούχοι κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους για πληροφόρηση και επικοινωνία, όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό αυτό. Οι υποχρεώσεις αυτές θα αποτελούν μέρος των όρων που θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης Έργου (όταν αφορά έργο δημοσίων συμβάσεων) / Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (όταν αφορά έργο Σχέδιου Χορηγιών), η οποία θα εκδίδεται προς τους Δικαιούχους πριν από τη χορήγηση της χρηματοδότησης. Οι όροι αυτοί αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις των Δικαιούχων και για το λόγο αυτό, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές, μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις. Προς τον σκοπό αυτό οι Δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίζουν μέσω των συμφωνιών που καταρτίζουν για την εκτέλεση των έργων, ότι όλοι οι ανάδοχοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε συγχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα ενός έργου, κατανοούν πλήρως και τηρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών και του παρόντος Οδηγού για πληροφόρηση και επικοινωνία. Τονίζεται ότι για σκοπούς ελέγχων και επαληθεύσεων από τη Διαχειριστική Αρχή (ΓΔ ΕΠΣΑ), την Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο), την Αρχή Ελέγχου (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, οι Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούν. Τονίζεται ότι ο Οδηγός δεν αντικαθιστά τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση οι Δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών.

5 04 2 ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 2.1 Απαραίτητα Λογότυπα Με σκοπό τη διασφάλιση ενιαίας ταυτότητας, συνοχής και αναγνωρισιμότητας των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι Δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν (εκτός από ορισμένες αιτιολογημένες περιπτώσεις) σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα πιο κάτω λογότυπα: I. Λογότυπο Ταµείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Το λογότυπο του Ταμείου της ΕΕ αποτελείται από το έμβλημα της ΕΕ μαζί με αναφορά στην ΕΕ και αναφορά στο σχετικό Ταμείο από τα ΕΔΕΤ, το οποίο συγχρηματοδοτεί το έργο. Ανάλογα με το Ταμείο ή Ταμεία που συγχρηματοδοτούν το έργο, θα χρησιμοποιείται ένα από τα πιο κάτω διαθέσιμα λογότυπα: Λογότυπο Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εάν το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Λογότυπο Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), εάν το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΤΣ. Λογότυπο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), εάν το έργο 1 συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Λογότυπο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), εάν το έργο συγχρηματοδοτείται από περισσότερα από ένα Ταμεία. II. Λογότυπο Κυπριακής ηµοκρατίας III. Λογότυπο ιαρθρωτικών Ταµείων Όλα τα πιο πάνω λογότυπα, είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα ΕΔΕΤ στην Κύπρο στον σύνδεσμο 1 Το λογότυπο του ΕΚΤ, θα χρησιμοποιείται επίσης στην περίπτωση που το έργο εκτός από τους πόρους του ΕΚΤ υποστηρίζεται και από τα ειδικά κονδύλια της ΠΑΝ.

6 Λογότυπο Ταµείου της ΕΕ οµή Λογότυπου Το λογότυπο του Ταμείου της ΕΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ αποτελείται από: Το έμβλημα της ΕΕ, το οποίο περιέχει 12 χρυσά αστέρια με 5 κορυφές τοποθετημένα σε κυκλική διάταξη σε μπλε φόντο. Αναφορά στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες γραμματοσειρές: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Αναφορά στο συγκεκριμένο Ταμείο το οποίο συγχρηματοδοτεί το έργο, είτε είναι το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ ή τα ΕΔΕΤ (όταν αφορά περισσότερα από ένα Ταμεία) Κανόνες Χρωµάτων Λογότυπου Το λογότυπο του Ταμείου της ΕΕ σε ιστοσελίδες χρησιμοποιείται πάντα έγχρωμο. Σε όλα τα άλλα μέσα χρησιμοποιείται έγχρωμο, όπου είναι δυνατόν. Ασπρόμαυρο χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. ΕΓΧΡΩΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ Για τη δημιουργία του έγχρωμου εμβλήματος της ΕΕ χρησιμοποιούνται τα δύο τυποποιημένα χρώματα: Pantone Reflex Blue C100% M80% Y0% B0% Pantone Yellow CO% MO% Y100% B0% Όλες οι αναφορές αναγράφονται σε μαύρο χρώμα, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: Σηµείωση Για σκοπούς παρουσίασης παραδειγμάτων στον Οδηγό, θα χρησιμοποιείται το λογότυπο του ΕΤΠΑ. Σημειώνεται ότι, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα υπόλοιπα λογότυπα των Ταμείων (δηλαδή του ΤΣ, του ΕΚΤ και των ΕΔΕΤ).

7 06 ΕΓΧΡΩΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ Όταν το φόντο είναι έγχρωμο, το χρώμα του εμβλήματος της ΕΕ παραμένει το ίδιο, αλλά πρέπει να πλαισιώνεται µε λευκό περίγραµµα πάχους ίσου µε το 1/25 του ύψους του εµβλήµατος. Επίσης, οι αναφορές μπορούν να αναγράφονται με άσπρο χρώμα, εάν το μαύρο χρώμα δε διακρίνεται σε σκούρο ή μαύρο φόντο,όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ Εάν διατίθεται μόνο ένα χρώμα, το μαύρο, τότε το έμβλημα πρέπει να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας μαύρο πλαίσιο και τα αστέρια να τοποθετούνται σε μαύρο χρώμα μέσα στο πλαίσιο αυτό, όπως το παράδειγμα: Σε περίπτωση όπου το διαθέσιμο χρώμα είναι το Reflex Blue, το χρώμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά 100% για το φόντο και τα αστέρια να αναπαράγονται σε αρνητικό λευκό, όπως το παράδειγμα:

8 Τοποθεσία και Μέγεθος Λογότυπου Το λογότυπο του Ταμείου της ΕΕ πρέπει να τοποθετείται πάντοτε σε ευδιάκριτο σημείο, σε κάθε πληροφοριακό υλικό που παράγεται. Ανάλογα με τον χώρο επιφάνειας όπου θα τοποθετείται το λογότυπο, θα προσαρμόζεται και το μέγεθός του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε το µέγεθος του εµβλήµατος (σηµαία) της ΕΕ (που αποτελεί µέρος του λογότυπου του Ταµείου της ΕΕ), να είναι ίσο ή µεγαλύτερο, µετρούµενο σε ύψος ή πλάτος, µε/από το µεγαλύτερο των άλλων εµβληµάτων (οι αναφορές που περιλαμβάνονται στα λογότυπα, δεν υπολογίζονται στον κανόνα αυτό). Παράδειγμα του κανόνα αυτού παρουσιάζεται πιο κάτω: 2cm 1.2cm 1.5cm Για προωθητικά αντικείµενα µικρών διαστάσεων (π.χ. στυλό, usb κλπ) επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου χωρίς την αναφορά στο Ταμείο. Θα περιλαμβάνει δηλαδή, μόνο το έμβλημα της EE και αναφορά σε αυτή, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

9 Λανθασµένες Χρήσεις του Λογότυπου Πιο κάτω, παρατίθεται λίστα με λανθασμένες χρήσεις του λογότυπου, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρόμοια λάθη: 01 Το λογότυπο δεν πρέπει να αλλοιώνεται όταν το μέγεθός του πρέπει να μεγαλώσει ή να σμικρυνθεί. 02 Το λογότυπο δεν πρέπει να αναπαράγεται σε διαφορετικά χρώματα απ ότι τα προκαθορισμένα. 03 Το λογότυπο δεν πρέπει να αναπαράγεται με διαφορετική γραμματοσειρά απ ότι τις προκαθορισμένες. 04 Το λογότυπο δεν πρέπει να περιστρέφεται. 05 Το λογότυπο δεν πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο έμβλημα από το προκαθορισμένο ή/και να περιλαμβάνει άλλες αναφορές. 06 Το λογότυπο δεν πρέπει να υπογραμμίζεται ή να γίνεται χρήση οποιουδήποτε άλλου εφέ για να τονιστεί. 07 Η τοποθεσία των αναφορών στο λογότυπο δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο έμβλημα της ΕΕ. 08 Το έμβλημα δεν πρέπει να αναπαράγεται ανάποδα (στραμμένο προς τα κάτω). 09 Τα αστέρια δεν πρέπει να έχουν λανθασμένο προσανατολισμό (πρέπει να έχουν την κορυφή προς τα πάνω). 10 Τα αστέρια δεν πρέπει να έχουν λανθασμένη διάταξη (τα αστέρια πρέπει να διατάσσονται όπως οι αριθμοί των ωρών σε ένα ρολόι). 1 2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3 4 EU Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 5 6 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

10 Παρουσίαση ιαθέσιµων Επιλογών Χρήσης του Λογότυπου Πιο κάτω, παρουσιάζονται οι διάφορες χρωματικές επιλογές του λογότυπου (έγχρωμο σε άσπρο φόντο, ασπρόμαυρο σε άσπρο φόντο, έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο) για κάθε Ταμείο (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ και ΕΔΕΤ). Οι προαναφερόμενες επιλογές παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικές μορφές: οριζόντια και κάθετα. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ΚΑΘΕΤΑ ΛΟΓΟΤYΠΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΦΟΝΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΕ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΟΝΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

11 Λογότυπο Κυπριακής ηµοκρατίας Το λογότυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελείται από το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πιο κάτω, παρουσιάζεται το λογότυπο έγχρωμο σε άσπρο φόντο, ασπρόμαυρο σε άσπρο φόντο και έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο. 2.4 Λογότυπο ιαρθρωτικών Ταµείων Το λογότυπο των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Κύπρο, όπως αυτό σχεδιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή παρουσιάζεται πιο κάτω έγχρωμο σε άσπρο φόντο, ασπρόμαυρο σε άσπρο φόντο και έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο.

12 11 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.1 Προσωρινή Πινακίδα Οι Δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να τοποθετούν Προσωρινή Πινακίδα σηµαντικού µεγέθους (ώστε να είναι ευδιάκριτη) στα εργοτάξια έργων υποδοµής ή κατασκευής, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το ΤΣ και η συνολική τους δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις ευρώ. Μια τέτοια Προσωρινή Πινακίδα πρέπει να αναρτηθεί με την έναρξη των εργασιών και πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Οι Προσωρινές Πινακίδες πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: I. Ονομασία του έργου, όπως αναγράφεται στην Απόφαση Ένταξης Έργου. II. Κύριο στόχο του έργου. III. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). IV. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. V. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. Πιο κάτω παρατίθεται παράδειγμα πινακίδας για έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, όπου υποδεικνύεται η ορθή εφαρμογή των πιο πάνω απαιτήσεων. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔIKAIOYXOY } Οι πληροφορίες θα πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας..

13 12 Όταν το έργο ολοκληρωθεί, η εν λόγω Προσωρινή Πινακίδα πρέπει να αντικατασταθεί από Μόνιμη Αναμνηστική Πλάκα ή Πινακίδα, το αργότερο μέχρι τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του, όπως περιγράφεται στην ενότητα Μόνιμη Αναμνηστική Πλάκα ή Πινακίδα Οι Δικαιούχοι έργων των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις ευρώ και αφορούν στην αγορά φυσικού αντικειµένου ή στη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής ή κατασκευής, επιβάλλεται να αναρτήσουν Μόνιμη Αναμνηστική Πλάκα ή Πινακίδα σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου. Οι Πλάκες/Πινακίδες, οι οποίες θα αναρτώνται πρέπει να είναι σηµαντικού µεγέθους (ώστε να είναι ευδιάκριτη) και να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: I. Ονομασία του έργου όπως αναγράφεται στην Απόφαση Ένταξης Έργου. II. Κύριο στόχο του έργου. III. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). IV. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. V. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Όπως και στην περίπτωση της Προσωρινής Πινακίδας, οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της Πλάκας/Πινακίδας (βλέπε παράδειγμα ενότητας 3.1). Σημειώνεται ότι το κόστος για τη δημιουργία μιας τέτοιας Πλάκας/Πινακίδας, πρέπει να προνοηθεί και να συμπεριληφθεί στον οικονομικό σχεδιασμό και προϋπολογισμό κάθε έργου. 3.3 Αφίσα Οι Δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίοι δεν απαιτείται να τοποθετήσουν Προσωρινή Πινακίδα ή/και Μόνιμη Αναμνηστική Πλάκα/Πινακίδα, πρέπει να αναρτούν για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, τουλάχιστον μία Aφίσα με πληροφορίες για το έργο σε τοποθεσία/σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως π.χ. η είσοδος του κτηρίου όπου στεγάζεται ο Δικαιούχος.

14 13 Οι Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν: Δικαιούχους έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Δικαιούχους έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ. Δικαιούχους έργων ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου είναι μικρότερη των ευρώ. Δικαιούχους έργων ΕΤΠΑ και ΤΣ, όπου η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου είναι μεγαλύτερη των ευρώ, αλλά δεν έχουν υποχρέωση ανάρτησης Προσωρινής Πινακίδας ή/και Μόνιμης Αναμνηστικής Πλάκας/Πινακίδας. Η Αφίσα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος Α3 και πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: I. Ονομασία του έργου, όπως αναγράφεται στην Απόφαση Ένταξης Έργου / Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. II. Κύριο στόχο του Έργου. III. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). IV. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. V. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Αποτελεί καλή πρακτική, να περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι εφικτό, ορισμένες ή όλες οι πιο κάτω πληροφορίες: Εγκεκριμένη συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, καθώς και η συνδρομή του σχετικού Ταμείου της ΕΕ. Ιστοσελίδα του Δικαιούχου ή του έργου (εάν υπάρχει). Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης του έργου, η οποία επηρεάζει οποιανδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Αφίσα, ο Δικαιούχος οφείλει να αντικαθιστά την Αφίσα του έργου, ώστε να παρουσιάζονται οι ενημερωμένες πληροφορίες. Υποδείγματα Aφισών για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ και για έργα που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ, παρουσιάζονται στη συνέχεια και βρίσκονται διαθέσιμα για χρήση από τους Δικαιούχους στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της ΓΔ ΕΠΣΑ για τα ΕΔΕΤ Σημειώνεται ότι, οι Δικαιούχοι μπορούν είτε να επιλέξουν τον προκαθορισμένο σχεδιασμό, είτε να ετοιμάσουν δικές τους αφίσες με διαφορετικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και του παρόντος Οδηγού.

15 14 Υπόδειγµα Αφίσας για έργα ΕΤΠΑ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Στόχος Έργου Προϋπολογισµός Έργου Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιστοσελίδα ικαιούχου ή του Έργου Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Ηλεκτρονική ιεύθυνση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔIKAIOYXOY

16 15 Υπόδειγµα Αφίσας για έργα ΤΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Στόχος Έργου Προϋπολογισµός Έργου Συνεισφορά Ταµείου Συνοχής Ιστοσελίδα ικαιούχου ή του Έργου Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Ηλεκτρονική ιεύθυνση Ταμείο Συνοχής ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔIKAIOYXOY

17 16 Υπόδειγµα Αφίσας για έργα ΕΚΤ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Στόχος Έργου Προϋπολογισµός Έργου Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου Ιστοσελίδα ικαιούχου ή του Έργου Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Ηλεκτρονική ιεύθυνση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔIKAIOYXOY

18 17 Υπόδειγµα Αφίσας για έργα ΕΚΤ και ΠΑΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Στόχος Έργου Προϋπολογισµός Έργου Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων Ιστοσελίδα ικαιούχου ή του Έργου Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Ηλεκτρονική ιεύθυνση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔIKAIOYXOY

19 Ιστοσελίδα Στην περίπτωση που οι Δικαιούχοι διαθέτουν ιστοσελίδα είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν σε αυτήν τις ακόλουθες πληροφορίες για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου: I. Ονομασία του έργου, όπως αναγράφεται στην Απόφαση Ένταξης Έργου / Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. II. Σύντομη περιγραφή του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. III. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). IV. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. V. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Σημειώνεται ότι, όλα τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, πρέπει να είναι έγχρωµα, σύμφωνα με την ενότητα Επίσης, σημειώνεται ότι το λογότυπο του σχετικού Ταµείου της ΕΕ, πρέπει να είναι ορατό κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει την σελίδα προς τα κάτω (scroll down). Αυτό ισχύει για υπολογιστές γραφείου, φορητούς υπολογιστές και άλλες ψηφιακές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets). Αποτελεί καλή πρακτική, να περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι εφικτό, ορισμένες ή όλες οι πιο κάτω πληροφορίες: Εγκεκριμένη συνολική δημόσια δαπάνη του έργου, καθώς και η συνδρομή του σχετικού Ταμείου της ΕΕ. Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση γραφείων). Σύνδεσμο με άλλες ιστοσελίδες αρμόδιων φορέων της Κύπρου (π.χ. Ενδιάμεσου Φορέα, Διαχειριστικής Αρχής). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης του έργου, η οποία επηρεάζει οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει ανάλογα την ιστοσελίδα με τις νέες πληροφορίες.

20 Ενηµέρωση Συµµετεχόντων Οι Δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνουν όλους του συμμετέχοντες σε δραστηριότητες σχετικές με τα έργα που υλοποιούν, για τη συγχρηµατοδότηση των εν λόγω έργων από το σχετικό Ταµείο της ΕΕ ή και την ΠΑΝ, κατά την έναρξη της κάθε δραστηριότητας. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να περιλαμβάνουν σε κάθε έγγραφο που ετοιμάζεται σχετικά με το έργο, τα ακόλουθα στοιχεία: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. IV. Ειδική αναφορά/δήλωση για τη συγχρηματοδότηση/στήριξη του έργου από το σχετικό Ταμείο ή και την ΠΑΝ, του τύπου «Το έργο συγχρηματοδοτείται από.». Τέτοια έγγραφα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Προσκλήσεις, ανακοινώσεις, έντυπα δήλωσης συμμετοχής, προγράμματα, παρουσιολόγια, παρουσιάσεις, πιστοποιητικά συμμετοχής ή άλλα πιστοποιητικά. Φύλλα καταμέτρησης χρόνου εργασίας (timesheets). Προκηρύξεις (όπου είναι εφικτό ανάλογα με τη διαδικασία προσφορών), έγγραφα προσφοράς, συμβόλαια. Επίσης, πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στη στήριξη του Ταμείου ή και της ΠΑΝ κατά το εισαγωγικό μέρος σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης.

21 20 4 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4.1 Εκδόσεις Με σκοπό την ενημέρωση είτε του κοινού, είτε των συμμετεχόντων, οι Δικαιούχοι μπορούν να ετοιμάζουν διάφορα είδη εκδόσεων. Όλες οι εκδόσεις οι οποίες ετοιμάζονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. IV. Ειδική αναφορά/δήλωση για τη συγχρηματοδότηση/στήριξη του έργου από το σχετικό Ταμείο ή και την ΠΑΝ, του τύπου «Το έργο συγχρηματοδοτείται από.» Αποτελεί καλή πρακτική, να περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι εφικτό, τα πιο κάτω: Ιστοσελίδα του Δικαιούχου ή του έργου (εάν υπάρχει). Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση γραφείων). Όπως και στις προαναφερθείσες δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, έτσι και σε αυτή, οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες και να βρίσκονται σε προβεβληµένη θέση κάθε έκδοσης (π.χ. εξώφυλλο). Παραδείγματα εκδόσεων τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: Ενημερωτικά φυλλάδια Ενημερωτικά έντυπα Οδηγούς / Κατευθυντήριες γραμμές Εκθέσεις Μελέτες

22 Αφίσες / Πανό Πέραν της υποχρεωτικής Αφίσας, η οποία περιγράφεται στην ενότητα 3.3, οι Δικαιούχοι μπορούν να ετοιμάσουν και άλλες αφίσες, καθώς και πανό, με σκοπό την προβολή του έργου ή των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου. Σε αυτές τις αφίσες και στα πανό, πρέπει να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο των Διαρθρωτικών Ταμείων. 4.3 Χρήση Μέσων Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης Πέραν των ιστοσελίδων, που έχουν περιγραφεί στην ενότητα 3.4, υπάρχουν και άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Δικαιούχους με σκοπό την πληροφόρηση και επικοινωνία. Άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: E-Newsletters. Οπτικοακουστικά υλικά όπως ντοκιμαντέρ ή άλλες ταινίες, DVDs, CDs. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), όπως Facebook, Twitter κτλ. Σε όλα τα μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Αποτελεί καλή πρακτική, να περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι εφικτό, τα πιο κάτω: Ιστοσελίδα του Δικαιούχου ή του έργου (εάν υπάρχει). Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση γραφείων).

23 Χρήση Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Ανάλογα με τη φύση, το είδος και το μέγεθος των έργων, οι Δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα πιο κάτω Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Τηλεόραση Ραδιόφωνο Έντυπος και Ηλεκτρονικός Τύπος Διαδίκτυο Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν τα παρακάτω εργαλεία πληροφόρησης: Τηλεοπτικές διαφημίσεις Ραδιοφωνικές διαφημίσεις Συμμετοχή σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές Έντυπες διαφημίσεις Δημοσιεύσεις άρθρων Ανακοινώσεις τύπου Συνεντεύξεις τύπου Διαφημίσεις σε ιστοσελίδες ή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Κατά τη χρήση των παραπάνω εργαλείων πληροφόρησης, οι Δικαιούχοι είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν, όπου μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται, τα ακόλουθα: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. IV. Ειδική αναφορά/δήλωση για τη συγχρηματοδότηση/στήριξη του έργου από το σχετικό Ταμείο ή και την ΠΑΝ, του τύπου «Το έργο συγχρηματοδοτείται από.» Αποτελεί καλή πρακτική, να περιλαμβάνονται επίσης όπου είναι εφικτό, τα πιο κάτω: Ιστοσελίδα του Δικαιούχου ή του έργου (εάν υπάρχει). Στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου φορέα (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση γραφείων).

24 23 Σημειώνεται ότι, όπου τα απαραίτητα λογότυπα/αναφορές δεν μπορούν να προβληθούν (π.χ. ραδιοφωνική διαφήμιση, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές) θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στη συγχρηματοδότηση του σχετικού Ταμείου ή και της ΠΑΝ. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις τύπου, είναι επιθυμητό αυτές να εκδίδονται κατά την έναρξη του έργου και ακολούθως για την ανακοίνωση σημαντικών οροσήμων και αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του. 4.5 Εκδηλώσεις, Ηµερίδες, Σεµινάρια, ιαλέξεις, Εργαστήρια Σημαντικό μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Δικαιούχους, είναι η οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηρίων. Προσκλήσεις, έντυπα δήλωσης συμμετοχής, προγράμματα, παρουσιολόγια, ανακοινώσεις τύπου, παρουσιάσεις, πανό, αφίσες και οποιοδήποτε άλλο υλικό παράγεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εκδήλωσης σχετικά με το έργο, επιβάλλεται να τηρούν τις απαιτήσεις για πληροφόρηση και επικοινωνία με βάση τις οδηγίες που ορίζονται στον Οδηγό για την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν. Επίσης είναι επιθυμητό, να τοποθετούνται στον χώρο της εκδήλωσης οι σημαίες της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 4.6 Προωθητικά Αντικείµενα Προωθητικά αντικείμενα που ετοιμάζονται από τους Δικαιούχους στο πλαίσιο προβολής των συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνουν, όπως και τα υπόλοιπα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα ακόλουθα: I. Λογότυπο Ταμείου της ΕΕ (βλέπε Ενότητα 2.2). II. Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας. III. Λογότυπο Διαρθρωτικών Ταμείων. Για μικρά σε μέγεθος προωθητικά αντικείμενα, όπως στυλό και USB, στα οποία είναι δύσκολη η χρήση όλων των απαραίτητων λογότυπων, το έμβλημα της ΕΕ με την αναφορά «Ευρωπαϊκή Ένωση» μπορεί να αντικαταστήσει τις πιο πάνω απαιτήσεις (βλέπε Ενότητα 2.2.3).

25 24 Συντοµογραφίες Γ ΕΠΣΑ = Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ε ΕΤ = Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ΕΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ = Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠ = Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΤΠΑ = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΝ = Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ΤΣ = Ταμείο Συνοχής Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

26

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2014 L 223/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 821/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Έργων Χρηµατοδοτούµενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων

Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) Προδιαγραφές Σηµατοδότησης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Γενικά Όλα τα µέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 4 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δύο πασίγνωστα σύμβολα αποτελούν τη βάση του Λογότυπου της ΕΕ για τα Βιολογικά Προϊόντα: Η Ευρωπαϊκή σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 1. Σε κάθε πρόσκληση/προκήρυξη στον τύπο, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net

στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ εργασια ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις πράξεις ΕΚΤ, το λογότυπο του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνει την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 13 14 15 16 Έντυπη επικοινωνία για ΔΑ (Αφίσα, έντυπο, καταχώριση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-04Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τηλέφωνο : 210-6603300 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009

Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Η Ώρα της Γης Οδηγίες χρήσης λογοτύπου 2009 Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Η Ώρα της Γης 2009 Brand Guidelines Γενικές Πληροφορίες 3 2. Λογότυπο Η Ώρα της Γης 4 3. Οδηγίες Χρήσης Λογοτύπου: Φόντο, Χρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Πάτρα, 264 41 Πληροφορίες: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Μάρτιος 2011 Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Ενημέρωση Εκπαιδευτών [Type the company address] Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη, 84100 Πληροφορίες: Αγάπη Αδαµοπούλου Τηλ.: 22813 60823,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΙΦΕΡΕΙΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΟΡ10-3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_domata@cres.gr Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 14.02.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 20 www.cres.gr Θέμα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα