Τηλ: : Fax: :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407"

Transcript

1 Αθήνα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Πληροφορίες : Κ.Καµπίτσης Ταχ. /νση :Μάρνη 22, 10433,Αθήνα Τηλ: : Fax: : ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων και προµήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού προϋπολογισµού 7.644,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% ή 9.402,12 ευρώ µε ΦΠΑ 23%» µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58Α/ ) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς σε κλειστό φάκελο, για την Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων και προµήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα συνολικού προϋπολογισµού 7.644,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% ή 9.402,12 ευρώ µε ΦΠΑ 23%. Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 1. Το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 2. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 3. Έχοντας υπόψη την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµό: α) 65/ ποσού 6.610,97 ευρώ µε Α Α: ΩΖΘΛΟΡΕ1-ΞΦΟ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων των Τοµέων Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2015 β) 128/ ποσού 1.906,50 ευρώ µε Α Α: Ω1Χ0ΟΡΕ1-ΙΓΑ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων του Τοµέα Μηχανικών &Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. οικ. έτους 2015 γ) 26/ ποσού 228,78 ευρώ µε Α Α: 656ΙΟΡΕ1-6Τ3 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠΕ Ε έτους 2015 δ) 49/ ποσού 111,93 ευρώ µε Α Α: 7ΟΠ ΟΡΕ1-ΜΞ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΠ Α έτους 2015 ε) 43/ ποσού 496,86 1 από -18-

2 µε Α Α: ΩΦ1ΖΟΡΕ1-7Ι2 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΑΝ έτους 2015 στ) ) 14/ ποσού 75,03 µε Α Α: 7ΗΑΜΟΡΕ1-3ΚΑ ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης στον ΚΑΕ: του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΑΝ έτους Την υπ αριθ. 15REQ ενηµέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων. Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους, που ασχολούνται µε τεχνικό αντικείµενο συντήρηση πυροσβεστήρων, πυροσβεστικό εξοπλισµό, πυρασφάλεια, πυροπροστασία, συναφές µε το περιγραφόµενο στο ΚΕΦ. 2 :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο τη οικονοµική προσφορά τους. Ο φάκελος θα φέρει τον τίτλο ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, συντήρηση των µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων και προµήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής των κτιρίων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισµού 7.644,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% ή 9.402,12 ευρώ µε ΦΠΑ 23%» και την ένδειξη Υπόψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ και πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ Αθήνα, 2ος όροφος, έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου) και ώρα 10:00. Ο φάκελος θα περιέχει το συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ακολουθεί στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σφραγισµένο. Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο της οδού Μάρνη 22 Αθήνα, την Τρίτη 17/03/2015 και ώρα 10:30, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος εξ αυτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον το επιθυµεί. Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς. ΚΕΦ. 1 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Με τη συµπλήρωση και υποβολή της προσφοράς, θεωρείται δεδοµένο ότι ο προσφέρων απέκτησε πλήρη γνώση του έργου, έχει επισκεφθεί τα κτίρια στα οποία θα γίνουν οι εργασίες και αποδέχεται πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης. εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της ζητούµενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιµή σε ευρώ ( ) ολογράφως και αριθµητικώς, περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή. Η προσφορά θα αναφέρεται σε κατ αποκοπή τίµηµα. Στο κατ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνεται το σύνολο υλικών και εργασιών για την ολοκλήρωσή του έργου, έστω κι αν κάτι δεν αναφέρεται ρητά στην τεχνική περιγραφή. Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µόνο τότε θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Η πληρωµή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κατόπιν προσκόµισης σχετικών τιµολογίων στα οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις ως εξής: 2 από -18-

3 Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 (Α.90)). τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 8% παρακράτηση φόρου προµηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου ), Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και µετά τον σχετικό έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών του Ταµείου. Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 27, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 5. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30, ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΠΕΙΡΟΥ 64,10439 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ Ο προσφέρων στην προσφορά του θα καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού και Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται: > τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. > ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος > ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο > ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε βάση τις κανονισµούς για τη πραγµατοποίηση του έργου. > ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό µε τις σχετικές άδεις, εργαλεία, µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την πραγµατοποίηση του έργου. 3 από -18-

4 Β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, Γ) Αντίγραφα των παρακάτω πιστοποιητικών: 1. Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος για την ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Πιστοποιητικό Επάρκειας Αρµόδιου Ατόµου 3. Πιστοποιητικό Αναγνωρισµένης Εταιρείας ( χαµηλής και υψηλής πίεσης ) 4. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόµωσης πυροσβεστήρων υψηλής και χαµηλής πίεσης και κέντρου επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών. 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι εργασίες συντήρησης ή /και αναγόµωσης των πυροσβεστήρων, γίνονται σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει και περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθµ. 618/43/05 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ηµόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης»( ΦΕΚ 52Β / ) και στην υπ αριθµ /671/05 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ηµόσιας Τάξης, τροποποίηση της υπ αριθµ. 618/43/05 Κ.Υ.Α.( ΦΕΚ 1218Β / ). Σύµφωνα µε τον πίνακα ΙΙΙ.1 όπως αυτός αντικαταστάθηκε βάσει της υπ αριθµ. 618/43/05 Κ.Υ.Α., η συντήρηση των πυροσβεστήρων γίνεται κάθε έτος για πυροσβεστήρες τύπου σκόνης, ιοξειδίου του άνθρακα (CO2), αφρού AFFF. Στα πλαίσια της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί διαδικασιών συντηρήσεως, ελέγχου και αναγόµωσης πυροσβεστήρων, καθώς και διάθεσης τους στην αγορά (ΚΥΑ 618/43/ ΦΕΚ 52 Β), η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο ενώ η αναγόµωση µε σκόνη ABC 40% διενεργείται ανά 5 έτη, ορίζοντας σαν πρώτο έτος, το έτος κατασκευής για νέους πυροσβεστήρες ή βάση της τελευταίας αναγόµωσης για τους παλαιούς. Νωρίτερα από 5 έτη πραγµατοποιείται αναγόµωση µόνο σε περιπτώσεις µερικής ή ολικής χρήσης του πυροσβεστήρα και σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας του πυροσβεστικού υλικού. Πυροσβεστήρες που έχουν ξεπεράσει ή διανύουν το 20ο έτος της λειτουργίας τους ή δεν φέρουν την προβλεπόµενη ανάγλυφη σήµανση επί του κελύφους αποσύρονται. Η υδραυλική δοκιµή γίνεται υποχρεωτικά σε όλους τους πυροσβεστήρες και διεξάγεται το 10ο έτος από την ηµεροµηνία κατασκευής τους πλέον ανανέωση γόµωσης ή µετά το 10ο έτος αν δεν έχει γίνει ποτέ. Τέλος ορίζεται υποχρεωτική η τοποθέτηση λάστιχου εκτόξευσης σε όλους τους πυροσβεστήρες µε κατασβεστικό υλικό άνω των 3 κιλών ή 3 λίτρων. Επίσης σύµφωνα µε το από διευκρινιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου ηµοσίας Τάξης, η προβλεπόµενη ανάγλυφη σήµανση επί του κελύφους των πυροσβεστήρων είναι η εξής : Το έτος κατασκευής του δοχείου Ο σειριακός αριθµός ή ο αριθµός της παρτίδας των δοχείων Το σήµα και η επωνυµία του κατασκευαστή. Η υδραυλική πίεση δοκιµής σε bar Η κατάλληλη σήµανση πιστοποίησης CE, ε και π κατά περίπτωση. 4 από -18-

5 ΚΕΦ. 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Ετήσια Συντήρηση πυροσβεστήρων κτηρίων, αφορά στους υφιστάµενους πυροσβεστήρες που λειτουργούν στα κτήρια ιδιοκτησίας των Τοµέων Μηχανικών και Ε..Ε, του Τοµέα Πρόνοιας Ε..Ε., των Τοµέων Υγειονοµικών, του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του τοµέα Πρόνοιας ικαστικών Επιµελητών και του Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών την προµήθεια επιπλέον φορητών και πυροσβεστήρων οροφής όπου απαιτείται καθώς και την απενεργοποίηση µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων που δεν τηρούν τις προδιαγραφές και την απόσυρση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής που δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Πίνακας πυροσβεστήρων Τοµέων ΕΤΑΑ: Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΙ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1. Βουκουρεστίου 30 Pa 6kgr 28 Pa 12kgr 1 Po 12kgr 1 CO 2 2-5kgr 2 2. Κολοκοτρώνη 4 AFFF 6ltr (AMEREX) 13 Pa 6kgr 47 Po 12kgr 2 Pa 12kgr BCE 2 CO 2 2-5kgr 16 CO 2 5kgr 3 CO 2 3Χ50kgr 1 INERGEN 3X80lt 1 INERGEN 2X80lt 1 3. Οµήρου 12 Pa 6kgr Μαυροµµαταίων 17 Pa 6kgr 8 Po 12kgr 2 5. Εµπεδοκλέους 118 Pa 6kgr 4 Po 12kgr 1 6. Π.Π.Γερµανού 3-5 Pa 6kgr 54 Pa 12kgr 3 CO 2 5kgr 14 CO 2 2X45 1 CO 2 3X45 1 CO 2 1X50 2 INERGEN 80 LT 2 5 από -18-

6 7. Σωκράτους 53 Pa 6kgr 1 Pa 12kgr 42 CO 2 6kgr 3 Po 6kgr 3 8. Αχαρνών 29 Pa 6kgr 13 CO 2 6kgr 3 Po 12kgr 15 Pa 6kgr προς απόσυρση 23 CO 2 6kgr προς απόσυρση 5 Po 12kgr προς απόσυρση Αχαρνών 27 Pa 6kgr 23 Pa 12kgr 1 Po 12kgr 36 CO 2 6kgr 1 Pa 6kgr προς απόσυρση 5 CO 2 6kgr προς απόσυρση 7 Po 12kgr προς απόσυρση Σταδίου 29 Pa 6kgr 2 Pa 12kgr 8 Po 12kgr 9 CO 2 6kgr 5 Po 50kgr Ηπείρου 13 Pa 6kgr Χαριλάου Τρικούπη Pa 6kgr Po 12kgr 1 6 από -18-

7 2.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Μέγιστα διαστήµατα συντήρησης και µέγιστη λειτουργική ζωή όπως στον παρακάτω πίνακα: Τύπος πυροσβεστήρα Συντήρηση (4) Περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόµωσης (1) Αφρός, νερό και ουσία βασισµένη σε νερό Εργαστηριακός έλεγχος (2) και ανανέωση γόµωσης (1) Λειτουργική 1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη Σκόνη 1 έτος 5 και 15 έτη 10 έτη 20 έτη Σκόνη - σφραγισµένη πίεση 1 έτος 15 έτη 10 έτη 20 έτη (3) Halon 1 έτος - 10 έτη 20 έτη ζωή πυροσβεστήρα C0 2 1 έτος 10 έτη Σύµφωνα µε Εθνική Οδηγία ή Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν τα αποτελέσµατα της συντήρησης που διεξάγεται από το αρµόδιο άτοµο ή το κέντρο ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του κατασβεστικού υλικού, αυτό είναι αποδεκτό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η αντικατάσταση των τµηµάτων δεν επηρεάζει τα διαστήµατα αυτά. Εάν για παράδειγµα ο ελαστικός σωλήνας ενός φορητού πυροσβεστήρα αντικατασταθεί µετά από 6 χρόνια λειτουργίας του πυροσβεστήρα από την ηµέρα εγκατάστασης του, ο εργαστηριακός έλεγχος από το κέντρο ελέγχου θα πραγµατοποιηθεί µετά από 4 επιπλέον χρόνια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι πυροσβεστήρες µε σφραγισµένη σκόνη θα επιστρέφονται στον κατασκευαστή ώστε να αναγοµωθούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: ιαστήµατα µεγαλύτερα του ενός έτους αλλά όχι µεγαλύτερα από 2 έτη, είναι επιτρεπτά σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις, µετά από συµφωνία, µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 0 ιδιοκτήτης θα εξασφαλίσει ότι οι πυροσβεστήρες και τα φιαλίδια προωθητικού αερίου ελέγχονται και συντηρούνται κατάλληλα. Αυτές οι διαδικασίες θα διεξαχθούν από το αρµόδιο άτοµο. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά από κάθε εργασία συντήρησης ή αναγόµωσης να τοποθετεί ένα δαχτυλίδι στον κοχλία της λαβής του πυροσβεστήρα µε το οποίο θα αποδεικνύεται ότι όντως γίνεται εργασία στον πυροσβεστήρα από τον ανάδοχο και ότι δεν αλλάζεται απλά η Ετικέτα Αναγόµωσης. Η τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στο λαιµό των πυροσβεστήρων µετά από κάθε συντήρησή ή αναγόµωσή τους θα γίνει σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Πρωτ /871/ έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι πυροσβεστήρες θα παραδίδονται µέσα σε κατάλληλη σακούλα νάιλον για προστασία τους από σκόνη και χτυπήµατα. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την αρίθµηση των νέων, των συντηρηµένων, των αναγοµωµένων, των πυροσβεστήρων που τους έχει γίνει υδραυλική δοκιµή και τη δηµιουργία Μητρώου Πυροσβεστήρων το οποίο και θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική µορφή. Το µητρώο θα είναι σε µορφή.xls ή.doc και θα αναφέρει των αριθµό των πυροσβεστήρων, το είδος των πυροσβεστήρων, ανά κτίριο, τοµέα και συνολικά, οι οποίοι υφίστανται και θα αναφέρει επίσης τους πυροσβεστήρες που θα απαιτηθούν να αναγοµωθούν και να περάσουν υδραυλική δοκιµή την επόµενη χρονική περίοδο ανά κτίριο, τοµέα και συνολικά. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάρτηση σε κατάλληλα σηµεία πινακίδων µε οδηγίες για τη σωστή χρήση των πυροσβεστήρων. Θα τοποθετηθούν αναπληρωµατικοί πυροσβεστήρες κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησηςελέγχου-αναγόµωσης των πυροσβεστήρων. 7 από -18-

8 Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση τους από και προς τους χώρους που ενδείκνυται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πυροσβεστήρων. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις (ότι πληρούν τους όρους καλής λειτουργίας και ασφάλειας) για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας. Ο ανάδοχος θα προχωρήσει και την ασφαλή απενεργοποίηση των πέντε µονίµων πυροσβεστικών συστηµάτων τύπου inergen, που βρίσκονται στα κτίρια της οδού Αχαρνών και δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύµφωνα µε την έκθεση του προηγούµενου συντηρητή OLYMPIA Αναστάσιος Παπαπαύλου µε αρ.πρωτ. ΕΤΑΑ 12459/ Οι προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα τύπου inergen αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο. Οι φορητοί πυροσβεστήρες και οι πυροσβεστήρες οροφής που δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύµφωνα και µε την έκθεση του προηγούµενου συντηρητή OLYMPIA Αναστάσιος Παπαπαύλου µε αρ.πρωτ. ΕΤΑΑ 12459/ και βρίσκονται στα κτίρια της οδού Αχαρνών 27-29, θα συγκεντρωθούν σε χώρο που θα υποδειχτεί στον ανάδοχο και αφού καταµετρηθούν, θα παραδοθούν προς απόσυρση, από την αρµόδια επιτροπή παράδοσης παραλαβής των Τοµέων η οποία θα συντάξει και τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στους φορητούς και στους πυροσβεστήρες οροφής αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο. Για την αντικατάσταση των ακατάλληλων πυροσβεστήρων των κτιρίων Αχαρνών θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση : α) 48 καινούριων αυτόµατων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως 12Kgr κατασβεστικής ικανότητας ABCE οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα ήδη υπάρχοντα στηρίγµατα και βάσεις µετά την απόσυρση των αντίστοιχων πυροσβεστήρων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. β) 34 καινούριων φορητών πυροσβεστήρων Pa6 kgr µαζί µε τις αντίστοιχες 34 επιδαπέδιες βάσεις πυροσβεστήρων 6-12 Kg οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν. Οι ανωτέρω πυροσβεστήρες θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα καλής ποιότητας θα είναι πιστοποιηµένοι και θα φέρουν σήµανση CE. Προδιαγραφές των καινούριων φορητών πυροσβεστήρων και οροφής αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο. 8 από -18-

9 2.2.Προδιαγραφές Αυτόνοµου σύστηµα κατάσβεσης µε INERGEN Υλικό Πυρόσβεσης INERGEN Το INERGEN είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του NFPA 2001 και έχει αυστηρά καθορισµένη σύσταση ως εξής : N2: 52% + 4% Ar: 40% + 4% CO2: 8,0% + 1% περιεκτικότητα σε νερό κατά µέγιστο 0,005% κατά βάρος. Αποθηκεύεται σε πίεση 200 ή 300 Βar στους 15ºC Κύλινδρος/οι αποθήκευσης Το INERGEN αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς ραφή κυλίνδρους, οι οποίοι µπορούν να ξαναγεµιστούν, είναι σχεδιασµένοι και κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την οδηγία 84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου TUV Γερµανίας, Stoomweeren Ολλανδίας, SDM Γαλλίας, Aspagar Βελγίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ελέγχου. Τεχνικά στοιχεία Πίεση δοκιµής 300 bar 450 bar Πίεση πλήρωσης 200 bar 300 bar Χωρητικότητα 80 LT /16,8Νm3 ή 23,6kg 67 LT /14,1Νm3 ή 19,7kg 40 LT / 8,4Νm3 ή 11,8kg 27 LT / 5,6Νm3 ή 7,9kg Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας 80LT/23,6Νm3 ή 33,15kg Κάθε κύλινδρος πρέπει να φέρει βαλβίδα για αυτόµατη λειτουργία που µπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευµατικά ή χειροκίνητα. Πρέπει να φέρει σύνδεση ελέγχου για µέτρηση πίεσης και λήψη δείγµατος INERGEN για αναλύσεις. Να είναι εφοδιασµένη µε δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης. Τεχνικά στοιχεία 200 bar 300 bar Ονοµαστική διάµετρος 12 mm 12 mm Πίεση λειτουργίας 200 bar / 150C 300 bar / 150C Ασφάλεια υπερπίεσης 270 bar 380 bar min. πίεση ελέγχου 100 bar 80 bar max. πίεση λειτουργίας 240 bar 360 bar Υλικά κατασκευής Σώµα ορειχάλκινο oρειχάλκινο Συσκευή ένδειξης περιεχοµένου INERGEN 9 από -18-

10 Το περιεχόµενο του κυλίνδρου INERGEN ελέγχεται µε µανόµετρο µε ένδειξη bar, για συστήµατα 200 Bar ή για συστήµατα 300 Βαr, το οποίο τοποθετείται στην ειδική θέση ελέγχου της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας του κυλίνδρου. Η τοποθέτηση ή αποµάκρυνση του µανόµετρου γίνεται χωρίς την απώλεια αερίου Σύστηµα ενεργοποίησης Η απελευθέρωση του INERGEN από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται µε ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιµοποιώντας ηλεκτροµηχανικό ενεργοποιητή µε τάση λειτουργίας 24 VDC. Όταν υπάρχει εγκατάσταση µε περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται µε χρήση ηλεκτροµηχανικού ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν µε χρήση πνευµατικών ενεργοποιητών και γραµµής πνευµατικού ελέγχου. Το αέριο του πνευµατικού συστήµατος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό. Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής Τάση λειτουργίας 24 VDC Ισχύς 15 W Bαθµός προστασίας ΙΡ 65 Υλικά κατασκευής Πνευµατικός Eνεργοποιητής Ελάχιστη πίεση λειτουργίας Yλικά κατασκευής Σώµα - κόκκινος ορείχαλκος Η/Μ - ανοξείδωτος χάλυβας, πλαστικοποιηµένος (ενσωµατωµένος στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας) 100 Bar ορείχαλκος Λάστιχα υψηλής πίεσης Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήµατος µέσω εύκαµπτων σωλήνων υψηλής πίεσης µε τα εξής χαρακτηριστικά: Τεχνικά στοιχεία 200 bar 300 bar Ονοµαστική διάµετρος 10 mm 12 mm Μέγιστη πίεση λειτουργίας 240 bar 360 bar Πίεση δοκιµής 480 bar 700 bar Υλικό κατασκευής Συνθετικό λάστιχο Γαλβανισµένος χάλυβας Συνθετικό λάστιχο Γαλβανισµένος χάλυβας 10 από -18-

11 Στα συστήµατα των 300 Βar στην έξοδο κάθε λάστιχου υψηλής πίεσης πριν την σύνδεση µε τη βαλβίδα αντεπιστροφής του συλλέκτη τοποθετείται µειωτής πίεσης DN12 για υποβιβασµό 300/200 Bar Yλικό :Ορείχαλκος Συλλέκτης µε βαλβίδες αντεπιστροφής Εάν το σύστηµα περιλαµβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται µε τους εύκαµπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη µέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να υπάρχει δυνατότητα να µετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του συστήµατος. Ο συλλέκτης πλήρης µε τις βαλβίδες αντεπιστροφής. ιατίθεται σε διάµετρο DN 50 και µε ικανότητα να δεχτεί έξι (6) ή εννέα (9) κυλίνδρους. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής που δεν χρησιµοποιούνται κλείνονται µε ειδικές τάπες. Τεχνικά στοιχεία Μέγιστη πίεση λειτουργίας 240 bar Πίεση δοκιµής 320 bar Υλικό κατασκευής Συλλέκτης από γαλβανισµένο χάλυβα Βαλβίδες αντεπιστροφής από ορείχαλκο Μειωτής πίεσης φλαντζωτός Συσκευή που τοποθετείται µεταξύ του κυλίνδρου και του δικτύου σωλήνων ή µεταξύ συλλέκτη και δικτύου σωλήνων για σύστηµα ενός ή περισσοτέρων κυλίνδρων αντίστοιχα, και χρησιµεύει για τον υποβιβασµό της πίεσης του INERGEN από 200 bar που βρίσκεται στους κυλίνδρους σε 60 bar ή και χαµηλότερα στο δίκτυο σωλήνων. Τεχνικά στοιχεία Ονοµαστική διάµετρος 2 ή 3 in ιάµετρος οπής µείωσης ροής 3 mm - 35 mm / 2 in 20 mm - 56 mm / 3in Υλικό κατασκευής Γαλβανισµένος χάλυβας, ορείχαλκος Μειωτής πίεσης για σύστηµα µίας φιάλης ιάµετρος οπής µείωσης ροής Υλικό κατασκευής 1 mm - 5 mm ορείχαλκος ίκτυο σωλήνων διανοµής Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: Από κυλίνδρους έως µειωτή πίεσης Μέγιστη πίεση λειτουργίας 240 bar Πίεση δοκιµής 320 bar Τυποποίηση Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 Υλικό st 35.8-III Από µειωτή πίεσης έως ακροφύσια Μέγιστη πίεση λειτουργίας 60 bar Πίεση δοκιµής 80 bar Τυποποίηση Με ραφή κατά DIN 2458/1626 / st 37.0 Φ15-50mm Χωρίς ραφή DIN 2448/17175 / st από -18-

12 Υλικό Φ>DN 50 st 37.0 killed Οι απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα θα είναι τουλάχιστον: Από κυλίνδρους έως µειωτή πίεσης Μέγιστη πίεση λειτουργίας 240 bar Πίεση δοκιµής 320 bar Τυποποίηση ANSI B16.11 Υλικό A105/AStM (C21) Από µειωτή πίεσης έως ακροφύσια Μέγιστη πίεση λειτουργίας 60 bar Πίεση δοκιµής 80 bar Τυποποίηση GTW / DIN 2950 Υλικό GTW Ακροφύσια καταιονισµού Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήµατος να επιτυγχάνονται οµοιόµορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασµού του Ο2 και CO2. Τεχνικά στοιχεία Ονοµαστική διάµετρος 1/2 in ή 1 in Εφαρµογή Ολική πλήρωση Υλικό ορείχαλκος Κάλυψη µεγίστη 30 m2 για δωµάτιο ως 5 m ύψος Τα ακροφύσια έχουν οπές ανάλογα µε την επιθυµητή παροχή σε συνάρτηση µε την πίεση λειτουργίας. Οι οπές για τους δύο τύπους των ακροφυσίων είναι : 1/2in : από 3 mm ως 10 mm 1in : από 11 mm ως 20 mm Τα ακροφύσια φέρουν σφραγίδα µε τη διάµετρο της οπής (orifice size) Απαιτήσεις προστατευόµενου χώρου Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. Για το λόγο αυτό ανοίγµατα εξαερισµού, κλιµατισµού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν από τον καταιονισµό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα INERGEN για αντιστάθµιση των διαρροών. Κάθε αλλαγή στον προστατευµένο χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη για τη σωστή λειτουργία του συστήµατος. 2.3 Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως περιεκτικότητας 6Kg µε προωθητικό µέσο άζωτο Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 6 KG µέσα σε δοχείο από χαλυβδοέλασµα D.K.P. πάχους 1,5 mm, ποιότητας EDDQ. Η πίεση δοκιµής του θα είναι το ελάχιστο 24 bar, ενώ η πίεση θραύσης θα είναι το ελάχιστο 75 bar. 12 από -18-

13 Κάθε δοχείο θα φέρει µόνο ένα άνοιγµα επί του οποίου θα είναι κοχλιωµένη η βαλβίδα εκτόξευσης (τύπου σκανδάλης) η οποία θα είναι ταυτόχρονα και χειρολαβή, καθώς και το µανόµετρο ελέγχου της εσωτερικής πίεσης µε έντονα και ευκρινή σύµβολα. Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση και βαλβίδα υπερπίεσης. Ο πυροσβεστήρας θα φέρει εσωτερική φιάλη προωθητικού µέσου αζώτου, το οποίο θα εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας 15 bar. Η ξηρά σκόνη θα είναι νάτριο ή φωσφορικά άλατα, κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας ABCE και παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι 1000V. Το κέλυφος θα είναι βαµένο µε ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα Φορητός πυροσβεστήρας CO2 περιεκτικότητας 5Kg Ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 5 KG µέσα σε δοχείο από µαγγανιούχο χαλυβδοέλασµα. Η πίεση δοκιµής του δοχείου θα είναι 250 bar, η πίεση θραύσης του 450 bar, ενώ η πίεση λειτουργίας του 55bar. Κάθε δοχείο θα είναι πλήρες και θα έχει ορειχάλκινη βαλβίδα µε ενσωµατωµένη διάταξη ασφαλείας υπερπιέσεως ρυθµισµένη στα190 bar, σκανδάλη ενεργοποίησης, σωλήνα από ελαστικό µε ειδικούς συνδέσµους δοκιµασµένο στα 300 bar και ελαστική χοάνη από σκληρό πλαστικό υλικό µε υψηλή διηλεκτρική αντοχή. Κάθε δοχείο θα φέρει στήριγµα για επίτοιχη τοποθέτηση. Ο πυροσβεστήρας θα είναι κατάλληλος για φωτιές κατηγορίας BCE και παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι 150KV. Το κέλυφος θα είναι βαµένο µε ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, µε τα στοιχεία του πυροσβεστήρα Πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12 Kg Κάθε πυροσβεστήρας θα έχει περιεχόµενο καθαρού βάρους 12 Kg µέσα σε δοχείο από χαλυβδολαµαρίνα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές NHS 19/72, δοκιµασµένος σε πίεση 30 atm (440 psi). Επίσης θα φέρει : (α) Στόµιο στο οποίο είναι προσαρµοσµένη κεφαλή καταιονισµού, ενεργοποιούµενη από ενσωµατωµένο στοιχείο τύπου ευθραύστου ή τηκόµενου βολβού περιοχής ενεργοποίησης 57º- 77º C. (β) Στόµιο για την προσαρµογή βαλβίδας πληρώσεως. (γ) Φιάλη προωθητικού µέσου, διοξειδίου του άνθρακα ή αζώτου, δοκιµασµένο σε πίεση 250 bar και θα περιβάλλεται από προστατευτικό µεταλλικό περίβληµα. (δ) Βάση για ανάρτηση από την οροφή του χώρου µέσω ντιζών και πάνω απ'τον καυστήρα. (ε) Πινακίδα µε πλήρη στοιχεία του πυροσβεστήρα. 13 από -18-

14 2.4 Πυροσβεστήρες και είδη πυρκαγιάς Οι πυροσβεστήρες σκοπό έχουν την άµεση και ευχερή κατάσβεση πυρκαγιάς ανάλογα µε την κατηγορία του καιόµενου καυσίµου. Βασικά διακρίνουµε 4 κύριες κατηγορίες πυρκαγιάς και 1 κατηγορία για πυρκαγιές κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον επόµενο πίνακα στον οποίο προτείνεται και το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Α Β C D Ε ΣΥΜΒΟΛΟ - ΧΡΩΜΑ Πράσινο Κόκκινο Μπλε Κίτρινο ΚΑΙΟΜΕΝΑ ΕΙ Η Συνήθη καιόµενα υλικά, ξύλα, χαρτιά, άχυρα, υφάσµατα, πλαστικά, ελαστικά. Γενικώς στεριά υλικά οργανικής σύνθεσης τα οποία καιόµενα σχηµατίζουν στάχτη και κάρβουνο. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Νερό, αφρός, ξηρά σκόνη. Εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιµα ιοξείδιο του άνθρακα (CO2), (πετρελαιοειδή, διαλύτες και άλλα ξηρά σκόνη, αφρός, οµίχλη εύφλεκτα υγρά κ.λ.π). νερού Αέρια καύσιµα (µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ). Μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο). Είναι πυρκαγιές που προέρχονται από καύσιµα των προηγουµένων κατηγοριών (Α,Β,C,D) πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. ιοξείδιο του άνθρακα ξηρά σκόνη, HALON 121 1(αλογονοµένοι υδρογονάνθρακες). Ξηρά σκόνη, άµµος, γραφίτης. ιοξείδιο άνθρακα Τα κατασβεστικά υλικά είναι: α) Το νερό: Η κατασβεστική του δράση οφείλεται κυρίως στην ψυκτική του ικανότητα και στις µεγάλες ποσότητες που µπορούν να διατεθούν. β) Χηµική σκόνη: Οι πιο διαδεδοµένες ξηρές χηµικές σκόνες έχουν σαν βασικό υλικό το δισανθρακικό κάλιο ή νάτριο. εν διαλύονται στο νερό, δεν επηρεάζονται από τις µεταβολές της θερµοκρασίας, είναι χηµικά ουδέτερες και δεν είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Έχουν µονωτικές ιδιότητες και δεν διαβρώνουν το µηχανικό εξοπλισµό. Επειδή κατά την εκτόξευση τους αφήνουν κατάλοιπα δεν συνιστώνται για ηλεκτρικούς πίνακες ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. γ) ιοξείδιο του άνθρακα: (CO2) Η κατασβεστική του δράση οφείλεται στην αραίωση του αέρα, και του οξυγόνου της καύσης. Χρησιµοποιείται µε επιτυχία σας κατασβεστικό υλικό αδρανές, µη αγώγιµο ηλεκτρικά και "καθαρό" επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα µετά την χρήση του. Είναι κατάλληλο για χώρους που περιέχουν υγρά ή αέρια καύσιµα, χώρους ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, µηχανές εσωτερικής καύσεως και συνηθισµένα καύσιµα υλικά (χαρτιά, ξύλα κ.λπ). ε θεωρείται κατάλληλο για καιόµενα µέταλλα. δ) Αφροί κατάσβεσης: Συνήθως νια την αντιµετώπιση της πυρκαγιάς σε πετρελαιοειδή, λάδια, χρώµατα, 14 από -18-

15 διαλυτικά κ.ά. χρησιµοποιείται αφροποιητικό υγρό το οποίο αποτελείται από νερό σε αναλογία 95-97% και ειδικό αφρογόνο υγρό (3-5%). Η µετατροπή του µίγµατος σε κατασβεστικό αφρό επιτυγχάνεται µε ειδικούς αφρογόνους αναµικτήρες ή αφρογεννήτριες που επιτρέπουν βαθµό διόγκωσης από φορές. ε) Ελαφρό νερό (AFFF ή Light water): Είναι ένας φθοριωµένος συνθετικός αφρός που παράγεται από ανάµιξη συνθετικού υγρού µε γλυκό ή θαλασσινό νερό σε αναλογία 6% - 94% νερό. Τούτο σχηµατίζει µια υδάτινη µεµβράνη πάνω στην επιφάνεια φλεγόµενων υγρών ή επιφανειών γενικότερα. Είναι το καταλληλότερο υλικό για πυρκαγιές τύπου Β. Είδη πυροσβεστήρων : ιακρίνουµε γενικά τα εξής είδη πυροσβεστήρων: Α) Φορητοί πυροσβεστήρες. Β) Αυτόµατοι πυροσβεστήρες (συνήθως οροφών). Γ) Τροχήλατοι πυροσβεστήρες. ) Αυτόµατο σύστηµα κατασβέσεως πυρκαγιάς τοπικής εφαρµογής. Α) Φορητοί πυροσβεστήρες: Οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν βάρος από 0,5 έως 20 kg (συνηθέστεροι τύποι 3 kg, 6 kg, 12 kg) και προσφέρονται για µεγάλη ποικιλία τύπων πυρκαγιάς (π.χ. Α, Β, C, Ε). Πάνω στην συσκευή αναγράφονται διάφορες ενδείξεις για το κατασβεστικό υλικό και το προωθητικό µέσο. Ειδικότερα χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί: α) Για το υλικό w: πυροσβεστήρας νερού s: πυροσβεστήρας αφρού Ρα: πυροσβεστήρας χηµικής σκόνης C ή Κ: πυροσβεστήρας COg. β) ποσότητα περιεχοµένου: Μετά το γράµµα που χαρακτηρίζει το κατασβεστικό υλικό µπαίνει ένας αριθµός που δίνει σε λίτρα (για τα υγρά) ή σε kg (για τις σκόνες και το CO2) την ποσότητα που περιέχεται στον πυροσβεστήρα. γ) Το προωθητικό µέσο. Το προωθητικό µέσο µε το οποίο επιτυγχάνεται η εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού χαρακτηρίζεται µε ορισµένο γράµµα ως εξής: CH: Η προωθητική δύναµη είναι αποτέλεσµα χηµικής αντιδράσεως η οποία προκύπτει µεταξύ οξέων και διάλυσης αλκαλικών αλάτων ή βάσης. Η αντίδραση αυτή αρχίζει, όταν ο πυροσβεστήρας µπει σε λειτουργία. Η: Η προωθητική δύναµη οφείλεται σε αέριο (υγροποιηµένο) σε υψηλή πίεση που βρίσκεται σε χωριστό δοχείο. L: Η προωθητική δύναµη οφείλεται σε αέρα (ή αέριο) υπό πίεση που βρίσκεται µέσα στον πυροσβεστήρα. δ) Λειτουργική ετοιµότητα: Χρησιµοποιείται ένα συµπληρωµατικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τα όρια λειτουργικής ετοιµότητας της συσκευής σε περίπτωση χαµηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος, συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί. η: εν υπάρχει προστασία από παγετό, εποµένως ο πυροσβεστήρας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε ανοικτούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. -15: Ο πυροσβεστήρας µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι θερµοκρασία -15 C -30: Ο πυροσβεστήρας µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι θερµοκρασίας -30 "C. 15 από -18-

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3. Προϋπολογισµός: ΤΙΜΕΣ TEMAXIOY σε ΕΥΡΩ,ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΙΜΕΣ TEMAXIOY ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% Pa12 ΚΑΙ P012 7 Pa12 ΚΑΙ P Pa6 5 Pa6 7 Pa50 12 Pa50 50 Co2 7 Co2 10 Απενεργοποίηση INERGEN 20 Προµήθεια οροφής 12kgr 65 Προµήθεια Pa6kgr µε επιδαπέδιες βάσεις 30 Απόσυρση Πυροσβεστήρων 2 Εφόσον απαιτηθεί να γίνει υδραυλική δοκιµή το επιπλέον κόστος προϋπολογίζεται σε 6,5 ευρώ ανά πυροσβεστήρα για όλα τα είδη. Οι αριθµοί των πυροσβεστήρων που απαιτείται να συντηρηθούν, αναγοµωθούν ή να γίνει υδραυλική δοκιµή αποτελούν εκτίµηση και ο τελικός αριθµός ενδέχεται να διαφέρει κατά ένα µικρό ποσοστό. Οι εργασίες συντήρησης ή αναγόµωσης και υδραυλικής δοκιµής θα γίνουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κάθε πυροσβεστήρα όπως αναφέρονται στις ετικέτες ελέγχου πυροσβεστήρα που φέρουν και σύµφωνα µε την νοµοθεσία, πάντοτε µέσα στα όρια του προϋπολογισµού του κάθε τοµέα που αναφέρεται παρακάτω και της προσφερόµενης τιµής. Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Προϋπολογισµός Τοµέων Υγειονοµικών : 5.374,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 6.610,97 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών : 382,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 469,86 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων : 1.550,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 1.906,50 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός Τοµέα Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσιών Έργων : 186,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 228,78 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός Τοµέων Υγείας ικηγόρων Επαρχιών και Πρόνοιας ικαστικών Επιµελητών : 61,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 75,03 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Προϋπολογισµός Τοµέα Υγείας -Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών : 91,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ή 111,93 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% Σύνολο Προϋπολογισµού : 7.644,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23% ή 9.402,12 ευρώ µε ΦΠΑ 23% 16 από -18-

17 ΚΕΦ. 3 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποµακρυνθούν τα προς απόρριψη υλικά και ο χώρος θα παραδοθεί έτοιµος προς χρήση. Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα γίνει επίδειξη της λειτουργίας του και εκπαίδευση στο προσωπικό που θα χειρίζεται τα συστήµατα. Χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών : Εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 50 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.. 118/2007 (Κ.Π..). Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών απογευµατινές ώρες ή Σαββατοκύριακο, εφόσον κριθεί απαραίτητο απ την υπηρεσία. Η προσφορά θα ισχύει για 30 ηµέρες τουλάχιστον απ την ηµεροµηνία υποβολής της. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Τ.Α.Α. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 17 από -18-

18 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Pa12 ΚΑΙ P Pa6 159 Pa50 4 Co2 31 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% Pa12 ΚΑΙ P Pa6 71 Pa50 1 Co2 13 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% Απενεργοποίηση INERGEN 5 Προμήθεια οροφής 12kgr 48 Προμήθεια Pa6kgr με επιδαπέδιες βάσεις 34 Απόσυρση Πυροσβεστήρων 88 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% Pa12 ΚΑΙ P Pa6 23 Pa50 1 Co2 5 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 18 από -18-

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΣΥΜΒΑΣΗ. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: : 2105217374, Fax: : 2105217407

Τηλ: : 2105217374, Fax: : 2105217407 Αθήνα : 20-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 52831 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη Προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η

Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη Προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ. Α.Δ.Α. 4ΙΦ8469Η25-Ι Δ/νση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 14-12-2010 Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

Πυλαία, 20 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΗ Πολιτικός Μηχανικός. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Τίτλος Εργασίας : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Η/Μ Έργων /νση: Φιλίππου 52, Πυλαία, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών πυροσβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα των ειδών που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα καθώς και η αναγόμωση,συντήρηση και η πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου των φορητών πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων καθώς και των πυροσβεστήρων οχημάτων η ΕΥΑΘ ΑΕ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου των φορητών πυροσβεστήρων εγκαταστάσεων καθώς και των πυροσβεστήρων οχημάτων η ΕΥΑΘ ΑΕ. Προσκαλεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΘΗ ΕΠΛΗΨΗ Θεσσαλονίκη 18/4/2016 Αρ. πρωτ. 10946 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μίσκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.

Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14. Υπ αριθ. : 30 / 2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14. 520,40 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 5217327 FAX. : 210 5217315

Τηλ. : 210 5217327 FAX. : 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 19.03.2015 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Αρ. πρωτ. 82279/20-03-2015 Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14SYMV002186362 2014-07-23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 19/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OLYMPIA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/746814 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια Πυροσβεστικώνπυρανιχνευτικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Προϋπολογισµού 826,56 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) Τεχνική Υπηρεσία Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ. 210 6878803, Fax: 210 6878940 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ.: 8353/ΣΚ/ππ Χαλάνδρι, 31/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία: 11-06-2014 Email: mbaka@teiser.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2247 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 13:00, της Τρίτης , δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

τις ενδείξεις «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος. 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο φάκελλο αυτό ο υποψήφιο

τις ενδείξεις «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο πρώτος, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο δεύτερος και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο τρίτος. 1. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Στο φάκελλο αυτό ο υποψήφιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 16/06/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 9981 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος 24/02/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ωραιόκαστρο 24-06-2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ,00

FAX : ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 326366/02.12.2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την υπηρεσία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 Α Α: 7ΖΣΧΩΚΑ-90Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : FAX. :

Τηλ. : FAX. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Ε.Τ.Α.Α. Αθήνα 01.02.2016 Αρ. πρωτ. 23162 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5494 FAX.2410 51 5054

ΤΗΛ.2410 51 5494 FAX.2410 51 5054 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟΥ (FAX) : 2410 515054 ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΠΡΟΣ: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 Iαν 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Βεβαίωση συµµόρφωσης από αρµόδιους φορείς ότι πρόκειται για αναγνωρισµένη εταιρεία-κέντρο επανελέγχου 4. Άδεια λειτουργίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκηση

3. Βεβαίωση συµµόρφωσης από αρµόδιους φορείς ότι πρόκειται για αναγνωρισµένη εταιρεία-κέντρο επανελέγχου 4. Άδεια λειτουργίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προϋπολογισµού 13.918 πλέον Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια πυροσβεστικών υλικών (πυροσβεστήρες) για τα δημοτικά κτίρια»

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια πυροσβεστικών υλικών (πυροσβεστήρες) για τα δημοτικά κτίρια» ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 28/07/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 808 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Δ. Φουσέκη Τηλέφωνο: 2613 610249 FAX: 2613 610258 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια πυροσβεστικών υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΗ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 26/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 32392 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΕΓΕΓΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1. Αντικείμενο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΕΓΕΓΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1. Αντικείμενο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 5/4/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ- ΕΓΕΓΧΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1. Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

: : : Fax: : UPS, ( ), », , % UPS, ),

: : : Fax: : UPS, ( ), », , % UPS, ), Αθήνα : 3-3 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 62410 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax : 210-529 4880 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 15.12.2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - Αρ. πρωτ. 304516/16.12.2014 Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο)

ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Προϋπολογισμού 1.554,96 συμπ. Φ.Π.Α.(24%) CPV (Υγραέριο) Ημερομηνία: 28/09/2016 Αρ. Πρωτ.: 110745 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/101/2686

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ι. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τ.K. : 412 22 Λάρισα 21-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 26072 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας, ΤΖΙΛΑΚΑΣ Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου:PRC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου:PRC Σελ.: 1 / 5 page ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου:PRC-16-064 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 02 / 09 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-6792.141 Αρ. Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets

Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets Π/Φ με ανέμη περιέχει, μάνικα 1 ¾ 20μ. PN16, ρυθμιζόμενο αυλό 3 θέσεων ορειχάλκινο/πλαστικό Ιταλίας. Γωνιακό Κρουνό κατα DIN14461

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08.12.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 336629/9-12-2016 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 24-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/12 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4998 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 26. 8. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4295 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ: Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ.06a40/2014/m007

Διαβάστε περισσότερα