ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2005) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Eλέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...7 Ισολογισμός...8 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης του Ομίλου...10 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της Εταιρείας...11 Κατάσταση ταμειακών ροών...12 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Σύσταση και δραστηριότητες του Ομίλου Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Λειτουργικά Ακίνητα Επενδυτικά Ακίνητα για εκμετάλλευση Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Προβλέψεις Φόρος εισοδήματος Υποχρεώσεις Διανομή μερίσματος Αναγνώριση Εσόδων

3 3.14 Κρατικές επιχορηγήσεις Παροχές προς το προσωπικό Κόστος δανεισμού Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του ξένου συναλλάγματος Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Μισθώσεις Διαχείριση χρηματοπιστωτικού κινδύνου Πληροφορίες για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για επένδυση Άϋλα στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές Αποθέματα Απαιτήσεις κατά πελατών Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Φόρος εισοδήματος Αναβαλόμενοι Φόροι Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

4 23. Μερίσματα Ανάλυση κύκλου εργασιών(πωλήσεων) Άλλα έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κέρδη ανά μετοχή Πληροφορίες κατά τομέα Παροχές στην Διοίκηση Λειτουργικές μισθώσεις Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες υποχρεώσειςκαι δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς : την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αφορά την Διαχειριστική περίοδο 1/1/ /12/2005 Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί Συνεργάτες, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και σας υποβάλλω για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2005. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας της περιόδου 01/01-31/12/2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Κατά την απολογιζόμενη εταιρική χρήση του 2005 συνεχίσθηκε η επίδραση των αποπληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται στον κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας, εξαιτίας της διεύρυνσης του μεριδίου εισαγωγών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από Κίνα και Ινδονησία. Ένας άλλος παράγοντας που επίσης επηρέασε το χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας ήταν η ύπαρξη μεμονωμένων και ευκαιριακών εισαγωγέων, με εισαγωγές κυρίως από Κίνα, οι οποίοι δημιούργησαν συνθήκες ευκαιριακού ανταγωνισμού, πιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύοντας ότι οι προαναφερθείσες συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά το χώρο που δραστηριοποιείται, έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ολοκλήρωσε κατά τη χρήση του 2005 την διοικητική της αναδιοργάνωση κυρίως στις διευθύνσεις Πωλήσεων και Logistics με πεπειραμένα στελέχη της αγοράς. Παρά τις παραπάνω συνθήκες οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 2,80% έναντι της χρήσης του 2004, ο δε συντελεστής μικτής κερδοφορίας μείωση κατά 1,97%, γεγονός που επηρέασε μειωτικά τα κέρδη της εταιρείας. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 46,946 εκατ. ευρώ. Τόσο η OMNISHOP, όσο και η YALCO HUNGARY αύξησαν σημαντικά τις πωλήσεις και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις κερδοφορίας για το 2006, ενώ οι πωλήσεις της EXCEL διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των μεγεθών του ομίλου και της εταιρείας υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συμπληρούμενες και από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση του ομίλου και της εταιρείας κατά την 31/12/2005. Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος και δεδομένου ότι, εξ αιτίας της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ο λογαριασμός Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον έχει χρεωστικό υπόλοιπο με 31/12/2005 δεν είναι εφικτή η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2005 σύμφωνα με το άρθρο 44 α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και δεν γίνεται σχετική πρόταση προς την Γενική Συνέλευση. Έχει όμως ήδη κατατεθεί τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών για τη διανομή μερίσματος και στις περιπτώσεις αυτές, οπότε την όποια απόφαση για διανομή μερίσματος θα την λάβει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 5

6 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Προαναφέρθηκε ότι κατά την τελευταία τριετία η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας έχει επηρεασθεί από τις αποπληθωριστικές τάσεις και τις ευκαιριακές εισαγωγές. Είναι όμως βέβαιο ότι οι παράγοντες αυτοί σταδιακά αποδυναμώνονται και στην αγορά θα επικρατήσουν οργανωμένες μονάδες που διαθέτουν πανελλαδική εμβέλεια εξυπηρέτησης, και πιστοληπτική ικανότητα. Παράλληλα η εταιρεία διευρύνει την προϊοντική συλλογή με είδη λιγότερο ευάλωτα στον ευκαιριακό ανταγωνισμό και δημιουργεί εξειδικευμένες σειρές προϊόντων με δικά της brand names μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και ευρύτερης καταναλωτικής βάσης. Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ενισχύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της με νέες συνεργασίες κυρίως στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό δε και με την αναμενόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών της εταιρειών και κυρίως της OMNISHOP και της YALCO HUNGARY, εκτιμά ότι κατά την τρέχουσα χρήση του 2006 θα υπάρξει βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών, τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας. Τέλος, σας ενημερώνω ότι εντός του 2006 αναμένεται τόσο η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου αντικολλητικών σκευών, όσο και η έγκριση της, προς υποβολή, επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, για την κατασκευή στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύγχρονου κέντρου Logistics. ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 6

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρία τυγχάνει μητρική), κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 17 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εμμανουήλ Α. Πηλείδης Α.Μ. ΣΟEΛ: Λ.Κηφισίας , Χαλάνδρι Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 7

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. Υλικά πάγια στοιχεία , , , ,36 Ακίνητα για επένδυση , ,89 Άυλα στοιχεία , , , ,73 Συμμετοχές σε θυγατρικές , ,52 Αναβαλόμενοι φόροι , , Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις , , , ,81 Σύνολο παγίου ενεργητικού , , , ,31 Αποθέματα , , , ,47 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,67 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,09 Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα , , , ,85 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,40 Αποθεματικό από υπέρ το άρτιο , , , ,31 Λοιπά αποθεματικά , , , ,73 Κέρδη / (ζημίες) εις νέο ( ,57) ( ,95) ( ,62) ( ,52) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους , , , ,92 Δικαιώματα μειοψηφίας , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) , , , ,92 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,16 Αναβαλόμενοι φόροι , , , ,50 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού , , , ,76 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,04 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,46 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , , ,67 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές , , , ,42 Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία , , , ,73 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,19 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,01 Σύνολο υποχρεώσεων (β) , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) , , , ,39 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περίοδος Περίοδος Περίοδος Περίοδος ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) , , , ,87 Κόστος πωλήσεων ( ,88) ( ,37) ( ,07) ( ,01) Μικτό κέρδος , , , ,86 Άλλα έσοδα , , , ,63 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 26 ( ,18) ( ,17) ( ,74) ( ,63) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 26 ( ,63) ( ,48) ( ,60) ( ,11) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 26 ( ,17) ( ,80) ( ,58) ( ,63) Λειτουργικά κέρδη , , , ,12 Έσοδα από επενδύσεις , , , ,02 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,34) ( ,41) ( ,42) ( ,39) Κέρδη προ φόρων , , , ,75 Μείον Φόροι 17 ( ,46) ( ,59) ( ,94) ( ,95) Κέρδη μετά από φόρους , , , ,80 Κατανέμεται σε: Μετόχους εταιρείας , , Δικαιώματα μειοψηφίας (34.218,33) (8.480,01) , , , ,80 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Υπέρ το Διαφ. μετατροπής Ίδιες Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο Δικαιώματα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο ισολογ. Θυγατρικών εξωτερικού μετοχές αποθεματικά εις νέον Μειοψηφίας Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου , , ,35 ( ,78) , , ,64 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2004 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,64 (8.480,01) ,63 Δικαιώματα μειοψηφίας πρώτης ενοποίησης , ,37 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου , ,71 Συν/κες διαφορές από την μετατροπή ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού 1.090, , ,90 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών ( ,20) ( ,20) ( ,20) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,01 ( ,01) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,80) ( ,80) ( ,80) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , , ,90 ( ,20) ,36 ( ,95) , , ,25 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου , , ,90 ( ,20) ,36 ( ,95) , , ,25 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2005 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,87 (34.218,33) ,54 Ζημίες χρήσης της ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε , , ,67 Μεταβολή λόγω μη ενοποίησης της ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. (195,06) , , ,91 Συν/κες διαφορές από την μετατροπή ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού 9.206, , ,20 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών (37.941,10) (37.941,10) (37.941,10) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,53 ( ,53) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,60) ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , , ,10 ( ,30) ,83 ( ,57) , , ,87 Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών εμφανίζεται στην σημείωση 22 10

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας Μετοχικό Υπέρ το Ίδιες Λοιπά αποθεματικ κεφάλαιο άρτιο μετοχές ά Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων , , ,9 2 ( ,51 ) ,12 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2004 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,80 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών ( ,20) ( ,20) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,01 ( ,01) -- Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,80) ( ,80) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , ,3 1 ( ,20) ,9 3 ( ,52) , , ,3 1 ( ,20) ,9 3 ( ,52) ,92 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2005 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,40 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών (37.941,10) (37.941,10) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,9 0 ( ,90 ) -- Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , ,3 1 ( ,30) ,8 3 ( ,62 ) ,62 Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών εμφανίζεται στην σημείωση 22 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,75 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,12 Προβλέψεις , , , ,21 Συναλλαγματικές διαφορές (24.240,46) ,13 (61.141,12) ,81 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,13) ( ,70) ( ,78) ( ,26) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , , , ,02 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ,57) ( ,87) ( ,01) ( ,43) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,53) ,22 ( ,02) ,25 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , ,42 ( ,57) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,50 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,33 ( ,70) ( ,54) ( ,84) ( ,58) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,68) ,49 ( ,78) ,44 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ( ,60) ,65 ( ,60) ,65 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,38) ( ,05) ( ,71) ( ,87) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων , , , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,12 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,40) (1.788,782,60) ( ,73) ( ,10) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια , ,29 -- Εξοφλήσεις δανείων -- ( ,73) -- ( ,47) Μερίσματα πληρωθέντα ( ,00) ( ,42) ( ,00) ( ,42) Πώληση / (Αγορά) ιδίων μετοχών (37.941,10) ( ,20) (37.941,10) ( ,20) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,48 ( ,34) ,19 ( ,09) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) ( ,60) ( ,45) ( ,32) ( ,75) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,60 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,85 12

13 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Σύσταση και δραστηριότητες του Ομίλου Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1972 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 ως Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό μητρώου Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02. Έχει έδρα στον Δήμο Εχεδώρου, Καλοχώρι, του Νομού Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5 ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www. yalco. gr Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του εισαγωγικού χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης, μικρών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών μαζικής εστίασης και στην παραγωγή αντικολλητικών σκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: Δημήτριος Σ. Κωνσταντίνου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Κωνσταντίνου Εκτελεστικό Μέλος Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης A. Βεζύρογλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Χ. Βελλής Εκτελεστικό Μέλος Φράνκ Μπλετζιάν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Α. Μακρής Εκτελεστικό Μέλος Αμεντέο Οντόνι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Ο όμιλος «YALCO» πέραν της μητρικής εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» περιλαμβάνει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό Συμ/χής EXCEL A.E. ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία συστημάτων κλιματισμού 89,57% OMNISHOP A.E. ΕΛΛΑΔΑ Λιανικό-Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρου και οικιακής χρήσης 80,00% ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E. ΕΛΛΑΔΑ Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομών 92,70% YALCO HUNGARY KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης 76,00% ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Χονδρικό εμπόριο ειδών καθαρισμού και ειδών οικιακής χρήσης 99,60% ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε ΕΛΛΑΔΑ Επισκευές μικρών ηλεκτρικών συσκευών 99,50%

14 Η εταιρεία ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση την και ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και η λύση της εταιρείας την Λόγω της λύσης της εταιρείας ο ισολογισμός της εταιρείας αυτής δεν συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. για την περίοδο 1/1-21/12/2005 με ζημίες ποσού ,67. Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου για την ενοποίηση εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής και του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την , τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. yalco. gr και υπογράφονται από τους: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. Λ ΑΤ. Ζ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΤ. Κ ΑΤ. ΑΑ Αρ. Αδείας Α Τάξης 14

15 2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(Δ.Π.Χ.Π.) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2005 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και ισχύουν κατά την Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, είναι οι πρώτες που έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., με ημερομηνία μετάβασης την 1 η Ιανουαρίου 2004 και καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π 1 (Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος και έχουν τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση στην αγοραία αξία, συγκεκριμένων συμμετοχών, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης και είναι δυνατόν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) τα οποία και διαφέρουν από τα Δ.Π.Χ.Π.. Για το λόγο αυτό τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν επαναδιατυπωθεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις των Δ.Π.Χ.Π. 2.2 Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Έχει γίνει έκδοση νέων Δ.Π.Χ.Π., τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα και παρατίθενται παρακάτω: Δ.Λ.Π. 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από ). Δ.Π.Χ.Π. 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Δ.Π.Χ.Π. 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από ). Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από ). Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει από ). Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από ). Η εκτίμηση της διοίκησης του ομίλου και της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών είναι ότι δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είτε διότι δεν είναι σχετικά με τη λειτουργία του ομίλου είτε διότι αφορούν μόνο επιπλέον παροχή πληροφόρησης. 15

16 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Λειτουργικά Ακίνητα Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης προσαυξημένα με τις αναπροσαρμογές που έγιναν με βάση τους ελληνικούς νόμους μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις μετέπειτα ζημίες από απομείωση της αξίας τους. Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα., λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την αναγνωρισμένη ζημία από απομείωση της αξίας τους. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όλων των ενσώματων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Π. την 1/1/2004. Τα ακίνητα υπό κατασκευή παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. Οι αποσβέσεις λογίζονται σύμφωνα με την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων (εκτός από τα γήπεδα και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος ή η αξία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής τους. Εξαιρούνται βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου. Για την απόσβεση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές: 1. Κτίρια 1-5 % 2. Μηχανήματα 5 15 % 3. Μεταφορικά μέσα 7 20 % 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 7 30 % 5. Λοιπός εξοπλισμός 5 20 % Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης. Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης. 16

17 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.2 Επενδυτικά ακίνητα για εκμετάλλευση Η επένδυση σε ακίνητα για εκμετάλλευση, αφορά ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό τα έσοδα από ενοίκια ή την κεφαλαιακή ανατίμηση. Τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται στην αρχική αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις μετέπειτα ζημίες από απομείωση της αξίας τους. 3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση, επανεξετάζονται για απομείωση, όταν δημιουργούνται συνθήκες μη ανάκτησης της αναπόσβεστης αξίας. Η ζημιά από την απομείωση, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του παγίου είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης αξίας. 3.4 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Τα στοιχεία άυλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην αξία κτήσης μείον τις συσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα εξής: Λογισμικά προγράμματα 10% - 30% 3.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη απομείωσής τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Αν συντρέχει περίπτωση απομείωσής τους, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας ή της αξίας χρήσης, ώστε να καθοριστεί το ύψος της απομείωσης της αξίας. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν μεταγενέστερα η ζημία αντιστρέφεται μέχρι το αρχικό κόστος κτήσης, πριν από οποιαδήποτε απομείωση, η αντιστροφή αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσης. 3.6 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη μεταφοράς. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται για την παραγωγή των ιδιοπαραγωμένων προϊόντων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ετήσιου σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη κατά τα εκτιμώμενα έξοδα πώλησης. 15

18 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.7 Εμπορικές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην αγοραία τιμολογιακή αξία. Οι αρχικά καταχωρούμενες απαιτήσεις μειώνονται λόγω επισφαλειών με σχηματισμό της απαιτούμενης πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 3.8 Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 3.9 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή Φόρος εισοδήματος Το έξοδο φόρου εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου, του οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούμενα χρόνια, και της αναβαλλόμενης φορολογίας. Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφοροποιείται από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επί πλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές ή εκείνοι που θα ισχύουν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθμό που μελλοντικά φορολογητέα κέρδη είναι επαρκή να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 12 Φόροι Εισοδήματος. 18

19 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.11 Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία Διανομή μερίσματος Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν αποφασίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που σχετίζονται με πωλήσεις. Διεταιρικά έσοδα διαγράφονται. Τα έσοδα από πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβασθεί. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση. Τα έσοδα από μερίσματα μεταφέρονται στα αποτελέσματα τη στιγμή που θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους από το όργανο που εγκρίνει την καταβολή τους Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν εισπραχθούν και παρουσιάζονται στα αποτελέσματα χρήσης στα άλλα έσοδα. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο έσοδο, εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων Παροχές προς το προσωπικό Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση καταχωρούνται στα αποτελέσματα, ενώ τα οφειλόμενα ή προπληρωθέντα ποσά στον ισολογισμό. Ο Όμιλος δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά μόνο σχέδια καθορισμένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερματισμού της υπηρεσίας ο Όμιλος αναγνωρίζει αυτές που καθορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται με αναλογιστική μελέτη από εγκεκριμένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί. 15

20 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.16 Κόστος δανεισμού Το κόστος δανεισμού για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να παραδοθούν στην διαδικασία παραγωγής ή να είναι έτοιμα για πώληση καθώς και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές ξένου συναλλάγματος Το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας είναι το (ευρώ) και οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόμισμα. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα μη νομισματικά στοιχεία (πάγια, αποθέματα, προβλέψεις, υπεραξία) παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόμισμα (ευρώ) με την ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική καταχώρησή τους. Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό των νομισματικών στοιχείων ή από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων κατά την σύνταξη του ισολογισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. Κατά την ενοποίηση θυγατρικών εξωτερικού τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε (ευρώ) με τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, ενώ οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου ισολογισμού Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια σαν αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές. 20

21 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.18 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Βάση ενοποίησης Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών οι οποίες και συντάσσονται με την ίδια ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Όταν εξαγοραστεί μια νέα εταιρεία το ενεργητικό οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις αποτιμούνται σύμφωνα με την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Η υπεραξία αυτή εμφανίζεται στο ενεργητικό, δεν υπόκειται σε απόσβεση και εξετάζεται αν συντρέχει λόγος απομείωσής της. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα την χρονιά της κτήσης. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται στην αναλογία της μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίσθηκαν. Μετέπειτα, οποιαδήποτε ζημία που αναλογεί στην μειοψηφία και ξεπερνά τα δικαιώματα της μειοψηφίας, βαρύνει την μητρική εταιρία. Τα αποτελέσματα των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων από την ημερομηνία της εξαγοράς ή μέχρι την ημερομηνία της πώλησης αντίστοιχα. Όπου είναι αναγκαίο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προκειμένου οι λογιστικές πολιτικές τους να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο όμιλος. Κατά την ενοποίηση, όλες οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου απαλείφονται Μισθώσεις Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του μισθίου μεταφέρονται ουσιαστικά στον μισθωτή και σε λειτουργικές μισθώσεις όταν δεν μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. Για τις λειτουργικές μισθώσεις τα μισθώματα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση κατανέμονται με την σταθερή μέθοδο καθ όλη την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 15

22 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.20 Διαχείριση χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία έχει ένα εκτεταμένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνολικού τζίρου. Είναι συνεπώς περιορισμένος ο βαθμός επισφαλειών από μη είσπραξη απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η εταιρεία σχηματίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άμεσης ρευστότητας διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διαχείριση Συναλλαγματικού - Επιτοκιακού Κινδύνου Ο Όμιλος πραγματοποιώντας εισαγωγές σε νομίσματα, πλην του λειτουργικού νομίσματος, αντιμετωπίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο από τις προβλεπόμενες σημαντικές διακυμάνσεις των νομισμάτων και κυρίως του (U.S.D.) δολλαρίου έναντι του λειτουργικού νομίσματος. Οι πράξεις αυτές έχουν βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και τα προκύπτοντα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγουν οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, ή αποτιμώνται στην εύλογη αξία εάν ο χρόνος λήξης ξεπερνά την περίοδο των οικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο ο Όμιλος προβαίνει για λόγους αντιστάθμισης σε πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων όταν αυτό το κρίνει σκόπιμο. 22

23 4.Πληροφορίες για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων από τα Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ελληνικά Λογιστικά Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2004 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π , , , ,72 Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ , , , ,80 Μεταφορά επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις ( ,89) ( ,25) ( ,48) ( ,63) Προσαρμογή των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους ( ,97) ( ,51) (30.621,34) (1.307,09) Επίδραση από μη αναγνώριση των ασώματων ακινητοποιήσεων ( ,67) ( ,05) (6.153,31) (97.529,52) Αναπροσαρμογή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων στοιχείων , , , ,66 Προσαρμογή των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,75) ( ,70) ( ,76) ( ,57) Προσαρμογή των προβλέψεων επισφαλών πελατών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,37) ( ,37) ( ,00) ( ,00) Αναγνώριση πιστωτικών συν/κών διαφορών αποτίμησης στα αποτελέσματα , , Επίδραση από την αποτίμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ( ,94) ( ,94) Αγορά ιδίων μετοχών ( ,20) --- ( ,20) Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας ( ,90) ( ,23) ( ,50) ( ,31) Λοιπά (33.111,12) (33.111,12) Σύνολο προσαρμογών ( ,75) ( ,46) ( ,38) ( ,60) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π , , , ,12 15

24 Μεταβολές στα αποτελέσματα Σύνολο αποτελεσμάτων, όπως είχαν προγενέστερα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2004 απεικονιστεί με το Ε.Λ.Π , ,09 Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Επίδραση από μη αναγνώριση των ασώματων ακινητοποιήσεων , ,21 Αναπροσαρμογή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων στοιχείων , ,14 Προσαρμογή των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους (52.084,46) (29.314,25) Προσαρμογή των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π , ,81 Προσαρμογή των προβλέψεων επισφαλών πελατών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,00) ( ) Διαφοροποίηση κερδών (ζημιών) από πώλησης παγίων (4.291,25) (4.291,25) Αναγνώριση πιστωτικών συν/κών διαφορών αποτίμησης στα αποτελέσματα (5.053,52) --- Αναγνώριση φορολογίας εισοδήματος ( ,59) ( ,95) Σύνολο προσαρμογών ( ,89) ( ,29) Αποτελέσματα κατά τα Δ.Π.Χ.Π , ,80 24

25 5.Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα υλικά πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Λοιπ.μηχ.εξοπλισ μός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,85 Μεταφορές Αντιλογισμοί 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , , , ,72 Συν/κες διαφορές 0,00-419,11 0, ,02-890,85-448, ,21 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , ,99 0, ,87 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,49 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2004 0, , , , ,73 0, ,38 Συν/κες διαφορές 0,00-40,51 0,00-317,16-331,93 0,00-689,60 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0, , , , ,26 0, ,76 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , ,95 0, ,98 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2005 0, , , , ,49 0, ,00 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,49 Ο Όμιλος Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Λοιπ.μηχ.εξοπλ ισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,82 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , , ,05 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2004 0, , , , ,72 0, ,02 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,85 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2003 0, , , , ,56 0, ,42 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0, , , , ,29 0, ,40 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2004 0, , , , ,46 0, ,36 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2004 0, , , , ,73 0, ,38 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,47 15

26 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορι Λοιπ.μηχ.εξοπλισ κά μέσα μός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,40 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , ,80 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , ,31 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,04 Ακυρωθείσες αποσβέσεις , , ,65 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , ,14 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2005 0, , , , ,80 0, ,53 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,36 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά Λοιπ.μηχ.εξοπλ μέσα ισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,08 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , ,87 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , ,55 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,40 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,26 Ακυρωθείσες αποσβέσεις , , , ,81 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , ,59 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,04 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,36 Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 26

27 6. Ακίνητα για επένδυση Τα ακίνητα για επένδυση αναλύονται ως εξής: Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια για επένδυση Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , ,89 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,00 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , ,71 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,71 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , ,18 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια για επένδυση Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , ,89 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,29 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , ,71 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,00 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , ,89 Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 7. Άυλα στοιχεία Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισμικά που κατέχει η εταιρεία και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Ο Όμιλος Ασώματα πάγια Ασώματα πάγια Αξίες την 31/12/ ,79 Αξίες την 31/12/ ,41 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,66 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,00 Συν/κες διαφορές -188,85 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,62 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ ,79 Αξίες την 31/12/ ,60 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,50 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,13 Ακυρωθείσες αποσβέσεις ,47 Συν/κες διαφορές -62,17 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,10 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0,15 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,13 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,09 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ ,66 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,90 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ ,70 15

ROTA κέντρο logistics Α.Ε.

ROTA κέντρο logistics Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2005) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο των διαχειριστών της «Κοινοπραξίας PC SYSTEMS και QUALITY & RELIABILITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «INTERNET STORE A.E..» την 1Οη Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου και Εταιρίας της 31 Μαρτίου Στοιχεία αποτελεσµάτων Οµίλου και Εταιρίας περιόδου 1 Ιανουαρίου 31 Μα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SPIDER» Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλµ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006) ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) 1 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα