ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02 5 ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσ/νίκης"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2005) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Eλέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...7 Ισολογισμός...8 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...9 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης του Ομίλου...10 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της Εταιρείας...11 Κατάσταση ταμειακών ροών...12 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Σύσταση και δραστηριότητες του Ομίλου Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Λειτουργικά Ακίνητα Επενδυτικά Ακίνητα για εκμετάλλευση Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Προβλέψεις Φόρος εισοδήματος Υποχρεώσεις Διανομή μερίσματος Αναγνώριση Εσόδων

3 3.14 Κρατικές επιχορηγήσεις Παροχές προς το προσωπικό Κόστος δανεισμού Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του ξένου συναλλάγματος Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Μισθώσεις Διαχείριση χρηματοπιστωτικού κινδύνου Πληροφορίες για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα για επένδυση Άϋλα στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές Αποθέματα Απαιτήσεις κατά πελατών Λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Φόρος εισοδήματος Αναβαλόμενοι Φόροι Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

4 23. Μερίσματα Ανάλυση κύκλου εργασιών(πωλήσεων) Άλλα έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κέρδη ανά μετοχή Πληροφορίες κατά τομέα Παροχές στην Διοίκηση Λειτουργικές μισθώσεις Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες υποχρεώσειςκαι δεσμεύσεις Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς : την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αφορά την Διαχειριστική περίοδο 1/1/ /12/2005 Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί Συνεργάτες, Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και σας υποβάλλω για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2005. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας της περιόδου 01/01-31/12/2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Κατά την απολογιζόμενη εταιρική χρήση του 2005 συνεχίσθηκε η επίδραση των αποπληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται στον κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας, εξαιτίας της διεύρυνσης του μεριδίου εισαγωγών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από Κίνα και Ινδονησία. Ένας άλλος παράγοντας που επίσης επηρέασε το χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας ήταν η ύπαρξη μεμονωμένων και ευκαιριακών εισαγωγέων, με εισαγωγές κυρίως από Κίνα, οι οποίοι δημιούργησαν συνθήκες ευκαιριακού ανταγωνισμού, πιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύοντας ότι οι προαναφερθείσες συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά το χώρο που δραστηριοποιείται, έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ολοκλήρωσε κατά τη χρήση του 2005 την διοικητική της αναδιοργάνωση κυρίως στις διευθύνσεις Πωλήσεων και Logistics με πεπειραμένα στελέχη της αγοράς. Παρά τις παραπάνω συνθήκες οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 2,80% έναντι της χρήσης του 2004, ο δε συντελεστής μικτής κερδοφορίας μείωση κατά 1,97%, γεγονός που επηρέασε μειωτικά τα κέρδη της εταιρείας. Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 46,946 εκατ. ευρώ. Τόσο η OMNISHOP, όσο και η YALCO HUNGARY αύξησαν σημαντικά τις πωλήσεις και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις κερδοφορίας για το 2006, ενώ οι πωλήσεις της EXCEL διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των μεγεθών του ομίλου και της εταιρείας υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συμπληρούμενες και από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση του ομίλου και της εταιρείας κατά την 31/12/2005. Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος και δεδομένου ότι, εξ αιτίας της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ο λογαριασμός Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον έχει χρεωστικό υπόλοιπο με 31/12/2005 δεν είναι εφικτή η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2005 σύμφωνα με το άρθρο 44 α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και δεν γίνεται σχετική πρόταση προς την Γενική Συνέλευση. Έχει όμως ήδη κατατεθεί τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών για τη διανομή μερίσματος και στις περιπτώσεις αυτές, οπότε την όποια απόφαση για διανομή μερίσματος θα την λάβει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 5

6 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Προαναφέρθηκε ότι κατά την τελευταία τριετία η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας έχει επηρεασθεί από τις αποπληθωριστικές τάσεις και τις ευκαιριακές εισαγωγές. Είναι όμως βέβαιο ότι οι παράγοντες αυτοί σταδιακά αποδυναμώνονται και στην αγορά θα επικρατήσουν οργανωμένες μονάδες που διαθέτουν πανελλαδική εμβέλεια εξυπηρέτησης, και πιστοληπτική ικανότητα. Παράλληλα η εταιρεία διευρύνει την προϊοντική συλλογή με είδη λιγότερο ευάλωτα στον ευκαιριακό ανταγωνισμό και δημιουργεί εξειδικευμένες σειρές προϊόντων με δικά της brand names μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και ευρύτερης καταναλωτικής βάσης. Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ενισχύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της με νέες συνεργασίες κυρίως στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό δε και με την αναμενόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών της εταιρειών και κυρίως της OMNISHOP και της YALCO HUNGARY, εκτιμά ότι κατά την τρέχουσα χρήση του 2006 θα υπάρξει βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών, τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας. Τέλος, σας ενημερώνω ότι εντός του 2006 αναμένεται τόσο η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου αντικολλητικών σκευών, όσο και η έγκριση της, προς υποβολή, επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, για την κατασκευή στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύγχρονου κέντρου Logistics. ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 6

7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση της έκθεσής μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η Εταιρία τυγχάνει μητρική), κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 17 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εμμανουήλ Α. Πηλείδης Α.Μ. ΣΟEΛ: Λ.Κηφισίας , Χαλάνδρι Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 7

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. Υλικά πάγια στοιχεία , , , ,36 Ακίνητα για επένδυση , ,89 Άυλα στοιχεία , , , ,73 Συμμετοχές σε θυγατρικές , ,52 Αναβαλόμενοι φόροι , , Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις , , , ,81 Σύνολο παγίου ενεργητικού , , , ,31 Αποθέματα , , , ,47 Απαιτήσεις από πελάτες , , , ,67 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,09 Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα , , , ,85 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,40 Αποθεματικό από υπέρ το άρτιο , , , ,31 Λοιπά αποθεματικά , , , ,73 Κέρδη / (ζημίες) εις νέο ( ,57) ( ,95) ( ,62) ( ,52) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους , , , ,92 Δικαιώματα μειοψηφίας , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) , , , ,92 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα δάνεια , , , ,16 Αναβαλόμενοι φόροι , , , ,50 Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού , , , ,76 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,04 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,46 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , , ,67 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές , , , ,42 Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία , , , ,73 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,19 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,01 Σύνολο υποχρεώσεων (β) , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) , , , ,39 8

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περίοδος Περίοδος Περίοδος Περίοδος ΣΗΜ. 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Κύκλος εργασιών(πωλήσεις) , , , ,87 Κόστος πωλήσεων ( ,88) ( ,37) ( ,07) ( ,01) Μικτό κέρδος , , , ,86 Άλλα έσοδα , , , ,63 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 26 ( ,18) ( ,17) ( ,74) ( ,63) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 26 ( ,63) ( ,48) ( ,60) ( ,11) Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 26 ( ,17) ( ,80) ( ,58) ( ,63) Λειτουργικά κέρδη , , , ,12 Έσοδα από επενδύσεις , , , ,02 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,34) ( ,41) ( ,42) ( ,39) Κέρδη προ φόρων , , , ,75 Μείον Φόροι 17 ( ,46) ( ,59) ( ,94) ( ,95) Κέρδη μετά από φόρους , , , ,80 Κατανέμεται σε: Μετόχους εταιρείας , , Δικαιώματα μειοψηφίας (34.218,33) (8.480,01) , , , ,80 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Υπέρ το Διαφ. μετατροπής Ίδιες Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο Δικαιώματα Σύνολο κεφάλαιο άρτιο ισολογ. Θυγατρικών εξωτερικού μετοχές αποθεματικά εις νέον Μειοψηφίας Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου , , ,35 ( ,78) , , ,64 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2004 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,64 (8.480,01) ,63 Δικαιώματα μειοψηφίας πρώτης ενοποίησης , ,37 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου , ,71 Συν/κες διαφορές από την μετατροπή ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού 1.090, , ,90 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών ( ,20) ( ,20) ( ,20) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,01 ( ,01) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,80) ( ,80) ( ,80) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , , ,90 ( ,20) ,36 ( ,95) , , ,25 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου , , ,90 ( ,20) ,36 ( ,95) , , ,25 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2005 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,87 (34.218,33) ,54 Ζημίες χρήσης της ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε , , ,67 Μεταβολή λόγω μη ενοποίησης της ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. (195,06) , , ,91 Συν/κες διαφορές από την μετατροπή ισολογ. θυγατρικών εξωτερικού 9.206, , ,20 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών (37.941,10) (37.941,10) (37.941,10) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,53 ( ,53) Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,60) ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , , ,10 ( ,30) ,83 ( ,57) , , ,87 Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών εμφανίζεται στην σημείωση 22 10

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας Μετοχικό Υπέρ το Ίδιες Λοιπά αποθεματικ κεφάλαιο άρτιο μετοχές ά Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων , , ,9 2 ( ,51 ) ,12 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2004 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,80 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών ( ,20) ( ,20) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,01 ( ,01) -- Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,80) ( ,80) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , ,3 1 ( ,20) ,9 3 ( ,52) , , ,3 1 ( ,20) ,9 3 ( ,52) ,92 Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων την περίοδο 01/01-31/12/2005 Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους , ,40 (Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών (37.941,10) (37.941,10) Σχηματισμός αποθεματικών από διάθεση κερδών ,9 0 ( ,90 ) -- Διανεμηθέντα μερίσματα ( ,60) ( ,60) Υπόλοιπο Καθαρής θέσης κατά την 31η Δεκεμβρίου , ,3 1 ( ,30) ,8 3 ( ,62 ) ,62 Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών εμφανίζεται στην σημείωση 22 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , , , ,75 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,12 Προβλέψεις , , , ,21 Συναλλαγματικές διαφορές (24.240,46) ,13 (61.141,12) ,81 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,13) ( ,70) ( ,78) ( ,26) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , , , ,02 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ,57) ( ,87) ( ,01) ( ,43) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,53) ,22 ( ,02) ,25 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , ,42 ( ,57) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,50 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,33 ( ,70) ( ,54) ( ,84) ( ,58) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,68) ,49 ( ,78) ,44 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων ( ,60) ,65 ( ,60) ,65 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,38) ( ,05) ( ,71) ( ,87) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων , , , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,12 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,40) (1.788,782,60) ( ,73) ( ,10) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια , ,29 -- Εξοφλήσεις δανείων -- ( ,73) -- ( ,47) Μερίσματα πληρωθέντα ( ,00) ( ,42) ( ,00) ( ,42) Πώληση / (Αγορά) ιδίων μετοχών (37.941,10) ( ,20) (37.941,10) ( ,20) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,48 ( ,34) ,19 ( ,09) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) ( ,60) ( ,45) ( ,32) ( ,75) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,60 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,85 12

13 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Σύσταση και δραστηριότητες του Ομίλου Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» έχει συσταθεί στην Ελλάδα το 1972 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 ως Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό μητρώου Α.Ε. : 8349/06/Β/86/02. Έχει έδρα στον Δήμο Εχεδώρου, Καλοχώρι, του Νομού Θεσσαλονίκης, στην διεύθυνση 5 ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www. yalco. gr Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του εισαγωγικού χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης, μικρών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών μαζικής εστίασης και στην παραγωγή αντικολλητικών σκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η ακόλουθη: Δημήτριος Σ. Κωνσταντίνου Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Καλλιόπη - Αναστασία Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Κωνσταντίνου Εκτελεστικό Μέλος Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου Εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης A. Βεζύρογλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Χ. Βελλής Εκτελεστικό Μέλος Φράνκ Μπλετζιάν Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Α. Μακρής Εκτελεστικό Μέλος Αμεντέο Οντόνι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Ο όμιλος «YALCO» πέραν της μητρικής εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO» περιλαμβάνει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Ποσοστό Συμ/χής EXCEL A.E. ΕΛΛΑΔΑ Εμπορία συστημάτων κλιματισμού 89,57% OMNISHOP A.E. ΕΛΛΑΔΑ Λιανικό-Χονδρικό εμπόριο ειδών δώρου και οικιακής χρήσης 80,00% ROTA ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS A.E. ΕΛΛΑΔΑ Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομών 92,70% YALCO HUNGARY KFT ΟΥΓΓΑΡΙΑ Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης 76,00% ΚΟΡΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ Χονδρικό εμπόριο ειδών καθαρισμού και ειδών οικιακής χρήσης 99,60% ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε ΕΛΛΑΔΑ Επισκευές μικρών ηλεκτρικών συσκευών 99,50%

14 Η εταιρεία ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση την και ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και η λύση της εταιρείας την Λόγω της λύσης της εταιρείας ο ισολογισμός της εταιρείας αυτής δεν συμπεριλαμβάνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΒΕΛΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. για την περίοδο 1/1-21/12/2005 με ζημίες ποσού ,67. Για όλες τις εταιρείες του Ομίλου για την ενοποίηση εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ολικής ενοποίησης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής και του Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2005 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την , τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. yalco. gr και υπογράφονται από τους: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΤ. Λ ΑΤ. Ζ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ. ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ ΑΤ. Κ ΑΤ. ΑΑ Αρ. Αδείας Α Τάξης 14

15 2. Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(Δ.Π.Χ.Π.) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2005 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου Έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και ισχύουν κατά την Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, είναι οι πρώτες που έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., με ημερομηνία μετάβασης την 1 η Ιανουαρίου 2004 και καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π 1 (Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος και έχουν τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση στην αγοραία αξία, συγκεκριμένων συμμετοχών, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης και είναι δυνατόν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) τα οποία και διαφέρουν από τα Δ.Π.Χ.Π.. Για το λόγο αυτό τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν επαναδιατυπωθεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και εκτιμήσεις των Δ.Π.Χ.Π. 2.2 Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων Έχει γίνει έκδοση νέων Δ.Π.Χ.Π., τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα και παρατίθενται παρακάτω: Δ.Λ.Π. 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από ). Δ.Λ.Π. 39 και Δ.Π.Χ.Π. 4 (τροποποίηση) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (ισχύει από ). Δ.Π.Χ.Π. 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Δ.Π.Χ.Π. 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από ). Δ.Π.Χ.Π. 7 Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο Δ.Λ.Π. 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (ισχύει από ). Διερμηνεία 4, Προσδιορισμός επιχειρηματικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτική μίσθωση (ισχύει από ). Διερμηνεία 5, Δικαιώματα σε Συμμετοχές σε Ταμεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από ). Η εκτίμηση της διοίκησης του ομίλου και της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών είναι ότι δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είτε διότι δεν είναι σχετικά με τη λειτουργία του ομίλου είτε διότι αφορούν μόνο επιπλέον παροχή πληροφόρησης. 15

16 3. Βασικές λογιστικές αρχές 3.1 Λειτουργικά Ακίνητα Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης προσαυξημένα με τις αναπροσαρμογές που έγιναν με βάση τους ελληνικούς νόμους μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (πλην των γηπέδων) και τις μετέπειτα ζημίες από απομείωση της αξίας τους. Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα., λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στον ισολογισμό, στο αρχικό κόστος κτήσης τους, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την αναγνωρισμένη ζημία από απομείωση της αξίας τους. Οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όλων των ενσώματων παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Π. την 1/1/2004. Τα ακίνητα υπό κατασκευή παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης τους μειωμένα με τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζημία από απομείωση της αξίας τους. Οι αποσβέσεις λογίζονται σύμφωνα με την πραγματική ωφέλιμη ζωή των παγίων (εκτός από τα γήπεδα και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή που δεν αποσβένονται) χρησιμοποιώντας την σταθερή μέθοδο, ώστε να αποσβεσθούν μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος ή η αξία αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής τους. Εξαιρούνται βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου. Για την απόσβεση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντελεστές: 1. Κτίρια 1-5 % 2. Μηχανήματα 5 15 % 3. Μεταφορικά μέσα 7 20 % 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 7 30 % 5. Λοιπός εξοπλισμός 5 20 % Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου, καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και μεταφέρεται στα αποτελέσματα της χρήσης. Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου που πραγματοποιούνται, ενώ οι προσθήκες και οι βελτιώσεις προσαυξάνουν το αρχικό κόστος κτήσης. 16

17 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.2 Επενδυτικά ακίνητα για εκμετάλλευση Η επένδυση σε ακίνητα για εκμετάλλευση, αφορά ακίνητα που αποκτώνται με σκοπό τα έσοδα από ενοίκια ή την κεφαλαιακή ανατίμηση. Τα ακίνητα αυτά εμφανίζονται στην αρχική αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις μετέπειτα ζημίες από απομείωση της αξίας τους. 3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση, επανεξετάζονται για απομείωση, όταν δημιουργούνται συνθήκες μη ανάκτησης της αναπόσβεστης αξίας. Η ζημιά από την απομείωση, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία του παγίου είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης αξίας. 3.4 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Τα στοιχεία άυλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην αξία κτήσης μείον τις συσωρευμένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα εξής: Λογισμικά προγράμματα 10% - 30% 3.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρείες, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη απομείωσής τους, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. Αν συντρέχει περίπτωση απομείωσής τους, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας ή της αξίας χρήσης, ώστε να καθοριστεί το ύψος της απομείωσης της αξίας. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν μεταγενέστερα η ζημία αντιστρέφεται μέχρι το αρχικό κόστος κτήσης, πριν από οποιαδήποτε απομείωση, η αντιστροφή αυτή αναγνωρίζεται ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσης. 3.6 Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους φόρους και έξοδα εισαγωγής και κόστη μεταφοράς. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα αναλωθέντα υλικά, τα άμεσα εργατικά καθώς και τα αναλογούντα γενικά βιομηχανικά έξοδα που πραγματοποιούνται για την παραγωγή των ιδιοπαραγωμένων προϊόντων. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ετήσιου σταθμισμένου μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη αξία πώλησης μειωμένη κατά τα εκτιμώμενα έξοδα πώλησης. 15

18 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.7 Εμπορικές Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες καταχωρούνται αρχικά στην αγοραία τιμολογιακή αξία. Οι αρχικά καταχωρούμενες απαιτήσεις μειώνονται λόγω επισφαλειών με σχηματισμό της απαιτούμενης πρόβλεψης η οποία πρόβλεψη βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. 3.8 Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 3.9 Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή Φόρος εισοδήματος Το έξοδο φόρου εισοδήματος αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου, του οποιοδήποτε πληρωτέου φόρου για τα προηγούμενα χρόνια, και της αναβαλλόμενης φορολογίας. Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφοροποιείται από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επί πλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιούνται οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές ή εκείνοι που θα ισχύουν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται, στο βαθμό που μελλοντικά φορολογητέα κέρδη είναι επαρκή να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 12 Φόροι Εισοδήματος. 18

19 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.11 Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία Διανομή μερίσματος Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν αποφασίζεται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που σχετίζονται με πωλήσεις. Διεταιρικά έσοδα διαγράφονται. Τα έσοδα από πωλήσεις των αγαθών καταχωρούνται στα αποτελέσματα, όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει μεταβιβασθεί. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην χρήση. Τα έσοδα από μερίσματα μεταφέρονται στα αποτελέσματα τη στιγμή που θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξης τους από το όργανο που εγκρίνει την καταβολή τους Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κάλυψη δαπάνης αναγνωρίζονται ως έσοδο όταν εισπραχθούν και παρουσιάζονται στα αποτελέσματα χρήσης στα άλλα έσοδα. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται σαν αναβαλλόμενο έσοδο, εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων Παροχές προς το προσωπικό Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην χρήση καταχωρούνται στα αποτελέσματα, ενώ τα οφειλόμενα ή προπληρωθέντα ποσά στον ισολογισμό. Ο Όμιλος δεν έχει κανένα σχέδιο καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό για την αφυπηρέτηση παρά μόνο σχέδια καθορισμένης συνεισφοράς σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Για παροχές προς το προσωπικό λόγω τερματισμού της υπηρεσίας ο Όμιλος αναγνωρίζει αυτές που καθορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών υπολογίζεται με αναλογιστική μελέτη από εγκεκριμένο αναλογιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα και γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στο ποσό που έχει αναγνωρισθεί. 15

20 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.16 Κόστος δανεισμού Το κόστος δανεισμού για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται σημαντική χρονική περίοδος μέχρι να παραδοθούν στην διαδικασία παραγωγής ή να είναι έτοιμα για πώληση καθώς και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές ξένου συναλλάγματος Το λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας είναι το (ευρώ) και οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόμισμα. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία συναλλάγματος την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα μη νομισματικά στοιχεία (πάγια, αποθέματα, προβλέψεις, υπεραξία) παρουσιάζονται στο λειτουργικό νόμισμα (ευρώ) με την ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική καταχώρησή τους. Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισμό των νομισματικών στοιχείων ή από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων κατά την σύνταξη του ισολογισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία προκύπτουν. Κατά την ενοποίηση θυγατρικών εξωτερικού τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις μετατρέπονται σε (ευρώ) με τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, ενώ οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων με βάση τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου ισολογισμού Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια σαν αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές. 20

21 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.18 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Βάση ενοποίησης Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών οι οποίες και συντάσσονται με την ίδια ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Όταν εξαγοραστεί μια νέα εταιρεία το ενεργητικό οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις αποτιμούνται σύμφωνα με την εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Η υπεραξία αυτή εμφανίζεται στο ενεργητικό, δεν υπόκειται σε απόσβεση και εξετάζεται αν συντρέχει λόγος απομείωσής της. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι μικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσματα την χρονιά της κτήσης. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται στην αναλογία της μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίσθηκαν. Μετέπειτα, οποιαδήποτε ζημία που αναλογεί στην μειοψηφία και ξεπερνά τα δικαιώματα της μειοψηφίας, βαρύνει την μητρική εταιρία. Τα αποτελέσματα των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων από την ημερομηνία της εξαγοράς ή μέχρι την ημερομηνία της πώλησης αντίστοιχα. Όπου είναι αναγκαίο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προκειμένου οι λογιστικές πολιτικές τους να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο όμιλος. Κατά την ενοποίηση, όλες οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου απαλείφονται Μισθώσεις Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης σχεδόν όλοι οι κίνδυνοι και οι απολαβές της ιδιοκτησίας του μισθίου μεταφέρονται ουσιαστικά στον μισθωτή και σε λειτουργικές μισθώσεις όταν δεν μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. Για τις λειτουργικές μισθώσεις τα μισθώματα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση κατανέμονται με την σταθερή μέθοδο καθ όλη την διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. 15

22 3. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια): 3.20 Διαχείριση χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος Η εταιρεία έχει ένα εκτεταμένο πελατολόγιο και κανείς από τους πελάτες δεν καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνολικού τζίρου. Είναι συνεπώς περιορισμένος ο βαθμός επισφαλειών από μη είσπραξη απαιτήσεων. Σε περιπτώσεις που κατά τη χρήση διαπιστώνονται επισφάλειες η εταιρεία σχηματίζει σχετική πρόβλεψη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της περιόδου. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος αφού οι δείκτες τόσο της γενικής όσο και της άμεσης ρευστότητας διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διαχείριση Συναλλαγματικού - Επιτοκιακού Κινδύνου Ο Όμιλος πραγματοποιώντας εισαγωγές σε νομίσματα, πλην του λειτουργικού νομίσματος, αντιμετωπίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο από τις προβλεπόμενες σημαντικές διακυμάνσεις των νομισμάτων και κυρίως του (U.S.D.) δολλαρίου έναντι του λειτουργικού νομίσματος. Οι πράξεις αυτές έχουν βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και τα προκύπτοντα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγουν οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, ή αποτιμώνται στην εύλογη αξία εάν ο χρόνος λήξης ξεπερνά την περίοδο των οικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο ο Όμιλος προβαίνει για λόγους αντιστάθμισης σε πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων όταν αυτό το κρίνει σκόπιμο. 22

23 4.Πληροφορίες για την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων από τα Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ελληνικά Λογιστικά Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2004 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π , , , ,72 Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γ.Σ , , , ,80 Μεταφορά επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις ( ,89) ( ,25) ( ,48) ( ,63) Προσαρμογή των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους ( ,97) ( ,51) (30.621,34) (1.307,09) Επίδραση από μη αναγνώριση των ασώματων ακινητοποιήσεων ( ,67) ( ,05) (6.153,31) (97.529,52) Αναπροσαρμογή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων στοιχείων , , , ,66 Προσαρμογή των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,75) ( ,70) ( ,76) ( ,57) Προσαρμογή των προβλέψεων επισφαλών πελατών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,37) ( ,37) ( ,00) ( ,00) Αναγνώριση πιστωτικών συν/κών διαφορών αποτίμησης στα αποτελέσματα , , Επίδραση από την αποτίμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ( ,94) ( ,94) Αγορά ιδίων μετοχών ( ,20) --- ( ,20) Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας ( ,90) ( ,23) ( ,50) ( ,31) Λοιπά (33.111,12) (33.111,12) Σύνολο προσαρμογών ( ,75) ( ,46) ( ,38) ( ,60) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π , , , ,12 15

24 Μεταβολές στα αποτελέσματα Σύνολο αποτελεσμάτων, όπως είχαν προγενέστερα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/2004 απεικονιστεί με το Ε.Λ.Π , ,09 Προσαρμογές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Επίδραση από μη αναγνώριση των ασώματων ακινητοποιήσεων , ,21 Αναπροσαρμογή λόγω χρησιμοποίησης της ωφέλιμης ζωής για την απόσβεση των παγίων στοιχείων , ,14 Προσαρμογή των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή τους (52.084,46) (29.314,25) Προσαρμογή των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π , ,81 Προσαρμογή των προβλέψεων επισφαλών πελατών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. ( ,00) ( ) Διαφοροποίηση κερδών (ζημιών) από πώλησης παγίων (4.291,25) (4.291,25) Αναγνώριση πιστωτικών συν/κών διαφορών αποτίμησης στα αποτελέσματα (5.053,52) --- Αναγνώριση φορολογίας εισοδήματος ( ,59) ( ,95) Σύνολο προσαρμογών ( ,89) ( ,29) Αποτελέσματα κατά τα Δ.Π.Χ.Π , ,80 24

25 5.Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα υλικά πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Λοιπ.μηχ.εξοπλισ μός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,85 Μεταφορές Αντιλογισμοί 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0,00 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , , , ,72 Συν/κες διαφορές 0,00-419,11 0, ,02-890,85-448, ,21 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , ,99 0, ,87 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,49 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2004 0, , , , ,73 0, ,38 Συν/κες διαφορές 0,00-40,51 0,00-317,16-331,93 0,00-689,60 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0, , , , ,26 0, ,76 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2005 0, , , , ,95 0, ,98 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2005 0, , , , ,49 0, ,00 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,49 Ο Όμιλος Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Λοιπ.μηχ.εξοπλ ισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,82 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , , ,05 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2004 0, , , , ,72 0, ,02 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,85 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2003 0, , , , ,56 0, ,42 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0, , , , ,29 0, ,40 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/2004 0, , , , ,46 0, ,36 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2004 0, , , , ,73 0, ,38 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,47 15

26 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορι Λοιπ.μηχ.εξοπλισ κά μέσα μός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,40 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , ,80 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , ,31 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,04 Ακυρωθείσες αποσβέσεις , , ,65 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , ,14 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/2005 0, , , , ,80 0, ,53 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,36 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχν.εγκ/σεις - Μεταφορικά Λοιπ.μηχ.εξοπλ μέσα ισμός Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,08 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , , ,87 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , ,55 Αξίες την 31/12/ , , , , , , ,40 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,26 Ακυρωθείσες αποσβέσεις , , , ,81 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , , , , ,59 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , , , , ,04 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , , , , , ,36 Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 26

27 6. Ακίνητα για επένδυση Τα ακίνητα για επένδυση αναλύονται ως εξής: Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια για επένδυση Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , ,89 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,00 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , ,71 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,71 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , ,18 Η Εταιρεία Ενσώματα πάγια για επένδυση Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Τεχνικά έργα Σύνολα Αξίες την 31/12/ , , ,89 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ , , ,89 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,29 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ , ,71 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ , ,00 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ , , ,89 Επί των παραπάνω πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 7. Άυλα στοιχεία Τα άϋλα στοιχεία αποτελούνται από λογισμικά που κατέχει η εταιρεία και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Ο Όμιλος Ασώματα πάγια Ασώματα πάγια Αξίες την 31/12/ ,79 Αξίες την 31/12/ ,41 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,66 Προσθήκες περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,00 Συν/κες διαφορές -188,85 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,62 Μειώσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ Αξίες την 31/12/ ,79 Αξίες την 31/12/ ,60 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,50 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,13 Ακυρωθείσες αποσβέσεις ,47 Συν/κες διαφορές -62,17 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,10 Ακυρωθείσες αποσβέσεις 0,15 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,13 Αποσβέσεις περιόδου 1/1 έως 31/12/ ,09 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ ,66 Αποσβέσεις μέχρι 31/12/ ,90 Αναπόσβεστη αξία 31/12/ ,70 15

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 (1/1 31/12/2006) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Έδρα :Ελευσίνα, Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι 192 00 ΑΡ.ΜΑΕ : 36466/01ΑΤ/Β/96/71/98 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

OSTREA OIL AE OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιερά Οδός 104Β, 10447 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42836/01/Β/99/87 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 31.12.2010 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- Δ.Π.Χ.Π.) ΑΘΗΝΑΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2006 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 7 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 58 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 Περιεχόμενα σελ. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 59 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 60 Οικονομικές Καταστάσεις 61 Σημειώσεις επί των Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 4. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Ενδιάμεσες Oικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός 4 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 5 Κατάσταση μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ» την 19 Μαρτίου 2007, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («Δ.Π.Χ.Π») για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006 Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση Αποτελεσμάτων 3 Ισολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα