ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100%"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:"Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΤΕΦΑΑ και Γεωπονίας του Α.Π.Θ.". : 01 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια Τιμή ανά τόνο (ton). (Αριθμητικά) : 13,50 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 02 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) Τιμή ανά τόνο (ton). (Αριθμητικά) : 7,30 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 03 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) (Αριθμητικά) : 2,00 (Ολογράφως) : ΔΥΟ : 04 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Δια μέσου οδών καλής βατότητας. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). (Αριθμητικά) : 0,35 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

2 Σελίδα 2 : 05 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. (Αριθμητικά) : 15,70 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 06 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). (Αριθμητικά) : 16,80 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 07 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). (Αριθμητικά) : 11,20 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ : 08 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8530 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας τύπου split-unit ισχύος 9000btu/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Kλιματιστική μονάδα τοίχου, τύπου split-unit ισχύος 9000btu/h στην ψύξη και 9800btu/h στη θέρμανση, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας Α/Α, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση) και την εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία. Η μονάδα θα συνδεθεί ηλεκτρικά στον πίνακα του χώρου στον οποίο έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ξεχωριστού μικροαυτόματου για τον κλιματισμό.

3 Σελίδα 3 α. Κλιματιστική μονάδα τύπου split-unit τεμ 1,00x 450 = 450,00 β. Mικροϋλικά 0,15 του α 0,15x 450,00 = 67,50 Τεχν (003) h 2x 20,42 = 40,84 Βοηθ (002) h 2x 17,31 = 34, Αθροισμα 592,96 (Αριθμητικά) : 592,96 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 09 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Αποξήλωση επίτοιχου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρούμενου τύπου Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αποξήλωση επίτοιχου κλιματιστικού μηχανήματος διαιρεμένου τύπου (split unit),δηλαδή εργασία αποσύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με τα δίκτυα ηλεκτρικού και ψυκτικού μέσου και αποχέτευσης. Η εργασία πρέπει να γίνει με προσοχή, χωρίς να προκληθεί βλάβη στις μονάδες ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά και παράδοση των μονάδων που αφαιρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ. Τεχν (003) h 0,5x 20,42 = 10,21 Βοηθ (002) h 0,5x 17,31 = 8,66 Αθροισμα 18,87 (Αριθμητικά) : 18,87 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 10 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου με LEDs 50lm/2h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου με LEDs μη συνεχούς 50lm/2h δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία α. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως τοίχου ή οροφής β. Μικροϋλικά 0,02 του α τεμ 1,00x 29,50 = 29,50 0,02x 29,50 = 0,59 Τεχν (003) h 0,08x 20,42 = 1,63 Βοηθ (002) h 0,08x 17,31 = 1,38 Αθροισμα 33,10 (Αριθμητικά) : 33,10 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

4 Σελίδα 4 : 11 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κλιματιστική μονάδα επίτοιχη τύπου split unit ισχύος btu/h Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Kλιματιστική μονάδα τοίχου, τύπου split-unit ψύξης-θέρμανσης, τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κατηγορίας Α/Α, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνας, σωλήνας αποχέτευσης, μόνωση) και την εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για την ομαλή λειτουργία. Η μονάδα θα συνδεθεί ηλεκτρικά στον πίνακα του χώρου στον οποίο έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση ξεχωριστού μικροαυτόματου για τον κλιματισμό. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού σε περίπτωση που η νέα μονάδα θα τοποθετηθεί για την αντικατάσταση παλαιάς. α. Κλιματιστική μονάδα τύπου split-unit btu/h στην ψύξη β. Mικροϋλικά 0,15 του α τεμ 1,00x 710,00 = 710,00 0,05x 710,00 = 35,50 Τεχν (003) h 2x 20,42 = 40,84 Βοηθ (002) h 2x 17,31 = 34,62 Αθροισμα 820,96 (Αριθμητικά) : 820,96 (Ολογράφως) : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 12 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πλαστικό Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm 0 α. Κυτίο Πλαστικό 0 Φ 70mm τεμ 1,05x 0,2106 = 0,22 β. Μικρουλικά 0,05 του α 0,05x 0,22 = 0,01 Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1,73 Αθροισμα 4,00 (Αριθμητικά) : 4,00 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ

5 Σελίδα 5 : 13 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 12 Χ 13 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κανάλι διανομής από PVC μετά των αναλογουσών καμπύλων,στηριγμάτων και μικρουλικών,δηλαδή την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή σοβατεπί,διαστάσεων 12 Χ 13 mm ενδ. τύπου Viokar (1 m)μέτρο α. Πλαστικό κανάλι Διαστάσεων 12Χ13mm Ν\ τεμ 1,00x 0,38 = 0,38 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 0,38 = 0,02 Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1,73 Αθροισμα 4,17 (Αριθμητικά) : 4,17 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 14 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 25 Χ 25 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού,μετά των αναλογουσών καμπύλων,στηριγμάτων και μικρουλικών,δηλαδή την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή σοβατεπί,διαστάσεων 25 Χ 25 mm (1 m)μέτρο α. Πλαστικό κανάλι Διαστάσεων 25Χ25mm Ν\ τεμ 1,00x 0,94 = 0,94 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 0,94 = 0,05 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Βοηθ (002) h 0,15x 17,31 = 2,60 Αθροισμα 6,65 (Αριθμητικά) : 6,65 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ : 15 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων 40 Χ 40 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κανάλι διανομής από PVC χρώματος λευκού, μετά των αναλογουσών καμπύλων,στηριγμάτων και μικρουλικών,δηλαδή την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή σοβατεπί,διαστάσεων 40 Χ 40 mm (1 m)μέτρο

6 Σελίδα 6 α. Πλαστικό κανάλι Διαστάσεων 40Χ40mm Ν\ τεμ 1,00x 1,48 = 1,48 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,05x 1,48 = 0,07 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Βοηθ (002) h 0,15x 17,31 = 2,60 Αθροισμα 7,21 (Αριθμητικά) : 7,21 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ : 16 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση πλαστικού καναλιού διανομής ηλεκτρικών Σχετικό : ΑΤΗΕ 8741 καλωδίων,οποιασδήποτε διάστασης. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αποξήλωση καναλιού διανομής ηλεκτρικών καλωδίων, οιασδήποτε διάστασης ητοι εργασία αποξήλωσης απο την εγκατάσταση και μεταφορά σε θέση εκτός του εργοταξίου (1 m) Τεχν (003) h 0,30 x 0,15 x 20,42 = 0,92 Βοηθ (002) h 0,30 x 0,15 x 17,31 = 0, Αθροισμα 1,70 (Αριθμητικά) : 1,70 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 17 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αποξήλωση - εκτοποθέτηση ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων. Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261.Γ 100% Αποξήλωση - εκτοποθέτηση ηλεκτρικών αγωγών ή καλωδίων,οποιουδήποτε τύπου, οποιασδήποτε διατομής, ορατών ή εντοιχισμένων σε σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών ή τοποθετημένων με οποιοδήποτε τρόπο εντός ψευδοροφής,δηλαδή διακοπή τροφοδότησης,εξαγωγή, μέχρι την εργασία πλήρους αποξήλωσης. (1 m)μέτρο Τεχν (003) h 0,03x 20,42 = 0,61 Βοηθ (002) h 0,03x 17,31 = 0,52 Αθροισμα 1,13 (Αριθμητικά) : 1,13 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ : 18 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\ Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 2 Χ 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 2 Χ 1,5 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.3(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

7 Σελίδα 7 (1 m) α. Καλώδιο A05VV-U (ΝΥM) Διατομής: 2 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,4411 = 0,46 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 0,46 = 0,05 Τεχν (003) h 0,10x 20,42 = 2,04 Βοηθ (002) h 0,10x 17,31 = 1,73 Αθροισμα 4,28 (Αριθμητικά) : 4,28 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ : 19 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\ Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 1,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 1,5 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.3(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) α. Καλώδιο A05VV-U (ΝΥM) Διατομής: 3 Χ 1,5 mm m 1,05x 0,656 = 0,69 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 0,69 = 0,07 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα 5,29 (Αριθμητικά) : 5,29 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ : 20 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\ Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 2,5 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 2,5 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.4(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) α. Καλώδιο A05VV-U (ΝΥM) Διατομής: 3 Χ 2,5 mm m 1,05x 0,985 = 1,03 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 1,03 = 0,10 Τεχν (003) h 0,12x 20,42 = 2,45 Βοηθ (002) h 0,12x 17,31 = 2,08 Αθροισμα 5,66

8 Σελίδα 8 (Αριθμητικά) : 5,66 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 21 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\ Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 4 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 3 Χ 4 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.4(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) α. Καλώδιο A05VV-U (ΝΥM) Διατομής: 3 Χ 4 mm m 1,05x 1,5385 = 1,62 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 1,62 = 0,16 Τεχν (003) h 0,14x 20,42 = 2,86 Βοηθ (002) h 0,14x 17,31 = 2,42 Αθροισμα 7,06 (Αριθμητικά) : 7,06 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 22 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ι\ Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 5 X 4 mm2 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Καλώδιο τύπου A05VV-U (ΝΥM) διατομής 5 X 4 mm2 χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΕΛΟΤ 563.4(HD21.4) δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, μούφες, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα )επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. (1 m) α. Καλώδιο A05VV-U (ΝΥM) Διατομής: 5 X 4 mm m 1,05x 2,4862 = 2,61 β. Μικρουλικά 0,10 του α 0,10x 2,61 = 0,26 Τεχν (003) h 0,18x 20,42 = 3,68 Βοηθ (002) h 0,18x 17,31 = 3,12 Αθροισμα 9,67 (Αριθμητικά) : 9,67 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 23 Άρθρο : ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως

9 Σελίδα 9 5 Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm εξόδων α. Κυτίο διακλαδώσεως Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2 3 εξόδων τεμ 1,05x 1,21 = 1,27 β. Μικροϋλικά 0,03 του α 0,03x 1,27 = 0,04 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Βοηθ (002) h 0,15x 17,31 = 2,60 Αθροισμα 6,97 (Αριθμητικά) : 6,97 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 24 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ 8974 Διαχωρισμός αρχικού ηλεκτρικού κυκλώματος φωτισμού Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διαχωρισμός αρχικού ηλεκτρικού κυκλώματος τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, σε νέα ανεξάρτητα κυκλώματα, και την κατανομή των ηλεκ/κών φορτίων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρου ήτοι μετατροπή της συνδεσμολογίας στα μπουάτ τροφοδοσίας των φωτιστικών καθώς και στα σημεία διακλάδωσης των ηλ/κων γραμμών τροφοδότησης των φωτιστικών (από τα μπουάτ μέχρι τα φωτιστικά) όπως και σύνδεση των μπουάτ και των παλαιών γραμμών τροφοδότησης των φωτιστικών με τις νέες εγκατασταθείσες ηλεκτρικές γραμμές και διακόπτες φωτισμού, παράδοση των νέων κυκλωμάτων σε λειτουργία, κατόπιν δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των μικρουλικών τα οποία ανάγονται σε εργασία. (Αριθμητικά) : 188,65 Tεχν (003) h 5,00 x 20,42 = 102,10 Βοηθ (002) h 5,00 x 17,31 = 86, Αθροισμα 188,65 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ : 25 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ελεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα και Σχετικό : ΑΤΗΕ συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ελεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα και συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / ,ήτοι εργασία διακοπής του ηλεκτρικού ρευματος προς τον πίνακα, έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και σύνταξη των παρακάτω: 1)Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 2)Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 3)Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 4)Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πρίν τον Μαρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)

10 Σελίδα 10 5)Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης 6)Ηλεκτρολογικό Σχέδιο όπου περιλαμβάνονται α)η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων β)η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5mm2 γ)η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων σε σχέση με το ακίνητο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης,δοκιμές λειτουργίας και παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ Ελεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα και συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / Tεχν (003) h 8,00 x 20,42 = 163,36 Βοηθ (002) h 8,00 x 17,31 = 138, Αθροισμα 301,84 (Αριθμητικά) : 301,84 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 26 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ Έλεγχος ηλεκτρικής γραμμής, υφιστάμενου ή νέου ηλεκτρικού πίνακα και συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Έλεγχος ηλεκτρικής γραμμής, υφιστάμενου ή νέου ηλεκτρικού πίνακα και συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / ,ήτοι εργασία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον πίνακα, έλεγχος των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και σύνταξη των παρακάτω: 1)Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 2)Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 3)Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 4)Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πρίν τον Μαρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα) 5)Διαστασιολογημένο μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης 6)Ηλεκτρολογικό Σχέδιο όπου περιλαμβάνονται α)η θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών και κινητήρων β)η διαδρομή των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5mm2 γ)η θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων, ανιχνευτών, θερμοστατών, ρευματοδοτών και πινάκων σε σχέση με το ακίνητο. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης,δοκιμές λειτουργίας και παράδοση της όλης εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ Έλεγχος ηλεκτρικής γραμμής, υφιστάμενου ή νέου ηλεκτρικού πίνακα και συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρώτυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β 844 / Tεχν (003) h 0,30 x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,30 x 17,31 = 5, Αθροισμα 11,32 (Αριθμητικά) : 11,32 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

11 Σελίδα 11 : 27 Άρθρο : ΑΤΗΕ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός α. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός μονοπολικός τεμ 1,00x 0,98 = 0,98 β. Κυτίο και μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 0,98 = 0,10 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Αθροισμα 4,14 (Αριθμητικά) : 4,14 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 28 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO Εντάσεως 16 Α α. Ρευματοδότης SCHUKO 0 εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 1,9 = 1,90 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 1,90 = 0,19 Τεχν (003) h 0,35x 20,42 = 7,15 Αθροισμα 9,24 (Αριθμητικά) : 9,24 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 29 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ρευματοδότης στεγανός ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP54 με καπάκι,εντάσεως 16Α SCHUKO πλήρης Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ρευματοδότης στεγανός ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP54 με καπάκι,εντάσεως 16Α SCHUKO πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση

12 Σελίδα 12 α. Ρευματοδότης στεγανός ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP54 με καπάκι,εντάσεως 16Α SCHUKO τεμ 1,00x 1,95 = 1,95 β. Μικροϋλικά 0,05 του α 0,10x 1,95 = 0,20 Τεχν (003) h 0,35x 20,42 = 7,15 Αθροισμα 9,30 (Αριθμητικά) : 9,30 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 30 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ 8833 Αποξήλωση ρευματοδοτών, διακοπτών, οργάνων πίνακα Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αποξήλωση ρευματοδοτών, διακοπτών, οργάνων πίνακα, παντός τύπου ήτοι εργασία αποσύνδεσης των από ηλεκτρικό δίκτυο και αποξήλωσης των. (Αριθμητικά) : 3,06 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Tεχν (003) h 0,15 x 20,42 = 3, Αθροισμα 3,06 Άρθρο : : 31 ΑΤΗΕ Ν\ Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος μεταλλοπλαστικός 2 σειρών,24 θέσεων, με πόρτα,προστασίας IP30 / IK07. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος μεταλλοπλαστικός 2 σειρών,24 θέσεων, με πόρτα,προστασίας IP30,μηχανικής αντοχής ΙΚ 07,αυτοσβέσιμος έως 750οC,αντοχή σε θερμοκρασίες από -20οC έως +70oC,κατηγορία μόνωσης ΙΙ,δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία,ενδ τύπου hager σειρά Volta διαστάσεων 305Χ370 mm α.ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος μεταλλοπλαστικός 2 σειρών,24 θέσεων, με πόρτα,προστασίας IP30 / IK07. Ε\ τεμ 1,00x 35,42 = 35,42 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α 0,05x 35,42 = 1,77 Τεχν (003) h 2,50x 20,42 = 51,05 Βοηθ (002) h 2,50x 17,31 = 43,28 Αθροισμα 131,52 (Αριθμητικά) : 131,52 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

13 Σελίδα 13 : 32 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός ονομ. Σχετικό : ΑΤΗΕ εντάσεως 4Χ40Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός έντασης 4Χ40Α ευαισθησίας 30 ma, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα διανομής, μετά των υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης ως και της εργασίας, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ Ονομαστικής εντάσεως 4Χ40Α α.αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής τετραπολικός ονομαστικής εντάσεως 4Χ40Α όπως περιγράφεται πιό πάνω ΤΕ τεμ 1,00x 63,07 = 63,07 β. Υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 0,03 % του α 0,03x 63,07 = 1,89 Τεχν (003) h 0,70x 20,42 = 14, Αθροισμα 79,25 (Αριθμητικά) : 79,25 (Ολογράφως) : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ : 33 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός ονομ. Σχετικό : ΑΤΗΕ εντάσεως 4Χ63Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, τετραπολικός έντασης 4Χ63Α ευαισθησίας 30 ma, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα διανομής, μετά των υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης ως και της εργασίας, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ Ονομαστικής εντάσεως 4Χ63Α α.αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής τετραπολικός ονομαστικής εντάσεως 4Χ63Α όπως περιγράφεται πιό πάνω ΤΕ τεμ 1,00x 101,51 = 101,51 β. Υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 0,03 % του α 0,03x 101,51 = 3,05 Τεχν (003) h 0,80x 20,42 = 16, Αθροισμα 120,90 (Αριθμητικά) : 120,90 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

14 Σελίδα 14 : 34 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ασφάλεια συντηκτική τύπου neozed 63A πλήρες Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ασφάλεια συντηκτική τύπου neozed 63A πλήρες από πορσελάνη με την βάση, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως 35Α και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση α. Ασφάλεια συντηκτική τύπου neozed εντάσεως 63Α με φυσίγγιο 35Α } τεμ 1,00x 3,75 = 3,75 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 3,75 = 0,08 Τεχν (003) h 0,40x 20,42 = 8,17 Αθροισμα 12,00 (Αριθμητικά) : 12,00 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ Άρθρο : : 35 ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα μονοπολικός Εντάσεως 10 Α α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α τεμ 1,00x 5,00 = 5,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 5,00 = 0,10 Τεχν (003) h 0,20x 20,42 = 4,08 Αθροισμα 9,18 (Αριθμητικά) : 9,18 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 36 ΑΤΗΕ Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα

15 Σελίδα μονοπολικός Εντάσεως 16 Α α. Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α τεμ 1,00x 4,00 = 4,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 4,00 = 0,08 Τεχν (003) h 0,30x 20,42 = 6,13 Αθροισμα 10,21 (Αριθμητικά) : 10,21 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ : 37 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία ράγας τάσεως μέχρι 500 V πλήρης για τοποθέτηση σε ηλ. πίνακα Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ενδεικτική λυχνία ράγας τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου), υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία α. Ενδεικτική λυχνία ράγας τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με τα μικροϋλικά τεμ 1,02x 3,9 = 3,98 Τεχν (003) h 0,20x 20,42 = 4, Αθροισμα 8,06 (Αριθμητικά) : 8,06 (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ : 38 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική (utp -αθωράκιστη) κατηγορίας 5e ή 6,σε λειτουργία με πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική (utp -αθωράκιστη) κατηγορίας 5e ή 6, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία με πιστοποίηση από ειδικό όργανο μέτρησης.η μετρήση του ρευματοδότη πρέπει να τυπωθεί και να παραδοθεί στο κέντρο λειτουργίας δικτύου του ΑΠΘ. α. Πρίζα DATA Rj45 μονή εξωτερική(utp -αθωράκιστη) Ν\832.2 τεμ 1,00x 6,12 = 6,12 β. Μικροϋλικά 0,10 του α 0,10x 6,12 = 0,61 γ. Μέτρηση καλής λειτουργίας με ειδικό όργανο h 0,70x 6,12 = 4,28 Τεχν (003) h 0,15x 20,42 = 3,06 Αθροισμα 14,07

16 Σελίδα 16 (Αριθμητικά) : 14,07 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 39 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8954 Σχετικό : ΑΤΗΕ Kαλώδιο UTP cat.5e 4 ζευγών. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Kαλώδιο UTP cat.5e 4 ζευγών αθωράκιστο,100 Ohm,υποστηρίζει εφαρμογές μέχρι 100 Mbps, για την σύνδεση απο κατανεμητή μέχρι σημείου λήψης (πρίζα) ήτοι καλώδιο εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης και παράδοση σε λειτουργία. (1 m) Υλικά α) Τηλεφωνικό καλώδιο ΤΕ826.1 (Τ.Ε) κ.μ 1,00 x 0,24 = 0,24 Tεχν (003) h 0,08 x 20,42 = 1,63 Βοηθ (002) h 0,08 x 17,31 = 1, Αθροισμα 3,25 (Αριθμητικά) : 3,25 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 40 ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα φθορισμού με περσίδες στεγασμένων χώρων,οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο.προστασίας IP20 τετράγωνο για 4 λαμπτήρες 18W χρωματικής απόδοσης 840 και ηλεκτρονικό πηνίο πλήρες. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα φθορισμού με περσίδες, στεγασμένων χώρων,αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με λευκό χρώμα φούρνου και με ανταυγαστήρα με παραβολικές περσίδες αλουμινίου και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας σε τετράγωνη διάταξη από προανοδειωμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο,καθαρότηατς 99,90%,απόδοσης R>70%, οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονικό πηνία, λυχνιολαβές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.προστασίας IP20 τετράγωνο για 4 λαμπτήρες 18W. Τεμάχιο α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο.με ανταυγαστήρα από περσίδες αλουμινίου παραβολικές.διαστάσεων 600Χ600mm. Για λυχνίες τέσσερις των 18W. Ν\ τεμ 1,00x 69,00 = 69,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 69,00 = 1,38 γ.λαμπτήρες φθορισμού 18W τύπου TLD/ τεμ 4,00x 2,38 = 9,52 Τεχν (003) h 0,60x 20,42 = 12,25 Βοηθ (002) h 0,60x 17,31 = 10,39 Αθροισμα 102,54 (Αριθμητικά) : 102,54 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

17 Σελίδα 17 Άρθρο : : 41 ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό επίτοιχο προστασίας IP65 με δύο λαμπτήρες των 58W/840 πλήρες. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό επίτοιχο προστασίας IP65 με δύο λαμπτήρες των 58W/840, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση πολυστερίνης και πρόσθετο κατοπτρικό παραβολικό ανακλαστήρα πίσω απο κάθε λαμπτήρα,οθόνη απο ειδικό πλαστικό υλικό διαφανής,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή ηλεκτρονικό πηνία, λυχνιολαβές,λαμπτήρες φθορισμού χρωματικής απόδοσης 840 και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Τεμάχιο α. Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων Για 2 λυχνίες των 58W. Ν\870.Η.6 τεμ 1,00x 107,68 = 107,68 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 107,68 = 2,15 γ.λαμπτήρες φθορισμού 58W χρωματικής απόδοσης τεμ 2,00x 3,2 = 6,40 Τεχν (003) h 0,60x 20,42 = 12,25 Βοηθ (002) h 0,60x 17,31 = 10,39 Αθροισμα 138,87 (Αριθμητικά) : 138,87 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ : 42 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 50lm - 2h, πλήρες, IP 20, με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή με πινακίδα κατεύθυνσης ή τις λέξεις "ΕΞΟΔΟΣ " και με ενδεικτικό βέλος. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 50lm - 2h, πλήρες, IP 20, με την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή με πινακίδα κατεύθυνσης ή τις λέξεις "ΕΞΟΔΟΣ " και με ενδεικτικό βέλος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. α. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 50lm - 2h, πλήρες, IP 20. Ε\ τεμ 1,00x 29,5 = 29,50 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 0,02x 29,50 = 0,59 Τεχν (003) h 0,50x 20,42 = 10,21 Βοηθ (002) h 0,50x 17,31 = 8,66 Αθροισμα 48,96 (Αριθμητικά) : 48,96 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

18 Σελίδα 18 Άρθρο : : 43 ΑΤΗΕ Ν\ Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, IP 42, τοίχου, 60 LEDs Lm 18 h ελάχιστη εφεδρεία. Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, IP 42, τοίχου, 60 LEDs Lm 18 h ελάχιστη εφεδρεία δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία α. Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, IP 42, τοίχου, 60 LEDs Lm 18 h ελάχιστη εφεδρεία. Ε\ τεμ 1,00x 121,00 = 121,00 β. Μικροϋλικά 0,02 του α (Αριθμητικά) : 142,29 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 0,02x 121,00 = 2,42 Τεχν (003) h 0,50x 20,42 = 10,21 Βοηθ (002) h 0,50x 17,31 = 8,66 Αθροισμα 142,29 : 44 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ 8974 Eπανατοποθέτηση αποξηλωθέντος ή πρώτη εγκ/ση φωτιστικού σώματος Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Eπανατοποθέτηση αποξηλωθέντος ή πρώτη εγκατάσταση φωτιστικού σώματος φθορισμού η πυρακτώσεως, οποιασδήποτε ισχύος, δηλαδή έλεγχος λειτουργίας και πιθανή αποκατάσταση, εγκατάσταση, σύνδεση καλωδίων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ν\ Eπανατοποθέτηση αποξηλωθέντος ή πρώτη εγκ/ση φωτιστικού σώματος και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε (Αριθμητικά) : 22,64 Τεχν (003) h 0,60x 20,42 = 12,25 Βοηθ (002) h 0,60x 17,31 = 10, Αθροισμα 22,64 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 45 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Σχετικό : ΑΤΗΕ 8884 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος, φθορισμού ή πυρακτώσεως Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού ή πυρακτώσεως ανηρτημένου ή οροφής οποιασδήποτε ισχύος, δηλαδή διακοπή τροφοδοσίας απο το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσύνδεση του φωτιστικού σώματος, εργασία πλήρους αποξηλωσης εξασφάλιση των καλωδίων και μεταφορά του σε χώρο αποθηκευσης. (1 τεμ.)

19 και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε Σελίδα 19 Τεχν (003) h 0,20 x 20,42 = 4,08 Βοηθ (002) h 0,20 x 17,31 = 3, Αθροισμα 7,54 (Αριθμητικά) : 7,54 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ : 46 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\ Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός με βάση Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός, με βάση,τοποθέτηση στην οροφή με όλα τα λοιπά μικροϋλικά τοποθετήσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία γιά εγκατάσταση σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία Ν\ Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός α. Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός τεμ 1,00x 33,5 = 33,50 β. Υλικά και μικροϋλικά αναρτήσεως και συνδέσεως 0,20 του α 0,20x 33,50 = 6,70 Τεχν (003) h 0,30x 20,42 = 6,13 Βοηθ (002) h 0,30x 17,31 = 5,19 Αθροισμα 51,52 (Αριθμητικά) : 51,52 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ : 47 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. (Αριθμητικά) : 118,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ

20 Σελίδα 20 : 48 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα, τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Κουφώματα Αλουμινίου". Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου πάχους 2,5 mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) (Αριθμητικά) : 90,00 (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ : 49 Άρθρο : ΟΙΚ Ν Θύρες ασφαλείας δίφυλλες, ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης θύρας ασφαλείας με κάσσα διαστάσεων έως 2,5m και ύψους από 2,10m έως 2,50m, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τα θυρόφυλλα με χαλύβδινο σώμα περιμετρικά πάχους 1,25mm και λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας. Ανάμεσα στους δύο μεντεσέδες τέσσερα σταθερά έμβολα διαμέτρου 20mm και στα δύο φύλλα. Εσωτερικά του περιμετρικού σώματος δοκοί κάθετοι και οριζόντιοι σχήματος Π από χάλυβα πάχους 2mm (δύο κάθετοι δόκοι και τέσσερις οριζόντιοι εκ των οποίων δύο στα σημεία των μεντεσέδων και δύο ενδιάμεσα αυτών) και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες). Κλειδαριά ασφαλείας (χρηματοκιβωτίου) με περιμετρικό κλείδωμα πολλών σημείων (πλην των σταθερών πίσω) και εξασφάλιση μη μπλοκαρίσματος της σε περίπτωση σεισμού ή παραβίασης της. Κλειδαριά καθημερινής χρήσης και πρόσθετη θωράκιση της κλειδαριάς με χαλύβδινη πλάκα 3mm. Μάνταλο ασφαλείας για μικρο άνοιγμα. Κινητοι πύροι κλειδώματος. Μηχανισμός προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. θυρόφυλλα με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, ή εναλλακτικά (κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας) με ξυλοεπένδυση των δύο όψεων του θυρόφυλλου με πεύκο, όρεγκον, καρυδιά, μαόνι, ανιγκρέ, δρυς, καστανιά ή λάκκα. Η κάσσα (μπατικού ή δρομικού τοίχου) ατσάλινη με λάστιχο στεγανοποίησης και ατσάλινους μεντεσέδες διαμέτρου 2,5mm με πύρρους διαμέτρου 14mm και ρουλεμάν, ηλεκτροστατικά βαμμένη στο εργοστάσιο, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.Πανοραμικό μάτι. Η τοποθέτηση της κάσσας με ηλεκτροκόλληση σε εμφυτευμένους ανά 0,15m πύρους διαμέτρου 20mm περιμετρικά (πλάκα και άνω) σε όχι λιγότερο από 28 σημεία, ανεξάρτητα εάν στο άνοιγμα υπάρχει άλλη κάσσα ή όχι.μικρουλικά (τσιμέντο, σοβάς, περιθώρια κ.α.) πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης {Θύρες ασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη (Αριθμητικά) : 280,00 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ

21 Σελίδα 21 : 50 Άρθρο : ΟΙΚ Ν Θύρες ασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ανοιγόμενης θύρας ασφαλείας με κάσσα διαστάσεων πλάτους θυροφύλλου από 0,90 έως 1,40m και ύψους από 2,10m έως 2,30m. Το θυρόφυλλο με χαλύβδινο σώμα περιμετρικά πάχους 1,25mm και λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας. Ανάμεσα στους δύο μεντεσέδες τέσσερα σταθερά έμβολα διαμέτρου 20mm. Εσωτερικά του περιμετρικού σώματος δοκοί κάθετοι και οριζόντιοι σχήματος Π από χάλυβα πάχους 2mm (δύο κάθετοι δόκοι και τέσσερις οριζόντιοι εκ των οποίων δύο στα σημεία των μεντεσέδων και δύο ενδιάμεσα αυτών) και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες). Κλειδαριά ασφαλείας (χρηματοκιβωτίου) με περιμετρικό κλείδωμα σε τουλάχιστον δέκα σημεία (πλην των σταθερών πίσω) και εξασφάλιση μη μπλοκαρίσματος της σε περίπτωση σεισμού ή παραβίασης της. Κλειδαριά καθημερινής χρήσης και πρόσθετη θωράκιση της κλειδαριάς με χαλύβδινη πλάκα 3mm. Μάνταλο ασφαλείας για μικρο άνοιγμα. Πανοραμικό μάτι. Κινητοι πύροι κλειδώματος. Θυρόφυλλα με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, ή εναλλακτικά (κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας) με ξυλοεπένδυση των δύο όψεων του θυρόφυλλου με πεύκο, όρεγκον, καρυδιά, μαόνι, ανιγκρέ, δρυς, καστανιά ή λάκκα. Η κάσσα (μπατικού ή δρομικού τοίχου) ατσάλινη με λάστιχο στεγανοποίησης και ατσάλινους μεντεσέδες διαμέτρου 2,5mm με πύρρους διαμέτρου 14mm και ρουλεμάν, ηλεκτροστατικά βαμμένη στο εργοστάσιο, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Η τοποθέτηση της κάσσας με ηλεκτροκόλληση σε εμφυτευμένους ανά 0,15m πύρους διαμέτρου 20mm περιμετρικά (πλάκα και άνω) σε όχι λιγότερο από 28 σημεία, ανεξάρτητα εάν στο άνοιγμα υπάρχει άλλη κάσσα ή όχι.μικρουλικά (τσιμέντο, σοβάς, περιθώρια κ.α.) πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης {Θύρες ασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες) (Αριθμητικά) : 250,00 (Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ : 51 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). (Αριθμητικά) : 2,80 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 52 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

22 Σελίδα 22 καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. (Αριθμητικά) : 2,20 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 53 ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. (Αριθμητικά) : 12,40 (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 54 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Ξυλίνων επιφανειών. (Αριθμητικά) : 2,80 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 55 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

23 Σελίδα 23 (Αριθμητικά) : 6,70 (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 56 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων εως προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm. (Αριθμητικά) : 13,50 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ : 57 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. (Αριθμητικά) : 14,00 (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ : 58 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80 Σχετικό : 8\ΟΙΚ Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ανακαίνιση οιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικά χρώματα σε δύο διαστρώσεις, μετά της απαιτούμενης απόξεσης έως 15% της επιφάνειας των παλαιών χρωμάτων και προπαρασκευή ως άρθρο 7785 ΑΤΟΕ. (Αριθμητικά) : 11,60 (Ολογράφως) : ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

24 Σελίδα 24 : 59 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%. (Αριθμητικά) : 2,20 (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Άρθρο : : 60 ΝΑΟΙΚ Α\77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). (Αριθμητικά) : 5,00 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ : 61 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (Αριθμητικά) : 9,00 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ : 62 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm

25 Σελίδα 25 (Αριθμητικά) : 27,20 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ : 63 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\ Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ % Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Κουφώματα Αλουμινίου". Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη. (Αριθμητικά) : 165,00 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ Θεσσαλονίκη / /2013 Θεσσαλονίκη / / 2013 Θεσσαλονίκη / / 2013 Οι Συντάξαντες Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Μελετών Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Mαρία Ανδρουλιδάκη Τοπογράφος Μηχανικός Μαρουσία Λυκοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Ευστράτιος Μουρατίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μενέλαος Κούτρος Ελένη Σιταρίδου Ιωάννης Βρύζας Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ:"Διαμόρφωση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Υπεύθυνος Μελετητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαίρεση επιχρισµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων,

Καθαίρεση επιχρισµάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο : Χώρος Υποδοχής Σπηλαίου Δράκου Αριθμός Μελέτης : 185/2011 A.T. : 76 Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αρθρο: 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο Αρθρο: 22.22.02 Καθαίρεση επικεραμώσεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εργο : ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Ε. 0863 Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2009» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1994ΣΕ04600002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή ανά τόνο (ton) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014)

Τιμή ανά τόνο (ton) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Ανάλυση Τιμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Ηρακλείου ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100% Αριθµός Μελέτης : 17/2014 : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ Εργο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ AΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 2015 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 100/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά σε εργασίες συντήρησης & επισκευής

Διαβάστε περισσότερα