Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*"

Transcript

1 160 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου* ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΟΥΣΕΤΗ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υποψ. Διδάκτορος Παντείου Παν/μίου Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές ( harmful traditional practices ) αποτελούν πολιτισμικές συμπεριφορές, θρησκευτικές συνήθειες και εθιμικές πρακτικές, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και, γενικότερα, του ανθρώπου. Παρά την αναγνώριση του επιβλαβούς χαρακτήρα τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας, τα τελευταία χρόνια σημειώνονται κάποιες προσπάθειες υπερίσχυσής τους σε βάρος των ΔΑ στους κόλπους των Διεθνών Οργανισμών. Το παρόν άρθρο στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων τέτοιων πρακτικών στρεφομένων κατά των γυναικών, καθώς και στην κριτική τους προσέγγιση υπό το πρίσμα των ΔΑ. Harmful traditional practices consist cultural behaviors, religious habits and customary practices, which violate the fundamental rights and freedoms of women and human beings in general. Despite the widespread recognition of their harmful character in the realm of the International Community, a number of attempts of their prevalence against human rights are observed in recent years. The current article aims to present some typical examples of harmful traditional practices against women as well as to discuss them on the basis of a human rights perspective. Ι. Εισαγωγή Η οικουμενικότητα (universality) αποτελεί θεμελιώδη αρχή 1 στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΔΑ) 2. Ο πανανθρώπινος αυτός χαρακτήρας ήταν έκδηλος από την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 ακόμα, στο προοίμιο της οποίας επισημαίνεται πως «η παρούσα Διακήρυξη των ΔΑ αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη» 3. Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Βιέννης, η οποία υιοθετήθηκε κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 1993, η αρχή της οικουμενικότητας εξακολουθεί να διαπνέει το εν λόγω κείμενο (instrument), όπου επισημαίνεται πως «όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα, και αλληλένδετα» 4. Η αναγνώριση του καθολικού χαρακτήρα των ΔΑ είναι μείζονος σημασίας διότι καταδεικνύει πως τα πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως σύνολο, δεδομένης της ίσης αξίας τους, και να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, και άρα πως δε μπορούν να είναι αντικείμενο επιλεκτικής προώθησης και προστασίας 5. Σήμερα, ωστόσο, εξακολουθούν να σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών * Το παρόν άρθρο βασίζεται σε βραβευθείσα το 2010 εργασία της γράφουσας υπό τον τίτλο «Παραδόσεις και ΔΑ: Ισότητα των Φύλων και Παραδόσεις», στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των βραβείων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 1. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Στο εξής θα αναφέρεται έτσι. 3. Βλ. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο org.gr/aboutai/udhr.htm 4. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο CONF En?OpenDocument 5. Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρά την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου διατάξεων και οργάνων για την προάσπισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βάναυσης καταπάτησης των ΔΑ αποτελούν και οι επονομαζόμενες «επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές» ( harmful traditional practices ) 6, οι οποίες συνιστούν στις μέρες μας ένα φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις και ευρύ κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής. Παρά δε τη διεθνή αναγνώριση της διακύβευσης που συνιστούν για τα ΔΑ ήδη από τη δεκαετία του , σήμερα παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, η οποία έγκειται στις προσπάθειες διαφόρων ομάδων πίεσης για την υπερίσχυση των εν λόγω παραδόσεων, ηθών και εθίμων σε βάρος των ΔΑ 8. Η σχετική επιχειρηματολογία απορρέει από έναν πολιτισμικό σχετικισμό (cultural relativism), στο πλαίσιο του οποίου οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα από το εκάστοτε πολιτισμικό και θρησκευτικό πλαίσιο 9, παραγνωρίζοντας καταφανώς την απολυτότητα της αρχής του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου. Στη βάση των προαναφερθέντων, το παρόν άρθρο αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση κάποιων εκ των συνηθέστερα αναφερόμενων στο πλαίσιο της σχετικής βιβλιογραφίας μορφών επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών και αφετέρου στην προσέγγιση των σημαντικών προσκομμάτων που δημιουργούν οι εν λόγω πρακτικές στην προάσπιση των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός εγκληματολογικού σχολιασμού τους. 6. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: html 7. Βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and 8. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 9. Ayton-Shenker, 1995, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

2 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 161 ΙΙ. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις, τα ήθη και οι εθιμικές πρακτικές αποτελούν συμπεριφορές κληροδοτούμενες από γενιά σε γενιά 10, οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κοινωνική ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ως συστατικό στοιχείο της συνοχής και συνέχισης της ομάδας 11. Πέραν, ωστόσο, αυτής της θετικής τους διάστασης, κάποιες εξ αυτών των πρακτικών συνιστούν ως εκ του επιβλαβούς χαρακτήρα τους περιπτώσεις βάναυσης καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών συγκεκριμένων μελών των ομάδων που τις υιοθετούν 12. Παρά την παρατηρηθείσα στο πλαίσιο της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών αναπροσαρμογή και διαφοροποίηση των παραδόσεων με άξονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, εξακολουθούν ως τις μέρες μας να υφίστανται πολιτισμικές και θρησκευτικές πρακτικές οι οποίες αντίκεινται στα ΔΑ, και ειδικότερα στα δικαιώματα των γυναικών 13. Η προκειμένη εστίαση στην περίπτωση των γυναικών δε συνεπάγεται τη θεώρησή τους ως μοναδικών θυμάτων της προκληθείσας από κάποιες εθιμοτυπικές και θρησκευτικές πρακτικές καταστρατήγησης των ΔΑ, απορρέει ωστόσο από την κοινώς αποδεκτή διαπίστωση της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης των γυναικών απέναντι σε τέτοιου τύπου πρακτικές, η οποία θεωρείται ως άμεσα συσχετιζόμενη με το φαινόμενο της διαφυλικής ανισότητας 14. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της συνακόλουθης αύξησης των μεταναστευτικών ρευμάτων από χώρες της αφρικανικής και ασιατικής ηπείρου προς τη Δύση, παρατηρείται επέκταση των εν λόγω παραδοσιακών πρακτικών, πέραν των εθνικών τους συνόρων, στις χώρες υποδοχής μελών των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων 15. Καθίσταται, επομένως, προφανές πως οι παραβιάσεις που συνιστούν οι εν λόγω πρακτικές αφορούν τόσο στα διεθνή και περιφερειακά κείμενα προάσπισης των ΔΑ όσο και στις εθνικές νομοθεσίες και τα συντάγματα επιμέρους κυρίως δυτικών χωρών. Πέραν της γεωγραφικής τους (επ)έκτασης, ιδιαίτερα ευρύ είναι και το κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών από την οικογένεια και την κοινότητα έως και την επίσημη Πολιτεία καταδεικνύοντας πως το εν λόγω φαινόμενο δεν έχει μόνο άτυπο χαρακτήρα, αλλά είναι θεσμοθετημένο εθιμικά, συχνά δε και ενταγμένο σε φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Εν προκειμένω, η παρουσίαση μιας σειράς επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών θα διενεργηθεί μέσω της κατηγοριο- 10. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 11. United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 13. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 14. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 15. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, ποίησής τους σε δύο ευρείες ομάδες, βάσει του κοινωνικού πλαισίου εφαρμογής τους, ως εξής: α) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας και β) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας. Θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί πως η προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση έχει «επιχειρησιακό» κυρίως χαρακτήρα, εφόσον αναγνωρίζεται πως στην πράξη οι δύο αυτές διαστάσεις του φαινομένου είναι αλληλεξαρτώμενες και απορρέουν από την αποδιδόμενη στη γυναίκα «μειονεξία» και τη διαφυλική ανισότητα, η οποία παράγεται και αναπαράγεται τόσο σε μεσο όσο και σε μακρο κοινωνικό επίπεδο. A. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων (Female genital mutilation 17 ) Περιλαμβάνει διαδικασίες σκόπιμου ακρωτηριασμού και τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους 18 και διενεργείται, κυρίως, σε περιοχές της δυτικής, ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Αφρικής, σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε κοινότητες μεταναστών σε βόρεια Αμερική και Ευρώπη 19, με θύματα κορίτσια νηπιακής και εφηβικής ηλικίας, αλλά συχνά και ενήλικες γυναίκες. Σήμερα, υπολογίζεται πως περί τα 100 με 140 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων 20, ενώ κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια κορίτσια αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο Η λίστα των εν λόγω πρακτικών είναι μακροσκελής και ως εκ τούτου ξεπερνά τα όρια του παρόντος άρθρου, όπου αναπτύσσονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές του φαινομένου περιπτώσεις. Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ονομαστικά οι ακόλουθες επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές: εγκλήματα τιμής (honor killings), τελετές χηρείας (widowhood rites), σεξουαλικός αποκλεισμός γυναικών (sexual exclusion of women) «σιδέρωμα» στήθους (breast ironing), αναγκαστική σίτιση (forced feeding). Για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση του φαινομένου βλ. αντί άλλων Kouyaté, M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/GPLHP/2009/EP Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No., Masterson, J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. 18. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 19. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 20. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 21. World Health Organization (WHO), (1998). Female Genital Mutilation: An Overview. Geneva: WHO. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

3 162 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ 2. Προτίμηση για αρσενικά τέκνα (son preference) Περιλαμβάνει πρακτικές από τη βρεφοκτονία έως την παραμέληση του παιδιού γένους θηλυκού στο πλαίσιο της οικογένειας 22, ενώ παρατηρείται κυρίως στην Κίνα, την Κορέα, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο κ.ά. 23 Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά δεδομένα, η βρεφοκτονία και ο προγεννητικός έλεγχος του φύλου έχουν οδηγήσει στη θανάτωση μισού εκατομμυρίου κοριτσιών ετησίως, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ινδία 24, ενώ σχετική έρευνα στην Κορέα κατέδειξε πως το 90% των γυναικών που κυοφορούσαν έμβρυα γένους αρσενικού συνέχισαν την εγκυμοσύνη, ενώ 30% και πλέον όσων κυοφορούσαν έμβρυα γένους θηλυκού διέκοψαν την εγκυμοσύνη Καταναγκαστικοί και πρόωροι γάμοι (forced and early marriages) Η πρώτη περίπτωση αφορά γάμους συναπτόμενους χωρίς την ελεύθερη βούληση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μερών, ενώ η δεύτερη όσους τελούνται πριν από την ενηλικίωση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μελλόντων συζύγων 26. Δεδομένης της θεώρησης των ανήλικων ατόμων ως μη ικανών να παράσχουν συγκατάθεση σύναψης γάμου, οι πρόωροι γάμοι θεωρούνται εκ των πραγμάτων και καταναγκαστικοί. Το εν λόγω φαινόμενο εντοπίζεται συνηθέστερα στην υποσαχάρια Αφρική, τη νότια Ασία, την κεντρική Αμερική 27, σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και σε δυτικές χώρες στο πλαίσιο των μεταναστευτικών κοινοτήτων 28. Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά στοιχεία της UNIFEM, το % όλων των διενεργηθέντων γάμων στο Αφγανιστάν ήταν πρόωροι και 70-80% καταναγκαστικοί UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23. Βλ. Krantz, G. & Garcia-Moreno, C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ , Prabhat, J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ Hong, M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου Thomas, C., Forced and early marriage: a focus on central and eastern Europe and former Soviet Union countries with selected laws from other countries, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid= Thomas, 2009, ό.π. 29. RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html B. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας 1. Νόμοι σχετιζόμενοι με επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές Τα νομοθετικά πλαίσια ορισμένων χωρών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ΔΑ, και ειδικότερα των γυναικών, εφόσον προωθούν τη διαφυλική διάκριση και ανισότητα μέσα από τον καθορισμό της αποδεκτής συμπεριφοράς των γυναικών στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ατομικής κατάστασης (Personal Status Law) της Υεμένης 30, στο οποίο ορίζεται μεταξύ άλλων η πλήρης υπακοή της γυναίκας στο σύζυγο (άρθρο 40), η δυνατότητα πολυγαμίας για το σύζυγο (άρθρο 12), οι προϋποθέσεις απόκτησης διαζυγίου (άρθρο 59), οι οποίες είναι σαφώς δυσμενέστερες για τις συζύγους. 2. Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες «παραβάτες» παραδοσιακών κανόνων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες «παραβάτες» πολιτιστικών και θρησκευτικών κανόνων από την ένδυση με παντελόνι έως την εξώγαμη συνουσία παρατηρείται κυρίως σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, δημόσια μαστίγωση, λιθοβολισμό, θανάτωση της γυναίκας 31. Παρά το γεγονός της επιβολής των εν λόγω ποινών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, η συχνότερη εκτέλεσή τους στην περίπτωση των γυναικών αποτελεί κοινώς αποδεκτή διαπίστωση, ερμηνευόμενη αφενός ως απόρροια της άνισης μεταχείρισης των δύο φύλων ενώπιον του νόμου και αφετέρου ως συνέπεια των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού των γυναικών, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες εκμαίευσης ομολογίας για μη διαπραχθέντα εγκλήματα 32. Χαρακτηριστική περίπτωση του εν λόγω φαινομένου αποτελεί ο λιθοβολισμός μέχρι θανάτου νεαρής γυναίκας στο Ιράν το Μάιο του 2007 στο πλαίσιο της καταδίκης της για μοιχεία, και παρά την έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος της, η οποία οδήγησε δύο εκ των πέντε δικαστών της υπόθεσης να ψηφίσουν κατά της ενοχής Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων, για παράδειγμα βιασμών, παρατηρείται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και αιτιολογείται στη βάση πολιτιστικών και θρησκευτικών επιταγών, σχετιζόμενων με τον καθορισμό της «πρέπουσας» συμπεριφοράς της γυναίκας 34, όπως το να μην κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς τη συνοδεία άρρενος συγγενούς της, να 30. Βλ. Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id= Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Βλ. Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο 33. Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7, The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο 34. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

4 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 163 μη συνομιλεί δημοσία με άνδρα που δεν είναι μέλος της οικογενείας της κ.ά. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση νεαρής γυναίκας το 2008 σε επαρχιακή πόλη της Σομαλίας, η οποία, αφού κατήγγειλε στις αρχές τον ομαδικό βιασμό της, εν συνεχεία παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της εξώγαμης συνουσίας, για την οποία και καταδικάσθηκε σε θανατική ποινή διά λιθοβολισμού 35. ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα Οι γυναίκες δεν αποκλείσθηκαν ποτέ από το πλαίσιο προστασίας των ΔΑ 36, όπως καταδεικνύει η ιδιαίτερη μνεία που γίνεται στο φύλο σε διεθνή και περιφερειακά κείμενα, τα οποία αφορούν στην προώθηση και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει, όπως είναι για παράδειγμα η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) 37 και η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950) 38. Ωστόσο, η θεώρηση και αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη διαμόρφωση μιας σειράς διεθνών και περιφερειακών Διακηρύξεων και Συμβάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε ειδικότερες εκφάνσεις της ζωής των γυναικών, όπως η ανισότητα των φύλων, οι διαφυλικές διακρίσεις, η βία κ.ά. 39 Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν η υιοθετηθείσα το Δεκέμβριο του 1979 Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η οποία θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο κείμενο ανάδειξης των πεδίων άνισης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών 40, η Διακήρυξη της Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υπήρξε απόρροια των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα ΔΑ στη Βιέννη το και έθεσε ρητά και στο επίκεντρο του προβληματισμού το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών υπό την οπτική των ΔΑ 42, και η υιοθετηθείσα στο πλαίσιο της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες Διακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρμα Δράσης 43 το Σεπτέμβριο του 1995, η οποία έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Τα εν λόγω ειδικότερα διαβήματα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών απορρέουν από την αναγνώριση των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στην κατοχύρωση και άσκηση των δικαιωμάτων των δύο φύλων επί ίσοις όροις 44. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερων αυτών συνθηκών ζωής, οι οποίες αντανακλώνται τόσο στις πολύπλευρες συνέπειές τους για τις γυναίκες που τις υφίστανται από την παρεμπόδιση της ψυχο-κοινωνικής τους ανάπτυξης και τα σοβαρά προβλήματα υγείας έως την αναπαραγωγή των καταπιεστικών πατριαρχικών δομών 45 όσο και στις βαθύτερες σκοπιμότητες που εξυπηρετούν οι εν λόγω πρακτικές, παρά την «πολιτισμική» και «θρησκευτική» τους δικαιολόγηση, οι οποίες εκτείνονται από τον έλεγχο της σεξουαλικότητας της γυναίκας έως την πνευματική, οικονομική και κοινωνική της καθυπόταξη 46. Στη βάση αυτή, πολυάριθμα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου 47, αλλά και εθνικές νομοθεσίες 48 έχουν εστιάσει στο φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, θέτοντας ως κεντρικό στόχο το μέγιστο δυνατό περιορισμό ή/και την παντελή εξάλειψή τους. Παρά τα αποφασιστικά αυτά βήματα προόδου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, υποκινούμενη από διάφορες ομάδες πίεσης, η οποία έγκειται στις προσπάθειες υπερίσχυσης κάποιων παραδόσεων σε βάρος των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, με το επιχείρημα του πολιτιστικού και θρησκευτικού τους χαρακτήρα 49. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν λόγω οπισθοδρόμησης αποτελεί ο μεγάλος αριθμός επιφυλάξεων (reservations) που διατυπώνονται από κάποια κράτη στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 50, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν διάφορες διατάξεις, την οποία αιτιο- 35. BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο 36. Αξίζει να σημειωθεί πως σημαίνουσα προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η δραστηριοποίηση πολυάριθμων φεμινιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την International Alliance of Women (IAW), Βλ. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Yotopoulos- Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Render M., Human Rights for Women, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο 38. Βλ. άρθρο 14 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), υιοθετηθείσα την 4η Νοεμβρίου 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm 39. Βλ. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1981, αφού κυρώθηκε από είκοσι κράτη-μέλη, βλ. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, στο daw/cedaw/text/econvention.htm 41. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο (symbol)/a.conf en?opendocument 42. Declaration on the Elimination of Violence against Women (A/RES/48/104), General Assembly resolution 48/104, 20 Δεκεμβρίου 1993, στο unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res en 43. Beijing Declaration and Platform for Action, στο womenwatch/daw/beijing/pdf/bdpfa%20e.pdf 44. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 46. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ Βλ. παρ. 5 της Διακήρυξης της Βιέννης και του Προγράμματος Δράσης (1993), στο CONF En?OpenDocument 48. Για παράδειγμα, Dowry Prohibition Act (1980), Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, (1983), Child Marriage Restraint Act Amendment Ordinance (1984), Muslim Family Laws Ordinance (1961, as amended in 1982) στο Μπαγκλαντές, Prohibition of Female Circumcision Act (1985) στη Μεγ. Βρετανία, Act on Prohibition of Female Circumcision (1982) στη Σουηδία. Για μία πιο λεπτομερή αναφορά στα διεθνή κείμενα (instruments) και Οργανισμούς, στις εθνικές νομοθεσίες και στις ΜΚΟ που εστιάζουν και δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, και ιδιαίτερα στην εξάλειψη των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών, βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: unhcr.org/refworld/ 49. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 50. Η Σύμβαση έχει δεχθεί περισσότερες επιφυλάξεις από κάθε άλλη Διεθνή Συνθήκη, εφόσον από τις 161 χώρες που την έχουν επικυρώσει, τουλάχιστον Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

5 164 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ λογούν στη βάση θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαγκλαντές, του Ιράκ, του Ισραήλ κ.ά. 51 Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 12/21 52, το οποίο ενεκρίθη από το Συμβούλιο των ΔΑ στις 2 Οκτωβρίου 2009, πριμοδοτούνται εν πολλοίς οι πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη νομιμοποίηση και εξάπλωση των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών 53. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κάθε πράξη καταστρατήγησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και του ανθρώπου 54, αλλά και σχετικοποίησής τους βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ΔΑ ως του μόνου αντικειμενικού άξονα αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι κομβικός, εφόσον ως ακρογωνιαίο λίθο τους έχουν την ανθρώπινη αξία, αξιοπρέπεια και ελευθερία. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αντιβαίνει σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στρέφεται ταυτόχρονα κατά του συνόλου της ανθρωπότητας. IV. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών από εγκληματολογική σκοπιά Σε μια προσπάθεια εγκληματολογικού σχολιασμού του φαινομένου των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών που στρέφονται κατά των γυναικών ιδιαίτερα βοηθητική αποδεικνύεται η επονομαζόμενη στο πλαίσιο της επιστήμης της Εγκληματολογίας τάση της πολιτισμικής Εγκληματολογίας (cultural criminology) 55, λόγω της αυξημένης εστίασής της στην παράμετρο του πολιτισμού, και παρά τη μη ενασχόλησή της με ζητήματα όπως το υπό εξέταση εν προκειμένω 56. Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση εξετάζει την αλληλεπίδραση των πολιτισμικών παραμέτρων και του εγκληματικού φαινομένου σε διάφορα επίπεδα, μέσα από το συνδυασμό διαφόρων επιστημολογικών και μεθοδολογικών κατευθύνσεων, μεταξύ των οποίων ο μεταμοντερνισμός, η κριτική θεωρία, η κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης και η εθνομεθοδολογία, η ανάλυση περιεχομένου κ.ά. 57 Στη βάση της κατηγοριοποίησης των θεωρητικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων της τάσης αυτής, όπως διατυπώνεται από τον Ferrell έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της δύο εξ αυτών αφορούν πενήντα έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις. Βλ. ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8&chapter=4&lang=n 51. Βλ. no=iv8&chapter=4&lang=n 52. Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind. Βλ. Rathgeber T., 12th session of the UN Human Rights Council, Report December 2009, FES. 53. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 54. Το ίδιο. 55. Βλ. αντί άλλων Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. 56. Τα συνηθέστερα αντικείμενα θεωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος της εν λόγω τάσης αφορούν μεταξύ άλλων στις εγκληματικές υποκουλτούρες, τις εγκληματολογικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο πολιτισμικών προϊόντων, όπως η κινηματογραφία, η λογοτεχνία κ.λπ., τις (δυνάμει) εγκληματικές διαστάσεις διαφόρων προϊόντων και συμπεριφορών πολιτισμικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες απόδοσης εγκληματικού στίγματος σε εκφάνσεις του πολιτισμού. Βλ. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Ferrell, 1999, ό.π. στο «έγκλημα ως πολιτισμό» (crime as culture) και στον «πολιτισμό ως έγκλημα» (culture as crime) 58. Στην πρώτη περίπτωση, το έγκλημα προσλαμβάνεται ως (υπο)πολιτισμικό στοιχείο διαφόρων ομάδων και ως βασικό αντικείμενο διερεύνησης τίθεται η εγκληματική (υπο)κουλτούρα και οι διάφορες εκφάνσεις της 59. Στη δεύτερη περίπτωση, στο επίκεντρο του εγκληματολογικού προβληματισμού τίθεται ο χαρακτηρισμός πολιτισμικών πράξεων και προϊόντων ως εγκληματικών και η διαδικασία αναπαραγωγής του εγκληματικού στίγματος 60. Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου, το φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών προσλαμβάνεται ως έγκλημα, το οποίο ενδύεται το μανδύα της πολιτισμικής νόρμας και της θρησκευτικής παράδοσης. Με άλλα λόγια, το έγκλημα εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως στοιχείο κάποιων πολιτισμικών παραδόσεων και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών διατείνονται ότι οι εν λόγω πρακτικές αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής, εθνοτικής και θρησκευτικής ταυτότητας, ενώ η «εγκληματοποίησή» τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας απορρέει από την αδυναμία κατανόησης των πολιτισμικών και θρησκευτικών αυτών ιδιαιτεροτήτων, αλλά και από μια τάση επέκτασης του δυτικού αξιακού συστήματος 61, μέσα από την αντιμετώπιση διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων ως εγκληματικών. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές συνιστούν παραβιάσεις θεμελιωδών ΔΑ, όπως της ζωής, της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, της ελευθερίας κ.ά., και άρα ανεξάρτητα από τους γενεσιουργούς τους παράγοντες αποτελούν εγκλήματα στρεφόμενα κατά συγκεκριμένων προσώπων, όταν διαπράττονται επί παραδείγματι στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας, αλλά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 62, όταν διαπράττονται από την επίσημη Πολιτεία ή υπό την ανοχή της. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δικαιολόγησης των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, οι έννοιες της παράδοσης, της θρησκείας και του πολιτισμού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διατήρησης της καθεστηκυίας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής τάξης στο πλαίσιο της οποίας κάποιοι ευνοούνται ενώ άλλοι θυματοποιούνται εφόσον παραγνωρίζεται ο δυναμικός τους χαρακτήρας ή η άμεση εξάρτησή τους από τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές 58. Το ίδιο. 59. Βλ. αντί άλλων Gelder K. & Thornton S. (eds.), (1997). The Subcultures Reader. London: Routledge. 60. Βλ. αντί άλλων Bailey, FY & Hale, DC. (eds.), (1998). Popular Culture, Crime and Justice. Belmont, CA: West/Wadsworth. 61. Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, σελ Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Καταστατικού της Ρώμης (2002) για τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» ορίζονται ως «κάθε μία από τις ακόλουθες πράξεις, όταν διαπράττονται ως μέρος ευρύτερης ή συστηματικής επίθεσης στρεφόμενης κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, με γνώση της επίθεσης: ανθρωποκτονία, εξόντωση, υποδούλωση, απέλαση ή βίαιη μετακίνηση πληθυσμού, φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της ελευθερίας κατά παράβαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, βασανισμός, βιασμός, σεξουαλική δουλεία, καταναγκαστική πορνεία, αναγκαστική εγκυμοσύνη, στείρωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ανάλογης βαρύτητας, δίωξη κατά οποιασδήποτε ομάδας ή συλλογικότητας στη βάση των πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνικής καταγωγής, της πολιτισμικής ταυτότητας, της θρησκείας, του φύλου ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση, θεωρούμενη ως παράνομη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σε σχέση με οιαδήποτε πράξη αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο ή οποιουδήποτε εγκλήματος βρισκόμενου στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, εξαναγκαστική εξαφάνιση προσώπων, το έγκλημα του apartheid, άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα, οι οποίες προκαλούν ηθελημένα μεγάλα δεινά ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία», βλ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

6 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 165 συνθήκες, και άρα ο μη πανανθρώπινος χαρακτήρας τους 63. Αντίθετα, η αρχή της καθολικότητας που διαπνέει τα ΔΑ, εφόσον ως υπέρτατη αξία θέτουν τον άνθρωπο, είναι αυτή που τα καθιστά ως το μόνο αντικειμενικό άξονα αξιολόγησης οιασδήποτε κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής συμπεριφοράς, αλλά και ως την ασφαλέστερη εγγύηση προστασίας της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της αξίας του ανθρώπου 64. V. Επίλογος Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των ΔΑ αναγνωρίζεται η θετική συνεισφορά του πολιτισμικού πλουραλισμού και της πολυφωνίας, έως το σημείο εκείνο που δε συγκρούονται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου γενικά και ορισμένων κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ειδικότερα 65. Υπό αυτήν την έννοια, η θεώρηση των ΔΑ και διαφόρων παραδόσεων, εθίμων, θρησκειών ως αλληλοαποκλειόμενων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ψευδοδίλημμα», αποσκοπώντας μάλλον στην εξυπηρέτηση μιας σειράς κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών σκοπιμοτήτων, παρά στην προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθίσταται, έτσι, προφανές πως η πρόκληση που θέτουν σήμερα οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές δεν είναι αυτή μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράδοσης ή θρησκείας, αλλά μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φονταμενταλισμού, εξτρεμισμού και σεξισμού, απέναντι στην οποία η θέση της Διεθνούς Κοινότητας είναι πάγια και αντανακλάται πριν απ όλα στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με το οποίο: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id=33664 Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο dpi1627e.htm BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη, Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Greiff, 2010, ό.π., σελ Βλ. Αντιφώνηση της τιμωμένης Ομ. Καθηγήτριας κ. Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα, Τελετή Επίδοσης του Τιμητικού Τόμου «Ποινικές Επιστήμες. Θεωρίας και Πράξη» στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009, σελ Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ International Human Rights Law, Collection of Instruments relating to the International Protection of Human Rights, Vol. I, International Institute of Human Rights. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women. Hong M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid=629 Kouyaté M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP.07. Krantz G. & Garcia-Moreno C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, Masterson J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. Prabhat J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: factsheets/fs241/en/ Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Δημόσιο έγγραφο Φεβρουάριος 2006 διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Εισαγωγή Η Διεθνής Αμνηστία βασίζει τη δράση της εναντίον της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013. Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013. Ανθρώπινα Δικαιώματα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι, τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου *Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint) Παιδιά θύματα βίας-ανήλικοι παραβάτες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ακαδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος 2003-2004 Ο σκοτεινός αριθμός. Λόγοι ύπαρξης και συνέπειες στην εγκληματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ.

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. Τίτλος έρευνας: «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων». Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: ποιοι είναι Αναπηρία: οποιαδήποτε μορφή ανεπάρκειας ή μειονεξίας η οποία προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων;

Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων; English text follows Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων; Με την ευκαιρία της ιεθνούς Ηµέρας Μηδενικής Ανοχής για τον Ακρωτηριασµό των Γυναικείων Γεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού»

Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού» Ομιλία Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά με τίτλο: «Ανιθαγένεια από την προοπτική των Δικαιωμάτων του Παιδιού» Seminar on questions of citizenship and statelessness Filoxenia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή.

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική ζωή. Οι λόγοι άνισης παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική ζωή Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Ελένη Καπουράνη Ευαγγελία Καπουράνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το θέμα της εργασίας μας είναι η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Η θέση αυτή είναι κατώτερη από το χριστιανισμό και αυτό φαίνεται μέσα από τη μελέτη που

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς

Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Η Κυπριακή Πραγµατικότητα µέσα από Αριθµούς Στόχοι Χαρτογράφησης (Τεχνικό ελτίοέργουεκτ) «ιακρίσεις και ανισότητες χρόνου εργασίας, ανδρών γυναικών στις επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς ιακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας - 1 - Ηθικής & Δεοντολογίας Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας - 2 - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας περιεχόμενα Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά και βασικά σημεία για την προάσπιση της θέσης του θεάτρου στην εκπαίδευση

Αναφορά και βασικά σημεία για την προάσπιση της θέσης του θεάτρου στην εκπαίδευση Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Τεύχος 12, 2011, Έκδοση Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση του IDEA-Europe 2010 στην Αθήνα 25-28 Νοεμβρίου 2010 Αναφορά και βασικά σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα