Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*"

Transcript

1 160 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου* ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΟΥΣΕΤΗ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υποψ. Διδάκτορος Παντείου Παν/μίου Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές ( harmful traditional practices ) αποτελούν πολιτισμικές συμπεριφορές, θρησκευτικές συνήθειες και εθιμικές πρακτικές, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και, γενικότερα, του ανθρώπου. Παρά την αναγνώριση του επιβλαβούς χαρακτήρα τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας, τα τελευταία χρόνια σημειώνονται κάποιες προσπάθειες υπερίσχυσής τους σε βάρος των ΔΑ στους κόλπους των Διεθνών Οργανισμών. Το παρόν άρθρο στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων τέτοιων πρακτικών στρεφομένων κατά των γυναικών, καθώς και στην κριτική τους προσέγγιση υπό το πρίσμα των ΔΑ. Harmful traditional practices consist cultural behaviors, religious habits and customary practices, which violate the fundamental rights and freedoms of women and human beings in general. Despite the widespread recognition of their harmful character in the realm of the International Community, a number of attempts of their prevalence against human rights are observed in recent years. The current article aims to present some typical examples of harmful traditional practices against women as well as to discuss them on the basis of a human rights perspective. Ι. Εισαγωγή Η οικουμενικότητα (universality) αποτελεί θεμελιώδη αρχή 1 στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΔΑ) 2. Ο πανανθρώπινος αυτός χαρακτήρας ήταν έκδηλος από την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 ακόμα, στο προοίμιο της οποίας επισημαίνεται πως «η παρούσα Διακήρυξη των ΔΑ αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη» 3. Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Βιέννης, η οποία υιοθετήθηκε κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 1993, η αρχή της οικουμενικότητας εξακολουθεί να διαπνέει το εν λόγω κείμενο (instrument), όπου επισημαίνεται πως «όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα, και αλληλένδετα» 4. Η αναγνώριση του καθολικού χαρακτήρα των ΔΑ είναι μείζονος σημασίας διότι καταδεικνύει πως τα πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως σύνολο, δεδομένης της ίσης αξίας τους, και να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, και άρα πως δε μπορούν να είναι αντικείμενο επιλεκτικής προώθησης και προστασίας 5. Σήμερα, ωστόσο, εξακολουθούν να σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών * Το παρόν άρθρο βασίζεται σε βραβευθείσα το 2010 εργασία της γράφουσας υπό τον τίτλο «Παραδόσεις και ΔΑ: Ισότητα των Φύλων και Παραδόσεις», στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των βραβείων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 1. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Στο εξής θα αναφέρεται έτσι. 3. Βλ. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο org.gr/aboutai/udhr.htm 4. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο CONF En?OpenDocument 5. Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρά την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου διατάξεων και οργάνων για την προάσπισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βάναυσης καταπάτησης των ΔΑ αποτελούν και οι επονομαζόμενες «επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές» ( harmful traditional practices ) 6, οι οποίες συνιστούν στις μέρες μας ένα φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις και ευρύ κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής. Παρά δε τη διεθνή αναγνώριση της διακύβευσης που συνιστούν για τα ΔΑ ήδη από τη δεκαετία του , σήμερα παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, η οποία έγκειται στις προσπάθειες διαφόρων ομάδων πίεσης για την υπερίσχυση των εν λόγω παραδόσεων, ηθών και εθίμων σε βάρος των ΔΑ 8. Η σχετική επιχειρηματολογία απορρέει από έναν πολιτισμικό σχετικισμό (cultural relativism), στο πλαίσιο του οποίου οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα από το εκάστοτε πολιτισμικό και θρησκευτικό πλαίσιο 9, παραγνωρίζοντας καταφανώς την απολυτότητα της αρχής του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου. Στη βάση των προαναφερθέντων, το παρόν άρθρο αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση κάποιων εκ των συνηθέστερα αναφερόμενων στο πλαίσιο της σχετικής βιβλιογραφίας μορφών επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών και αφετέρου στην προσέγγιση των σημαντικών προσκομμάτων που δημιουργούν οι εν λόγω πρακτικές στην προάσπιση των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός εγκληματολογικού σχολιασμού τους. 6. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: html 7. Βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and 8. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 9. Ayton-Shenker, 1995, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

2 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 161 ΙΙ. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις, τα ήθη και οι εθιμικές πρακτικές αποτελούν συμπεριφορές κληροδοτούμενες από γενιά σε γενιά 10, οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κοινωνική ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ως συστατικό στοιχείο της συνοχής και συνέχισης της ομάδας 11. Πέραν, ωστόσο, αυτής της θετικής τους διάστασης, κάποιες εξ αυτών των πρακτικών συνιστούν ως εκ του επιβλαβούς χαρακτήρα τους περιπτώσεις βάναυσης καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών συγκεκριμένων μελών των ομάδων που τις υιοθετούν 12. Παρά την παρατηρηθείσα στο πλαίσιο της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών αναπροσαρμογή και διαφοροποίηση των παραδόσεων με άξονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, εξακολουθούν ως τις μέρες μας να υφίστανται πολιτισμικές και θρησκευτικές πρακτικές οι οποίες αντίκεινται στα ΔΑ, και ειδικότερα στα δικαιώματα των γυναικών 13. Η προκειμένη εστίαση στην περίπτωση των γυναικών δε συνεπάγεται τη θεώρησή τους ως μοναδικών θυμάτων της προκληθείσας από κάποιες εθιμοτυπικές και θρησκευτικές πρακτικές καταστρατήγησης των ΔΑ, απορρέει ωστόσο από την κοινώς αποδεκτή διαπίστωση της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης των γυναικών απέναντι σε τέτοιου τύπου πρακτικές, η οποία θεωρείται ως άμεσα συσχετιζόμενη με το φαινόμενο της διαφυλικής ανισότητας 14. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της συνακόλουθης αύξησης των μεταναστευτικών ρευμάτων από χώρες της αφρικανικής και ασιατικής ηπείρου προς τη Δύση, παρατηρείται επέκταση των εν λόγω παραδοσιακών πρακτικών, πέραν των εθνικών τους συνόρων, στις χώρες υποδοχής μελών των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων 15. Καθίσταται, επομένως, προφανές πως οι παραβιάσεις που συνιστούν οι εν λόγω πρακτικές αφορούν τόσο στα διεθνή και περιφερειακά κείμενα προάσπισης των ΔΑ όσο και στις εθνικές νομοθεσίες και τα συντάγματα επιμέρους κυρίως δυτικών χωρών. Πέραν της γεωγραφικής τους (επ)έκτασης, ιδιαίτερα ευρύ είναι και το κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών από την οικογένεια και την κοινότητα έως και την επίσημη Πολιτεία καταδεικνύοντας πως το εν λόγω φαινόμενο δεν έχει μόνο άτυπο χαρακτήρα, αλλά είναι θεσμοθετημένο εθιμικά, συχνά δε και ενταγμένο σε φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Εν προκειμένω, η παρουσίαση μιας σειράς επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών θα διενεργηθεί μέσω της κατηγοριο- 10. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 11. United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 13. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 14. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 15. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, ποίησής τους σε δύο ευρείες ομάδες, βάσει του κοινωνικού πλαισίου εφαρμογής τους, ως εξής: α) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας και β) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας. Θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί πως η προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση έχει «επιχειρησιακό» κυρίως χαρακτήρα, εφόσον αναγνωρίζεται πως στην πράξη οι δύο αυτές διαστάσεις του φαινομένου είναι αλληλεξαρτώμενες και απορρέουν από την αποδιδόμενη στη γυναίκα «μειονεξία» και τη διαφυλική ανισότητα, η οποία παράγεται και αναπαράγεται τόσο σε μεσο όσο και σε μακρο κοινωνικό επίπεδο. A. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων (Female genital mutilation 17 ) Περιλαμβάνει διαδικασίες σκόπιμου ακρωτηριασμού και τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους 18 και διενεργείται, κυρίως, σε περιοχές της δυτικής, ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Αφρικής, σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε κοινότητες μεταναστών σε βόρεια Αμερική και Ευρώπη 19, με θύματα κορίτσια νηπιακής και εφηβικής ηλικίας, αλλά συχνά και ενήλικες γυναίκες. Σήμερα, υπολογίζεται πως περί τα 100 με 140 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων 20, ενώ κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια κορίτσια αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο Η λίστα των εν λόγω πρακτικών είναι μακροσκελής και ως εκ τούτου ξεπερνά τα όρια του παρόντος άρθρου, όπου αναπτύσσονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές του φαινομένου περιπτώσεις. Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ονομαστικά οι ακόλουθες επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές: εγκλήματα τιμής (honor killings), τελετές χηρείας (widowhood rites), σεξουαλικός αποκλεισμός γυναικών (sexual exclusion of women) «σιδέρωμα» στήθους (breast ironing), αναγκαστική σίτιση (forced feeding). Για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση του φαινομένου βλ. αντί άλλων Kouyaté, M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/GPLHP/2009/EP Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No., Masterson, J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. 18. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 19. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 20. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 21. World Health Organization (WHO), (1998). Female Genital Mutilation: An Overview. Geneva: WHO. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

3 162 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ 2. Προτίμηση για αρσενικά τέκνα (son preference) Περιλαμβάνει πρακτικές από τη βρεφοκτονία έως την παραμέληση του παιδιού γένους θηλυκού στο πλαίσιο της οικογένειας 22, ενώ παρατηρείται κυρίως στην Κίνα, την Κορέα, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο κ.ά. 23 Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά δεδομένα, η βρεφοκτονία και ο προγεννητικός έλεγχος του φύλου έχουν οδηγήσει στη θανάτωση μισού εκατομμυρίου κοριτσιών ετησίως, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ινδία 24, ενώ σχετική έρευνα στην Κορέα κατέδειξε πως το 90% των γυναικών που κυοφορούσαν έμβρυα γένους αρσενικού συνέχισαν την εγκυμοσύνη, ενώ 30% και πλέον όσων κυοφορούσαν έμβρυα γένους θηλυκού διέκοψαν την εγκυμοσύνη Καταναγκαστικοί και πρόωροι γάμοι (forced and early marriages) Η πρώτη περίπτωση αφορά γάμους συναπτόμενους χωρίς την ελεύθερη βούληση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μερών, ενώ η δεύτερη όσους τελούνται πριν από την ενηλικίωση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μελλόντων συζύγων 26. Δεδομένης της θεώρησης των ανήλικων ατόμων ως μη ικανών να παράσχουν συγκατάθεση σύναψης γάμου, οι πρόωροι γάμοι θεωρούνται εκ των πραγμάτων και καταναγκαστικοί. Το εν λόγω φαινόμενο εντοπίζεται συνηθέστερα στην υποσαχάρια Αφρική, τη νότια Ασία, την κεντρική Αμερική 27, σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και σε δυτικές χώρες στο πλαίσιο των μεταναστευτικών κοινοτήτων 28. Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά στοιχεία της UNIFEM, το % όλων των διενεργηθέντων γάμων στο Αφγανιστάν ήταν πρόωροι και 70-80% καταναγκαστικοί UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23. Βλ. Krantz, G. & Garcia-Moreno, C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ , Prabhat, J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ Hong, M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου Thomas, C., Forced and early marriage: a focus on central and eastern Europe and former Soviet Union countries with selected laws from other countries, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid= Thomas, 2009, ό.π. 29. RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html B. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας 1. Νόμοι σχετιζόμενοι με επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές Τα νομοθετικά πλαίσια ορισμένων χωρών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ΔΑ, και ειδικότερα των γυναικών, εφόσον προωθούν τη διαφυλική διάκριση και ανισότητα μέσα από τον καθορισμό της αποδεκτής συμπεριφοράς των γυναικών στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ατομικής κατάστασης (Personal Status Law) της Υεμένης 30, στο οποίο ορίζεται μεταξύ άλλων η πλήρης υπακοή της γυναίκας στο σύζυγο (άρθρο 40), η δυνατότητα πολυγαμίας για το σύζυγο (άρθρο 12), οι προϋποθέσεις απόκτησης διαζυγίου (άρθρο 59), οι οποίες είναι σαφώς δυσμενέστερες για τις συζύγους. 2. Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες «παραβάτες» παραδοσιακών κανόνων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες «παραβάτες» πολιτιστικών και θρησκευτικών κανόνων από την ένδυση με παντελόνι έως την εξώγαμη συνουσία παρατηρείται κυρίως σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, δημόσια μαστίγωση, λιθοβολισμό, θανάτωση της γυναίκας 31. Παρά το γεγονός της επιβολής των εν λόγω ποινών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, η συχνότερη εκτέλεσή τους στην περίπτωση των γυναικών αποτελεί κοινώς αποδεκτή διαπίστωση, ερμηνευόμενη αφενός ως απόρροια της άνισης μεταχείρισης των δύο φύλων ενώπιον του νόμου και αφετέρου ως συνέπεια των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού των γυναικών, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες εκμαίευσης ομολογίας για μη διαπραχθέντα εγκλήματα 32. Χαρακτηριστική περίπτωση του εν λόγω φαινομένου αποτελεί ο λιθοβολισμός μέχρι θανάτου νεαρής γυναίκας στο Ιράν το Μάιο του 2007 στο πλαίσιο της καταδίκης της για μοιχεία, και παρά την έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος της, η οποία οδήγησε δύο εκ των πέντε δικαστών της υπόθεσης να ψηφίσουν κατά της ενοχής Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων, για παράδειγμα βιασμών, παρατηρείται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και αιτιολογείται στη βάση πολιτιστικών και θρησκευτικών επιταγών, σχετιζόμενων με τον καθορισμό της «πρέπουσας» συμπεριφοράς της γυναίκας 34, όπως το να μην κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς τη συνοδεία άρρενος συγγενούς της, να 30. Βλ. Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id= Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Βλ. Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο 33. Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7, The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο 34. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

4 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 163 μη συνομιλεί δημοσία με άνδρα που δεν είναι μέλος της οικογενείας της κ.ά. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση νεαρής γυναίκας το 2008 σε επαρχιακή πόλη της Σομαλίας, η οποία, αφού κατήγγειλε στις αρχές τον ομαδικό βιασμό της, εν συνεχεία παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της εξώγαμης συνουσίας, για την οποία και καταδικάσθηκε σε θανατική ποινή διά λιθοβολισμού 35. ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα Οι γυναίκες δεν αποκλείσθηκαν ποτέ από το πλαίσιο προστασίας των ΔΑ 36, όπως καταδεικνύει η ιδιαίτερη μνεία που γίνεται στο φύλο σε διεθνή και περιφερειακά κείμενα, τα οποία αφορούν στην προώθηση και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει, όπως είναι για παράδειγμα η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) 37 και η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950) 38. Ωστόσο, η θεώρηση και αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη διαμόρφωση μιας σειράς διεθνών και περιφερειακών Διακηρύξεων και Συμβάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε ειδικότερες εκφάνσεις της ζωής των γυναικών, όπως η ανισότητα των φύλων, οι διαφυλικές διακρίσεις, η βία κ.ά. 39 Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν η υιοθετηθείσα το Δεκέμβριο του 1979 Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η οποία θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο κείμενο ανάδειξης των πεδίων άνισης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών 40, η Διακήρυξη της Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υπήρξε απόρροια των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα ΔΑ στη Βιέννη το και έθεσε ρητά και στο επίκεντρο του προβληματισμού το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών υπό την οπτική των ΔΑ 42, και η υιοθετηθείσα στο πλαίσιο της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες Διακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρμα Δράσης 43 το Σεπτέμβριο του 1995, η οποία έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Τα εν λόγω ειδικότερα διαβήματα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών απορρέουν από την αναγνώριση των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στην κατοχύρωση και άσκηση των δικαιωμάτων των δύο φύλων επί ίσοις όροις 44. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερων αυτών συνθηκών ζωής, οι οποίες αντανακλώνται τόσο στις πολύπλευρες συνέπειές τους για τις γυναίκες που τις υφίστανται από την παρεμπόδιση της ψυχο-κοινωνικής τους ανάπτυξης και τα σοβαρά προβλήματα υγείας έως την αναπαραγωγή των καταπιεστικών πατριαρχικών δομών 45 όσο και στις βαθύτερες σκοπιμότητες που εξυπηρετούν οι εν λόγω πρακτικές, παρά την «πολιτισμική» και «θρησκευτική» τους δικαιολόγηση, οι οποίες εκτείνονται από τον έλεγχο της σεξουαλικότητας της γυναίκας έως την πνευματική, οικονομική και κοινωνική της καθυπόταξη 46. Στη βάση αυτή, πολυάριθμα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου 47, αλλά και εθνικές νομοθεσίες 48 έχουν εστιάσει στο φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, θέτοντας ως κεντρικό στόχο το μέγιστο δυνατό περιορισμό ή/και την παντελή εξάλειψή τους. Παρά τα αποφασιστικά αυτά βήματα προόδου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, υποκινούμενη από διάφορες ομάδες πίεσης, η οποία έγκειται στις προσπάθειες υπερίσχυσης κάποιων παραδόσεων σε βάρος των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, με το επιχείρημα του πολιτιστικού και θρησκευτικού τους χαρακτήρα 49. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν λόγω οπισθοδρόμησης αποτελεί ο μεγάλος αριθμός επιφυλάξεων (reservations) που διατυπώνονται από κάποια κράτη στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 50, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν διάφορες διατάξεις, την οποία αιτιο- 35. BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο 36. Αξίζει να σημειωθεί πως σημαίνουσα προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η δραστηριοποίηση πολυάριθμων φεμινιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την International Alliance of Women (IAW), Βλ. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Yotopoulos- Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Render M., Human Rights for Women, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο 38. Βλ. άρθρο 14 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), υιοθετηθείσα την 4η Νοεμβρίου 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm 39. Βλ. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1981, αφού κυρώθηκε από είκοσι κράτη-μέλη, βλ. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, στο daw/cedaw/text/econvention.htm 41. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο (symbol)/a.conf en?opendocument 42. Declaration on the Elimination of Violence against Women (A/RES/48/104), General Assembly resolution 48/104, 20 Δεκεμβρίου 1993, στο unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res en 43. Beijing Declaration and Platform for Action, στο womenwatch/daw/beijing/pdf/bdpfa%20e.pdf 44. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 46. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ Βλ. παρ. 5 της Διακήρυξης της Βιέννης και του Προγράμματος Δράσης (1993), στο CONF En?OpenDocument 48. Για παράδειγμα, Dowry Prohibition Act (1980), Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, (1983), Child Marriage Restraint Act Amendment Ordinance (1984), Muslim Family Laws Ordinance (1961, as amended in 1982) στο Μπαγκλαντές, Prohibition of Female Circumcision Act (1985) στη Μεγ. Βρετανία, Act on Prohibition of Female Circumcision (1982) στη Σουηδία. Για μία πιο λεπτομερή αναφορά στα διεθνή κείμενα (instruments) και Οργανισμούς, στις εθνικές νομοθεσίες και στις ΜΚΟ που εστιάζουν και δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, και ιδιαίτερα στην εξάλειψη των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών, βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: unhcr.org/refworld/ 49. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 50. Η Σύμβαση έχει δεχθεί περισσότερες επιφυλάξεις από κάθε άλλη Διεθνή Συνθήκη, εφόσον από τις 161 χώρες που την έχουν επικυρώσει, τουλάχιστον Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

5 164 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ λογούν στη βάση θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαγκλαντές, του Ιράκ, του Ισραήλ κ.ά. 51 Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 12/21 52, το οποίο ενεκρίθη από το Συμβούλιο των ΔΑ στις 2 Οκτωβρίου 2009, πριμοδοτούνται εν πολλοίς οι πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη νομιμοποίηση και εξάπλωση των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών 53. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κάθε πράξη καταστρατήγησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και του ανθρώπου 54, αλλά και σχετικοποίησής τους βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ΔΑ ως του μόνου αντικειμενικού άξονα αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι κομβικός, εφόσον ως ακρογωνιαίο λίθο τους έχουν την ανθρώπινη αξία, αξιοπρέπεια και ελευθερία. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αντιβαίνει σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στρέφεται ταυτόχρονα κατά του συνόλου της ανθρωπότητας. IV. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών από εγκληματολογική σκοπιά Σε μια προσπάθεια εγκληματολογικού σχολιασμού του φαινομένου των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών που στρέφονται κατά των γυναικών ιδιαίτερα βοηθητική αποδεικνύεται η επονομαζόμενη στο πλαίσιο της επιστήμης της Εγκληματολογίας τάση της πολιτισμικής Εγκληματολογίας (cultural criminology) 55, λόγω της αυξημένης εστίασής της στην παράμετρο του πολιτισμού, και παρά τη μη ενασχόλησή της με ζητήματα όπως το υπό εξέταση εν προκειμένω 56. Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση εξετάζει την αλληλεπίδραση των πολιτισμικών παραμέτρων και του εγκληματικού φαινομένου σε διάφορα επίπεδα, μέσα από το συνδυασμό διαφόρων επιστημολογικών και μεθοδολογικών κατευθύνσεων, μεταξύ των οποίων ο μεταμοντερνισμός, η κριτική θεωρία, η κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης και η εθνομεθοδολογία, η ανάλυση περιεχομένου κ.ά. 57 Στη βάση της κατηγοριοποίησης των θεωρητικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων της τάσης αυτής, όπως διατυπώνεται από τον Ferrell έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της δύο εξ αυτών αφορούν πενήντα έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις. Βλ. ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8&chapter=4&lang=n 51. Βλ. no=iv8&chapter=4&lang=n 52. Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind. Βλ. Rathgeber T., 12th session of the UN Human Rights Council, Report December 2009, FES. 53. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 54. Το ίδιο. 55. Βλ. αντί άλλων Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. 56. Τα συνηθέστερα αντικείμενα θεωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος της εν λόγω τάσης αφορούν μεταξύ άλλων στις εγκληματικές υποκουλτούρες, τις εγκληματολογικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο πολιτισμικών προϊόντων, όπως η κινηματογραφία, η λογοτεχνία κ.λπ., τις (δυνάμει) εγκληματικές διαστάσεις διαφόρων προϊόντων και συμπεριφορών πολιτισμικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες απόδοσης εγκληματικού στίγματος σε εκφάνσεις του πολιτισμού. Βλ. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Ferrell, 1999, ό.π. στο «έγκλημα ως πολιτισμό» (crime as culture) και στον «πολιτισμό ως έγκλημα» (culture as crime) 58. Στην πρώτη περίπτωση, το έγκλημα προσλαμβάνεται ως (υπο)πολιτισμικό στοιχείο διαφόρων ομάδων και ως βασικό αντικείμενο διερεύνησης τίθεται η εγκληματική (υπο)κουλτούρα και οι διάφορες εκφάνσεις της 59. Στη δεύτερη περίπτωση, στο επίκεντρο του εγκληματολογικού προβληματισμού τίθεται ο χαρακτηρισμός πολιτισμικών πράξεων και προϊόντων ως εγκληματικών και η διαδικασία αναπαραγωγής του εγκληματικού στίγματος 60. Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου, το φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών προσλαμβάνεται ως έγκλημα, το οποίο ενδύεται το μανδύα της πολιτισμικής νόρμας και της θρησκευτικής παράδοσης. Με άλλα λόγια, το έγκλημα εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως στοιχείο κάποιων πολιτισμικών παραδόσεων και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών διατείνονται ότι οι εν λόγω πρακτικές αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής, εθνοτικής και θρησκευτικής ταυτότητας, ενώ η «εγκληματοποίησή» τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας απορρέει από την αδυναμία κατανόησης των πολιτισμικών και θρησκευτικών αυτών ιδιαιτεροτήτων, αλλά και από μια τάση επέκτασης του δυτικού αξιακού συστήματος 61, μέσα από την αντιμετώπιση διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων ως εγκληματικών. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές συνιστούν παραβιάσεις θεμελιωδών ΔΑ, όπως της ζωής, της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, της ελευθερίας κ.ά., και άρα ανεξάρτητα από τους γενεσιουργούς τους παράγοντες αποτελούν εγκλήματα στρεφόμενα κατά συγκεκριμένων προσώπων, όταν διαπράττονται επί παραδείγματι στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας, αλλά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 62, όταν διαπράττονται από την επίσημη Πολιτεία ή υπό την ανοχή της. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δικαιολόγησης των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, οι έννοιες της παράδοσης, της θρησκείας και του πολιτισμού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διατήρησης της καθεστηκυίας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής τάξης στο πλαίσιο της οποίας κάποιοι ευνοούνται ενώ άλλοι θυματοποιούνται εφόσον παραγνωρίζεται ο δυναμικός τους χαρακτήρας ή η άμεση εξάρτησή τους από τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές 58. Το ίδιο. 59. Βλ. αντί άλλων Gelder K. & Thornton S. (eds.), (1997). The Subcultures Reader. London: Routledge. 60. Βλ. αντί άλλων Bailey, FY & Hale, DC. (eds.), (1998). Popular Culture, Crime and Justice. Belmont, CA: West/Wadsworth. 61. Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, σελ Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Καταστατικού της Ρώμης (2002) για τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» ορίζονται ως «κάθε μία από τις ακόλουθες πράξεις, όταν διαπράττονται ως μέρος ευρύτερης ή συστηματικής επίθεσης στρεφόμενης κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, με γνώση της επίθεσης: ανθρωποκτονία, εξόντωση, υποδούλωση, απέλαση ή βίαιη μετακίνηση πληθυσμού, φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της ελευθερίας κατά παράβαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, βασανισμός, βιασμός, σεξουαλική δουλεία, καταναγκαστική πορνεία, αναγκαστική εγκυμοσύνη, στείρωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ανάλογης βαρύτητας, δίωξη κατά οποιασδήποτε ομάδας ή συλλογικότητας στη βάση των πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνικής καταγωγής, της πολιτισμικής ταυτότητας, της θρησκείας, του φύλου ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση, θεωρούμενη ως παράνομη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σε σχέση με οιαδήποτε πράξη αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο ή οποιουδήποτε εγκλήματος βρισκόμενου στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, εξαναγκαστική εξαφάνιση προσώπων, το έγκλημα του apartheid, άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα, οι οποίες προκαλούν ηθελημένα μεγάλα δεινά ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία», βλ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

6 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 165 συνθήκες, και άρα ο μη πανανθρώπινος χαρακτήρας τους 63. Αντίθετα, η αρχή της καθολικότητας που διαπνέει τα ΔΑ, εφόσον ως υπέρτατη αξία θέτουν τον άνθρωπο, είναι αυτή που τα καθιστά ως το μόνο αντικειμενικό άξονα αξιολόγησης οιασδήποτε κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής συμπεριφοράς, αλλά και ως την ασφαλέστερη εγγύηση προστασίας της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της αξίας του ανθρώπου 64. V. Επίλογος Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των ΔΑ αναγνωρίζεται η θετική συνεισφορά του πολιτισμικού πλουραλισμού και της πολυφωνίας, έως το σημείο εκείνο που δε συγκρούονται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου γενικά και ορισμένων κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ειδικότερα 65. Υπό αυτήν την έννοια, η θεώρηση των ΔΑ και διαφόρων παραδόσεων, εθίμων, θρησκειών ως αλληλοαποκλειόμενων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ψευδοδίλημμα», αποσκοπώντας μάλλον στην εξυπηρέτηση μιας σειράς κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών σκοπιμοτήτων, παρά στην προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθίσταται, έτσι, προφανές πως η πρόκληση που θέτουν σήμερα οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές δεν είναι αυτή μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράδοσης ή θρησκείας, αλλά μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φονταμενταλισμού, εξτρεμισμού και σεξισμού, απέναντι στην οποία η θέση της Διεθνούς Κοινότητας είναι πάγια και αντανακλάται πριν απ όλα στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με το οποίο: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id=33664 Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο dpi1627e.htm BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη, Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Greiff, 2010, ό.π., σελ Βλ. Αντιφώνηση της τιμωμένης Ομ. Καθηγήτριας κ. Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα, Τελετή Επίδοσης του Τιμητικού Τόμου «Ποινικές Επιστήμες. Θεωρίας και Πράξη» στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009, σελ Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ International Human Rights Law, Collection of Instruments relating to the International Protection of Human Rights, Vol. I, International Institute of Human Rights. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women. Hong M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid=629 Kouyaté M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP.07. Krantz G. & Garcia-Moreno C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, Masterson J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. Prabhat J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: factsheets/fs241/en/ Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean...

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean... 1 von 5 06.06.2016 18:55 About Who We Are What We Do Press room Archive Contact Us Calendar Current Projects Memberships News Publications Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεκδίκηση του αυτονόητου : Ανθρώπινα Δικαιώματα Δικαιώματα των Παιδιών»

«Η διεκδίκηση του αυτονόητου : Ανθρώπινα Δικαιώματα Δικαιώματα των Παιδιών» «Η διεκδίκηση του αυτονόητου : Ανθρώπινα Δικαιώματα Δικαιώματα των Παιδιών» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κουλάδη Στέλλα Α Αρσάκειο Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης Τάξη Β Σχολικό Έτος 2014-2015 Βεντούρη Μαριάννα Ντε Πιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 21 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- ΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ... 23 Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 Α.Ι.1. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.. 23 Α.Ι.1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Γενοκτονία και Εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας 23 Μαΐου Μ. Βάγιας

Γενοκτονία και Εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας 23 Μαΐου Μ. Βάγιας Γενοκτονία και Εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας 23 Μαΐου 2017 Μ. Βάγιας M.Vagias@hhs.nl Δοµή l Εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας l Γενοκτονία Εγκλήµατα κατά της Ανθρωπότητας l Ορισµός: Δεν υπάρχει µια σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 ο Newsletter Απρίλιος - Μάιος 2015 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Ανθρώπινα ικαιώματα Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Θέματα Παρουσίασης Ιστορική ανάδρομη στα δικαιώματα Διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιώματα του Παιδιού Δίκαιο του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο Αρχή της μη επαναπροώθησης Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Μάθημα: O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(96)43 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 1: Η ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΊΑΣ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Έκφραση-Έκθεση Γ Λυκείου Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Διαγώνισμα στην Έκφραση-Έκθεση Γ Λυκείου Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Διαγώνισμα στην Έκφραση-Έκθεση Γ Λυκείου Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κείμενο 10 Δεκέμβρη. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από 50 σχεδόν χρόνια, στις 10 Δεκέμβρη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All Gender Equality and Αποτελέσματα του έργου Entrepreneurship for All Gender Equality and State of the Art Entrepreneurship for All Υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013. Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013. Ανθρώπινα Δικαιώματα Ανθρώπινα Δικαιώματα Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι, τα οποία περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παπαδόπουλος Γ. Πέτρος (20/06) Επιβλέπων καθηγητής: Κάτος Β. Αναστάσιος Θεσσαλονίκη, 2007 Σκοπός και δομή εργασίας Σκοπός διπλωματικής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Φεμινισμός είναι μια συλλογή κοινωνικών θεωριών, πολιτικών κινήσεων και ηθικών φιλοσοφιών, σε μεγάλο βαθμό παρακινούμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ---- --- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 17 Σεπτεµβρίου 2003 PE 331.558/1-35 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Σχέδιο έκθεσης Miet Smet (PE 331.558) σχετικά µε την παραβίαση των

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος στη Βία κατά των Γυναικών

Τέλος στη Βία κατά των Γυναικών UNICEF ΕΛΛΑΔΟΣ Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας - Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 UNICEF/HQ01-0431/Claudio Versiani Τέλος στη Βία κατά των Γυναικών Η κατάσταση των γυναικών και η παιδική ευημερία είναι αλληλένδετα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες

Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες P6_TA(2006)0038 Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν µελλοντικές ενέργειες Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ. Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ. Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0591 Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν

P7_TA-PROV(2011)0591 Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν P7_TA-PROV(2011)0591 Κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Δημόσιο έγγραφο Φεβρουάριος 2006 διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Εισαγωγή Η Διεθνής Αμνηστία βασίζει τη δράση της εναντίον της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας

Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ. Αθανασία Συκιώτου Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Εργαστήριο Εγκληµατολογικών Ερευνών Νοµική Σχολή ΔΠΘ Επικ. Καθηγήτρια Εγκληµατολογίας Σχεδιασµός Συγκέντρωση υλικού Διάγραµµα Εκπόνηση (υλοποίηση µε τεκµηρίωση) Αξιολόγηση (έρευνας) Εννοιολογική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης

1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης 1 η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» Οδηγός Μελέτης Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 4: Βασικές Αρχές της απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 4: Βασικές Αρχές της απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Βασικές Αρχές της απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

html

html https://www.youtube.com/watch?v=kyhycwpc06s http://vimeo.com/17503101 http://pat61lib.squat.gr/digital_archive_iles/ 044-198.html ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Πρόκειται για την πίστη στην υπεροχή μιας φυλής έναντι κάποιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2017 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέτρος Κ. Τσαντίλας Διδάκτωρ Νομικής Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα