Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου*"

Transcript

1 160 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου* ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΟΥΣΕΤΗ, Κοινωνιολόγου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υποψ. Διδάκτορος Παντείου Παν/μίου Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές ( harmful traditional practices ) αποτελούν πολιτισμικές συμπεριφορές, θρησκευτικές συνήθειες και εθιμικές πρακτικές, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και, γενικότερα, του ανθρώπου. Παρά την αναγνώριση του επιβλαβούς χαρακτήρα τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας, τα τελευταία χρόνια σημειώνονται κάποιες προσπάθειες υπερίσχυσής τους σε βάρος των ΔΑ στους κόλπους των Διεθνών Οργανισμών. Το παρόν άρθρο στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων τέτοιων πρακτικών στρεφομένων κατά των γυναικών, καθώς και στην κριτική τους προσέγγιση υπό το πρίσμα των ΔΑ. Harmful traditional practices consist cultural behaviors, religious habits and customary practices, which violate the fundamental rights and freedoms of women and human beings in general. Despite the widespread recognition of their harmful character in the realm of the International Community, a number of attempts of their prevalence against human rights are observed in recent years. The current article aims to present some typical examples of harmful traditional practices against women as well as to discuss them on the basis of a human rights perspective. Ι. Εισαγωγή Η οικουμενικότητα (universality) αποτελεί θεμελιώδη αρχή 1 στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΔΑ) 2. Ο πανανθρώπινος αυτός χαρακτήρας ήταν έκδηλος από την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 ακόμα, στο προοίμιο της οποίας επισημαίνεται πως «η παρούσα Διακήρυξη των ΔΑ αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη» 3. Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Βιέννης, η οποία υιοθετήθηκε κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 1993, η αρχή της οικουμενικότητας εξακολουθεί να διαπνέει το εν λόγω κείμενο (instrument), όπου επισημαίνεται πως «όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλεξαρτώμενα, και αλληλένδετα» 4. Η αναγνώριση του καθολικού χαρακτήρα των ΔΑ είναι μείζονος σημασίας διότι καταδεικνύει πως τα πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται αντιληπτά ως σύνολο, δεδομένης της ίσης αξίας τους, και να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, και άρα πως δε μπορούν να είναι αντικείμενο επιλεκτικής προώθησης και προστασίας 5. Σήμερα, ωστόσο, εξακολουθούν να σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών * Το παρόν άρθρο βασίζεται σε βραβευθείσα το 2010 εργασία της γράφουσας υπό τον τίτλο «Παραδόσεις και ΔΑ: Ισότητα των Φύλων και Παραδόσεις», στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των βραβείων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 1. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Στο εξής θα αναφέρεται έτσι. 3. Βλ. Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο org.gr/aboutai/udhr.htm 4. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο CONF En?OpenDocument 5. Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρά την ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου διατάξεων και οργάνων για την προάσπισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βάναυσης καταπάτησης των ΔΑ αποτελούν και οι επονομαζόμενες «επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές» ( harmful traditional practices ) 6, οι οποίες συνιστούν στις μέρες μας ένα φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις και ευρύ κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής. Παρά δε τη διεθνή αναγνώριση της διακύβευσης που συνιστούν για τα ΔΑ ήδη από τη δεκαετία του , σήμερα παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, η οποία έγκειται στις προσπάθειες διαφόρων ομάδων πίεσης για την υπερίσχυση των εν λόγω παραδόσεων, ηθών και εθίμων σε βάρος των ΔΑ 8. Η σχετική επιχειρηματολογία απορρέει από έναν πολιτισμικό σχετικισμό (cultural relativism), στο πλαίσιο του οποίου οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα από το εκάστοτε πολιτισμικό και θρησκευτικό πλαίσιο 9, παραγνωρίζοντας καταφανώς την απολυτότητα της αρχής του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου. Στη βάση των προαναφερθέντων, το παρόν άρθρο αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση κάποιων εκ των συνηθέστερα αναφερόμενων στο πλαίσιο της σχετικής βιβλιογραφίας μορφών επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών και αφετέρου στην προσέγγιση των σημαντικών προσκομμάτων που δημιουργούν οι εν λόγω πρακτικές στην προάσπιση των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός εγκληματολογικού σχολιασμού τους. 6. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: html 7. Βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and 8. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 9. Ayton-Shenker, 1995, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

2 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 161 ΙΙ. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών Οι πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις, τα ήθη και οι εθιμικές πρακτικές αποτελούν συμπεριφορές κληροδοτούμενες από γενιά σε γενιά 10, οι οποίες παρατηρούνται σε κάθε κοινωνική ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό ως συστατικό στοιχείο της συνοχής και συνέχισης της ομάδας 11. Πέραν, ωστόσο, αυτής της θετικής τους διάστασης, κάποιες εξ αυτών των πρακτικών συνιστούν ως εκ του επιβλαβούς χαρακτήρα τους περιπτώσεις βάναυσης καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών συγκεκριμένων μελών των ομάδων που τις υιοθετούν 12. Παρά την παρατηρηθείσα στο πλαίσιο της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών αναπροσαρμογή και διαφοροποίηση των παραδόσεων με άξονα το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, εξακολουθούν ως τις μέρες μας να υφίστανται πολιτισμικές και θρησκευτικές πρακτικές οι οποίες αντίκεινται στα ΔΑ, και ειδικότερα στα δικαιώματα των γυναικών 13. Η προκειμένη εστίαση στην περίπτωση των γυναικών δε συνεπάγεται τη θεώρησή τους ως μοναδικών θυμάτων της προκληθείσας από κάποιες εθιμοτυπικές και θρησκευτικές πρακτικές καταστρατήγησης των ΔΑ, απορρέει ωστόσο από την κοινώς αποδεκτή διαπίστωση της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης των γυναικών απέναντι σε τέτοιου τύπου πρακτικές, η οποία θεωρείται ως άμεσα συσχετιζόμενη με το φαινόμενο της διαφυλικής ανισότητας 14. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της συνακόλουθης αύξησης των μεταναστευτικών ρευμάτων από χώρες της αφρικανικής και ασιατικής ηπείρου προς τη Δύση, παρατηρείται επέκταση των εν λόγω παραδοσιακών πρακτικών, πέραν των εθνικών τους συνόρων, στις χώρες υποδοχής μελών των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων 15. Καθίσταται, επομένως, προφανές πως οι παραβιάσεις που συνιστούν οι εν λόγω πρακτικές αφορούν τόσο στα διεθνή και περιφερειακά κείμενα προάσπισης των ΔΑ όσο και στις εθνικές νομοθεσίες και τα συντάγματα επιμέρους κυρίως δυτικών χωρών. Πέραν της γεωγραφικής τους (επ)έκτασης, ιδιαίτερα ευρύ είναι και το κοινωνικό πλαίσιο εφαρμογής των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών από την οικογένεια και την κοινότητα έως και την επίσημη Πολιτεία καταδεικνύοντας πως το εν λόγω φαινόμενο δεν έχει μόνο άτυπο χαρακτήρα, αλλά είναι θεσμοθετημένο εθιμικά, συχνά δε και ενταγμένο σε φορείς άσκησης του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Εν προκειμένω, η παρουσίαση μιας σειράς επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών θα διενεργηθεί μέσω της κατηγοριο- 10. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 11. United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 13. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 14. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 15. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, ποίησής τους σε δύο ευρείες ομάδες, βάσει του κοινωνικού πλαισίου εφαρμογής τους, ως εξής: α) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας και β) επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας. Θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί πως η προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση έχει «επιχειρησιακό» κυρίως χαρακτήρα, εφόσον αναγνωρίζεται πως στην πράξη οι δύο αυτές διαστάσεις του φαινομένου είναι αλληλεξαρτώμενες και απορρέουν από την αποδιδόμενη στη γυναίκα «μειονεξία» και τη διαφυλική ανισότητα, η οποία παράγεται και αναπαράγεται τόσο σε μεσο όσο και σε μακρο κοινωνικό επίπεδο. A. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων (Female genital mutilation 17 ) Περιλαμβάνει διαδικασίες σκόπιμου ακρωτηριασμού και τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους 18 και διενεργείται, κυρίως, σε περιοχές της δυτικής, ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Αφρικής, σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, αλλά και σε κοινότητες μεταναστών σε βόρεια Αμερική και Ευρώπη 19, με θύματα κορίτσια νηπιακής και εφηβικής ηλικίας, αλλά συχνά και ενήλικες γυναίκες. Σήμερα, υπολογίζεται πως περί τα 100 με 140 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες παγκοσμίως έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων 20, ενώ κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια κορίτσια αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο Η λίστα των εν λόγω πρακτικών είναι μακροσκελής και ως εκ τούτου ξεπερνά τα όρια του παρόντος άρθρου, όπου αναπτύσσονται συνοπτικά κάποιες χαρακτηριστικές του φαινομένου περιπτώσεις. Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ονομαστικά οι ακόλουθες επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές: εγκλήματα τιμής (honor killings), τελετές χηρείας (widowhood rites), σεξουαλικός αποκλεισμός γυναικών (sexual exclusion of women) «σιδέρωμα» στήθους (breast ironing), αναγκαστική σίτιση (forced feeding). Για μία λεπτομερέστερη παρουσίαση του φαινομένου βλ. αντί άλλων Kouyaté, M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/GPLHP/2009/EP Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No., Masterson, J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. 18. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 19. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 20. World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: 21. World Health Organization (WHO), (1998). Female Genital Mutilation: An Overview. Geneva: WHO. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

3 162 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ 2. Προτίμηση για αρσενικά τέκνα (son preference) Περιλαμβάνει πρακτικές από τη βρεφοκτονία έως την παραμέληση του παιδιού γένους θηλυκού στο πλαίσιο της οικογένειας 22, ενώ παρατηρείται κυρίως στην Κίνα, την Κορέα, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο κ.ά. 23 Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά δεδομένα, η βρεφοκτονία και ο προγεννητικός έλεγχος του φύλου έχουν οδηγήσει στη θανάτωση μισού εκατομμυρίου κοριτσιών ετησίως, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ινδία 24, ενώ σχετική έρευνα στην Κορέα κατέδειξε πως το 90% των γυναικών που κυοφορούσαν έμβρυα γένους αρσενικού συνέχισαν την εγκυμοσύνη, ενώ 30% και πλέον όσων κυοφορούσαν έμβρυα γένους θηλυκού διέκοψαν την εγκυμοσύνη Καταναγκαστικοί και πρόωροι γάμοι (forced and early marriages) Η πρώτη περίπτωση αφορά γάμους συναπτόμενους χωρίς την ελεύθερη βούληση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μερών, ενώ η δεύτερη όσους τελούνται πριν από την ενηλικίωση τουλάχιστον ενός εκ των δύο μελλόντων συζύγων 26. Δεδομένης της θεώρησης των ανήλικων ατόμων ως μη ικανών να παράσχουν συγκατάθεση σύναψης γάμου, οι πρόωροι γάμοι θεωρούνται εκ των πραγμάτων και καταναγκαστικοί. Το εν λόγω φαινόμενο εντοπίζεται συνηθέστερα στην υποσαχάρια Αφρική, τη νότια Ασία, την κεντρική Αμερική 27, σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και σε δυτικές χώρες στο πλαίσιο των μεταναστευτικών κοινοτήτων 28. Σύμφωνα με σχετικά εμπειρικά στοιχεία της UNIFEM, το % όλων των διενεργηθέντων γάμων στο Αφγανιστάν ήταν πρόωροι και 70-80% καταναγκαστικοί UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23. Βλ. Krantz, G. & Garcia-Moreno, C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ , Prabhat, J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications, σελ Hong, M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου Thomas, C., Forced and early marriage: a focus on central and eastern Europe and former Soviet Union countries with selected laws from other countries, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid= Thomas, 2009, ό.π. 29. RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html B. Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών στο πλαίσιο της επίσημης Πολιτείας 1. Νόμοι σχετιζόμενοι με επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές Τα νομοθετικά πλαίσια ορισμένων χωρών συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ΔΑ, και ειδικότερα των γυναικών, εφόσον προωθούν τη διαφυλική διάκριση και ανισότητα μέσα από τον καθορισμό της αποδεκτής συμπεριφοράς των γυναικών στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο περί ατομικής κατάστασης (Personal Status Law) της Υεμένης 30, στο οποίο ορίζεται μεταξύ άλλων η πλήρης υπακοή της γυναίκας στο σύζυγο (άρθρο 40), η δυνατότητα πολυγαμίας για το σύζυγο (άρθρο 12), οι προϋποθέσεις απόκτησης διαζυγίου (άρθρο 59), οι οποίες είναι σαφώς δυσμενέστερες για τις συζύγους. 2. Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες «παραβάτες» παραδοσιακών κανόνων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες «παραβάτες» πολιτιστικών και θρησκευτικών κανόνων από την ένδυση με παντελόνι έως την εξώγαμη συνουσία παρατηρείται κυρίως σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, δημόσια μαστίγωση, λιθοβολισμό, θανάτωση της γυναίκας 31. Παρά το γεγονός της επιβολής των εν λόγω ποινών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, η συχνότερη εκτέλεσή τους στην περίπτωση των γυναικών αποτελεί κοινώς αποδεκτή διαπίστωση, ερμηνευόμενη αφενός ως απόρροια της άνισης μεταχείρισης των δύο φύλων ενώπιον του νόμου και αφετέρου ως συνέπεια των υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού των γυναικών, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες εκμαίευσης ομολογίας για μη διαπραχθέντα εγκλήματα 32. Χαρακτηριστική περίπτωση του εν λόγω φαινομένου αποτελεί ο λιθοβολισμός μέχρι θανάτου νεαρής γυναίκας στο Ιράν το Μάιο του 2007 στο πλαίσιο της καταδίκης της για μοιχεία, και παρά την έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος της, η οποία οδήγησε δύο εκ των πέντε δικαστών της υπόθεσης να ψηφίσουν κατά της ενοχής Απάνθρωπες ποινές επιβληθείσες σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων Η επιβολή απάνθρωπων και εξευτελιστικών ποινών σε γυναίκες θύματα εγκλημάτων, για παράδειγμα βιασμών, παρατηρείται σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και αιτιολογείται στη βάση πολιτιστικών και θρησκευτικών επιταγών, σχετιζόμενων με τον καθορισμό της «πρέπουσας» συμπεριφοράς της γυναίκας 34, όπως το να μην κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς τη συνοδεία άρρενος συγγενούς της, να 30. Βλ. Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id= Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Βλ. Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο 33. Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7, The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο 34. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

4 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 163 μη συνομιλεί δημοσία με άνδρα που δεν είναι μέλος της οικογενείας της κ.ά. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση νεαρής γυναίκας το 2008 σε επαρχιακή πόλη της Σομαλίας, η οποία, αφού κατήγγειλε στις αρχές τον ομαδικό βιασμό της, εν συνεχεία παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της εξώγαμης συνουσίας, για την οποία και καταδικάσθηκε σε θανατική ποινή διά λιθοβολισμού 35. ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα Οι γυναίκες δεν αποκλείσθηκαν ποτέ από το πλαίσιο προστασίας των ΔΑ 36, όπως καταδεικνύει η ιδιαίτερη μνεία που γίνεται στο φύλο σε διεθνή και περιφερειακά κείμενα, τα οποία αφορούν στην προώθηση και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου εν γένει, όπως είναι για παράδειγμα η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) 37 και η Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950) 38. Ωστόσο, η θεώρηση και αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδραιώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη διαμόρφωση μιας σειράς διεθνών και περιφερειακών Διακηρύξεων και Συμβάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε ειδικότερες εκφάνσεις της ζωής των γυναικών, όπως η ανισότητα των φύλων, οι διαφυλικές διακρίσεις, η βία κ.ά. 39 Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν η υιοθετηθείσα το Δεκέμβριο του 1979 Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, η οποία θεωρείται ως το πιο ολοκληρωμένο κείμενο ανάδειξης των πεδίων άνισης αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών 40, η Διακήρυξη της Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία υπήρξε απόρροια των εργασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τα ΔΑ στη Βιέννη το και έθεσε ρητά και στο επίκεντρο του προβληματισμού το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών υπό την οπτική των ΔΑ 42, και η υιοθετηθείσα στο πλαίσιο της τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες Διακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρμα Δράσης 43 το Σεπτέμβριο του 1995, η οποία έθεσε ως κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας. Τα εν λόγω ειδικότερα διαβήματα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών απορρέουν από την αναγνώριση των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών, οι οποίες δημιουργούν προσκόμματα στην κατοχύρωση και άσκηση των δικαιωμάτων των δύο φύλων επί ίσοις όροις 44. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερων αυτών συνθηκών ζωής, οι οποίες αντανακλώνται τόσο στις πολύπλευρες συνέπειές τους για τις γυναίκες που τις υφίστανται από την παρεμπόδιση της ψυχο-κοινωνικής τους ανάπτυξης και τα σοβαρά προβλήματα υγείας έως την αναπαραγωγή των καταπιεστικών πατριαρχικών δομών 45 όσο και στις βαθύτερες σκοπιμότητες που εξυπηρετούν οι εν λόγω πρακτικές, παρά την «πολιτισμική» και «θρησκευτική» τους δικαιολόγηση, οι οποίες εκτείνονται από τον έλεγχο της σεξουαλικότητας της γυναίκας έως την πνευματική, οικονομική και κοινωνική της καθυπόταξη 46. Στη βάση αυτή, πολυάριθμα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου 47, αλλά και εθνικές νομοθεσίες 48 έχουν εστιάσει στο φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, θέτοντας ως κεντρικό στόχο το μέγιστο δυνατό περιορισμό ή/και την παντελή εξάλειψή τους. Παρά τα αποφασιστικά αυτά βήματα προόδου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση οπισθοδρόμησης στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών, υποκινούμενη από διάφορες ομάδες πίεσης, η οποία έγκειται στις προσπάθειες υπερίσχυσης κάποιων παραδόσεων σε βάρος των ΔΑ, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, με το επιχείρημα του πολιτιστικού και θρησκευτικού τους χαρακτήρα 49. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εν λόγω οπισθοδρόμησης αποτελεί ο μεγάλος αριθμός επιφυλάξεων (reservations) που διατυπώνονται από κάποια κράτη στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών 50, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν διάφορες διατάξεις, την οποία αιτιο- 35. BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο 36. Αξίζει να σημειωθεί πως σημαίνουσα προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η δραστηριοποίηση πολυάριθμων φεμινιστικών οργανώσεων ανά τον κόσμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την International Alliance of Women (IAW), Βλ. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Yotopoulos- Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ , Render M., Human Rights for Women, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, υιοθετηθείσα στις 10 Δεκεμβρίου 1948 (A/RES/217), στο 38. Βλ. άρθρο 14 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), υιοθετηθείσα την 4η Νοεμβρίου 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm 39. Βλ. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1981, αφού κυρώθηκε από είκοσι κράτη-μέλη, βλ. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, στο daw/cedaw/text/econvention.htm 41. Βλ. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 Ιουλίου 1993, στο (symbol)/a.conf en?opendocument 42. Declaration on the Elimination of Violence against Women (A/RES/48/104), General Assembly resolution 48/104, 20 Δεκεμβρίου 1993, στο unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.res en 43. Beijing Declaration and Platform for Action, στο womenwatch/daw/beijing/pdf/bdpfa%20e.pdf 44. Yotopoulos-Marangopoulos, 1994, ό.π., σελ Βλ. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 46. Βλ. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ Βλ. παρ. 5 της Διακήρυξης της Βιέννης και του Προγράμματος Δράσης (1993), στο CONF En?OpenDocument 48. Για παράδειγμα, Dowry Prohibition Act (1980), Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, (1983), Child Marriage Restraint Act Amendment Ordinance (1984), Muslim Family Laws Ordinance (1961, as amended in 1982) στο Μπαγκλαντές, Prohibition of Female Circumcision Act (1985) στη Μεγ. Βρετανία, Act on Prohibition of Female Circumcision (1982) στη Σουηδία. Για μία πιο λεπτομερή αναφορά στα διεθνή κείμενα (instruments) και Οργανισμούς, στις εθνικές νομοθεσίες και στις ΜΚΟ που εστιάζουν και δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, και ιδιαίτερα στην εξάλειψη των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών κατά των γυναικών, βλ. αντί άλλων UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children, August 1995, No. 23, στο: unhcr.org/refworld/ 49. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 50. Η Σύμβαση έχει δεχθεί περισσότερες επιφυλάξεις από κάθε άλλη Διεθνή Συνθήκη, εφόσον από τις 161 χώρες που την έχουν επικυρώσει, τουλάχιστον Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

5 164 Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) Ι. ΓΟΥΣΕΤΗ λογούν στη βάση θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαγκλαντές, του Ιράκ, του Ισραήλ κ.ά. 51 Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 12/21 52, το οποίο ενεκρίθη από το Συμβούλιο των ΔΑ στις 2 Οκτωβρίου 2009, πριμοδοτούνται εν πολλοίς οι πολιτισμικές και θρησκευτικές αντιλήψεις εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη νομιμοποίηση και εξάπλωση των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών 53. Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε κάθε πράξη καταστρατήγησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και του ανθρώπου 54, αλλά και σχετικοποίησής τους βάσει «πολιτιστικών» και «θρησκευτικών» επιταγών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των ΔΑ ως του μόνου αντικειμενικού άξονα αξιολόγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι κομβικός, εφόσον ως ακρογωνιαίο λίθο τους έχουν την ανθρώπινη αξία, αξιοπρέπεια και ελευθερία. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αντιβαίνει σε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα στρέφεται ταυτόχρονα κατά του συνόλου της ανθρωπότητας. IV. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών από εγκληματολογική σκοπιά Σε μια προσπάθεια εγκληματολογικού σχολιασμού του φαινομένου των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών που στρέφονται κατά των γυναικών ιδιαίτερα βοηθητική αποδεικνύεται η επονομαζόμενη στο πλαίσιο της επιστήμης της Εγκληματολογίας τάση της πολιτισμικής Εγκληματολογίας (cultural criminology) 55, λόγω της αυξημένης εστίασής της στην παράμετρο του πολιτισμού, και παρά τη μη ενασχόλησή της με ζητήματα όπως το υπό εξέταση εν προκειμένω 56. Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση εξετάζει την αλληλεπίδραση των πολιτισμικών παραμέτρων και του εγκληματικού φαινομένου σε διάφορα επίπεδα, μέσα από το συνδυασμό διαφόρων επιστημολογικών και μεθοδολογικών κατευθύνσεων, μεταξύ των οποίων ο μεταμοντερνισμός, η κριτική θεωρία, η κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης και η εθνομεθοδολογία, η ανάλυση περιεχομένου κ.ά. 57 Στη βάση της κατηγοριοποίησης των θεωρητικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων της τάσης αυτής, όπως διατυπώνεται από τον Ferrell έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της δύο εξ αυτών αφορούν πενήντα έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις. Βλ. ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV8&chapter=4&lang=n 51. Βλ. no=iv8&chapter=4&lang=n 52. Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind. Βλ. Rathgeber T., 12th session of the UN Human Rights Council, Report December 2009, FES. 53. Βλ. Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, 54. Το ίδιο. 55. Βλ. αντί άλλων Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. 56. Τα συνηθέστερα αντικείμενα θεωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος της εν λόγω τάσης αφορούν μεταξύ άλλων στις εγκληματικές υποκουλτούρες, τις εγκληματολογικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο πολιτισμικών προϊόντων, όπως η κινηματογραφία, η λογοτεχνία κ.λπ., τις (δυνάμει) εγκληματικές διαστάσεις διαφόρων προϊόντων και συμπεριφορών πολιτισμικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες απόδοσης εγκληματικού στίγματος σε εκφάνσεις του πολιτισμού. Βλ. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Ferrell, 1999, ό.π. στο «έγκλημα ως πολιτισμό» (crime as culture) και στον «πολιτισμό ως έγκλημα» (culture as crime) 58. Στην πρώτη περίπτωση, το έγκλημα προσλαμβάνεται ως (υπο)πολιτισμικό στοιχείο διαφόρων ομάδων και ως βασικό αντικείμενο διερεύνησης τίθεται η εγκληματική (υπο)κουλτούρα και οι διάφορες εκφάνσεις της 59. Στη δεύτερη περίπτωση, στο επίκεντρο του εγκληματολογικού προβληματισμού τίθεται ο χαρακτηρισμός πολιτισμικών πράξεων και προϊόντων ως εγκληματικών και η διαδικασία αναπαραγωγής του εγκληματικού στίγματος 60. Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και του ανθρώπου, το φαινόμενο των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών προσλαμβάνεται ως έγκλημα, το οποίο ενδύεται το μανδύα της πολιτισμικής νόρμας και της θρησκευτικής παράδοσης. Με άλλα λόγια, το έγκλημα εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως στοιχείο κάποιων πολιτισμικών παραδόσεων και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών διατείνονται ότι οι εν λόγω πρακτικές αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής, εθνοτικής και θρησκευτικής ταυτότητας, ενώ η «εγκληματοποίησή» τους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κοινότητας απορρέει από την αδυναμία κατανόησης των πολιτισμικών και θρησκευτικών αυτών ιδιαιτεροτήτων, αλλά και από μια τάση επέκτασης του δυτικού αξιακού συστήματος 61, μέσα από την αντιμετώπιση διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων ως εγκληματικών. Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές συνιστούν παραβιάσεις θεμελιωδών ΔΑ, όπως της ζωής, της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, της ελευθερίας κ.ά., και άρα ανεξάρτητα από τους γενεσιουργούς τους παράγοντες αποτελούν εγκλήματα στρεφόμενα κατά συγκεκριμένων προσώπων, όταν διαπράττονται επί παραδείγματι στο πλαίσιο της οικογένειας ή/και της κοινότητας, αλλά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 62, όταν διαπράττονται από την επίσημη Πολιτεία ή υπό την ανοχή της. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας δικαιολόγησης των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, οι έννοιες της παράδοσης, της θρησκείας και του πολιτισμού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διατήρησης της καθεστηκυίας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής τάξης στο πλαίσιο της οποίας κάποιοι ευνοούνται ενώ άλλοι θυματοποιούνται εφόσον παραγνωρίζεται ο δυναμικός τους χαρακτήρας ή η άμεση εξάρτησή τους από τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές 58. Το ίδιο. 59. Βλ. αντί άλλων Gelder K. & Thornton S. (eds.), (1997). The Subcultures Reader. London: Routledge. 60. Βλ. αντί άλλων Bailey, FY & Hale, DC. (eds.), (1998). Popular Culture, Crime and Justice. Belmont, CA: West/Wadsworth. 61. Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, σελ Στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Καταστατικού της Ρώμης (2002) για τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» ορίζονται ως «κάθε μία από τις ακόλουθες πράξεις, όταν διαπράττονται ως μέρος ευρύτερης ή συστηματικής επίθεσης στρεφόμενης κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, με γνώση της επίθεσης: ανθρωποκτονία, εξόντωση, υποδούλωση, απέλαση ή βίαιη μετακίνηση πληθυσμού, φυλάκιση ή άλλη σοβαρή στέρηση της ελευθερίας κατά παράβαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, βασανισμός, βιασμός, σεξουαλική δουλεία, καταναγκαστική πορνεία, αναγκαστική εγκυμοσύνη, στείρωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή σεξουαλικής βίας ανάλογης βαρύτητας, δίωξη κατά οποιασδήποτε ομάδας ή συλλογικότητας στη βάση των πολιτικών πεποιθήσεων, της εθνικής καταγωγής, της πολιτισμικής ταυτότητας, της θρησκείας, του φύλου ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση, θεωρούμενη ως παράνομη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σε σχέση με οιαδήποτε πράξη αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο ή οποιουδήποτε εγκλήματος βρισκόμενου στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, εξαναγκαστική εξαφάνιση προσώπων, το έγκλημα του apartheid, άλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα, οι οποίες προκαλούν ηθελημένα μεγάλα δεινά ή σοβαρές βλάβες στη σωματική ή ψυχική υγεία», βλ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

6 ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 165 συνθήκες, και άρα ο μη πανανθρώπινος χαρακτήρας τους 63. Αντίθετα, η αρχή της καθολικότητας που διαπνέει τα ΔΑ, εφόσον ως υπέρτατη αξία θέτουν τον άνθρωπο, είναι αυτή που τα καθιστά ως το μόνο αντικειμενικό άξονα αξιολόγησης οιασδήποτε κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής συμπεριφοράς, αλλά και ως την ασφαλέστερη εγγύηση προστασίας της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας και της αξίας του ανθρώπου 64. V. Επίλογος Στο πλαίσιο των διεθνών κειμένων και Οργανισμών για την προάσπιση των ΔΑ αναγνωρίζεται η θετική συνεισφορά του πολιτισμικού πλουραλισμού και της πολυφωνίας, έως το σημείο εκείνο που δε συγκρούονται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου γενικά και ορισμένων κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων ειδικότερα 65. Υπό αυτήν την έννοια, η θεώρηση των ΔΑ και διαφόρων παραδόσεων, εθίμων, θρησκειών ως αλληλοαποκλειόμενων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ψευδοδίλημμα», αποσκοπώντας μάλλον στην εξυπηρέτηση μιας σειράς κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών σκοπιμοτήτων, παρά στην προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθίσταται, έτσι, προφανές πως η πρόκληση που θέτουν σήμερα οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές δεν είναι αυτή μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράδοσης ή θρησκείας, αλλά μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φονταμενταλισμού, εξτρεμισμού και σεξισμού, απέναντι στην οποία η θέση της Διεθνούς Κοινότητας είναι πάγια και αντανακλάται πριν απ όλα στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με το οποίο: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amnesty International, Yemen s dark side. Discrimination and violence against women and girls, στο Yemen Times, , yementimes.com/defaultdet.aspx?sub_id=33664 Amnesty International, Iran s stoning victims are mostly women, 2008, στο Ayton-Shenker D., The Challenge of Human Rights and Cultural Diversity, United Nations Background Note. UN Department of Public Information DPI/1627/HR--March 1995, στο dpi1627e.htm BBC News, Stoning victim begged for mercy, 4 Νοεμβρίου 2008, στο Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, «Ποινές απάνθρωπες και εξευτελιστικές - Η άποψη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», στο Δασκαλάκη, Η., κ.ά. (επιμ.), (2000). Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη Μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα: ΕΚΚΕ, σελ Greiff, 2010, ό.π., σελ Βλ. Αντιφώνηση της τιμωμένης Ομ. Καθηγήτριας κ. Άννας Μπενάκη- Ψαρούδα, Τελετή Επίδοσης του Τιμητικού Τόμου «Ποινικές Επιστήμες. Θεωρίας και Πράξη» στην Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009, σελ Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, 2000, ό.π., σελ International Human Rights Law, Collection of Instruments relating to the International Protection of Human Rights, Vol. I, International Institute of Human Rights. Cook R.J., Enforcing Women s International Human Rights, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ Ferrell J. & Sanders Cr. (eds.), (1995). Cultural Criminology. Boston: Northeastern University Press. Ferrell J., Cultural Criminology, στο: Annual Review of Sociology, vol. 25, 1999, σελ Greiff S., (2010). Violence against Women in the Name of Culture, Religion and Tradition. The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women. Hong M.S., Boy preference and imbalance in sex ratio in Korea, εισήγηση στο UNFPA/KIHASA International Symposium on Issues Related to Sex Preference for Children in the Rapidly Changing Demographic Dynamics in Asia, Σεούλ, Νοεμβρίου International Women s Health Coalition, Fact Sheet, Child Marriage: Girls 14 and younger at risk, June 2008, στο php?option=com_content&task=view&id=3487&itemid=629 Kouyaté M., Harmful traditional practices against women and legislation, εισήγηση στο Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women United Nations Conference Centre Addis Ababa, Ethiopia, Μαΐου 2009, EGM/ GPLHP/2009/EP.07. Krantz G. & Garcia-Moreno C., Violence against women, Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 58, 2005, σελ Marangopoulos Foundation for Human Rights et al., Oral Statement, Masterson J.M. & Swanson J.H., (2000). Female Genital Cutting: Breaking the Silence, Enabling Change. International Center for Research on Women and The Centre for Development and Population Activities. Prabhat J. et al., Low male to female sex ratio of children born in India: national survey of 1.1 million households, Lancet, vol. 367, 200, σελ RAWA News, Afghan women among worst off in world: HRW, 8 Δεκεμβρίου 2009 στο: afghan-women-among-worst-off-in-world-hrw.html The Global Campaign to Stop Killing and Stoning Women, The case of Sakineh Mohammadi-Ashtiani and the practice of stoning in Iran, Ιούλιος 2010, στο United Nations, (2006). Ending Violence Against Women: From words to action. A study of the Secretary General. United Nations Publications. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. Yotopoulos-Marangopoulos A., Gender Equality in Contemporary Democracy, στο Yotopoulos-Marangopoulos, A. (ed.), (1994). Women s Rights Human Rights. Athens: ESTIA Publ., σελ World Health Organization, Fact Sheet No. 241, Female Genital Mutilation, February 2010, στο: factsheets/fs241/en/ Worth R.F., «Ο λιθοβολισμός προκαλεί απογοήτευση στη Δύση», στο Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Αυγούστου 2010, σελ. 7. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην Εγκληματολογία από το 2009

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Δημόσιο έγγραφο Φεβρουάριος 2006 διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Εισαγωγή Η Διεθνής Αμνηστία βασίζει τη δράση της εναντίον της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ.

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. Τίτλος έρευνας: «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων». Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Σύμπραξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Πάτρας ΕΡΓΟ και ΔΡΑΣΕΙΣ > Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων;

Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων; English text follows Έχει Όραµα η Ε.Ε για τον Τερµατισµό του Ακρωτηριασµού των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων; Με την ευκαιρία της ιεθνούς Ηµέρας Μηδενικής Ανοχής για τον Ακρωτηριασµό των Γυναικείων Γεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αναστασία Ζάννη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση : Θεοδοσίου 25 Χαλάνδρι, 15234 Τηλέφωνα : 2106001304 6936749742 Email : anastasia@zanni.gr Ημερομηνία Γέννησης : 27 Σεπτεμβρίου 1972

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα ά Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) Φυλάκιση. Μετά, τι? Μαρία Μουδάτσου Δικαστική Ψυχολόγος Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανεύρεσης Πόρων PRAKSIS +302105205200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Press Release June, 2013 1

Press Release June, 2013 1 1 Αυτό το καλοκαίρι, το νησί της Σάµου φιλοξενεί ένα σηµαντικό γεγονός του παγκόσµιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Από τις 20 Ιουλίου, η παραθαλάσσια κωµόπολη του Πυθαγορείου θα αποτελέσει το επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας

P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας P7_TA-PROV(2011)0021 Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Interparliamentary Committee Meeting PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN - A CHALLENGE FOR ALL Wednesday, 5th March 2014, from 15.00 to 18.30

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Project Σα δικαιώματα των ανηλίκων

Project Σα δικαιώματα των ανηλίκων Με τη Βιωματική μέθοδο. Project Σα δικαιώματα των ανηλίκων Συντονιστής μπορεί να είναι ένα εκπαιδευτικός οποιασδήποτε ειδικότητας ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Το project μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα