ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης, των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Μυλοποτάμου και των Κοινωνικών δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΗΦΗ» με προϋπολογισμό : ,00 ευρώ με ΦΠΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης, των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Μυλοποτάμου και των Κοινωνικών δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΗΦΗ Άρθρο 2 Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/Α). 2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 185/Β). 3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43). 4. Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ. Ε. Κ. 199/Α). 5. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α'114) και ιδιαίτερα το άρθρο Τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήμερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β'/1987) 7. Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 περί μεταφοράς στο Δήμο της αρμοδιότητας σίτισης των μαθητών & ΠΔ 113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/ Του Π.Δ. 105/00 ( Φ.Ε.Κ. 100Α" /00 ) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο,και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α" 199)». 9. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 ( Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

2 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 11. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ΗΣ Μαρτίου 2004 ( EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'', όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την 53361/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 / τεύχος Β' ) καθώς επίσης σύμφωνα και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. 14. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/ , σύμφωνα με την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α'240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει: " 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 15. Την υπ'αριθμ 242/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας των παραπάνω ειδών. 16. Το υπ' αριθμ: / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα: «Προγραμματισμός διενέργειας διαγωνισμού τροφίμων για το ημερολογιακό έτος Το υπ' αριθμ: 580/ έγγραφο της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ με θέμα: «Αποστολή στοιχείων στην Οικονομική Υπηρεσία» 18. Την υπ'αριθμ: 238/2014 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ,με θέμα: «Προγραμματισμός προμήθειας τροφίμων από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. για το ημερολογιακό έτος 2015». 19. Το υπ' αριθμ: 1012 / έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προτίθεται να προβεί σε προμήθεια τροφίμων για το έτος Το υπ' αριθμ: 28 / έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για το έτος Το υπ' αριθμ: 24 / έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για το έτος 2015.

3 Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατόπιν δημοσίευσης με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης εντύπου προσφοράς και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν.3463/06. Άρθρο 4 ο Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς Άρθρο 5 ο Αξιολόγηση προσφορών Η κατακύρωση της προμήθειας, ελαιολάδου, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών ή κατεψυγμένων) θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη η κατακύρωση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για την πρώτη ομάδα τροφίμων ή την ίδια ακριβώς τιμή για την δεύτερη ομάδα τροφίμων και ειδών και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρθρο 6 ο Παράδοση παραλαβή Πληρωμή Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Τα προσφερόμενα τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υγιεινής και προδιαγραφές της μελέτης. Άρθρο 7 Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος ΚΟΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες σίτισης, των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Μυλοποτάμου και των Κοινωνικών δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΗΦΗ» με προϋπολογισμό : ,00 ευρώ με ΦΠΑ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση προμήθειας 1. Τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών των Παιδικών Σταθμών Περάματος, Αλφάς, Λιβαδίων και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου 2. Τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Βρεφικού Σταθμού Περάματος και Βρεφονηπιακού Σταθμού Λιβαδίων της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. 3. Τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των ωφελούμενων ατόμων του Κ.Η.Φ.Η της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/Α). 2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 185/Β). 3. Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43). 4. Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ. Ε. Κ. 199/Α). 5. Του Ν.3463/06 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α'114) και ιδιαίτερα το άρθρο Τον Κώδικα Τροφίμων και ποτών, έτσι όπως ισχύει σήμερα (Κ.Τ.Π. ΦΕΚ 788/Β'/1987) 7. Τον Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 περί μεταφοράς στο Δήμο της αρμοδιότητας σίτισης των μαθητών & ΠΔ 113/10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/ Του Π.Δ. 105/00 ( Φ.Ε.Κ. 100Α" /00 ) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο,και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Π.Δ. 370/1995 (Α" 199)».

5 9. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 ( Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις). 11. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ΗΣ Μαρτίου 2004 ( EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'', όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την 53361/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1503 / τεύχος Β' ) καθώς επίσης σύμφωνα και με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. 14. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3 του ΥΠΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 11543/ , σύμφωνα με την οποία στις 12/12/12 (ΦΕΚ Α'240) δημοσιεύθηκε πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18) και η οποία στο άρθρο 4 προβλέπει: " 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, για προμήθειες: α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται" 15. Την υπ'αριθμ 242/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας των παραπάνω ειδών. 16. Το υπ' αριθμ: / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα: «Προγραμματισμός διενέργειας διαγωνισμού τροφίμων για το ημερολογιακό έτος Το υπ' αριθμ: 580/ έγγραφο της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ με θέμα: «Αποστολή στοιχείων στην Οικονομική Υπηρεσία» 18. Την υπ'αριθμ: 238/2014 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ,με θέμα: «Προγραμματισμός προμήθειας τροφίμων από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. για το ημερολογιακό έτος 2015». 19. Το υπ' αριθμ: 1012 / έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προτίθεται να προβεί σε προμήθεια τροφίμων για το έτος Το υπ' αριθμ: 28 / έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για το έτος Το υπ' αριθμ: 24 / έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με το οποίο, δεν προβλέπεται προμήθεια τροφίμων για το έτος 2015.

6 Τα ζητούμενα προϊόντα ταξινομήθηκαν κατά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ σύμφωνα με το είδος που αφορούν και χωρικά κατά ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Δηλαδή για τις ανάγκες του Δήμου, Των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και της της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ Η μελέτη αναφέρεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, για καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες, αντίστοιχα: Κατηγοριες Ενδεικτικος προυπολογισμός σε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ,40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 5.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 5.220,60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 4.000,00 Η κατανομή των πιστώσεων και τα ΚΑ προυπολογισμού αναφέρονται αναλυτικά στο αρθρ.2 της διακήρυξης

7 Η μελέτη αφορά την προμήθεια κάτωθι ειδών ειδών ανά κατηγορία Κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Για τις ανάγκες σίτισης, των παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Μυλοποτάμου και των Κοινωνικών δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μυλοποτάμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΗΦΗ) για ένα έτος. Για τα είδη και τις ζητούμενες ποσότητες ελήφθησαν υπόψη: α) Το άρθρο 15 του πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 497 / τεύχος Β' 22- a ) καθώς επίσης και β) το πλήθος των παιδιών, που φιλοξενούνται κατ' έτος στον Παιδικό Σταθμό. Εν συνεχεία υπολογίσθηκαν οι ανάγκες των ζητούμενων ειδών ανά μήνα και ακολούθως έγινε αναγωγή για περίοδο 10 μηνών εντός της ετήσιας σύμβασης προκειμένου να εξαιρεθεί η περίοδος των θερινών διακοπών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: - Του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Του Ν. 2286/95 και της ΥΑ 11389/93 - Του Κώδικα τροφίμων και ποτών όπως ισχύει σήμερα Οι ενδεικτικές τιμές του τιμολογίου μελέτης ελήφθησαν από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το ελεύθερο εμπόριο.

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γάλα συμπυκνωμένο τύπου εβαπορέ: Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε μεταλλικά κυτία και με εύκολο άνοιγμα (easy open). Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης φρέσκο: Το προς προμήθεια γάλα θα πρέπει να είναι πλήρες ( λιπαρά 3,5% ) ή ημιαποβουτυρωμένο ( λιπαρά 1,5 %) παστεριωμένο ομογενοποιημένο, σε συσκευασία εμφιάλωσης ενός (1) λίτρου, οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο Λιανικό Εμπόριο σύμφωνα με το άρθρο 80 του κώδικα (ΦΕΚ 788/87 τεύχος Β). Το γάλα θα είναι από αγνό αγελαδινό γάλα, το οποίο θα διατηρεί τα φυσικά θρεπτικά συστατικά του (ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, κ.λ.π) τα οποία θα αναγράφονται στην τυπωμένη ετικέτα αυτού. Στον προϊόν επίσης θα αναγράφεται το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας, η ημερομηνία παστερίωσης- ανάλωσης, οι κωδικοί και γενικά όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο συσκευασίας και παραγωγής (τόπος, χρόνος, παρτίδα). Επίσης θα πρέπει να ικανοποιεί, κατ' ελάχιστο τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές Μαργαρίνη τύπου Soft και φυτίνη: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να μην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ. και η φυτίνη κιλού. Φρυγανιές σίτου: Άριστης ποιότητας από σίτου, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 250 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Ελαιόλαδο: Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χημικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και με τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία ενός (1) λίτρου σε πλαστικό δοχείο. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

9 Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπημένα Α' κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων, βάρους γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών κατ' εκτίμηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες με ατομικά χωρίσματα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α', ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης κ.λ.π.), Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες διατάξεις Αλεύρι: Ως ''άλευρο σίτου '' ή απλώς '' άλευρο '' νοείται αποκλειστικά και μόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί, τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτμιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώμα και το υδατικό του διάλυμα να εμφανίζει ελαφριά μόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ Μπέικιν πάουντερ, άνθος αραβοσίτου (βανίλια ή κακάο), ζελέ, κρέμα καραμελέ, βανίλιες, σόδα, κακάο, κορν φλάουρ, σιμιγδάλι χοντρό, σουσάμι: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Όσπρια: Το προϊόν να είναι Α' ποιότητας (φασόλια ξερά μέτρια, φακές ψιλές και ρεβίθια) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Ρύζι τύπου νυχάκι: Το ρύζι να είναι ελληνικής προέλευσης. Να είναι απολύτως καθαρό, απαλλαγμένο από κάθε ξένη ύλη. Να μην παρουσιάζει οποιαδήποτε οσμή και αλλοίωση. Επί της συσκευασίας να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α)ελληνικής προέλευσης β)ποιότητα Α. Η συσκευασία να είναι των 500 γραμμαρίων Ζυμαρικά: Ζυμαρικά τύπου αχιβάδα και κριθαράκι, μέτριο. Τα ζυμαρικά θα είναι παρασκευασμένα από σιμιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιμο, να είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ. Ζύμη τύπου κουρού: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερμοκρασία μεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα σύμφωνα με τις εκάστοτε Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ. Δημητριακά τύπου Cheerios: Είναι το προϊόν με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενο για πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο j ^

10 άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ Μαρμελάδα: Να είναι σύμφωνα με τον Κ.Τ.Π. και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Σε συσκευασία 370 γρ. και δυνατότητα επιλογής ειδών φρούτων. Μπαχαρικά: Πιπέρι μαύρο, κανέλα σκόνη και ξύλο, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύμινο, δάφνη, γαρίφαλο, δυόσμος, βασιλικός, μπαχάρι κ.λ.π., όχι χύμα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Τοματοπολτός απλός συμπυκνωμένος: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. Ντοματάκια κονσέρβα αποφλοιωμένα: Είναι το προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωμένες σε χυμό τομάτας και φέρονται στην κατανάλωση κονσερβοποιημένες και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία μεταλλική ή χάρτινη των 400 γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα : Για την παρασκευή γλυκισμάτων, αρίστης ποιότητος, τυποποιημένη σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου Σοκολατένια αυγουλάκια : Εποχιακό προϊόν σοκολάτας γάλακτος, αρίστης ποιότητας, σε συσκευασία με την μορφή μικρού αυγού. Αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Συσκευασμένα σε ειδική σακκούλα πολλών τεμαχίων. Ψωμί για τοστ: Σταρένιο ψωμί με προζύμι,χωρίς συντηρητικά, διπλής συσκευασίας των 680 gr. Νερό: Το νερό να είναι Φυσικό Επιτραπέζιο και Ελληνικής προέλευσης. Θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «ΡΕΤ» που είναι κατάλληλη για νερό. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία: Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή, ο αριθμός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου, Ονομασία της πηγής προέλευσης του νερού (για το φυσικό μεταλλικό νερό), φυσική και χημική ανάλυση του νερού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού- Υγειονομικού ελέγχου. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος της οσμής και της σύστασης

11 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιμάς θα είναι από σπάλα. Το χοιρινό και ο κιμάς θα είναι από νωπό μπούτι πρώτης ποιότητας, εγχώριο (με μπλε σφραγίδα) χωρίς αρρώστιες, από εγκεκριμένα σφαγεία. Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγμένα, χωρίς κεφάλι και άκρα, τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισμένα καλά και με βάρος ενός και μισού κιλού περίπου, προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ημερομηνία σφαγής και ημερομηνία λήξης) και με ένδειξη προέλευσης. Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση ενδείξεις. Επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά θα πρέπει: Να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος. Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα. Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών. Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψεως, να είναι καλά συντηρημένα και απαλλαγμένα υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας λόγω κακής αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%. Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις Όλα τα ως άνω κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή. Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία. Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα, αριθμός εγκατάστασης τεμαχισμού). Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η εφαρμογή συστήματος HACCP. Τα κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοκίνητα - ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως εφοδιασμένα με ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς. Κρέας μόσχου νωπό Α' ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε. Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από

12 εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Κρέας χοιρινό νωπό Α' ποιότητας άνευ οστού. Μπούτι αυτοτελές τεμάχιο κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης από χώρες της Ε. Ε.. Το νωπό κρέας να είναι πρώτης ποιότητας, από ζώο νεαρής ηλικίας, το οποίο να βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση άσπρου χρώματος, χωρίς λίπος, οσμή και αίματα, η ποσότητά του θα ανήκει στο ίδιο ζώο και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Κιμάς μόσχου: Από κρέας μόσχου Α' ποιότητας άνευ οστού, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή a προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. κατηγορίας διάπλασης U2. Τα κρέατα θα πρέπει να προέρχονται από μικρά και υγιή ζώα (ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών), από εγκεκριμένα σφαγεία και σύμφωνα με τις ω ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις. Τα κρέατα θα συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 410/94 ο τεμαχισμός και η επεξεργασία του νωπού κρέατος πρέπει απαραίτητα να γίνεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης τεμαχισμού. Κοτόπουλα νωπά: Τα νωπά κοτόπουλα θα είναι ΤΥΠΟΥ 65% (χωρίς εντόσθια) βάρους 1300 γρ. περίπου. Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης Ε. Ε., θα είναι πρώτης ποιότητας, ανέπαφα, λαμβανομένης υπόψη της παρουσίασης, καθαρά χωρίς κανένα ορατό ξένο σώμα, ακαθαρσία ή αίμα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι μικρού μεγέθους και διακριτικές, χωρίς εξέχοντα σπασμένα κόκαλα, χωρίς σοβαρούς μώλωπες και χωρίς ίχνη προηγούμενης κατάψυξης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό στρώμα λίπους στο στήθος, στην πλάτη και στους μηρούς (σχετ. Κανον. Ε.Ο.Κ. 1538/91 άρθρο 6 και Π.Δ. 291/96). Τα εν λόγω χορηγούμενα νωπά κοτόπουλα θα πρέπει να προέρχονται από πτηνοσφαγείο που έχει αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα (κονκάρδα) του κτηνιατρικού ελέγχου, με ημερομηνία λήξεως του προϊόντος. Η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το προϊόν να λήγει 4 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης. Κάθε παραδιδόμενη παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης καθώς επίσης και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ.203/98 του HACCPκαι τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Κατεψυγμένα ψάρια : Να είναι κατεψυγμένα, α' ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( IQF) καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους, να είναι σε συσκευασία 1 κιλού έως 1,5 κιλού, όπως διατίθενται στην ευρεία αγορά και να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις: α) Η ονομασία πώλησης συμπληρωμένη με την ένδειξη «βαθειάς κατάψυξης» ή «υπερκατεψυγμένα» β) Η συσκευασία τους να μην είναι φθαρμένη ή σκισμένη και να έχει ευανάγνωστες τις ενδείξεις της ημερομηνίας αλιείας, κατάψυξης και της λήξης συντήρησής τους η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης. Κατεψυγμένα λαχανικά: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, απαλλαγμένα από ζωύφια και άλλες ξένες ύλες κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευση Ε.Ε., Α' ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Βακαλάος : Φρεσκοκατεψυγμένος, αρίστης ποιότητος, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15 %, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Κοκκινόψαρο : Φρεσκοκατεψυγμένο, ακέφαλο, χονδρό, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένο κατάλληλα, επίπαγος μέχρι 15 %, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση Ανάμεικτα λαχανικά κατεψυγμένα, καλαμπόκι κατεψυγμένο, αρακάς κατεψυγμένος: Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά θα είναι καθαρισμένα, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α' ποιότητας, συσκευασμένα, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώμα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι Α' ποιότητας, πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Να έχουν ωριμότητα που να επιτρέπει αντοχή σε μεταφορά και μεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλώσεως. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, χωρίς αναμείξεις διαφόρων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο και θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Γιαούρτι χύμα: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη Τυροκομικά προϊόντα: (Τυρί γραβιέρα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας (τυρί τοστ) ή Ε.Ε., μυζήθρα, εγχώρια). Όλα τα τυριά να είναι Α' ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του Ιδρύματος θα γίνεται με αυτοκίνητα - ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδρύματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Τυρί τριμμένο: Πρώτης ποιότητος, από αγελαδινό γάλα, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο η να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια η παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας). Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία ληξης τουλάχιστον 6 μηνών Γιαούρτι αγελαδινό 10%: Φρέσκο, αρίστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από αγελαδινό γάλα πλήρες σε λιπαρά. Συσκευασμένο κατάλληλα σε σφραγισμένο πλαστικό κεσεδάκι, βάρους 200 γραμμαρίων με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση της ημερομηνίας λήξης Τυρί τοστ με 48% λιπαρά : Πρώτης ποιότητας, από αγελαδινό γάλα, με 48% λιπαρά Φέτα : Φρέσκια, αρίστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, συσκευασμένη κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας των προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών

15 Τυρί γραβιέρα : Πρώτης ποιότητος, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο. Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών Μυζήθρα: Φρέσκια, άριστης ποιότητος, από αιγοπρόβειο γάλα, έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζια Ανθότυρος: Πρώτης ποιότητος, κατάλληλης ωρίμανσης έτσι ώστε να μπορεί να καταναλωθεί σαν επιτραπέζιο η να τριφτεί και να χρησιμοποιηθεί με μακαρόνια η παστίτσιο κ.λ.π. (μέτριας σκληρότητας). Συσκευασμένο κατάλληλα, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία ληξης τουλάχιστον 6 μηνών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Όλα τα είδη Αρτοπωλείου & Ζαχαροπλαστικής θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Ο άρτος πρέπει να είναι χωριάτικος ή από μισό αλεύρι ολικής άλεσης και μισό κοινό όλα Α' ποιότητας. Θα πρέπει να παραδίδεται 3-4 ώρες μετά τον κλιβανισμό του δικαιολογημένης της νόμιμης μείωσης. Πρέπει να είναι καλά ψημένος και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Τα είδη ζαχαροπλαστικής, να είναι άριστης ποιότητας και παραγωγής της ίδιας μέρας. Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα παρασκευάζονται τα ανωτέρω είδη καθώς και στα μέσα με τα οποία θα μεταφέρονται, να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Ε. Ε.

16

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤ ΑΛΦΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΔΗΚΕΜΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 1 ΑΛΑΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ ,80 49,40 2 ΑΛΕΥΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Υ ,10 200,20 3 ΑΛΕΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝΑ ΣΥΣΚΕΤΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜ ,90 225,90 4 ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΓΡΑΜ ,60 12,60 5 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 160 γρ ,30 201,50 6 ΑΥΓΑ ΕΞΑΔΑ ,80 590,40 7 ΒΑΝΙΛΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΥΤΙ 30 ΔΟΣΕΩΝ ,00 120,00 8 ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΡΕΜΕΣ 300γρ ,40 340,00 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ EBAΠΟΡΕ ( ΓΡΑΜ.) Κούτα 48 τεμ , ,00 10 ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ (ΦΡΕΣΚΟ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1,5 λίτ ,20 506,00 11 ΔΑΦΝΗ 100γρ ,10 11,00 12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,80 778,40 13 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 λίτρου , ,10 14 ΕΛΙΕΣ Κιλά ,00 24,00 15 ΖΑΧΑΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,90 194,40 16 ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ ΣΥΣΚΕΤΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜ ,90 6,30 17 ΖΕΛΕ ΦΡΟΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρα ,20 144,00 18 ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,50 133,00 19 ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 γρ ,40 50,40 20 ΚΑΡΥΔΙΑ ΨΙΧΑ 500γρ ,50 26,00

18 21 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 200ΓΡ ,20 176,00 22 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 γρα ,00 13,00 23 ΚΟΥΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,05 91,50 24 ΚΡΑΚΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,15 69,00 25 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,90 479,70 26 ΚΥΜΙΝΟ 50 γρ ,30 16,90 27 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,90 612,00 28 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ Νο 3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,90 76,50 29 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,90 90,00 30 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ ,10 400,40 31 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,50 347,50 32 ΜΕΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,00 876,00 33 ΜΕΡΕΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,87 121,75 34 ΜΠΕΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 γρ ,20 19,80 35 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ ,60 432,00 36 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ - ΜΠΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 225 γρ ,25 647,50 37 ΝΕΡΟ (ΣΥΣΚ. 1,5 ΛΙΤΡΩΝ) ΕΞΑΔΑ , ,60 38 ΞΥΔΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 litra ,90 153,40 39 ΠΙΠΕΡΙ 50 γρ ,70 15,30 40 ΡΕΒΥΘΙΑ ,00 134,00 41 ΡΙΓΑΝΗ 100γρ ,10 11,00 42 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,80 108,00 43 ΡΥΖΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,00 766,00 44 ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 γρ ,20 33,60 45 ΣΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 γρ ,00 24,00 46 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 γρ ,20 12,00 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ 47 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,00 200,00 48 ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΟΥΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,00 200,00 49 ΣΟΥΣΑΜΙ Κιλό ,00 66,00 50 ΣΤΑΦΙΔΕΣ Κιλό ,50 75,00

19 51 ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400ΓΡΑΜ ,70 408,00 52 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 860 γρ ,00 900,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 53 ΤΣΑΙ ΦΑΚΕΛ ,20 24,20 54 ΦΑΒΑ ΣΥΣΚ.1Κ ,34 70,05 55 ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,20 620,40 56 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΞΕΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,30 427,80 57 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 γρ ,40 42,00 58 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ 510 gr ,39 166,80 59 ΦΥΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 γρ ,00 100,00 60 ΧΑΛΒΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Κ ,00 96,00 61 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΣΥΣΚ ,36 3,60 ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 62 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 840 γρ ,70 643,90 63 ΧΥΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 λ ,80 306,00 64 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΙΟΥ γρ , , ,40

20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤ ΑΛΦΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΔΗΚΕΜΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ 132,00 100,00 62,00 72,00 60,00 426,00 10, ,20 2 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 232,00 150,00 83,00 87,00 200,00 752,00 4, ,20 3 ΜΟΣΧΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΟ 113,00 55,00 54,00 222,00 10, ,40 4 ΚΙΜΑΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 130,00 130,00 7, ,00 5 ΑΡΝΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 30,00 30,00 8,60 258,00 6 ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ 50,00 78,00 40,00 168,00 4,90 823, ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤ ΑΛΦΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΔΗΚΕΜΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΒΑΚΑΛΑΟΣ , ,50 2 ΑΡΑΚΑΣ ,30 382,40 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ,90 406,00 4 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ,20 171,60 5 ΨΑΡΙ ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ,90 87,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 18-06-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 7242 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 31/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 4-6-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6649 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 21-03-2013 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 7353 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα