Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 Σεμινάριο: " Public Goods and Public Intervention in agriculture" Δημόσια Αγαθά και Δημόσια Παρέμβαση στη γεωργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 Σεμινάριο: " Public Goods and Public Intervention in agriculture" Δημόσια Αγαθά και Δημόσια Παρέμβαση στη γεωργία"

Transcript

1 Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2010 Σεμινάριο: " Public Goods and Public Intervention in agriculture" Δημόσια Αγαθά και Δημόσια Παρέμβαση στη γεωργία Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της θεματικής ομάδας εργασίας 3 Δημόσια αγαθά και δημόσια παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη, σε μια μεγαλύτερη ομάδα ενδιαφερομένων, καθώς και να αποσαφηνίσει την έννοια των δημόσιων αγαθών σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Επίσης, να δείξει ότι το εννοιολογικό πλαίσιο των δημόσιων αγαθών παρέχει κοινό έδαφος σε συζητήσεις σχετικά με την ΚΑΠ και την Αγροτική Ανάπτυξη. Εναρκτήρια ομιλία (από την Loretta Dormal Marino, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας) Κύρια Θέματα Ενότητα 1: Συντονιστής Martin Scheele, Γ.Δ. Γεωργίας, Προϊστάμενος της μονάδας Η1 Η έννοια των δημόσιων αγαθών που παρέχονται μέσω της γεωργίας στην ΕΕ από τον David Baldock (IEEP, Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική, UK) Τα «καθαρά» Δημόσια Αγαθά παρουσιάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά, είναι: 1. μη αποκλειστικά (Non excludable) δηλαδή αν το αγαθό παρέχεται σε ένα άτομο, οι άλλοι δεν μπορούν να αποκλειστούν από τα οφέλη του, και 2. μη ανταγωνιστικά (Non rival), δηλαδή αν το αγαθό καταναλώνεται από ένα άτομο, αυτό δεν εμποδίζει το αγαθό από το να καταναλωθεί από άλλους, ούτε μειώνει το ποσό που είναι διαθέσιμο στους άλλους. Βάσει των ανωτέρω χαρακτηριστικών συμπεραίνεται ότι τα καθαρά Δημόσια Αγαθά είναι σπάνια. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών που προέρχονται από τη γεωργία αναφέρθηκαν η βιοποικιλότητα, το αγροτικό τοπίο, η διατήρηση υψηλής ποιότητας νερού, αέρα και εδάφους, η κλιματική σταθερότητα και η ανθεκτικότητα στις φωτιές και στις πλημμύρες. Επιπλέον, δημόσια αγαθά (κοινωνικά) που σχετίζονται με τη γεωργία αναφέρθηκαν η ζωτικότητα των πληθυσμών της υπαίθρου (Rural vitality), η ευζωϊα των ζώων και η επισιτιστική ασφάλεια. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η παροχή των δημόσιων αγαθών δεν ρυθμίζεται από τους κανονισμούς της αγοράς π.χ. δεν επηρεάζονται από το μηχανισμό της προσφοράς και της ζήτησης καθώς επίσης δεν έχουν τιμή στην αγορά. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η παροχή των δημόσιων αγαθών που προέρχονται από τη γεωργία, απαιτείται η δημόσια παρέμβαση. Ενδεικτικά μέσα παρέμβασης είναι οι άμεσες ενισχύσεις, τα στοχευμένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, οι επενδύσεις και οι εκπαιδεύσεις. 1

2 Εξασφαλίζοντας την παροχή δημόσιων αγαθών Μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies) και πρακτικών παραδειγμάτων παρουσιάστηκε πως τα δημόσια αγαθά εξασφαλίζονται μέσω της ΚΑΠ Εκτροφή ζώων σε Υψηλής Φυσικής Αξίας περιοχές και η παροχή δημοσίων αγαθών στην Auvergne της Γαλλίας (HNV livestock farming and the provision of public goods in the Auvergne, France) Από την Kaley Hart (IEEP, Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική, UK) Η Auvergne της Γαλλίας είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους με σημαντική κτηνοτροφία (προβατοτροφία και βοοτροφία). Εξαιτίας του εκτατικού τρόπου εκτροφής των ζώων η παραγωγή είναι χαμηλή και η βιωσιμότητα του εν λόγω παραγωγικού συστήματος στηρίζεται στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του άξονα 2. Παράλληλα όμως, το σύστημα αυτό παρέχει πληθώρα δημοσίων αγαθών. Λόγω της εκτατικής εκτροφής ικανοποιείται η ευζωία των ζώων, προστατεύεται το έδαφος και η ποιότητα του νερού. Επίσης, αυξάνεται η βοτανική ποικιλότητα των βοσκοτόπων, με συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος που με τη σειρά της οδηγεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τυριών, πολλά από τα οποία είναι και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Παράλληλα, το εν λόγω παραγωγικό σύστημα και μέσω ενισχύσεων διατηρεί το φυσικό τοπίο (μονοπάτια, χειμαδιά κ.λ.π.) και σε συσχέτιση με τα υψηλής ποιότητας τυριά που υπάρχουν στην περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες. Από την παρουσίαση κατέστη φανερό ότι υπάρχει στενός δεσμός μεταξύ της παροχής δημοσίων αγαθών, της διατήρησης των Υψηλής Φυσικής Αξίας συστημάτων παραγωγής και των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων της ΚΑΠ. Η ενίσχυση για την εξασφάλιση των δημοσίων αγαθών μακροπρόθεσμα, οφείλει να αναγνωρίσει την ευπάθεια των μικρών, κυρίως, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το ηλικιακό προφίλ των προβατοτρόφων, τον υποστηρικτικό ρόλο των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και τη λειτουργική σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος, των υψηλής ποιότητας προϊόντων και του πολιτισμικού τοπίου. Εξασφαλίζοντας την παροχή Δημοσίων Αγαθών: Βόσκηση Επιβίωσης/Ημι επιβίωσης στη Ρουμανία (Ensuring the Provision of Public Goods: Subsistence/Semi subsistence Pastoralism in Romania) Η παρουσίαση αφορούσε στη Νότια Τρανσιλβανία. Οι εκμεταλλεύσεις στην περιοχή είναι ιδιαίτερα μικρές (42% των εκμεταλλεύσεων καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός εκταρίου). Το σύστημα νομαδικής ποιμενικής κτηνοτροφίας παρέχει σημαντικά δημόσια αγαθά όπως, ποικιλία αγροκτημάτων, πολιτισμικά τοπία, κλιματική σταθερότητα, ζωτικότητα στις αγροτικές περιοχές. Παράλληλα όμως αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όπως η αστάθεια των αγορών, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις υγιεινής από την ΕΕ, η περιορισμένη προσβασιμότητα στις ενισχύσεις της ΚΑΠ, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, οι περιορισμένες υποδομές και η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και νέες αγορές καθώς και η φτώχεια, η περιθωριακή αντιμετώπιση των αγροτών, η εσωτερική μετανάστευση, η κατάρρευση των τοπικών κοινωνιών και η αλλαγή της χρήσης γης. Συμπερασματικά, πρέπει να αναγνωριστεί ευρύτερα η συμβολή της κτηνοτροφίας επιβίωσης/ ημιεπιβίωσης στην παροχή δημοσίων αγαθών, τα υφιστάμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δίνουν κάποια δυνατότητα να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός των δημόσιων αγαθών, αλλά η πρόσβαση στα ΠΑΑ είναι επί του παρόντος περιορισμένη για την πλειοψηφία των κατόχων μικρών εκμεταλλεύσεων, η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί προτεραιότητα για τις κοινότητες επιβίωσης/ημιεπιβίωσης. Πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερη σύνδεση μεταξύ της αγροτικής ανάπτυξης και των τοπικών(εδαφικών)/κοινωνικών πολιτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κοινοτήτων των αγροτών επιβίωσης /ημιεπιβίωσης. 2

3 Δημόσια Αγαθά στην Τσεχία: περιπτωσιολογική μελέτη μικτής εκτροφής (Public goods in the Czech Republic: a case study on mixed farming) Οι τάσεις για τα δημόσια αγαθά από τη γεωργική γη στην Τσεχία είναι μείωση της βιοποικιλότητας χωρίς τη γεωργική δραστηριότητα, κατακράτηση άνθρακα και εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας νερού και της λειτουργικότητας εδάφους υπό προϋποθέσεις και τοπία που έχουν χαθεί στο παρελθόν πλέον όμως είναι σταθερά και υπάρχει βελτίωση. Συμπερασματικά, αναφέρθηκε ότι υπό προϋποθέσεις, η αρώσιμη γη μπορεί να παρέχει περισσότερα δημόσια αγαθά από ότι οι βοσκότοποι, οι γεωργοί εντατικών εκμεταλλεύσεων δεν είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, μερικά συστήματα είναι μάλλον επιτυχή όπως η μετατροπή καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε βοσκοτόπους, φυτική κάλυψη, βιολογική γεωργία. Επίσης είναι δυνατή η παροχή δημόσιων αγαθών από μικτές εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις με αροτραία. Αναφορικά με τις σχετικές πολιτικές, κατέληξε ότι τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα χρειάζονται βελτιωμένη στόχευση και επικοινωνία προς τους αγρότες, παροχή συμβουλών στους γεωργούς, επιστημονικό υπόβαθρο για τη διαχείριση. Η αναδάσωση έχει περιορισμένη έκταση και είναι σημαντική τοπικά, οι περιοχές Natura 2000 αφορούν μικρή περιοχή και έχουν μικρή απορρόφηση. Τέλος, όσον αφορά στις διαδικασίες για τις έγγειες βελτιώσεις, είναι ιδιαίτερα αργές και υποστηρίζουν μέτρα για την πρόληψη της διάβρωσης. Γεωργία, δημόσια αγαθά και η ευρύτερη αγροτική οικονομία από τον καθηγητή Allan Buckwell (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ιδιοκτητών Γης) Επισημάνθηκαν οι διασυνδέσεις μεταξύ γεωργίας δημόσιων αγαθών και ευρύτερης αγροτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπιδράσεων μεταξύ πληθώρας παραγόντων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η χρήση γης, η εκμετάλλευση, ο παραγωγός, η αγορά, το περιβάλλον, το Κράτος Μέλος, τα ΠΑΑ κ.λ.π. Η παραγωγή δημόσιων αγαθών επηρεάζεται παράλληλα από τις απαιτήσεις που έχουν οι πολίτες, οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη συνέχεια, ο ομιλητής έθεσε προβληματισμούς σχετικά τις πολιτικές που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν ή να δημιουργηθούν προκειμένου να συνεχίσει η παραγωγή των δημόσιων αγαθών. Τέλος, ανέφερε μέτρα που συμβάλλουν στην προώθηση της ευρύτερης αγροτική ανάπτυξη, όπως: οικονομική διαφοροποίηση για γεωργία μερικής απασχόλησης, υπηρεσίες στην ύπαιθρο όπως η ευρυζωνικότητα, η ανάπτυξη αγροτικής υποδομής, σύμπραξη/συνεργασία με προσεγγίσεις LEADER και ιδιαίτερη σημασία στα νέα κράτη μέλη. Σημαντικό συμπέρασμα του ήταν να μην υπεραπλουστεύουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων. Ενότητα 2: Συντονιστής Pierre BASCOU, Γ.Δ. Γεωργίας, Προϊστάμενος της μονάδας L1 Δημόσια Αγαθά ως συστατικό της αγροτικής ζωτικότητας (rural vitality) πρακτικά παραδείγματα από τον καθηγητή Δημήτρη Ψαλτόπουλο (Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα) Αρχικά παρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα, ενός γαλλικού τυροκομείου και μιας τοπικής γαλακτοκομικής μονάδας στη Σουηδία που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του μέτρου «Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων». Κύριος στόχος και στα δύο παραδείγματα ήταν η παραγωγή υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων μέσω περιβαλλοντικών τεχνικών και ο έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής μέχρι τους τοπικούς καταναλωτές. 3

4 Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το παράδειγμα ενός μουσείου σκόρδου στη Γαλλία που ενισχύθηκε από το μέτρο «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» με κύριο στόχο να δημιουργηθούν τουριστικές δραστηριότητες έξω από το γεωργικό προϊόν ώστε να αυξηθεί το εισόδημα. Παρουσιάστηκε επίσης το παράδειγμα ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ παραγωγών πατάτας, εστιατορίων και καταλυμάτων στην Αυστρία στο μέτρο «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» με κύριο στόχο την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας οργανικών προϊόντων και τη χρησιμοποίηση μοντέρνων στρατηγικών μάρκετινγκ προκειμένου να συνδεθεί η εικόνα της τοπικής αγοράς με τα προϊόντα αυτά. Τελευταίο παρουσιάστηκε το παράδειγμα ενός καταλύματος στην Ελλάδα στο πλαίσιο του μέτρου «διαφοροποίηση» της προσέγγισης Leader. Ο στόχος του ήταν η δημιουργία ενός καταλύματος που σέβεται την τοπική αρχιτεκτονική και προσφέρει μία ευρεία σειρά υπηρεσιών με σημείο αναφοράς την περιοχή. Από όλες αυτές τις δραστηριότητες ωστόσο παράγονται και δημόσια κοινωνικο οικονομικά αγαθά που σχετίζονται με την ενίσχυση της αγροτικής ζωτικότητας όπως είναι η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση του εισοδήματος και η ενίσχυση της τοπικής αγροτικής ταυτότητας μέσω της συνέργειας με άλλα τοπικούς φορείς. Επίσης παράγονται και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των μεταφορών, και των περιβαλλοντικών τεχνικών (φωτοβολταϊκά, ομοιοπαθητικά φάρμακα για τα ζώα, ήπιες καλλιεργητικές τεχνικές εδάφους) που συμβάλουν στην καλύτερη ποιότητα αέρα, μεταχείριση των ζώων, λειτουργικότητα του εδάφους, βιοποικιλότητα. Επίσης περιβαλλοντικά οφέλη που προέρχονται από την περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων στην περίπτωση της καλλιέργειας σκόρδου, από τα οργανικά αγροκτήματα του δικτύου πατάτας και τη συμβατότητα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην περίπτωση του καταλύματος. Σαν συμπέρασμα αναφέρθηκε πως όλα αυτά τα παραδείγματα αγροτικής ανάπτυξης και άλλα ακόμα, παράγουν πρόσθετα δημόσια (κοινωνικά και περιβαλλοντικά) αγαθά προαιρετικά και χωρίς να είναι εκ των προτέρων σχεδιασμένα και τα οποία χωρίς την παρέμβαση της αγροτικής πολιτικής δεν θα είχαν «ανθίσει». Ως σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να κάνει η αγροτική πολιτική ώστε να διασφαλίσει την παροχή των αγαθών αυτών επισημάνθηκαν ο σαφέστερος προσδιορισμός των δημόσιων αγαθών στα ΠΑΑ και στα μέτρα, η στοχοθέτηση τους με ένα καλύτερο τρόπο μέσω κατάλληλων κριτηρίων επιλογής και η δημιουργία μιας πλασματικής «αξίας αγοράς» για τα δημόσια αγαθά που παράγονται από τις επενδύσεις. από την Kaley Hart (IEEP, Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική, UK) Παρουσιάστηκαν οκτώ πρακτικά παραδείγματα τα οποία καταδεικνύουν πως παρεμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ, που κατά κύριο λόγο έχουν σαν στόχο την παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών, παρέχουν επίσης ευρύτερα κοινωνικο οικονομικά οφέλη. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε το αγροπεριβαλλοντικό μέτρο που εφαρμόστηκε για τη διατήρηση του παραδοσιακού τύπου κλαδέματος «καλαθιού ή στεφανιού» στα αμπέλια της Σαντορίνης. Το μέτρο αυτό που αρχικά δημιουργήθηκε για να αντισταθμίσει την απώλεια εισοδήματος και τα επιπρόσθετα έξοδα του τρόπου αυτού κλαδέματος, να ενθαρρύνει την αποκατάσταση των αναβαθμίδων, των θάμνων και των δέντρων γύρω από τα χωράφια και να συνεχίσει την ποιότητα της καλλιέργειας του αμπελιού παρείχε παράλληλα τοπική απασχόληση και ένα ξεχωριστό τοπίο για τους επισκέπτες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε ήταν αυτό ενός δικτύου 40 αγροκτημάτων, γαλακτοκομείων και τυροκομείων κατά μήκος μίας τουριστικής διαδρομής, με την χαρακτηριστική ονομασία «δρόμοι του τυριού» σε μία περιοχή της Γαλλίας. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη που παρήχθησαν εξαιτίας των απαιτήσεων που ήταν υποχρεωμένοι να τηρούν τα μέλη του δικτύου, 4

5 ενισχύθηκαν επίσης ο τουρισμός και η τοπική οικονομία (ψηλότερες τιμές για τα προϊόντα των «δρόμων του τυριού»). Σαν συμπέρασμα αναφέρθηκε πως όλα τα παραδείγματα αγροτικής ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν, ενώ έχουν ως κύριο στόχο την παροχή περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων έχουν επίσης άμεσα και έμμεσα κοινωνικο οικονομικά αποτελέσματα όπως είναι ο τουρισμός, η απασχόληση, η προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, η διατήρηση των παραδοσιακών αγροτικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη καινούργιων, η αύξηση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών, η επιβράδυνση της μετανάστευσης, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος. Υπάρχει ωστόσο πολύ λίγη εμπειρική και βιβλιογραφική πληροφορία που να ποσοτικοποιεί αυτά τα αποτελέσματα και ανάγκη για περισσότερη έρευνα. Προσδιορισμός των αναγκών και «SMART» στόχευση από τον Franco Mantino (INEA, Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, Ιταλία) Τρία είναι τα βασικά «κριτήρια επιτυχίας» για την παροχή δημόσιων αγαθών σύμφωνα με την παρουσίαση του Franco Mantino, ο προσδιορισμός των στόχων, ο ορισμός των κανόνων παροχής τους μέσα από τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες εφαρμογής και η δημιουργία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης. Οι στόχοι μπορούν να εκφραστούν μέσω «έξυπνων» δεικτών. Οι δείκτες πρέπει να είναι «SMART» (Specific, Measurable, Available/Acheivable, Relevant, Available) δηλαδή συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, διαθέσιμοι, σχετικοί με το πρόγραμμα και επικαιροποιημένοι). Πρέπει να είναι εύκολα επεξεργάσιμοι, να συλλέγονται και να έχουν συζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ίσως πρέπει επίσης οι στόχοι να οριστούν καλύτερα σε υψηλότερο επίπεδο π.χ. προτεραιοτήτων (π.χ. ενίσχυση της βιοποικιλότητας) και όχι σε επίπεδο μέτρου αλλά δέσμης μέτρων. Τέλος παρουσιάστηκε η εμπειρία των Ιταλών να θέτουν κοινούς στόχους για όλες τις περιοχές. Αν και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται σε κάθε μέτρο, στην περίπτωση των δημόσιων αγαθών μπορεί να οριστούν συνδυάζοντας δέσμη μέτρων που έχουν την ίδια προτεραιότητα, ή να υπάρξει τοπική προσέγγιση σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές με ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον ή κοινωνικά προβλήματα. Θα πρέπει επίσης να οριστούν κριτήρια για τα επίπεδα πληρωμών. Τα κριτήρια επιλογής τέλος, πρέπει να προκύψουν μετά από διάλογο ανάμεσα στη διοίκηση, τους αγρότες, τους οργανισμούς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, και να υπάρξουν δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αναφορικά με τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημόσιων αγαθών, υπάρχει ανάγκη ενός απλούστερου συστήματος με λιγότερους δείκτες αλλά κυρίως ενός περισσότερο αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ορισμός νέων κοινών στόχων με κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, μεγαλύτερη προσπάθεια από τα κράτη μέλη στη συλλογή των δεδομένων και μεγαλύτερη ενοποίηση των επίσημων στατιστικών στοιχείων και των δεικτών του προγράμματος, μέσω της συνεργασίας των κεντρικών στατιστικών υπηρεσιών, των ενδιάμεσων φορέων και των Διαχειριστικών Αρχών. 5

6 Ενότητα 3: Δημόσια αγαθά στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη: οι συνέπειες της πολιτικής Αρχικά έγινε συζήτηση από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων και στη συνέχεια ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Τι δημόσια αγαθά θα πρέπει να παρέχονται από την ΚΑΠ; Πως η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτές που δεν καλύπτονται από τις αγορές; Πως τα δημόσια αγαθά μπορούν να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν με τον καλύτερο τρόπο; Τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα του σεμιναρίου Τα βασικότερα σημεία των τοποθετήσεων των εμπειρογνωμόνων ήταν τα εξής: Πολύ σημαντικό δημόσιο αγαθό είναι η πολιτιστική κληρονομιά, η οποία δεν παρουσιάζεται επαρκώς στα ΠΑΑ, ίσως γιατί δύσκολα εκτιμάται. Μπορούμε να επιτύχουμε win win καταστάσεις ανάμεσα στα ιδιωτικά και δημόσια αγαθά που παράγονται από τη γεωργία, η σχέση τους μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική. Είναι σαφές ότι για να συνεχίσουν να υπάρχουν δημόσια αγαθά απαιτείται δημόσια παρέμβαση. Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μπορούν να βελτιωθούν, να γίνουν πιο ελκυστικά για τους παραγωγούς και πιο ευέλικτα. Η πολλαπλή συμμόρφωση δεν έχει σωστή στοχοθέτηση γι αυτό και δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για την εξασφάλιση δημόσιων αγαθών. Πρέπει να κοιτάμε πάντα τον παραγωγό και την περιοχή. Εκτός από τους παραγωγούς στην υπόθεση των δημοσίων αγαθών πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους εμπλεκόμενους με τα δάση και τους επιχειρηματίες και να είμαστε ξεκάθαροι. Τα βασικότερα σημεία της τελικής συζήτησης που ακολούθησε ήταν τα εξής: Βασικό θέμα που τέθηκε ήταν η ανάγκη ενημέρωσης των παραγωγών. Δεδομένου ότι οι αγρότες παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια, πρέπει να έχουμε διαφορετικό χειρισμό. Πρέπει να καταστεί σαφές στους παραγωγούς ότι τα δημόσια αγαθά παράγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και δεν απαιτείται να κάνουν κάτι επιπλέον. Ακούστηκε η άποψη ότι τα δημόσια αγαθά είναι μέσο για να δικαιολογηθούν οι πόροι που ήδη δίνονται στην ΚΑΠ. Οι γεωργοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ένα εργαλείο που παράγει δημόσια αγαθά, αλλά να εξετάζεται πως μπορούν να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά παράγονται τόσο από συστήματα χαμηλής παραγωγικότητας, μικτά, εκτατικά, όσο και από συστήματα υψηλής παραγωγικότητας με τη χρήση της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Ο παραγωγός θέλει να είναι ευέλικτος στη γεωργία. Πρέπει να προσφέρουμε λύσεις στους εντατικούς εκτροφείς για την παροχή δημόσιων αγαθών αν και είναι ακριβότερο να εντάξεις τα δημόσια αγαθά στις εντατικές εκτροφές. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες στο μέλλον, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή. Τέθηκε ο προβληματισμός αν βάζοντας περιβαλλοντικούς στόχους στις πληρωμές εξασφαλίζουμε την παροχή περισσότερων περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών. Οι αγρότες θέλουν να είναι παραγωγοί τροφίμων. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότητα της εκμετάλλευσης και να υπάρχει ολιστική αντιμετώπιση. Απαιτείται συνέργεια μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και δημόσιων αγαθών. 6

7 Συμμετέχουσες Από την ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχαν: Κατερίνα Τσολακίδη Μονάδα Α Ανθή Κατσιρμά Μονάδα Α Πρόγραμμα και σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία : Οι συντάξασες (υπογεγραμμένο) Κατερίνα Τσολακίδη Ανθή Κατσιρμά 7

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2009 Η 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 35313, 25310 35314 FAX: 2531020960 e-mail: tee_trace@tee.gr website: www.teethrakis.gr Απόφαση της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER

Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER Τελικό Συνέδριο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Εκτίµηση των επιπτώσεων των Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης και του LEADER FP 7 Project no. 213034 Funded by the 7th Framework Programme for Research and

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...4 1.1 Αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων / αγροδιατροφικό µοντέλο...4 2. ιατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας

Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας Η οικονομία της Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν πρέπει να συνδέεται με τη στρατηγική μιας απλής βιομηχανικής εξειδίκευσης ενός συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα