: 15 / : 416 / :00 15/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση προµήθειας διαφόρων εφαρµογών & σύµβασης παροχής βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών (Realeases) του ήµου Σερρών. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 8 η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 15/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Ιλανίδου Βίλλιου έσποινα (Αντιπρόεδρος.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας.Σ.) Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης ηµήτριος Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος Αραµπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος Γαλάνης Στέργιος Μπιτζίδου Σαρακενίδου Σοφία, Γάτσιος Αθανάσιος Μυστακίδης Παύλος Γάτσιος Ιωάννης Ραµπότας Ευθύµιος Γεωργούλα Σουλτάνα Γιαννακίδης ηµήτριος Στεργίου Νικόλαος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Γρηγοριάδης Χρήστος ρίγκα Χρυσούλα Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 1 Τερζής Βασίλειος, Τσαλίκογλου ηµήτριος Φωτιάδης Στέφανος Χαρίτος Χρήστος Χασαπίδης Κωνσταντίνος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. ούκας Γεώργιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 8. Σούζας Ζαχαρίας, 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 12ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών του ήµου, που έχει ως εξής: «Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρθ. 20 του Ν. 3731/2008 (προβλέπεται η δυνατότητα της απ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης). β. Στο άρθρο 25 του Π.. 60/2007 περίπτωση 1β, εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί µόνο σε συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα. γ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/ τεύχος Α ): Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. γ. Το άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο «1.Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». δ. Του άρθρου 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού κατ εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο ήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 του και 4 του Ν. 3463/2006). Καθώς και την παρ. 3 σύµφωνα µε την οποία «3.Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων παραγράφων», καθώς και το άρθ. 103 παρ. 1γ του Ν. 3463/2006. ε. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 Π 28/80. στ. Την υπ αριθµ. 2/3344/0026/ αποφ. Υπ. Οικονοµικών περί «Καθορισµός ορίων και προϋποθέσεων σύναψης των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών του άρθρου 83 παρ. 1 εδαφ. έκτο του ν.2362/1995» ζ. Την αριθµ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291 τ. Β / ) απόφαση Υπουργ. Οικονοµικών για τον καθορισµό των χρηµατικών ορίων των αναθέσεων. 2

3 η. Το παρ 2 άρθρο 2 του Π 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει. (δηµοσιονοµική δέσµευση -άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995). θ. Ο αριθµός ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α Α) του σχετικού αιτήµατος και της σύµβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (εφόσον έχουν προϋπολογισµό ύψους ίσου ή µεγαλύτερου των ευρώ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011). 3. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ήµου µας που ψηφίστηκε µε τις 738/2014 απόφαση του ηµοτικού µας Συµβουλίου και που εγκρίθηκε µε την αρίθµ / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης Γεν. /ίση Εσωτερικής ιοίκησης Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Σερρών. 4. Στους ΚΑ & προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015 υπάρχουν πιστώσεις οι οποίες δεσµεύονται κατόπιν αναµόρφωσης. 5. Το από έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου για την προµήθεια εφαρµογών. 6. Το από έγγραφο του τµήµατος Μηχανογράφησης & Τ.Π.Ε. του ήµου για την ανανέωση της σύµβασης παροχής βελτιωµένων εκδόσεων. 7. Οι υπηρεσίες του ήµου Σερρών λειτουργούν µε εφαρµογές Η/Υ της εταιρείας SINGULAR LOGIC. Για το λόγο αυτό συνάπτεται σύµβαση, η οποία θα αφορά το τρέχον έτος 2015, για την παροχή βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών (Realeases). 8. Την ανάγκη των υπηρεσιών του ήµου για την παροχή εγκατάστασης και αδειών και την προµήθεια νέων εφαρµογών, ειδικότερα την εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Εγγράφων( ιαύγεια) από όλες τις υπηρεσίες & η εφαρµογή ιαχείρισης Μισθωµάτων Ακινήτων από το τµήµα Προσόδων & η παροχή Υπηρεσιών Εισαγωγής και Παρακολούθησης Στόχων Εσόδων-Εξόδων µε Αποκλίσεις & Αναµορφώσεις από το τµήµα Λογιστηρίου - Ταµείου. 9. Το γεγονός ότι και οι νέες εφαρµογές θα είναι προϊόντα της ίδιας εταιρείας, ώστε να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των εφαρµογών και οι υπάλληλοι του ήµου να είναι εξοικειωµένοι στο περιβάλλον της εφαρµογής η δε κατασκευάστρια εταιρία SINGULAR LOGIC διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα των εφαρµογών. 10. Την οικονοµική προσφορά της ΑΤS, της εταιρείας singular logic, για την προµήθεια των νέων εφαρµογών στην οποία περιέχονται και οι τεχνικές λεπτοµέρειες της εφαρµογής και το περιβάλλον εργασίας, οι οποίες λεπτοµέρειες ελέγθηκαν από το τµήµα Μηχανογράφησης & Τ.Π.Ε το γεγονός ότι το προσφερόµενο ποσό υπερβαίνει το όριο της απ ευθείας ανάθεσης, αλλά όχι το προσήκον µέτρο και γίνεται δεκτό λόγω της αποκλειστικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και προγραµµάτων δηλαδή ότι δεν ανατίθεται απ ευθείας µε σκοπό την αποφυγή διενέργειας διαγωνισµού (ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 71/2014 «Η εταιρεία «ΧΧ Α.Ε.» ως δηµιουργός των σχετικών εφαρµογών λογισµικού, έχει διατηρήσει την κυριότητα του 3

4 πηγαίου κώδικά τους καθώς και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας σ αυτά, µε συνέπεια να καθίσταται η µοναδική που µπορεί νόµιµα να παρέχει, η ίδια, ή µέσω των συνεργαζόµενων µε αυτή εταιρειών, για όσο χρονικό διάστηµα ο οικείος φορέας χρησιµοποιεί τα δηµιουργηθέντα από αυτή προγράµµατα, αποκλειοµένης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους»). 12. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη παράλληλη σύµβαση µε το ίδιο αντικείµενο. Παρακαλούµε το ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει για: 1. Την έγκριση διενέργειας για την παροχή σύµβασης παροχής βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών(realeases) για το χρονικό διάστηµα έως 31 η /12 ου /2015, του ήµου Σερρών, ο οποίος είναι και η αναθέτουσα αρχή, µε απ ευθείας ανάθεση. 2. Την έγκριση διενέργειας για την παροχή εγκατάστασης & προµήθειας νέων εφαρµογών για της ανάγκες του ήµου Σερρών, ο οποίος είναι και η αναθέτουσα αρχή, µε απ ευθείας ανάθεση. 3. Για την διάθεση και ψήφιση των κάτωθι πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 στους κάτωθι Κ.Α.: υπηρεσία KAE ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ απάνη για προµήθεια εφαρµογής 1.600,00 ιαχείριση Ολοκληρωµένης ιαχείρισης εγγράφων( ιαύγεια) Παροχή Άδειων χρήσης 600, απάνη για προµήθεια εφαρµογής 1.600,00 ιαχείρισης Μισθωµάτων Ακινήτων Παροχή Άδειων χρήσης 600, Παροχή Εγκατάστασης-Εκπαίδευσηςπαραµετροποίησης 3.300,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.700,00 ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ 9.471, Παροχή Υπηρεσιών Εισαγωγής και 2.500,00 Παρακολούθησης Στόχων Εσόδων- Εξόδων µε Αποκλίσεις & Αναµορφώσεις ΦΠΑ 23% 575,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.075, παροχή υπηρεσίας µηχανογραφικής ,90 υποστήριξης βελτιωµένων εκδόσεων (Releases) ΦΠΑ 23% 2.314,93 ΣΥΝΟΛΟ ,83 4

5 4. Αναθέτει την παροχή βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών (Realeases) & την παροχή εγκατάστασης και προµήθειας νέων εφαρµογών στην εταιρεία ΑΤS singular logic, η οποία έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής όλων των εφαρµογών που λειτουργούν στο ήµο και συνεργάζονται µεταξύ τους και επειδή ο ανάδοχος που επιλέχθηκε είναι ο µοναδικός που δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριµένη προµήθεια λόγω του δικαιώµατος αποκλειστικότητας που κατέχει επί του δηµιουργήµατος του. Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών των βελτιωµένων εκδόσεων (Releases) των προγραµµάτων του ήµου έτους 2015, θα υπογραφεί µε την εταιρεία ATS, στο ποσό των ευρώ ,90 χωρίς ΦΠΑ και ,83 µε ΦΠΑ και cpv, µε τους κάτωθι όρους: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι υπηρεσίες του ήµου χρησιµοποιούν λογισµικό κατασκευής της SINGULARLOGIC που υιοθετήθηκε για το πληροφοριακό σύστηµα του ήµου µετά την ολοκλήρωση του έργου <<Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων του ήµου Σερρών για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης >> και απαιτείται κάθε χρόνο η παροχή υπηρεσιών των βελτιωµένων εκδόσεων (Releases) των προγραµµάτων που περιέχονται στον παρακάτω πίνακα, των οποίων κάτοχος άδειας χρήσης είναι ο ήµος Σερρών. Με τον όρο "βελτιωµένη έκδοση" εννοούµε την παροχή αναβαθµίσεων των υφιστάµενων εφαρµογών του ήµου για την περαιτέρω βελτίωσή τους όπως και για την προσαρµογή τους στις εκάστοτε νοµοθετικές τροποποιήσεις που προκύπτουν. εν αφορά αγορά νέων εφαρµογών ή εξολοκλήρου αντικατάσταση υπαρχόντων εφαρµογών. Οι βελτιωµένες εκδόσεις αφορούν τις εξής υφιστάµενες εφαρµογές: 1. RDBMS(ORACLE) (Βάση εδοµένων) Έλεγχος καλής λειτουργίας Επιδιόρθωση Προβληµάτων- Αντίγραφα Ασφαλείας(BACKUP) Αναβαθµίσεις 2. ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 3. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ) 4. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Έλεγχος καλής λειτουργίας Παραµετροποίηση Έλεγχο στην Σύνταξη Εκλογικού Καταλόγου -Εκπαίδευση Χρηστών- ηµιουργία Εκτυπωτικών - Επιδιόρθωση Προβληµάτων που Προκύπτουν - Αναβαθµίσεις 5

6 5. ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ Έλεγχος καλής λειτουργίας Παραµετροποίηση Έλεγχο στην Σύνταξη Μητρώου Αρρένων - Εκπαίδευση Χρηστών- ηµιουργία Εκτυπωτικών - Επιδιόρθωση Προβληµάτων που Προκύπτουν - Αναβαθµίσεις 6. ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εκτυπωτικών - Επιδιόρθωση Προβληµάτων που Προκύπτουν- Μηχανογραφική Υποστήριξη Γενικής Λογιστικής, Προϋπολογισµού, Στατιστικά ελτία, Εντάλµατα, Έσοδα, Πάγια, Απογραφή, Ισολογισµός κλπ. - Αναβαθµίσεις 7. ΜΙΣΘΟ OΣΙΑ Εκτυπωτικών - Επιδιόρθωση Προβληµάτων που Προκύπτουν - Έλεγχο Μισθοδοτικών Καταστάσεων Ενηµέρωση για Αλλαγές στην Μισθοδοσία - Αναβαθµίσεις 8. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Έναρξη και Λειτουργία νέων εφαρµογών που διαθέτει ο ΗΜΟΣ 9. ΚΟΚ 10. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 11. ΤΑΠ 12. ΤΕΛΗ 2-5 % & ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ 13. Α ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 14. WEB SERVICES 15. ΙΚΤΥΟ Έλεγχος καλής λειτουργίας - Επιδιόρθωση Προβληµάτων που Προκύπτουν 16. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 6

7 17. ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ 18. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 19. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 20. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 21. ΤΕΛΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ- ΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 22. ΒΙ-ΕΑSY CONECT 23. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 24. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ - ΟΠ Η σύµβαση της προµήθειας νέων εφαρµογών θα υπογραφεί στο ποσό των ευρώ 7.700,00 χωρίς ΦΠΑ και 9.471,00 µε ΦΠΑ και cpv, µε τους κάτωθι όρους: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 Εφαρµογή ιαχείρισης µισθωµάτων Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η εφαρµογή ιαχείρισης µισθωµάτων είναι οι ακόλουθες: 1. Θα παρακολουθεί τη διαδικασία Συµβολαίων / Χρεώσεων σχετικά µε τη διαχείριση των Ακινήτων Κινητών Μισθωµάτων του ήµου. 2. Πρέπει να ενηµερώνει τη Λογιστική µε τα ποσά και ενηµερώνεται για την πορεία των εισπράξεων τους. 7

8 3. Καταχώριση συµβολαίου: ο υπάλληλος του δήµου δηµιουργεί αντίστοιχες εγγραφές στην εφαρµογή για κάθε συµβόλαιο. 4. ηµιουργία χρεώσεων και αποστολή τους στην Λογιστική: Η εφαρµογή δηµιουργεί αυτόµατα τα ποσά µισθωµάτων του συµβολαίου βασίζοντας στα καταχωρηµένα από τον υπάλληλο του ήµου στοιχειά συµβολαίου. 5. Ο υπάλληλος του ήµου εκτελεί τη διαδικασία αποστολής των ποσών στην Λογιστική σε Χ.Κ. ή σε βεβαιωτικό σηµείωµα. 6. Πληροφόρηση για τα οικονοµικά στοιχεία των χρεώσεων: Η εφαρµογή πρέπει να παρέχει δυνατότητα στον υπάλληλο του ήµου να ενηµερώνεται για τις εισπράξεις/υπόλοιπα των απεσταλµένων ποσών. Άρθρο 2 Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Εγγράφων ( ιαύγεια) Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η εφαρµογή είναι οι ακόλουθες: 1. ηµιουργία αρχείων προς την ιαύγεια συµβατών και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 2. ηµιουργία βιβλιοθήκης όλων των προς Ανάρτηση εγγράφων για την καλύτερη οργάνωση αυτών. 3. Αποθήκευση αυτόµατα του Α Α µέσα στον αντίστοιχο πίνακα και στην κάθε γραµµή. 4. Αποτύπωση του Α Α στην εκτύπωση», και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ A) Εγκρίνει: 1) Την διενέργεια για την παροχή σύµβασης παροχής βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών(realeases) για το χρονικό διάστηµα έως 31 η /12 ου /2015, του ήµου Σερρών, ο οποίος είναι και η αναθέτουσα αρχή, µε απ ευθείας ανάθεση. Για τις ως άνω παροχές υπηρεσιών έχει εγγραφεί πίστωση ,83 στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου, έτους ) Την διενέργεια για την παροχή Υπηρεσιών Εισαγωγής και Παρακολούθησης Στόχων Εσόδων-Εξόδων-Εξόδων µε αποκλίσεις & Αναµορφώσεις, µε απευθείας ανάθεση. 3) Την διενέργεια για την παροχή εγκατάστασης & προµήθειας νέων εφαρµογών για της ανάγκες του ήµου Σερρών, ο οποίος είναι και η αναθέτουσα αρχή, µε απ ευθείας ανάθεση. Για τις ως άνω παροχές υπηρεσιών έχει εγγραφεί πίστωση ,00 στον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου, έτους

9 Β) Αναθέτει µε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΤS singular logic, την παροχή σύµβασης βελτιωµένων εκδόσεων των παλαιών εφαρµογών (Realeases), ποσού ,90 χωρίς ΦΠΑ και ,83 µε Φ.Π.Α., την παροχή Υπηρεσιών Εισαγωγής και Παρακολούθησης Στόχων Εσόδων-Εξόδων-Εξόδων µε αποκλίσεις & Αναµορφώσεις, ποσού 2.500,00 χωρίς ΦΠΑ και 3.075,00 µε Φ.Π.Α., & την παροχή εγκατάστασης και προµήθειας νέων εφαρµογών, ποσού 7.700,00 χωρίς ΦΠΑ και 9.471,00 µε ΦΠΑ, η οποία κατέθεσε τις σχετικές προσφορές µε ως άνω ποσά και έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα κατασκευής όλων των εφαρµογών που λειτουργούν στο ήµο και συνεργάζονται µεταξύ τους και επειδή ο ανάδοχος που επιλέχθηκε είναι ο µοναδικός που δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριµένη προµήθεια λόγω του δικαιώµατος αποκλειστικότητας που κατέχει επί του δηµιουργήµατος του, σύµφωνα µε τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης. Γ) Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου χρήσης 2015, ως εξής: (74η Αναµόρφωση οικονοµικού έτους 2015) Μεταφέρει πιστώσεις από κωδικό (που δεν αναµένεται να χρησιµοποιηθούν οι πιστώσεις), σε κωδικό εξόδων (ενίσχυση) και µε την ενδιάµεση χρήση του αποθεµατικού (ως ενδιάµεσος λογαριασµός), ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου, όπως κάτωθι: Μεταφορά Πίστωσης Από: Μεταφοράς Πίστωσης ΣΕ: Παροχή υπηρεσιών Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Προγραµµάτων 546, Παροχή υπηρεσιών βελτιωµένων εκδόσεων προγράµµατος του ήµου 546,00 Σύνολο 546,00 ΣΥΝΟΛΟ: 546,00 ) Ψηφίζει και διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των: -Κ.Α που φέρει την ένδειξη: Παροχή υπηρεσιών βελτιωµένων εκδόσεων προγράµµατος του ήµου, ποσού 546,00 -Κ.Α που φέρει την ένδειξη: Παροχή υπηρεσιών µηχανογραφικής υποστήριξης των προγραµµάτων, ποσού ,63 -Κ.Α που φέρει την ένδειξη: Παροχή υπηρεσιών βελτιωµένων εκδόσεων προγρ. του ήµου, ποσού 9.471,00 9

10 Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω10-38Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013 Αριθµ. Απόφασης: 256 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προµηθειών για

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 742 / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 18/07/2014 Αριθµ. πρωτ.: 60888 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήµερα 18, του µήνα Ιουλίου, του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΘΕΜΑ: 52 ο Έγκριση αμοιβής για τη Συντήρηση του λογισμικού back-office (Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα