ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της σύστασης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επωνυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.» με την επωνυμία «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»... 2 με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑ ΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ» με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC A.E.» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επωνυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 60937/05/Β/06/8, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.», καθώς επί σης και η υπ αριθμ. Κ3 6314/ απόφαση μας, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ αριθμ / Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθη νών Ευανθίας Μαρκουλάκου Λεμονή. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1) Επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επω νυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.».

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Έδρα: Ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. 3) Σκοπός: Αυτός του Ασφαλιστικού Συμβούλου, σύμ φωνα με τον ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 4) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 έτη. 5) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ, αναλήφθηκε δε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές. 6) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το μετο χικό κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Οι μετοχές είναι ονομαστικές. 7) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12 ) μήνες, αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την ) Αριθμός μελών Δ. Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 9 μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3 ετής. 9) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Δ.Σ. απο τελείται από τους: 1. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπηκο ότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Πίνδου 8, Ν. Ψυχικό, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ξ / ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, υπηκοό τητα Ελληνική, που γεννήθηκε στο Παλαιόκαστρο Λα σιθίου το 1942, Εσπέρου 25 Κηφισιά, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ν / ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, υπη κοότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στη Αθήνα το 1947, Πίνδου 8, Ν. Ψυχικό, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ι / ΚΑΪΣΑ συζ. Χρήστου ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο Karlstad Σουηδίας το 1944, Εσπέρου 25 Κηφισιά, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ν / ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπηκοότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στην Ικαρία το 1936, Σαλαμίνος 53 Χαλάνδρι, με αριθμό Δ.Α.Τ. Π /1990. Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Δ.Σ. λήγει την ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός ορίζεται ο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ με AM ΣΟΕΛ με Αναπληρωμα τικό τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με AM ΣΟΕΛ Οι ελεγκτές έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος, έχουν αποκτήσει πτυχίο τουλάχιστον προ πενταετίας και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α ). Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης Κ. ΛΟΝΤΟΥ (2) με την επωνυμία «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 60945/01ΑΤ/Β/06/252 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«τσελοσ ANΩNYMΗ ΤΕXNlKH ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. ΕΜ 12728/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα και την υπ αριθμ /2006 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης της ίδιας, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαρ γού Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εργολαβική εκτέλεση κάθε είδους και φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικού, Κοινοτικού, Ιδιωτικού είτε στην Ελ λάδα, είτε στην αλλοδαπή, είτε μόνη της, είτε σε συνερ γασία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά ή ημεδαπά. 2. Η τεχνική και οικονομική μελέτη και επίβλεψη κα τασκευής τεχνικών και οικοδομικών έργων, κάθε είδους και φύσεως. 3. Οι οιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, είτε για ίδιο λογα ριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση, η αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση τους. 4. Η εγγραφή στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσε ων (ΜΕΕΠ) και η απόκτηση εργολαβικού πτυχίου οποιασ δήποτε, ακόμα και της ανώτατης τάξης και κατηγορίες, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και που η εκτέλεση τους απαιτεί την ύπαρξη ειδικού πτυχίου. 5. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών κάθε είδους τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλών και ειδών που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά και οικοδομικά έργα, είτε για εμπορία αυτών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, είτε για εξυπηρέτηση του σκοπού της. 6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα ή μι σθωμένα ακίνητα, οπουδήποτε στην Ελλάδα, βιομηχανι κής επιχειρήσεως παραγωγής δομικών και ασφαλτικών υλών, σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου και γενικά κάθε είδους υλικών. 7. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού πάσης φύσεως υλι κών και μηχανημάτων κατασκευής και εξοπλισμού τε χνικών έργων και γενικά υλών του εξωτερικού για είδη που εντάσσονται ή χρησιμοποιούνται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και η εισαγωγή για εμπορία. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών και βιομη χανικών επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό επιχείρησης, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 8. Η άσκηση επιχείρησης γενικής εμπορίας στο εσω τερικό ή το εξωτερικό. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ναυτιλιακών, τουριστικών, ξενοδοχειακών, μεταλλευτι κών, λατομεικών μονάδων και επιχειρήσεων. Η διενέρ γεια ναυτιλιακών εργασιών. Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως όπως και η άσκηση πά σης άλλης βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συν δέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Η δημιουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης μεταφορικών μέσων, προσώπων και εμπορευμάτων κα τόπιν ειδικής άδειας της αρχής. 9. Ή με αντάλλαγμα παροχή σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών συμβουλών, τεχνικού ή τεχνολογικού προσω πικού και μεταφορικών μέσων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η Εται ρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή που θα συσταθεί, ελληνική ή ξένη με τους αυτούς ή με παρεμφερείς σκοπούς, με οποιοδή ποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να αναθέτει την αντιπροσώπευση της, διορίζουσα αντιπροσώπους της στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, με 5ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θη τεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γε νική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Αναστάσιος Τσέλος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Χ / ) Χαράλαμπος Τσέλος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Χ / ) Κωνσταντίνος Τσέλος του Θεοδώρου, Μηχανολό γος Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Σ / ) Ευγενία Δακουρά του Νικολάου.Μηχανολό γος Μηχανικός κάτοικος Αργυρούπολης, Μ. Αλεξάν δρου 83 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Ξ / ) Θεοδώρα Λιούσκα του Μαργαρίτη, Ιδιωτικός Υπάλ ληλος, κάτοικος Ιλοσίων, Περιάνδρου 38, με Α.Φ.Μ και με αριθμό ταυτότητας Σ / Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Διονύσιος Καφφές του Γεράσιμου αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε ) Γεώργιος Τσιανάκας του Θωμά αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Σοφία Καμάτσου του Φωτίου αριθμός αδείας Ο.Ε ) Παναγιώτης Γόντικας του Ανδρέα αριθμός αδείας Ο.Ε Αγ. Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2006 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ (3) με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙ ΜΝΗ) ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61037/01/Β/06/324 Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ», καθώς επίσης και η υπ αριθμ /2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 7045/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗ. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗ ΝΩΝ. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων για ξενο δοχειακή εκμετάλλευση. 2. Η ίδρυση, επέκταση και εκσυχρονισμός ξενοδοχει ακών μονάδων. 3. Η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρήσεων αθλητι κής δραστηριότητας, αθλοπαιδιών, ξηράς και θαλάσ σης (λίμνης), καφετεριών, ρεστοράν, συνεστιάσεων και συνεδριακών κέντρων. 4. Η μετατροπή παροδοσιακών και διατηρητέων κτι ρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 5. Η ίδρυση, εκσυχρονισμός κατασκηνώσεων (campings), χιονοδρομικών κέντρων, ιαματικών πηγών, γηπέδων γκολφ και κέντρων τουρισμού. 6. Ανέγερση, επέκταση και εκσυχρονισμός αυτοεξυ πηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7. Η αγορά και τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και κτισμάτων και η πώληση και εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 8. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδή ποτε στην Ελληνική Επικράτεια. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 9. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς εμπορικής δρα στηριότητας. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δια κόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά. Μετοχές Είδος μετοχών: είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της καθεμιάς. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια νουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Από τρία (3) ως επτά (7) μέλη με πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι: 1) Σπυρίδων Αποστολόπουλος του Χρήστου, επιχειρη ματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1954, κάτοικος Αθηνών (Παπαϊωάνου 65) Ν. Ηρά κλειο, κάτοχος του Δελτίου Αστ. Ταυτότητας με αριθμό Π / του ΙΣΤ Τ. Ασφ. Αθηνών με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ηρακλείου, Έλληνας υπήκοος. 2) Ιωάννης Αποστολόπουλος του Χρήστου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτω λοακαρνανίας το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών (οδός Νί κης αριθμός 22Α (Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου), κάτοχος του Δελτίου Αστ. Ταυτότητας με αριθμό Χ / του Αστ. Τμ. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Αμα ρουσίου 3) Ευάγγελος Αποστολόπουλος του Χρήστου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτω λοακαρνανίας το 1950 κάτοικος Γλυφάδας (Εθνικής Αντί στασης 21) κάτοχος του Δελτίου Α.Τ Λ / του Π.Α Γλυφάδας με Α.Φ.Μ Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1. Ιωάννης Πινέτης του Βασιλείου και της Κυριακής αδείας ΟΕ ) και 2. Ιωάννα Κοκκίνη του Αργυρίου και της Θεοδώρας, Αδεία ΟΕ ) Αναπληρωματικοί: 1. Αποστολία Ζήκου του Βασιλείου και της Φρειδερίκης Αδεια ΟΕ ) 2. Παναγιώτης Ντόβας του Δημητρίου και της Μαρίας Αδεια ΟΕ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61022/01/Β/06/321 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC Α.Ε.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ /2006 απόφαση του Νομάρχη Αθη νών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθη κε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ 3.522/2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαρκογιαννάκη. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC Α. Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναί ων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υλικών, υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, 2) Η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων, εν γένει, τηλεπικοινωνιών, 3) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα, προμήθειας και εγκατάστασης τηλεπικοινωνι ακών υλικών και υπηρεσιών, 4) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας, 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνο γνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων, 6) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και ανά ληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετι κής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εται ρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, 7. Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ακινήτων για την ευ όδωση των σκοπών της εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμ φερείς σκοπούς ή να συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλο δαπή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητοώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ). Μετοχές Είδος Μετοχών: Τριάντα χιλιάδες(30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 ) η κάθε μία. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρι κή χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31, Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Από τρία (3)έως επτά (7) μέλη με πεντάχρονη θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» από το Διοικη τικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: α) Βαλαβάνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Στρατηγούλας που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 206, κά τοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι του Π.Α. Ε Αθηνών, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας. β) Ζούζουλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Αθήνα, κά τοικος Μεταμόρφωσης Αττικής στην οδό Παπαδιαμάντη αριθμ. 51, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Χ του Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Ιθαγένειας. γ) Ζαχαρίου Ευαγγελία σύζυγος Κωνσταντίνου το γένος Κωνσταντίνου Μανιού, που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθμ. 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Φ /01 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας. δ) Σταύρου Χριστίνα θυγ. Σπυρίδωνος και Δήμητρας, που γεννήθηκε το έτος 1983 στο Χολαργό Αττικής, κά τοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθμ. 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Σ του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας. ε) Φυλακτόγλου Βασίλειος του Φιλίππου και της Βασι λικής, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Αριστοτέλους αριθμ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ του Αστ. Τμήματος Ελληνικού με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΙΣΓ, Ελληνικής Ιθαγενείας. στ) Σωτηράκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής στην οδό Παμ φυλλίας αριθμ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας. Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές κα ταστάσεις της πρώτης χρήσης που λήγει την ήτοι την Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Δημήτριος Τζιούτζιος του Ιωάννη αριθμός αδείας Ο. Ε ) Δήμητρα Κόκκορη του Ιωάννου αριθμός αδείας Ο. Ε Αναπληρωματικοί: 1) Ευθαλία Μικελοπούλου του Αθανασίου αριθμός αδείας Ο. Ε ) Παναγιώτης Κονδύλης του Αντωνίου αριθμός αδείας 6. Ε Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (5) με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61007/22/Β/06/28 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. καθώς και η υπ αριθμ. 3867/ απόφαση του Νομάρχη με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Αργυρώς Κακού ρα του Σταύρου.. Η Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1) Επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 2) Έδρα: ο Δήμος Πατρέων. 3) Σκοπός: Οι ταχυμεταφορές εγγράφων δεμάτων, εντύπων, η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων ο καθαρι σμός κτιρίων και οι πωλήσεις ειδών καθαρισμού. 4) Διάρκεια: δέκα (10) χρόνια. 5) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, που θα καλυφθεί ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών, σε τραπεζικό λογαριασμό από τους εταίρους.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 6) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία της καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ. 7) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εται ρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: το διοικητικό συμβούλιο, αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη και τα εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) χρόνια. Πρώτο Δ. Σ. και θητεία αυτού: Α) Κωνσταντίνος Μοίραλης του Νικολάου και της Όλ γας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Πάτρα και κατοικεί στην Κρήνη Πατρών, με στοιχεία ταυτότητας Σ / της Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ Β) Ανδρέας Μοίραλης του Νικολάου και της Ολγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στη Πάτρα και κατοικεί στην Κρήνη Πατρών, με στοιχεία ταυτό τητας Τ / της Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ και Γ) Βασιλική Κατσορίδα του Κωνσταντίνου και της Πα ναγιώτας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αίγιο και κατοικεί στο Αίγιο, με στοιχεία ταυ τότητας Τ / του Τ.Α. Αιγίου και Α.Φ.Μ Η θητεία του ως άνω Δ. Σ. λήγει ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Νικόλαος Γκέκας του Ιωάννη και της Θεώνης, πτυχι ούχος τμήματος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε το 1966 στην Πάτρα, κάτοικος Αιγίου, Πλάτωνος 66, με Αριθμό Μητρώου Επιμελητη ρίου και 2) Χαράλαμπος Ντεμίρης του Αθανασίου και της Γρηγορίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Κανακά ρη 136, με στοιχεία ταυτότητας Λ /1980 και Α.Μ.Ο.Ε Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Αθανάσιος Γιαννούκος του Ιωάννη και της Παναγιώ τας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Ελασσώ νος 27, με στοιχεία ταυτότητας Λ /1980 της Υ.Γ.Α. Πατρών και και αριθμό Μητρώου άδειας και 2) Σωτήριος Τσαρσιλής του Ιωάννη και της Κλεονίκης, πτυχιούχος ΑΒΣΛ οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1952 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Τριών Ναυ άρχων 38, με στοιχεία ταυτότητας Σ /1995 της Α.Δ. Πατρών και Αριθμό Μητρώου άδειας , Ελληνικής Ιθαγενείας. Πάτρα, 6 Ιουλίου 2006 Η Διευθύντρια Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ (6) με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μη τρώου 61004/62/Β/06/0139 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. 17/8997/05/07/2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονί κης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 8627/ πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΙΜΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλο νίκης και ειδικότερα στο επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 19 γραφείο της. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η Ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλ λευση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακρι τικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ» υπό το καθεστώς του ν.2238/1995 ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που θα ισχύουν μελλοντικά σχετικά με την ελεύθερη τοπική ραδιοφωνία και 2) Η μετάδοση και αναμετάδοση του προγράμματος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου ή εκείνες που πρόκειται μελλοντικά να ισχύσουν, με οποι οδήποτε τεχνικό μέσο επιτρέπεται σήμερα, ή πρόκειται στο μέλλον να επιτραπεί. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε Πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Τετρακόσιες Ογδόντα Έξι Χιλιάδες ( ,00) ευρώ εκ των οποίων: 1) ευρώ Εννιακόσια Εξήντα και Ογδόντα λεπτά (960,80) με την καταβολή μετρητών 2) Από εισφορά σε είδος ( Καθαρή Περιουσία ) ευρώ Τετρακόσιες Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Τριάντα Εννέα και Είκοσι λεπτά ( ,20) ως η από Έκθε ση Εκτίμησης του κατά την Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972. Σύνολο Ενεργητικού ευρώ ,27 Σύνολο Παθητικού ευρώ» ,07 Σύνολο Καθαρής Θέσης ευρώ» ,20 Μετοχές Είδος Μετοχών: Δέκα Έξι Χιλιάδες Διακό σιες (16.200) ονομαστικές μετοχές στο σύνολο τους και οι αντιστοιχούσες στην εισφερόμενη Καθαρή Περιουσία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% ( ,20:30 Χ 75% = μετοχές) κατά την διάρκεια της 1ης πεντα ετίας εκ της συστάσεως της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, ονομαστικής αξίας Τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου αρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαι ρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Από Τρία (3) έως Επτά (7) μέλη με Πενταετή (5ετή) θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: 1) Δέσποινα Στεφανίδου του Παναγιώτη και της Ουρα νίας, Κειμενογράφος, που γεννήθηκε στη Ποντοηράκλεια Κιλκίς το έτος 1962 και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσ σαλονίκης οδός Δημοκρατίας αριθμός 69, κάτοχος του με αριθμό Φ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Ι Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ ) Στυλιανός Διαμαντόπουλος του Μιχαήλ και της Ελέ νης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο νίκη το έτος 1962, και κατοικεί στο Μάρμαρο Επανομής Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Λ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το ΙΕ Α.Τ. Θεσσαλονίκη και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, 3) Ηώ Μαρβάκη του Ηλία και της Θωμαής, τέως σύ ζυγος Ελευθερίου Μαρόγλου, Κειμενογράφος, που γεν νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής Αμύνης αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό Π Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Γ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ , Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα. Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λή γει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των Με τόχων εντός του πρώτου (1ου) εξαμήνου του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Ανθούσα Αναστασοπούλου του Δημητρίου αριθμός αδείας Ο.Ε ) Δημήτριος Τζαμπάζης του Μιχαήλ αριθμός αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Μαρία Γεωργοστάθη του Παναγιώτου αριθμός αδεί ας Ο.Ε ) Λάμπρος Γκοντόρας του Δημητρίου αριθμός αδείας Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2006 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ (7) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ2/9880/ απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως με την οποία εγκρίθηκε: Α) η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό M.A.E /82/B/95/13 και «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ» με αριθμό Μ.Α.Ε. 245/01 ΝΤ/Β/86/187, με απορ ρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμ φωνα με τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993 και την υπ αριθμ. 2250/ πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη του Αναστασίου Β) την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατι κού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩ ΣΗ ΠΟΤΟΠΟΪΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Μ.Α.Ε /82/Β/95/13, σύμφωνα με τη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Άρθρο 6 σε περίληψη Παρ. 1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορί σθηκε σε δρχ. και διαμορφώθηκε με δια δοχικές αυξήσεις σε ,48 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ η κάθε μία αυξάνεται με την από απόφαση της Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της κατά ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη. Το ποσό της εν λόγω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με απορρόφηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/20 και ν. 2166/1993, της εταιρείας με την επωνυμία «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ» η οποία συνείσφερε το σύνολο της περιουσίας και παθητικού της, όπως αυτά προβλέφθηκαν στο από «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης» με απορρόφηση της εταιρείας «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΟΙΝΩΝ», από την εταιρεία «ΕΠΟΜ Α.Β.Ε.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τα Δ.Σ. των συγχωνευομένων εταιριών. Το συνολικό ποσό των ευρώ, το οποίο αποτελεί το εναπομένον υπόλοιπο εισφερομένου κεφαλαίου της απορροφού μενης εταιρείας το οποίο δεν θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως (συμμετοχές απορροφούμενης), αποτέλεσε το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξή θηκε στο ποσό των ,48 ευρώ διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου 6 παραμένει ως έχει. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Μυτιλήνη, 30 Ιουνίου 2006 Ο Διευθυντής ΠΑΝ. ΚΟΥΤΛΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS». Με την υπ αριθμ / πράξη μου η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Πασχάλης Αποστολίδης Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS» με έδρα το Κιλκίς προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 4 του αρχικού καταστατικού της που αναφέρεται στη διάρκεια της εταιρείας και στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας για άλλα είκοσι (20) χρόνια ως εξής: «Άρθρο 4: η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται μέχρι και τις ». Κιλκίς, 8 Ιουνίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΓΕΣΘΕΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ (9) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙ ΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ». Στο υπ αριθμ. 2628/ ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ». Συμπληρώνουμε την ως άνω δημοσίευση με τα εξής: Διαχειριστής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩ ΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» παραμένει η Αικατερίνη Κρούπη του Κων/νου και της Μαρίας. Τρίκαλα, 12 Ιουλίου 2006 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΧΡΥΣΑ ΝΤΙΝΤΗ (10) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Με το υπ αριθμ. 7480/ συμβόλαιο της συμβο λαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευανθίας Μαγουλά Γκιολέ κα, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περωρισμένης Ευθύνης με μοναδικό εταίρο τον Παύλο Τοματζίδη του Αλεξάνδρου, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Περιωρισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 532/ και AM Με το υπ αριθμ. 8076/ συμβόλαιο τροποποί ησης της ιδίας συμβολαιογράφου, τροποποιήθηκε το παραπάνω καταστατικό ως προς την έδρα της εται ρείας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονί κης με αύξοντα αριθμό 645/ και AM 5952 και το σχετικό άρθρο έχει ως εξής: Άρθρο 3 1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Βιομη χανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) Σίνδος, ο Δή μος Εχεδώρου, Ζώνη Α, οδός Α5. 2) Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση του παραπάνω εταίρου της, να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της εταιρείας, υπο βάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 3190/1955 όπως ισχύει. 3) Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του ΚΠολΔ θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αυτοί όροι του αρχικού καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2006 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ (11) Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ» Δυνάμει, του υπ αριθμ. 4310/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΗ, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό / διαλύθηκε η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ», λόγω μη ευοδώσεως του σκοπού της, η οποία είχε συσταθεί με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβόλαιο μου, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου αριθμός 158, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια. Αθήνα,10 Ιουλίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1602 6 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12227 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7651 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9528 13 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 23 Φεβρουαρίου 2012. Καταστατικά. Καταστατικά ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1382 23 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3283 18 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9037 24 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13503 19 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14891 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13474 23 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7785 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12341 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 145 21 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα