ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της σύστασης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επωνυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.» με την επωνυμία «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»... 2 με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑ ΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ» με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC A.E.» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑ ΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επωνυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό μητρώου 60937/05/Β/06/8, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.», καθώς επί σης και η υπ αριθμ. Κ3 6314/ απόφαση μας, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ αριθμ / Συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθη νών Ευανθίας Μαρκουλάκου Λεμονή. Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1) Επωνυμία «ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «I.C.S. Α.Ε.» και ξένη επω νυμία «INSURANCE CONSULTANTS SOLUTIONS SA.».

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Έδρα: Ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. 3) Σκοπός: Αυτός του Ασφαλιστικού Συμβούλου, σύμ φωνα με τον ν. 1569/1985, όπως ισχύει. 4) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι 50 έτη. 5) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ, αναλήφθηκε δε εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές. 6) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το μετο χικό κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Οι μετοχές είναι ονομαστικές. 7) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12 ) μήνες, αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την ) Αριθμός μελών Δ. Σ. και θητεία αυτού: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 3 έως 9 μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3 ετής. 9) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Δ.Σ. απο τελείται από τους: 1. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπηκο ότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Πίνδου 8, Ν. Ψυχικό, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ξ / ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, υπηκοό τητα Ελληνική, που γεννήθηκε στο Παλαιόκαστρο Λα σιθίου το 1942, Εσπέρου 25 Κηφισιά, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ν / ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, υπη κοότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στη Αθήνα το 1947, Πίνδου 8, Ν. Ψυχικό, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ι / ΚΑΪΣΑ συζ. Χρήστου ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στο Karlstad Σουηδίας το 1944, Εσπέρου 25 Κηφισιά, με αριθμό Δ.Α.Τ. Ν / ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπηκοότητα Ελληνική, που γεννήθηκε στην Ικαρία το 1936, Σαλαμίνος 53 Χαλάνδρι, με αριθμό Δ.Α.Τ. Π /1990. Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Δ.Σ. λήγει την ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός ορίζεται ο ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ με AM ΣΟΕΛ με Αναπληρωμα τικό τον ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με AM ΣΟΕΛ Οι ελεγκτές έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος, έχουν αποκτήσει πτυχίο τουλάχιστον προ πενταετίας και έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α ). Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης Κ. ΛΟΝΤΟΥ (2) με την επωνυμία «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 60945/01ΑΤ/Β/06/252 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«τσελοσ ANΩNYMΗ ΤΕXNlKH ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. ΕΜ 12728/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντιγόνης Ευαγγέλου Γκέκα και την υπ αριθμ /2006 πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης της ίδιας, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΤΣΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ. «ΤΣΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαρ γού Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εργολαβική εκτέλεση κάθε είδους και φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικού, Κοινοτικού, Ιδιωτικού είτε στην Ελ λάδα, είτε στην αλλοδαπή, είτε μόνη της, είτε σε συνερ γασία οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά ή ημεδαπά. 2. Η τεχνική και οικονομική μελέτη και επίβλεψη κα τασκευής τεχνικών και οικοδομικών έργων, κάθε είδους και φύσεως. 3. Οι οιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, είτε για ίδιο λογα ριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων επί αντιπαροχή με σκοπό την πώληση ή εκμετάλλευση, η αξιοποίηση εκτάσεων και πώληση τους. 4. Η εγγραφή στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσε ων (ΜΕΕΠ) και η απόκτηση εργολαβικού πτυχίου οποιασ δήποτε, ακόμα και της ανώτατης τάξης και κατηγορίες, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και που η εκτέλεση τους απαιτεί την ύπαρξη ειδικού πτυχίου. 5. Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών κάθε είδους τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλών και ειδών που χρησιμοποιούνται στα τεχνικά και οικοδομικά έργα, είτε για εμπορία αυτών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, είτε για εξυπηρέτηση του σκοπού της. 6. Η δημιουργία και εκμετάλλευση σε ιδιόκτητα ή μι σθωμένα ακίνητα, οπουδήποτε στην Ελλάδα, βιομηχανι κής επιχειρήσεως παραγωγής δομικών και ασφαλτικών υλών, σκυροδέματος και προϊόντων τσιμέντου και γενικά κάθε είδους υλικών. 7. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού πάσης φύσεως υλι κών και μηχανημάτων κατασκευής και εξοπλισμού τε χνικών έργων και γενικά υλών του εξωτερικού για είδη που εντάσσονται ή χρησιμοποιούνται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και η εισαγωγή για εμπορία. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών και βιομη χανικών επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση πάσης άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό επιχείρησης, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 8. Η άσκηση επιχείρησης γενικής εμπορίας στο εσω τερικό ή το εξωτερικό. Η δημιουργία και εκμετάλλευση ναυτιλιακών, τουριστικών, ξενοδοχειακών, μεταλλευτι κών, λατομεικών μονάδων και επιχειρήσεων. Η διενέρ γεια ναυτιλιακών εργασιών. Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως όπως και η άσκηση πά σης άλλης βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συν δέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω. Η δημιουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης μεταφορικών μέσων, προσώπων και εμπορευμάτων κα τόπιν ειδικής άδειας της αρχής. 9. Ή με αντάλλαγμα παροχή σε τρίτους κάθε είδους τεχνικών συμβουλών, τεχνικού ή τεχνολογικού προσω πικού και μεταφορικών μέσων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η Εται ρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή που θα συσταθεί, ελληνική ή ξένη με τους αυτούς ή με παρεμφερείς σκοπούς, με οποιοδή ποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να αναθέτει την αντιπροσώπευση της, διορίζουσα αντιπροσώπους της στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ην Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, με 5ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θη τεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γε νική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Αναστάσιος Τσέλος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Χ / ) Χαράλαμπος Τσέλος του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Χ / ) Κωνσταντίνος Τσέλος του Θεοδώρου, Μηχανολό γος Μηχανικός κάτοικος Παπάγου Κοκκόλα 5 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Σ / ) Ευγενία Δακουρά του Νικολάου.Μηχανολό γος Μηχανικός κάτοικος Αργυρούπολης, Μ. Αλεξάν δρου 83 με Α.Φ.Μ και αριθμό ταυτότητας Ξ / ) Θεοδώρα Λιούσκα του Μαργαρίτη, Ιδιωτικός Υπάλ ληλος, κάτοικος Ιλοσίων, Περιάνδρου 38, με Α.Φ.Μ και με αριθμό ταυτότητας Σ / Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Διονύσιος Καφφές του Γεράσιμου αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε ) Γεώργιος Τσιανάκας του Θωμά αριθμός αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Σοφία Καμάτσου του Φωτίου αριθμός αδείας Ο.Ε ) Παναγιώτης Γόντικας του Ανδρέα αριθμός αδείας Ο.Ε Αγ. Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2006 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ (3) με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙ ΜΝΗ) ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61037/01/Β/06/324 Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ», καθώς επίσης και η υπ αριθμ /2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 7045/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΒΕΡΑΚΗ. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ) ΑΕ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗ ΝΩΝ. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων για ξενο δοχειακή εκμετάλλευση. 2. Η ίδρυση, επέκταση και εκσυχρονισμός ξενοδοχει ακών μονάδων. 3. Η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρήσεων αθλητι κής δραστηριότητας, αθλοπαιδιών, ξηράς και θαλάσ σης (λίμνης), καφετεριών, ρεστοράν, συνεστιάσεων και συνεδριακών κέντρων. 4. Η μετατροπή παροδοσιακών και διατηρητέων κτι ρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. 5. Η ίδρυση, εκσυχρονισμός κατασκηνώσεων (campings), χιονοδρομικών κέντρων, ιαματικών πηγών, γηπέδων γκολφ και κέντρων τουρισμού. 6. Ανέγερση, επέκταση και εκσυχρονισμός αυτοεξυ πηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7. Η αγορά και τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και κτισμάτων και η πώληση και εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 8. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδή ποτε στην Ελληνική Επικράτεια. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 9. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς εμπορικής δρα στηριότητας. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δια κόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ καταβλητέο ολόκληρο σε μετρητά. Μετοχές Είδος μετοχών: είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της καθεμιάς. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ια νουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Από τρία (3) ως επτά (7) μέλη με πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Η εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι: 1) Σπυρίδων Αποστολόπουλος του Χρήστου, επιχειρη ματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1954, κάτοικος Αθηνών (Παπαϊωάνου 65) Ν. Ηρά κλειο, κάτοχος του Δελτίου Αστ. Ταυτότητας με αριθμό Π / του ΙΣΤ Τ. Ασφ. Αθηνών με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Ηρακλείου, Έλληνας υπήκοος. 2) Ιωάννης Αποστολόπουλος του Χρήστου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτω λοακαρνανίας το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών (οδός Νί κης αριθμός 22Α (Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου), κάτοχος του Δελτίου Αστ. Ταυτότητας με αριθμό Χ / του Αστ. Τμ. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ ΔΟΥ Αμα ρουσίου 3) Ευάγγελος Αποστολόπουλος του Χρήστου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Γαβαλού Αιτω λοακαρνανίας το 1950 κάτοικος Γλυφάδας (Εθνικής Αντί στασης 21) κάτοχος του Δελτίου Α.Τ Λ / του Π.Α Γλυφάδας με Α.Φ.Μ Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη σύγκληση της 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης Εταιρικής Χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι: 1. Ιωάννης Πινέτης του Βασιλείου και της Κυριακής αδείας ΟΕ ) και 2. Ιωάννα Κοκκίνη του Αργυρίου και της Θεοδώρας, Αδεία ΟΕ ) Αναπληρωματικοί: 1. Αποστολία Ζήκου του Βασιλείου και της Φρειδερίκης Αδεια ΟΕ ) 2. Παναγιώτης Ντόβας του Δημητρίου και της Μαρίας Αδεια ΟΕ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61022/01/Β/06/321 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC Α.Ε.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ /2006 απόφαση του Νομάρχη Αθη νών με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθη κε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ 3.522/2006 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μαρκογιαννάκη. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «COMATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΛΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «COMATEC Α. Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναί ων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υλικών, υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, 2) Η προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων, εν γένει, τηλεπικοινωνιών, 3) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα, προμήθειας και εγκατάστασης τηλεπικοινωνι ακών υλικών και υπηρεσιών, 4) Η διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας, 5) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνο γνωσίας στο πλαίσιο των παραπάνω αντικειμένων, 6) Η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και ανά ληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, κεφαλαιουχικής, σχετι κής με ακίνητη περιουσία ή άλλης) που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εται ρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της εταιρείας κρίνουν

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, 7. Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ακινήτων για την ευ όδωση των σκοπών της εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμ φερείς σκοπούς ή να συμμετέχει ή να ιδρύει εταιρείες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλο δαπή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητοώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ). Μετοχές Είδος Μετοχών: Τριάντα χιλιάδες(30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00 ) η κάθε μία. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρι κή χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31, Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Από τρία (3)έως επτά (7) μέλη με πεντάχρονη θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» από το Διοικη τικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: α) Βαλαβάνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Στρατηγούλας που γεννήθηκε το έτος 1948 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς στην οδό Χαρ. Τρικούπη αρ. 206, κά τοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι του Π.Α. Ε Αθηνών, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Ελληνικής Ιθαγένειας. β) Ζούζουλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Ευγενίας, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Αθήνα, κά τοικος Μεταμόρφωσης Αττικής στην οδό Παπαδιαμάντη αριθμ. 51, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Χ του Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας, Ελληνικής Ιθαγένειας. γ) Ζαχαρίου Ευαγγελία σύζυγος Κωνσταντίνου το γένος Κωνσταντίνου Μανιού, που γεννήθηκε το έτος 1952 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθμ. 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Φ /01 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας. δ) Σταύρου Χριστίνα θυγ. Σπυρίδωνος και Δήμητρας, που γεννήθηκε το έτος 1983 στο Χολαργό Αττικής, κά τοικος Διονύσου Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθμ. 55, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Σ του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας. ε) Φυλακτόγλου Βασίλειος του Φιλίππου και της Βασι λικής, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Αριστοτέλους αριθμ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ του Αστ. Τμήματος Ελληνικού με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ ΙΣΓ, Ελληνικής Ιθαγενείας. στ) Σωτηράκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής στην οδό Παμ φυλλίας αριθμ. 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας. Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές κα ταστάσεις της πρώτης χρήσης που λήγει την ήτοι την Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Δημήτριος Τζιούτζιος του Ιωάννη αριθμός αδείας Ο. Ε ) Δήμητρα Κόκκορη του Ιωάννου αριθμός αδείας Ο. Ε Αναπληρωματικοί: 1) Ευθαλία Μικελοπούλου του Αθανασίου αριθμός αδείας Ο. Ε ) Παναγιώτης Κονδύλης του Αντωνίου αριθμός αδείας 6. Ε Αθήνα, 7 Ιουλίου 2006 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (5) με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61007/22/Β/06/28 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. καθώς και η υπ αριθμ. 3867/ απόφαση του Νομάρχη με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Αργυρώς Κακού ρα του Σταύρου.. Η Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: 1) Επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 2) Έδρα: ο Δήμος Πατρέων. 3) Σκοπός: Οι ταχυμεταφορές εγγράφων δεμάτων, εντύπων, η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων ο καθαρι σμός κτιρίων και οι πωλήσεις ειδών καθαρισμού. 4) Διάρκεια: δέκα (10) χρόνια. 5) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαί ου: εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, που θα καλυφθεί ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών, σε τραπεζικό λογαριασμό από τους εταίρους.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 6) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία της καθεμιάς δέκα (10,00) ευρώ. 7) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εται ρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 η Δεκεμβρίου ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: το διοικητικό συμβούλιο, αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη και τα εκλέγει η γενική συνέλευση των μετόχων, με θητεία πέντε (5) χρόνια. Πρώτο Δ. Σ. και θητεία αυτού: Α) Κωνσταντίνος Μοίραλης του Νικολάου και της Όλ γας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε το έτος 1954 στη Πάτρα και κατοικεί στην Κρήνη Πατρών, με στοιχεία ταυτότητας Σ / της Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ Β) Ανδρέας Μοίραλης του Νικολάου και της Ολγας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στη Πάτρα και κατοικεί στην Κρήνη Πατρών, με στοιχεία ταυτό τητας Τ / της Υ.Α. Πατρών και Α.Φ.Μ και Γ) Βασιλική Κατσορίδα του Κωνσταντίνου και της Πα ναγιώτας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1966 στο Αίγιο και κατοικεί στο Αίγιο, με στοιχεία ταυ τότητας Τ / του Τ.Α. Αιγίου και Α.Φ.Μ Η θητεία του ως άνω Δ. Σ. λήγει ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Νικόλαος Γκέκας του Ιωάννη και της Θεώνης, πτυχι ούχος τμήματος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών, που γεννήθηκε το 1966 στην Πάτρα, κάτοικος Αιγίου, Πλάτωνος 66, με Αριθμό Μητρώου Επιμελητη ρίου και 2) Χαράλαμπος Ντεμίρης του Αθανασίου και της Γρηγορίας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Κανακά ρη 136, με στοιχεία ταυτότητας Λ /1980 και Α.Μ.Ο.Ε Αναπληρωματικοί δε οι: 1) Αθανάσιος Γιαννούκος του Ιωάννη και της Παναγιώ τας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1950 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Ελασσώ νος 27, με στοιχεία ταυτότητας Λ /1980 της Υ.Γ.Α. Πατρών και και αριθμό Μητρώου άδειας και 2) Σωτήριος Τσαρσιλής του Ιωάννη και της Κλεονίκης, πτυχιούχος ΑΒΣΛ οικονομολόγος, που γεννήθηκε το 1952 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, Τριών Ναυ άρχων 38, με στοιχεία ταυτότητας Σ /1995 της Α.Δ. Πατρών και Αριθμό Μητρώου άδειας , Ελληνικής Ιθαγενείας. Πάτρα, 6 Ιουλίου 2006 Η Διευθύντρια Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ (6) με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μη τρώου 61004/62/Β/06/0139 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.» καθώς επίσης και η υπ αριθμ. 17/8997/05/07/2006 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονί κης με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 8627/ πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΙΜΗΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΩΤΙΚΟΣ Α.Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλο νίκης και ειδικότερα στο επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 19 γραφείο της. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η Ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλ λευση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακρι τικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΡΩΤΙΚΟΣ» υπό το καθεστώς του ν.2238/1995 ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που θα ισχύουν μελλοντικά σχετικά με την ελεύθερη τοπική ραδιοφωνία και 2) Η μετάδοση και αναμετάδοση του προγράμματος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου ή εκείνες που πρόκειται μελλοντικά να ισχύσουν, με οποι οδήποτε τεχνικό μέσο επιτρέπεται σήμερα, ή πρόκειται στο μέλλον να επιτραπεί. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε Πενή ντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε Τετρακόσιες Ογδόντα Έξι Χιλιάδες ( ,00) ευρώ εκ των οποίων: 1) ευρώ Εννιακόσια Εξήντα και Ογδόντα λεπτά (960,80) με την καταβολή μετρητών 2) Από εισφορά σε είδος ( Καθαρή Περιουσία ) ευρώ Τετρακόσιες Ογδόντα Πέντε Χιλιάδες Τριάντα Εννέα και Είκοσι λεπτά ( ,20) ως η από Έκθε ση Εκτίμησης του κατά την Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972. Σύνολο Ενεργητικού ευρώ ,27 Σύνολο Παθητικού ευρώ» ,07 Σύνολο Καθαρής Θέσης ευρώ» ,20 Μετοχές Είδος Μετοχών: Δέκα Έξι Χιλιάδες Διακό σιες (16.200) ονομαστικές μετοχές στο σύνολο τους και οι αντιστοιχούσες στην εισφερόμενη Καθαρή Περιουσία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% ( ,20:30 Χ 75% = μετοχές) κατά την διάρκεια της 1ης πεντα ετίας εκ της συστάσεως της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, ονομαστικής αξίας Τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανου αρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαι ρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Από Τρία (3) έως Επτά (7) μέλη με Πενταετή (5ετή) θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: 1) Δέσποινα Στεφανίδου του Παναγιώτη και της Ουρα νίας, Κειμενογράφος, που γεννήθηκε στη Ποντοηράκλεια Κιλκίς το έτος 1962 και κατοικεί στο Πανόραμα Θεσ σαλονίκης οδός Δημοκρατίας αριθμός 69, κάτοχος του με αριθμό Φ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Ι Τ.Α. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ ) Στυλιανός Διαμαντόπουλος του Μιχαήλ και της Ελέ νης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο νίκη το έτος 1962, και κατοικεί στο Μάρμαρο Επανομής Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Λ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το ΙΕ Α.Τ. Θεσσαλονίκη και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, 3) Ηώ Μαρβάκη του Ηλία και της Θωμαής, τέως σύ ζυγος Ελευθερίου Μαρόγλου, Κειμενογράφος, που γεν νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1963, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Εθνικής Αμύνης αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό Π Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Γ Α.Τ. Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ , Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα. Εξαιρετικά η θητεία του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου λή γει με την σύγκλιση της 1ης Τακτικής Συνέλευσης των Με τόχων εντός του πρώτου (1ου) εξαμήνου του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: 1) Ανθούσα Αναστασοπούλου του Δημητρίου αριθμός αδείας Ο.Ε ) Δημήτριος Τζαμπάζης του Μιχαήλ αριθμός αδείας Ο.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Μαρία Γεωργοστάθη του Παναγιώτου αριθμός αδεί ας Ο.Ε ) Λάμπρος Γκοντόρας του Δημητρίου αριθμός αδείας Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2006 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ (7) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της απορροφώσης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ2/9880/ απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως με την οποία εγκρίθηκε: Α) η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό M.A.E /82/B/95/13 και «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ» με αριθμό Μ.Α.Ε. 245/01 ΝΤ/Β/86/187, με απορ ρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμ φωνα με τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993 και την υπ αριθμ. 2250/ πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Χαλκίδη του Αναστασίου Β) την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατι κού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΩ ΣΗ ΠΟΤΟΠΟΪΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με αριθμό Μ.Α.Ε /82/Β/95/13, σύμφωνα με τη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Άρθρο 6 σε περίληψη Παρ. 1 Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορί σθηκε σε δρχ. και διαμορφώθηκε με δια δοχικές αυξήσεις σε ,48 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ η κάθε μία αυξάνεται με την από απόφαση της Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της κατά ευρώ με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη. Το ποσό της εν λόγω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου καλύφθηκε με απορρόφηση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/20 και ν. 2166/1993, της εταιρείας με την επωνυμία «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ» η οποία συνείσφερε το σύνολο της περιουσίας και παθητικού της, όπως αυτά προβλέφθηκαν στο από «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης» με απορρόφηση της εταιρείας «ALLIED DOMECQ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΟΙΝΩΝ», από την εταιρεία «ΕΠΟΜ Α.Β.Ε.Ε.», το οποίο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τα Δ.Σ. των συγχωνευομένων εταιριών. Το συνολικό ποσό των ευρώ, το οποίο αποτελεί το εναπομένον υπόλοιπο εισφερομένου κεφαλαίου της απορροφού μενης εταιρείας το οποίο δεν θα αποσβεσθεί λόγω συγχύσεως (συμμετοχές απορροφούμενης), αποτέλεσε το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξή θηκε στο ποσό των ,48 ευρώ διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη. Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου 6 παραμένει ως έχει. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου κατα στατικού. Μυτιλήνη, 30 Ιουνίου 2006 Ο Διευθυντής ΠΑΝ. ΚΟΥΤΛΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (8) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS». Με την υπ αριθμ / πράξη μου η εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Πασχάλης Αποστολίδης Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «NUTRIPET HELLAS» με έδρα το Κιλκίς προβαίνει στην τροποποίηση του άρθρου 4 του αρχικού καταστατικού της που αναφέρεται στη διάρκεια της εταιρείας και στην παράταση της διάρκειας της εταιρείας για άλλα είκοσι (20) χρόνια ως εξής: «Άρθρο 4: η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται μέχρι και τις ». Κιλκίς, 8 Ιουνίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΓΕΣΘΕΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ (9) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙ ΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ». Στο υπ αριθμ. 2628/ ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ». Συμπληρώνουμε την ως άνω δημοσίευση με τα εξής: Διαχειριστής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΚΤΥΠΩ ΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΕ» παραμένει η Αικατερίνη Κρούπη του Κων/νου και της Μαρίας. Τρίκαλα, 12 Ιουλίου 2006 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΧΡΥΣΑ ΝΤΙΝΤΗ (10) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Με το υπ αριθμ. 7480/ συμβόλαιο της συμβο λαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευανθίας Μαγουλά Γκιολέ κα, συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περωρισμένης Ευθύνης με μοναδικό εταίρο τον Παύλο Τοματζίδη του Αλεξάνδρου, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Περιωρισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 532/ και AM Με το υπ αριθμ. 8076/ συμβόλαιο τροποποί ησης της ιδίας συμβολαιογράφου, τροποποιήθηκε το παραπάνω καταστατικό ως προς την έδρα της εται ρείας, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών Περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονί κης με αύξοντα αριθμό 645/ και AM 5952 και το σχετικό άρθρο έχει ως εξής: Άρθρο 3 1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Βιομη χανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) Σίνδος, ο Δή μος Εχεδώρου, Ζώνη Α, οδός Α5. 2) Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από απόφαση του παραπάνω εταίρου της, να ιδρύει γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της εταιρείας, υπο βάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος 3190/1955 όπως ισχύει. 3) Η εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά κατ αυτής και στις περιπτώσεις ακόμη που λόγω ειδικών δωσιδικιών του ΚΠολΔ θα μπορούσε να εναχθεί εκτός της έδρας της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αυτοί όροι του αρχικού καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2006 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ (11) Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ» Δυνάμει, του υπ αριθμ. 4310/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΗ, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εται ρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό / διαλύθηκε η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «BARIATRIC ΕΠΕ», λόγω μη ευοδώσεως του σκοπού της, η οποία είχε συσταθεί με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβόλαιο μου, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα επί της οδού Γ Σεπτεμβρίου αριθμός 158, διάρκεια τριάντα (30) χρόνια. Αθήνα,10 Ιουλίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6894 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012. Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 23/08/2012 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13509 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13692 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9193 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», της 16 ης Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13542 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 6285 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 34244/10/B/95/08 (στο εξής «η

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Προϋποθέσεις Ίδρυσης Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 706 30 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα