Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ.: , Fax: Αθήνα, 21/08/2013 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1423 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Ε.ΟΑΝ. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως εν προκειμένω δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων». 5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/ ) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 9. Τον Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 1

2 και Κλιματικής Αλλαγής» και συγκεκριμένα το Άρθρο 46 για μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.) 10. Τις διατάξεις του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4042/ Τις διατάξεις του ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» 12. Την απόφαση με αριθμό 35130/739/ (Φ.Ε.Κ.1291/ τ.β ) του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 13. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 14. Την απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη συζήτηση της 45ης/ Συνεδρίασης αυτού, για έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λογισμικού Συστήματος. 15. Τις ανάγκες του Οργανισμού για άμεση προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και Λογισμικού για το προσωπικό του. Ανακοινώνει και προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός διαγωνισμός), για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Ε.ΟΑΝ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 Eυρώ), πλέον ΦΠΑ. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 09/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Δ/νση Πατησίων 147,11251 Αθήνα (6 ος όροφος, πρωτόκολλο), ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ε.Ο.ΑΝ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Είδος Διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης Αναθέτουσα Αρχή Αντικείμενο Πρόχειρος Διαγωνισμός η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λογισμικού Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών Προϋπολογισμός Τόπος Παράδοσης Ημερομηνία διενέργειας Χρόνος Ισχύς Προσφοράς Χρόνος Παράδοσης του εξοπλισμού 8 (οκτώ) Η/Υ Desktop 1 (ένας) φορητός Η/Υ 2 (δυο) δικτυακοί εκτυπωτές Α4 1 (ένας) δικτυακός εκτυπωτής Α3 1 (ένας) δικτυακός δίσκος αποθήκευσης με τοποθετημένους 2 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας >=1 TB 7 (επτά) Λογισµικά Αυτοµατισµού Γραφείου έκδοσης MS OFFICE 2010 GR ή νεώτερο 1 (ένα) Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου έκδοσης MS OFFICE PRO 2010 GR ή νεώτερο 9 (εννέα) λογισμικά Antivirus / Antispyware 1 (ένα) Λογισμικό δημιουργίας, διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων τύπου pdf Εγκατάσταση παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού Έως του ποσού των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ. Πατησίων 147,11251 Αθήνα 09/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της 46 ης / Συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ΜΕΡΟΣ Α: 1. Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, έχει ως σκοπό την εξεύρεση αναδόχου για την προμήθεια α) εξοπλισμού Υλικού (hardware), ειδικότερα, 8 ηλεκτρονικών υπολογιστών desktop, 1 φορητού υπολογιστή, 3 δικτυακών εκτυπωτών, 1 δικτυακού δίσκου αποθήκευσης με 2 σκληρούς δίσκους 3

4 β) Λογισμικού (software), ειδικότερα, 7 Λογισµικών Αυτοµατισµού Γραφείου MS OFFICE 2010 GR ή νεώτερου, 1 Λογισµικού Αυτοµατισµού Γραφείου MS OFFICE PRO 2010 GR ή νεώτερου, 9 λογισμικών Antivirus / Antispyware, 1 Λογισμικού δημιουργίας, διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων τύπου pdf γ) εγκατάσταση-παραμετροποίηση υλικού και λογισμικού. Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος με την οικονομικότερη προσφορά, εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Επομένως, επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται οι προσφορές υποψηφίων που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ. 4. Το τίμημα της δαπάνης θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής η οποία ορίστηκε βάσει της Απόφασης της υπ αριθμ. 34ης/ Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε βάσει της Απόφασης της υπ αριθμ. 45ης/ Συνεδρίασης καθώς και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών Οι προσφορές πρέπει: 1. να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. 2. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο κλειστό σφραγισμένο φάκελο σε δυο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δυο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα φέρει μονογραφή, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ 1423/ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Λογισμικού Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α. Φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 4

5 Ο Προσφέρων, για να συμμετάσχει πρέπει να πληρεί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Θα πρέπει να επισυναφθεί πίνακας, όμοιας μορφής με αυτόν στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος, όπου θα ορίζονται αναλυτικά ανά παραδοτέο είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς ξεχωριστά για κάθε μια κατηγορία (υλικού, λογισμικού, εγκατάστασης), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του. Σε περίπτωση αποκλίσεων από τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναφέρονται στη Διακήρυξη (Παράρτημα), ο Προσφέρων θα πρέπει να αιτιολογήσει γιατί κατέληξε στη συγκεκριμένη επιλογή. Επίσης, το έντυπο υλικό που θα παραδώσει ο Προσφέρων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραδοτέων όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. B. Φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, μέσα στον κυρίως φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα) με: 1) την τιμή συνολικού κόστους (χωρίς ΦΠΑ) για την παροχή όλων των ζητούμενων ειδών. 2) το ποσοστό ΦΠΑ επί τις εκατό (%) στο οποίο υπάγονται τα ανωτέρω είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 3) την τιμή συνολικού κόστους (με ΦΠΑ) για την παροχή όλων των ζητούμενων ειδών. 3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι τιμές προσφοράς θα δίνονται σε ευρώ ( ) με την μορφή Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς ξεχωριστά για κάθε μια κατηγορία (υλικού, λογισμικού, εγκατάστασης). ΜΕΡΟΣ Β 1. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. Αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της 46 ης / Συνεδρίασης του Δ.Σ. και η οποία αποτελείται από τους Π.Κυριακίδη, Μ. Καραγιαννάκη, Χ.Ιωακειμίδου, κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους ως εξής: Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 5

6 β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι με τις Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία. ε) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. ζ) Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο αρμόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσφοράς Προσδιορισμός Αναδόχου Ο μειοδότης θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μετά από αξιολóγηση της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των Διαγωνιζόμενων. Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα απορρίπτονται. Προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται απαράδεκτες, και δεν αξιολογούνται. 4. Επιλογή Αναδόχου-Κατάρτιση Σύμβασης Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου για κατακύρωση οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα υποψήφιο. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής η οποία ορίστηκε βάσει της Απόφασης της υπ αριθμ. 34ης/ Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. όπως τροποποιήθηκε βάσει της Απόφασης της υπ αριθμ. 45ης/ Συνεδρίασης. Εσωτ. Διανομή: Χρον. Αρχείο Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ο.ΑΝ. Αδαμάντιος Σκορδίλης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) Ποσότητα : 8 1 Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του. 2 Επεξεργαστής 64bit µε τουλάχιστον 4 πυρήνες (cores). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το µοντέλο και η συχνότητα λειτουργίας (GHz). 3.2GHz 3 Να αναφερθεί η µνήµη cache (MΒ) 6 MB 4 Να αναφερθούν η µητρική κάρτα και το chipset της 5 Θύρες PCI ΑΡΙΘΜΟΣ 6 Θύρες usb 2.0 και 3.0 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 7 Παράλληλες θύρες 8 Σειριακές θύρες 9 Εγκατεστηµένη µνήµη τύπου DDR3 4 GB 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 10 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DDR3 8 GB 11 Σκληρός δίσκος SATA II ή III, ταχύτητας τουλάχιστον 7200 rpm 12 Κάρτα γραφικών ενσωµατωµένη ή αυτόνοµη (να αναφερθούν µοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά). 13 Κάρτα ήχου ενσωµατωµένη ή αυτόνοµη (να αναφερθούν µοντέλο και τεχνικά χαρακτηριστικά). 14 Kάρτα δικτύου Gibabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 750 GB 15 Μονάδα DVD±RW Double layer 16 Πληκτρολόγιο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και εργονομική σχεδίαση 17 Optical mouse 2 πλήκτρων µε τροχό 18 Τροφοδοτικό Η/Υ ικανό να υποστηρίζει τόσο την προσφερόµενη σύνθεση όσο και τη µέγιστη που 7

8 προβλέπει ο κατασκευαστής. Να αναφερθεί η ισχύς του τροφοδοτικού. 19 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 8 Pro 64 Bit (GR/EN) 20 O H/Y να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 21 Εγγύηση καλής λειτουργίας του Η/Υ µε onsite υποστήριξη ΟΘΟΝΗ Η/Υ Ποσότητα : 8 3 έτη 1 Τεχνολογία LED 2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο οθόνης 3 ιαγώνια διάσταση (inches) της οθόνης 23 4 Υποστηριζόµενη ανάλυση της οθόνης Να αναφερθεί 5 Φωτεινότητα (brightness) της οθόνης 250 cd/m2 6 Λόγος αντίθεσης (contrast) της οθόνης Να αναφερθεί 7 Γωνία θέασης της οθόνης Να αναφερθεί 8 Χρόνος απόκρισης της οθόνης 5 ms 9 Συνδεσιμότητα Να αναφερθεί 10 Κατανάλωση ενέργειας Να αναφερθεί 11 Η οθόνη να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει (π.χ Energy Star, TCO, RoHS, κτλ). 12 Εγγύηση καλής λειτουργίας της οθόνης µε onsite υποστήριξη ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ Ποσότητα : 1 1 Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε ανακοίνωση µέσα στους τελευταίους 12 µήνες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά, και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του. 2 Οθόνη (να αναφερθούν τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά) 3 Επεξεργαστής 64bit µε τουλάχιστον 2 πυρήνες (cores). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το µοντέλο και η συχνότητα λειτουργίας (GHz). 3 έτη 14 ίντσες 2.6 GHz 4 Να αναφερθεί η µνήµη cache (MΒ) 3MB 5 Να αναφερθούν η µητρική κάρτα και το chipset της 8

9 6 Θύρες usb 2.0 και ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 7 Σειριακές θύρες 8 Εγκατεστηµένη µνήµη τύπου DDR3 (με αναφορά μέγιστης δυνατότητας τοποθετούμενης μνήμης) 9 Σκληρός δίσκος SATA II ή III, ταχύτητας τουλάχιστον 5400 rpm 10 Κάρτα γραφικών (να αναφερθούν µοντέλο, διασυνδέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά). 11 Κάρτα ήχου (να αναφερθούν µοντέλο, διασυνδέσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά). 12 Kάρτα δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 4 GB 500 GB 13 Ασύρματη επικοινωνία b/g/n 14 Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 15 Αναγνώστης καρτών - Card reader (να αναφερθούν τύποι καρτών και τεχνικά χαρακτηριστικά) 16 Ενσωματωμένη web camera (να αναφερθούν τεχνικά χαρακτηριστικά) 17 Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο (να αναφερθούν τεχνικά χαρακτηριστικά) 18 Μονάδα DVD±RW Double layer 19 Πληκτρολόγιο µε µόνιµη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και ενσωματωμένο 20 Μπαταρία (να αναφερθεί τύπος και τεχνικά χαρακτηριστικά) 21 Κατανάλωση ενέργειας Να αναφερθεί 22 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 8 Pro 64 Bit (GR/EN) 23 O H/Y να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 24 Εγγύηση καλής λειτουργίας του Η/Υ (να αναφερθούν λεπτομέρειες εγγύησης) ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (με τοποθετημένους 2 σκληρούς δίσκους τουλάχιστον 1 TB o καθένας) Ποσότητα : 1 2 έτη 1 NAS χωρητικότητας 2 BAY 2 X (>=1 TB ) 2 Συνδεσιμότητα Ethernet 3 Συνδεσιμότητα USB (δυνατότητα μεταφοράς αρχείων απο εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης) 9

10 4 Διάταξη RAID (να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος τύπος) 5 Λογισμικό δημιουργίας back-up και διαχείρισης μέσω δικτύου ( να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά) 6 Η συσκευή να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 7 Εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής (να αναφερθούν λεπτομέρειες εγγύησης) 0-5, 10 2 έτη ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 Ποσότητα : 2 1 Μονόχρωμος εκτυπωτής LASER Α4 Να αναφερθεί μάρκα, μοντέλο και ο τύπος 2 Εσωτερική μνήμη 128 ΜΒ 3 Ταχύτητα επεξεργαστή (να αναφερθεί) 4 Ταχύτητα εκτύπωσης 24 σελίδες ανα λεπτό 5 Ανάλυση εκτύπωσης (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά) 6 Διασύνδεση Ethernet 7 Διασύνδεση usb 1200Χ1200 dpi 8 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες 9 Τροφοδότης χαρτιού 250 σελίδες 10 Κόστος εκτύπωσης σελίδας (στοιχεία κατασκευαστή) 11 Eκτύπωση διπλής όψης 12 Επιπλέον χαρακτηριστικά (όπως card reader, wifi να αναφερθούν) 13 Κατανάλωση ενέργειας Να αναφερθεί 14 Ο εκτυπωτής να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 145 Εγγύηση καλής λειτουργίας του εκτυπωτή 2 έτη ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3 Ποσότητα : 1 1 Μονόχρωμος εκτυπωτής LASER Α3,Α4 Να αναφερθεί μάρκα, μοντέλο και ο τύπος 2 Εσωτερική μνήμη 128 ΜΒ 3 Ταχύτητα επεξεργαστή (να αναφερθεί) 10

11 4 Ταχύτητα εκτύπωσης 24 σελίδες/ λεπτό 5 Ανάλυση εκτύπωσης (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά) 6 Διασύνδεση Ethernet 7 Διασύνδεση usb 600Χ600 dpi 8 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες 9 Τροφοδότης χαρτιού 250 σελίδες 10 Κόστος εκτύπωσης σελίδας (στοιχεία κατασκευαστή) 11 Επιπλέον χαρακτηριστικά (όπως card reader wi-fi να αναφερθούν) 12 Eκτύπωση διπλής όψης 13 Κατανάλωση ενέργειας Να αναφερθεί 14 Ο εκτυπωτής να φέρει σήµανση CE και να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που διαθέτει. 15 Εγγύηση καλής λειτουργίας του εκτυπωτή 2 έτη B. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου MS OFFICE 2010 GR ή νεώτερο που θα παραδοθεί και εγκατασταθεί σε κάθε Η/Υ (Ποσότητα : 7) 2 Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου MS OFFICE PRO 2010 GR ή νεώτερο που θα παραδοθεί και εγκατασταθεί ο σε κάθε Η/Υ (Ποσότητα : 1) 3 Antivirus / Antispyware, Personal Firewall, Antispam, Anti-Phishing, Social Media Scanner, Anti-Theft, Removable Media Control. (Ποσότητα : 9) Να αναφερθεί και ο τύπος της άδειας χρήσης Να αναφερθεί και ο τύπος της άδειας χρήσης Να αναφερθεί και ο τύπος της άδειας χρήσης 4 Λογισμικό δημιουργίας, διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων τύπου pdf (portable document format). Να αναφερθεί και ο τύπος της άδειας χρήσης (Ποσότητα : 1) 11

12 Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 Εγκατάσταση παραμετροποίηση Η/Υ, εκτυπωτών, λογισμικού Να αναφερθεί η τιμή ανά τεμάχιο και ανά είδος εργασίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1. Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους να περιλάβουν φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές απαντημένες με την ίδια σειρά και αρίθμηση και με αντίστοιχες παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια για την τεκμηρίωση των απαντήσεων τους. 2. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 3. Όλα τα ζητούμενα είδη να παραδοθούν στην έδρα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο του Οργανισμού μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνουν οι κατασκευαστές αυτών καθώς τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού. 4. Να παραδοθούν τα επίσημα CD/DVD εγκατάστασης για το λειτουργικό σύστημα και κάθε ζητούμενο λογισμικό ώστε να χρησιμοποιηθούν και για την επανάκτηση προγραμμάτων σε περίπτωση ανάγκης. 5. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και υποδομή για την παροχή συντήρησηςτεχνικής υποστήριξης καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Να αναφερθούν όλα τα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης. 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΔΑ: 7Λ7Φ469ΗΡ8-ΛΤ0 ΑΔΑΜ: 15PROC002684610 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για Η/Υ και περιφερειακά τους εξαρτήματα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19004 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Μηχανογραφικός Εξοπλισμός των Γραφείων του Πράσινου Ταμείου» Το Πράσινο Ταμείο, έχοντας υπόψη τα εξής: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ22Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26641/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα