ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

2 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Απαλλαγή από τη θεώρηση στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων Θεώρηση σε νέο επιτηδευματία (πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη) Δικαιολογητικά Θεώρηση σε παλαιό επιτηδευματία (επόμενες θεωρήσεις) Απαλλαγή από τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 7 2. Διευκρινίσεις περί θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Κατά παρέκκλιση θεώρηση Έντυπα για θεώρηση Τυπικό περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων κατά τη θεώρησή τους Ακύρωση στοιχείων επί παύσης εργασιών ή αδράνειας Υποβολή στοιχείων βιβλίων ισοζυγίων 22 Α. Υποβολή στοιχείων.. 22 Β. Υποβολή Ισοζυγίων.. 23 Γ. Υποβολή βιβλίων Επιτροπές που λειτουργούν στα πλαίσια των διατάξεων του κώδικα 25 2

3 Α. Επιτροπή κρίσης του κύρους των βιβλίων (παρ.5 του άρθρου 30). 25 Β. Επιτροπή λογιστικών βιβλίων (Ε.Λ.Β.) Υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο- ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1284/ (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1082/2.6.03) Φορολογικοί Μηχανισμοί και συστήματα Μεταβίβαση Φορολογικού Μηχανισμού ή συστήματος Αδράνεια Φορολογικού Μηχανισμού Επισημάνσεις Περίπτωση μεταβίβασης επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο εκμεταλλευτή Μεταβολές Απώλεια βιβλιαρίου συντήρησης Επισημάνσεις Πίνακας εγκρίσεων του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σχετικά με τη θεώρηση, κατά διάφορο τρόπο έκδοσης στοιχείων, έκδοση αθεώρητων στοιχείων κλπ Πίνακας γνωστοποιήσεων στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ

4 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ. Εισαγωγή Η 15η Δ/νση (Κ.Β.Σ.), στα πλαίσια της απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες, αλλά και προς τις φορολογικές υπηρεσίες μετά και από τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα οργάνωσής τους (π.χ. TAXIS), συνέταξε το παρόν φυλλάδιο οδηγιών με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. Το περιεχόμενο του φυλλαδίου αυτού περιλαμβάνει με συνοπτικό, απλό, σαφές και κατανοητό τρόπο για τον πολίτη, όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στόχος αυτής της προσπάθειας της Διεύθυνσης ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος μπορεί πλέον πριν την προσέλευσή του στις Δ.Ο.Υ., να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, την ορθή συμπλήρωσή τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία και σπατάλη παραγωγικού χρόνου που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσφορία του και το διαπληκτισμό του με τους υπαλλήλους. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιωάννης Μαρίνης 4

5 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ι. Διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Απαλλαγή από τη θεώρηση στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων. 1.1 Θεώρηση σε νέο επιτηδευματία (πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη) Δικαιολογητικά α) Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου, για εξακρίβωση στοιχείων. β) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό Ταμείο (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ κλπ), (άρθρο 63 παρ.1 του ν.2084/92) (ΦΕΚ 165Α'). γ) Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (άρθρο 4 παρ.1 του ν.2081/92) (ΦΕΚ 154 Α'). δ) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ.) όπου απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ΙΚΑ). Οι ανωτέρω βεβαιώσεις έχουν ισχύ δωδεκάμηνο διάστημα. ε) Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ.12 β' ν.2496/97 σχετικά με καταχώριση στο μητρώο Υπ.Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά με την έναρξη της δραστηριότητας αυτής). στ) Επιπλέον για τη θεώρηση στοιχείων ερευνάται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλονται χρέη απαιτητά και ληξιπρόθεσμα άνω των από: - φόρους (από την επαγγελματική του δραστηριότητα), τέλη, εισφορές, - δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και Πρόστιμα Κ.Β.Σ., - εφόσον ασκείται προηγούμενα ατομικά κάποιο επιτήδευμα, καθώς και βεβαίωση ότι έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, μερισμάτων κλπ. για τις δραστηριότητες αυτές. 5

6 Επί ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών κοινωνιών και αστικών εταιρειών, βεβαίωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των μελών τους. ζ) Τα φορολογικά στοιχεία επί ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων, ΕΠΕ ή Κοινοπραξιών προσκομίζονται και παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον επιτηδευματία ή από τον διαχειριστή νομικού προσώπου ή τέλος από τον πληρεξούσιο, βάσει σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου. 1.2 Θεώρηση σε παλαιό επιτηδευματία (επόμενες θεωρήσεις) Δικαιολογητικά α) Βεβαίωση περί μη οφειλής στα ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κ.λπ), ποσού άνω των β) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο οικείο επιμελητήριο. γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής στον οικείο φορέα ιχθυοσκαλών. Σημείωση : Οι ανωτέρω βεβαιώσεις έχουν ισχύ δωδεκάμηνο διάστημα. δ) Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης στ της παραγράφου 1.1 πλην της φορολογικής ενημερότητας των μελών. ε) Όταν προσκομίζονται τα βιβλία και στοιχεία για θεώρηση από τρίτο πρόσωπο πρέπει στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου εξουσιοδοτούμενου ή πληρεξουσίου προσώπου και αφού υπογραφεί από τον επιτηδευματία τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης. 6

7 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1.3 Απαλλαγή από τη θεώρηση Α) Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1166/ (με την οποία κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις, όλων των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων, που ίσχυσαν μέχρι ), όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/ Από με την Α.Υ.Ο.Ο /327/0015/ΠΟΛ. 1166/ (ΦΕΚ 728/Β / ) όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο /550/0015/ΠΟΛ. 1083/ απαλλάσσονται υποχρεωτικά από τη θεώρηση στοιχείων οι ακόλουθες κατηγορίες υπόχρεων, με τις οριζόμενες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις: α) Το Δημόσιο, τους Δήμους, τις κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών. β)β1. Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο ( ). 2. Μέσος όρος προσωπικού πενήντα (50) ατόμων και άνω. Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ εξουσιοδότηση του, εκτός από τα αναφερόμενα κατωτέρω στη παράγραφο 2 της παρούσας. 7

8 β2. Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ένα ( ). 2. Μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω. β3. Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των εννιακοσίων χιλιάδων ( ). 2. Μέσο όρο προσωπικού δέκα (10) άτομα και άνω. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β2 και β3 απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1, με τις εξαιρέσεις τους και με επί πλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό. γ) Οι μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς κατ αναλογία των οριζομένων στην Α.Υ.Ο /961/ΠΟΛ.1273/ (ΦΕΚ Β 923). δ) Τα ΚΤΕΛ για τις αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. ε) Οι εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ. 120/97 στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς. στ) Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του. 8

9 ζ) Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή, για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1 με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, προς το κοινό. Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν παράλληλα και άλλους κλάδους, για τους οποίους δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης. η) Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής τους. 2. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση με εξαίρεση για τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 της παρούσας. α) Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός εάν εμπίπτουν στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 της παρούσας). β) Τα δελτία κίνησης (άρθρο 13 Κ.Β.Σ.). γ) Τα στοιχεία των ΚΑΖΙΝΟ που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο /1226/ΠΟΛ. 1292/ (ΦΕΚ 982 Β ). δ) Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων. 3. α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εκτός του Δημοσίου, και των ΝΠΔΔ, πριν την εφαρμογή της υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη Δ.Ο.Υ. της έδρας, κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφουν κατά εγκατάσταση τα είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα βάση της παρούσας. Επιπλέον στην κατάσταση αυτή θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση, έχει τις προϋποθέσεις του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού (50 ατόμων και άνω, 25 ατόμων και άνω, 10 ατόμων και άνω) για τις υποπεριπτώσεις βι, β2 και β3 της περίπτωσης β της παραγράφου 1 της παρούσας. Η περίπτωση β2 κατ ουσίαν απορροφάται από την περίπτωση β3 (ακαθάριστα έσοδα και μέσος όρος προσωπικού 10 άτομα και άνω). 9

10 β) Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και η ένδειξη, «κατατέθηκε όμοιο» θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία. γ) Για κάθε πλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται αθεώρητο και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων. δ) Κατά την υποβολή της κατάστασης της ανωτέρω περίπτωσης α, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. και τίθεται σχετική ένδειξη επί των αντιτύπων της κατάστασης. Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται η παρούσα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο την εφαρμογή της υπόψη απόφασης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β ). ε) Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να υποβάλλεται με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (FAX ή με συστημένη επιστολή). Στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της κατάστασης, η οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται επί πλέον ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, η επιχείρηση εντάσσεται άμεσα στις διατάξεις της παρούσας. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της κατάστασης υποχρεούται, να την πρωτοκολλήσει και να προβεί άμεσα σε έλεγχο για την διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που τίθενται από τις ως άνω διατάξεις (παρ. 8 άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.). Υποχρεούται επίσης να γνωστοποιεί στην επιχείρηση σε εύλογο χρονικό διάστημα με έγγραφό που θα αποστέλλεται με FAX ή ταχυδρομικά επί αποδείξει, τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβαλλόμενης κατάστασης καθώς και την υπαγωγή της ή μη κατά περίπτωση στη ρύθμιση αυτή, λόγω ύπαρξης 10

11 ή μη χρεών. Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην κατάσταση το έγγραφο αυτό καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της (απόδειξη FAX:Ο.Κ., απόδειξη συστημένης επιστολής), τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, θα φυλάσσονται και θα επιδεικνύονται με την κατάσταση στον έλεγχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. στ) Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω κατάστασης γνωστοποίησης ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων. 4. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003». Φορολογικά στοιχεία που φέρουν προεκτυπωμένες τις ενδείξεις «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999», «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002» θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησης του αποθέματός τους. 5. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για δύο συνεχόμενες χρήσεις οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, με την έναρξη του νέου διαχειριστικού έτους και κατά παράταση από την εικοστή πρώτη του πρώτου μήνα της νέας διαχειριστικής περιόδου. 6. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία, για τα οποία ορίζεται θεώρηση, θεωρημένα, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα αυτού που απώλεσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. 7. α) Επιτηδευματίες στους οποίους γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε της παρ. 3 της παρούσας, η μη υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη λήψη της σχετικής γνωστοποίησης. 11

12 β) Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους αθεώρητα. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων (α, β), ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη συνέχιση της υπόψη απόφασης για περιορισμένο χρόνο εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β ). 8. Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. 9. Αποφάσεις προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων ή στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/ (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ της παραγράφου 1 Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, Όλα τα φορολογικά στοιχεία Περίπτωση α Ν.Π.Δ.Δ. που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. β1. Κατηγορία Όλα τα φορολογικά στοιχεία 1. Ακαθάριστα Περίπτωση β επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 της Απόφασης (εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π.) έσοδα άνω των ευρώ 2. Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα και άνω β2. Κατηγορία επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/ για νομοτεχνική παράθεση, λόγω της κωδικοποίησης υφισταμένων διατάξεων (της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999) οι οποίες ισχύουν μέχρι 30/6/2002. Από 1/7/2002 καλύπτεται από την κατωτέρω περίπτωση β3. διαχειριστικής περιόδου β3. Κατηγορία επιτηδευματιών που εντάσσονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου Ως ανωτέρω (υποπερίπτωση β1) με επιπλέον εξαίρεση τις Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ. 1. Ακαθάριστα έσοδα άνω των ευρώ 2. Μέσο όρο προσωπικού 10 άτομα και άνω 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μεταφορείς Φορτωτικές, αποδείξεις μεταφοράς Τήρηση υποχρεωτικά ή και διορθωτικά σημειώματα προαιρετικά ημερολογίου μεταφοράς ΚΤΕΛ Αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. Εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ. Εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και Εφόσον έχουν ενταχθεί 120/1997 (ναυσιπλοϊα) αποδείξεις μεταφοράς στο σύστημα του Υ.Ε.Ν. ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων Επιτηδευματίες που τηρούν Όλα τα στοιχεία αξίας που Υποχρεωτική αναγραφή πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του καλύπτονται από εγγραφές στα στα πρόσθετα βιβλία, του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. πρόσθετα βιβλία α/α και της αξίας του φορολογικού στοι-χείου, μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας από την έκδοσή του. Επιτηδευματίες που τηρούν Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται Υποχρεωτική τήρηση του υποχρεωτικά βιβλίο αποθήκης ως στην ανωτέρω υποπερίπτωση β1 με βιβλίου αποθήκης ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή επί πλέον εξαίρεση τις Α.Λ.Π. και προς την εισαγωγή και Α.Π.Υ. εξαγωγή έστω και για ένα κλάδο Μεταφορικά γραφεία (όχι οι Όλα τα στοιχεία του άρθρου 16 Να τηρούν υποχρεωτικά διαμεταφορείς) (φορτωτικές κ.λ.π.) τη θεωρημένη κατάσταση του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι και να καταχωρούν σ αυτήν τον α/α της φορτωτικής ως και το κόμιστρο εντός της επομένης. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ της παραγράφου 1 Περίπτωση γ Περίπτωση δ Περίπτωση ε Περίπτωση στ Περίπτωση ζ Περίπτωση η 14

15 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ B) ΑΡΘΡΟ 19 του Π.Δ. 186/92 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3052/2002 και ισχύει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ.1271/ Με τις διατάξεις αυτές ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν από τη χρησιμοποίησή τους τα παρακάτω βιβλία, ως εξής: Α. Σε χειρόγραφη τήρηση βιβλίων 1. Το βιβλίο αγορών. 2. Το βιβλίο εσόδων εξόδων. 3. Τα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών, περιλαμβανομένου και του ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού το γενικό καθολικό και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλου συναλλαγών. 4. Το βιβλίο αποθήκης. 5. Το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. 6. Τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία του άρθρου 10. Επίσης θεωρούνται τα πρόσθετα και ειδικά βιβλία που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις (Α.Υ.Ο.) που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση νόμου. 7. Το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων. Β. Σε μηχανογραφική τήρηση βιβλίων 1. Η μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών (Κωδικός θεώρησης TAXIS 286). 2. Η μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων εξόδων (Κωδικός θεώρησης TAXIS 287). 3. Το ισοζύγιο γενικού αναλυτικών καθολικών (Κωδικός θεώρησης TAXIS 275). 4. Το CD ROM του βιβλίου αποθήκης (Κωδικός θεώρησης TAXIS 276). Διευκρινίζεται ότι, οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν θεωρήσει CD ROM «Μηνιαίας Κατάστασης Βιβλίου αποθήκης» (Κωδικός θεώρησης TAXIS 277), η οποία δεν ορίζεται πλέον με τις νέες διατάξεις, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν από 1/1/2003 για την 15

16 εγγραφή των δεδομένων του βιβλίου αποθήκης, χωρίς την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης. 5. Το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. 6. Τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία του άρθρου 10. Περιλαμβανομένων και των πρόσθετων και ειδικών βιβλίων που προβλέπονται από Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση νόμου. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1027/ παρέχεται η δυνατότητα από 1/1/2003 τα δεδομένα των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, α) «Αποθήκευσης» (Άρθρο 10 παρ. 5 περ. ηβ ), β) «Κίνησης Οχημάτων» (Άρθρο 10 παρ. 5 περ. ιη ), και γ) «Προσωρινής Εναπόθεσης» (Α.Υ.Ο /ΠΟΛ. 1100/ ), να εγγράφονται σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM τεχνολογίας WORM) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν αντί της εκτύπωσης αυτών σε θεωρημένα έντυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 6 του Κ.Β.Σ. 7. Το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεμάτων. 2. Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές καταργείται από 1/1/2003 η θεώρηση σε μηχανογραφική τήρηση βιβλίων: α) του βιβλίου αγορών και εσόδων εξόδων. Αντί αυτών θεωρείται η μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών και εσόδων εξόδων αντίστοιχα. Λόγω της έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής και για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων των καταστάσεων αυτών στα ήδη θεωρημένα και μη χρησιμοποιηθέντα μηχανογραφικά έντυπα του βιβλίου αγορών και εσόδων εξόδων, μέχρι την εξάντληση τους χωρίς την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης. β) των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών, περιλαμβανομένου και του ημερολογίου εγγραφών ισολογισμού, του ημερήσιου ισοζυγίου (Main Courante) ξενοδοχείων, του γενικού καθολικού και του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών. Αντί αυτών θεωρείται ισοζύγιο γενικού αναλυτικών καθολικών. Η μη θεώρηση των ανωτέρω βιβλίων της περίπτωσης β προβλεπόταν και από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2002 από

17 γ) του βιβλίου αποθήκης. Αντί αυτού θεωρείται ο οπτικός δίσκος (CD ROM) του βιβλίου αποθήκης. Η μη θεώρηση του βιβλίου αποθήκης και η εγγραφή των δεδομένων σε θεωρημένο CD προβλεπόταν και από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2002 από Επίσης καταργείται η θεώρηση ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά): α) του μητρώου παγίων. Η κατάργηση της θεώρησης του μητρώου παγίων καταλαμβάνει και το μητρώο παγίων της χρήσης που λήγει την , δεδομένου ότι η προθεσμία ενημέρωσης και θεώρησης αυτού λήγει μετά την (ημερομηνία ισχύος της διάταξης αυτής). Σημειώνεται ότι το μητρώο παγίων συνεχίζει να τηρείται θεωρημένο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι συνενωμένο με άλλα θεωρημένα βιβλία π.χ. «Βιβλίο επενδύσεων Μητρώο παγίων». β) του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου (εκτός του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών το οποίο εξακολουθεί να τηρείται θεωρημένο). Λόγω της έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής, παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα ήδη θεωρημένα και μη χρησιμοποιηθέντα έντυπα του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου, ως βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών μέχρι εξαντλήσεως αυτών, χωρίς την υποβολή σχετικής γνωστοποίησης. γ) των καταστάσεων απογραφής, εκτός των καταστάσεων ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων (όπως αυτά προσδιορίζονται από την παράγραφο του Ε.Γ.Λ.Σ.) ιδίων και τρίτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από και καταλαμβάνει και τις καταστάσεις απογραφής της , δεδομένου ότι, η προθεσμία σύνταξης και θεώρησης αυτών λήγει μετά την (ημερομηνία ισχύος της διάταξης αυτής). δ) των βιβλίων πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και του βιβλίου μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών και των βιβλίων πρακτικών συνελεύσεων και διαχείρισης των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. 17

18 Η μη θεώρηση των βιβλίων της περίπτωσης αυτής προβλεπόταν από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1167/2002, από Επίσης η μη θεώρηση του βιβλίου μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών προβλεπόταν και από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/2000 από Τέλος σημειώνεται ότι καταργείται και τυπικά η θεώρηση του ημερολογίου μεταφοράς των αγροτών, του οποίου η τήρηση έχει ήδη καταργηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 9 του Ν. 2753/

19 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 2. Διευκρινίσεις περί θεώρησης βιβλίων και στοιχείων Α) Δεν απαιτείται η θεώρηση νέων βιβλίων και στοιχείων και τίθενται μόνο τα νέα στοιχεία του επιτηδευματία με σφραγίδα στις εξής περιπτώσεις: 1. Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και αντίστροφα με τροποποίηση του καταστατικού, μετατροπή Α.Ε. σε ΕΠΕ και αντίστροφα με βάση τις διατάξεις του ν. 2190/1920, καθώς και επί μετατροπής προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/20 (Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1255/00) 2. Αλλαγή επωνυμίας. 3. Αλλαγή διεύθυνσης οποιασδπήποτε επαγγελματικής εγκατάστασης ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σημείωση : Μετά την στα φορολογικά στοιχεία θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. με εννέα ψηφία. Στους παλιούς Α.Φ.Μ. θα προστεθεί ως πρώτο ψηφίο το μηδέν (0), ο νέος Α.Φ.Μ. μπορεί να τίθεται με σφραγίδα. Β) O Προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί σε εξαιτερικές περιπτώσεις να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων όταν ο επιτηδευματίας δεν έχει εκπληρώσει φορολογικές του υποχρεώσεις, πάσης φύσεως, αν δεν παράσχει ασφάλεια μέχρι του ποσού των ή εγγραφή πρώτης υποθήκης σε ακίνητο ή εγγυητική επιστολή σε Τράπεζα. 19

20 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 3. Κατά παρέκκλιση θεώρηση Κατ' εξαίρεση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.: Α) Μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη θεώρηση περιορισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Β) Επίσης με απόφασή του μπορεί να θεωρήσει βιβλία και περιορισμένο αριθμό στοιχείων σε επιτηδευματίες που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά μη φορολογικά χρέη, (χρέη σε Ασφ/κά Ταμεία, Επιμελητήρια, κ.λπ), με σχετική έγγραφη αναγγελία στα αρμόδια, για τα χρέη αυτά πρόσωπα. 4. 'Εντυπα για Θεώρηση ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1 Το έντυπο αυτό είναι χρώματος ΛΑΔΙ και αποτελείται από δύο (2) φύλλα. Στο δεύτερο φύλλο αυτού περιλαμβάνονται, πλήρεις και εμπεριστατωμένες οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Το έντυπο αυτό μπορεί να χορηγηθεί και μέσω της νέας Υπηρεσίας (TAXIS phone) μετά από κλήση από συσκευή FAX του τηλεφώνου

21 ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ 5. Τυπικό περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων κατά τη θεώρησή τους Α) ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Χειρόγραφα) ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφα ή με "σφραγίδα". ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (π.χ. Δελτίο Αποστολής) Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία. (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, δ/νση, Δ.Ο.Υ, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.έδρας). Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφη ή έντυπη ή με σφραγίδα. ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με ενδείξεις γραμμάτων (Α, Β, Γ, κ.λπ) ή αριθμών (01, 02, 03 κ.λπ) ή μέχρι τεσσάρων συνδυασμών αυτών εντύπως ή με σφραγίδα. Β) ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟΧΕΙΑ (Μηχανογραφικά). ΒΙΒΛΙΑ: - Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση. ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ως ανωτέρω. Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση (αρίθμηση θεώρησης) εντύπως. ΣΕΙΡΕΣ: μηχανογραφικού πακέτου όταν χρησιμοποιούνται παραπάνω του ενός εκτυπωτές, ως ανωτέρω (ένδειξη σειράς - γράμμα ή αριθμός). 6. Ακύρωση στοιχείων επί παύσης εργασιών ή αδράνειας Για τα βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση ακύρωσής τους με την διακοπή εργασιών ή λόγω αδράνειας. Αντίθετα στην περίπτωση οριστικής παύσης προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που έχουν θεωρηθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (εκδοθεί) για ακύρωση. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αδράνειας που διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο. 21

22 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ 7. Υποβολή στοιχείων βιβλίων - ισοζυγίου Α. Υποβολή Στοιχείων Οι επιτηδευματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κώδικα που τηρούν ή την τυχόν απαλλαγή τους, υποχρεώνονται να υποβάλλουν μέχρι την τριακοστή (30 η ) Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα στοιχεία που εξέδωσαν ή έλαβαν για επαγγελματικές συναλλαγές πάνω από 300 που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σημειώνεται ότι, ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2002 που λήγει την τριακοστή 30η Σεπτεμβρίου 2003, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, προσαρμόζεται ως εξής: Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3. Μέχρι την 7η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6. Μέχρι την 14η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9. Μέχρι την 21η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμες ημέρες, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα. Έντυπα χρώματος λευκού 1) Ε.407 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. 2) Ε.408 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. Στην πίσω σελίδα των εντύπων περιλαμβάνονται πλήρεις οδηγίες συμπλήρωσης. Σημείωση : Όσοι τηρούν μηχανογραφικά τα βιβλία τους υποβάλλουν τα στοιχεία με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Για τους τηρούντες βιβλία Β ή Α κατηγορίας μηχανογραφικός η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται από (καταστάσεις που υποβληθούν από το 2004 και εφεξής). Εξαιρετικά για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (μηχανογραφικά), δεδομένου ότι, οι χονδρικές τους πωλήσεις είναι περιστασιακές, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται μόνο για την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης «προμηθευτών» (στοιχεία αγορών), ενώ η συγκεντρωτική κατάσταση «πελατών» (στοιχεία χονδρικών πωλήσεων), μπορεί να υποβάλλεται χειρόγραφη ή εκτυπωμένη. 22

23 Επίσης υποβάλλονται: Αντίτυπα του δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων στις Δ.Ο.Υ., των αντισυμβαλλομένων, εφόσον είναι επιτηδευματίες. Από 1/1/2003 (για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2003 και στο εξής) καταργείται η υποχρέωση υποβολής αντιτύπων των δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων και αντί αυτών, από το 2004 (μέχρι 30/9/2004 και εφεξής) θα υποβάλλονται καταστάσεις στη Δ.Ο.Υ. του υποχρέου (άρθρο 4 παρ. 9 του ν. 3052/2002). Όταν τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά οι καταστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων ή με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Β. Υποβολή Ισοζυγίων Όλοι οι επιτηδευματίες της τρίτης κατηγορίας υποβάλλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα, από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα από του υπόχρεους που τηρούν μηχανογραφικά τα βιβλία τους. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων χρήσης 2002 ισχύουν αναλόγως και για το ισοζύγιο που υποβάλλεται μέχρι την τριακοστή Σεπτεμβρίου 2003 για τη χρήση 1/1-31/12/2002. Έντυπα ΙΣΟΖΥΓΙΟ (Έντυπο-υπόδειγμα Εγκ. ΠΟΛ.1107/1997) ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (Υπόδειγμα Εγκ. ΠΟΛ.1107/1997) 23

24 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ Γ. Υποβολή Βιβλίων Επίσης υποβάλλονται: α) Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους Αντίτυπο των μερίδων αποθετών του βιβλίου αποθήκευσης (στον αρμοδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ). Αντίτυπο μερίδων του βιβλίου μεριδολογίων γιατρών (στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ). Αντίτυπο του βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης ή των μερίδων των παραληπτών (στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.). Από 1/1/2003 (για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2003 και στο εξής) καταργείται η υποχρέωση υποβολής αντιτύπου του βιβλίου μεριδολογίου γιατρών και αντιτύπων των μερίδων αποθετών του βιβλίου αποθήκευσης και αντί αυτών το 2004 (μέχρι 30/9), θα υποβληθούν καταστάσεις (άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 3052/2002). Όταν τα ανωτέρω βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά οι καταστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες της περίπτωσης 7Α για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων χρήσης 2002 ισχύουν αναλόγως και για τα αντίτυπα των ανωτέρω βιβλίων της χρήσης 1/1 έως 31/12/2002. Έντυπα υποβολής χρώματος λευκού (όπως ισχύουν για το 2003) 1) Ν.301 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. 2) Ν.306 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ. 3) Ν.301 (Τροποποιούμενο αναλόγως για το βιβλίο Προσωρινής εναπόθεσης). β) Μέχρι την 15η ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη του Ημερολογιακού διμήνου, μήνα. Αντίγραφο του ημερολογίου διαφημίσεων. (στη Δ.Ο.Υ. της έδρας). Επι μηχανογραφικής τήρησης υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 24

25 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κ.Β.Σ. 8. Επιτροπές που λειτουργούν στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα. Α. Επιτροπή κρίσης του κύρους των βιβλίων (παρ. 5 του άρθρου 30). Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργεί από 1/1/2003 μία (1) Επιτροπή για την κρίση των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που ελέχθηκαν από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3052/2002) και από την ίδια ημερομηνία παύουν να ισχύουν οι λοιπές Επιτροπές που ορίζονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις για την κρίση του Κύρους των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών, που ελέγχονται από τις ΔΥΟ, ΠΕΚ και ΤΕΚ. Αρμοδιότητα - Διαδικασίες Η επιτροπή αυτή αποφαίνεται για το κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών της τρίτης κατηγορίας, μετά από σχετική αίτηση του επιτηδευματία που υποβάλλεται στον προϊστάμενο του ΕΘΕΚ εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του ειδικού σημειώματος ελέγχου. Ένδικα μέσα επί της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για τον προϊστάμενο του ΕΘΕΚ, δεν ασκείται προσφυγή επ' αυτής αλλά επί των φύλλων ελέγχου. 25

26 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κ.Β.Σ. Β. Επιτροπή λογιστικών βιβλίων (Ε.Λ.Β.) Λειτουργούν δύο επιτροπές: α) Στην Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών και β) στην έδρα Περιφερειακής Δ/νσης της Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται μόνο οι υποθέσεις των επιτηδευματιών που έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά διαμερίσματα Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης. Αρμοδιότητες : Η κάθε επιτροπή αποφαίνεται: Α) Μετά από αίτηση του επιτηδευματία α) Για την απαλλαγή ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου. β) Για την αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων. γ) Για τον χαρακτηρισμό του επιτηδευματία ως πωλούντος αγαθά ή παρέχοντος υπηρεσίες. δ) Για τον καθορισμό της έννοιας είδους. Β) Μετά από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Για την επαύξηση των υποχρεώσεων του επιτηδευματία που έτυχε μερικής ή ολικής απαλλαγής από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου. Διαδικασία: Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιτηδευματία στον προϊστάμενο ΔΟΥ της έδρας του, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 4 του Π.Δ. 186/92 (όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3052/2002). Δηλαδή πέντε μήνες από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται ή κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση των υποχρεώσεων ή η απαλλαγή και πέντε μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για την αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων. Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και προκειμένου για αλλαγή μεθόδου αποτίμησης για τα αποθέματα λήξης της ίδιας 26

27 διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση ε, υποβάλλεται αίτηση από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων μέχρι τον ενδέκατο μήνα και η απόφαση έχει εφαρμογή από την έναρξη της μεθεπόμενης διαχειριστικής περιόδου. Ένδικα μέσα. Αίτηση θεραπείας που υποβάλλεται από τον επιτηδευματία στην αρμόδια Ε.Λ.Β εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της αρχικής απόφασης ή της απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας. 27

28 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 9. Υποχρέωση χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/ (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/ ). ΓΕΝΙΚΑ Το νέο μέτρο έκδοσης, σήμανσης και φύλαξης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που καθιερώθηκε, από 1/1/2003, με την Α.Υ.Ο.Ο /913/0015/ΠΟΛ. 1284/ , καταλαμβάνει όλα τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά (με Η/Υ) είτε προβλέπεται θεώρηση είτε δεν προβλέπεται θεώρησή τους από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή από αποφάσεις και ανεξάρτητα του σκοπού για τον οποίο εκδίδονται (χονδρικές πωλήσεις, λιανικές, διακίνηση, επιστροφές αγορές από μη υπόχρεους και επί αρνήσεως έκδοσης στοιχείου, επιδοτήσεων, εσόδων κ.λπ.) καθώς και ανεξάρτητα αν παραλήπτες των σημαινόμενων στοιχείων είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα (Δημόσιο, Ν,Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ., αγρότες, ιδιώτες και λοιπά). 1. Με την Α.Υ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ. 1082/ , με την οποία συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε η Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/ , καθορίσθηκε η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου ως ακολούθως: «Α) Νομικά Πρόσωπα (ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) Μέχρι την 31 η Αυγούστου 2003» «Β) Ανώνυμες εταιρείες Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2,3 Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5,6 Μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7,8,9 Μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0» 28

29 Γ) Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2003 Δ) Επιτηδευματίες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Β1 (ακαθάριστα έσοδα από ευρώ και Μ.Ο. προσωπικού 50 άτομα και άνω) της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/ και έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο της απαλλαγής από την θεώρηση φορολογικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και οι περιπτώσεις των επιτηδευματιών οι οποίοι: επιλέξουν ΕΑΦΔΣΣ με δικτυακή θύρα επικοινωνίας (ΕΘΕΔ). χρησιμοποιούν και φορητά υπολογιστικά συστήματα έκδοσης στοιχείων (π.χ. επί αυτοκινήτου). διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) με λειτουργικό σύστημα ή και λογισμικό έκδοσης στοιχείων μη συμβατό με πιστοποιημένα λογισμικά συνεργασίας με φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) των περιπτώσεων και της παραγράφου 3.2. της απόφασης /366/0015/ΠΟΛ. 1257/ (ΦΕΚ 1489/Β /2002). Θα θεωρούνται εμπρόθεσμες και μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2003 οι παραγγελίες για μηχανισμούς που θα εγκριθούν μετά την ημερομηνία αυτή, στις περιπτώσεις των συστημάτων επιχειρήσεων που διενεργούν πωλήσεις επί αυτοκινήτου και λειτουργικών συστημάτων DOS ή Windows πριν το Απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), έστω και εάν αυτά εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, οι παρακάτω κατηγορίες υποχρέων : Α) Το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Β) Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και από σχετικές αποφάσεις. 29

30 Γ) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Δ) Τραπεζικά - Πιστωτικά Ιδρύματα Ε) Οι εκμεταλλευτές των πλοίων του π.δ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και αποδείξεις μεταφοράς. 3. Εξαιρούνται από την παρούσα απόφαση, τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ), ως εξής : A) Εισιτήρια θεαμάτων Β) Τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων των ΚΤΕΛ, λεωφορείων, σιδηροδρόμων και αεροπλάνων, όταν εκτελούν μεταφορές. Γ) Τα στοιχεία του άρθρου 12 παράγραφος 16 και του άρθρου 13 παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ). 4. Όσοι από τους ανωτέρω επιτηδευματίες δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, όπως ισχύει, λόγω μη ύπαρξης στην αγορά, από μέχρι ένα μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των μηχανισμών αυτών, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη στοιχείων, πρέπει στο χρονικό αυτό διάστημα να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή τον εγκεκριμένο τύπο της ΕΑΦΔΣΣ που επιθυμούν για να αποφύγουν τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο για τη μη έγκαιρη συμμόρφωσή τους. Η παραγγελία της ΕΑΦΔΣΣ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλότυπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος της ΕΑΦΔΣΣ και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, (που δεν μπορεί να υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης κατά περίπτωση). 30

31 Μέχρι την παράδοση της ΕΑΦΔΣΣ, από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία με τον τρόπο που τα εξέδιδε πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσής του για τη χρησιμοποίηση της ΕΑΦΔΣΣ. Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεσή του ΕΑΦΔΣΣ για πώληση. Ειδικά οι επιτηδευματίες της περίπτωσης Β «Ανώνυμες εταιρείες» της παραγράφου 1, πρέπει να έχουν παραγγείλει εγκεκριμένο τύπο ΕΑΦΔΣΣ και να κατέχουν θεωρημένο δελτίο παραγγελίας το αργότερο: Μέχρι την 30η Ιουνίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3 Μέχρι την 10η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6 Μέχρι την 21η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9 Μέχρι την 31η Ιουλίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο α. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατάστασης, θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερών από την ημέρα αγοράς). Κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ) καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων, που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης, των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. 5 β. Στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας ΕΑΦΔΣΣ τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται από την κάθε ΕΑΦΔΣΣ, θα είναι ιδιαίτερης σειράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α ). 31

32 5 γ. Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της ΔΟΥ και η ένδειξη «Κατατέθηκε Όμοιο» θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία. 5 δ. Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται μέσω της χρήσης ΕΑΦΔΣΣ και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη ΔΟΥ της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων. 5 ε. Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ, οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β ). 6. α. Σε περίπτωση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και μέχρι την επαναλειτουργίας της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ΕΑΦΔΣΣ, εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση - γνωστοποίηση εντός δεκαημέρου από την επαναλειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, η οποία περιλαμβάνει τα είδη, τις σειρές και τους αύξοντες αριθμούς έναρξης και λήξης της αρίθμησης των στοιχείων που εκδόθηκαν μηχανογραφικά, χωρίς την χρήση ΕΑΦΔΣΣ. 32

33 Στην περίπτωση αυτή αντί της Συμβολοσειράς Σήμανσης αναγράφεται η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ». β. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης γνωστοποίησης αυτής, αποστέλλεται σε όλους τους λήπτες των αθεώρητων αυτών στοιχείων. γ. Για την μη υποβολή της δήλωσης γνωστοποίησης της περίπτωση αυτής από τον υπόχρεο, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί αθεώρητων στοιχείων. 7. α. Για όσα στοιχεία εκδίδονται και σημαίνονται με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, ως στελέχη αυτών λογίζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία, που ορίζονται με τις διατάξεις τις παραγράφου 3.3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ1257/2002 (ΦΕΚ 1489 Β / ). β. Κάθε αδυναμία αναπαραγωγής των διαφυλασσομένων αρχείων που ορίζονται με τις παραγράφους 3 και 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών ΑΥΟΟ ΠΟΛ1257/2002 (ΦΕΚ 1489 Β / ), λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων. 33

34 10. Φορολογικοί Μηχανισμοί και Συστήματα 10.1 Μεταβίβαση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) (ισχύς από 1/1/2003) Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η μεταβίβαση μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού ή άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα. 2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις: α) από χρήστη επιτηδευματία ή κάτοχο σε επιτηδευματία πωλητή μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. β) από επιτηδευματία πωλητή μεταπωλητή (Dealer) σε άλλη επιτηδευματία επίσης πωλητή μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. γ) από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επιτηδευματία πωλητή μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. 3. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός μηχανισμός μεταβιβάζεται από τον πωλητή μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία χρήστη με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολογοποιημένος). 4. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντιτύπου παραστατικού που αφορά μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις: α) Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη). 34

35 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ β) Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ επάγγελμα πωλητές φορολογικών μηχανισμών για τις πωλήσεις φορολογικών μνημών, που διενεργούν σε άλλους κατ επάγγελμα πωλητές μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών. ΙΙ. Μεταβίβαση Φορολογικού Μηχανισμού χωρίς αντικατάσταση της παλαιάς Φορολογικής Μνήμης με νέα. 1. Αυτοπαράδοση Επιτρέπεται η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού χωρίς να έχει προηγηθεί αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με νέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις που δεν πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της μεταβίβασης πώλησης. 1.1.Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο. 1.2.Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσης εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος) και εφόσον το μέλος αυτό δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία. ΙΙΙ. Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. 2.1.Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση διάσπαση - απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, δεδομένου ότι δεν θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβαση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής Σε περίπτωση μεταβίβασης μη χρησιμοποιηθέντος φορολογικού μηχανισμού, του οποίου η φορολογική μνήμη αποδεδειγμένα δεν περιέχει ημερήσια ή αθροιστικά σωρευτικά δημοσιονομικά δεδομένα συναλλαγών. 35

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1076661/370/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Β - Α ΠΟΛ: 1099 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Σ υ ν ο π τ ι κ ά Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΡΑΤΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΚΕΡΔΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ»

ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βιβλία Επιτηδευματιών Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλία Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1048730/373/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.: 1081

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. Γ.Γ.Δ.Ε. 23-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές) Τμήμα Β Υποσύστημα Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. - Taxis Ομάδα Εφοριακών 1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Σ. Παππά Μ. Κοτρότσου Τηλέφωνο : 210 3610030-65 210 3375885-6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2007 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1096872/646/0015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Β 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11755/print/printer Σελίδα 1 από 5 ΠΟΛ.1003/3.1.2011 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212 Α/17.12.2010) Αθήνα, 03.01.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Α.Μ. 6960 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ 1039/2014 ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)

«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012) «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1 2 3 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, Μαΐου 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013 και τον Ν. 4254/2014, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1006/31.12.2013 Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ΠΟΛ 1006/2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-3- 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρ. 12833 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα