Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.4 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006"

Transcript

1 Ενισχύσεις Natura 2000 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις Natura 2000 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iv) και 46 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 224 ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κίνητρα σε ιδιώτες δασοκτήµονες (Ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους, και µισθωτές των ιδιόκτητων αυτών εκτάσεων) για την λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθµιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη, εφ όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ και για την διευθέτηση συγκεκριµένων προβληµάτων που απορρέουν από την εφαρµογή τους. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η διαφύλαξη, συντήρηση και αποκατάσταση µιας επαρκούς ποικιλίας και έκτασης βιοτόπων και οικοτόπων για όλα τα είδη της άγριας πτηνοπανίδας και η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών φωλεοποίησης και αναπαραγωγής των ειδών του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ. Η στήριξη ετησίως και ανά εκτάριο δάσους σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους, για να αντισταθµίσει το κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα εξαιτίας των περιορισµών στη χρήση των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων, που οφείλονται στην εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ στη συγκεκριµένη περιοχή. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαιούχοι του Μέτρου θα είναι ιδιώτες δασοκτήµονες δασών ή ενώσεις τους και παράλληλα αναλαµβάνουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις: α) Να τηρούν σε ολόκληρη την εκµετάλλευση τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήµατα III και IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003. β) Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγµατοποιούν εξουσιοδοτηµένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. 461

2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ Ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται στο δίκτυο Νatura 2000, στα πλαίσια εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των οδηγιών 79 / 409 /EOK και 92 /43 / EOK και έχουν εκδοθεί τα σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα ή ΚΥΑ για τον χαρακτηρισµό και την προστασία τους, καθώς και σε περιοχές Natura, για τις οποίες υπάρχει εγκεκριµένη ειδική περιβαλλοντική µελέτη (ΕΠΜ), αλλά όχι ακόµη νοµοθετήµατα κήρυξής τους σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από αυτό το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, στις οποίες ενδιαιτούν είδη για τα οποία υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξαιτίας των φετινών δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, που είχαν σαν αποτέλεσµα µια τεράστια οικολογική καταστροφή πολύτιµων δασικών οικοσυστηµάτων, στην επιλεξιµότητα των εκτάσεων θα δοθεί προτεραιότητα στις πληγείσες περιοχές. Συγκεκριµένα το Μέτρο θα εφαρµοστεί στις παρακάτω περιοχές του Πίνακα 1: Πίνακας 1: Περιοχές Natura 2000 µε εγκεκριµένες ΕΠΜ και κήρυξη σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε το ν. 1650/86 που θα εφαρµοστεί το Μέτρο. Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA GR Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου (Ακρ. Γεράκι Κέρι) και Νησίδες Μαραθονήσι και Πελούζο (ΤΚΣ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΜ Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου ΑΡ. Π ή ΑΡ. ΦΕΚ ΦΕΚ 906/ / Τροποποίηση ΦΕΚ 1272/ / GR ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ ΕΣ (ΤΚΣ) Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου ΦΕΚ 906/ / GR ΝΗΣΙ ΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ & ΑΡΠΙΙΑ (ΖΕΠ) 4 GR ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΤΚΣ) 5 GR ΝΗΣΙΑ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΙΠΕΡΙ, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΝΗΣΙ ΕΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΗΣΟΙ Α ΕΛΦΟΙ, ΛΕΘΟΥΣΑ, ΓΑΙ ΟΥΡΟΝΗΣΙΑ 6. GR ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑ Α - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΚΣ) Κόλπος Λαγανά Ζακύνθου Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Λίµνες Κορώνεια Βόλβη, Μακεδονικά Τροποποίηση ΦΕΚ 1272/ / ΦΕΚ 906/ / Τροποποίηση ΦΕΚ 1272/ / ΚΥΑ 23537/ ΦΕΚ 621/ / ΚΥΑ 23537/ ΦΕΚ 621/ / ΚΥΑ 6919/ ΦΕΚ 248/ /

3 Τέµπη και τους 7. GR ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΚΣ) 8. GR ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ Λίµνες Κορώνεια Βόλβη, Μακεδονικά Τέµπη και τους Λίµνες Κορώνεια Βόλβη, Μακεδονικά Τέµπη και τους ΚΥΑ 6919/ ΦΕΚ 248/ / ΚΥΑ 6919/ ΦΕΚ 248/ / GR ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ (ΤΚΣ) 10. GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΙΝ ΟΥ (ΤΚΣ) 11. GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΠΙΝ ΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΚΣ) 12. GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ (ΤΚΣ) 13. GR ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑ (ΤΚΣ) 14. GR ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (ΤΚΣ) 15. GR ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ ΚΑΤΑΡΑ) (ΤΚΣ) περίπου η µισή περιοχή είναι στην κήρυξη 16. GR ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ (ΤΚΣ/ΖΕΠ) περίπου η µισή περιοχή είναι στην κήρυξη 17. GR ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΗ (ΓΚΑΜΙΛΑ) (ΖΕΠ) 18. GR ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΒΥΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ ΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, Υγρότοποι Μεσολογγίου Αιτωλικού και ευρύτερη ΚΥΑ 22306/ ΦΕΚ 477/ /

4 ΥΤΙΚΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (ΖΕΠ) τµήµα της περιοχής είναι στην κήρυξη (δεν είναι ο υτικός Αράκυνθος) 19. GR ΕΛΤΑ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΒΥΝΟΥ, ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑ ΕΣ, ΝΗΣΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ (ΤΚΣ) 20 GR ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ (ΤΚΣ) τµήµα της περιοχής είναι στην κήρυξη (δεν είναι το ανατολικό τµήµα) 21 GR ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (ΤΚΣ) πολύ µικρό τµήµα της περιοχής είναι στην κήρυξη (δεν είναι ο Αράκυνθος) περιοχής τους Υγρότοποι Μεσολογγίου Αιτωλικού και ευρύτερη περιοχής τους Υγρότοποι Μεσολογγίου Αιτωλικού και ευρύτερη περιοχής τους Υγρότοποι Μεσολογγίου Αιτωλικού και ευρύτερη περιοχής τους ΚΥΑ 22306/ ΦΕΚ 477/ / ΚΥΑ 22306/ ΦΕΚ 477/ / ΚΥΑ 22306/ ΦΕΚ 477/ / GR ΑΣΟΣ Α ΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙ ιαχείριση και Προστασία του άσους αδιάς Έχει εκδοθεί ΦΕΚ 911/ / (ΚΥΑ υπ αριθ / ) 23 GR ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣΙΑ (ΖΕΠ) Λίµνη Κερκίνη και της Έχει εκδοθεί ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/ (ΚΥΑ υπ αριθ / ) 24 GR ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ (ΖΕΠ) έλτα Έβρου και του Έχει εκδοθεί ΦΕΚ 102/ / (ΚΥΑ 4110/ ) 25 GR ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ (ΤΚΣ) GR ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ) (ΤΚΣ) GR ΟΡΟΙ ΓΙ ΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΙ ΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΤΚΣ) Όρος Πάρνων και υγρότοπος Μουστού Όρος Πάρνων και υγρότοπος Μουστού Όρος Πάρνων και υγρότοπος Μουστού ΚΥΑ σε στάδιο τελικών υπογραφών ΚΥΑ σε στάδιο τελικών υπογραφών ΚΥΑ σε στάδιο τελικών υπογραφών 26 GR ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, Αµβρακικός Έχει υπογραφεί από 464

5 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ (ΖΕΠ) 27 GR ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ (ΤΚΣ) κόλπος και του έλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισµαρίδας και τους όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς, αναµένεται η έκδοση ΦΕΚ Τελική επεξεργασία σχεδίου ΚΥΑ Επιλέξιµες δράσεις, οι οποίες θα είναι σχετικές µε τα διαχειριστικά µέτρα που προτείνονται από τα εγκεκριµένα προεδρικά διατάγµατα ή ΚΥΑ και τις εγκεκριµένες ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες. Tέτοιες δράσεις δύναται να είναι : 1. Η διατήρηση ώριµων συνδενδριών, ή συστάδων κατά τη διαχείριση δάσους µε πρεµνοφυή µορφή. 2. Η διατήρηση ανυλοτόµητων συστάδων, σε ρεµατιές, µισγάγγειες και βραχώδεις περιοχές για τη διασφάλιση των διαδρόµων επικοινωνίας (corridors) των ειδών της άγριας πανίδας και την αποφυγή της διάσπασης της συνέχειας του δασικού τοπίου. 3. Να µην καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται η παρόχθια βλάστηση και ειδικότερα να µην επιτρέπεται η υλοτοµία όλων των ειδών των δένδρων εκατέρωθεν των χειµάρρων σε πλάτος 30 µ (ελάχιστο) έως - 50 µ (µέγιστο) από το κέντρο της κοίτης του ρέµατος. 4. Να µην επιτρέπονται οι υλοτοµικές εργασίες σε ακτίνα 50 µέτρων από τις φωλιές των αρπακτικών ειδών ή όπως θα προσδιορίζεται από το αντίστοιχο προεδρικό διάταγµα ή την αντίστοιχή εγκεκριµένη ειδική περιβαλλοντική µελέτη στις εγκεκριµένες περιοχές. 5. Να απαγορεύεται η αποµάκρυνση όλων των κακόµορφων δένδρων, κατακειµένων δένδρων και υπερώριµων ατόµων, πολύτιµων για την ορνιθοπανίδα. Ειδικότερα σε περιοχές ορνιθολογικού ενδιαφέροντος πρέπει να τροποποιείται µερικώς η διαδικασία της καλλιέργειας των συστάδων στο στάδιο της αρνητικής επιλογής και να διατηρούνται και λίγα ανεπιθύµητα άτοµα (κακόµορφα, δέντρα µε κουφάλες κ.λ.π.). 'Έτσι θα αφήνονται µετά από κάθε φάση 2-6 µη επιθυµητά ζωντανά άτοµα (κακόµορφα, στρεβλά, κουφαλερά, µε προσβολές, διχαλωτά κ.α) συνολικού όγκου τουλάχιστον 8 κ.µ. ανά εκτάριο ). 6. Να απαγορεύεται η υλοτοµία των ωρίµων συστάδων Platanus orientalis σε παραποτάµιες συστάδες σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). 7. Να µην επιτρέπεται η υλοτοµία της Κρασπεδικής Ζώνης πλάτους 50 µ (ελάχιστο) έως 100µ (µέγιστο). Η κρασπεδική ζώνη είναι το τελευταίο κοµµάτι του δάσους στη ζώνη των δασοορίων. Επίσης να µην επιτρέπεται η υλοτοµία 465

6 και των µεµονοµένων δέντρων που φύονται πέραν της γραµµής των δασοορίων. 9. Η διατήρηση διακένων λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας των ίδιων των λιβαδιών και της ύπαρξης µεταβατικών οικοτόπων που έχουν σαν συνέπεια τον αυξηµένο αριθµό ειδών της αγρίας πανίδας γιατί αυτά τα διάκενα αποτελούν σηµαντικές θέσεις των ενδιαιατηµάτων τους. «ιάκενο» θεωρείται κάθε µη καλυπτόµενος από δέντρα χώρος σε συστάδες µε συγκόµωση > 70%, του οποίου η µέγιστη διάµετρος είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο ύψος των δέντρων που βρίσκονται στις παρυφές του. 10. Να µην εκτελούνται ενρητινώσεις πρινώνων και δρυοδασών. Οι πρινώνες µπορεί να αποτελούν πρόδροµες φυτοκοινωνίες δρυοδασών και εποµένως η καταστροφή τους για φύτευση κωνοφόρων µπορεί να έχει µακροπρόθεσµα αρνητικές συνέπειες στις θέσεις φωλιάσµατος, στα ενδιαιτήµατα και στην ίδια τη δοµή των ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των συγκεκριµένων δασικών οικοσυστηµάτων. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 79/409/EΟΚ ΚΑΙ 92/43/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΣΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Μέτρο θα εφαρµοστεί σε Ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται στο ίκτυο Natura 2000, στα πλαίσια εφαρµογής των σχετικών διατάξεων των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ και πιο συγκεκριµένα σε περιοχές που έχουν εκδοθεί τα σχετικά Προεδρικά ιατάγµατα που περιγράφουν τις επιτρεπόµενες και απαγορευµένες χρήσεις και δραστηριότητες, καθώς και σε περιοχές Natura, για τις οποίες υπάρχει εγκεκριµένη ειδική περιβαλλοντική µελέτη (ΕΠΜ) η οποία ορίζει τις επιτρεπόµενες και απαγορευµένες χρήσεις, οι οποίες θα είναι και οι επιλέξιµες δράσεις του Μέτρου και που θα καθορίζουν και τις δεσµεύσεις που θα αναλαµβάνουν οι δασοκτήµονες στις περιοχές αυτές. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 79/409/EΟΚ ΚΑΙ 92/43/EΟΚ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Για την χορήγηση της στήριξης θα υποβάλλεται από τον ασοκτήµονα προς την αρµόδια δασική αρχή τεχνική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι συγκεκριµένες δράσεις, που θα αναλάβει µέσα στα πλαίσια των επιλέξιµων δράσεων που περιγράφονται στο Τεχνικό ελτίο. Για κάθε δράση για την οποία θα αιτείται ο δικαιούχος στήριξη θα κοστολογείται και θα αιτιολογείται το ύψος της απώλειας εισοδήµατος, ώστε να εγκρίνεται το κατάλληλο επίπεδο στήριξης µεταξύ της ελάχιστης πληρωµής των 40 /Ha και της µέγιστης των 200 /Ha. 466

7 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΚΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 1782/2003 Η αρθµ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1921/Β /2004), µε θέµα «Εφαρµογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου» και η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 538/Β / ), µε θέµα «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ αριθ / απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εφαρµογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου». ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 (2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1974/2006 ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Υπάρχουν στην Μελέτη τεκµηρίωσης του ύψους ενίσχυσης του Μέτρου στο Παράρτηµα 6 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Η στήριξη θα χορηγείται για επτά (7) έτη και θα περιορίζεται µεταξύ των κατώτατων και ανώτατων ποσών που καθορίζονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού 1698/2005: Ελάχιστη πληρωµή: 40 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο Μέγιστη πληρωµή: 200 ΕΥΡΩ ανά εκτάριο. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που θα αντισταθµίζει το κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα δεν µπορεί να υπερβεί τα ποσά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΕΙ Η ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ ( /Ηα/έτος) ΧΑΛΕΠΙΟΣ ΠΕΥΚΗ - ΤΡΑΧΕΙΑ ΠΕΥΚΗ - ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 80 ΛΟΙΠΑ ΚΩΝΟΦΟΡΑ 145 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ 165 ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

8 ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ / ΥΠΟ-ΕΘΝΙΚΑ ΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Το Μέτρο συνδέεται συµπληρωµατικά µε τα Ετήσια Προγράµµατα ασικών Έργων και Εργασιών ηµόσιας και µη ηµόσιας ασοπονίας που συντάσσονται κάθε χρόνο σε επίπεδο Νοµού και περιλαµβάνουν έργα και εργασίες που εκπονούν οι Περιφερειακές ασικές Υπηρεσίες σε προστατευόµενες περιοχές, όπως περιοχές Natura, Εθνικούς ρυµούς, ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης και Αισθητικά άση. Το µέτρο συνδέεται επίσης µε το Κοινοτικό σχέδιο δράσης για τα δάση (COM (2006) 302 τελικό ) και συγκεκριµένα συνεισφέρει στους 2 από τους 4 βασικούς στόχους του οι οποίοι επιγραµµατικά είναι: βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος συµβολή στην ποιότητα ζωής. Επίσης, στο 6ο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, άρθρα 2 και 6 τα οποία προβλέπουν την στήριξη µέτρων για την ποιοτική αναβάθµιση των φυσικών οικοσυστηµάτων. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΣΑΝ ΥΨΗΛΗΣ Η ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι προτεινόµενες δράσεις του Μέτρου θα είναι σύµφωνες µε τα σχέδια πρόληψης που έχουν εκπονηθεί τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και που εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασµό στα πλαίσια εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αριθ Φ /99 (ΦΕΚ 713/Τ.Β / ) και θα έχουν προτεραιότητα οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλή ζώνη επικινδυνότητας από τις πυρκαγιές, καθώς επίσης και µε τις προληπτικές δράσεις που θα αναλαµβάνουν οι ιδιώτες δασοκτήµονες σαν αποτέλεσµα των παραπάνω εγκεκριµένων Προεδρικών ιαταγµάτων που αφορούν αυτές τις περιοχές. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /νση Αισθητικών ασών και Θήρας της Γενικής /νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής /νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μέτρο : 224 Κοινοτική Εθνική ηµόσια Ιδιωτική Συνολικό 468

9 Συµµετοχή Συµµετοχή απάνη Συµµετοχή Κόστος = = % 75,60% 24,40% 100,00% - 100% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Κατηγορία είκτη είκτης άλλων Στόχος Επιδόσεων Αριθµός δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων που λαµβάνουν ενίσχυση σε περιοχή Natura 2000 Στηριζόµενη δασική γη (εκτάρια) σε περιοχή Natura ha 469

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 5.3.2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 43 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 2006 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2. ΤΟ Ε.Π.Α.Α 2000-2006: ΣΤΟΧΟΙ, ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του

Π.Α.Α. 2007-2013 1698/05. (iii), 55, 52 (β) (i), 56, 52 (β) (ii),52 (β) (iii) του 5. Πληροφορίες για τους άξονες και τα µέτρα που προτείνονται για τον κάθε ένα, και περιγραφή αυτών Όπως καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, το πρόγραµµα θα συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 3.5.1 Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα α) Προστατευόµενες περιοχές σε ιεθνές και Περιφερειακό επίπεδο Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι εξής µορφές προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη

Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονοµοτεχνική και Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της χαράδρας του Βίκου ( Ιωαννίνων ) Πτυχιακή Εργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαρακτηρισµός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισµός χρήσεων γης όρων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» A Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΩ. ΙΑΥΓΕΙΑΣ: Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Εισήγηση Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης προτεινόμενου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος Α. Ιστορικό Νομικού Πλαισίου Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1. Εκπονηθείσα ΕΠΜ 1.1 Αναγνώριση Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα