ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ"

Transcript

1 Ώρα για σχολ(ε)ιο ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ ΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΚΑΠ ΓΟΗΕΔΗ ΠΔΙΗΓΑ!!! Γεληθή εηθόλα ηνπ θηεξίνπ Ρν ζρνιείν ζήκεξα πξέπεη λα έρεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ καζεηή θαη ηηο κειινληηθέο ηνπ θνηλωληθέο αλάγθεο, λα είλαη βηωκαηηθό δειαδή λα καζαίλεηο θάλνληαο,κε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζπκκέηνρνπο, ην παηδί ηελ νηθνγέλεηα θαη ην δάζθαιν. Ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθόο, ρώξνο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ καζεηή θαη όρη κόλν ρώξνο ζηεξεόηππεο κεηωπηθήο δηδαζθαιίαο. Γηάλλεο Θαηζνύιεο ζει.2 Γεληθή εηθόλα ηνπ θηεξίνπ κε δηακνξθωκέλν κέξνο ηνπ πξναπιίνπ. Θεληξηθή είζνδνο Α θηεξίνπ 15 παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο θαηά ηελ παηδηθή ειη Αύιηνο ρώξνο κπξνζηά ζηελ είζνδν Δζωηεξηθόο αύιηνο ρώξνο κεηαμύ Α θαη Β θηεξίνπ Νύηε έλαο νύηε δύν, αιιά δεθαπέληε είλαη νη θίλδπλνη ππεξβνιηθή ηειεζέαζε γηα ηελ πγεία ηωλ παηδηώλ, ηωλ θαη ηωλ ελειίθωλ, ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία: 1. παρπζαξθία 2. πξόωξε εθεβεία (ηδίωο ζηα θνξίηζηα) 3. εμαζζέλεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 4. πξνβιήκαηα θαξδηάο. Ξεξηβαιινληηθή νκάδα ζει.6 Αζιεηηζκόο Ζ επηινγή ελόο αζιήκαηνο θνκκέλνπ θαη ξακκέλνπ ζηα κέηξα καο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Νη πνιεκηθέο ηέρλεο θαη ε μηθαζθία είλαη κεξηθά από ηα ζ Χξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ βνεζνύλ ζηελ επίηεπμε ηεο εζωηεξηθήο γαιήλεο θαη ηζνξ γηαηί απνξξνθνύλ ηηο εθξήμεηο ζπκνύ κε ήπην θαη δεκηνπ - Ξξηλ αξρίζεηε λα γξάθεηε ζρεδηάζηε -νξγαλώζηε ηηο απαληήζεηο. -Θαηαζηξώζηε ην πιάλν ηεο ιύζεο ζην πξόρεηξν ηξόπν. Δηθνζηδέθα Θ.-Δπζπκίνπ Μ. ζει.9 - Παθήλεηα, αθξίβεηα θαη δελ αθήλνπκε θαλέλα πηζαλό «γηαηί» αλαπάληεην. - Αλ «θνιιήζεηε» ζε κηα άζθεζε κε ζπαηαιήζεηε όιν ζαο ηνλ ρξόλν ζ' απηή. Ξξνρωξήζηε θαη αθήζηε ηελ γηα ην ηέινο. Ρα ίδηα κόξηα δίλεη θαη ε επόκελε..ζει.8 Πνηα ε ζεκαζία ηνπ καγηθνύ αξηζκνύ 1,62 ζηε δσή καο; Ν αξηζκόο 1,62 ζπκβνιίδεηαη κε θ θαη νλνκάζηεθε από ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο Χξπζή Ώξα γηα Σρνι(ε)ην Κεληαία ζρνιηθή εθεκεξίδα Δθδίδεηαη από ηα Δθπαηδεπηήξηα Θαηζνύιε Δπηζθεθζείηε ηελ αλαλεωκέλε ηζηνζειίδα ηνπ Δθπαηδεπηεξίνπ ζηε δηεύζπλζε : Τνκή ή Θεία Αλαινγία. Ζ ηήξεζε ηνπ ιόγνπ θ ζηηο θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο Ππλερεα ζηε ζειηδα 7

2 2 Γνώμες Aπρίλιος-Mάιος μ ε τ ο θ ά ρ ρ ο ς τ η ς Γ Ν Ω Μ Η Σ Απόσπασμα από την ομιλία του κ.κατσούλη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων μας εγκαταστάσεων Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην γιορτή του σχολείου μας. Για μας σήμερα είναι μέρα ξεχωριστή γιατί είναι η μετάβαση σε νέο επίπεδο δραστηριότητας. Δεν πρόκειται απλά για ΝΕΑ κτίρια αλλά ουσιαστικά για ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ. Με ΝΕΟ πρόγραμμα σπουδών, ΝΕΕΣ εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ΝΕΕΣ υπηρεσίες. Αγαπητοί φίλοι, Η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη των πολιτών, την έρευνα και πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής το καθιστούν κατ εξοχήν χώρο ξεχωριστής σημασίας. Τα ιδιωτικά σχολεία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το οποίο ασκεί την εποπτεία μέσω περιφερειακών εποπτικών οργάνων. Λειτουργούν με βάση τους κανόνες που λειτουργούν και τα δημόσια σχολεία, όμως χωρίς περιθώρια ευελιξίας τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και τις εργασιακές σχέσεις,όπως απαιτούν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Παρόλα αυτά οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι πιέσεις που ασκήθηκαν και η τεχνολογία που αναπτύχθηκε, έφεραν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης σημαντικές αλλαγές : 1. Έδωσαν την δυνατότητα στον καθηγητή να βγαίνει και έξω από τα όρια των σχολικών βιβλίων, με τη ευέλικτη ζώνη. 2. Ο καθηγητής προωθεί στην τάξη την συνεργασία των μαθητών και έτσι καθιερώνεται η συνεργατική μάθηση. 3. Υιοθετήθηκε η άποψη ότι στο σχολείο δεν παίρνουμε μόνο γνώσεις, αλλά είναι ανάγκη να μάθουμε και να διαχειριζόμαστε αυτές τις γνώσεις. Το σχολείο σήμερα πρέπει να έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή και τις μελλοντικές του κοινωνικές ανάγκες, να είναι βιωματικό δηλαδή να μαθαίνεις κάνοντας,με όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους, το παιδί την οικογένεια και το δάσκαλο. Ο χώρος του σχολείου πρέπει να είναι ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή και όχι μόνο χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα, να μην ζητάμε πια από το σχολείο μόνο τίτλους που ανοίγουν τον δρόμο για διορισμό στο Δημόσιο, αλλά πολιτισμό και δεξιότητες που προωθούν την παραγωγικότητα της εργασίας και εξασφαλίζουν το μέλλον. Οι ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις μας γίνονται σε οικόπεδο 6 περίπου στρεμμάτων και καλύπτουν περίπου 1400 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις μας Είναι αντισεισμικές, Είναι οικολογικές γιατί θα έχουν ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, Έχουν ειδικά φώτα, τηλερυθμιζόμενη θέρμανση, οικολογικά παράθυρα με βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Όλοι οι χώροι του είναι δικτυωμένοι και ελεγχόμενοι από απόσταση. Είναι αυτό που σήμερα αποκαλούν «έξυπνο σχολείο» και έχει: 1. 9 αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 160 μαθητών. Αυτό είναι το μικρό, ανθρώπινο και αποτελεσματικό σχολείο που σας λέγαμε. Xώρος ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή και όχι μόνο χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας εργαστήρια a. Φυσικής και χημείας b. Πληροφορικής c. Τεχνολογίας d. Εικαστικών e. Παρασκευαστήριο Βιολογίας Χημείας 3. Βιβλιοθήκη συμβατική αλλά και ηλεκτρονική 4. Ιατρείο 5. Χώρο μελέτης-αναγνωστήριο 6. Αίθουσα προβολών 7. Γυμναστήριο 8. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 9. Αίθουσα τύπου και συνεντεύξεων 10. Χώρους υποδοχής και γραφεία Έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν : 1. Κλειστό γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής 2. Γήπεδο μπάσκετ 3. Γήπεδο Βόλεϊ 4. Γήπεδο ποδοσφαίρου-mini soccer 5. Γήπεδο Τένις Επιπλέον τη ΝΕΑ σχολική χρονιά θα προσφέρουμε στους μαθητές ΝΕΕΣ υπηρεσίες εκπαίδευσης : 1. Εκπαίδευση από απόσταση 2. Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών, μέσω της Ευέλικτης Ζώνης 3. Είμαστε έτοιμοι να εισηγηθούμε στους γονείς της Α γυμνασίου τη λειτουργία «Ολοήμερο σχολείο». 4. Δραστηριότητες εκτός μαθήματος τρίμηνης διάρκειας.

3 4 Εκδηλώσεις εκδρομές Απρίλιος-Mάιος Τέλος Ιανουαρίου έγινε η καθιερωμένη 4ήμερη περιβαλλοντική εκδρομή. Αυτή τη χρονιά ο βασικός μας προορισμός μας ήταν τα Γιάννενα και από εκεί κάθε μέρα είχαμε και από ένα θέμα. Μαγευτήκαμε από την χαράδρα του Βίκου, θαυμάσαμε την ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, περπατήσαμε πέτρινα γεφύρια, γνωρίσαμε την ακριτική Κόνιτσα, προσκυνήσαμε το Καλπάκι, αισθανθήκαμε το κρύο του Μετσόβου, περάσαμε την Κατάρα και καταλήξαμε στο θαύμα των Μετεώρων. Κάθε χρόνο καινούργιες εικόνες από μια Ελλάδα τόσο άγνωστη μα και τόσο κοντινή. στη Καλαμπάκα στη Κατάρα στο Σπήλαιο των Ιωαννίνων

4 5 Εκδηλώσεις εκδρομές Απρίλιος-Μάιος στο Μουσείο Βρέλη στη Κόνιτσα-Καλπάκι στα Πέτρινα Γεφύρια στο Μονοδένδρι στη Χαράδρα του Βίκου

5 3 Eκδηλώσεις Απρίλιος-Mάιος Από την εκδήλωση του σχολείου για την παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων Γεμάτη η μεγάλη αίθουσα του Prime Motel Isthmia από μαθητές και γονείς Ζωντανή μουσική από την Κατερίνα και την Μαλβίνα. Συνόδευαν ο Αλέξης και ο Κώστας. Κάποιοι προτιμούσαν να βγαίνουν και βόλτα έξω για να παίρνουν τον αέρα τους Και άλλοι σχεδίαζαν την συνέχεια της βραδιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε Σάββατο 15 Μάρτη. Παρευρέθηκαν οι μαθητές του σχολείου με τις οικογένειες τους. Μας τίμησαν με την παρουσία τους πη βουλευτής κ. Κόρκα, ο δήμαρχος Λουτρακίου κ. Γκίωνης, ο Δήμαρχος Τενέας κ. Χασικίδης και εκπρόσωοι του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Στα εγκαίνια των εγκαταστάσεων θα διασκεδάσουμε περισσότερο

6 9 Aθλητισμός Aπρίλιος-Μάιος ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Όλο και περισσότεροι Έλληνες ανακαλύπτουν τα οφέλη του αθλητισμού. Ευτυχώς υπάρχουν εκατοντάδες σπορ, οπότε σίγουρα κάποιο από αυτά σας ταιριάζει. Μη σας φαίνεται υπερβολικό όπως πρέπει να αποφεύγετε την ασπιρίνη αν υποφέρετε από το στομάχι σας, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιδίδεστε στην ξιφασκία αν έχετε πρόβλημα στις αρθρώσεις.η επιλογή ενός αθλήματος κομμένου και ραμμένου στα μέτρα μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάνετε τη σωστή επιλογή, προς όφελος της υγείας σας... Μύες για μέτρημα Αν οι στόχοι σας είναι περισσότερο αισθητικοί, αν δηλαδή θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση σας και να αποκτήσετε ένα μυώδες σώμα, θα πρέπει να αφιερωθείτε στο μπόντι μπίλντινγκ. Διαλέξτε το κατάλληλο γυμναστήριο, ασκηθείτε στα ειδικά όργανα, πάντα υπό την επίβλεψη του γυμναστή σας, και μέσα σε λίγο χρονικό διάστηκα θα δείτε σημαντικής αλαλαγές στο σώμα σας. <<Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται σε έξι περίπου μήνες. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο είναι να γυμνάζεστε τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα. Παράλληλα, πρέπει να προσέχετε και τη διατροφή σας. Οι πρωτεΐνες είναι πολύτιμες για την αύξηση της μυικής μάζας. Μην αμελείτε όμως να εμπλουτίζετε τη δίαιτα σας με υδατάνθρακες, ειδικά όταν αισθάνεστε στιγμιαία κούραση>>. Αν σας εκνευρίζει ο κλειστός χώρος του γυμναστηρίου, τότε συνδυάστε το τερπνόν μετά του ωφελίμου :γυμναστείτε στη φύση και διασκεδάστε κάνοντας καγιάκ ή κωπηλασία. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα σπορ που προπονούν συγκεκριμένες μυικές ομάδες. Αν θέλετε να δυναμώσετε τους δικέφαλους μυς, το κολύμπι, η υδατοσφαίριση, το γουίντ σέρφινγκ και η αναρρίχηση σας ταιριάζουν απόλυτα. Αν, πάλι,στόχος σας είναι να γυμνάσετε τους μυς των ποδιών σας, καλύτερα ν ασχοληθείτε με το πατινάζ,το βόλεϊ,το ιν λάιν σκέιτ και το σκι βουνού. Αντοχή Αν δε θέλετε να κάνετε<< γλυπτική >>μυών αλλά απλώς να ν αποκτήσετε μεγαλύτερη αντοχή, τα σπόρ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας είναι η ποδηλασία, το τζόκινγκ και το σκι αντοχής (λάνγκ λάουφ).σημειώστε κάποιους απλούς κανόνες που θα σας βοηθήσουν πολύ. Αν είστε αρχάριοι ποδηλάτες δε χρειάζεται ν αγοράσετε τον εξοπλισμό ενός επαγγελματία αθλητή. Οι εξελιγμένες τεχνικές στα ποδήλατα δρόμου και στα ποδήλατα βουνού,όπως το κλείδωμα των ποδιών στα πεντάλ με ειδικά κλιπ, είναι πιθανό να απογοητεύσουν τους αρχάριους επειδή απαιτούν ειδική εξάσκηση στη χρήση τους. Ίσως ένα ελαφρύ ποδήλατο να μειώνει την κούραση στις ανηφόρες. Αν, πάλι, θέλετε να βελτιώσετε την καρδιοαναπνευστική σας ικανότητα, τα αερόβια σπορ είναι αληθινός θησαυρός. Με την προπόνηση οι μύες ξυπνούν. Αυξάνεται η χωρητικότητα της καρδιάς και διευρύνονται τα τριχοειδή αγγεία,με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί περισσότερο αίμα. Έτσι, το οξυγόνο διοχετεύεται στον οργανισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες και η καρδιά δουλεύει πιο <<οικονομικά>>, παράγει περισσότερη ενέργεια με λιγότερους σφυγμούς. Η εντατική προπόνηση ανεβάζει το <<αναερόβιο κατώφλι>>, δηλαδή την ικανότητα του σώματος να παράγει υψηλά ποσά ενέργειας,ενώ η καρδιά δεν κουράζεται πλέον τόσο γρήγορα. Ιδιαίτερα το τζόκιν αποτελεί ιδανική αθλητική δραστηριότητα για όσους θέλουν να προλάβουν καρδιοαγγειακές παθήσεις. Τρείς μα τέσσερις φορές την εβδομάδα τρέξιμο αυξάνουν την αντοχή και συμβάλουν στην ελάττωση του λίπους. Οι κίνδυνοι τραυματισμών είναι πρακτικά μηδαμινοί, εφόσον χρησιμοποιεί8τε τα κατάλληλα παπούτσια. Για να ελέγξετε πλήρως τις επιδώσεις σας εφοδιαστείτε μ έναν παλμογράφο, το όργανο που μετρά με ακρίβεια τους παλμούς της καρδιάς και σας βοηθά να υπολογίσετε το χρόνο και την ένταση που θα ασκηθείτε. Πότε όμως η αερόβια προπόνηση φέρνει καλύτερα αποτελέσματα; Όταν η καρδιά δουλεύει στο 60% με 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Για να βρείτε τη δική σας, αφαιρέστε την ηλικία σας από τον αριθμό 220.Ενα ακόμα μυστικό είναι η ένταση της προπόνησης: όταν προπονείστε στο 50% της καρδιακής συχνότητας,καίτε περισσότερο λίπος. Μη βιάζεστε,όμως. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχετε με την ταχύτητα του φωτός για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας.θυμηθείτε :αν στόχος σας είναι να κάψετε λίπη, θα πρέπει να τρέχετε μα χαμηλή ένταση για αρκετή ώρα. Συνεργασία Επιθυμείτε ν αναπτύξετε επιδεξιότητα κινήσεων ; Τότε σας ταιριάζουν δραστηριότητες όπως η ξιφασκία,η ρυθμική γυμναστική, οι πολεμικές τέχνες και το μπάσκετ. Τα αθλήματα αυτά συμβάλλουν ώστε οι κινήσεις του σώματος να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και αρμονία.ίσως οι αρχαίοι αθλητές, ειδικά στα πρώτα τους βήματα, να κάνουν αδέξιες κινήσεις και να επιστρατεύουν στη προσπάθεια Προσωπικότητα Το γνωστό ρητό <<νους υγιής εν σώματι υγιεί>> δεν είναι άνευ ουσίας. Όσοι κάνουν αθλητισμό αποκομίζουν και πνευματικά οφέλη. Κυρίως στην παιδική ηλικία, τα σπορ ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η εντιμότητα, η πειθαρχία, η πίστη, η συνεργασία και η ανεκτικότητα. Αποτελούν επίσης μέτρο αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης. Με τον αθλητισμό γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους ενώ παράλληλα εκτονώνουμε το ένστικτο της επιθετικότητας. Οι πολεμικές τέχνες και η ξιφασκία είναι μερικά από τα σπορ που βοηθούν στην επίτευξη της εσωτερικής γαλήνης και ισορροπίας, γιατί απορροφούν τις εκρήξεις θυμού με ήπιο και δημιουργικό τρόπο. Εικοσιδέκα Κατερίνα - Ευθυμίου Ξενία

7 10 Ανέκδοτα Ψυχαγωγία Aπρίλιος-Μάιος - Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του. -Επιχ/τιας: - "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;" Μηχανικός: - "Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2." Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;" Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό." Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;" Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό." - Ήταν μεσημέρι και ο πατέρας του Γιωργάκη είχε μόλις γυρίσει από τη δουλειά. Ήταν κουρασμένος και αφού έφαγε πηρέ την εφημερίδα και ξάπλωσε στον καναπέ. Τότε πάει ο Γιωργάκης και αρχίζει τις ερωτήσεις. -«Μπαμπά, γιατί υπάρχει ο ήλιος και η γη;» -«Δεν ξέρω.» -«Μπαμπά, τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;» -«Δεν ξέρω.» -«Μπαμπά, πως λειτουργεί η τηλεόραση;» -«Δεν ξέρω.» και έρχεται η μαμά και λέει στον Γιωργάκη. -«Γιωργάκη παιδί μου, άσε τον πατέρα σου ήσυχο, δεν βλέπεις ότι είναι κουρασμένος;» και τότε πετάγεται ο μπαμπάς και λέει. - «Άσε γυναίκα τον Γιωργάκη, πως αλλιώς θα μάθει αν δεν κάνει ερωτήσεις; IQ TEST 1. Πως μπορούμε με τέσσερα 9, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε αριθμητική πράξη να βρούμε τον αριθμό 100; 2. Τι είναι αυτό που στην αρχή περπατάει με τα τέσσερα, στη συνέχεια με τα δύο και στο τέλος με το ένα; 3. Ποιός αριθμός λείπει στους παρακάτω: 144, 121, 100, 81, 64,... α. 26 β. 54 γ. 81 δ. 49 ε Ποιο είναι το επόμενο γράμμα σ' αυτήν τη σειρά; "ε δ τ τ π ε ε"; 5. Ένα νούφαρο μεγαλώνει καθημερινά σε μια λίμνη. Κάθε μέρα μεγαλώνει το διπλάσιο από ότι ήταν την προηγούμενη μέρα. Την εκατοστή μέρα το νούφαρο κάλυπτε ολόκληρη τη λίμνη. Ποια μέρα το νούφαρο κάλυπτε τη μισή λίμνη ; 6. Κάποιος αγόραζε αυγά 20 δραχμές το ένα και τα πουλούσε 10 δραχμές το ένα. Πώς έγινε εκατομμυριούχος; Χωρίς λόγια... Οι απαντήσεις στη σελίδα 11 Ο Απρίλης έχει τ όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια. Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα. Τον Απρίλη και το Μα (Μάη) κατά τόπους τα νερά. Απριλης, Μάης, κοντά είν το θέρος. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ Το Μάη βάζε εργάτες κι ας είναι κι ακαμάτες (όσο κι αν τεμπελιάζουν, Θα κάνουν δουλειά γιατί είναι σι μέρες μεγάλες) Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι. Κάθου, γέρο, λίμενε (περίμενε) να φας το Μάη χορτάρι. Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ Αυγούστου το φεγγάρι.

8 11 Ψυχαγωγία Aπρίλιος-Μάιος ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται στην Αθήνα την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα έτη Ηρωες είναι ο Πέτρος, η αδερφή του Αντιγόνη, οι φίλοι τους, οι γονείς και ο παππούς. Οι ήρωες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια, την πείνα, τον πόλεμο και γενικά τις άσχημες συνθήκες ζωής που επικρατούν στην Αθήνα. Κάνουν μυστικές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, και προσπαθούν να εκνευρίσουν τους γερμανούς με κάθε τρόπο και ενέργεια που περνάει από το νεανικό μυαλό τους. Πασχαλινά διηγήματα Τα πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη θα φέρουν τον αναγνώστη στο κλίμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, αλλά και στον κόσμο του Σκιαθίτη διηγηματογράφου. Για να μεταφερθεί ο αναγνώστης στην εποχή του Παπαδιαμάντη, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν τα κείμενα όπως κυκλοφόρησαν στην πρώτη τους δημοσίευση σε εφημερίδες ή περιοδικά της εποχής (ή, στις περιπτώσεις που αυτό δεν κατορθώθηκε, σε μια όσο το δυνατόν πιο παλιά έκδοση). Είναι χαρακτηριστική η ορθογραφία εκείνων των καιρών και δίνει την εικόνα μιας φάσης στην εξέλιξη της ιστορικής ορθογραφίας της γλώσσας μας. Στη μέση του πουθενά Τραπεζικοί υπάλληλοι που οδηγούν νταλίκες, μποέμ τύποι που χορεύουν με μεθυσμένες γαλοπούλες, καταξιωμένοι συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει ποτέ τους τίποτα, σταθμάρχες σε γραμμές που εδώ και καιρό έχουν πάψει να περνούν τρένα... Οι (αντι)ήρωες των ιστοριών του Χούλιο Γιαμαθάρες είναι τύποι περιθωριακοί και παθιασμένοι για την ελευθερία τους που αγωνίζονται, συνήθως μάταια, να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμα να είναι διαφορετικοί. Ίσως δεν αποτελούν παραδείγματα για μίμηση, δεν είναι όμως και "μέσοι" άνθρωποι έχουν πάθη, αγαπούν τις αδυναμίες τους και κάνουν λάθη, δηλαδή ζουν. Επτά διηγήματα από το δημιουργό της "Κίτρινης βροχής" που συγκινούν και διασκεδάζουν. Τα σκοτεινά παραμύθια Δεκαεννιά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, όχι μόνο από τα πιο ενδιαφέροντα αλλά και από τα πιο αποκαλυπτικά για τον μοντέρνο χαρακτήρα των συγγραφικών του τρόπων. Ιστορίες που φανερώνουν ανάγλυφα την καθαρά ποιητική του πλευρά και που σφραγίζονται από το μυστήριο, τη μαγεία, τη δεισιδαιμονία, το υπερφυσικό, την ατμόσφαιρα του τρόμου και του ονείρου. Ένα έντονο κλίμα φυγής προς κάτι τραχύ κι απόκοσμο, συνεχώς υπονομευόμενο από το χιούμορ, τον αδιόρατο σαρκασμό.. Αν όχι τώρα, πότε; Μας αναγνωρίζετε; Είμαστε τα πρόβατα του γκέτο. Κουρεμένα για χίλια χρόνια, παραιτημένα στην προσβολή. Είμαστε οι ράφτες, οι γραφιάδες και οι ψάλτες. Μαραμένοι στον ίσκιο του Σταυρού. Τώρα μάθαμε τα μονοπάτια του δάσους. Μάθαμε ρίχνουμε, και χτυπάμε στα ίσια. Αν δεν είμαι εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα είναι για μένα; Αν όχι έτσι, πώς; Κι αν όχι πότε; Έτσι αρχίζει το τραγούδι των παρτιζάνων του Γκένταλε στο συναρπαστικό βιβλίο του Πρίμο Λέβι "Αν όχι τώρα, όπου εξιστορούνται οι σχεδόν απίστευτες περιπέτειες μιας ομάδας εβραίων ανταρτών από τη Ρωσία και την Πολωνία που βαδίζουν πολεμώντας από τους βαλτότοπους της Λευκορωσίας μέχρι την ελεύθερη, πια, Ιταλία, σε μια περίοδο που εκτείνεται από τον Ιούλιο του 1943 ως τον Αύγουστο του Πρόκειται για μια ιστορία επινοημένη, βασισμένη όμως σε πραγματικά γεγονότα, μέρος της σχεδόν ξεχασμένης εποποιίας των δεκάδων χιλιάδων Εβραίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αντί να υποταχθούν στη φριχτή τους μοίρα της εξόντωσης, βρήκαν τη δύναμη, μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, να αντισταθούν και να ανταποδώσουν τα πλήγματα σ' έναν εχθρό που υπερτερούσε κατά πολύ σε στρατιωτική ισχύ. Απαντήσεις στο IQ TEST να τώρα, πότε;", Απάντηση /9 = =100 Απάντηση 2 Ο άνθρωπος. Απάντηση 3 Η σωστή απάντηση είναι ο αριθμός 49, γιατί 12.12=144,11.11=121,10.10=100,9.9=81,8.8=64 και (δ) 7.7=49. Απάντηση 4 Το "ο" για το "οχτώ". έ(να) δ(ύο) τ(ρία) τ(έσσερα) π(έντε) έ(ξι) ε(πτά) Απάντηση 5 Tην ενενηκοστή ένατη μέρα κάλυπτε την μισή λίμνη. Αυτό γιατί εφόσον κάθε μέρα διπλασιαζόταν το μέγεθος του, και την εκατοστή μέρα, το νούφαρο, κάλυπτε ολόκληρη τη λίμνη, την ενενηκοστή ένατη μέρα, κάλυπτε τη μισή. Απάντηση 6 Ηταν δισεκατομμυριούχος! Aπρίλιος-Μάιος

9 12 Τεχνολογία Σερφάρισμα στο διαδίκτυο το όνομα του δικτυακού τόπου που ανακοινώνει τον διαγωνισμό, αλλά και που προσπαθεί να αποκαταστήσει την (χαμένη ) τιμή των blogs αλλά και των blogers μετά τα τελευταία γεγονότα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Μας αρέσει να επικοινωνούμε, θέλουμε να ασκούμε κριτική και να εκφράζουμε την γνώμη μας χωρίς να μπαίνουμε στα παιχνίδια εξουσίας και ιδιοτέλειας των μεγαλοδημοσιογράφων. η επίσημη ιστοσελίδα του θεαματικότερου αθλήματος ( εμείς αυτό πιστεύουμε ). Τώρα που αρχίζει το πρωτάθλημα, μαθαίνουμε αμέσως αν ο Ρόσσι κάνει παλι τα μαγικά του, ο Στόνερ και η Ντουκάτι έχουν καταφέρει να εξελιχθούν και να υπερασπισθούν τον τίτλο από τους Ιάπωνες ανταγωνιστές. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι τελευταίες πληροφορίες, χρόνοι δοκιμών, αλλά και φωτογραφίες από τους αγώνες και τις προπονήσεις. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοθαυμάσουμε στον χώρο αυτό της Google. Η ιστοσελίδα και τα προγράμματα είναι ανανεωμένα, όπως επίσης έχουν προστεθεί και αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, που μέχρι πριν λίγους μήνες δεν ήταν διαθέσιμες. Η ιστοσελίδα δίνει συντεταγμένες για περιοχές που μας ενδιαφέρουν, χαράζει διαδρομή και μαζι με ένα καλό GPS είναι ότι μας χρειάζεται για τις εξορμήσεις μας στο βουνό. Οδηγός αγοράς: Τι είναι το GPS και πως να διαλέξετε σωστά το κατάλληλο σύστημα Τα συστήματα πλοήγησης είναι συσκευές που φαίνεται ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα για τους δρόμους ακόμα και από τον ίδιο τον οδηγό. Οι συσκευές αυτές καθοδηγούνται από τα σήματα 24 δορυφόρων (Global Positioning Satellites) που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη. Περιλαμβάνουν ενσωματωμένο χάρτη και ειδικό λογισμικό πλοήγησης που αναλαμβάνει την «βρώμικη» δουλειά της καθοδήγησης του οδηγού στην γλώσσα του. Επιπλέον, αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό το λογισμικό διαχειρίζεται τα σήματα που λαμβάνει η συσκευή από τον δορυφόρο ώστε να καθορίζει την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση της κίνησης και την ταχύτητα μας. Οι συσκευές αυτές μπορούν επίσης να βρούν την καλύτερη πορεία προς μια προκαθορισμένη κατεύθυνση, την οποία ζητά ο οδηγός, δίνοντας του άμεσα πληροφορίες για το που πρέπει να κατευθυνθεί, σε ποιά σημεία να στρίψει, ποιές οδούς να ακολουθήσει, ποιές παρακάμψεις δημιουργήθηκαν τελευταία κλπ. Πολλά συστήματα δίνουν και επιπλέον πληροφορίες στον οδηγό που ονομάζονται σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interested) τα οποία μπορεί να είναι βενζινάδικα, συνεργεία, βουλκανιζατέρ, ATM`s ή οτιδήποτε άλλο αναζητήσει ο οδηγός σε μια δεδομένη στιγμή. Το GPS δεν είναι κατάλληλο μόνο για τους οδηγούς. Ένα σύστημα GPS μπορεί να εντοπίσει και την θέση μεμονομένων ατόμων και μπορεί να διαχειριστεί και άλλους χάρτες πέραν των οδικών, όπως για παράδειγμα εμπορικούς θαλλάσιους δρόμους, μονοπάτια σε βουνά, κ.α. Αυτά τα χαρακτηριστικά των GPS τα καθιστούν μοναδικά και απαραίτητα πλέον σε όλες μας τις δραστηριότητες. Τύποι προιόντων GPS Υπάρχουν πολλοί τύποι προιόντων και αρκετές επιλογές σε κάθε κατηγορία. Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε χρήστης θα χρησιμοποιήσει το GPS καθορίζει και τον τύπο του προιόντος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 βασικές κατηγορίες GPS όπως περιγράφονται παρακάτω: Ενσωματωμένα Εγκαθίστανται στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Συνήθως αντικαθιστούν το ράδιο του αυτοκινήτου. Φορητά Μπορούν να τοποθετηθούν στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στο παρμπρίζ και μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούν την παροχή 12V του αυτοκινήτου σας. Χειρός Έχουν μέγεθος κινητού τηλεφώνου ή είναι αρκετά μικρά και ελαφριά για να τα φέρει επάνω του ακόμα και πεζός χρήστης. Πρόσθετα Τα συστήματα που τοποθετούνται ως πρόσθετα σε κινητά τηλέφωνα και PDA. Πως τα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές Τώρα που έχετε μάθει πως δουλεύει το σύστημα και τους τύπους των προιόντων δείτε ποιο προιόν είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση. Οδήγηση: Ενσωματωμένα, φορητά Αναψυχή: Χειρός, πρόσθετα Ταξίδια: Φορητά, χειρός, πρόσθετα

10 8 Μαθητικά Aπρίλιος-Μάιος Συμβουλές προς υποψηφίους Οι μικρές λεπτομέρειες που βελτιώνουν την εικόνα ενός γραπτού Είναι ίσως η μόνη φορά τον χρόνο που η Ελλάδα από την Αθήνα έως το τελευταίο ακριτικό χωριό χτυπά στον ίδιο ρυθμό, ζει με την ίδια αγωνία. Ποια οικογένεια δεν έχει ένα παιδί -ή έστω το παιδί φίλων- που να δίνει Πανελλαδικές Εξετάσεις; Περίπου μαθητές «στο πόδι, η αδρεναλίνη στα ύψη. Η αρχή των Πανελλαδικών γίνεται το επόμενο Σάββατο. Περίπου τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Γενικών Λυκείων θα διεκδικήσουν μια από τις θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι μαθητές βρίσκονται ήδη στον ρυθμό των τελευταίων επαναλήψεων και ελπίζουν μέσα στις 6 «εξεταστικές» ημέρες να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Απόλυτος στόχος, το «Άριστα»! Πολλές φορές, όμως, δεν αρκεί η σωστή απάντηση σε ένα ερώτημα, ώστε ο μαθητής να πάρει όλες τις μονάδες, με τις οποίες βαθμολογείται το ερώτημα. Ομως, στην περίπτωση που ο μαθητής κάνει λάθος, γραπτό από γραπτό διαφέρει. Και αυτό διότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο κάθε γραπτό, που βοηθούν τον βαθμολογητή να κατανοήσει την ποιότητα του μαθητή, έστω κι αν δεν οδηγείται στη σωστή λύση», Μικρές συμβουλές Η αρχή -ήμισυ του παντός- γίνεται με την Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας, όπου περιλαμβάνεται και η Εκθεση. «Βασική αρχή: μην αντιμετωπίζετε το γραπτό ως φετίχ και τις εξετάσεις ως μύθο». - Μελετήστε τα θέματα με προσοχή. - Πριν αρχίσετε να γράφετε σχεδιάστε -οργανώστε τις απαντήσεις. Η οργάνωση του λόγου είναι σημαντικό κριτήριο της αξιολόγησης. - Απαντήστε τεκμηριωμένα, χωρίς περιττολογίες, αξιοποιώντας κριτικά την ύλη του σχολικού βιβλίου. - Προσέξτε τη χρήση της Γλώσσας: να είναι απλή, ακριβής, κατανοητή στον αναγνώστη-διορθωτή με σωστή γραμματική και σύνταξη. - Μην παραμελείτε την εμφάνιση του γραπτού. Αποφύγετε τα συνεχή σβησίματα και κάντε καλά γράμματα. Το γραπτό σας έχει αναγνώστη. Εσείς τι θα διαβάζατε ευκολότερα; Ενα κακογραμμένο κείμενο ή το αντίθετο; Μαθηματικά και Φυσική αποτελούν επίσης μαθήματα - κλειδί για τις συνολικές επιδόσεις, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία των προηγούμενων Πανελλαδικών. «Στα Μαθηματικά δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε σ' αυτό». - Διατυπώστε τη σκέψη σας, έτσι ώστε να μη δημιουργείτε την παραμικρή υπόνοια στον διορθωτή, ότι έστω και ένα σημείο δεν μπορείτε να το αιτιολογήσετε πλήρως. Σαφήνεια, ακρίβεια και δεν αφήνουμε κανένα πιθανό «γιατί» αναπάντητο. - Οι πράξεις να είναι σωστές. Συνήθως τα αποτελέσματα βγαίνουν στρογγυλοί αριθμοί. Μερικές φορές μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα είναι το έτος των εξετάσεων και έτσι σιγουρεύεστε ότι σωστά φτάσατε στο τέλος της άσκησης! - Αν «κολλήσετε» σε μια άσκηση μη σπαταλήσετε όλο σας τον χρόνο σ' αυτή. Προχωρήστε και αφήστε την για το τέλος. Τα ίδια μόρια δίνει και η επόμενη. - Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το πρώτο είναι το ευκολότερο και το τέταρτο το δυσκολότερο. Ξεκινήστε με την ίδια σειρά. Μην ξεκινήσετε από το τέταρτο, όση περιέργεια κι αν έχετε να δείτε αν μπορείτε να το λύσετε. - Καταστρώστε το πλάνο της λύσης στο πρόχειρο και μόνο αφού σιγουρευτείτε για τη λύση μέχρι τέλους, γράψτε την στο «καθαρό». Μην γράψετε όμως όλη τη λύση αναλυτικά στο πρόχειρο, γιατί μπορεί να μην προλάβετε όλα τα θέματα. - Αν δεν τα καταφέρνετε μην πανικοβληθείτε. Ισως κάποιο θέμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο, άρα θα το απαντήσουν σωστά ελάχιστοι. Για τη Φυσική - Κάντε καθαρά σχήματα. - Εξηγήστε ό,τι γράφετε. Οι μαθητές συνηθίζουν να γράφουν σκέτες εξισώσεις, χωρίς να τις αιτιολογούν. - Εάν σε ένα ερώτημα έχετε κάνει λάθος, αλλά λύσετε σωστά το επόμενο, το δεύτερο βαθμολογείται. Αυτό σημαίνει: εάν δεν ξέρετε το προηγούμενο, θεωρήστε ότι το λύσατε και με βάση αυτό πηγαίνετε στη λύση του επόμενου. - Συχνά οι μαθητές βρίσκουν τη λύση στο πρόχειρο τετράδιο, όμως τους φαίνεται λάθος και δεν την μεταφέρουν στο επίσημο τετράδιο. Μετά διαπιστώνουν ότι κάτι σωστό είχαν γράψει. Ομως, αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Γράψτε λοιπόν ό,τι ξέρετε, και καλή επιτυχία. Οταν οι γονείς φορτώνουν με άγχος τα παιδιά τους Γονείς στα πρόθυρα νευρικής κρίσης! Οι γονείς αντιδρούν σ αυτήν τη δύσκολη στιγμή με διάφορους τρόπους. Κάποιοι, με τη συμπεριφορά τους και με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα παιδιά τους, τα βοηθούν. Αντίθετα κάποιοι άλλοι γονείς, χωρίς να το θέλουν, δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά με τη συμπεριφορά τους που εκφράζει το αυξημένο τους άγχος. «Ολη μέρα της λέω να μην αγχώνεται, μα η Ελένη τίποτα δεν καταλαβαίνει». Εσείς τι θα κάνατε στη θέση της Ελένης αν σας έλεγε κάποιος όλη μέρα να μην αγχώνεστε; Το μόνο σίγουρο είναι ότι το άγχος θα σας είχε κυριεύσει. Μία άλλη μητέρα ήθελε να πάρει άδεια από την εργασία της για να μαγειρεύει τα καλύτερα φαγητά για τον γιο της και να τον φροντίζει όλη μέρα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι έτσι, βάζοντας στο κέντρο της οικογενειακής ζωής τις πανελλήνιες εξετάσεις, αύξανε το άγχος όλων. Ολα αυτά γίνονται πάντα με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δυστυχώς φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι να δούμε ποια συμπεριφορά βοηθάει τα παιδιά σ αυτήν τη δύσκολη στιγμή τους -προσέξτε όχι στιγμή μας- να πετύχουν τους στόχους τους, όχι τους δικούς μας. Μην είστε αδιάφοροι απέναντι στο παιδί σας, αλλά μην κάνετε τις πανελλήνιες εξετάσεις το κέντρο της ζωής σας. Αλλωστε, και αυτό ισχύει για όλους, μια πιθανή αποτυχία στις πανελλήνιες δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου...

11 6 Ξέρετε ότι ; Aπρίλιος-Mάιος Τηλεόραση: μεγαλώνει μεγαλώνει ασθενή παιδιά 15 παθολογικές καταστάσεις συνδέονται με την παρακολούθηση τηλεόρασης κατά την παιδική ηλικία. 1. παχυσαρκία 2. πρόωρη εφηβεία (ιδίως στα κορίτσια) 3. εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος 4. προβλήματα καρδιάς 5. αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής 6. μαθησιακές δυσκολίες 7. διαταραχές ύπνου 8. Αλτσχάιμερ 9. μυωπία 10. αργός μεταβολισμός 11. αυτισμός 12. διαβήτης τύπου ορμονικές διαταραχές 14. μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας 15. αλλαγές στα κύτταρα του δέρματος. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά δεκαπέντε είναι οι κίνδυνοι από την υπερβολική τηλεθέαση για την υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία: Η τηλεόραση έχει γίνει μόνιμο μέλος της οικογένειας. Αν όμως δεν αναθρέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας,, «κάποιος άλλος σε μια γυάλινη οθόνη θα το κάνει. Και αυτός ο άλλος μάλλον δεν θα είναι η Μαίρη Πόπινς!!» Είναι αυτονόητο ότι έχει σημασία και τι βλέπουμε, όμως οι βιολογικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητες από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Δείτε το αλλιώς και αναρωτηθείτε όχι μόνο τι μας προσφέρει η τηλεόραση -και είναι αλήθεια ότι κάποια προγράμματα έχουν κάτι να μας προσφέρουν- αλλά το διαφυγόν κέρδος, τι χάνουμε βλέποντας τηλεόραση. Το σύνθημα λοιπόν είναι ένα Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Κίνδυνος ή όχι για την υγεία; Γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη γενετική του ταυτότητα με την προσθήκη ή και με την αφαίρεση γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά είδη. Ποιος όμως ο σκοπός της απελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον; Είναι μια απλά εμπορική κίνηση ή μια λύση στην καταπολέμηση της πείνας και μια προσπάθεια για την προστασία των καλλιεργειών; Ο άνθρωπος έχει επέμβει στον γενετικό κώδικα των προϊόντων αυτών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής τους. τη μεγιστοποίηση της αντοχής τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και την παραγωγή καλύτερων ποικιλιών φυτών. Λέγεται ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον υπερπληθυσμό στον πλανήτη μας. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι πιθανοί κίνδυνοι με κυριότερους: την πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών, την αλλοίωση της φυσικής χλωρίδας με μη προβλέψιμες συνέπειες, την μείωση της βιοποικιλιότητας Πολλές απόψεις έχουν ακουστεί αλλά λίγα στοιχεία από κλινικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και αυτά ασαφή. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά και με απόλυτη βεβαιότητα ότι οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας αποτελούν βελτίωση ή απειλή για τη ποιότητα ζωής, γιατί πρόκειται για μια κατάσταση εν εξελίξει. Τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το1983 και αυτά ήταν δενδρύλλια καπνού που ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Από τότε η επιστήμη της βιοτεχνολογίας έχει δημιουργήσει πολλά μεταλλαγμένα, όπως: Kαλαμπόκι και σόγια που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λαδιού με λιγότερα κορεσμένα λίπη,πατάτες με χαμηλά λιπαρά και μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο που θα απορροφούν λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα,ρύζι με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυσίνη. (απαραίτητο αμινοξύ για τη σύνθεση σπουδαίων πρωτεινών για τον οργανισμό), φρούτα και λαχανικά με υψηλά επίπεδα βιταμινών C,E καθώς και B-καροτίνης (συστατικά που συμβάλουν προληπτικά στην καταπολέμηση χρόνιων ασθενειών). Στην Ελλάδα το πρώτο μεταλλαγμένο προϊόν που πήρε άδεια για πειραματική καλλιέργεια ήταν ντομάτα.κάπου εδώ εύλογα γεννιέται το ερώτημα: Τελικά τι είναι ακίνδυνο και τι πρέπει να τρώμε; Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι δικαίωμα όλων να γνωρίζουν αν ένα τρόφιμο είναι ή όχι γενετικά τροποποιημένο. Ίσως η επιστροφή σε παραδοσιακότερες μορφές διατροφής, να βοηθούσε. Πάντως μια άποψη που κυριαρχεί είναι.

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή.

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. 34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. Όλοι έχουμε ακούσει ότι το τένις αναφέρεται ως "άθλημα για μια ζωή". Αλλά, είναι αυτή η πραγματικότητα; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας Πρόγραμμα «ESCAPE» 2014-15

Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας Πρόγραμμα «ESCAPE» 2014-15 Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας Πρόγραμμα «ESCAPE» 2014-15 OUR TEACHERS: PAVLAKIS IOANNIS CHRISTOPOOLOO MARISA GKOTSOPOOLOU ELENI KOONAVI EVI Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ class 1 Σταθοπούλου Μαρία Α2 2

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ οι μαθητές του Α2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού Κωνσταντίνος Πατσαρός Master in Education University of Manchester Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ακρόπολη των Μυκηνών. Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και Βιολογία

Διατροφή και Βιολογία Διατροφή και Βιολογία Παπαδοπούλου Δέσποινα, Πεκρίδης Νίκος, Πινακά Ιωάννα, Πούφλης Κλέων, Ραντοσάβλιεβιτς Γιέλενα, Σπυριδοπούλου Φανή. Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη Θέμα Σωματική Υγιεινή και Παιδική Ανάπτυξη Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Εργασίες: Άθληση Ανθρώπων (Αναστάσιος Ανδρέου) Σωστή Διατροφή (Σωτήρης Δημακάκος Και Μανόλης Γιορταμάκης) Σχέση Σωματικής υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αναρρίχηση και ορεινή πεζοπορία Μαθητές : Γώγου Γεωργία Παπασταύρου Πασχαλίνα Καραγιοβάννης Αντώνης Βουδούρης Δημήτρης Νίκογλου Ιωάννης

Θέμα: Αναρρίχηση και ορεινή πεζοπορία Μαθητές : Γώγου Γεωργία Παπασταύρου Πασχαλίνα Καραγιοβάννης Αντώνης Βουδούρης Δημήτρης Νίκογλου Ιωάννης Θέμα: Αναρρίχηση και ορεινή πεζοπορία Μαθητές : Γώγου Γεωργία Παπασταύρου Πασχαλίνα Καραγιοβάννης Αντώνης Βουδούρης Δημήτρης Νίκογλου Ιωάννης Συμεωνίδης Ορέστης Καρανικόλας Ραφαήλ Υπεύθυνοι καθηγητές Μπάρπας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο και άσκηση. Άννα Τσιλιγκίρογλου Φαχαντίδου Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ

Ποδήλατο και άσκηση. Άννα Τσιλιγκίρογλου Φαχαντίδου Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Ποδήλατο και άσκηση Άννα Τσιλιγκίρογλου Φαχαντίδου Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Εργαστήριο Υγιεινής και Διατροφής Αθλουμένων Το πρώτο ποδήλατο κατασκευάστηκε το 1855 είχε μόνο δύο επάλληλους τροχούς και το κάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ξενοδοχεία Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ομάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες Διδακτικός στόχος: προγραμματισμός διακοπών Στρατηγικές:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος

Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α. Τσιάμης, Μ.Α., CPsychol Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Ο εαυτός μας Τι μπορούμε να κάνουμε Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας Πως αντιδρούμε σε καταστάσεις ή περιβάλλοντα Είδη / Τύποι «Εαυτού»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Τι θα βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο Επιστροφή στο σχολείο Σωματική άσκηση και παιχνίδι Πάρτι και γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Του Πίτσα Γεώργιου α.ε.μ: 3304 Για το μάθημα εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκουσα καθηγήτρια: Γρίβα Ελένη ΦΛΩΡΙΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΣΧΟΛΙΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ikid Σύνοψη Ελένη Λούκουτου Εξωτερικές δραστηριότητες για παιδιά µε αυτισµό Περιεχόµενο

ikid Σύνοψη Ελένη Λούκουτου Εξωτερικές δραστηριότητες για παιδιά µε αυτισµό Περιεχόµενο Ελένη Λούκουτου ikid Εξωτερικές δραστηριότητες για παιδιά µε αυτισµό Σύνοψη Περιεχόµενο Αυτισµός και Κολύµβηση Στίβος Ιππασία Πολεµικές τέχνες Ποδηλασία Μουσική Τέχνη Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή!

Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή! Μαθαίνω Πληροφορική δίχως Υπολογιστή! Πώς; Μα ψάχνοντας..."ψάχνοντας στην Πυθωνία". Ψάχνοντας λοιπόν κι εμείς, βρήκαμε και προτείνουμε στους μικρούς μας φίλους το καινούριο βιβλίο της Αριάδνης Δάντε που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Νικηταράς Νικήτας αν. καθηγητής ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Νικηταράς Νικήτας αν. καθηγητής ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Νικηταράς Νικήτας αν. καθηγητής ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η άσκηση - φυσική δραστηριότητα περιέχει: Τον αθλητισμό όχι τον πρωταθλητισμό Την ήπια και μέτρια άσκηση στον ελεύθερο χρόνο (παιχνίδι, περπάτημα, ποδηλασία,

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9

Περιεχόμενα. Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 Περιεχόμενα B 2 Επίπεδο Β2: Δομή Εξέτασης 9 1ο Δείγμα Κατανόηση γραπτού λόγου 13 Χρήση γλώσσας 21 Κατανόηση προφορικού λόγου 29 Παραγωγή γραπτού λόγου 33 Παραγωγή προφορικού λόγου 37 2ο Δείγμα Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θέμα της εργασίας μας είναι η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ασχοληθήκαμε με τις διατροφικές συνήθειες των αθλητών από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα. Βρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/hgoutsos 1 http://www.dyskolies.gr

http://users.sch.gr/hgoutsos 1 http://www.dyskolies.gr Λογισμικά Υπουργείου Παιδείας http://users.sch.gr/hgoutsos 1 http://www.dyskolies.gr Τα λογισμικά που έχουν σταλεί από το Υπουργείο παιδείας στα περισσότερα σχολεία σε μορφή cd, χρειάζονται μια φορά εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γυρίζω σελίδα... στη. Καλλίοπη Εμμανουηλίδου. Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα

Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γυρίζω σελίδα... στη. Καλλίοπη Εμμανουηλίδου. Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα Καλλίοπη Εμμανουηλίδου Γυρίζω σελίδα... στη Χαμηλή αυτοεκτίμηση Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ.... 13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 15 Αυτό το ταξίδι θα το κάνω μόνος ή με βοήθεια;... 15 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα