ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ"

Transcript

1 Ώρα για σχολ(ε)ιο ΚΖΛΗΑΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ AΞΟΗΙΗΝΠ-MAIOΠ 2008 ΑΟ. ΦΙΙΝ 6 ΓΗΑΛΔΚΔΡΑΗ ΓΩΟΔΑΛ ΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΚΑΠ ΓΟΗΕΔΗ ΠΔΙΗΓΑ!!! Γεληθή εηθόλα ηνπ θηεξίνπ Ρν ζρνιείν ζήκεξα πξέπεη λα έρεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ καζεηή θαη ηηο κειινληηθέο ηνπ θνηλωληθέο αλάγθεο, λα είλαη βηωκαηηθό δειαδή λα καζαίλεηο θάλνληαο,κε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζπκκέηνρνπο, ην παηδί ηελ νηθνγέλεηα θαη ην δάζθαιν. Ν ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθόο, ρώξνο θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ καζεηή θαη όρη κόλν ρώξνο ζηεξεόηππεο κεηωπηθήο δηδαζθαιίαο. Γηάλλεο Θαηζνύιεο ζει.2 Γεληθή εηθόλα ηνπ θηεξίνπ κε δηακνξθωκέλν κέξνο ηνπ πξναπιίνπ. Θεληξηθή είζνδνο Α θηεξίνπ 15 παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο θαηά ηελ παηδηθή ειη Αύιηνο ρώξνο κπξνζηά ζηελ είζνδν Δζωηεξηθόο αύιηνο ρώξνο κεηαμύ Α θαη Β θηεξίνπ Νύηε έλαο νύηε δύν, αιιά δεθαπέληε είλαη νη θίλδπλνη ππεξβνιηθή ηειεζέαζε γηα ηελ πγεία ηωλ παηδηώλ, ηωλ θαη ηωλ ελειίθωλ, ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία: 1. παρπζαξθία 2. πξόωξε εθεβεία (ηδίωο ζηα θνξίηζηα) 3. εμαζζέλεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο 4. πξνβιήκαηα θαξδηάο. Ξεξηβαιινληηθή νκάδα ζει.6 Αζιεηηζκόο Ζ επηινγή ελόο αζιήκαηνο θνκκέλνπ θαη ξακκέλνπ ζηα κέηξα καο δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε. Νη πνιεκηθέο ηέρλεο θαη ε μηθαζθία είλαη κεξηθά από ηα ζ Χξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ βνεζνύλ ζηελ επίηεπμε ηεο εζωηεξηθήο γαιήλεο θαη ηζνξ γηαηί απνξξνθνύλ ηηο εθξήμεηο ζπκνύ κε ήπην θαη δεκηνπ - Ξξηλ αξρίζεηε λα γξάθεηε ζρεδηάζηε -νξγαλώζηε ηηο απαληήζεηο. -Θαηαζηξώζηε ην πιάλν ηεο ιύζεο ζην πξόρεηξν ηξόπν. Δηθνζηδέθα Θ.-Δπζπκίνπ Μ. ζει.9 - Παθήλεηα, αθξίβεηα θαη δελ αθήλνπκε θαλέλα πηζαλό «γηαηί» αλαπάληεην. - Αλ «θνιιήζεηε» ζε κηα άζθεζε κε ζπαηαιήζεηε όιν ζαο ηνλ ρξόλν ζ' απηή. Ξξνρωξήζηε θαη αθήζηε ηελ γηα ην ηέινο. Ρα ίδηα κόξηα δίλεη θαη ε επόκελε..ζει.8 Πνηα ε ζεκαζία ηνπ καγηθνύ αξηζκνύ 1,62 ζηε δσή καο; Ν αξηζκόο 1,62 ζπκβνιίδεηαη κε θ θαη νλνκάζηεθε από ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο Χξπζή Ώξα γηα Σρνι(ε)ην Κεληαία ζρνιηθή εθεκεξίδα Δθδίδεηαη από ηα Δθπαηδεπηήξηα Θαηζνύιε Δπηζθεθζείηε ηελ αλαλεωκέλε ηζηνζειίδα ηνπ Δθπαηδεπηεξίνπ ζηε δηεύζπλζε : Τνκή ή Θεία Αλαινγία. Ζ ηήξεζε ηνπ ιόγνπ θ ζηηο θαιιηηερληθέο θαηαζθεπέο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο Ππλερεα ζηε ζειηδα 7

2 2 Γνώμες Aπρίλιος-Mάιος μ ε τ ο θ ά ρ ρ ο ς τ η ς Γ Ν Ω Μ Η Σ Απόσπασμα από την ομιλία του κ.κατσούλη στην εκδήλωση για την παρουσίαση των νέων μας εγκαταστάσεων Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην γιορτή του σχολείου μας. Για μας σήμερα είναι μέρα ξεχωριστή γιατί είναι η μετάβαση σε νέο επίπεδο δραστηριότητας. Δεν πρόκειται απλά για ΝΕΑ κτίρια αλλά ουσιαστικά για ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ. Με ΝΕΟ πρόγραμμα σπουδών, ΝΕΕΣ εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ΝΕΕΣ υπηρεσίες. Αγαπητοί φίλοι, Η σημασία του εκπαιδευτικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη των πολιτών, την έρευνα και πρόοδο της τεχνολογίας, αλλά και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής το καθιστούν κατ εξοχήν χώρο ξεχωριστής σημασίας. Τα ιδιωτικά σχολεία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το οποίο ασκεί την εποπτεία μέσω περιφερειακών εποπτικών οργάνων. Λειτουργούν με βάση τους κανόνες που λειτουργούν και τα δημόσια σχολεία, όμως χωρίς περιθώρια ευελιξίας τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και τις εργασιακές σχέσεις,όπως απαιτούν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Παρόλα αυτά οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι πιέσεις που ασκήθηκαν και η τεχνολογία που αναπτύχθηκε, έφεραν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης σημαντικές αλλαγές : 1. Έδωσαν την δυνατότητα στον καθηγητή να βγαίνει και έξω από τα όρια των σχολικών βιβλίων, με τη ευέλικτη ζώνη. 2. Ο καθηγητής προωθεί στην τάξη την συνεργασία των μαθητών και έτσι καθιερώνεται η συνεργατική μάθηση. 3. Υιοθετήθηκε η άποψη ότι στο σχολείο δεν παίρνουμε μόνο γνώσεις, αλλά είναι ανάγκη να μάθουμε και να διαχειριζόμαστε αυτές τις γνώσεις. Το σχολείο σήμερα πρέπει να έχει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή και τις μελλοντικές του κοινωνικές ανάγκες, να είναι βιωματικό δηλαδή να μαθαίνεις κάνοντας,με όλους τους συντελεστές του συμμέτοχους, το παιδί την οικογένεια και το δάσκαλο. Ο χώρος του σχολείου πρέπει να είναι ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή και όχι μόνο χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα, να μην ζητάμε πια από το σχολείο μόνο τίτλους που ανοίγουν τον δρόμο για διορισμό στο Δημόσιο, αλλά πολιτισμό και δεξιότητες που προωθούν την παραγωγικότητα της εργασίας και εξασφαλίζουν το μέλλον. Οι ΝΕΕΣ εγκαταστάσεις μας γίνονται σε οικόπεδο 6 περίπου στρεμμάτων και καλύπτουν περίπου 1400 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις μας Είναι αντισεισμικές, Είναι οικολογικές γιατί θα έχουν ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, Έχουν ειδικά φώτα, τηλερυθμιζόμενη θέρμανση, οικολογικά παράθυρα με βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Όλοι οι χώροι του είναι δικτυωμένοι και ελεγχόμενοι από απόσταση. Είναι αυτό που σήμερα αποκαλούν «έξυπνο σχολείο» και έχει: 1. 9 αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 160 μαθητών. Αυτό είναι το μικρό, ανθρώπινο και αποτελεσματικό σχολείο που σας λέγαμε. Xώρος ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή και όχι μόνο χώρος στερεότυπης μετωπικής διδασκαλίας εργαστήρια a. Φυσικής και χημείας b. Πληροφορικής c. Τεχνολογίας d. Εικαστικών e. Παρασκευαστήριο Βιολογίας Χημείας 3. Βιβλιοθήκη συμβατική αλλά και ηλεκτρονική 4. Ιατρείο 5. Χώρο μελέτης-αναγνωστήριο 6. Αίθουσα προβολών 7. Γυμναστήριο 8. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 9. Αίθουσα τύπου και συνεντεύξεων 10. Χώρους υποδοχής και γραφεία Έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν : 1. Κλειστό γυμναστήριο με όργανα γυμναστικής 2. Γήπεδο μπάσκετ 3. Γήπεδο Βόλεϊ 4. Γήπεδο ποδοσφαίρου-mini soccer 5. Γήπεδο Τένις Επιπλέον τη ΝΕΑ σχολική χρονιά θα προσφέρουμε στους μαθητές ΝΕΕΣ υπηρεσίες εκπαίδευσης : 1. Εκπαίδευση από απόσταση 2. Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών, μέσω της Ευέλικτης Ζώνης 3. Είμαστε έτοιμοι να εισηγηθούμε στους γονείς της Α γυμνασίου τη λειτουργία «Ολοήμερο σχολείο». 4. Δραστηριότητες εκτός μαθήματος τρίμηνης διάρκειας.

3 4 Εκδηλώσεις εκδρομές Απρίλιος-Mάιος Τέλος Ιανουαρίου έγινε η καθιερωμένη 4ήμερη περιβαλλοντική εκδρομή. Αυτή τη χρονιά ο βασικός μας προορισμός μας ήταν τα Γιάννενα και από εκεί κάθε μέρα είχαμε και από ένα θέμα. Μαγευτήκαμε από την χαράδρα του Βίκου, θαυμάσαμε την ηπειρώτικη αρχιτεκτονική, περπατήσαμε πέτρινα γεφύρια, γνωρίσαμε την ακριτική Κόνιτσα, προσκυνήσαμε το Καλπάκι, αισθανθήκαμε το κρύο του Μετσόβου, περάσαμε την Κατάρα και καταλήξαμε στο θαύμα των Μετεώρων. Κάθε χρόνο καινούργιες εικόνες από μια Ελλάδα τόσο άγνωστη μα και τόσο κοντινή. στη Καλαμπάκα στη Κατάρα στο Σπήλαιο των Ιωαννίνων

4 5 Εκδηλώσεις εκδρομές Απρίλιος-Μάιος στο Μουσείο Βρέλη στη Κόνιτσα-Καλπάκι στα Πέτρινα Γεφύρια στο Μονοδένδρι στη Χαράδρα του Βίκου

5 3 Eκδηλώσεις Απρίλιος-Mάιος Από την εκδήλωση του σχολείου για την παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων Γεμάτη η μεγάλη αίθουσα του Prime Motel Isthmia από μαθητές και γονείς Ζωντανή μουσική από την Κατερίνα και την Μαλβίνα. Συνόδευαν ο Αλέξης και ο Κώστας. Κάποιοι προτιμούσαν να βγαίνουν και βόλτα έξω για να παίρνουν τον αέρα τους Και άλλοι σχεδίαζαν την συνέχεια της βραδιάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε Σάββατο 15 Μάρτη. Παρευρέθηκαν οι μαθητές του σχολείου με τις οικογένειες τους. Μας τίμησαν με την παρουσία τους πη βουλευτής κ. Κόρκα, ο δήμαρχος Λουτρακίου κ. Γκίωνης, ο Δήμαρχος Τενέας κ. Χασικίδης και εκπρόσωοι του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ. Στα εγκαίνια των εγκαταστάσεων θα διασκεδάσουμε περισσότερο

6 9 Aθλητισμός Aπρίλιος-Μάιος ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Όλο και περισσότεροι Έλληνες ανακαλύπτουν τα οφέλη του αθλητισμού. Ευτυχώς υπάρχουν εκατοντάδες σπορ, οπότε σίγουρα κάποιο από αυτά σας ταιριάζει. Μη σας φαίνεται υπερβολικό όπως πρέπει να αποφεύγετε την ασπιρίνη αν υποφέρετε από το στομάχι σας, άλλο τόσο δεν πρέπει να επιδίδεστε στην ξιφασκία αν έχετε πρόβλημα στις αρθρώσεις.η επιλογή ενός αθλήματος κομμένου και ραμμένου στα μέτρα μας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κάνετε τη σωστή επιλογή, προς όφελος της υγείας σας... Μύες για μέτρημα Αν οι στόχοι σας είναι περισσότερο αισθητικοί, αν δηλαδή θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση σας και να αποκτήσετε ένα μυώδες σώμα, θα πρέπει να αφιερωθείτε στο μπόντι μπίλντινγκ. Διαλέξτε το κατάλληλο γυμναστήριο, ασκηθείτε στα ειδικά όργανα, πάντα υπό την επίβλεψη του γυμναστή σας, και μέσα σε λίγο χρονικό διάστηκα θα δείτε σημαντικής αλαλαγές στο σώμα σας. <<Τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται σε έξι περίπου μήνες. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο είναι να γυμνάζεστε τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα. Παράλληλα, πρέπει να προσέχετε και τη διατροφή σας. Οι πρωτεΐνες είναι πολύτιμες για την αύξηση της μυικής μάζας. Μην αμελείτε όμως να εμπλουτίζετε τη δίαιτα σας με υδατάνθρακες, ειδικά όταν αισθάνεστε στιγμιαία κούραση>>. Αν σας εκνευρίζει ο κλειστός χώρος του γυμναστηρίου, τότε συνδυάστε το τερπνόν μετά του ωφελίμου :γυμναστείτε στη φύση και διασκεδάστε κάνοντας καγιάκ ή κωπηλασία. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα σπορ που προπονούν συγκεκριμένες μυικές ομάδες. Αν θέλετε να δυναμώσετε τους δικέφαλους μυς, το κολύμπι, η υδατοσφαίριση, το γουίντ σέρφινγκ και η αναρρίχηση σας ταιριάζουν απόλυτα. Αν, πάλι,στόχος σας είναι να γυμνάσετε τους μυς των ποδιών σας, καλύτερα ν ασχοληθείτε με το πατινάζ,το βόλεϊ,το ιν λάιν σκέιτ και το σκι βουνού. Αντοχή Αν δε θέλετε να κάνετε<< γλυπτική >>μυών αλλά απλώς να ν αποκτήσετε μεγαλύτερη αντοχή, τα σπόρ που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας είναι η ποδηλασία, το τζόκινγκ και το σκι αντοχής (λάνγκ λάουφ).σημειώστε κάποιους απλούς κανόνες που θα σας βοηθήσουν πολύ. Αν είστε αρχάριοι ποδηλάτες δε χρειάζεται ν αγοράσετε τον εξοπλισμό ενός επαγγελματία αθλητή. Οι εξελιγμένες τεχνικές στα ποδήλατα δρόμου και στα ποδήλατα βουνού,όπως το κλείδωμα των ποδιών στα πεντάλ με ειδικά κλιπ, είναι πιθανό να απογοητεύσουν τους αρχάριους επειδή απαιτούν ειδική εξάσκηση στη χρήση τους. Ίσως ένα ελαφρύ ποδήλατο να μειώνει την κούραση στις ανηφόρες. Αν, πάλι, θέλετε να βελτιώσετε την καρδιοαναπνευστική σας ικανότητα, τα αερόβια σπορ είναι αληθινός θησαυρός. Με την προπόνηση οι μύες ξυπνούν. Αυξάνεται η χωρητικότητα της καρδιάς και διευρύνονται τα τριχοειδή αγγεία,με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί περισσότερο αίμα. Έτσι, το οξυγόνο διοχετεύεται στον οργανισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες και η καρδιά δουλεύει πιο <<οικονομικά>>, παράγει περισσότερη ενέργεια με λιγότερους σφυγμούς. Η εντατική προπόνηση ανεβάζει το <<αναερόβιο κατώφλι>>, δηλαδή την ικανότητα του σώματος να παράγει υψηλά ποσά ενέργειας,ενώ η καρδιά δεν κουράζεται πλέον τόσο γρήγορα. Ιδιαίτερα το τζόκιν αποτελεί ιδανική αθλητική δραστηριότητα για όσους θέλουν να προλάβουν καρδιοαγγειακές παθήσεις. Τρείς μα τέσσερις φορές την εβδομάδα τρέξιμο αυξάνουν την αντοχή και συμβάλουν στην ελάττωση του λίπους. Οι κίνδυνοι τραυματισμών είναι πρακτικά μηδαμινοί, εφόσον χρησιμοποιεί8τε τα κατάλληλα παπούτσια. Για να ελέγξετε πλήρως τις επιδώσεις σας εφοδιαστείτε μ έναν παλμογράφο, το όργανο που μετρά με ακρίβεια τους παλμούς της καρδιάς και σας βοηθά να υπολογίσετε το χρόνο και την ένταση που θα ασκηθείτε. Πότε όμως η αερόβια προπόνηση φέρνει καλύτερα αποτελέσματα; Όταν η καρδιά δουλεύει στο 60% με 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Για να βρείτε τη δική σας, αφαιρέστε την ηλικία σας από τον αριθμό 220.Ενα ακόμα μυστικό είναι η ένταση της προπόνησης: όταν προπονείστε στο 50% της καρδιακής συχνότητας,καίτε περισσότερο λίπος. Μη βιάζεστε,όμως. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχετε με την ταχύτητα του φωτός για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας.θυμηθείτε :αν στόχος σας είναι να κάψετε λίπη, θα πρέπει να τρέχετε μα χαμηλή ένταση για αρκετή ώρα. Συνεργασία Επιθυμείτε ν αναπτύξετε επιδεξιότητα κινήσεων ; Τότε σας ταιριάζουν δραστηριότητες όπως η ξιφασκία,η ρυθμική γυμναστική, οι πολεμικές τέχνες και το μπάσκετ. Τα αθλήματα αυτά συμβάλλουν ώστε οι κινήσεις του σώματος να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία και αρμονία.ίσως οι αρχαίοι αθλητές, ειδικά στα πρώτα τους βήματα, να κάνουν αδέξιες κινήσεις και να επιστρατεύουν στη προσπάθεια Προσωπικότητα Το γνωστό ρητό <<νους υγιής εν σώματι υγιεί>> δεν είναι άνευ ουσίας. Όσοι κάνουν αθλητισμό αποκομίζουν και πνευματικά οφέλη. Κυρίως στην παιδική ηλικία, τα σπορ ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η εντιμότητα, η πειθαρχία, η πίστη, η συνεργασία και η ανεκτικότητα. Αποτελούν επίσης μέτρο αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης. Με τον αθλητισμό γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους ενώ παράλληλα εκτονώνουμε το ένστικτο της επιθετικότητας. Οι πολεμικές τέχνες και η ξιφασκία είναι μερικά από τα σπορ που βοηθούν στην επίτευξη της εσωτερικής γαλήνης και ισορροπίας, γιατί απορροφούν τις εκρήξεις θυμού με ήπιο και δημιουργικό τρόπο. Εικοσιδέκα Κατερίνα - Ευθυμίου Ξενία

7 10 Ανέκδοτα Ψυχαγωγία Aπρίλιος-Μάιος - Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό προσωπικό της επιχείρησης του. Έτσι καλεί με τη σειρά πρώτα το μηχανικό του. -Επιχ/τιας: - "Δε μου λες, πόσο κάνει 1+1;" Μηχανικός: - "Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό; Κάνει 2." Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;" Δικηγόρος: "1+1 κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορετικό." Τέλος, φωνάζει και το λογιστή του. Επιχ/τίας: "Δε μου λέτε, πόσο κάνει 1+1;" Λογιστής: "Όσο θα θέλατε εσείς αφεντικό." - Ήταν μεσημέρι και ο πατέρας του Γιωργάκη είχε μόλις γυρίσει από τη δουλειά. Ήταν κουρασμένος και αφού έφαγε πηρέ την εφημερίδα και ξάπλωσε στον καναπέ. Τότε πάει ο Γιωργάκης και αρχίζει τις ερωτήσεις. -«Μπαμπά, γιατί υπάρχει ο ήλιος και η γη;» -«Δεν ξέρω.» -«Μπαμπά, τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;» -«Δεν ξέρω.» -«Μπαμπά, πως λειτουργεί η τηλεόραση;» -«Δεν ξέρω.» και έρχεται η μαμά και λέει στον Γιωργάκη. -«Γιωργάκη παιδί μου, άσε τον πατέρα σου ήσυχο, δεν βλέπεις ότι είναι κουρασμένος;» και τότε πετάγεται ο μπαμπάς και λέει. - «Άσε γυναίκα τον Γιωργάκη, πως αλλιώς θα μάθει αν δεν κάνει ερωτήσεις; IQ TEST 1. Πως μπορούμε με τέσσερα 9, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε αριθμητική πράξη να βρούμε τον αριθμό 100; 2. Τι είναι αυτό που στην αρχή περπατάει με τα τέσσερα, στη συνέχεια με τα δύο και στο τέλος με το ένα; 3. Ποιός αριθμός λείπει στους παρακάτω: 144, 121, 100, 81, 64,... α. 26 β. 54 γ. 81 δ. 49 ε Ποιο είναι το επόμενο γράμμα σ' αυτήν τη σειρά; "ε δ τ τ π ε ε"; 5. Ένα νούφαρο μεγαλώνει καθημερινά σε μια λίμνη. Κάθε μέρα μεγαλώνει το διπλάσιο από ότι ήταν την προηγούμενη μέρα. Την εκατοστή μέρα το νούφαρο κάλυπτε ολόκληρη τη λίμνη. Ποια μέρα το νούφαρο κάλυπτε τη μισή λίμνη ; 6. Κάποιος αγόραζε αυγά 20 δραχμές το ένα και τα πουλούσε 10 δραχμές το ένα. Πώς έγινε εκατομμυριούχος; Χωρίς λόγια... Οι απαντήσεις στη σελίδα 11 Ο Απρίλης έχει τ όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια. Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα. Τον Απρίλη και το Μα (Μάη) κατά τόπους τα νερά. Απριλης, Μάης, κοντά είν το θέρος. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ Το Μάη βάζε εργάτες κι ας είναι κι ακαμάτες (όσο κι αν τεμπελιάζουν, Θα κάνουν δουλειά γιατί είναι σι μέρες μεγάλες) Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι. Κάθου, γέρο, λίμενε (περίμενε) να φας το Μάη χορτάρι. Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ Αυγούστου το φεγγάρι.

8 11 Ψυχαγωγία Aπρίλιος-Μάιος ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται στην Αθήνα την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα έτη Ηρωες είναι ο Πέτρος, η αδερφή του Αντιγόνη, οι φίλοι τους, οι γονείς και ο παππούς. Οι ήρωες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια, την πείνα, τον πόλεμο και γενικά τις άσχημες συνθήκες ζωής που επικρατούν στην Αθήνα. Κάνουν μυστικές συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, και προσπαθούν να εκνευρίσουν τους γερμανούς με κάθε τρόπο και ενέργεια που περνάει από το νεανικό μυαλό τους. Πασχαλινά διηγήματα Τα πασχαλινά διηγήματα του Παπαδιαμάντη θα φέρουν τον αναγνώστη στο κλίμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, αλλά και στον κόσμο του Σκιαθίτη διηγηματογράφου. Για να μεταφερθεί ο αναγνώστης στην εποχή του Παπαδιαμάντη, αποφασίστηκε να παρουσιαστούν τα κείμενα όπως κυκλοφόρησαν στην πρώτη τους δημοσίευση σε εφημερίδες ή περιοδικά της εποχής (ή, στις περιπτώσεις που αυτό δεν κατορθώθηκε, σε μια όσο το δυνατόν πιο παλιά έκδοση). Είναι χαρακτηριστική η ορθογραφία εκείνων των καιρών και δίνει την εικόνα μιας φάσης στην εξέλιξη της ιστορικής ορθογραφίας της γλώσσας μας. Στη μέση του πουθενά Τραπεζικοί υπάλληλοι που οδηγούν νταλίκες, μποέμ τύποι που χορεύουν με μεθυσμένες γαλοπούλες, καταξιωμένοι συγγραφείς που δεν έχουν εκδώσει ποτέ τους τίποτα, σταθμάρχες σε γραμμές που εδώ και καιρό έχουν πάψει να περνούν τρένα... Οι (αντι)ήρωες των ιστοριών του Χούλιο Γιαμαθάρες είναι τύποι περιθωριακοί και παθιασμένοι για την ελευθερία τους που αγωνίζονται, συνήθως μάταια, να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμα να είναι διαφορετικοί. Ίσως δεν αποτελούν παραδείγματα για μίμηση, δεν είναι όμως και "μέσοι" άνθρωποι έχουν πάθη, αγαπούν τις αδυναμίες τους και κάνουν λάθη, δηλαδή ζουν. Επτά διηγήματα από το δημιουργό της "Κίτρινης βροχής" που συγκινούν και διασκεδάζουν. Τα σκοτεινά παραμύθια Δεκαεννιά διηγήματα του Παπαδιαμάντη, όχι μόνο από τα πιο ενδιαφέροντα αλλά και από τα πιο αποκαλυπτικά για τον μοντέρνο χαρακτήρα των συγγραφικών του τρόπων. Ιστορίες που φανερώνουν ανάγλυφα την καθαρά ποιητική του πλευρά και που σφραγίζονται από το μυστήριο, τη μαγεία, τη δεισιδαιμονία, το υπερφυσικό, την ατμόσφαιρα του τρόμου και του ονείρου. Ένα έντονο κλίμα φυγής προς κάτι τραχύ κι απόκοσμο, συνεχώς υπονομευόμενο από το χιούμορ, τον αδιόρατο σαρκασμό.. Αν όχι τώρα, πότε; Μας αναγνωρίζετε; Είμαστε τα πρόβατα του γκέτο. Κουρεμένα για χίλια χρόνια, παραιτημένα στην προσβολή. Είμαστε οι ράφτες, οι γραφιάδες και οι ψάλτες. Μαραμένοι στον ίσκιο του Σταυρού. Τώρα μάθαμε τα μονοπάτια του δάσους. Μάθαμε ρίχνουμε, και χτυπάμε στα ίσια. Αν δεν είμαι εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα είναι για μένα; Αν όχι έτσι, πώς; Κι αν όχι πότε; Έτσι αρχίζει το τραγούδι των παρτιζάνων του Γκένταλε στο συναρπαστικό βιβλίο του Πρίμο Λέβι "Αν όχι τώρα, όπου εξιστορούνται οι σχεδόν απίστευτες περιπέτειες μιας ομάδας εβραίων ανταρτών από τη Ρωσία και την Πολωνία που βαδίζουν πολεμώντας από τους βαλτότοπους της Λευκορωσίας μέχρι την ελεύθερη, πια, Ιταλία, σε μια περίοδο που εκτείνεται από τον Ιούλιο του 1943 ως τον Αύγουστο του Πρόκειται για μια ιστορία επινοημένη, βασισμένη όμως σε πραγματικά γεγονότα, μέρος της σχεδόν ξεχασμένης εποποιίας των δεκάδων χιλιάδων Εβραίων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αντί να υποταχθούν στη φριχτή τους μοίρα της εξόντωσης, βρήκαν τη δύναμη, μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, να αντισταθούν και να ανταποδώσουν τα πλήγματα σ' έναν εχθρό που υπερτερούσε κατά πολύ σε στρατιωτική ισχύ. Απαντήσεις στο IQ TEST να τώρα, πότε;", Απάντηση /9 = =100 Απάντηση 2 Ο άνθρωπος. Απάντηση 3 Η σωστή απάντηση είναι ο αριθμός 49, γιατί 12.12=144,11.11=121,10.10=100,9.9=81,8.8=64 και (δ) 7.7=49. Απάντηση 4 Το "ο" για το "οχτώ". έ(να) δ(ύο) τ(ρία) τ(έσσερα) π(έντε) έ(ξι) ε(πτά) Απάντηση 5 Tην ενενηκοστή ένατη μέρα κάλυπτε την μισή λίμνη. Αυτό γιατί εφόσον κάθε μέρα διπλασιαζόταν το μέγεθος του, και την εκατοστή μέρα, το νούφαρο, κάλυπτε ολόκληρη τη λίμνη, την ενενηκοστή ένατη μέρα, κάλυπτε τη μισή. Απάντηση 6 Ηταν δισεκατομμυριούχος! Aπρίλιος-Μάιος

9 12 Τεχνολογία Σερφάρισμα στο διαδίκτυο το όνομα του δικτυακού τόπου που ανακοινώνει τον διαγωνισμό, αλλά και που προσπαθεί να αποκαταστήσει την (χαμένη ) τιμή των blogs αλλά και των blogers μετά τα τελευταία γεγονότα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Μας αρέσει να επικοινωνούμε, θέλουμε να ασκούμε κριτική και να εκφράζουμε την γνώμη μας χωρίς να μπαίνουμε στα παιχνίδια εξουσίας και ιδιοτέλειας των μεγαλοδημοσιογράφων. η επίσημη ιστοσελίδα του θεαματικότερου αθλήματος ( εμείς αυτό πιστεύουμε ). Τώρα που αρχίζει το πρωτάθλημα, μαθαίνουμε αμέσως αν ο Ρόσσι κάνει παλι τα μαγικά του, ο Στόνερ και η Ντουκάτι έχουν καταφέρει να εξελιχθούν και να υπερασπισθούν τον τίτλο από τους Ιάπωνες ανταγωνιστές. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι τελευταίες πληροφορίες, χρόνοι δοκιμών, αλλά και φωτογραφίες από τους αγώνες και τις προπονήσεις. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοθαυμάσουμε στον χώρο αυτό της Google. Η ιστοσελίδα και τα προγράμματα είναι ανανεωμένα, όπως επίσης έχουν προστεθεί και αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, που μέχρι πριν λίγους μήνες δεν ήταν διαθέσιμες. Η ιστοσελίδα δίνει συντεταγμένες για περιοχές που μας ενδιαφέρουν, χαράζει διαδρομή και μαζι με ένα καλό GPS είναι ότι μας χρειάζεται για τις εξορμήσεις μας στο βουνό. Οδηγός αγοράς: Τι είναι το GPS και πως να διαλέξετε σωστά το κατάλληλο σύστημα Τα συστήματα πλοήγησης είναι συσκευές που φαίνεται ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα για τους δρόμους ακόμα και από τον ίδιο τον οδηγό. Οι συσκευές αυτές καθοδηγούνται από τα σήματα 24 δορυφόρων (Global Positioning Satellites) που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη. Περιλαμβάνουν ενσωματωμένο χάρτη και ειδικό λογισμικό πλοήγησης που αναλαμβάνει την «βρώμικη» δουλειά της καθοδήγησης του οδηγού στην γλώσσα του. Επιπλέον, αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό το λογισμικό διαχειρίζεται τα σήματα που λαμβάνει η συσκευή από τον δορυφόρο ώστε να καθορίζει την ακριβή τοποθεσία, την κατεύθυνση της κίνησης και την ταχύτητα μας. Οι συσκευές αυτές μπορούν επίσης να βρούν την καλύτερη πορεία προς μια προκαθορισμένη κατεύθυνση, την οποία ζητά ο οδηγός, δίνοντας του άμεσα πληροφορίες για το που πρέπει να κατευθυνθεί, σε ποιά σημεία να στρίψει, ποιές οδούς να ακολουθήσει, ποιές παρακάμψεις δημιουργήθηκαν τελευταία κλπ. Πολλά συστήματα δίνουν και επιπλέον πληροφορίες στον οδηγό που ονομάζονται σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interested) τα οποία μπορεί να είναι βενζινάδικα, συνεργεία, βουλκανιζατέρ, ATM`s ή οτιδήποτε άλλο αναζητήσει ο οδηγός σε μια δεδομένη στιγμή. Το GPS δεν είναι κατάλληλο μόνο για τους οδηγούς. Ένα σύστημα GPS μπορεί να εντοπίσει και την θέση μεμονομένων ατόμων και μπορεί να διαχειριστεί και άλλους χάρτες πέραν των οδικών, όπως για παράδειγμα εμπορικούς θαλλάσιους δρόμους, μονοπάτια σε βουνά, κ.α. Αυτά τα χαρακτηριστικά των GPS τα καθιστούν μοναδικά και απαραίτητα πλέον σε όλες μας τις δραστηριότητες. Τύποι προιόντων GPS Υπάρχουν πολλοί τύποι προιόντων και αρκετές επιλογές σε κάθε κατηγορία. Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε χρήστης θα χρησιμοποιήσει το GPS καθορίζει και τον τύπο του προιόντος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη. Έτσι λοιπόν έχουμε 4 βασικές κατηγορίες GPS όπως περιγράφονται παρακάτω: Ενσωματωμένα Εγκαθίστανται στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Συνήθως αντικαθιστούν το ράδιο του αυτοκινήτου. Φορητά Μπορούν να τοποθετηθούν στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στο παρμπρίζ και μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούν την παροχή 12V του αυτοκινήτου σας. Χειρός Έχουν μέγεθος κινητού τηλεφώνου ή είναι αρκετά μικρά και ελαφριά για να τα φέρει επάνω του ακόμα και πεζός χρήστης. Πρόσθετα Τα συστήματα που τοποθετούνται ως πρόσθετα σε κινητά τηλέφωνα και PDA. Πως τα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές Τώρα που έχετε μάθει πως δουλεύει το σύστημα και τους τύπους των προιόντων δείτε ποιο προιόν είναι κατάλληλο για την κάθε περίπτωση. Οδήγηση: Ενσωματωμένα, φορητά Αναψυχή: Χειρός, πρόσθετα Ταξίδια: Φορητά, χειρός, πρόσθετα

10 8 Μαθητικά Aπρίλιος-Μάιος Συμβουλές προς υποψηφίους Οι μικρές λεπτομέρειες που βελτιώνουν την εικόνα ενός γραπτού Είναι ίσως η μόνη φορά τον χρόνο που η Ελλάδα από την Αθήνα έως το τελευταίο ακριτικό χωριό χτυπά στον ίδιο ρυθμό, ζει με την ίδια αγωνία. Ποια οικογένεια δεν έχει ένα παιδί -ή έστω το παιδί φίλων- που να δίνει Πανελλαδικές Εξετάσεις; Περίπου μαθητές «στο πόδι, η αδρεναλίνη στα ύψη. Η αρχή των Πανελλαδικών γίνεται το επόμενο Σάββατο. Περίπου τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Γενικών Λυκείων θα διεκδικήσουν μια από τις θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι μαθητές βρίσκονται ήδη στον ρυθμό των τελευταίων επαναλήψεων και ελπίζουν μέσα στις 6 «εξεταστικές» ημέρες να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Απόλυτος στόχος, το «Άριστα»! Πολλές φορές, όμως, δεν αρκεί η σωστή απάντηση σε ένα ερώτημα, ώστε ο μαθητής να πάρει όλες τις μονάδες, με τις οποίες βαθμολογείται το ερώτημα. Ομως, στην περίπτωση που ο μαθητής κάνει λάθος, γραπτό από γραπτό διαφέρει. Και αυτό διότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στο κάθε γραπτό, που βοηθούν τον βαθμολογητή να κατανοήσει την ποιότητα του μαθητή, έστω κι αν δεν οδηγείται στη σωστή λύση», Μικρές συμβουλές Η αρχή -ήμισυ του παντός- γίνεται με την Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας, όπου περιλαμβάνεται και η Εκθεση. «Βασική αρχή: μην αντιμετωπίζετε το γραπτό ως φετίχ και τις εξετάσεις ως μύθο». - Μελετήστε τα θέματα με προσοχή. - Πριν αρχίσετε να γράφετε σχεδιάστε -οργανώστε τις απαντήσεις. Η οργάνωση του λόγου είναι σημαντικό κριτήριο της αξιολόγησης. - Απαντήστε τεκμηριωμένα, χωρίς περιττολογίες, αξιοποιώντας κριτικά την ύλη του σχολικού βιβλίου. - Προσέξτε τη χρήση της Γλώσσας: να είναι απλή, ακριβής, κατανοητή στον αναγνώστη-διορθωτή με σωστή γραμματική και σύνταξη. - Μην παραμελείτε την εμφάνιση του γραπτού. Αποφύγετε τα συνεχή σβησίματα και κάντε καλά γράμματα. Το γραπτό σας έχει αναγνώστη. Εσείς τι θα διαβάζατε ευκολότερα; Ενα κακογραμμένο κείμενο ή το αντίθετο; Μαθηματικά και Φυσική αποτελούν επίσης μαθήματα - κλειδί για τις συνολικές επιδόσεις, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία των προηγούμενων Πανελλαδικών. «Στα Μαθηματικά δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φτάνουμε σ' αυτό». - Διατυπώστε τη σκέψη σας, έτσι ώστε να μη δημιουργείτε την παραμικρή υπόνοια στον διορθωτή, ότι έστω και ένα σημείο δεν μπορείτε να το αιτιολογήσετε πλήρως. Σαφήνεια, ακρίβεια και δεν αφήνουμε κανένα πιθανό «γιατί» αναπάντητο. - Οι πράξεις να είναι σωστές. Συνήθως τα αποτελέσματα βγαίνουν στρογγυλοί αριθμοί. Μερικές φορές μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα είναι το έτος των εξετάσεων και έτσι σιγουρεύεστε ότι σωστά φτάσατε στο τέλος της άσκησης! - Αν «κολλήσετε» σε μια άσκηση μη σπαταλήσετε όλο σας τον χρόνο σ' αυτή. Προχωρήστε και αφήστε την για το τέλος. Τα ίδια μόρια δίνει και η επόμενη. - Τα θέματα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το πρώτο είναι το ευκολότερο και το τέταρτο το δυσκολότερο. Ξεκινήστε με την ίδια σειρά. Μην ξεκινήσετε από το τέταρτο, όση περιέργεια κι αν έχετε να δείτε αν μπορείτε να το λύσετε. - Καταστρώστε το πλάνο της λύσης στο πρόχειρο και μόνο αφού σιγουρευτείτε για τη λύση μέχρι τέλους, γράψτε την στο «καθαρό». Μην γράψετε όμως όλη τη λύση αναλυτικά στο πρόχειρο, γιατί μπορεί να μην προλάβετε όλα τα θέματα. - Αν δεν τα καταφέρνετε μην πανικοβληθείτε. Ισως κάποιο θέμα να είναι εξαιρετικά δύσκολο, άρα θα το απαντήσουν σωστά ελάχιστοι. Για τη Φυσική - Κάντε καθαρά σχήματα. - Εξηγήστε ό,τι γράφετε. Οι μαθητές συνηθίζουν να γράφουν σκέτες εξισώσεις, χωρίς να τις αιτιολογούν. - Εάν σε ένα ερώτημα έχετε κάνει λάθος, αλλά λύσετε σωστά το επόμενο, το δεύτερο βαθμολογείται. Αυτό σημαίνει: εάν δεν ξέρετε το προηγούμενο, θεωρήστε ότι το λύσατε και με βάση αυτό πηγαίνετε στη λύση του επόμενου. - Συχνά οι μαθητές βρίσκουν τη λύση στο πρόχειρο τετράδιο, όμως τους φαίνεται λάθος και δεν την μεταφέρουν στο επίσημο τετράδιο. Μετά διαπιστώνουν ότι κάτι σωστό είχαν γράψει. Ομως, αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Γράψτε λοιπόν ό,τι ξέρετε, και καλή επιτυχία. Οταν οι γονείς φορτώνουν με άγχος τα παιδιά τους Γονείς στα πρόθυρα νευρικής κρίσης! Οι γονείς αντιδρούν σ αυτήν τη δύσκολη στιγμή με διάφορους τρόπους. Κάποιοι, με τη συμπεριφορά τους και με την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα παιδιά τους, τα βοηθούν. Αντίθετα κάποιοι άλλοι γονείς, χωρίς να το θέλουν, δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά με τη συμπεριφορά τους που εκφράζει το αυξημένο τους άγχος. «Ολη μέρα της λέω να μην αγχώνεται, μα η Ελένη τίποτα δεν καταλαβαίνει». Εσείς τι θα κάνατε στη θέση της Ελένης αν σας έλεγε κάποιος όλη μέρα να μην αγχώνεστε; Το μόνο σίγουρο είναι ότι το άγχος θα σας είχε κυριεύσει. Μία άλλη μητέρα ήθελε να πάρει άδεια από την εργασία της για να μαγειρεύει τα καλύτερα φαγητά για τον γιο της και να τον φροντίζει όλη μέρα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι έτσι, βάζοντας στο κέντρο της οικογενειακής ζωής τις πανελλήνιες εξετάσεις, αύξανε το άγχος όλων. Ολα αυτά γίνονται πάντα με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δυστυχώς φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι να δούμε ποια συμπεριφορά βοηθάει τα παιδιά σ αυτήν τη δύσκολη στιγμή τους -προσέξτε όχι στιγμή μας- να πετύχουν τους στόχους τους, όχι τους δικούς μας. Μην είστε αδιάφοροι απέναντι στο παιδί σας, αλλά μην κάνετε τις πανελλήνιες εξετάσεις το κέντρο της ζωής σας. Αλλωστε, και αυτό ισχύει για όλους, μια πιθανή αποτυχία στις πανελλήνιες δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου...

11 6 Ξέρετε ότι ; Aπρίλιος-Mάιος Τηλεόραση: μεγαλώνει μεγαλώνει ασθενή παιδιά 15 παθολογικές καταστάσεις συνδέονται με την παρακολούθηση τηλεόρασης κατά την παιδική ηλικία. 1. παχυσαρκία 2. πρόωρη εφηβεία (ιδίως στα κορίτσια) 3. εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος 4. προβλήματα καρδιάς 5. αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής 6. μαθησιακές δυσκολίες 7. διαταραχές ύπνου 8. Αλτσχάιμερ 9. μυωπία 10. αργός μεταβολισμός 11. αυτισμός 12. διαβήτης τύπου ορμονικές διαταραχές 14. μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας 15. αλλαγές στα κύτταρα του δέρματος. Ούτε ένας ούτε δύο, αλλά δεκαπέντε είναι οι κίνδυνοι από την υπερβολική τηλεθέαση για την υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία: Η τηλεόραση έχει γίνει μόνιμο μέλος της οικογένειας. Αν όμως δεν αναθρέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας,, «κάποιος άλλος σε μια γυάλινη οθόνη θα το κάνει. Και αυτός ο άλλος μάλλον δεν θα είναι η Μαίρη Πόπινς!!» Είναι αυτονόητο ότι έχει σημασία και τι βλέπουμε, όμως οι βιολογικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητες από το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Δείτε το αλλιώς και αναρωτηθείτε όχι μόνο τι μας προσφέρει η τηλεόραση -και είναι αλήθεια ότι κάποια προγράμματα έχουν κάτι να μας προσφέρουν- αλλά το διαφυγόν κέρδος, τι χάνουμε βλέποντας τηλεόραση. Το σύνθημα λοιπόν είναι ένα Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Κίνδυνος ή όχι για την υγεία; Γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη γενετική του ταυτότητα με την προσθήκη ή και με την αφαίρεση γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά είδη. Ποιος όμως ο σκοπός της απελευθέρωσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον; Είναι μια απλά εμπορική κίνηση ή μια λύση στην καταπολέμηση της πείνας και μια προσπάθεια για την προστασία των καλλιεργειών; Ο άνθρωπος έχει επέμβει στον γενετικό κώδικα των προϊόντων αυτών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής τους. τη μεγιστοποίηση της αντοχής τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και την παραγωγή καλύτερων ποικιλιών φυτών. Λέγεται ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον υπερπληθυσμό στον πλανήτη μας. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι πιθανοί κίνδυνοι με κυριότερους: την πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών, την αλλοίωση της φυσικής χλωρίδας με μη προβλέψιμες συνέπειες, την μείωση της βιοποικιλιότητας Πολλές απόψεις έχουν ακουστεί αλλά λίγα στοιχεία από κλινικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και αυτά ασαφή. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά και με απόλυτη βεβαιότητα ότι οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας αποτελούν βελτίωση ή απειλή για τη ποιότητα ζωής, γιατί πρόκειται για μια κατάσταση εν εξελίξει. Τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το1983 και αυτά ήταν δενδρύλλια καπνού που ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Από τότε η επιστήμη της βιοτεχνολογίας έχει δημιουργήσει πολλά μεταλλαγμένα, όπως: Kαλαμπόκι και σόγια που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λαδιού με λιγότερα κορεσμένα λίπη,πατάτες με χαμηλά λιπαρά και μεγάλη περιεκτικότητα σε άμυλο που θα απορροφούν λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα,ρύζι με μεγάλη περιεκτικότητα σε λυσίνη. (απαραίτητο αμινοξύ για τη σύνθεση σπουδαίων πρωτεινών για τον οργανισμό), φρούτα και λαχανικά με υψηλά επίπεδα βιταμινών C,E καθώς και B-καροτίνης (συστατικά που συμβάλουν προληπτικά στην καταπολέμηση χρόνιων ασθενειών). Στην Ελλάδα το πρώτο μεταλλαγμένο προϊόν που πήρε άδεια για πειραματική καλλιέργεια ήταν ντομάτα.κάπου εδώ εύλογα γεννιέται το ερώτημα: Τελικά τι είναι ακίνδυνο και τι πρέπει να τρώμε; Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι δικαίωμα όλων να γνωρίζουν αν ένα τρόφιμο είναι ή όχι γενετικά τροποποιημένο. Ίσως η επιστροφή σε παραδοσιακότερες μορφές διατροφής, να βοηθούσε. Πάντως μια άποψη που κυριαρχεί είναι.

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις Ενότητα 1η / Απαντήσεις Γραμματική Ενότητα 1η 1. Υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο, αντικείμενο. 2. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό και την Αυστραλία. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό. 3. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση

τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση τριτοβάθμια εκπαίδευση Μία συνοπτική παρουσίαση 16 2007-2008 Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα Μετά τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία

στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Η 0, 0 1 δείτε τα ΔΩΡΑ ΜΑΣ σελ. 25 στη Θεσσαλονικη µε χαρά & δηµιουργία ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Αν θες μπορείς κι εσύ να της πεις αντίο. GAMING Xbox One VS Nintendo Wii U VS PlayStation

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΡΙΑΛ ΥΨΗΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ Μια online ουτοπία, που εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο εργαλείο γνώσης και εξισωτικής συνεργασίας που φτιάχτηκε ποτέ. Ηρακλής Μπογδάνος ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 3 Αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00' συνεδρίασε στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά;

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ΑΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; Στρατής Σημαντήρης Η σωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι Ένα βιβλίο εισαγωγικό για τη φωτογραφία. Έχει μέσα του όσα θεωρώ ως απαραίτητα για να ξεκινήσει κάποια/ος σωστά, με ασφάλεια, εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας για την πρόληψη καταστροφών

Μαθαίνοντας για την πρόληψη καταστροφών ια ς δ ί ν σει χ ι α ή Π ασκ & Μαθαίνοντας για την πρόληψη καταστροφών ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Και τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη κινδύνων ee e e ee e ee e e σθηση Κατολί International Federation of

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου

Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου ήµος Χλωπτσιούδης Έκφραση Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Γ Λυκείου κριτήρια αξιολόγησης ISBN: 978-618-80632-8-0 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα