«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 20 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου.. Ημερομηνία: /2011 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά To ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ. αριθ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την.../.../2011 και ώρα... στα Γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και συγκεκριμένα στην οδό Π. Αραβαντινού 6, Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες επί του Διαγωνισμού: , φαξ: Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, την..././2011 και ώρα... στα γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, Σελίδα 2 από 179

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της οδηγίας 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25 ης Φεβρουαρίου του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 7. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 8. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 9. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 10. Την Υ.Α Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει. 11. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ) 12. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 13. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/ (ΦΕΚ 27/ τεύχος Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Σελίδα 3 από 179

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 15. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 16. Την υπ αριθμ /ΨΣ11037-Α2 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». για ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» 17. Την με αριθ. / (πρακτικό ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Τα δικαιώματα προαίρεσης, για συμπληρωματικές υπηρεσίες ανέρχονται σε έως 30% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, υπό τον όρο μη υπέρβασης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευανθία Καραδόντη Νόμιμη Εκπρόσωπος Σελίδα 4 από 179

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 14 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α1.1 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α1.2 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α1.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης έργου Α2.4 Προδιαγραφές λειτουργικών ενοτήτων Α2.4.1 Λειτουργική ενότητα 1: Δράσεις υποδομής (Α) Επέκταση/ συµπλήρωση/ αναβάθµιση υπάρχοντος εξοπλισµού και βασικού λογισµικού (Β) Ψηφιοποίηση και επιστηµονική τεκµηρίωση Α2.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2: Προμήθεια, παραμετροποίηση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Α2.4.3 Λειτουργική ενότητα 3: σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου για το εικονικό μουσείο Α2.4.4 Λειτουργική ενότητα 4: διαδραστικές εφαρμογές εικονικού μουσείου Εικονικές περιηγήσεις και διαδραστικό χρονολόγιο Ηλεκτρονική πυξίδα Ψηφιακό πορτρέτο Ιδρυτών Σελίδα 5 από 179

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 4. Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών Εκπαιδευτικές εφαρµογές (ηλικιακά διαβαθµισµένες) Α2.4.5 Λειτουργική ενότητα 5. Συμπληρωματικές ενέργειες Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρµογές (εκτός Εικονικού Μουσείου) Μουσειοσκευές Α2.4.6 Λειτουργική ενότητα 6: Δημιουργία βιωματικού/ ψηφιακού μουσείου Α2.4.7 Λειτουργική ενότητα 7: Δράσεις προβολής και δημοσιότητας : Οργάνωση Ενηµερωτικής Ηµερίδας : Έντυπο Υλικό : Προβολή στο Internet : ιαρκείς Υπηρεσίες ηµοσιότητας Α2.5 Προδιαγραφές οριζόντιων λειτουργιών Α2.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α2.7 Διαλειτουργικότητα Α2.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Α2.9 Ανοιχτά δεδομένα Α2.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α2.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α2.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α2.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α2.14 Πίνακας Παραδοτέων Α2.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α3. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α3.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α3.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α3.5 Υπηρεσίες Συντήρησης Α3.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α4.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου B1 Γενικές Πληροφορίες Σελίδα 6 από 179

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου B1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού B1.2 Προϋπολογισμός Έργου B1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού B1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης B1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών B1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού B1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης B2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά B2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής B2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής B2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής B2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης B2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες B2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες B2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα B2.4.4 Οι συνεταιρισμοί B2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα B2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες B2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής B2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) B2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα B2.7 Εγγύηση Συμμετοχής B3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών B3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών B3.2 Περιεχόμενο Προσφορών B3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» B3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» B3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» B3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» B3.3 Ισχύς Προσφορών B3.4 Εναλλακτικές Προσφορές B3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα B4 Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών B4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού B4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών B4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών B4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών B4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης B4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Σελίδα 7 από 179

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου B4.2 Απόρριψη Προσφορών B4.3 Προσφυγές B4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού B5 Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης B5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις B5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις B5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί B5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης B5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις B5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου B5.7 Υπεργολαβίες B5.8 Εμπιστευτικότητα B5.9 Πνευματικά δικαιώματα B5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία C1 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3 Πίνακες Συμμόρφωσης Β) Λογισμικό Υποδομής Γ) Προδιαγραφές Διαδικτυακής Πύλης Απαιτήσεις Διαδικτυακής Πύλης Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης Δ) Προσφερόμενες Υπηρεσίες Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, Εγγύηση, συντήρηση Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, Εγγύηση, συντήρηση C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. ΑΧ.Χ.Χ, ΑΧ.Χ.Χ) C4.1.5 Άλλες δαπάνες C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης C.5. Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 8 από 179

9 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου C6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ C7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ C8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ C8.1 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ C8.2 ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σελίδα 9 από 179

10 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός σύγχρονου προσώπου συμβατού με τις απαιτήσεις της εποχής, προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση του έργου «Εικονικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης», το οποίο θα βοηθήσει στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης αυτού του τόσο σημαντικού τμήματος πολιτισμού για τη χώρα μας. Το συνολικό έργο μπορεί να χωριστεί ανάλογα με τον τύπο των δράσεων που περιλαμβάνει σε δύο ενότητες «αφήγησης» Συλλογών, Αρχείων, Τεχνικών, γενικότερα «εκθεμάτων» που συνοδεύονται από έγκυρο τεκμηριωτικό υλικό. Η πρώτη και κύρια ενότητα, το «Εικονικό Μουσείο» αφορά και προσφέρεται μέσα από το Διαδίκτυο, ενώ η δεύτερη πιλοτική, το «Ψηφιακό/ βιωματικό Μουσείο» υλοποιείται με μία εγκατάσταση σε φυσικό χώρο με ψηφιακά ερμηνευτικά μέσα δίπλα σε πρωτότυπα έργα. Και στις δύο περιπτώσεις η έννοια «Μουσείο» είναι ευρεία και περιλαμβάνει την έννοια «έκθεση» αλλά συνδυασμένη με τα στοιχεία της «μεθερμηνείας», της «τεκμηρίωσης» και της εκπαίδευσης. Εικονικό Μουσείο -εικονική και εκπαιδευτική περιήγηση στις συλλογές, τις περιοδικές εκθέσεις και τα αρχεία του Μουσείου ζωτικής σημασίας για το στοχευόμενο κοινό, αλλά και για το μουσείο. Συγκεκριμένα, ως πρωτογενές υλικό θα χρησιμοποιηθούν Περίπου 180 έργα τριών διαστάσεων, ήτοι γλυπτά, κατασκευές, κεραμικά, εγκαταστάσεις (118 περίπου σε slides) Περίπου 650 έργα δύο διαστάσεων, αποτελούμενα από έργα ζωγραφικής, χαρακτικά, λιθογραφίες, χαρτοκοπτική, σχέδια κ.α. (200 περίπου σε slides) πενήντα (50) Video από παρελθούσες περιοδικές εκθέσεις, διάρκειας περίπου μίας ώρας η καθεμία Περίπου 1500 φωτογραφίες, επίσης από παλαιότερες περιοδικές εκθέσεις σε slides Ψηφιακός/βιωματικός χώρος Πρόκειται για έναν φυσικό χώρο στην παλαιά πτέρυγα του μουσείου, ο οποίος μετατρέπεται με την χρήση της τεχνολογίας και την κατάλληλη σκηνογραφική παρέμβαση, σε ένα ενημερωτικό, βιωματικό περιβάλλον που ξεναγεί τους επισκέπτες θεματικά σε επιλεγμένους σταθμούς της ιστορίας της μοντέρνας τέχνης. Ο χώρος περιέχει επίσης μία «Ψηφιακή» γνωριμία με τους Ιδρυτές του Μουσείου, ενώ οι διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές θα προβάλλονται σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο «εκπαιδευτικό» χώρο. Σελίδα 10 από 179

11 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Οι εγκαταστάσεις του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας... υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV... «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,590, ΦΠΑ: ,41 ). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους. Είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σελίδα 11 από 179

12 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας..../2011,... πρωϊνή Τα γραφεία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, Π.Αραβαντινού Αθήνα.../2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.../2011 Σελίδα 12 από 179

13 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ιδρύθηκε το Πρόκειται για έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που έχει ως κύριο σκοπό του την ενίσχυση των τεχνών και ιδιαίτερα των εικαστικών. Επιδίωξη των ιδρυτών Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ήταν η θέσπιση και λειτουργία ενός αποκεντρωμένου πολιτιστικού θεσμού με απήχηση εκτός εθνικών ορίων. Ο Βασίλης Π. Γουλανδρής ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του Ιδρύματος τον διαδέχθηκε το 1994 η σύντροφος της ζωής του Ελίζα Β. Γουλανδρή. Από το 2000 Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι η ανηψιά της, Fleurette Π. Καραδόντη. Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή εγκαινίασε το 1979 το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο, γενέτειρα του Βασίλη Π. Γουλανδρή, το οποίο επεκτάθηκε σε μια νέα πτέρυγα το Οι χώροι του Μουσείου σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μουσειακές προδιαγραφές με σκοπό να φιλοξενήσoυν τα έργα της συλλογής του Ιδρύματος αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις σημαντικών καλλιτεχνών του 20ού αιώνα (Braque, Mirό, Toulouse-Lautrec, Moore, Klee, Giacometti, Chagall, Rodin, De Chirico, κ.ά.) που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι, από το Το Ίδρυμα ενισχύει επίσης τις τέχνες με την καθιέρωση από το 1986 ενός προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό πάνω σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Εκτός από τις πολιτιστικές δραστηριότητες, η κοινωνική μέριμνα και η αρωγή είναι άλλος ένας σκοπός του Ιδρύματος. Η ανέγερση, ο εξοπλισμός και η συντήρηση του υποδειγματικού ευγηρείου «Εστία Αθηνών» όπως και η ανακαίνιση δύο περιπτέρων στο Γηροκομείο Αθηνών εντάσσονται στον γενικότερο αυτό σκοπό του Ιδρύματος. Κεντρική θέση στους σχεδιασμούς του Ιδρύματος έχει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών / ΤΠΕ με δράσεις, συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και εργαλεία που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο της Μοντέρνας Τέχνης στην Ελλάδα. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου O μοναδικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή. Σελίδα 13 από 179

14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή θα συστήσει τις ακόλουθες Επιτροπές διακυβέρνησης του έργου: Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, Επιτροπή Ενστάσεων, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί μία ιδιαίτερη συλλογή, που εντυπωσιάζει και εκπλήσσει ευχάριστα τον επισκέπτη. H συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή συγκροτείται από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό έργων διακεκριμένων ελλήνων καλλιτεχνών: Ανδρέου, Βάρη, Βασιλείου, Γουναρόπουλου, Γαΐτη, Ζογγολόπουλου, Καρά, Κουλεντιανού, Κουνέλλη, Μακρή, Μόραλη, Μπουζιάνη, Νικολαΐδη, Παππά, Παρθένη, Παρμακέλη, Σκλάβου, Τάκη, Τέτση, Τσαρούχη, Τσόκλη, Φασιανού, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Χριστοφόρου, Ψυχοπαίδη και πολλών νεότερων.επίσης περιλαμβάνει σημαντικά έργα ξένων δημιουργών: Nicholson, Fautrier, Lichtenstein, Balthus, Botero, Kiefer, Hundertwasser, Warhol, Rodin, Giacometti, Cesar, Mitoraj, Richier, Hepworth κ.ά. Η συλλογή αυτή, που εστιάζεται στην τέχνη του 20ού αιώνα, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα έργα. Μέρος της εκτίθεται εκ περιτροπής κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου, ενώ σε όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργεί στην Παλαιά Πτέρυγα έκθεση γλυπτικής με έργα του Ανδριώτη γλύπτη Μιχάλη Τόμπρου καθώς και μερικών από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής γλυπτικής. Στην παρούσα φάση στο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή υπάρχει εποπτικό υλικό που βοηθά στην πληροφόρηση των επισκεπτών, αλλά δεν επαρκεί. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα: Στα γραφεία του ΙΒΕΓ στην Αθήνα: Διεύθυνση Νομική Υποστήριξη Γραμματεία Μουσείου Λογιστηήριο Τμήμα Επιμέλειας Εκθέσεων Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Διαχείριση Υποτροφιών Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Άνδρος): Πωλητήριο Τμήμα Ασφάλειας Μουσείου Διαχείριση Χώρων Σελίδα 14 από 179

15 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ο φορέας στελεχώνεται από 14 υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου και 7 υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες των υπαλλήλων είναι οι εξής: ιστορικοί τέχνης, διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, φύλακες, καθαριστές. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του φορέα συνίστανται καταρχάς στην καταγραφή, μελέτη, ανάδειξη, συντήρηση και φύλαξη των αντικειμένων που αποτελούν τις συλλογές του Μουσείου. Επίσης, περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τους πολίτες και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την οικονομική και διοικητική οργάνωση του Μουσείου. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο φορέας διαθέτει τις εξής υποδομές: Στα γραφεία του ΙΒΕΓ (Αθήνα): Τηλεφωνικό κέντρο για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (Siemens ultra set comfort 20 ετών) Τοπικό δίκτυο workgroup 5 υπολογιστών, που μοιράζονται ενσύρματα ίντερνετ: Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Άνδρος): Τηλεφωνικό κέντρο για εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία Τοπικό δίκτυο workgroup 2 υπολογιστών, που μοιράζονται ενσύρματα ίντερνετ (Thompson speedtouch 585) Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης των χώρων με 16 κάμερες (με ασπρόμαυρο μόνιτορ και κασετόφωνο καταγραφής παλαιού τύπου). Στο Λογιστήριο (Γραφεία ΙΒΕΓ, παράρτημα Ησιόδου 24) Τοπικό δίκτυο workgroup 2 υπολογιστών, που μοιράζονται ενσύρματα ίντερνετ (Thompson speedtouch 585) 1 server. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και το όραμα του Ιδρύματος οδηγούμαστε στην υλοποίηση ενός κυρίως διαδικτυακού Εικονικού Μουσείου που, λειτουργώντας αυτόνομα, θα συμπληρώνει, θα εμπλουτίζει και θα ενισχύει τη διαδικτυακή παρουσία του Ιδρύματος. Κύριοι στόχοι του έργου είναι: Σελίδα 15 από 179

16 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου να αναδειχθεί η εικονική διάσταση του Μουσείου στο Διαδίκτυο και να είναι άμεσα προσβάσιμος ο πλούτος του περιεχομένου και των εφαρμογών που θα το «αφηγούνται», ώστε ο διαδικτυακός κόμβος να προσελκύσει υψηλή επισκεψιμότητα. να αναδειχθεί η μοντέρνα τέχνη ως κυρίαρχο στοιχείο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής ζωής της χώρας. Σημαντική παράμετρο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ο συντονισμός και η εναρμόνιση, σε επίπεδο τεχνικό, εικαστικό και περιεχομένου, με τις υπάρχουσες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, το Εικονικό Μουσείο θα πρέπει: να είναι έντονα διαδραστικό να είναι ελκυστικό τόσο εικαστικά όσο και λειτουργικά να αξιοποιείται εκπαιδευτικά να αναδεικνύει την ιστορία και την εξέχουσα θέση του Ιδρύματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: α) διαδραστικό χρονολόγιο: με δεδομένα από το Αρχείο, θα δημιουργηθεί ένα καινοτομικό διαδραστικό χρονολόγιο της ιστορίας του Μουσείου, που θα εστιάζει στις παρελθούσες περιοδικές εκθέσεις/ σταθμούς του Μουσείου. β) Εικονικές περιηγήσεις: Στα κτήρια όπου σήμερα φιλοξενούνται οι μόνιμες συλλογές του Μουσείου. Οι περιηγήσεις αυτές θα υλοποιηθούν με τρόπο να μην υποκαθιστούν την φυσική επίσκεψη στο Μουσείο, αλλά τουναντίον να την καθιστούν ακόμα πιο ελκυστική. γ) Εφαρμογή «ηλεκτρονικής Πυξίδας», ήτοι ειδικής διαδραστικής εφαρμογής, με την οποία θα οπτικοποιούνται και θα προβάλλονται τα βασικότερα σημεία της ιστορίας της Μοντέρνας Τέχνης δ) Δημιουργία Ψηφιακού Πορτρέτου Ιδρυτών του Ιδρύματος, μέσα από το οποίο θα ζωντανεύει και η αντίστοιχη εποχή ε) ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών: διαδραστική αλλά και προαιρετική εφαρμογή στο τέλος της περιήγησης του επισκέπτη στο εικονικό μουσείο, με δυνατότητα ενεργής συμμετοχής των χρηστών στο περιεχόμενο του εικονικού μουσείου στ) Μηχανισμός αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια στη βάση δεδομένων του Ηλεκτρονικού Αρχείου ζ) Εκπαιδευτικές εφαρμογές (ηλικιακά διαβαθμισμένες) 1. Διαδραστικές εφαρμογές για παιδιά και νέους, με ενδεικτικούς τίτλους: i) Η μοντέρνα τέχνη ως θεωρία (ιστορία, ορολογία κ.λπ.) και ως πράξη (παράσταση μοντέρνα τέχνης) ii) Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά της μοντέρνας τέχνης 2. Εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά και νέους 3.Εκπαιδευτικά προγράμματα on line: ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος 4. Υλικό για τους εκπαιδευτικούς: δυνατότητα on line πρόσβασης στο υλικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σελίδα 16 από 179

17 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.1 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα πράξης: Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι τριπλός: πρώτον, η υλοποίηση μίας κατανοητής από τον απλό πολίτη και με ιδιαίτερη προσοχή στους νέους ιστορίας της μοντέρνας τέχνης μέσω διαδικτύου, δεύτερον η ανάδειξη της σημασίας των ιστορικών και καλλιτεχνικών τεκμηρίων του Ιδρύματος μέσα από την παροχή πρόσβασης σε αυτά με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τρίτον η προστασία από τη φθορά του χρόνου του υλικού του Ιδρύματος μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσής του. Το έργο θα συνεισφέρει στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων με τους ακόλουθους τρόπους: θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με κατηγοριοποιημένο ψηφιακό υλικό κατάλληλα τεκμηριωμένο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανεύρεσή του, θα ακολουθηθούν παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα τεκμηρίωσης ώστε οι πληροφοριακές δομές που θα αναπτυχθούν να είναι προσβάσιμες από διαφορετικά συστήματα αναζήτησης, θα παρέχεται συνδυαστική γνώση σε σύγχρονο περιβάλλον, θα δημιουργηθεί για το κοινό ένα ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης του ψηφιακού υλικού, θα ενημερωθεί το κοινό για την ιστορία της μοντέρνας τέχνης, καθώς και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και του Μουσείου από την ίδρυσή του έως σήμερα, θα δοθεί πρόσβαση στο υλικό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, κ.λπ. καλών τεχνών αλλά και γενικότερα, ώστε να χρησιμοποιούν το πολιτιστικό-ιστορικό απόθεμα, θα διευκολύνει μια σημαντική κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή ατόμων σε απομακρυσμένες περιοχές (εσωτερικό και εξωτερικό) ή ειδικές ομάδες πληθυσμού (φυλακισμένοι, άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα σε προγράμματα επανένταξης ή απεξάρτησης, ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, κ.λπ.), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να εργάζονται μέσω του διαδικτύου, να δουν και να μελετήσουν το πλούσιο περιεχόμενό των συλλογών του Ιδρύματος, θα επιτρέψει στο Ίδρυμα ή σε άλλους φορείς να σχεδιάσουν και να παράγουν ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις αξιοποιώντας το ψηφιοποιημένο υλικό. Μεταξύ των φορέων (δημόσιοι, ιδιωτικοί ή φυσικά πρόσωπα) που θα αξιοποιήσουν και θα καρπωθούν τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου καταγράφονται οι εξής: o Οι πολίτες (τόσο της περιφέρειας όσο και του κέντρου, χωρίς διακρίσεις αναφορικά με το φύλο αυτών), οι οποίοι συνιστούν τους άμεσους αποδέκτες του έργου. Οι Πολίτες θα εξέλθουν πολλαπλώς ωφελημένοι, μέσω της συνεπαγόμενης εξοικείωσής τους με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής που είναι σε θέση να λειτουργήσουν όχι απλά επιμορφωτικά και παιδαγωγικά απέναντι στους πολίτες (μάλιστα, πιο σημαντικό όφελος θα αποκομίσουν οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, συρρικνώνοντας και γεφυρώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο ηλικιακό χάσμα γνώσης), αλλά επιπρόσθετα και ψυχαγωγικά, μετατρέποντας μία Σελίδα 17 από 179

18 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου συνηθισμένη διαδικτυακή επίσκεψη στο μουσείο, σε μία απόλυτα βιωματική εμπειρία. o Η εκπαιδευτική/ επιστημονική/ ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδικότερα, μέσα από τα πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα θα επιδιωχθεί η «συνάντηση» τόσο της Νεολαίας, αλλά και άλλων εν γένει πολιτών, με το πλούσιο πολιτισμικό περιεχόμενο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και η μεταφορά και αποτύπωση πολύτιμων γνώσεων της τέχνης και του Πολιτισμού o Τα λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα, όπως για παράδειγμα μουσεία, βιβλιοθήκες, κ.λπ. o Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: ΑΜΕΑ, φυλακισμένοι, άτομα με ψυχικές διαταραχές, άτομα σε προγράμματα επανένταξης ή απεξάρτησης, ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.οι που προτείνονται θα λειτουργήσουν προς όφελος: o Οι πολιτιστικοί, τουριστικοί και οικονομικοί φορείς της τοπικής κοινωνίας της περιοχής και της ευρύτερης περιοχής του νησιού της Άνδρου, από άποψη προβολής και οικονομικής τόνωσης της περιοχής. Σελίδα 18 από 179

19 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζας Γουλανδρή - ένας φορέας ανάπτυξης της Μοντέρνας Τέχνης στην Ελλάδα μέσω του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Άνδρο με παγκόσμια ακτινοβολία - εισέρχεται σε μια νέα εποχή προσπαθώντας, μέσω ενός φιλόδοξου σχεδιασμού να δρομολογήσει συστηματικά μια σειρά δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα. Οι δράσεις αυτές είναι απόλυτα συντονισμένες με τους στρατηγικούς άξονες και τους στόχους του ΕΣΠΑ για τον πολιτισμό, που αποβλέπουν στην προστασία του Ελληνικού Πολιτιστικού Προϊόντος, στην ευρύτερη δυνατή προβολή του σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αξιοποίησή του για την επίτευξη εθνικών στόχων, όπως η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η μεγιστοποίηση της προσέλκυσης επισκεπτών με ενδιαφέρον για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, και στη διασφάλιση ότι και η νέα γενιά της χώρας μας θα αγκαλιάσει τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλες του τις εκφράσεις. 1ος Στόχος: Ανάδειξη των συλλογών και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο ξεπερνώντας τις γεωγραφικές δεσμεύσεις της περιφερειακής έδρας του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης (Χώρα Άνδρου), μέσω της δημιουργίας του εικονικού διαδικτυακού μουσείου. Ό στόχος θα επιτευχθεί εντός των χρονικών πλαισίων του έργου και θα υποστηριχθεί από τις προβλεπόμενες δράσεις δημοσιότητας του έργου και τις ενημερώσεις μέσω του διαδικτυακού κόμβου του Ιδρύματος και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Άνδρο. 2 ος Στόχος: αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Άνδρο μέσα από την υλοποίηση του εικονικού διαδικτυακού μουσείου, αλλά και του βιωματικού του τμήματος. Ιδιαίτερα, στοχεύεται η αύξηση της επισκεψιμότητας καθόλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Ό στόχος θα επιτευχθεί εντός των χρονικών πλαισίων του έργου και θα υποστηριχθεί από τις προβλεπόμενες δράσεις δημοσιότητας του έργου και τις ενημερώσεις μέσω του διαδικτυακού κόμβου του Ιδρύματος και του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην Άνδρο. 3 ος Στόχος: αύξηση της απασχόλησης της νεολαίας με την μοντέρνα τέχνη και καθιέρωσή της ως αναπόσπαστου συστατικού του πολιτισμού της νεώτερης ιστορίας του Έθνους. Πρόκειται για στόχο που θα υποστηριχθεί τόσο από την υλοποίηση των διαδραστικών και βιωματικών τμημάτων του έργου, αλλά και από τις ψηφιακές και έντυπες εκπαιδευτικές εφαρμογές και δράσεις (πολυμεσικοί εκπαιδευτικοί τίτλοι, μουσειοσκευές), και τις συνεχείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Μετρήσιμοι στόχοι, δείκτες εκροών και αποτελέσματος 1. Δημιουργούμενες Υπηρεσίες για Πολίτες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης): 3 2. Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις δημιουργούμενες υπηρεσίες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης): 15% Σελίδα 19 από 179

20 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Συλλογή πρωτότυπου περιεχομένου που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Σχεδιασμός σεναρίων Έγκυρη ολοκλήρωση του έργου, αποφυγή καθυστερήσεων Επιστημονική τεκμηρίωση ψηφιοποιημένων πολιτιστικών τεκμηρίων Ζητήματα διατηρησιμότητας και επεκτασιμότητας της τεχνογνωσίας του έργου Τύπος 1 Ο Τ Τ, Ο Ο Τ, Ο, Δ Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει με αποτελεσματικό τρόπο το πρωτότυπο υλικό που θα του δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Τα σενάρια θα πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό πρωτοτυπίας και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τους στόχους της Αναθέτουσας Αρχής Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει επαρκή χρόνο για την υλοποίηση και τον έλεγχο ποιότητας όλων των παραδοτέων και φάσεων του έργου Ύπαρξη ειδικού επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε συλλογές μοντέρνας τέχνης ως μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου Εκπαίδευση προσωπικού, εγχειρίδια χρήσης, που στοχεύουν στην εύκολη και αυτόνομη χρήση του συστήματος εφαρμογών από το μουσείο. Θα υιοθετηθούν 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 20 από 179

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα