Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΑΤΕΙ) 1.0 Ορισμοί 1.1 Ως άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, νοείται κάθε υπηρεσία ή δημιουργική εργασία, η ορθή εκτέλεση της οποίας απαιτεί εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την εφαρμογή της μαθηματικής, επιστημονικής και τεχνικής γνώσης κατά την παροχή συμβουλών, ή τη διεξαγωγή ερευνών, αποτυπώσεων απογραφών αναλύσεων - αξιολογήσεων, προγραμματισμού και σχεδιασμού τεχνικών και κτιριακών έργων, δομών, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, υλικών και συστημάτων πληροφορικής, καθώς και κατά την επίβλεψη κατασκευών με σκοπό την εξασφάλιση συμμόρφωσης με σχέδια, πρότυπα και προδιαγραφές. Στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού κατά τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα, που λειτουργούν ή συντηρούν μηχανήματα και συσκευές (Τεχνίτες και χειριστές λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων). 1.2 Επαγγελματικές Δραστηριότητες Μηχανικού Νομοθετικά Ρυθμιζόμενες Είναι οι τεχνικές υπηρεσίες ή εργασίες φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί επάγγελμα μηχανικού, προϋποθέτουν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, παρέχονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή ελέγχονται κατά την αδειοδότηση της κατασκευής ή λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες αρχές και διακρίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας με κριτήρια: 1. Την ικανότητα κατόπιν εντολής, ανάληψης Τεχνικής Ευθύνης (ΤΕ) για την εκτέλεση των υπηρεσιών ή εργασιών με άμεσο έλεγχο και προσωπική επίβλεψη. 2. Την ικανότητα κατόπιν εντολής, ανάληψης Κεντρικής Τεχνικής Ευθύνης (ΚΤΕ) για την οργάνωση, συντονισμό και δ/νση ομάδας μηχανικών για την εκτέλεση των 1

2 υπηρεσιών ή εργασιών, των απαιτούμενων για την ορθή εκτέλεση του αντικειμένου της εντολής και την επίτευξη του σκοπού της. Η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τα μέλη του ΤΕΕ εξομοιώνεται με άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΠΔ 38/ Διαβάθμιση Επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διαβαθμίζονται με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια ασφάλεια σε τρία επίπεδα ΚΤΕ1, ΚΤΕ2 και ΚΤΕ3 ως ακολούθως: Ανώτερο Επίπεδο Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ΚΤΕ1). Είναι οι ακόλουθες δραστηριότητες, που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά περιγράμματα ομάδας ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών: (1.) Εκπόνηση οριστικών μελετών η/και μελετών εφαρμογής, η επίβλεψη της εφαρμογής τους κατά την κατασκευή και η παράδοση σε λειτουργία μεγάλων και σύνθετων τεχνικών και κτιριακών έργων, εγκαταστάσεων και συστημάτων πληροφορικής του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α». (2.) Η κατασκευή με συμμετοχή κατά την παράδοση σε λειτουργία ή η μελετοκατασκευή (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ), των ως άνω έργων, εγκαταστάσεων και συστημάτων. (3.) Η επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης και των απαιτούμενων ελέγχων με όρους ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος, των ως άνω έργων, εγκαταστάσεων και συστημάτων. (4.) Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντιμετώπισης κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα κατά την κατασκευή και λειτουργία των ως άνω έργων, εγκαταστάσεων και συστημάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. (5.) Η εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών..... (6.) Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών..... (7.) Η εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης, ελέγχων και επιθεωρήσεων των ως άνω έργων και εργασιών. (8.) Η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών και η συμμετοχή σε διαιτησίες Ενδιάμεσο Επίπεδο Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ΚΤΕ2). Είναι οι ακόλουθες δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε επαγγελματικά περιγράμματα ομάδας ειδικοτήτων μηχανικών: 1. Εκπόνηση των ακόλουθων οριστικών μελετών ή/και μελετών εφαρμογής καθώς και επίβλεψη της εφαρμογής τους κατά την κατασκευή έργων, εξοπλισμού, 2

3 εγκαταστάσεων και συστημάτων πληροφορικής, που δεν εμπίπτουν στα περιεχόμενα του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α» και διακρίνονται ανάλογα με το λειτουργικό τους σκοπό σε: Τεχνικά Έργα με λειτουργικό σκοπό... Εξοπλισμό (Μηχανήματα, Συσκευές,...) Κτιριακά Έργα με χρήση... Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις, Αποθήκες, Δεξαμενές,... Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τεχνικών, κτηριακών,... έργων. Συστήματα Πληροφορικής Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δραστηριότητες των κατηγοριών Α2 και Β, όπως κάθε φορά ισχύουν. 3. Κατασκευή με συμμετοχή κατά την παράδοση σε λειτουργία ή μελετοκατασκευή των ως άνω υποπαρ. (α) έργων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων πληροφορικής. 4. Η επίβλεψη της ορθής λειτουργίας και συντήρησης και των απαιτούμενων ελέγχων με όρους ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος των ως άνω υποπαρ. (α) έργων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων πληροφορικής Απλό Επίπεδο Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (ΚΤΕ3). Είναι δραστηριότητες της παρ που μπορούν να ασκηθούν από ομάδα ειδικοτήτων μηχανικών ή αυτοδύναμα από ειδικότητα μηχανικού, εφόσον χαρακτηρίζονται αντικειμενικά ως απλές με κριτήρια και όρους ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές ή ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις Επαγγελματικά Προσόντα Μηχανικών. Διακρίνονται τρία επίπεδα επαγγελματικών προσόντων ως εξής: 1. Ανώτερο Επίπεδο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠ1). Είναι το υψηλότερο επίπεδο προσόντων που προκύπτουν από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων μηχανικού ΒΕ ή ΕΞΒΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και προσδιορίζουν την ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ για τις επαγγελματικές δραστηριότητες επιπέδου ΚΤΕ1. 2. Επίπεδο Βασικής Ειδικότητας Μηχανικού ή Εξειδίκευσης της (ΕΠ2). 3

4 Είναι τα προσόντα που προκύπτουν από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του διπλ. μηχανικού ΒΕ ή ΕΞΒΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και προσδιορίζουν ή αφορούν: (1) Ικανότητα ανάληψης ΤΕ ως μέλος ομάδας για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών ή υπηρεσιών σύμφωνα με εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, πρότυπα και κανονισμούς που εμπίπτουν στην παρ (2) Ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ως άνω παρ Ειδικά για τις δραστηριότητες της παρ εδάφια (γ) και (δ) εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του ΠΔ 38/2010 (Άρθρα 17 και 18) και των Οδηγιών 2004/17 ΕΚ, 2004/18 ΕΚ και του Κανονισμού ΕΚ 166/2006 όπως κάθε φορά ισχύουν. (3) Ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ αυτοδύναμα για τις δραστηριότητες της παρ Επίπεδο Ειδικότητας Πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού (ΕΠ3). Είναι τα προσόντα που προκύπτουν από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του Πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και προσδιορίζουν ή αφορούν: (1) Ικανότητα ανάληψης ΤΕ ως μέλος ομάδας για την εκτέλεση τεχνικών υπηρεσιών ή εργασιών, που εμπίπτουν στην παρ (2) Ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ για τις δραστηριότητες της ως άνω παρ Ειδικά για τις δραστηριότητες της παρ εδάφια (γ) και (δ) εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του ΠΔ 38/2010 (Άρθρα 17 και 18) και των Οδηγιών 2004/17 ΕΚ, 2004/18 ΕΚ και του Κανονισμού ΕΚ 166/2006 όπως κάθε φορά ισχύουν Ακαδημαϊκά Προσόντα Μηχανικών ΑΕΙ. Είναι τα προσόντα με βάση τον τίτλο εκπαίδευσης διπλ. μηχανικού ΑΕΙ ΒΕ ή ΕΞΒΕ ή Πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού ΑΤΕΙ, που δεν αντιστοιχίζονται με επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τις διατάξεις του παρόντος, αλλά απαιτούνται για την άσκηση διαφόρων λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με λοιπές εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Ειδικότητες Μηχανικών ΑΕΙ. 1. Ως Βασικές Ειδικότητες (ΒΕ) μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, λογίζονται οι βασικές ειδικότητες που αναγνωρίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΤΕΕ διατάξεις. Τα διπλώματα των ως άνω διπλ. μηχανικών λογίζονται ως ισοδύναμα επιπέδου MASTER eng. 4

5 2. Ως Εξειδικεύσεις Βασικών Ειδικοτήτων (ΕΞΒΕ) διπλωματούχων μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, λογίζονται οι ειδικότητες με γνωστικό αντικείμενο εκπαίδευσης, επιπέδου MASTER eng που αντιστοιχεί σε τομέα ή τομείς του γνωστικού αντικειμένου εκπαίδευσης των βασικών ειδικοτήτων. 3. Ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί (ΤΜ) με ειδίκευση σε τομέα βασικής ειδικότητας, λογίζονται οι πτυχιούχοι μηχανικοί των Σχολών ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής. 2.0 Ακαδημαϊκοί Τίτλοι και Επαγγελματικό Περίγραμμα 2.1 Ακαδημαϊκοί Τίτλοι Μηχανικών ΑΕΙ. 1. Διπλ. Μηχανικοί ΑΕΙ ή Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΑΤΕΙ, που επιθυμούν να ασκήσουν νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εγγράφονται στο Μητρώο Ακαδημαϊκών τίτλων του ΤΕΕ με τις διακρίσεις: Ακαδημαϊκοί Τίτλοι διπλ. Μηχανικών ισότιμοι και αντίστοιχοι με τους ακαδημαϊκούς τίτλους των ΒΕ του ΤΕΕ. Ακαδημαϊκοί Τίτλοι διπλ. Μηχανικών ισότιμοι και αντίστοιχοι με τομέα ή τομείς εξειδίκευσης των ΒΕ του ΤΕΕ. Ακαδημαϊκοί Τίτλοι Πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών σε τομέα ή τομείς των ΒΕ του ΤΕΕ. 2. Η εγγραφή ως ανωτέρω συνεπάγεται γενικά την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπό τον Ακαδημαϊκό τίτλο συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τον τίτλο «Συνδεδεμένο Μέλος του ΤΕΕ» Επαγγελματικό Περίγραμμα Μηχανικών ΑΕΙ. 1. Το επαγγελματικό περίγραμμα συντάσσεται με την ευθύνη των ΕΕΕ.... του ΤΕΕ, με βάση Κανονισμό, ο οποίος υποβάλλεται από το ΤΕΕ και που εγκρίνεται με ΠΔ... από τον Υπουργό.... Το επαγγελματικό περίγραμμα κατ ελάχιστον περιλαμβάνει: (1) Τον απαιτούμενο κορμό ακαδημαϊκών γνώσεων για την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες ΒΕ ή ΕΞΒΕ επιπέδου ΕΠ2, που σχετίζονται με εκπόνηση επί μέρους οριστικών μελετών ή/και μελετών εφαρμογής και την επίβλεψη της εφαρμογής τους σε έργα, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και συστήματα πληροφορικής του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α». (2) Την περιγραφή επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιπέδου ΕΠ2, που αφορούν δ/νση εργασιών κατασκευής ή υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας έργων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων πληροφορικής, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί επαγγελματικών προσόντων του ΠΔ 38/2010 (Άρθρα 17 και 5

6 18) και του Ευρ. Κανονισμού ΕΚ 166/2006 και η δυνατότητα πρόσβασης στις οποίες, σχετίζεται αντικειμενικά με την άσκηση του επαγγέλματος μηχανικού ΒΕ ή ΕΞΒΕ ή ΤΜ. (3) Την περιγραφή λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιπέδου ΕΠ2 ή ΕΠ3 αυτού του νόμου, η δυνατότητα πρόσβασης στις οποίες, σχετίζεται αντικειμενικά με την άσκηση του επαγγέλματος μηχανικού ΒΕ ή ΕΞΒΕ ή ΤΜ. (4) Κατευθύνσεις πρόσθετης απαιτούμενης εμπειρίας ή/και πρόσθετης εξειδίκευσης για ορισμένο χρόνο, προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων να πιστοποιήσουν επαγγελματικά προσόντα προς άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιπέδων ΕΠ1, ΕΠ2 ΚΑΙ ΕΠ3. 2. Το επαγγελματικό περίγραμμα ως ανωτέρω εξυπηρετεί τις διαδικασίες πιστοποίησης ως κατωτέρω παρ. 3.0, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα επιπέδων ΕΠ3 ή ΕΠ2 ή ΕΠ1 για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αυτού του νόμου και για την εγγραφή τους στο Επαγγελματικό Μητρώο του ΤΕΕ υπό τους διακριτούς τίτλους «Τακτικό Μέλος ΕΠ2 ή ΕΠ3» ή «Εντεταλμένο ή Ορκωτό Μέλος» του ΤΕΕ, που θα συνοδεύουν τον Επαγγελματικό τους τίτλο ή την Επαγγελματική τους Κάρτα Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων Μηχανικών ΑΕΙ. 3.1 Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων διπλ. μηχανικών ΑΕΙ και πτυχιούχων τεχνολόγων ΑΤΕΙ για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων μηχανικού ΒΕ, ΕΞΒΕ ή ΤΜ, με ικανότητα ανάληψης ΤΕ, επιπέδου επαγγελματικών προσόντων ΕΠ2 ή ΕΠ3, παρέχεται με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ ως φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με Κανονισμούς που εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών... και μετά αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα προσδιορίζονται οι αιτούμενες να ασκηθούν δραστηριότητες, με βάση την έκδοση και την επάρκεια των ακόλουθων στοιχείων: 1. Διπλώματος ΑΕΙ ή πτυχίου ΑΤΕΙ, πού πρέπει να συνοδεύεται από τον κορμό του γνωστικού αντικειμένου και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες. 2. Προτύπου Βιογραφικού Σημειώματος,στο οποίο θα προσδιορίζεται η αποκτηθείσα εμπειρία και η τυχόν εξειδίκευση σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος που θα προσδιορίζεται από τους ως άνω Κανονισμούς, στην άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων μηχανικού στο πεδίο ή στα πεδία των ακαδημαϊκών του προσόντων ή σε συναφή πεδία. Τα συναφή πεδία των διάφορων ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων των μηχανικών ΑΕΙ, προκύπτουν ή προσδιορίζονται από τα επαγγελματικά περιγράμματα ως άνω παρ Αποδεικτικά εμπειρίας για την ικανότητα του ενδιαφερομένου να αναλάβει ΤΕ σε επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικού, που εμπίπτουν στην ειδικότητα ή στην εξειδίκευση του. 6

7 4. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Βασικής Ειδικότητας στην οποία εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος, ή και πρόσθετων Επ. Επιτροπών σε περιπτώσεις συνάφειας ακαδημαϊκών προσόντων, για την επάρκεια των προσόντων του να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικού στο πεδίο της ειδικότητας ή της εξειδίκευσης του. Η διαδικασία έκδοσης της γνώμης των ΕΕΕ, προσδιορίζεται από τους ως άνω Κανονισμούς. Δεδομένων των περιεχομένων του επαγγελματικού περιγράμματος ως παρ. 2.2, οι απαιτήσεις πιστοποίησης θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα της νομοθετικά ρυθμιζόμενης δραστηριότητας. Σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος κατά τα ανωτέρω και προκειμένου περί επαγγελματικών προσόντων ΕΠ2 ή ΕΠ3 πλην των αναφερόμενων στο ΠΔ 38/2010 ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει τη συμμετοχή του σε εξετάσεις διενεργούμενες με βάση σχετικό Κανονισμό του ΤΕΕ. Οι εξετάσεις σκοπεύουν στην απόδειξη της επάρκειας του,στα ακόλουθα: Προκειμένου περί προσόντων ΕΠ2 στο γνωστικό αντικείμενο κορμού ΒΕ ή ΕΞΒΕ στην οποία έχει ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος ή/και σε γνωστικό αντικείμενο συναφούς ΒΕ. Προκειμένου περί προσόντων ΕΠ3 στο γνωστικό αντικείμενο τομέα εφαρμογής Βασικής Ειδικότητας. Στην άριστη γνώση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Στην κατανόηση των βασικών αρχών των Κανονισμών,που διέπουν την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του ενδιαφέροντος του. Σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος πιστοποίησης και τυχόν ενστάσεων που εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις..., ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός έτους, για την επανεξέταση του αιτήματος του. Η πιστοποίηση των προσόντων του ενδιαφερομένου κατά τα ανωτέρω,αντιστοιχεί με επίπεδο επαγγελματικών προσόντων ΕΠ2 ή ΕΠ3 και διακριτό τίτλο τακτικού μέλους ΒΕ, ΕΞΒΕ ή ΤΜ του ΤΕΕ και συνεπάγεται την εγγραφή του στο αντίστοιχο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων, που τηρείται στο ΤΕΕ για τις διάφορες νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. 3.2 Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων διπλωματούχων μηχανικών βασικών ειδικοτήτων ή εξειδίκευσής τους, για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων μηχανικού με ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ επιπέδου ΕΠ1 παρέχεται με απόφαση της ΔΕ του 7

8 ΤΕΕ, κατ αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στην ως άνω παρ. 3.1 και μετά αίτηση του ενδιαφερομένου τακτικού μέλους του ΤΕΕ στην οποία θα προσδιορίζονται οι αιτούμενες να ασκηθούν δραστηριότητες, με βάση την επάρκεια των ακόλουθων στοιχείων: 1. Προτύπου Βιογραφικού Σημειώματος, στο οποίο θα προσδιορίζεται η αποκτηθείσα εμπειρία και η τυχόν εξειδίκευση του εντός συνολικού χρονικού διαστήματος τουλάχιστον πέντε ετών, από την εγγραφή του ως τακτικού μέλους του ΤΕΕ, σε οργάνωση και συντονισμό μηχανικών διαφόρων επαγγελματικών περιγραμμάτων, για την εκτέλεση επαγγελματικών δραστηριοτήτων επιπέδου ΕΠ2. 2. Αποδεικτικά εμπειρίας για την ικανότητα του ενδιαφερομένου να αναλάβει ΚΤΕ στις αιτούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. 3. Τη σύμφωνη γνώμη τριών Επιστημονικών Επιτροπών Βασικών Ειδικοτήτων, για την επάρκεια των προσόντων του ενδιαφερομένου να ασκήσει τις αιτούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες με ικανότητα ανάληψης ΚΤΕ επιπέδου ΕΠ1. Σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος κατά τα ανωτέρω και προκειμένου περί δραστηριοτήτων εκπόνησης μελετών της παρ εδάφιο (α), ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει τη συμμετοχή του σε εξετάσεις διενεργούμενες με βάση σχετικό Κανονισμό του ΤΕΕ. Οι εξετάσεις σκοπεύουν στην απόδειξη της επάρκειας του, στα ακόλουθα: Στις θεμελιώδεις αρχές των επαγγελματικών δραστηριοτήτων μηχανικών ΒΕ, στα διάφορα πεδία ή κλάδους της μηχανικής... Στην άριστη γνώση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Στην κατανόηση βασικών Κανονισμών, που διέπουν την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος πιστοποίησης και τυχόν ενστάσεων που εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις..., ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος ενός έτους, για την επανεξέταση του αιτήματος του. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ως άνω ισοδυναμεί με επαγγελματικό τίτλο εντεταλμένου ή ορκωτού μέλους του ΤΕΕ και συνεπάγεται την αντίστοιχη εγγραφή του στο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων του ΤΕΕ για τις διάφορες νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. 3.3 Πρότυπα για το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων και τις βεβαιώσεις επάρκειας των ως άνω παρ. 3.1, 3.2 παρέχονται από το ΤΕΕ σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς. 3.4 Διπλ. και Πτυχιούχοι Μηχανικοί που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες αυτού του νόμου: 8

9 1. Υποχρεούνται σε ανανέωση της άσκησης κάθε τριετία με αναγγελία που συνοδεύεται από Δύναται να επεκτείνουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες ειδικότητας μετά παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από την τελευταία πιστοποίηση σύμφωνα με τις διαδικασίες της ως άνω παρ Καταργήσεις Τροποποιήσεις - Προσθήκες Υφιστάμενων Διατάξεων. Βασικές Κατευθύνσεις: 4.1 Καταργούνται οι νόμοι 4663/30 και 6422/ Καταργούνται οι διατάξεις των νόμων Δημοσίων Έργων που αφορούν στην οργάνωση Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών. 4.3 Καταργούνται - Τροποποιούνται οι διατάξεις του ΠΔ 696/74 του ΚΠΑΜΥ και οι ισχύουσες διατάξεις του ΒΔ 19/20 Φεβρ.1938 που προσδιορίζουν το περιεχόμενο μελετών μηχανικών στην κατεύθυνση: Κατάργηση του κατακερματισμού των μελετών ενός τεχνικού έργου ή εγκατάστασης, που δημιουργούν αδικαιολόγητες διακρίσεις και αντιμετώπιση των μελετών και των αμοιβών τους ως ενιαίων συνόλων. Προσδιορισμού του περιεχομένου του βασικού ή λειτουργικού οριστικού σχεδιασμού σε επαγγελματικές δραστηριότητες μηχανικού σύμφωνα με τις διακρίσεις των δραστηριοτήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος. Προσαρμογής των περιεχομένων των λοιπών μελετών των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση του οριστικού σχεδιασμού ενός τεχνικού έργου ή εγκατάστασης στη βάση αντιμετώπισης τους από ομάδα μηχανικών υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου του έργου. Προκειμένου περί οριστικών μελετών εγκαταστάσεων το ελάχιστο περιεχόμενο τους δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 4.4 Καταργούνται ή τροποποιούνται ανάλογα με την παρ. 4.3 οι διατάξεις «Περί Κατασκευής του Δ.Ε.» που κατακερματίζουν την κατασκευή των έργων και διακρίνουν αδικαιολόγητα πτυχία ειδικοτήτων μηχανικών για την εκτέλεση επί μέρους εργασιών. 4.5 Επιβάλλεται η εκπόνηση οριστικών μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προκειμένου περί αδειοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων και η υποχρέωση τήρησης του φακέλου των μελετών από τους κυρίους ή χρήστες των έργων. 9

10 4.6 Επιβάλλεται η σύνταξη και η υποβολή προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές Κανονισμών οργάνωσης και στελέχωσης του προσωπικού κατασκευής ή λειτουργίας τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. 4.7 Αναθεωρείται ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού ώστε ο αναλαμβάνων ΤΕ ή ΚΤΕ σε επαγγελματικές δραστηριότητες χωρίς τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα να υπόκειται σε έλεγχο και στην περίπτωση αδυναμίας απόδειξης της ουσιαστικής συμμετοχής του στις δραστηριότητες να υπόκειται σε αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις Μεταβατικές Διατάξεις. Βασικές Κατευθύνσεις: 5.1 Διπλ. Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες κοντά στις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να τις ασκούν με απλή αναγγελία προς το ΤΕΕ, συνοδευόμενη από ένορκη βεβαίωση. 5.2 Διπλ. Μηχανικοί ή Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί που επιθυμούν διεύρυνση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συντονιστής Κ.Κρεμαλής Αντ /δρος ΔΣ ΠΣΧΜ Τα Μέλη Αλ. Αθανασόπουλος: ΕΕΕΧΜ ΤΕΕ Μ. Κροκιδά, Γ. Μαυρωτάς : ΕΜΠ Α. Γκορόγιας: ΔΣ ΠΣΧΜ Θ Σταθόπουλος: ΠΑΣΚ Μαρ. Μπεάζη-Κατσιώτη :ΔΗΠΑΜ Γ. Θέρμος : ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Θ. Κρητικός : ΕΚΧΜ-ΜΔ Ι.Κατεβάτης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (Ως Παρατηρητής) 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ( Συν. στην Πρόταση της Κλαδικής Επιτροπής; Κατευθύνσεις Σ/Ν για ένα Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης) Κατηγορίες Τεχνικών Κτιριακών Έργων, Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Πληροφορικής της Παρ του Σ/Ν 1.0 Τα Τεχνικά Έργα διακρίνονται: 1.1 Σε Τεχνικά Έργα που αποτελούν έργα υποδομής ή εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και διακρίνονται σε ειδικότητες ως ακολούθως: 1. Συγκοινωνιακά Έργα. (1) Οδών μετά συνοδά λοιπά τεχνικά έργα. (2) Σιδηροδρομικών γραμμών. (3) Έργα υποδομής αερολιμένων. 2. Λιμενικά έργα (1) Επιβατηγών πλοίων. (2) Με Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης φορτηγών πλοίων. (3) Με εγκαταστάσεις ναυπήγησης πλοίων. 3. Υδραυλικά έργα (1) Φραγμάτων. (2) Εγγειοβελτιωτικών έργων (3) Ύδρευσης και Αποχέτευσης 4. Μεταλλευτικά έργα και έργα εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων Τα Κτιριακά Έργα διακρίνονται σε ειδικότητες ανάλογα με τη χρήση και λειτουργία των κτιρίων ως ακολούθως:

12 3.0 Οι εγκαταστάσεις με τα περιλαμβανόμενα σ αυτές τεχνικά και κτιριακά έργα διακρίνονται σε ειδικότητες ανάλογα με το κύριο λειτουργικό τους σκοπό ως ακολούθως: 3.1 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Ορισμό και το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 1/2008/ΕΚ, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1.0 του Άρθρου 17 του ν.3982/ Λοιπές βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλην των εγκαταστάσεων βοηθητικών παροχών και εξυπηρέτησης Τεχνικών και Κτιριακών έργων που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του Άρθρου 3 του ν.3982/11, ή αποτελούν εγκαταστάσεις υψηλού τεχνολογικού ενδιαφέροντος όπως: Τεχνικά Έργα που με βάση το λειτουργικό τους σκοπό εμπίπτουν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ν.3982/ Τα συστήματα πληροφορικής διακρίνονται σε ειδικότητες ως ακολούθως:

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ( Συν. στην Πρόταση της Κλαδικής Επιτροπής; Κατευθύνσεις Σ/Ν για ένα Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης) Πίνακας περιεχομένων μελετών οριστικού σχεδιασμού εγκατάστασης. Οργάνωση ομάδας μελετητών. Κατανομή καθηκόντων Συντονισμός. Λειτουργικός Σχεδιασμός: Διαγράμματα ροής διεργασιών, κατεργασιών ή διαδικασιών, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης. Διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισμού και οργάνων των επί μέρους μονάδων της εγκατάστασης και των βοηθητικών παροχών, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, τους όρους υγιεινής και την προστασία του περιβάλλοντος. Σχέδια γενικής διάταξης του εξοπλισμού,των κτηριακών και τεχνικών έργων σε δεδομένο τοπογραφικό σχέδιο του χώρου της εγκατάστασης. Κατασκευαστική μελέτη και σχέδια εξοπλισμού σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευών. Αρχιτεκτονικές και Στατικές μελέτες και σχέδια απαιτούμενα για την έκδοση άδειας δόμησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατασκευαστική μελέτη και σχέδια για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση του εξοπλισμού, των οργάνων και των δικτύων. Ηλεκτρολογική μελέτη και σχέδια για την παραγωγή και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας όπου απαιτείται και για την μεταφορά της στους καταναλωτές. Μελέτη ρυθμίσεων και αυτοματισμών για την υλοποίηση του λειτουργικού σκοπού της εγκατάστασης. Παρατηρήσεις: Επισημαίνουμε ότι η ένταξη του όρου λειτουργικός σχεδιασμός στη νομοθεσία των Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων, θα εξυπηρετήσει την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από διάφορες ειδικότητες μηχανικών, που εκπαιδεύονται να απασχοληθούν σε τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις με διαφορετικούς λειτουργικούς σκοπούς. Τα ως άνω περιεχόμενα αποτελούν τα κατ ελάχιστο απαιτούμενα στον οριστικό σχεδιασμό μιας εγκατάστασης ή επί μέρους τμημάτων μιας σύνθετης εγκατάστασης. Πρέπει να αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη ή χρήστη εγκατάστασης η τήρηση φακέλου με τα ως άνω περιεχόμενα υπογραφόμενα από τους αναλαμβάνοντες την ΚΤΕ και τις ΤΕ, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα 15/07/

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μητρώα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ-Μελετητών/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα

Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Τεχνική Νομοθεσία και Ευρωκώδικες στα Τεχνικά Έργα Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δρ. Πολιτικός Mηχανικός, EurIng Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. Εισαγωγική Κατεύθυνση: Μηχανικών Γεωτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βασίλης Εβρένογλου, Η.Μ., Συντονιστής Ο.Ε. Βασίλης Αργυρόπουλος, Μ.Μ. Μαρία Γρηγοριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται βάσει ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές 1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Ελεγκτές; Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143), Ενεργειακοί Ελεγκτές μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα

Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στην Ελλάδα Κριτήρια Καταλληλότητας Εταιρειών για την Παραγωγή Περιβαλλοντικών Έργων στη χώρα. Κών/νος Κρεμαλής Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑΣΕΠΠΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ

ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ Αθήνα, 09.05.2016 Αρ. Πρωτ.: 251 ΠΡΟΣ: κα Τώνια Μοροπούλου, Χημικό Μηχανικό Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, Πολιτικό Μηχανικό Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ ΚΟΙΝ.: κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντίνος Κρεμαλής Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Δ/ντής της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/11/ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 47272 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ. Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 FAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα / / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών Εγκυκλίων Κοιν. : α) Αρμόδιο Υπουργό β) Αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα

Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα Τεχνικός ασφαλείας - Υπόχρεες επιχειρήσεις, διαδικασίες, καθήκοντα 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 1 / 6 αριθμού εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Κλωστοϋφαντουργίας, β) Οχημάτων, γ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών και δ) Τεχνολογίας Πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922-3 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Αθήνα, 20-6-2000 Προς: 1. Σ.T.E.B. Γ. Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη από εσωτερικούς συνεργάτες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, προκειμένου να επιτελέσει τις θεσμοθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα

Προς Καθηγητή B. Παπάζογλου Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κοινοποίηση [όπως πίνακας αποδεκτών] Θέμα : Σχέδια Π.Δ. για τα Τεχνικά Επαγγέλματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης Τηλ.: 2310 99 6211 Fax: 2310 99 6198 e-mail: cypress@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η επιστήμη και το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μαρία Στεφανίδου Επικ. Καθηγήτρια ΑΠΘ Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το τεύχος αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18.06.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4788 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2 ddelidimitri@mou.gr 6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρµη, 27-10-2011 Αρ. Πρωτοκόλλου : 3261/27-10-2011 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε.

11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. 11 η Συνάντηση Εργασίας Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Κ. Μουτζούρης, ο προεδρεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 20-03-2015 Αριθμ.Πρωτ.:2604 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services

*NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (συγκεκριμένης ειδικότητας) *NACE CODE: Architectural and engineering activities and related technical consultancy services *ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Περιεχόμενο: Το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΙΝΔΟΣ 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 19/5/2016 Α.Π με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19/5/016 Α.Π. 3775 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ηλιούπολη 27/01/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:191 (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τμήμα: Διοικητικό - Οικονομικό Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Σύμφωνα με τη 18 η Συνεδρίαση Συγκλήτου /30-3-2017) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΑΔΑ: 67Ρ7ΟΡ8Δ-8ΩΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09-01-2017 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 30/03/2016 Αριθ. Πρωτ.: 631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ. Γραμματέας

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Γεώργιος Στασινός Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ. Γραμματέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/22-6-2016 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:55 ΩΡΑ Σ :

Διαβάστε περισσότερα