διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου."

Transcript

1 Απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, πρώτο εδάφιο, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2), τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Μετά την έκδοση της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 1996, για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας(5), ανέκυψε η ανάγκη να εισαχθούν ορισμένες νέες προτεραιότητες, να προβληθούν τα έργα που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος έργων και να αναπροσαρμοσθεί η διαδικασία για τον προσδιορισμό των έργων. (2) Οι νέες αυτές προτεραιότητες απορρέουν, αφενός, από τη συγκρότηση μιας περισσότερο ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας, λόγω της εφαρμογής της οδηγίας 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(6) και της οδηγίας 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου(7). Οι προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης του Μαρτίου 2001 σχετικά με την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος μεγαλύτερης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως συμβολή στην προαγωγή της πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. (3) Κατά κανόνα, η κατασκευή και η συντήρηση των υποδομών ενέργειας θα πρέπει να υπόκεινται στις αρχές της αγοράς. Αυτό συμβαδίζει και προς τις προτάσεις της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και προς τους κοινούς κανόνες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού που αποσκοπούν στη δημιουργία πιο ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Κοινοτική οικονομική βοήθεια για κατασκευή και συντήρηση, θα πρέπει επομένως να παρέχεται απολύτως κατ' εξαίρεση. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες. (4) Η κατασκευή και η συντήρηση των υποδομών ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να παραγνωρίζονται τα στρατηγικά κριτήρια και, οσάκις ενδείκνυται, τα κριτήρια παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προτεραιότητες αυτές απορρέουν, επίσης, από την αυξανόμενη σημασία των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Κοινότητας με φυσικό αέριο, την ενσωμάτωση των

2 ενεργειακών δικτύων των υποψήφιων χωρών και τη διασφάλιση της συντονισμένης λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων της Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. (5) Μεταξύ των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, είναι ανάγκη να προβληθούν τα έργα προτεραιότητας που έχουν μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας ή την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. (6) Είναι ανάγκη να αναπροσαρμοσθεί η διαδικασία προσδιορισμού των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας προκειμένου να εξασφαλισθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων(8). (7) Η διαδικασία προσδιορισμού των έργων που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί με ενέργειες σε δύο επίπεδα: σε ένα πρώτο επίπεδο, θα προσδιορίζεται θεματικώς περιορισμένος αριθμός έργων κοινού ενδιαφέροντος και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, αποκαλούμενο "προδιαγραφές", θα περιγράφονται λεπτομερώς τα έργα. (8) Εφόσον οι προδιαγραφές του έργου ενδέχεται να μεταβάλλονται, αναφέρονται ενδεικτικώς. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαθέτει την εξουσία επικαιροποίησής του. Δεδομένου ότι το έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της νομοθετικής εποπτείας και της ελαστικότητας για τον προσδιορισμό των έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις για πιθανή κοινοτική στήριξη. (9) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει θα θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9). (10) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι προδιαγραφές τους και τα έργα προτεραιότητας θα πρέπει να προσδιορίζονται με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων ή προγραμμάτων. (11) Δεδομένου ότι η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2236/95, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των έργων, και ιδιαίτερα των έργων προτεραιότητας, είναι σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία εκπόνησης, από την Επιτροπή, των περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών δυνάμει της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ. (12) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων της απόφασης αριθ. 1254/96/ΕΚ, είναι επιθυμητό, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, να αναδιατυπωθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση ορίζει τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής δράσης προσανατολισμού στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Καθορίζει σύνολο προσανατολισμών οι οποίοι καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες, καθώς και τις γενικές γραμμές δράσης της Κοινότητας στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Οι προσανατολισμοί αυτοί προσδιορίζουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν προτεραιότητα, μεταξύ των

3 διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: 1. Όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για: α) όλες τις γραμμές υψηλής τάσης, εκτός από τις γραμμές των δικτύων διανομής, και τις υποβρύχιες ζεύξεις, εφόσον η υποδομή αυτή χρησιμοποιείται για διαπεριφερειακή ή διεθνή μεταφορά/σύνδεση β) κάθε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή λειτουργία του εν λόγω συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προστασίας, παρακολούθησης και ελέγχου. 2. Όσον αφορά τα δίκτυα φυσικού αερίου, για: α) τους αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης, εκτός από τους αγωγούς αερίου των δικτύων διανομής, οι οποίοι επιτρέπουν τον εφοδιασμό των περιοχών της Κοινότητας από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές β) τους υπόγειους χώρους αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένοι με τους προαναφερομένους αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης γ) τους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς και τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, ανάλογα με τη δυναμικότητα προς τροφοδότηση δ) κάθε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή λειτουργία του εν λόγω συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προστασίας, παρακολούθησης και ελέγχου. Άρθρο 3 Στόχοι Η Κοινότητα προωθεί τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, καθώς και την πρόσβαση στα δίκτυα αυτά, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, προκειμένου: α) να ενθαρρύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς γενικότερα και της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας ειδικότερα, με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ορθολογικής παραγωγής, διανομής και χρησιμοποίησης των ενεργειακών πηγών καθώς και της αξιοποίησης και σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους καταναλωτές και τη συμβολή στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών β) να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί η απομόνωση των λιγότερο ευνοημένων και νησιωτικών περιοχών της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή γ) να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των σχέσεων με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας, προς το αμοιβαίο συμφέρον τους, ιδίως στο πλαίσιο της συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας, καθώς και των συμφωνιών συνεργασίας που έχει συνάψει η Κοινότητα. Άρθρο 4 Προτεραιότητες Οι προτεραιότητες της κοινοτικής δράσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη και είναι οι ακόλουθες: 1. Για τα δίκτυα τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και αερίου:

4 α) η προσαρμογή και ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων προς υποστήριξη της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως με την επίλυση των προβλημάτων στένωσης (ιδιαίτερα των διασυνοριακών), υπερφόρτωσης και ελλειπουσών ζεύξεων, και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας β) η δημιουργία ενεργειακών δικτύων στις νησιωτικές, απομονωμένες, απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές, με ταυτόχρονη προώθηση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνοδευμένη, όπου απαιτείται, από τη σύνδεση αυτών των δικτύων μεταξύ τους. 2. Για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας: α) η προσαρμογή και η ανάπτυξη δικτύων για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης / σύνδεσης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές β) η διαλειτουργικότητα των εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνα των υποψηφίων προς ένταξη χωρών και άλλων χωρών της Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. 3. Για τα δίκτυα φυσικού αερίου: η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου προκειμένου να πληρωθούν οι ανάγκες κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε φυσικό αέριο, ο έλεγχος των κοινοτικών συστημάτων εφοδιασμού φυσικού αερίου και η διαλειτουργικότητα των δικτύων φυσικού αερίου με εκείνα τρίτων χωρών της Ευρώπης και των λεκανών της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου και η διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και των οδών εφοδιασμού. Άρθρο 5 Γραμμές δράσεις Οι γενικές γραμμές δράσης της Κοινότητας στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας είναι οι ακόλουθες: α) ο προσδιορισμός των σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος β) η διαμόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για την ανάπτυξη αυτών των δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 πρώτη παράγραφος της συνθήκης. Άρθρο 6 Συμπληρωματικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 1. Τα γενικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται όταν λαμβάνεται απόφαση για τροποποιήσεις, εξειδικεύσεις ή εφαρμογές για την επικαιροποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, είναι τα εξής: α) τα έργα να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 β) τα έργα να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις προτεραιότητες των άρθρων 3 και 4, αντιστοίχως γ) τα έργα να παρουσιάζουν δυνητική οικονομική βιωσιμότητα. Έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται με το έδαφος κράτους μέλους απαιτούν την έγκριση του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 2. Τα συμπληρωματικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος καθορίζονται στο παράρτημα >ISO_1>II. 3. >ISO_7>Κάθε τροποποίηση η οποία μεταβάλλει την περιγραφή των συμπληρωματικών κριτηρίων για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως αυτή έχει στο παράρτημα >ISO_1>II, >ISO_7>συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αλλαγών που επηρεάζουν τα κριτήρια αυτά, όπως εντελώς νέα έργα ή νέες χώρες προορισμού,

5 αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης. 4. Μόνον τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα >ISO_1>III >ISO_7>και τα οποία πληρούν τα κριτήρια που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, είναι επιλέξιμα για την κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/ Στο παράρτημα >ISO_1>III, >ISO_7>εκτίθενται οι ενδεικτικές εξειδικεύσεις των έργων συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, της γεωγραφικής περιγραφής τους. Αυτές οι εξειδικεύσεις έργων επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 2. Οι επικαιροποιήσεις είναι τεχνικής φύσεως και πρέπει να περιορίζονται μόνο σε τεχνικές αλλαγές των έργων, παραδείγματος χάριν την ανάγκη τροποποίησης σε ένα συγκεκριμένο μέρος της προβλεπόμενης διαδρομής ή της περιορισμένης προσαρμογής της θέσης του έργου. 6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που κρίνουν αναγκαίο ώστε να διευκολυνθεί και να επισπευσθεί η ολοκλήρωση των έργων κοινού ενδιαφέροντος και να μειωθούν στο ελάχιστο οι καθυστερήσεις, τηρουμένης πάντοτε της κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων σε θέματα περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών χορήγησης αδειών πρέπει να γίνεται το ταχύτερο. 7. Όταν ορισμένα τμήματα ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ευρίσκονται εντός του εδάφους τρίτων χωρών, η Επιτροπή μπορεί, εφόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφωνούν, να υποβάλλει προτάσεις, ενδεχομένως στο πλαίσιο της διαχείρισης των συμφωνιών της Κοινότητας με αυτές τις τρίτες χώρες και σύμφωνα με τη συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας όσον αφορά τις τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την εν λόγω συνθήκη, προκειμένου τα έργα αυτά να αναγνωρισθούν επίσης από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ως αμοιβαίου ενδιαφέροντος ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους. 8. Η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις πλευρές του κόστους και όλα τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων και/ή μακροπρόθεσμων, που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Άρθρο 7 Έργα προτεραιότητας 1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 4 έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία καλύπτονται από το παράρτημα Ι, έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/95. Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης. 2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και η Επιτροπή καταβάλλουν προσπάθειες, έκαστος στον τομέα της αρμοδιότητάς του, ώστε να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας, ιδίως όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα. 3. Τα έργα προτεραιότητας πρέπει να συμβιβάζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) πρέπει να έχουν σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή/και β) πρέπει να ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Κοινότητα.

6 Άρθρο 8 Αντίκτυπος στον ανταγωνισμό Κατά την εξέταση των έργων, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος στον ανταγωνισμό. Η ιδιωτική χρηματοδότηση ή η χρηματοδότηση από τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς ενθαρρύνεται, ενώ αποφεύγεται οιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης που είναι παρόντες στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης. Άρθρο 9 Περιορισμοί 1. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει οιαδήποτε χρηματοδοτική δέσμευση κράτους μέλους ή της Κοινότητας. 2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα αποτελέσματα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και των σχεδίων ή προγραμμάτων που καθορίζουν το μελλοντικό πλαίσιο έγκρισης για τα εν λόγω έργα. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου η σχετική κοινοτική νομοθεσία απαιτεί τη διεξαγωγή τους, λαμβάνονται υπόψη προτού ληφθεί πράγματι η απόφαση εκτέλεσης των έργων, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Άρθρο 10 Επιτροπή 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις μήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 11 Έκθεση Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση ανά διετία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, την οποία υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Στην έκθεση αυτή, δίδεται επίσης προσοχή στην υλοποίηση και την πρόοδο της εκτέλεσης έργων προτεραιότητας καθώς και στις λεπτομέρειες της χρηματοδότησής τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων, που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις, όπως αναφέρεται στο παράρτημα >ISO_1>II, >ISO_7>σημεία 1, 2 και 7. Άρθρο 12 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 13 Η απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. Οι αναφορές στην απόφαση αριθ. 1254/96/ΕΚ λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

7 Άρθρο 14 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος >ISO_1>P. Cox >ISO_7>Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Α. Τσοχατζοπουλος (1) ΕΕ >ISO_1>C 151 >ISO_7>Ε της , σ (2) ΕΕ >ISO_1>C 241 >ISO_7>της , σ (3) ΕΕ >ISO_1>C 278 >ISO_7>της , σ. 35. (4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ >ISO_1>C 64 >ISO_7>Ε της , σ. 22) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου (5) ΕΕ >ISO_1>L 161 >ISO_7>της , σ. 147 απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 1741/1999/ΕΚ (ΕΕ >ISO_1>L 207 >ISO_7>της , σ. 1). (6) ΕΕ >ISO_1>L 27 >ISO_7>της , σ. 20. (7) ΕΕ >ISO_1>L 204 >ISO_7>της , σ. 1. (8) ΕΕ >ISO_1>L 228 >ISO_7>της , σ. 1 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ >ISO_1>L 197 >ISO_7>της , σ. 1). (9) ΕΕ >ISO_1>L 184 >ISO_7>της , σ. 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ >ISO_1>I >ISO_7>ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άξονες για τα έργα προτεραιότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 7 ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ >ISO_1>EL.1. >ISO_7>Γαλλία - Βέλγιο - Κάτω Χώρες - Γερμανία: ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίλυση των προβλημάτων υπερφόρτωσης σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της >ISO_1>Benelux. EL.2. >ISO_7>Σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ελβετία: αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. >ISO_1>EL.3. >ISO_7>Γαλλία - Ισπανία - Πορτογαλία: αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών αυτών και για την Ιβηρική χερσόνησο και ανάπτυξη των δικτύων στις νησιωτικές περιοχές.

8 >ISO_1>EL.4. >ISO_7>Ελλάδα - Βαλκανικές χώρες - Σύστημα >ISO_1>UCTE: >ISO_7>ανάπτυξη της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση της Ελλάδας στο σύστημα >ISO_1>UCTE. EL.5. >ISO_7>Ηνωμένο Βασίλειο - Ηπειρωτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη: δημιουργία/αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. >ISO_1>EL.6. >ISO_7>Ιρλανδία - Ηνωμένο Βασίλειο: αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. >ISO_1>EL.7. >ISO_7>Δανία - Γερμανία - Δακτύλιος Βαλτικής (συμπεριλαμβανομένων των Νορβηγία-Σουηδία-Φινλανδία-Δανία-Γερμανία): αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ενδεχόμενη ένταξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ >ISO_1>NG.1. >ISO_7>Ηνωμένο Βασίλειο - Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη, περιλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, Δανίας και Γερμανίας - (με συνδέσεις με χώρες της Περιοχής της Θάλασσας της Βαλτικής) - Ρωσία: αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν ορισμένα από τα κύρια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ευρώπης ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και να αναβαθμισθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού. >ISO_1>NG.2. >ISO_7>Αλγερία - Ισπανία - Ιταλία - Γαλλία - Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη: κατασκευή νέου αγωγού φυσικού αερίου από την Αλγερία προς την Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, και αύξηση της δυναμικότητας των δικτύων εντός και μεταξύ της Ισπανίας, Ιταλίας και Γαλλίας. >ISO_1>NG.3. >ISO_7>Χώρες της Κασπίας Θάλασσας - Μέση Ανατολή - Ευρωπαϊκή Ένωση: νέα δίκτυα αγωγών για τη μεταφορά φυσικού αερίου από νέα κοιτάσματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου περιλαμβάνονται οι αγωγοί φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας, Ελλάδας - Ιταλίας και Τουρκίας - Αυστρίας. >ISO_1>NG.4. >ISO_7>Τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία: διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των σημείων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων ΥΦΑ με το δίκτυο μεταφοράς. >ISO_1>NG.5. >ISO_7>Υπόγειες αποθήκες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής: αύξηση της δυναμικότητας στην Ισπανία, την Ιταλία και την περιοχή της Θάλασσας της Βαλτικής και κατασκευή των πρώτων εγκαταστάσεων στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ >ISO_1>II >ISO_7>ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συμπληρωματικά κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις νησιωτικές, απομονωμένες, απόκεντρες, και εξόχως απόκεντρες περιοχές, με παράλληλη προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών

9 ενέργειας, καθώς και, κατά περίπτωση, σύνδεσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των περιοχών. - Ιρλανδία - Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία) - Ελλάδα (Νησιά) - Ιταλία (Σαρδηνία) - Γαλλία (Κορσική) - Ιταλία (ηπειρωτική) - Συνδέσεις σε νησιωτικές περιοχές - Συνδέσεις με εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας 2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την εξασφάλιση της αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. - Γαλλία - Βέλγιο - Κάτω Χώρες - Γερμανία - Γαλλία - Γερμανία - Γαλλία - Ιταλία - Γαλλία - Ισπανία - Πορτογαλία - Ισπανία - Φινλανδία - Σουηδία - Αυστρία - Ιταλία - Ιρλανδία - Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) - Αυστρία - Γερμανία - Κάτω Χώρες - Ηνωμένο Βασίλειο - Γερμανία - Δανία - Σουηδία - Ελλάδα - Ιταλία 3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών μελών, όπου είναι αναγκαίο για την αξιοποίηση των συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή τη σύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. - Όλα τα κράτη μέλη 4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με μη κράτη μέλη, και ιδίως με τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη διαλειτουργικότητα, στην αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή στον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. - Γερμανία - Νορβηγία - Κάτω Χώρες - Νορβηγία - Σουηδία - Νορβηγία - Ηνωμένο Βασίλειο - Νορβηγία - Ιταλία - Σλοβενία - Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Βαλτικής: Γερμανία - Πολωνία -Ρωσία - Εσθονία - Λετονία - Λιθουανία - Σουηδία - Φινλανδία - Δανία - Λευκορωσία - Νορβηγία - Σουηδία - Φινλανδία - Ρωσία - Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου της Μεσογείου: Γαλλία - Ισπανία - Μαρόκο - Αλγερία - Τυνησία - Λιβύη - Αίγυπτος - Χώρες Εγγύς Ανατολής - Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία - Γερμανία - Πολωνία - Ελλάδα - Τουρκία - Ιταλία - Ελβετία - Ελλάδα - Βαλκανικές Χώρες - Ισπανία - Μαρόκο - ΕΕ - Βαλκανικές Χώρες - Λευκορωσία - Ρωσία - Ουκρανία - Ηλεκτρική ενέργεια του δακτυλίου του Ευξείνου: Ρωσία - Ουκρανία - Ρουμανία -

10 Βουλγαρία - Τουρκία - Γεωργία. 5. Δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς και, ιδίως, τον εντοπισμό των σημείων στένωσης και των ελλειπουσών ζεύξεων, την εκπόνηση λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερφόρτωσης και την προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. - Εντοπισμός σημείων συμφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας - Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα υπερφόρτωσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας - Προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την αξιοποίηση υψηλού ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 6. Εισαγωγή της χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, και ιδίως στις νησιωτικές, απομονωμένες, απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές και ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές. - Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) - Ιρλανδία - Ισπανία - Πορτογαλία - Ελλάδα - Σουηδία - Δανία - Εξόχως απόκεντρες περιοχές: Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία 7. Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπου περιλαμβάνεται η σύνδεση επί μέρους δικτύων φυσικού αερίου - Ιρλανδία - Ηνωμένο Βασίλειο - Γαλλία - Ισπανία - Πορτογαλία - Ισπανία - Αυστρία - Γερμανία - Αυστρία - Ουγγαρία - Αυστρία - Ιταλία - Ελλάδα - Άλλες Βαλκανικές Χώρες - Ιταλία - Ελλάδα - Αυστρία - Τσεχική Δημοκρατία - Αυστρία - Σλοβενία - Κροατία - Ηνωμένο Βασίλειο - Κάτω Χώρες - Γερμανία - Γερμανία - Πολωνία - Δανία - Ηνωμένο Βασίλειο - Δανία - Γερμανία - Σουηδία 8. Αύξηση της δυναμικότητας παραλαβής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης τον έλεγχο των συστημάτων εφοδιασμού φυσικού αερίου, καθώς και για τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού φυσικού αερίου. - Όλα τα κράτη μέλη 9. Ανάπτυξη της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού αερίου), που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης καθώς και για τη

11 διαφοροποίηση του εφοδιασμού από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και των οδών εφοδιασμού φυσικού αερίου. - Σκανδιναβικό δίκτυο αερίου: Νορβηγία - Δανία - Γερμανία - Σουηδία - Φινλανδία - Ρωσία - Βαλτικές Χώρες - Πολωνία - Αλγερία - Ισπανία - Γαλλία - Ρωσία - Ουκρανία - ΕΕ - Ρωσία - Λευκορωσία - Πολωνία - ΕΕ - Λιβύη - Ιταλία - Χώρες της Κασπίας Θάλασσας - ΕΕ - Ρωσία - Ουκρανία - Μολδαβία - Ρουμανία - Βουλγαρία - Ελλάδα - Άλλες Βαλκανικές Χώρες - Γερμανία - Τσεχική Δημοκρατία - Αυστρία - Ιταλία - Ρωσία - Ουκρανία - Σλοβακία - Ουγγαρία - Σλοβενία - Ιταλία - Κάτω Χώρες - Γερμανία - Ελβετία - Ιταλία - Βέλγιο - Γαλλία - Ελβετία - Ιταλία - Δανία - (Σουηδία) - Πολωνία - Νορβηγία - Ρωσία - ΕΕ - Ιρλανδία - Αλγερία - Ιταλία - Γαλλία - Μέση Ανατολή - ΕΕ 10. Δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεμένων δικτύων φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς και, ιδίως, τον εντοπισμό των σημείων στένωσης και των ελλειπουσών ζεύξεων, στην εκπόνηση λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερφόρτωσης και την προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης των δικτύων φυσικού αερίου. - Εντοπισμός σημείων συμφόρησης και ελλειπουσών ζεύξεων, ιδίως διασυνοριακών, των δικτύων φυσικού αερίου. - Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση των ροών φυσικού αερίου ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα υπερφόρτωσης των δικτύων φυσικού αερίου. - Προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης των δικτύων φυσικού αερίου, που απαιτούνται για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ >ISO_1>III >ISO_7>ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι εξειδικεύσεις τους που σήμερα εντοπίζονται δυνάμει των κριτηρίων του παραρτήματος >ISO_1>II >ISO_7>ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις απομονωμένες περιοχές 1.1 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιρλανδίας - Ουαλίας (ΗΒ) 1.2 Ενίσχυση της ζεύξης Ηπείρου (Ε) - Απουλίας (ΙΤ.) 1.3 Σύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων (Ε) 1.4 Υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση 30 >ISO_1>kV >ISO_7>μεταξύ των νησιών >ISO_1>Faial, Pico >ISO_7>και >ISO_1>S. Jorge (>ISO_7>Αζόρες, Π) 1.5 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στην >ISO_1>Terceira, Faial >ISO_7>και >ISO_1>S. Miguel (>ISO_7>Αζόρες, Π) 1.6 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου στη Μαδέρα (Π) 1.7 Υποθαλάσσιο καλώδιο της Σαρδηνίας (ΙΤ.) - Ηπειρωτική Ιταλία

12 1.8 Υποθαλάσσιο καλώδιο της Κορσικής (ΓΑΛ.) - Ιταλία 1.9 Σύνδεση Ηπειρωτικής Ιταλίας - Σικελίας (ΙΤ.) 1.10 Διπλασιασμός της σύνδεσης >ISO_1>Sorgente (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Rizziconi (>ISO_7>ΙΤ.) 1.11 Νέες συνδέσεις με τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις Κανάριες Νήσους (ΙΣ.) 2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών 2.1 Γραμμή >ISO_1>Moulaine (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Aubange (B) 2.2 >ISO_7>Γραμμή >ISO_1>Avelin (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Avelgem (B) 2.3 >ISO_7>Γραμμή >ISO_1>Vigy (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Marlenheim (>ISO_7>ΓΑΛ.) 2.4 Γραμμή >ISO_1>Vigy (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Uchtelfangen (>ISO_7>ΓΕΡ.) 2.5 Ρυθμιστής φάσης >ISO_1>La Praz (>ISO_7>ΓΑΛ.) 2.6 Περαιτέρω αύξηση του δυναμικού μέσω της υφισταμένης διασύνδεσης μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας 2.7 Νέα διασύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας 2.8 Νέα διασύνδεση δια των Πυρηναίων μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας 2.9 Σύνδεση Ανατολικών Πυρηναίων μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας 2.10 Συνδέσεις μεταξύ της Νότιας Πορτογαλίας και της Βορειοδυτικής Ισπανίας 2.11 Γραμμή - >ISO_1>Sines(>ISO_7>Π) - >ISO_1>Balboa (>ISO_7>ΙΣ.) - >ISO_1>Alqueva (>ISO_7>Π) 2.12 Γραμμή >ISO_1>Valdigem (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Douro Internacional (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Aldeadavila (>ISO_7>ΙΣ.) και εγκαταστάσεις >ISO_1>Douro Internacional 2.13 >ISO_7>Νέες συνδέσεις βορείως του Κόλπου της Βοθνίας μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας 2.14 Γραμμή >ISO_1>Lienz (>ISO_7>Α) - >ISO_1>Cordignano (>ISO_7>ΙΤ.) 2.15 Νέα σύνδεση μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας στο >ISO_1>Brenner Pass 2.16 >ISO_7>Σύνδεση μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας 2.17 Γραμμή >ISO_1>St Peter (>ISO_7>Α) - >ISO_1>Isar (>ISO_7>ΓΕΡ.) 2.18 Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ Νοτιοδυτικής Αγγλίας και κεντρικών Κάτω Χωρών 2.19 Ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ Δανίας και Γερμανίας, π.χ. της γραμμής >ISO_1>Kasso - >ISO_7>Αμβούργο 2.20 Ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ Δανίας και Σουηδίας 3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κρατών μελών 3.1 Συνδέσεις με τον Δανικό άξονα Ανατολής - Δύσης: συνδέσεις μεταξύ του Δανικού δυτικού (>ISO_1>UCTE) >ISO_7>και του ανατολικού (>ISO_1>NORDEL) >ISO_7>δικτύου της χώρας. 3.2 Σύνδεση με τον Δανικό άξονα Βορρά - Νότου 3.3 Νέες συνδέσεις με τη Βόρεια Γαλλία 3.4 Νέες συνδέσεις με τη Νοτιοδυτική Γαλλία 3.5 Γραμμή >ISO_1>Trino Vercellese (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Lacchiarelle (>ISO_7>ΙΤ.) 3.6 Γραμμή >ISO_1>Turbigo (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Rho-Bovisio (>ISO_7>ΙΤ.) 3.7 Γραμμή >ISO_1>Voghera (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>La Casella (>ISO_7>ΙΤ.) 3.8 Γραμμή >ISO_1>San Fiorano (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Nave (>ISO_7>ΙΤ.) 3.9 Γραμμή >ISO_1>VeneziaNord (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Cordignano (>ISO_7>ΙΤ.) 3.10 Γραμμή >ISO_1>Redipuglia (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Udine Ovest

13 (>ISO_7>ΙΤ.) 3.11 Νέες συνδέσεις στον ιταλικό άξονα Ανατολής - Δύσης 3.12 Γραμμή >ISO_1>Tavarnuzze (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Casellina (>ISO_7>ΙΤ.) 3.13 Γραμμή >ISO_1>Tavarnuzze (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Santa Barbara (>ISO_7>ΙΤ.) 3.14 Γραμμή >ISO_1>Rizziconi (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Feroleto (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Laino (>ISO_7>ΙΤ.) 3.15 Νέες συνδέσεις με τον ιταλικό άξονα Βορρά - Νότου 3.16 Τροποποιήσεις του δικτύου για τη διευκόλυνση των συνδέσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία 3.17 Νέες συνδέσεις με πηγές αιολικής ενέργειας στην Ιταλία 3.18 Νέες συνδέσεις στον βόρειο άξονα της Ισπανίας 3.19 Νέες συνδέσεις στον μεσογειακό άξονα της Ισπανίας 3.20 Νέες συνδέσεις στον άξονα Γαλικία (ΙΣ.) - Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.) 3.21 Νέες συνδέσεις στον άξονα Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.) - >ISO_1>Aragon (>ISO_7>ΙΣ.) 3.22 Νέες συνδέσεις στον άξονα >ISO_1>Aragon (>ISO_7>ΙΣ.) - >ISO_1>Levante (>ISO_7>ΙΣ.) 3.23 Νέες συνδέσεις στην Ανδαλουσία (ΙΣ.) 3.24 Γραμμή >ISO_1>Pedralva (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Riba d'ave (>ISO_7>Π) και εγκαταστάσεις >ISO_1>Pedralva 3.25 >ISO_7>Γραμμή >ISO_1>Recarei (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Valdigem (>ISO_7>Π) 3.26 Γραμμή >ISO_1>Picote (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Pocinho (>ISO_7>Π) (αναβάθμιση) 3.27 Τροποποίηση της υφιστάμενης γραμμής >ISO_1>Pego (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Cedillo/Falagueira (>ISO_7>Π) και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων >ISO_1>Falagueira 3.28 >ISO_7>Γραμμή >ISO_1>Pego (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Batalha (>ISO_7>Π) και εγκαταστάσεις >ISO_1>Batalha 3.29 >ISO_7>Γραμμή >ISO_1>Sines (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Ferreira do Alentjo (>ISO_7>Π) Ι (αναβάθμιση) 3.30 Νέες συνδέσεις με πηγές αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία 3.31 Γραμμές >ISO_1>Pereiros (>ISO_7>Π)- >ISO_1>Zκzere(>ISO_7>Π) - >ISO_1>Santarem (>ISO_7>Π) και εγκαταστάσεις >ISO_1>Zκzere 3.32 >ISO_7>Γραμμές >ISO_1>Batalha (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Rio Maior (>ISO_7>Π) >ISO_1>I >ISO_7>και ΙΙ (αναβάθμιση) 3.33 Γραμμή >ISO_1>Carrapatelo (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Mourisca (>ISO_7>Π) (αναβάθμιση) 3.34 Γραμμή >ISO_1>Valdigem (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Viseu (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Anadia (>ISO_7>Π) 3.35 Παράκαμψη της υφιστάμενης γραμμής >ISO_1>Rio Maior (>ISO_7>Π) - >ISO_1>Palmela (>ISO_7>Π) στο >ISO_1>Ribatejo (>ISO_7>Π) και στις εγκαταστάσεις >ISO_1>Ribatejo 3.36 >ISO_7>Υποσταθμοί Θεσσαλονίκης (Ε), Λαμίας (Ε) και Πάτρας (Ε) και γραμμές σύνδεσης 3.37 Συνδέσεις των περιοχών Ευβοίας (Ε), Λακωνίας (Ε) και Θράκης (Ε) 3.38 Ενίσχυση των υφιστάμενων συνδέσεων των απομακρυσμένων περιοχών με την ηπειρωτική Ελλάδα

14 3.39 Γραμμή >ISO_1>Tynagh (>ISO_7>ΙΡ) - >ISO_1>Cashla (>ISO_7>ΙΡ) 3.40 Γραμμή >ISO_1>Flagford (>ISO_7>ΙΡ) - >ISO_1>East Sligo (>ISO_7>ΙΡ) 3.41 Συνδέσεις στη βορειοανατολική και δυτική Ισπανία, συγκεκριμένα για τη σύνδεση στο δίκτυο της δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια 3.42 Συνδέσεις στη Χώρα των Βάσκων (ΙΣ), στην Αραγονία (ΙΣ) και τη Ναβάρα (ΙΣ) 3.43 Συνδέσεις στη Γαλικία (ΙΣ) 3.44 Συνδέσεις στην κεντρική Σουηδία 3.45 Συνδέσεις στην νότια Σουηδία 3.46 Γραμμή >ISO_1>Lόbeck/Siems (>ISO_7>ΓΕΡ.) - >ISO_1>Gφrries (>ISO_7>ΓΕΡ.) 3.47 Γραμμή >ISO_1>Lόbeck/Siems (>ISO_7>ΓΕΡ.) - >ISO_1>Krόmmel (>ISO_7>ΓΕΡ.) 3.48 Συνδέσεις στη Βόρειο Ιρλανδία, σχετιζόμενες με τις διασυνδέσεις με την Ιρλανδία 3.49 Συνδέσεις στο Βορειοδυτικό τμήμα του ΗΒ 3.50 Συνδέσεις στη Σκωτία και την Αγγλία, ώστε να αξιοποιηθούν ευρύτερα οι ανανεώσιμες πηγές για την ηλεκτροπαραγωγή 3.51 Νέες υπεράκτιες συνδέσεις πηγών αιολικής ενέργειας στο Βέλγιο 3.52 Υποσταθμός >ISO_1>Borssele (>ISO_7>Κάτω Χώρες) 3.53 Εφαρμογή εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος (Κάτω Χώρες) 3.54 Γραμμή >ISO_1>St. Peter (>ISO_7>ΑΤ) - >ISO_1>Tauern (>ISO_7>ΑΤ) 3.55 Γραμμή >ISO_1>Sόdburgenland (>ISO_7>ΑΤ) - >ISO_1>Kainachtal (>ISO_7>ΑΤ) 4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας με μη κράτη μέλη 4.1 Γραμμή >ISO_1>Neuenhagen (>ISO_7>ΓΕΡ.) - >ISO_1>Vierraden (>ISO_7>ΓΕΡ.) - >ISO_1>Krajnik (>ISO_7>ΠΛ.) 4.2 Ζεύξη >ISO_1>Brunsbόttel (>ISO_7>ΓΕΡ.) - Νότιας Νορβηγίας 4.3 Γραμμή >ISO_1>S. Fiorano (>ISO_7>ΙΤ.) - >ISO_1>Robbia (>ISO_7>ΕΛΒ.) 4.4 Νέα διασύνδεση Ιταλίας-Ελβετίας 4.5 Γραμμή Φίλιπποι (Ε) - >ISO_1>Maritsa 3 (>ISO_7>Βουλγαρία) 4.6 Γραμμή Αμύνταιο (Ε) - >ISO_1>Bitola (>ISO_7>ΠΓΔΜ) 4.7 Γραμμή Καρδιά (Ε) - Ελβασάν (Αλβανία) 4.8 Γραμμή Ελβασάν (Αλβανία) - Ποντγκόριτσα (Σερβία και Μαυροβούνιο) 4.9 Υποσταθμός και γραμμές σύνδεσης Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) 4.10 Υποσταθμός και γραμμές σύνδεσης >ISO_1>Ernestinovo (>ISO_7>Κροατία) 4.11 Νέες συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ 4.12 Γραμμή Φίλιπποι (Ε) - >ISO_1>Hamidabad (>ISO_7>Τ) 4.13 Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ βορειοανατολικής/ανατολικής Αγγλίας και Νότιας Νορβηγίας 4.14 Ζεύξη >ISO_1>Eemshaven (>ISO_7>ΚΧ) - >ISO_1>Feda (>ISO_7>ΝΟ) 4.15 Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ νότιας Ισπανίας και Μαρόκου (ενίσχυση υπάρχουσας σύνδεσης) Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Βαλτικής: Γερμανία - Πολωνία - Ρωσία - Εσθονία - Λετονία - Λιθουανία - Σουηδία - Φινλανδία - Δανία - Λευκορωσία 4.17 Ζεύξεις νότιας Φινλανδίας - Ρωσίας 4.18 Ζεύξη Γερμανίας - Πολωνίας - Λιθουανίας - Λευκορωσίας - Ρωσίας (ζεύξη υψηλής τάσης Ανατολή- Δύση) 4.19 Ζεύξη Πολωνίας - Λιθουανίας 4.20 Ζεύξη Φινλανδίας - Εσθονίας (μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου)

15 4.21 Νέες γραμμές Βόρεια Σουηδία - Βόρεια Νορβηγία 4.22 Νέες γραμμές Κεντρική Σουηδία - Κεντρική Νορβηγία 4.23 Γραμμή >ISO_1>Borgvik (>ISO_7>Σ) - >ISO_1>Hoesle (>ISO_7>ΝΟ) - περιοχή Όσλο (ΝΟ) 4.24 Νέες συνδέσεις μεταξύ των συστημάτων >ISO_1>UCTE >ISO_7>και >ISO_1>CENTREL 4.25 >ISO_7>Νέες συνδέσεις μεταξύ του συστήματος >ISO_1>UCTE/CENTREL >ISO_7>και των Βαλκανικών Χωρών 4.26 Συνδέσεις και διεπαφή μεταξύ του επεκταθέντος συστήματος >ISO_1>UCTE >ISO_7>και Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και μετατόπιση των σταθμών μετατροπής συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης που λειτουργούσαν προγενέστερα μεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας 4.27 Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο του Ευξείνου: Ρωσία - Ουκρανία - Ρουμανία - Βουλγαρία - Τουρκία - Γεωργία 4.28 Νέες συνδέσεις στον Εύξεινο Πόντο με σκοπό τη διαλειτουργικότητα του επεκταθέντος συστήματος >ISO_1>UCTE >ISO_7>με τα δίκτυα των αντιστοίχων χωρών Νέες συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο της Μεσογείου: Γαλλία - Ισπανία - Μαρόκο - Αλγερία - Τυνησία - Λιβύη - Αίγυπτος - Εγγύς Ανατολή - Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία 4.30 Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ Νότιας Ισπανίας και Βορειοδυτικής Αλγερίας 4.31 Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ Ιταλίας και Αλγερίας 4.32 Νέες συνδέσεις στην περιοχή του Μπάρεντς 4.33 Εγκατάσταση ευέλικτων εναλλακτικών συστημάτων μεταφοράς ρεύματος μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας 4.34 Νέα διασύνδεση Ιταλίας - Σλοβενίας 4.35 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιταλίας και Κροατίας 4.36 Ενίσχυση συνδέσεων μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας 5. Δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εσωτερικής αγοράς (Δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις) ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 6. Εισαγωγή της χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές 6.1 Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου από το >ISO_1>Belfast >ISO_7>προς τη βορειοδυτική περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας (ΗΒ) και, εάν χρειάζεται, προς τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας 6.2 ΥΦΑ στο >ISO_1>Santa Cruz de Tenerife (>ISO_7>Κανάριες Νήσοι) (ΙΣ.) 6.3 ΥΦΑ στο >ISO_1>Las Palmas de Gran Canaria (>ISO_7>ΙΣ.) 6.4 ΥΦΑ στη Μαδέρα (Π) 6.5 Ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Σουηδία 6.6 Σύνδεση μεταξύ των Βαλεαρίδων Νήσων (ΙΣ.) και της Ηπειρωτικής Ισπανίας 6.7 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Θράκη (Ε) 6.8 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Κόρινθο (Ε) 6.9 Κλάδος υψηλής πίεσης προς τη Βορειοδυτική Ελλάδας (Ε) 6.10 Σύνδεση >ISO_1>Nolland (DK) >ISO_7>και Νήσων >ISO_1>Falster (>ISO_7>Δ) 7. Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού αερίου για την ικανοποίηση των αναγκών της εσωτερικής αγοράς ή για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπου

16 περιλαμβάνεται η σύνδεση επί μέρους δικτύων φυσικού αερίου 7.1 Πρόσθετος αγωγός φυσικού αερίου για τη διασύνδεση Ιρλανδίας και Σκωτίας 7.2 Διασύνδεση Βορρά- Νότου, όπου συμπεριλαμβάνεται αγωγός Δουβλίνο - Μπέλφαστ 7.3 Σταθμός συμπίεσης στον αγωγό >ISO_1>Lacq (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Colahorra (>ISO_7>ΙΣ.) 7.4 Αγωγός >ISO_1>Lussagnet (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Bilbao (>ISO_7>ΙΣ.) 7.5 Αγωγός >ISO_1>Perpignan (>ISO_7>ΓΑΛ.) - Βαρκελώνη (ΙΣ.) 7.6 Αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς των αγωγών φυσικού αερίου για τον εφοδιασμό της Πορτογαλίας μέσω Νότιας Ισπανίας και τον εφοδιασμό της Γαλικίας και της >ISO_1>Asturias >ISO_7>μέσω Πορτογαλίας 7.7 Αγωγός >ISO_1>Purchkirchen (>ISO_7>Α) - >ISO_1>Burghausen (>ISO_7>ΓΕΡ.) 7.8 Αγωγός >ISO_1>Andorf (>ISO_7>Α) - >ISO_1>Simbach (>ISO_7>ΓΕΡ.) 7.9 Αγωγός >ISO_1>Wiener Neustadt (>ISO_7>Α) - >ISO_1>Sopron (>ISO_7>Ο) 7.10 Αγωγός >ISO_1>Bad Leonfelden (>ISO_7>ΓΕΡ.)- >ISO_1>Linz (>ISO_7>Α) 7.11 Αγωγός Βορειοδυτική Ελλάδα - Ελβασάν (ΑΛΒ.) 7.12 Αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας 7.13 Εγκατάσταση συμπίεσης στον κεντρικό αγωγό στην Ελλάδα 7.14 Σύνδεση μεταξύ των δικτύων Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας 7.15 Διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, >ISO_1>FYROM, >ISO_7>Σερβία και Μαυροβούνιο, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας 7.16 Διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Αυστρίας και Τουρκίας μέσω της Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας 7.17 Αγωγοί διασύνδεσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Κάτω Χωρών και Γερμανίας, για τη ζεύξη των κυρίων πηγών της Βορειοδυτικής Ευρώπης Σύνδεση μεταξύ Βορειοανατολικής Γερμανίας (περιοχή Βερολίνου) και Βορειοδυτικής Πολωνίας (περιοχή >ISO_1>Szczecin) >ISO_7>με τον κλάδο από >ISO_1>Schmφlln >ISO_7>προς >ISO_1>Lubmin (>ISO_7>ΓΕΡ. περιοχή >ISO_1>Greifswald) >ISO_7>Σύνδεση μεταξύ υπεράκτιων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Θάλασσα, ή από δανικές υπεράκτιες εγκαταστάσεις σε βρετανικές χερσαίες εγκαταστάσεις 7.20 Ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας 7.21 Διασυνδετικός αγωγός Βαλτικής μεταξύ Δανίας - Γερμανίας - Σουηδίας 8. Αύξηση της δυναμικότητας παραλαβής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και της χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου 8.1 ΥΦΑ σε >ISO_1>Le Verdon-sur-mer (>ISO_7>ΓΑΛ. νέος τερματικός σταθμός) και αγωγός προς την εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Lussagnet (>ISO_7>ΓΑΛ.) 8.2 ΥΦΑ σε >ISO_1>Fos-sur-mer (>ISO_7>ΓΑΛ.) 8.3 ΥΦΑ στη >ISO_1>Huelva (>ISO_7>ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερματικού σταθμού). 8.4 ΥΦΑ στην >ISO_1>Cartagena (>ISO_7>ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερματικού σταθμού). 8.5 ΥΦΑ στη Γαλικία (ΙΣ.) (νέος τερματικός σταθμός). 8.6 ΥΦΑ στο Μπιλμπάο (ΙΣ.) (νέος τερματικός σταθμός). 8.7 ΥΦΑ στην περιοχή της Βαλένθια (ΙΣ.) (νέος τερματικός σταθμός). 8.8 ΥΦΑ στη Βαρκελώνη (ΙΣ.) (επέκταση υπάρχοντος τερματικού σταθμού) 8.9 ΥΦΑ σε >ISO_1>Sines (>ISO_7>Π) (νέος τερματικός σταθμός)

17 8.10 ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (Ε) (επέκταση υπάρχοντος τερματικού σταθμού) 8.11 ΥΦΑ στην ακτή της Βόρειας Αδριατικής (ΙΤ.) 8.12 Υπεράκτιος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατικής (ΙΤ.) 8.13 ΥΦΑ στην ακτή της Νότιας Αδριατικής (ΙΤ.) 8.14 ΥΦΑ στην ακτή του Ιονίου Πελάγους (ΙΤ.) 8.15 ΥΦΑ στην ακτή του Τυρηνικού Πελάγους (ΙΤ.) 8.16 ΥΦΑ στην ακτή της Λιγηρίας (ΙΤ.) 8.17 ΥΦΑ >ISO_1>Zeebrugge/Dudzele (B, >ISO_7>επέκταση υπάρχοντος τερματικού σταθμού) 8.18 ΥΦΑ στη Νήσο >ISO_1>Grain, Kent (>ISO_7>ΗΒ) 8.19 Κατασκευή δεύτερου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Ελλάδα 8.20 Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιρλανδία 8.21 Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Νότια Καβάλα (Ε) (μετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου κοιτάσματος αερίου) 8.22 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Lussagnet (>ISO_7>ΓΑΛ. επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης) 8.23 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Pecorade (>ISO_7>ΓΑΛ. μετατροπή εξαντληθέντος υπεράκτιου κοιτάσματος πετρελαίου) 8.24 Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή της Αλσατίας (ΓΑΛ. ανάπτυξη αλατοφόρων κοιλοτήτων) Εγκατάσταση αποθήκευσης στην περιοχή του Κέντρου (ΓΑΛ. ανάπτυξη στον υδροφόρο ορίζοντα) 8.26 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον ισπανικό άξονα Βορρά-Νότου (νέες εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες >ISO_1>Cantabria, >ISO_7>Αραγονία, >ISO_1>Castilla y Leσn, Castilla - La Mancha >ISO_7>και Ανδαλουσία 8.27 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον μεσογειακό άξονα της Ισπανίας (νέες εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες Καταλονία, της Βαλένθια και >ISO_1>Murcia 8.28 >ISO_7>Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Carriηo (>ISO_7>Π νέα εγκατάσταση) 8.29 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Loenhout (>ISO_7>Β, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης) 8.30 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Stenlille (>ISO_7>Δ) και >ISO_1>Li. Torup (>ISO_7>Δ, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης) 8.31 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Tψnder (>ISO_7>Δ, νέα εγκατάσταση) 8.32 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Purchkirchen (>ISO_7>Α, επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης), συμπεριλαμβανομένου αγωγού προς το σύστημα >ISO_1>Penta West >ISO_7>κοντά στο >ISO_1>Andorf (>ISO_7>Α) 8.33 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Baumgarten (>ISO_7>Α, νέα εγκατάσταση) 8.34 Εγκατάσταση αποθήκευσης >ISO_1>Haidach (>ISO_7>ΑΤ, νέα εγκατάσταση), συμπεριλαμβανομένου αγωγού προς το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ιταλία 9. Ανάπτυξη της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου (αγωγοί προσαγωγής φυσικού αερίου) 9.1 Δημιουργία και ανάπτυξη συνδέσεων στο σκανδιναβικό δίκτυο αερίου: Νορβηγία - Δανία - Γερμανία - Σουηδία - Φινλανδία - Ρωσία - Βαλτικές Χώρες - Πολωνία 9.2 Αγωγός αερίου ο μέσος σκανδιναβικός: Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία 9.3 Αγωγός φυσικού αερίου Βόρειας Ευρώπης: Ρωσία, Βαλτική Θάλασσα, Γερμανία

18 9.4 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, μέσω Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας, όπου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Λετονία 9.5 Αγωγός φυσικού αερίου Φινλανδία - Εσθονία 9.6 Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου από την Αλγερία στην Ισπανία και τη Γαλλία και αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας των εσωτερικών δικτύων των χωρών αυτών 9.7 Αγωγός Αλγερία - Μαρόκο - Ισπανία (μέχρι την Κόρδοβα): αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς 9.8 Αγωγός Κόρδοβα (ΙΣ.) - >ISO_1>Ciudad Real (>ISO_7>ΙΣ.) 9.9 Αγωγός >ISO_1>Ciudad Real (>ISO_7>ΙΣ.) - Μαδρίτη (ΙΣ.) 9.10 Αγωγός >ISO_1>Ciudad Real (>ISO_7>ΙΣ.) - ακτές Μεσογείου (ΙΣ.) 9.11 Κλάδοι σε >ISO_1>Castilla - La Mancha (>ISO_7>ΙΣ.) 9.12 Επέκταση προς τη βορειοδυτική Ισπανία 9.13 Υποθαλάσσιος αγωγός Αλγερία - Ισπανία και αγωγοί σύνδεσης προς Γαλλία 9.14 Αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς από ρωσικά κοιτάσματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Ουκρανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής Δημοκρατίας 9.15 Αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς από ρωσικά κοιτάσματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Λευκορωσίας και Πολωνίας 9.16 Αγωγός φυσικού αερίου >ISO_1>Yagal Sud (>ISO_7>μεταξύ του αγωγού >ISO_1>STEGAL >ISO_7>που κατευθύνεται στο τρίγωνο Γερμανίας, Γαλλίας και Ελβετίας) 9.17 Αγωγός φυσικού αερίου >ISO_1>SUDAL East(>ISO_7>μεταξύ του αγωγού >ISO_1>MIDAL >ISO_7>πλησίον >ISO_1>Heppenheim >ISO_7>προς τη σύνδεση >ISO_1>Burghausen >ISO_7>με τον αγωγό >ISO_1>PENTA >ISO_7>στην Αυστρία) 9.18 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Λιβύης προς την Ιταλία 9.19 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσματα των χωρών της Κασπίας Θάλασσας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 9.20 Αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδα - Τουρκία 9.21 Αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς από ρωσικά κοιτάσματα προς την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές Χώρες, μέσω Ουκρανίας, Μολδαβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας 9.22 Αγωγός φυσικού αερίου >ISO_1>St. Zagora - (>ISO_7>ΒΟΥΛ.) - >ISO_1>Ihtiman (>ISO_7>ΒΟΥΛ.) 9.23 Συνδετήριοι αγωγοί μεταξύ των δικτύων φυσικού αερίου της Γερμανίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας 9.24 Αγωγός φυσικού αερίου από ρωσικά κοιτάσματα προς την Ιταλία, μέσω Ουκρανίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας 9.25 Αύξηση της δυναμικότητας μεταφοράς του διευρωπαϊκού αγωγού φυσικού αερίου >ISO_1>TENP >ISO_7>από τις Κάτω Χώρες μέσω Γερμανίας προς την Ιταλία 9.26 Αγωγός φυσικού αερίου >ISO_1>Taisnieres (>ISO_7>ΓΑΛ.) - >ISO_1>Oltingue (>ISO_7>ΕΛΒ.) 9.27 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Δανία προς την Πολωνία, ενδεχομένως μέσω Σουηδίας 9.28 Αγωγός φυσικού αερίου >ISO_1>Nybro (>ISO_7>Δ) - >ISO_1>Dragψr (>ISO_7>Δ), καθώς και αγωγός σύνδεσης με την εγκατάσταση αποθήκευσης του >ISO_1>Stenlille (>ISO_7>Δ) 9.29 Δίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσματα στη Θάλασσα του Μπάρεντς προς την

19 Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Σουηδίας και Φινλανδίας 9.30 Αγωγός φυσικού αερίου από το υπεράκτιο κοίτασμα >ISO_1>Corrib (>ISO_7>ΙΡ.) 9.31 Αγωγός φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Αλγερίας προς την Ιταλία, μέσω Σαρδηνίας. με κλάδο προς την Κορσική 9.32 Δίκτυο φυσικού αερίου από κοιτάσματα στη Μέση Ανατολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 9.33 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Νορβηγία προς το Ηνωμένο Βασίλειο 10. Δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διασυνδεδεμένων δικτύων φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς (Δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί οι εξειδικεύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29. 6. 96 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 161/ 147 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 1996 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων:

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων: Πολίτευμα Τι είναι το πολίτευμα; Με τον όρο πολίτευμα (ή πολιτικό σύστημα) εννοείται το σύνολο των θεσμών, σύμφωνα με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος ή μια πολιτεία Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ στην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 305/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεµβρίου 2000 για καθορισµότων εξειδικεύσεων των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση για Βρυξέλλες, 10.12.2003 COM (2003) 742 τελικό 2003/0297 (COD) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισµού προσανατολισµών για τα

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2001) 775) 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2001) 775) 1, P5_TA(2002)0515 ιευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 1950 9 Μαΐου Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή επί των προϋπολογισμών 29.4.2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΔ-Ε) Επιτροπή επί των προϋπολογισμών Εισηγητής: Mario Mauro

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Ετοιμότητα σε πιθανή διαταραχή του εφοδιασμού εξ Ανατολών το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2014/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Ετοιμότητα σε πιθανή διαταραχή του εφοδιασμού εξ Ανατολών το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2014/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2014) 654 final/2 ANNEXES 1 to 2 CORRIGENDUM This document corrects annexes 1 to 2 of document COM(2014)654 final of 16.10.2014 Concerns all language versions.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/465 Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Βρυξέλλες, COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2014 COM(2014) 123 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ σχετικά με τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαβούλευση ενδιαφερομένων με αντικ εξορυκτικές δραστηριότητες στον θαλάσσιο βυθό Fields marked with are mandatory. Στοιχεία συμμετέχοντος Απαντάτε στο ερωτηματολόγιο αυτό για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ L 322/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.12.2009 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση των μέτρων εφαρμογής της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0311(COD) 25 Ιουνίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής Επιτροπή Βιοµηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής(1), τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ THE RECENT STATUS OF ENERGY EXPLORATION IN CYPRUS Τίτος Χριστοφίδης Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Economist Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0231(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 07.2.2017 2016/0231(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 269-283 Σχέδιο έκθεσης Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα