ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά 73100, Κξήηε Σει. ( ) 37813, Fax. ( ) 37846, Γηεύζπλζε Καηνηθίαο: Αλδξηαλάθε 51 Υαιέπα, Υαληά Σειέθσλν : +30-( ) Πίλαθας Περηετοκέλωλ Α. πνπδέο - Αθαδεκατθνί Σίηινη - Βξαβεία B. Eπηζηεκνληθά Πξνγξάκκαηα Γ. Βηνγξαθηθό εκείσκα Γ. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο Δ. Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο η. πλνπηηθή εηθόλα εξεπλεηηθνύ έξγνπ 1

2 Α. ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΒΡΑΒΔΙΑ ΠΟΤΓΔ: Πηπρηνύρνο Φπζηθόο ρνιή Φπζηθήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Master) ρνιή Φπζηθήο Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία Γηαηξηβή: Heterogeneous Nucleation Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (Doctor of Philoshopy) Δηδηθόηεηα: Αηκνζθαηξηθή Φπζηθή ρνιή Φπζηθήο Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία Γηαηξηβή: Theoretical Studies on Heterogeneous Nucleation ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Βνεζόο Γηδαζθαιίαο & Δξγαζηεξίσλ (Teaching and Research Assistant), Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Σκήκα Φπζηθήο. 06/01 Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist) Ηλζηηηνύην Υεκηθήο Γπλακηθήο θαη Καύζεο Παλεπηζηήκην ηνπ Ννβνζηκπίξζθ Ννβνζηκπίξζθ, Ρσζία Δξεπλεηήο Δηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Imatra Voima Διζίλθη, Φηλιαλδία Υξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα γηα έξεπλα πάλσ ζε πηζαλό ζελάξην ππξεληθνύ αηπρήκαηνο θαη δηαζπνξάο ξαδηελεξγώλ ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ Δξεπλεηήο Σερληθό Ηλζηηηνύην Έξεπλαο ηεο Φηλιαλδίαο, Ηλζηηηνύην Ππξεληθήο Σερλνινγίαο Θέκαηα πξνζνκνίσζεο θαη ηερλνινγίαο εξγνζηαζίσλ Μεηαδηδαθηνξηθή Θέζε Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, 2

3 Κνηλό Κέληξν Δξεπλώλ, Σκήκα Σερλνινγίαο θαη Αζθάιεηαο, Ispra, Italy Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά ζσκαηηδίσλ Καζώο θαη βαζηθή έξεπλα ζηε δπλακηθήο αεξνδόι. 02/94 03/94 Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, ρνιή Γεκόζηαο Τγηεηλήο Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά θαη θπζηθνρεκεία ζεηηθώλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα Δξεπλεηήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Αηκνζθαηξηθήο Φπζηθήο Έξεπλα πάλσ ζε δπλακηθή αεξνδόι, ππξελνπνίεζε δηθαζηθώλ ζπζηεκάησλ, Μόληε Κάξιν κέζνδνο γηα κεηαβνιή θάζεσλ, θπζηθή θνιινεηδώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Θέζε Πεξηβαιινληνινγηθό Σκήκα θαη Σκήκα Τγηεηλήο, University of Rutgers, New Jersey, USA Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη απνηειέζκαηα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηε δεκόζηα πγεία Δξεπλεηήο Β Ννξβεγηθό Ηλζηηηνύην Αέξηαο Ρύπαλζεο (NILU) Δξεπλεηήο πάλσ ζε ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο θπζηθήο θαη ρεκείαο. Γπλακηθή όδνληνο θαη ζσκαηηδίσλ ζηελ ηξνπόζθαηξα θαη ζηξαηόζθαηξα. 12/98-06/99 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο επί Θεηεία Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο. 06/99 06/01 Δξεπλεηήο Β Ννξβεγηθό Ηλζηηηνύην Αέξηαο Ρύπαλζεο (NILU) Τπεύζπλνο ζηελ έξεπλα γηα αεξνδόι ζην NILU θαζώο θαη ζην European Monitoring and Evaluation Program (EMEP). πκκεηνρή ζην European Topic Centre on Air Quality Αλάπηπμε κνληέισλ γηα δπλακηθή αεξνδόι. Coordinator ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο SUB-AERO πνπ επεμεξγάδεηαη ηε κεηαθνξά θαη δεκηνπξγία όδνληνο θαη ζσκαηηδίσλ ζηνλ Διιεληθό ρώξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο. 07/01-05/05 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο επί Θεηεία Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 05/05-04/07 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 3

4 04/07-ζήκεξα Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 4

5 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Πεξηβαιινληνινγηθό Σκήκα θαη Σκήκα Τγηεηλήο, Rutgers University, New Jersey, U.S.A. Ατμοσυαιρική Φσσική και Χημεία (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 02/99-06/99 Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Περιβαλλοντική Χημεία. (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 08/01-ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Μοντέλα Ποιότητας Αέρα Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) γηα ην κάζεκα Μοντέλα Ποιότητας Αέρα. (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό θαη Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν). 02/02- ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Κλιματολογία. Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) γηα ην κάζεκα Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Κλιματολογία.. (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό θαη Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 09/03- ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ατμοσυαιρική Ρύπανση και Επιπτώσεις στην Υγεία. εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα Ατμοσυαιρική Ρύπανση και Επιπτώσεις στην Υγεία (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 09/05 - ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ποιότητα της Ατμόσυαιρας σε εσωτερικούς τώροσς. Βηβιίν «Πνηόηεηα Αέξα Δζσηεξηθώλ Υώξσλ» (Δθδόζεηο Σδηόια 2008) γηα ην κάζεκα Ποιότητα της Ατμόσυαιρας σε εσωτερικούς τώροσς (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό Δπίπεδν). 09/05 ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ατμοσυαιρική Ρύπανση. Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν). ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Tove Svendby, Post Doc ( ). 5

6 ππξηδάθε Αζελά, ( ). Lucie Dzmbova, ( ) Jakub Ondracek, ( ) Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ (2011- ζήκεξα) ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γηδαθηορηθό ππξηδάθε Αζελά, Γηδαθηνξηθό (2005). Θεόδσξνο Γιπηζόο, Γηδαθηνξηθό (2010). Ληάλνπ Μαξία, Γηδαθηνξηθό (2010). Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ, Γηδαθηνξηθό (2010). Μαλώιεο Λάηνο, Γηδαθηνξηθό (2010). Ζιίαο Κνπαλάθεο, Γηδαθηνξηθό (2008- ζήκεξα). Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2011-ζήκεξα) Μάζηερ Θεόδσξνο Γιπηζόο, (2002); Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ, (2003); Απνζηόιεο Βνπιγαξάθεο, (2004); Μαλώιεο Λάηνο, (2005); Μαλώιεο Λέθθαο, (2005); Καηζή Αιεμία (2007), Υαηδεαγγέινπ Αλαζηαζία (2008), Μηράιεο Κνληαμάθεο (2010), Νηθόιανο Γαζθαιάθεο (2010), Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2010), Υαηνπηζίδνπ νθία Δηξήλε (2010), Γξπδάθε Νηθνιέηηα (2011 ζήκεξα). πκκεηνρή ζηε ηξηκειή επηηξνπή 18 Μάζηεξ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ (2002); Αλαζηαζία ηαπξίδνπ (2003); Ησάλλα Παξαζθάθε (2003); σθξνληάδεο σθξόλεο (2007), Αλέζηεο Ησάλλεο, (2009-ζήκεξα), Hendrickk Tinne, Γηπισκαηηθή (2008), Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2009), Αλεςεηάθε Μαληιέλ (2009), Εαραξάθεο Νηθόιανο, (2010), Μακκή-Γαιάλε Διέλε (2010), Γξπδάθε Νηθνιέηηα (2010), Μάξθνπ Γεώξγηνο (2011 ζήκεξα), Φιαηζάο Αιέμαλδξνο (2011 ζήκεξα), Κνπληάθεο ηακάηεο (2011- ζήκεξα). πκκεηνρή ζηε ηξηκειή επηηξνπή 32 δηπισκαηηθώλ. ΒΙΒΛΙΑ 1. Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ηνηρεία Μεηεσξνινγίαο Δθδόζεηο Σδηόια, 2005 (Γεύηεξε Έθδνζε 2010). 2. Πνηόηεηα Αέξα Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Δθδόζεηο Σδηόια, (2008). 3. First Principles on Air Pollution and Meteorology Springer Publication (2010). Textbook Monograph. 4. Applications of aerosol science. Wiley Publications (2012). Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Co-author of the chapter Fundamentals of Aerosol Science, 6

7 and author of the chapter Aerosol Dynamics. 5. Odour Impact Assessment Handbook. Wiley Publications (2012). Co-author of the chapter: Characterization, Treatment and Dispersion Modelling of Odours. 6. The Environmental Chemistry of Aerosols. Edited by I. Colbeck Chapter 4: Organic Aerosols Balckwells Publication, Waste Gas Treatment for resource recovery. Edited by Lens P.N.L., Kennes C., LeCloirec P. and Deshusses M. Chapter 2: Transboundary Particulate Matter Air Pollution IWA "Integrated Environmental Technology Publications, Human exposure to pollutants via dermal absorption and inhalation Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Co-author in two Chapters: Chapter1: Aerosol Phenomenology, Chapter 6: Inhalation Dosimetry. Springer Publication, Special Issue Water Air and Soil Pollution Focus. Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Proceedings from the Protection and Restoration of the Environment Conference, July 2006, Chania. 10. Special Issue Water Air and Soil Pollution Focus. Edited by M. Lazaridis and K. Aravosis Proceedings from the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, July πγγξαθέαο ηνπ Κεθαιαίνπ «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» ηνπ βηβιίνπ Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΓΟΔΩ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ Water, Air and Soil Pollution Journal. Associate Editor 07/02- ζήκεξα. Report Series in Aerosol Science (Finnish Journal) 01/92-12/92. ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Environmental Science and Technology Journal of Chemical Physics Journal of Atmospheric Chemistry Atmospheric Environment Aerosol Science and Technology Atmospheric Research Journal of Geophysical Research Journal of Applied Meteorology Journal of Environmental Management Journal of Colloid and Interface Science 7

8 Journal of the Air and Waste Management Association Water Air and Soil Pollution Waste Management Waste Management and Research Environmental Pollution Environmental Modelling and Software Environmental Toxicology Journal of Hazardous Materials Ambio Tellus Global Nest Environmental Engineering Science Environmental Pollution Atmospheric Chemistry and Physics Science of the Total Environment Journal of Occupational Safety and Ergonomics Chemical Engineering Journal Journal of Environmental Science and Health, Part A Journal of Chemical Technology and Biotechnology Building and Environment Environmermental Monitoring and Assessment Environmental Science and Pollution Research ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ DG Research DG Environment. National Science Foundation (NSF), USA. Διιεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Ministry of Education, Czech Republic. National Science Foundation of Israel. National Research Foundation, Academy of Finland. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΡΙΣΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ - ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΩΝ Δμεηαζηήο (Opponent) ζε 2 δηδαθηνξηθά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία πκκεηνρή ζηελ 7-κειή 2 δηδαθηνξηθώλ, έλα ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη έλα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Υεκείαο. πκκεηνρή ζε 10 εθιεθηνξηθά ζην Πνιπηερλείν Αζελώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Δζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γεκνθξίηεην θαη Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Air & Waste Management Association ( ). 8

9 European Aerosol Society (από ην 1991). American Aerosol Society (από ην 1998). Nordic Society for Aerosol Research (από ην 1998). Norwegian Society of Engineers ( ). Greek Aerosol Society (2005 ζήκεξα). ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ Διιεληθόο Δθπξόζσπνο ζην Πξόγξακκα COST 729 Assessing and managing nitrogen fluxes in the atmosphere-biosphere system in Europe European Commission. Διιεληθόο Δθπξόζσπνο ζην Πξόγξακκα COST D42 Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment European Commission. ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ The Russian Academy of Science (1992). The Norwegian Research Council (1993). The Finnish Academy (1992). ΓΝΩΔΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ : Fortran, Objective Fortran, Pascal, Simusolv, C. πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ : UNIX, PC-DOS-WINDOWS. Πξνγξάκκαηα : Maple, Mathematica, Matlab, MathCad, ArcView, Word, WP, Latex, Emacs. ΓΛΩΔ Διιεληθά : Αγγιηθά : Μεηξηθή Γιώζζα. Άξηζηα. Νορβεγηθά : Πάξα πνιύ θαιά. Ιηαιηθά : Μέηξηα. 9

10 Β. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Δηαηξεία Ππξεληθήο Δλέξγεηαο Imatra Voima (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Modelling of aerosol processes during a hypothetical accident in a nuclear power plant. Πεξίνδνο: Ννξβεγηθό πκβνύιεην Έξεπλαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ): Sulphate dynamics in atmospheric conditions.'' Πεξίνδνο: Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, Πξόγξακκα TMR 4 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Development of a 1-D Langrangian aerosol code to model the formation and growth of sulphur particles at mesoscale transport Contract No. ERBFMBICT Πεξίνδνο : Διιάδα, Πξόγξακκα EPET (Co-operation between Greece-Italy) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Using information from acoustic sounders in urban air quality management. Πεξίνδνο: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο EPA (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Investigations of Factors Determining the Occurrence of Ozone and Fine Particles in North-eastern USA Πεξίνδνο: Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, Πξόγξακκα TMR (STAARTE) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Formation and growth of atmospheric sulphate aerosols. Measurements and model simulation. Πεξίνδνο: STATOIL, Investigations on the relationships between emissions from different gasoline compositions and air quality in Oslo area. Πεξηνδνο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). 8. UK Offshore Operators Association (UKOOA) The contribution of British NO x and VOC offshore and onshore emissions for nitrogen deposition and surface ozone. Πεξίνδνο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). 9. Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (Coordinator). Subgrid Scale Investigations of Factors Determining the Occurrence of Ozone and Fine Particles (SUB-AERO) Environment Programme EVK Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (Coordinator). Characterization of urban air quality indoor/outdoor characteristics and source-to-inhaled dose relationships (URBAN- AEROSOL) City of Tomorrow Programme EVK4-CT Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Indoor Air Quality in Museums across Europe (IMPACT) City of Tomorrow Programme. Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα MASTER (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). City of Tomorrow and Culture Heritage Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα URBAN-EXPOSURE (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). City of Tomorrow and Culture Heritage Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. BOND (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. NEPAP (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme Πεξίνδνο

11 16. Διιάδα. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Coordinator). Research on Indoor Particulate Matter Pollution in Industrial Facilities. Πεξίνδνο Διιάδα. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Διιελν-Σζερηθή πλεξγαζία, Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, DG Environment. (ΤΜΜΔΣΟΥΖ) Evaluation of the RAINS model Δξγαζία γηα ηελ DG Environment. Πεξίνδνο ΔΠΔΑΔΚ «Ζξάθιεηηνο: Τπνηξνθίεο Έξεπλαο κε Πξνηεξαηόηεηα ζηε Βαζηθή Έξεπλα». (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μειέηε ξύπαλζεο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ. Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 6 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. PM-DOSE (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme. Πεξίνδνο ΔΠΔΑΔΚ «Ππζαγόξαο: Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα». Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο εθπνκπώλ αηκνζθαηξηθώλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ από θπζηθέο πεγέο. Πεξίνδνο ΠΔΝΔΓ Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Σίηινο: Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε νζκώλ ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Δθαξκνγή ζηα ΚΔΛ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ. Πεξίνδνο Δηαηξεία ΑΒΔΚ. Μεηξήζεηο αεξίσλ ξύπσλ θαη αεξνζόι απν ηε βηνκεραλία. Πεξίνδνο ΠΔΠ Αηηηθήο. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Σίηινο: Αεξνκέηξεζε. Πεξίνδνο Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). πλεξγαζία Διιάδαο ΖΠΑ. Πεξίνδνο Δπξσπαηθό Κέληξν Αξηζηείαο (Network of Excellence) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ) BACCI Πεξίνδνο ΓΔΓΗΑ (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε ΥΤΣΑ Αθξσηεξίνπ. Πεξίνδνο Creta Farm. Πεξηβαινληηθή παξαθνινύζεζε Creta Farm. Πεξίνδνο European Centre for Arctic Environmental Research in Ny-Ålesund (ARCFAC V), 2008 EC contract no Μεηξήζεηο ζην ηαζκό Ny-Ålesund (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Πεξίνδνο LIFE09 ENV/GR/ Development of a cost efficient policy tool for reduction of particulate matter in air. (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Πεξίνδνο ΘΑΛΖ. Γηεξεύλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηα νξγαληθά πιηθά ηεθκήξηα θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Πεξίνδνο

12 ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ O Μ. Λαδαξίδεο έρεη εθηειέζεη 14 έξγα πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη κειεηεηηθώλ έξγσλ ζηε Φηλιαλδία, Ακεξηθή, Βξεηαλία, Ννξβεγία θαη Διιάδα γηα εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αλάπηπμε κνληέισλ αέξηαο ξύπαλζεο. Σα έξγα απηά είλαη: 1. Aerosols in black liquor combustion" Combustion Research program, Δξγαζία γηα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. Διζίλθη, Φηλιαλδία (1993). 2. Atmospheric Dispersion of particulate Matter: An evaluation of modeling Techniques for applicability to DOE Sites", Rutgers University, Environmental and Occupational Health Sciences Institute. Δξγαζία γηα ην US Department of Energy (1998). 3. Savannah River Site: Particulate Emissions". Rutgers University, Environmental and Occupational Health Sciences Institute. Δξγαζία γηα ην US Department of Energy (1998). 4. Dispersion of various alchohol byproducts from Flexo Emballasje AS.'', Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία Flexo Emballasje AS, Ννξβεγία (1998). 5. Environmental consequences of emissions from the Snohvit platform and Melkoya terminal'' Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1998). 6. The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea'' Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1999). 7. Dispersion of an Energy production plant in Nordmøre Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία Nordmøre, Ννξβεγία (1999). 8. Investigation of relationships between emissions from different fuels and ambient concentrations in the Oslo area. Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1999). 9. The contribution of British NOx and VOC offshore and onshore emissions for nitrogen deposition and surface ozone. Δξγαζία γηα ηελ Έλσζε Βξεηαληθώλ Δηαηξεηώλ Πεηξειαίνπ (1999). 10. Σερληθή Μειέηε. Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπεκπόκελεο γ-αθηηλνβνιίαο απν θπζηθή ξαδηελέξγεηα ζε γξαληηηθέο πιάθεο. Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Μεηξήζεηο ζηελ εηαηξεία ΒΗΟΜΔΛ ΑΔ γηα ηα επίπεδα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, Πεξίνδνο Δηαηξεία Φίλν Μπεηόλ. (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Μεηξήζεηο αεξίσλ ξύπσλ θαη αεξνζόι απν ηε βηνκεραλία. Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Μεηξήζεηο ζηελ εηαηξεία ΑΒΔΑ ΑΔ γηα ηα επίπεδα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Καηαζθεπή Ζιηνζεξκηθνύ Πάξθνπ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ Πεξηβαιινληηθή Μειέηε. Πεξίνδνο

13 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1) Μέινο πγθιήηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ( ; ). 2) Μέινο Μεραλνγξαθηθνύ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ( ). 3) Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Αλακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ΔΠΔΑΔΚ «Αλακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ» (Τπεύζπλνο: Αλ. Καζ. Ν. Νηθνιαΐδεο). 4) Τπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (2002- ζήκεξα). 5) Μέινο Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο». 6) Πξόεδξνο θαη κέινο επηηξνπώλ γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ από ην ΠΔΠ Κξήηεο (2004). 7) Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηώλ ηξηκειώλ εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 8) Τπεύζπλνο Αζθήζεσλ Πεδίνπ Α (2007, 2010). 9) Αλαπιεξσκαηηθό κέινο επηηξνπήο ΔΛΚΔ (04/10 10/10). 10) Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (09/10-04/11). 11) Μέινο ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ύληαμε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο θαη Δμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Σκήκαηνο ) Πξόεδξνο Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (05/11-08/12). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1) Γεκηνπξγία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηα έηε 2001-ζήκεξα. Μέηξεζε ησλ παξακέηξσλ PM 10, PM 2.5, TSP, O 3, NO x, αξηζκνύ θαη κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ θαη κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. 2) Λεηηνπξγία CNC (Condensation Nucleus Counter) (κέηξεζε ηεο νιηθήο ζπγθέληξσζεο αηκνζθαηξηθώλ ζσκαηηδίσλ) θαη Impactors (κέηξεζε ηεο κάδαο ησλ αηκνζθαηξηθώλ αησξεκάησλ ζε δηάθνξα κεγέζε). 3) Γηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρσ ιάβεη θαη καδί κε νηθνλνκηθό θαη ηερληθό πξνγξακκαηηζκό. 4) Δθαξκνγή ινγηζκηθώλ κνληέισλ γηα αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηελ Αηκόζθαηξα. 13

14 Γ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Ι. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ/ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΔ Α- Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. M. Kulmala, M. Lazaridis, A. Laaksonen and T. Vesala Extended hydrates interaction model: hydrate formation and the energetics of binary homogeneous nucleation'' J. Chem. Phys. 94, (1991). 2. M. Lazaridis, M. Kulmala and A. Laaksonen "Binary Heterogeneous Nucleation of a Water- Sulphuric Acid System: The Effect of Hydrate Interaction" J. Aerosol Sci. 22, (1991). 3 T. Vesala, M.Kulmala, M.Lazaridis, P. Korhonen and A. Laaksonen "Formation and growth of water-nitric acid aerosols" J. Aerosol Sci. 22, (1991). 4. M. Lazaridis, M. Kulmala and B. Gorbunov "Heterogeneous Nucleation at a non-uniform surface." J. Aerosol Sci. 23, (1992). 5. M. Lazaridis "The effects of surface diffusion and line tension on the mechanism of heterogeneous nucleation" J. Colloid Interf. Sci. 155, (1993). 6. M. Lazaridis and I. J. Ford "A statistical mechanical approach to the heterogeneous nucleation mechanism. " J. Chem. Phys. 99, (1993). 7. Ford I. J., Barett J. C. and Lazaridis M. "Uncertainties in cluster energies in homogeneous nucleation theory " J. Aerosol Sci. 24, (1993). 8. M. Lazaridis "A statistical mechanical model of heterogeneous nucleation including the effects of line tension and surface diffusion." J. Colloid Interf. Sci. 162, (1994). 9. Jokiniemi J. K., Lazaridis M., Lehtinen K. E. J. and Kauppinen E. "Numerical simulation of vapour aerosol dynamics in combustion processes." J. Aerosol Sci. 25, (1994). 10. Ester Hontanon, Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos "The effect of chemical interactions on the transport of caesium in the presence of boron" J. Aerosol Sci. 27, (1996). 11. M. Lazaridis, Joaquim Areia Capitao and Yannis Drossinos " Modelling of boron species for the integral tests Falcon 17 and ISP-34" Nuclear Technology 115, (1996). 12. Mihalis Lazaridis and Petros Koutrakis " Simulation of formation and growth of sulfur aerosol particles in atmospheric conditions" J. Aerosol Sci. 28, (1997). 13. Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos " Energy fluctuations in steady-state binary Nucleation". J. Phys. A: Mathematical and General 30, (1997). 14. Mihalis Lazaridis and Dimitrios Melas New sulfate particle formation during summer pollution episodes using a 3-D Aerosol Model'' J. Aerosol Sci. 29, (1998). 15. Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos Multilayer resuspension of small particles by turbulent flow" Aerosol Science and Technology 28, (1998). 16. Mihalis Lazaridis, Yannis Drossinos, P. G. Georgopoulos "Turbulent Resuspension of small non-deformable particles" J. Colloid Interf. Sci. 204, (1998). 14

15 17. Mihalis Lazaridis Steady state homogeneous nucleation of the sulfuric acid water system '' Chemical Physics Letters 296, (1998). 18. M. Lazaridis and A. Skouloudis Transport, formation and dynamics of atmospheric sulfate particles under different meteorological conditions.'' Water, Air, and Soil Pollution 112, (1999). 19. Mihalis Lazaridis Gas-Particle Partitioning of Organic Compounds in the Atmosphere'' J. Aerosol Sci. 30, (1999). 20. P. G. Kevrekidis, M. Lazaridis, Yannis Drossinos and P. G. Georgopoulos A unified kinetic approach to binary nucleation. J. Chem. Phys. 111, (1999). 21. Μihalis Lazaridis, Øystein Hov and Kostas Eleftheriadis Heterogeneous nucleation on rough surfaces: Implications to atmospheric aerosols Atmospheric Research 55, (2000). 22. Μihalis Lazaridis New particle formation of ternary droplets in the atmosphere A steady state nucleation kinetics approach. Atmospheric Environment 35, (2001). 23. Μihalis Lazaridis, Sastry S. Isukapalli and Panos Georgopoulos Modelling of aerosol processes in plumes. Tellus 53B, (2001). 24. Μihalis Lazaridis, David M. Broday, Øystein Hov and Panos G. Georgopoulos Integrated Exposure and Dose Modeling and Analysis System. 3. Deposition of inhaled particles in the human respiratory tract Environmental Science Technology 35, (2001). 25. S. Solberg, M. Lazaridis, S. E. Walker, S. Knudsen and A. Semb The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea. Water Air and Soil Pollution 148, (2003). 26. S. Nyeki, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, I. Colbeck, M. Fiebig, C. Kiemle, M. Lazaridis, A. Petzold Planetary Boundary Layer Structure over the European Alps and Po Basin: Airborne Lidar and Aerosol Observations Geophysical Research Letters 29, No17, 1852 (2002). 27. Mihalis Lazaridis, Arne Semb, Steinar Larssen, Anne-Gunn Hjellbrekke, Øystein Hov, Jan Erik Hanssen, Jan Schaug, Kjetil Tørseth. Measurements of particulate matter within the framework of the European Monitoring and Evaluation Programme EMEP I. First results The Science of the Total Environment (2002). 28. C. Mitsakou, K. Eleftheriadis, C. Housiadas, M. Lazaridis. Modeling of the dispersion of depleted uranium aerosol. Health Physics 84, (2003). 29. H. Bardouki, H. Liakakou, C. Economou, J. Sciare, J. Smolik, V. Zdimal, K. Eleftheriadis, M. Lazaridis, N. Mihalopoulos. Chemical composition of size resolved atmospheric aerosols in the eastern Mediterranean during summer and winter. Atmospheric Environment 37, (2003). 30. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, M. Lazaridis, V. Havranek, K. Eleftheriadis, N. Mihalopoulos and I. Colbeck. Size resolved mass concentration and elemental composition of atmospheric aerosols over the eastern Mediterranean. Atmos. Chem. Phys. 3, (2003). 31. M. Lazaridis, A. Spiridaki, S. Solberg, G. Kallos, T. Svendby, F. Flatoy, I. Drossinos, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, M. Varinou, F. Gofa, K. Eleftheriadis, V. Zdimal and P. G. Georgopoulos. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Water Air and Soil Pollution - Focus 4, 3-21 (2004). 15

16 32. V. Aleksandropoulou and M. Lazaridis. Study of gaseous and particulate matter emissions in Greece Water Air and Soil Pollution 153, (2004). 33. C. Housiadas, I. Drossinos and M. Lazaridis. Effect of Small Scale Turbulent Fluctuations on Rates of Particle Formation J. Aerosol Science 35, (2004). 34. M. Kahnert, M. Lazaridis, S. Tsyro and K. Torseth. Requirements for developing a regional monitoring capacity for aerosols in Europe within EMEP. Journal of Environmnetal Monitoring 6, (2004). 35. M. Lazaridis, A. Spyridaki, S. Solberg, J. Smolik, V. Zdimal, K. Eleftheriadis, V. Aleksandropoulou, O. Hov and P. G. Georgopoulos. Mesoscale modeling of combined aerosol and photo-oxidant processes in the easterm Mediterranean. Atmos. Chem. Phys. 5, (2005). 36. N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis. Indoor Air Quality Bioaerosol measurements in domestic and office premises. J. Aerosol Science 36, (2005). 37. G. Coulson, A. Bartonova, T. Bohler, D. M. Broday, I. Colbeck, I. Floisand, J. Fudala, W. Hollander, C. Housiadas, M. Lazaridis and J. Smolik. Exposure Risks from pollutants in domestic environments: The Urban Exposure Project. Indoor and Built Environment 14, (2005). 38. J. Smolik, M. Lazaridis, P. Moravec, J. Schwarz, S. K. Zaripov and V. Zdimal. Indoor aerosol particle deposition in an empty office. Water Air and Soil Pollution 165, (2005). 39. I. Paraskaki and M. Lazaridis Quantification of landfill emissions to air: a case study of the Ano Liosia landfill site in the greater Athens area. Waste Management and Research 23, (2005). 40. M. Lazaridis, K. Eleftheriadis, J. Smolik, I. Colbeck, G. Kallos, Y. Drossinos, V. Zdimal, Z. Vecera, N. Mihalopoulos, P. Mikuska, C. Bryant, C. Housiadas, A. Spyridaki, Marina Astitha and V. Havranek. Dynamics of fine particles and photo-oxidants in the eastern Mediterranean. Atmospheric Environment 40, (2006). 41. Branis M, Hovorka J, Rezacova P, Domasova M, Lazaridis M. Effect of indoor and outdoor sources on particulate matter concentration in a naturally ventilated flat (URBAN-AEROSOL Project Prague). Indoor and Built Environment 14, (2005). 42. K. Eleftheriadis, I. Colbeck, C. Housiadas, M. Lazaridis, N. Mihalopoulos, C. Mitsakou, J. Smolik and V. Zdimal. Size distribution, composition and origin of the submicron aerosol in the marine boundary layer during the eastern Mediterranean SUB-AERO experiment. Atmospheric Environment 40, (2006). 43. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolík, J.E. Hansen, T. Glytsos, N. Kalogerakis and E. Dahlin. Characterization of indoor/outdoor particulate matter physico-chemical characteristics in two residential houses in Oslo, Norway: Measurements overview and physical characteristics of the particulate matter URBAN-AEROSOL Project. Indoor Air 16 (4): (2006). 44. A. Spyridaki, M. Lazaridis, K. Eleftheriadis, J. Smolik, N. Mihalopoulos, and V. Aleksandropoulou. Modelling and evaluation of size resolved aerosol characteristics in the Eastern Mediterranean during the SUB-AERO project. Atmospheric Environment 40, (2006). 45. Hussein, T., Glytsos, T., Ondracek, J., Dohanyosova, P., Zdimal, V., Hameri, K., M. Lazaridis, J. Smolik and M. Kulmala. Particle Size Characterization and Emission Rates during Indoor Activities in a House. Atmospheric Environment 40 (23): (2006). 16

17 Από ηελ εθινγή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 46. Zbyněk Večeřa, Pavel Mikuška, Jiří Smolík, Kostas Eleftheriadis, Charlotte Bryant, Ian Colbeck and Mihalis Lazaridis. Shipboard measurements of nitrogen dioxide, nitrous acid, nitric acid and ozone in the Eastern Mediterranean Sea. Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 47. A. Karanasiou, K. Eleftheriadis, S. Vratolis, P. Zarbas, N. Mihalopoulos, C. Mitsakou, C. Housiadas, M. Lazaridis, J. Ondracek, L. Dzumbova. Size distributions of inorganic species and their inhaled dose in the industrial workplace aerosol Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 48. J. Smolík, P. Dohányosová, J. Schwarz, V. Ždíma, M. Lazaridis. Characterization of indoor/outdoor aerosols in a suburban area of Prague Variability of indoor and outdoor gaseous aerosol precursors. Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 49. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J.E. Hanssen, C. Dye, K. Eleftheriadis and E. Katsivela. Inorganic and carbonaceous components in indoor/outdoor particulate matter in two residential houses in Oslo, Norway. Journal of Air and Waste Management Association Volume: 58 Issue: 3 Pages: (2008). 50. M. Lazaridis, Dzumbova, L., Kopanakis, I., Ondracek, J, Glytsos, T., Aleksandropoulou, V., Voulgarakis, A, Katsivela, E., Mihalopoulos, N., Eleftheriadis, K. PM 10 and PM 2.5 levels in the eastern Mediterranean. Water Air and Soil Pollution Volume: 189 Issue: 1-4 Pages: (2008). 51. V. Alexandropoulou, C. Mitsakou, C. Housiadas and M. Lazaridis. Particulate Matter exposure and dose relationships derived from realistic exposure scenarios. Indoor Built Environment 17, T. M. Svendby, M. Lazaridis, and K. Tørseth. Temperature dependent Secondary Organic Aerosol Formation from Terpenes and Aromatics. J. Atmospheric Chemistry 59 Issue: 1 Pages: (2008). 53. Markku Kulmala, Veli-Matti Kerminen, Ari Laaksonen, Ilona Riipinen, Mikko Sipilä, Taina M. Ruuskanen, Theo Kurtén, Antti Lauri, Larisa Sogacheva, Heikki Junninen, Pertti Hari, Jaana Bäck, Heikki Lihavainen, Kari E. J. Lehtinen, Hannele Hakola,Yrjö Viisanen, Merete Bilde, Birgitta Svenningsson, Mihalis Lazaridis, Kjetil Torseth, Peter Tunved, E.Douglas Nilsson, Sara Pryor, Lise-Lotte Sørensen, Søren Larsen, Urmas Hõrrak, Paul M. Winkler, Paul E. Wagner, Erik Swietlicki, Marja-Liisa Riekkola, Kari Hartonen, Annica Ekman, Radovan Krejci, Alf Grini, Chris Hoyle, Øystein Hov, and Hans-Christen Hansson. Overview of the BACCI (Biosphere-Aerosol- Cloud-Climate Interactions) studies. Tellus 60 B (3), pp (2008). 54. M. Lazaridis and V. Alexandropoulou (2009). Variability of indoor and outdoor gaseous aerosol precursors. Water Air and Soil Pollution Focus 9, M. Lazaridis, M. Latos, V. Aleksandropoulou, Ø, Hov, A. Papayannis and K. Tørseth (2008). Contribution of Forest Fire Emissions to Atmospheric Pollution in Greece. Air Quality, Atmosphere and Health, 1, J. Ondráček, V. Ždímal, J. Smolík and M. Lazaridis (2009). A merging algorithm for aerosol size distribution from multiple instruments Water Air and Soil Pollution 199,

18 57. Ian Colbeck and Mihalis Lazaridis (2010). Aerosols and Environmental Pollution. Naturwissenschaften 97, E.Chalvatzaki and M.Lazaridis (2010). Assessment of air pollutant emissions from the Akrotiri landfill site (Chania, Greece) Waste Management and Research 28, Karageorogos, P. M. latos, M. Lazaridis, N. Kalogerakis (2010). Alternative approaches to treat secondary sources of unpleasant odors in municipal waste water treatment plants. Water Science and Technology 61, Glytsos, T., Ondracek, J., Dzumbova, L., Kopanakis, I. and Lazaridis, M. (2010). Characterization of particulate matter concentrations during controlled indoor activities. Atmospheric Environment 44, Ždímal V., Smolík J., Eleftheriadis K., Wagner Z., Housiadas C., Mihalopoulos M., Mikuška P., Večeřa Z., Kopanakis I., Lazaridis M. (2011). Dynamics of atmospheric aerosol number size distributions in the Eastern Mediterranean during the SUB-AERO project. Water Air and Soil Pollution 214, Latos, M., Karageorgos, P., Mpasiakos, CH, Kalogerakis, N. and Lazaridis, M. (2010). Dispersion modelling of odours emitted from pig farms: Winter Spring measurements. Global Nest Journal 12, Chalvatzaki, E.and M. Lazaridis (2010). Estimation of greenhouse gas emissions from landfills: Apllication to the Akrotiri landfill site (Chania, Greece) Global Nest Journal 12, Kopanakis, I., Simantiris, N.-L., Katsivela, E., Pendari, D., Zarmpas, P., Mihalopoulos, N. and Lazaridis, M. (2010). Size distribution and chemical composition of airborne particles at Akrotiri research station, Crete, Greece Global Nest Journal 12, Raisi, L., Lazaridis, M. and Katsivela, E. (2010). Relationship between airborne microbial and particulate matter concentrations in the ambient air at a Meditearranean site Global Nest Journal 12, Karageorgos, P., M. Latos, C. Mpasiakos, E. Chalarakis, E. Dimitrakakis, C. Daskalakis, E. Psillakis, M. Lazaridis and N. Kalogerakis (2010). Characterization and Dispersion Modelling of Odours from a Piggery Facility. Journal of Environmental Quality 39, Chalvatzaki, E., Kopanakis, Kontaksakis, M., Glytsos, T., N. Kalogerakis and M.Lazaridis (2010). Measurements of particulate matter concentrations at a landfill site (Crete, Greece) Waste Management 11, Latos, M., P. Karageorgos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis Dispersion of odorous gaseous compounds emitted from wastewater treatment plants Water Air and Soil Pollution 215, V. Aleksandropoulou, K. Torseth and M. Lazaridis (2011). Atmospheric emission inventory for evaluating natural and anthropogenic sources and their spatial emission mapping for the Greater Athens Area. Water Air and Soil Pollution 219,

19 70. E. Diapouli, K. Eleftheriadis, A.A. Karanasiou, S. Vratolis, I. Colbeck, M. Lazaridis (2010). Indoor and Outdoor Particle Number and Mass Concentrations in three Houses in Athens. Sources, Sinks and Variability of Aerosol Parameters. Aerosol and Air Quality Research (In press). 71. Aleksandropoulou, V. and M. Lazaridis (2011). Development and application of a model (ExDoM) for calculating the respiratory tract dose and retention of particles under variable exposure conditions. Air Quality Atmosphere and Health (In press). 72. Aleksandropoulou, V., K. Eleftheriadis, E. Diapouli, K. Torseth and M. Lazaridis (2011). Assessing PM 10 source reduction in urban agglomerations for air quality compliance. J. Environmental Monitoring (In press). 73. Kopanakis; I., K. Eleftheriadis, N. Mihalopoulos, N. Lydakis-Simantiris, E. Katsivela, D. Pentari, P. Zarmpas, M. Lazaridis (2011). Physico-chemical characteristics of Particulate Matter in the Eastern Mediterranean. Atmospheric Research (In press). Β- Δ ΒΙΒΛΙΑ / ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΗ 1. M.Lazaridis "Binary Heterogeneous Nucleation at a non uniform surface" Report Series in Aerosol Science 17, 125 (1991). Proceedings from the "International Workshop for Condensation" Helsinki (1991). 2. M.Lazaridis, M.Kulmala and B.Gorbunov "Heterogeneous Nucleation in atmospheric conditions." Report Series in Aerosol Science 19, 22 (1991). Proceedings from the "NOSA Aerosol Symposium" Helsinki (1991). 3. P.Korhonen, M.Kulmala, A.Laaksonen, T.Vesala and M.Lazaridis "Formation and Growth of cloud droplets." Report Series in Aerosol Science 19, 28 (1991). Proceedings from the "NOSA Aerosol Symposium" Helsinki (1991). 4. M. Kulmala, T. Vesala, A. Laaksonen, P. Korhonen and M. Lazaridis " Formation and growth of cloud droplets: Binary nucleation and condensation." Proceedings of the 13th International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols, Salt Lake City, Utah, August 1992 DEEPAK Publishing (1992). 5. M. Lazaridis and M. Kulmala " A theoretical description of the heterogeneous nucleation in binary systems." J. Aerosol Sci. 23, 137 (1992). Proceedings from the European Aerosol Conference. Oxford (1992). 6. Lazaridis M., Jokiniemi J. and Kauppinen E. " A Statistical Mechanical Model of heterogeneous nucleation including the effects of line tension and surface diffusion" Report Series in Aerosol Science 23, 31 (1993). Proceedings from the Finnish Aerosol Symposium, Helsinki (1993). 7. Jokiniemi J. K., Lazaridis M., Lehtinen K. E. J. and Kauppinen E. Numerical simulation of vapour aerosol dynamics in high temperature processes. Report Series in Aerosol Science 23, 7 (1993). Proceedings from the Finnish Aerosol Symposium, Helsinki (1993). 8. Lazaridis M., Jokiniemi J. and Kauppinen E. Sodium behaviour in Coal Combustion processes: The importance of homogeneous nucleation mechanism. J. Aerosol Sci. 24, 369 (1993). Proceedings from the European Aerosol Conference. Duisburg (1993). 19

20 9. Lazaridis M., Capitao J. A. and Drossinos Y. "Modelling of boron species for the integral test FAL-17". J. Aerosol Sci. 25, 255 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 10. Lazaridis M., Capitao J. A. and Drossinos Y. "The effect of binary condensation on post-test calculations for the integral test FAL-18". J. Aerosol Sci. 25, 93 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 11. Hontanon E., Lazaridis M. and Drossinos Y. "Analyses of experiments on the effect of boric acid on caesium transport with RAFT and VICTORIA computer codes". J. Aerosol Sci. 25, 259 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 12. Lazaridis M. and Drossinos Y. "Resuspension of small particles by turbulent flow", J. Aerosol Sci. Suppl. 26, 579 (1995). 13. Lazaridis M., Georgopoulos P. G., Ø. Hov and Guerreiro C. Dosimetry modeling of inhaled particles'' Air Pollution VI, (Edited by C. A. Brebbia, C. I. Ratto and H. Power) WIT Press, Computational Mechanics Publications (1998). 14. M. Lazaridis, Y. Drossinos, A., Spiridaki, E. Georgiadou and Gekas, V. Sensitivity calculations of new particle formation parameterizations using a modal aerosol dynamics model. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 15. P. Kevrekidis, Y. Drossinos, M. Lazaridis and P. G. Georgopoulos. Translational Invariance in the Theory of Nucleation. To be presented at the 15 th International Conference on Nucleation & Atmospheric Aerosols, Rolla, Missouri USA (2000). 16. Eleftheriadis, K., Nyeki, S., Lazaridis, M., Fiebig, M., Kiemle, C., Petzold, A. and Uhlemann, G. Airborne lidar and aerosol studies over the adriatic sea: I. Characterisation of the MBL. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 17. Nyeki, S., Eleftheriadis, K., Baltensperger, U., Colbeck, I., Fiebig, M., Kiemle, C., Lazaridis, M. and Petzold, A. Airborne Airborne lidar and aerosol studies over the adriatic sea: II. Aerosol volatility studies. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 18. Semb, A., Lazaridis, M., Larssen, S., Tarrason, L. and Tsyro, S. Long-range transport of aerosol particles and precursors determining the relationship between emissions and observed concentration levels. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 19. Lazaridis, M., Kallos, G., Spiridaki, A., Solberg, S., Svendby, T., Drossinos, Y., Housiadas, C., Smolik, J., Colbeck, I., Eleftheriadis, K., Gekas, V., Stordal, F. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 20. Lazaridis, M., Colbeck, I., Drossinos, Y., Eleftheriadis, K., Havranek, V., Housiadas, C., Kallos, G., Mihalopoulos, N., Mikuska, P., Smolik, J., Solberg, S., Spiridaki, A., Stefanou, E., Stordal, F., Svendby, T., Vecera, Z., Zdimal V. Subgrid scale investigations of factors determining the occurrence of ozone and fine particles Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 21. Lazaridis, M., Asimakopoulos, D. N., Branis, M., Chelmis, K., Colbeck, I., Drossinos, Y., Dye, C., Eleftheriadis, K., Flocas, H., Hollander, W., Housiadas, C., Hovonka, J., Kalogerakis, N., Smolik, J., Stordal, F., Svendby, T., Zdimal V. Characterisation of urban air quality indoor/outdoor 20

21 particulate matter chemical characteristics and source-to-inhaled dose relationships. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 22. Smolik, J., Zdimal, V., Wagner, Z., Eleftheriadis, K., Lazaridis, M., Colbeck, I. Sub-micrometer particle number size distributions of atmospheric aerosol in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 23. Smolik, J., Zdimal, V., Eleftheriadis, K., Havranek, V., Lazaridis, M., Colbeck, I., Schwarz, J. Mass and elemental size distribution of atmospheric aerosol in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 24. Colbeck, I., Bryant, C., Nyeki, S., Eleftheriadis, K., Smolik, J., Zdimal, V., Lazaridis, M., Mihalopoulos N. Optical properties of atmospheric aerosol at Finokalia (Greece). Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 25. Tørseth, K., Yttri, K. E., Dye, C., Hanssen, J. E., Lazaridis, M. Characterisation of ambient aerosol at the site Birkenes, Southern Norway. A contribution to subproject AEROSOL. EUROTRAC (2002). 26. M. Lazaridis, G. Kallos, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, F. Ffatøy, I. Drossinos, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, V. Zdimal.. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 27. M. Lazaridis, D. N. Asimakopoulos, M. Branis, I. Colbeck, I. Drossinos, C. Dye, K. Eleftheriadis, H. Flocas, C. Helmis, W. Hollander, C. Housiadas, J. Hovorka, N. Kalogerakis, J. Smolik, T. Svendby and V. Zdimal. Characterisation of urban air quality and indoor/outdoor particulate matter chemical characteristics. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 28. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, W. Hollander, M. Lazaridis. Time and size resolved indoor/outdoor particles in an empty room. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 29. Y. Drossinos, P.G. Kevrekidis, M. Lazaridis and P.G. Georgopoulos. Particle resuspension due to bending waves. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 30. J. Smolík, V. Ždímal, K. Eleftheriadis, V. Havránek, N. Mihalopoulos, J. Schwarz, I. Colbeck and M. Lazaridis. Size resolved chemical composition of atmospheric aerosols collected in winter over the eastern Mediterranean area. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 31. M. Lazaridis, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, T. Svenby, G. Kallos, F. Flatoy, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis. Modeling of aerosol processes in the Mediterranean area. NATO Conference on Regional Atmospheric Modelling. Book by Kluwer Academic Press Vol (2003). 32. M. Lazaridis, G. Kallos, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, I. Drossinos, C. Housuadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis and V. Gekas. Modeling of combined aerosol and photooxidant dynamics in the Mediterranean area. Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment VI Volume II, page (2002). 21

22 33. J., Smolik, J., Schwarz, V., Zdimal, Y., Drossinos, M., Lapi and M., Lazaridis. Time and size resolved indoor/outdoor aerosol particle concentrations in an office Journal of Aerosol Science S409-S410. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 34. J., Smolik, P. Moravec, V. Zdimal, E. Dahlin and M. Lazaridis. Indoor particle concentrations in family house: Effect of different indoor activities. Journal of Aerosol Science S407-S408. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 35. M. Lazaridis, E. Dahlin, J. E. Hanssen, J. Smolik, N. Schmidbauer, P. Moravec, V. Zdimal, O. Hermansen, T. Glytsos, T. Svendby and C. Dye. Indoor/Outdoor particulate matter measurements in two residential houses in Oslo, Norway. Journal of Aerosol Science S1367-S1368. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 36. M. Branis, I. Hovorka, P. Rezacova, M. Domasova and M. Lazaridis. Characterisation of indoor particulate matter Influence of indoor and outdoor sources (Urban-Aerosol, Prague). Journal of Aerosol Science S373-S374. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 37. C. Housiadas, M. Lazaridis and Y. Drossinos. Effect of turbulent fluctuations on binary nucleation. Journal of Aerosol Science S1395-S1396. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 38. M. Lazaridis, E. Dahlin, J. E. Hanssen, J. Smolik, N. Schmidbauer, P. Moravec, V. Zdimal, O. Hermansen, T. Glytsos, T. Svendby and C. Dye. Characterization of Indoor/Outdoor particulate matter characteristics in two residential houses in Oslo, Norway. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 39. T. Glytsos and M. Lazaridis. Modelling the dynamics of indoor particulate matter using a comprehensive microenvironmental model. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 40. A. Spiridaki and M. Lazaridis. Modelling study of fine aerosols and photo-oxidants during winter at the Mediterranean. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 41. Goulson, G., Bartonova, A., Bohler, T., Broday, D., Colbeck, I., Floisand, I., Fudala, J., Hollander, W., Housiadas, C., Lazaridis, M. and Smolik, J. Health risks from pollutants in domestic environments: The Urban-Exposure project. Journal of Aerosol Science S377-S378. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 42. Housiadas, C., Lazaridis, M, Drossinos, Y. Inhalation dosimetry modelling and dose assessment. Proceedings of the Conference, Report EUR EN. International Conference on EURO V and Future Worldwide Emission Requirements for Passenger Cars and Light Duty Vehicles, Museum of Science and Technology, Milan, Italy, December (2003). 43. Svenby, T. and M. Lazaridis. Modelling of secondary biogenic aerosols. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (In press) (2004). 44. V. Alexandropoulou and M. Lazaridis. Chemical characterization of ambient particles in Oslo metropolitan area and received human dose. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 45. A. Voulgarakis, T. Glytsos and M. Lazaridis. Tropospheric ozone and aerosol measurements in Akrotiri region of Chania. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 22

23 46. Smolik, J., Schwarz, J., Zdimal, V., Lazaridis, M. Chemical and elemental composition of outdoor/indoor aerosols. Poster P3-1 presented at the 16 th ICNAA Conference Kyoto, Japan, July (2004). 47. J. G. Bartzis, S. Andronopoulos, M. Kulmala, B. Larsen, M. Lazaridis, C. Lohse, P. Mirabel and C. Pilinis. The BOND project: The Marseille and Athens experimental campaign. An overview. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 48. G. Coulson, A. Bartonova, T. Bohler, D. M. Broday, I. Colbeck, I. Floisand, J. Fudala, W. Hollander, C. Housiadas, M. Lazaridis, J. Smolik. Exposure risks from pollutants in domestic environments: The Urban Exposure Project. Indoor pollution Conference. Manchester (2004). 49. N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis. Indoor Air Quality Bioaerosol Measurements. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 50. K. Eleftheriadis, S. Vratolis, C. Mitsakou, I. Colbeck, C. Housiadas and M. Lazaridis. Impact of findoor household activities on the size distribution of fine aerosol number concentration and case specific calculated inhaled dose. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 51. T.Glytsos, M.Lazaridis and J. Smolik. Development and application of a comprehensive microenvironmental model for estimating indoor air quality. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 52. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, D. Brus and M. Lazaridis. Characterisation of indoor/outdoor PM in suburban area of Prague: Time and size resolved PM concentrations. European Aerosol Conference. Budapest. Journal of Aerosol Science (2004). 53. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz and M. Lazaridis. Characterisation of indoor/outdoor PM in suburban area of Prague: Chemical and elemental size. European Aerosol Conference. Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 54. V. Aleksandropoulou, C. Mitsakou, C. Housiadas and M. Lazaridis. Dose assessment based on realistic exposure scenarios in Oslo. European Aerosol Conference. Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 55. J. Smolík, V. Ždímal, J. Schwarz, M. Lazaridis, P. Dohányosová. Indoor/Outdoor Aerosol Measurements at different activities indoors. Urban Air Quality Conference (UAQ2005) Valencia (2005). 56. T. Glytsos, V. Aleksandropoulou, J. Smolik and M. Lazaridis. Indoor/Outdoor Exposure to particulate matter in the Oslo Metropolitan Area, Norway. Urban Air Quality Conference (UAQ2005) Valencia (2005). 57. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, E. Dahlin, J. Smolík, J. E. Hansen, P. Moravec, V. Ždímal, O. Hermansen, K. Eleftheriadis, T. Glytsos, and C. Dye. Characterization of indoor/outdoor particulate matter physico-chemical characteristics in two residential houses in Oslo, Norway: An Overview. Urban Air Quality Conference (UAQ2005), Valencia (2005). 58. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolik, T. Glytsos, E. Katsivela and E. Dahlin. Indoor/outdoor particulate matter physicochemical characteristics in two residential houses. European Aerosol Conference (EAC2005), Ghent, Abstract Volume, page 254 (2005). 23

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Postdoctoral Fellow), Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Postdoctoral Fellow), Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ραφαέλλα Ελένη Π. Σωτηροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Σιαλβέρα και Μπακόλα 50100 Κοζάνη Τηλ. 210-6503405 E-mail: rsotiropoulou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική ποιότητας αέρα

Μηχανική ποιότητας αέρα Μηχανική ποιότητας αέρα 6. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab Enve-Lab, 215 1 Atmospheric structure and composition 6. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab Enve-Lab, 215 2 Air Pollutant Contaminant that affects

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages Βιβλιογραφία A. Ξένη Ahrens, D., 2005: Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere. Thomson Brooks/Cole; 4 th edition. 473pp. Arya S.P. Air Pollution Meteorology and Dispersion. Oxford University

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14 17 Μαρτίου 2008 Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO Διοργάνωση Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ Καρύδα Α. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη Η 1 η Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια το έργου APICE πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο Electra Palace, μεταξύ των Ελλήνων εταίρων και των φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των πόλεων λιμένων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Newsletter ΙI Ιούνιος 2013

Συμμετοχή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των πόλεων λιμένων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Newsletter ΙI Ιούνιος 2013 Newsletter Συμμετοχή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των πόλεων λιμένων στην Ελλάδα και την Ιταλία www.cesapo.upatras.gr Newsletter ΙI Ιούνιος 2013 Εισαγωγή To 2o Newsletter του έργου «CESAPO

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ Χ. Χαλιός 1, Δ. Καζάκος 2, Κ. Χέλμης 1, Σ. Παπαθανασίου 2 και Δ. Ν. Ασημακόπουλος 1 1 Τομέας Φυσικής Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

The Desert Dust and its Impacts: General Considerations

The Desert Dust and its Impacts: General Considerations UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHYSICS, DIVISION OF ENVIRONMENT AND METEOROLOGY ATMOSPHERIC MODELING AND WEATHER FORECASTING GROUP The Desert Dust and its Impacts: General Considerations George Kallos

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή Διαχείριση Ερευνητική Ομάδα: Χ.Ν. Ψαραύτης AEGEAN Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος και Μεθοδολογίας Προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, MAΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 1 Βιογραφικό Σημείωμα Π. Κασσωμένου, 2 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Κασσωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF

MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF H. Mpimpas, P. Anagnostopoulos and J. Ganoulis Department of Ciil Engineering Diision of Hydraulics and Enironmental Engineering Aristotle Uniersity

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr

Βιογραφικό Σημείωμα. matsoukas@aegean.gr Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Ματσούκας Έτος Γέννησης : 1971 Τόπος Γέννησης : Βόλος Διεύθυνση : Τμήμα Περιβάλλοντος, Κτήριο Ξενία Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 81100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε Τοπικά!»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική αλλαγή. Σκέψου Παγκόσμια. Δράσε Τοπικά!» ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑ-ΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ρυπασμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

παθητικός δροσισµός - αερισµός

παθητικός δροσισµός - αερισµός παθητικός δροσισµός - αερισµός Πηγή : http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathcommon_1_11/06/2005_1284166 Παθητικά και Υβριδικά Συστήµατα Ψύξης 01 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Actual

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Action 7 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the. attainment of required PM concentration reductions

Action 7 ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289. Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the. attainment of required PM concentration reductions ACEPT-AIR LIFE+ 09 ENV/GR/000289 Action 7 Deliverable D20. TITLE: Proposed measures for the attainment of required PM concentration reductions August 2014 Coordinated by: The main objective of LIFE09 ENV/GR/000289

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Κοντογεώργος Α. Δήμος

Κοντογεώργος Α. Δήμος Κοντογεώργος Α. Δήμος Ολύμπου 73, 17342 Άγιος Δημήτριος, Αττική Τηλ. +30 210 7724002, +30 210 6400883, +30 210 9941944 Κιν. +30 693 4010529 e-mail: dimkon@central.ntua.gr, dimoskontog@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα