ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ. Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Γρ. Μηταήι Λαδαρίδε Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλεηνύπνιε, Υαληά 73100, Κξήηε Σει. ( ) 37813, Fax. ( ) 37846, Γηεύζπλζε Καηνηθίαο: Αλδξηαλάθε 51 Υαιέπα, Υαληά Σειέθσλν : +30-( ) Πίλαθας Περηετοκέλωλ Α. πνπδέο - Αθαδεκατθνί Σίηινη - Βξαβεία B. Eπηζηεκνληθά Πξνγξάκκαηα Γ. Βηνγξαθηθό εκείσκα Γ. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο Δ. Αλαθνξέο ζηηο δεκνζηεύζεηο η. πλνπηηθή εηθόλα εξεπλεηηθνύ έξγνπ 1

2 Α. ΠΟΤΓΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΒΡΑΒΔΙΑ ΠΟΤΓΔ: Πηπρηνύρνο Φπζηθόο ρνιή Φπζηθήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Master) ρνιή Φπζηθήο Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία Γηαηξηβή: Heterogeneous Nucleation Γηδαθηνξηθό Γίπισκα (Doctor of Philoshopy) Δηδηθόηεηα: Αηκνζθαηξηθή Φπζηθή ρνιή Φπζηθήο Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία Γηαηξηβή: Theoretical Studies on Heterogeneous Nucleation ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Βνεζόο Γηδαζθαιίαο & Δξγαζηεξίσλ (Teaching and Research Assistant), Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Σκήκα Φπζηθήο. 06/01 Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο (Visiting Scientist) Ηλζηηηνύην Υεκηθήο Γπλακηθήο θαη Καύζεο Παλεπηζηήκην ηνπ Ννβνζηκπίξζθ Ννβνζηκπίξζθ, Ρσζία Δξεπλεηήο Δηαηξεία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Imatra Voima Διζίλθη, Φηλιαλδία Υξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα γηα έξεπλα πάλσ ζε πηζαλό ζελάξην ππξεληθνύ αηπρήκαηνο θαη δηαζπνξάο ξαδηελεξγώλ ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ Δξεπλεηήο Σερληθό Ηλζηηηνύην Έξεπλαο ηεο Φηλιαλδίαο, Ηλζηηηνύην Ππξεληθήο Σερλνινγίαο Θέκαηα πξνζνκνίσζεο θαη ηερλνινγίαο εξγνζηαζίσλ Μεηαδηδαθηνξηθή Θέζε Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, 2

3 Κνηλό Κέληξν Δξεπλώλ, Σκήκα Σερλνινγίαο θαη Αζθάιεηαο, Ispra, Italy Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά ζσκαηηδίσλ Καζώο θαη βαζηθή έξεπλα ζηε δπλακηθήο αεξνδόι. 02/94 03/94 Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, ρνιή Γεκόζηαο Τγηεηλήο Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά θαη θπζηθνρεκεία ζεηηθώλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα Δξεπλεηήο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Αηκνζθαηξηθήο Φπζηθήο Έξεπλα πάλσ ζε δπλακηθή αεξνδόι, ππξελνπνίεζε δηθαζηθώλ ζπζηεκάησλ, Μόληε Κάξιν κέζνδνο γηα κεηαβνιή θάζεσλ, θπζηθή θνιινεηδώλ Μεηαδηδαθηνξηθή Θέζε Πεξηβαιινληνινγηθό Σκήκα θαη Σκήκα Τγηεηλήο, University of Rutgers, New Jersey, USA Έξεπλα πάλσ ζηε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη απνηειέζκαηα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηε δεκόζηα πγεία Δξεπλεηήο Β Ννξβεγηθό Ηλζηηηνύην Αέξηαο Ρύπαλζεο (NILU) Δξεπλεηήο πάλσ ζε ζέκαηα αηκνζθαηξηθήο θπζηθήο θαη ρεκείαο. Γπλακηθή όδνληνο θαη ζσκαηηδίσλ ζηελ ηξνπόζθαηξα θαη ζηξαηόζθαηξα. 12/98-06/99 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο επί Θεηεία Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο. 06/99 06/01 Δξεπλεηήο Β Ννξβεγηθό Ηλζηηηνύην Αέξηαο Ρύπαλζεο (NILU) Τπεύζπλνο ζηελ έξεπλα γηα αεξνδόι ζην NILU θαζώο θαη ζην European Monitoring and Evaluation Program (EMEP). πκκεηνρή ζην European Topic Centre on Air Quality Αλάπηπμε κνληέισλ γηα δπλακηθή αεξνδόι. Coordinator ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο SUB-AERO πνπ επεμεξγάδεηαη ηε κεηαθνξά θαη δεκηνπξγία όδνληνο θαη ζσκαηηδίσλ ζηνλ Διιεληθό ρώξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο. 07/01-05/05 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο επί Θεηεία Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 05/05-04/07 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 3

4 04/07-ζήκεξα Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Έξεπλα ζε ζέκαηα Κιηκαηνινγίαο θαη Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο. 4

5 ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Πεξηβαιινληνινγηθό Σκήκα θαη Σκήκα Τγηεηλήο, Rutgers University, New Jersey, U.S.A. Ατμοσυαιρική Φσσική και Χημεία (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 02/99-06/99 Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Περιβαλλοντική Χημεία. (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 08/01-ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Μοντέλα Ποιότητας Αέρα Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) γηα ην κάζεκα Μοντέλα Ποιότητας Αέρα. (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό θαη Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν). 02/02- ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Κλιματολογία. Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) γηα ην κάζεκα Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Κλιματολογία.. (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό θαη Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 09/03- ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ατμοσυαιρική Ρύπανση και Επιπτώσεις στην Υγεία. εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα Ατμοσυαιρική Ρύπανση και Επιπτώσεις στην Υγεία (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν) 09/05 - ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ποιότητα της Ατμόσυαιρας σε εσωτερικούς τώροσς. Βηβιίν «Πνηόηεηα Αέξα Δζσηεξηθώλ Υώξσλ» (Δθδόζεηο Σδηόια 2008) γηα ην κάζεκα Ποιότητα της Ατμόσυαιρας σε εσωτερικούς τώροσς (Μάζεκα ζε Πξνπηπρηαθό Δπίπεδν). 09/05 ζήκεξα Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο. Ατμοσυαιρική Ρύπανση. Βηβιίν «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ζηνηρεία Μεηεσξνινγίαο» (Δθδόζεηο Σδηόια 2005) (Μάζεκα ζε Μεηαπηπρηαθό Δπίπεδν). ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Tove Svendby, Post Doc ( ). 5

6 ππξηδάθε Αζελά, ( ). Lucie Dzmbova, ( ) Jakub Ondracek, ( ) Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ (2011- ζήκεξα) ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Γηδαθηορηθό ππξηδάθε Αζελά, Γηδαθηνξηθό (2005). Θεόδσξνο Γιπηζόο, Γηδαθηνξηθό (2010). Ληάλνπ Μαξία, Γηδαθηνξηθό (2010). Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ, Γηδαθηνξηθό (2010). Μαλώιεο Λάηνο, Γηδαθηνξηθό (2010). Ζιίαο Κνπαλάθεο, Γηδαθηνξηθό (2008- ζήκεξα). Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2011-ζήκεξα) Μάζηερ Θεόδσξνο Γιπηζόο, (2002); Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ, (2003); Απνζηόιεο Βνπιγαξάθεο, (2004); Μαλώιεο Λάηνο, (2005); Μαλώιεο Λέθθαο, (2005); Καηζή Αιεμία (2007), Υαηδεαγγέινπ Αλαζηαζία (2008), Μηράιεο Κνληαμάθεο (2010), Νηθόιανο Γαζθαιάθεο (2010), Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2010), Υαηνπηζίδνπ νθία Δηξήλε (2010), Γξπδάθε Νηθνιέηηα (2011 ζήκεξα). πκκεηνρή ζηε ηξηκειή επηηξνπή 18 Μάζηεξ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Βηθησξία Αιεμαλδξνπνύινπ (2002); Αλαζηαζία ηαπξίδνπ (2003); Ησάλλα Παξαζθάθε (2003); σθξνληάδεο σθξόλεο (2007), Αλέζηεο Ησάλλεο, (2009-ζήκεξα), Hendrickk Tinne, Γηπισκαηηθή (2008), Διεπζεξία Υαιβαηδάθε (2009), Αλεςεηάθε Μαληιέλ (2009), Εαραξάθεο Νηθόιανο, (2010), Μακκή-Γαιάλε Διέλε (2010), Γξπδάθε Νηθνιέηηα (2010), Μάξθνπ Γεώξγηνο (2011 ζήκεξα), Φιαηζάο Αιέμαλδξνο (2011 ζήκεξα), Κνπληάθεο ηακάηεο (2011- ζήκεξα). πκκεηνρή ζηε ηξηκειή επηηξνπή 32 δηπισκαηηθώλ. ΒΙΒΛΙΑ 1. Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε κε ηνηρεία Μεηεσξνινγίαο Δθδόζεηο Σδηόια, 2005 (Γεύηεξε Έθδνζε 2010). 2. Πνηόηεηα Αέξα Δζσηεξηθώλ Υώξσλ Δθδόζεηο Σδηόια, (2008). 3. First Principles on Air Pollution and Meteorology Springer Publication (2010). Textbook Monograph. 4. Applications of aerosol science. Wiley Publications (2012). Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Co-author of the chapter Fundamentals of Aerosol Science, 6

7 and author of the chapter Aerosol Dynamics. 5. Odour Impact Assessment Handbook. Wiley Publications (2012). Co-author of the chapter: Characterization, Treatment and Dispersion Modelling of Odours. 6. The Environmental Chemistry of Aerosols. Edited by I. Colbeck Chapter 4: Organic Aerosols Balckwells Publication, Waste Gas Treatment for resource recovery. Edited by Lens P.N.L., Kennes C., LeCloirec P. and Deshusses M. Chapter 2: Transboundary Particulate Matter Air Pollution IWA "Integrated Environmental Technology Publications, Human exposure to pollutants via dermal absorption and inhalation Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Co-author in two Chapters: Chapter1: Aerosol Phenomenology, Chapter 6: Inhalation Dosimetry. Springer Publication, Special Issue Water Air and Soil Pollution Focus. Edited by M. Lazaridis and I. Colbeck Proceedings from the Protection and Restoration of the Environment Conference, July 2006, Chania. 10. Special Issue Water Air and Soil Pollution Focus. Edited by M. Lazaridis and K. Aravosis Proceedings from the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, July πγγξαθέαο ηνπ Κεθαιαίνπ «Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» ηνπ βηβιίνπ Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΓΟΔΩ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΤ Water, Air and Soil Pollution Journal. Associate Editor 07/02- ζήκεξα. Report Series in Aerosol Science (Finnish Journal) 01/92-12/92. ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Environmental Science and Technology Journal of Chemical Physics Journal of Atmospheric Chemistry Atmospheric Environment Aerosol Science and Technology Atmospheric Research Journal of Geophysical Research Journal of Applied Meteorology Journal of Environmental Management Journal of Colloid and Interface Science 7

8 Journal of the Air and Waste Management Association Water Air and Soil Pollution Waste Management Waste Management and Research Environmental Pollution Environmental Modelling and Software Environmental Toxicology Journal of Hazardous Materials Ambio Tellus Global Nest Environmental Engineering Science Environmental Pollution Atmospheric Chemistry and Physics Science of the Total Environment Journal of Occupational Safety and Ergonomics Chemical Engineering Journal Journal of Environmental Science and Health, Part A Journal of Chemical Technology and Biotechnology Building and Environment Environmermental Monitoring and Assessment Environmental Science and Pollution Research ΚΡΙΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ DG Research DG Environment. National Science Foundation (NSF), USA. Διιεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Ministry of Education, Czech Republic. National Science Foundation of Israel. National Research Foundation, Academy of Finland. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΡΙΣΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ - ΔΚΛΔΚΣΟΡΙΚΩΝ Δμεηαζηήο (Opponent) ζε 2 δηδαθηνξηθά ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Διζίλθη, Φηλιαλδία πκκεηνρή ζηελ 7-κειή 2 δηδαθηνξηθώλ, έλα ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη έλα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Υεκείαο. πκκεηνρή ζε 10 εθιεθηνξηθά ζην Πνιπηερλείν Αζελώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Δζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Γεκνθξίηεην θαη Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Air & Waste Management Association ( ). 8

9 European Aerosol Society (από ην 1991). American Aerosol Society (από ην 1998). Nordic Society for Aerosol Research (από ην 1998). Norwegian Society of Engineers ( ). Greek Aerosol Society (2005 ζήκεξα). ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΩΝ Διιεληθόο Δθπξόζσπνο ζην Πξόγξακκα COST 729 Assessing and managing nitrogen fluxes in the atmosphere-biosphere system in Europe European Commission. Διιεληθόο Δθπξόζσπνο ζην Πξόγξακκα COST D42 Chemical Interactions between Cultural Artefacts and Indoor Environment European Commission. ΒΡΑΒΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ The Russian Academy of Science (1992). The Norwegian Research Council (1993). The Finnish Academy (1992). ΓΝΩΔΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ : Fortran, Objective Fortran, Pascal, Simusolv, C. πζηήκαηα Τπνινγηζηώλ : UNIX, PC-DOS-WINDOWS. Πξνγξάκκαηα : Maple, Mathematica, Matlab, MathCad, ArcView, Word, WP, Latex, Emacs. ΓΛΩΔ Διιεληθά : Αγγιηθά : Μεηξηθή Γιώζζα. Άξηζηα. Νορβεγηθά : Πάξα πνιύ θαιά. Ιηαιηθά : Μέηξηα. 9

10 Β. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Δηαηξεία Ππξεληθήο Δλέξγεηαο Imatra Voima (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Modelling of aerosol processes during a hypothetical accident in a nuclear power plant. Πεξίνδνο: Ννξβεγηθό πκβνύιεην Έξεπλαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ): Sulphate dynamics in atmospheric conditions.'' Πεξίνδνο: Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, Πξόγξακκα TMR 4 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Development of a 1-D Langrangian aerosol code to model the formation and growth of sulphur particles at mesoscale transport Contract No. ERBFMBICT Πεξίνδνο : Διιάδα, Πξόγξακκα EPET (Co-operation between Greece-Italy) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Using information from acoustic sounders in urban air quality management. Πεξίνδνο: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο EPA (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Investigations of Factors Determining the Occurrence of Ozone and Fine Particles in North-eastern USA Πεξίνδνο: Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, Πξόγξακκα TMR (STAARTE) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ): Formation and growth of atmospheric sulphate aerosols. Measurements and model simulation. Πεξίνδνο: STATOIL, Investigations on the relationships between emissions from different gasoline compositions and air quality in Oslo area. Πεξηνδνο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). 8. UK Offshore Operators Association (UKOOA) The contribution of British NO x and VOC offshore and onshore emissions for nitrogen deposition and surface ozone. Πεξίνδνο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). 9. Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (Coordinator). Subgrid Scale Investigations of Factors Determining the Occurrence of Ozone and Fine Particles (SUB-AERO) Environment Programme EVK Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (Coordinator). Characterization of urban air quality indoor/outdoor characteristics and source-to-inhaled dose relationships (URBAN- AEROSOL) City of Tomorrow Programme EVK4-CT Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Indoor Air Quality in Museums across Europe (IMPACT) City of Tomorrow Programme. Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα MASTER (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). City of Tomorrow and Culture Heritage Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα URBAN-EXPOSURE (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). City of Tomorrow and Culture Heritage Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. BOND (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 5 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. NEPAP (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme Πεξίνδνο

11 16. Διιάδα. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Coordinator). Research on Indoor Particulate Matter Pollution in Industrial Facilities. Πεξίνδνο Διιάδα. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Διιελν-Σζερηθή πλεξγαζία, Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, DG Environment. (ΤΜΜΔΣΟΥΖ) Evaluation of the RAINS model Δξγαζία γηα ηελ DG Environment. Πεξίνδνο ΔΠΔΑΔΚ «Ζξάθιεηηνο: Τπνηξνθίεο Έξεπλαο κε Πξνηεξαηόηεηα ζηε Βαζηθή Έξεπλα». (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Μειέηε ξύπαλζεο Δζσηεξηθώλ Υώξσλ. Πεξίνδνο Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα, 6 th Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα. PM-DOSE (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Environment Programme. Πεξίνδνο ΔΠΔΑΔΚ «Ππζαγόξαο: Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα». Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο εθπνκπώλ αηκνζθαηξηθώλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ από θπζηθέο πεγέο. Πεξίνδνο ΠΔΝΔΓ Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Σίηινο: Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε νζκώλ ζε δίθηπα απνρέηεπζεο θαη θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Δθαξκνγή ζηα ΚΔΛ Υαλίσλ θαη Ρεζύκλνπ. Πεξίνδνο Δηαηξεία ΑΒΔΚ. Μεηξήζεηο αεξίσλ ξύπσλ θαη αεξνζόι απν ηε βηνκεραλία. Πεξίνδνο ΠΔΠ Αηηηθήο. Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Σίηινο: Αεξνκέηξεζε. Πεξίνδνο Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). πλεξγαζία Διιάδαο ΖΠΑ. Πεξίνδνο Δπξσπαηθό Κέληξν Αξηζηείαο (Network of Excellence) (ΤΜΜΔΣΟΥΖ) BACCI Πεξίνδνο ΓΔΓΗΑ (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε ΥΤΣΑ Αθξσηεξίνπ. Πεξίνδνο Creta Farm. Πεξηβαινληηθή παξαθνινύζεζε Creta Farm. Πεξίνδνο European Centre for Arctic Environmental Research in Ny-Ålesund (ARCFAC V), 2008 EC contract no Μεηξήζεηο ζην ηαζκό Ny-Ålesund (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Πεξίνδνο LIFE09 ENV/GR/ Development of a cost efficient policy tool for reduction of particulate matter in air. (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Πεξίνδνο ΘΑΛΖ. Γηεξεύλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηα νξγαληθά πιηθά ηεθκήξηα θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. (ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ). Πεξίνδνο

12 ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ O Μ. Λαδαξίδεο έρεη εθηειέζεη 14 έξγα πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη κειεηεηηθώλ έξγσλ ζηε Φηλιαλδία, Ακεξηθή, Βξεηαλία, Ννξβεγία θαη Διιάδα γηα εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αλάπηπμε κνληέισλ αέξηαο ξύπαλζεο. Σα έξγα απηά είλαη: 1. Aerosols in black liquor combustion" Combustion Research program, Δξγαζία γηα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. Διζίλθη, Φηλιαλδία (1993). 2. Atmospheric Dispersion of particulate Matter: An evaluation of modeling Techniques for applicability to DOE Sites", Rutgers University, Environmental and Occupational Health Sciences Institute. Δξγαζία γηα ην US Department of Energy (1998). 3. Savannah River Site: Particulate Emissions". Rutgers University, Environmental and Occupational Health Sciences Institute. Δξγαζία γηα ην US Department of Energy (1998). 4. Dispersion of various alchohol byproducts from Flexo Emballasje AS.'', Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία Flexo Emballasje AS, Ννξβεγία (1998). 5. Environmental consequences of emissions from the Snohvit platform and Melkoya terminal'' Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1998). 6. The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea'' Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1999). 7. Dispersion of an Energy production plant in Nordmøre Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία Nordmøre, Ννξβεγία (1999). 8. Investigation of relationships between emissions from different fuels and ambient concentrations in the Oslo area. Δξγαζία γηα ηε βηνκεραλία STATOIL, Ννξβεγία (1999). 9. The contribution of British NOx and VOC offshore and onshore emissions for nitrogen deposition and surface ozone. Δξγαζία γηα ηελ Έλσζε Βξεηαληθώλ Δηαηξεηώλ Πεηξειαίνπ (1999). 10. Σερληθή Μειέηε. Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο εθπεκπόκελεο γ-αθηηλνβνιίαο απν θπζηθή ξαδηελέξγεηα ζε γξαληηηθέο πιάθεο. Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Μεηξήζεηο ζηελ εηαηξεία ΒΗΟΜΔΛ ΑΔ γηα ηα επίπεδα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, Πεξίνδνο Δηαηξεία Φίλν Μπεηόλ. (ΤΜΜΔΣΟΥΖ). Μεηξήζεηο αεξίσλ ξύπσλ θαη αεξνζόι απν ηε βηνκεραλία. Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Μεηξήζεηο ζηελ εηαηξεία ΑΒΔΑ ΑΔ γηα ηα επίπεδα αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ, Πεξίνδνο Σερληθή Μειέηε. Καηαζθεπή Ζιηνζεξκηθνύ Πάξθνπ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ Πεξηβαιινληηθή Μειέηε. Πεξίνδνο

13 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1) Μέινο πγθιήηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ( ; ). 2) Μέινο Μεραλνγξαθηθνύ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ( ). 3) Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Αλακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ΔΠΔΑΔΚ «Αλακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ» (Τπεύζπλνο: Αλ. Καζ. Ν. Νηθνιαΐδεο). 4) Τπεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (2002- ζήκεξα). 5) Μέινο Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο». 6) Πξόεδξνο θαη κέινο επηηξνπώλ γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ από ην ΠΔΠ Κξήηεο (2004). 7) Πξόεδξνο θαη κέινο ηξηώλ ηξηκειώλ εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 8) Τπεύζπλνο Αζθήζεσλ Πεδίνπ Α (2007, 2010). 9) Αλαπιεξσκαηηθό κέινο επηηξνπήο ΔΛΚΔ (04/10 10/10). 10) Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (09/10-04/11). 11) Μέινο ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ύληαμε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Σκήκαηνο θαη Δμσηεξηθή Αμηνιόγεζε Σκήκαηνο ) Πξόεδξνο Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (05/11-08/12). ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 1) Γεκηνπξγία ηνπ Μεηεσξνινγηθνύ ηαζκνύ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηα έηε 2001-ζήκεξα. Μέηξεζε ησλ παξακέηξσλ PM 10, PM 2.5, TSP, O 3, NO x, αξηζκνύ θαη κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ θαη κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο. 2) Λεηηνπξγία CNC (Condensation Nucleus Counter) (κέηξεζε ηεο νιηθήο ζπγθέληξσζεο αηκνζθαηξηθώλ ζσκαηηδίσλ) θαη Impactors (κέηξεζε ηεο κάδαο ησλ αηκνζθαηξηθώλ αησξεκάησλ ζε δηάθνξα κεγέζε). 3) Γηαρείξηζε ησλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρσ ιάβεη θαη καδί κε νηθνλνκηθό θαη ηερληθό πξνγξακκαηηζκό. 4) Δθαξκνγή ινγηζκηθώλ κνληέισλ γηα αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηελ Αηκόζθαηξα. 13

14 Γ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Ι. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ/ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΣΔ Α- Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. M. Kulmala, M. Lazaridis, A. Laaksonen and T. Vesala Extended hydrates interaction model: hydrate formation and the energetics of binary homogeneous nucleation'' J. Chem. Phys. 94, (1991). 2. M. Lazaridis, M. Kulmala and A. Laaksonen "Binary Heterogeneous Nucleation of a Water- Sulphuric Acid System: The Effect of Hydrate Interaction" J. Aerosol Sci. 22, (1991). 3 T. Vesala, M.Kulmala, M.Lazaridis, P. Korhonen and A. Laaksonen "Formation and growth of water-nitric acid aerosols" J. Aerosol Sci. 22, (1991). 4. M. Lazaridis, M. Kulmala and B. Gorbunov "Heterogeneous Nucleation at a non-uniform surface." J. Aerosol Sci. 23, (1992). 5. M. Lazaridis "The effects of surface diffusion and line tension on the mechanism of heterogeneous nucleation" J. Colloid Interf. Sci. 155, (1993). 6. M. Lazaridis and I. J. Ford "A statistical mechanical approach to the heterogeneous nucleation mechanism. " J. Chem. Phys. 99, (1993). 7. Ford I. J., Barett J. C. and Lazaridis M. "Uncertainties in cluster energies in homogeneous nucleation theory " J. Aerosol Sci. 24, (1993). 8. M. Lazaridis "A statistical mechanical model of heterogeneous nucleation including the effects of line tension and surface diffusion." J. Colloid Interf. Sci. 162, (1994). 9. Jokiniemi J. K., Lazaridis M., Lehtinen K. E. J. and Kauppinen E. "Numerical simulation of vapour aerosol dynamics in combustion processes." J. Aerosol Sci. 25, (1994). 10. Ester Hontanon, Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos "The effect of chemical interactions on the transport of caesium in the presence of boron" J. Aerosol Sci. 27, (1996). 11. M. Lazaridis, Joaquim Areia Capitao and Yannis Drossinos " Modelling of boron species for the integral tests Falcon 17 and ISP-34" Nuclear Technology 115, (1996). 12. Mihalis Lazaridis and Petros Koutrakis " Simulation of formation and growth of sulfur aerosol particles in atmospheric conditions" J. Aerosol Sci. 28, (1997). 13. Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos " Energy fluctuations in steady-state binary Nucleation". J. Phys. A: Mathematical and General 30, (1997). 14. Mihalis Lazaridis and Dimitrios Melas New sulfate particle formation during summer pollution episodes using a 3-D Aerosol Model'' J. Aerosol Sci. 29, (1998). 15. Mihalis Lazaridis and Yannis Drossinos Multilayer resuspension of small particles by turbulent flow" Aerosol Science and Technology 28, (1998). 16. Mihalis Lazaridis, Yannis Drossinos, P. G. Georgopoulos "Turbulent Resuspension of small non-deformable particles" J. Colloid Interf. Sci. 204, (1998). 14

15 17. Mihalis Lazaridis Steady state homogeneous nucleation of the sulfuric acid water system '' Chemical Physics Letters 296, (1998). 18. M. Lazaridis and A. Skouloudis Transport, formation and dynamics of atmospheric sulfate particles under different meteorological conditions.'' Water, Air, and Soil Pollution 112, (1999). 19. Mihalis Lazaridis Gas-Particle Partitioning of Organic Compounds in the Atmosphere'' J. Aerosol Sci. 30, (1999). 20. P. G. Kevrekidis, M. Lazaridis, Yannis Drossinos and P. G. Georgopoulos A unified kinetic approach to binary nucleation. J. Chem. Phys. 111, (1999). 21. Μihalis Lazaridis, Øystein Hov and Kostas Eleftheriadis Heterogeneous nucleation on rough surfaces: Implications to atmospheric aerosols Atmospheric Research 55, (2000). 22. Μihalis Lazaridis New particle formation of ternary droplets in the atmosphere A steady state nucleation kinetics approach. Atmospheric Environment 35, (2001). 23. Μihalis Lazaridis, Sastry S. Isukapalli and Panos Georgopoulos Modelling of aerosol processes in plumes. Tellus 53B, (2001). 24. Μihalis Lazaridis, David M. Broday, Øystein Hov and Panos G. Georgopoulos Integrated Exposure and Dose Modeling and Analysis System. 3. Deposition of inhaled particles in the human respiratory tract Environmental Science Technology 35, (2001). 25. S. Solberg, M. Lazaridis, S. E. Walker, S. Knudsen and A. Semb The contribution to nitrogen deposition and ozone formation in South Norway from atmospheric emissions related to the petroleum activity in the North Sea. Water Air and Soil Pollution 148, (2003). 26. S. Nyeki, K. Eleftheriadis, U. Baltensperger, I. Colbeck, M. Fiebig, C. Kiemle, M. Lazaridis, A. Petzold Planetary Boundary Layer Structure over the European Alps and Po Basin: Airborne Lidar and Aerosol Observations Geophysical Research Letters 29, No17, 1852 (2002). 27. Mihalis Lazaridis, Arne Semb, Steinar Larssen, Anne-Gunn Hjellbrekke, Øystein Hov, Jan Erik Hanssen, Jan Schaug, Kjetil Tørseth. Measurements of particulate matter within the framework of the European Monitoring and Evaluation Programme EMEP I. First results The Science of the Total Environment (2002). 28. C. Mitsakou, K. Eleftheriadis, C. Housiadas, M. Lazaridis. Modeling of the dispersion of depleted uranium aerosol. Health Physics 84, (2003). 29. H. Bardouki, H. Liakakou, C. Economou, J. Sciare, J. Smolik, V. Zdimal, K. Eleftheriadis, M. Lazaridis, N. Mihalopoulos. Chemical composition of size resolved atmospheric aerosols in the eastern Mediterranean during summer and winter. Atmospheric Environment 37, (2003). 30. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, M. Lazaridis, V. Havranek, K. Eleftheriadis, N. Mihalopoulos and I. Colbeck. Size resolved mass concentration and elemental composition of atmospheric aerosols over the eastern Mediterranean. Atmos. Chem. Phys. 3, (2003). 31. M. Lazaridis, A. Spiridaki, S. Solberg, G. Kallos, T. Svendby, F. Flatoy, I. Drossinos, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, M. Varinou, F. Gofa, K. Eleftheriadis, V. Zdimal and P. G. Georgopoulos. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Water Air and Soil Pollution - Focus 4, 3-21 (2004). 15

16 32. V. Aleksandropoulou and M. Lazaridis. Study of gaseous and particulate matter emissions in Greece Water Air and Soil Pollution 153, (2004). 33. C. Housiadas, I. Drossinos and M. Lazaridis. Effect of Small Scale Turbulent Fluctuations on Rates of Particle Formation J. Aerosol Science 35, (2004). 34. M. Kahnert, M. Lazaridis, S. Tsyro and K. Torseth. Requirements for developing a regional monitoring capacity for aerosols in Europe within EMEP. Journal of Environmnetal Monitoring 6, (2004). 35. M. Lazaridis, A. Spyridaki, S. Solberg, J. Smolik, V. Zdimal, K. Eleftheriadis, V. Aleksandropoulou, O. Hov and P. G. Georgopoulos. Mesoscale modeling of combined aerosol and photo-oxidant processes in the easterm Mediterranean. Atmos. Chem. Phys. 5, (2005). 36. N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis. Indoor Air Quality Bioaerosol measurements in domestic and office premises. J. Aerosol Science 36, (2005). 37. G. Coulson, A. Bartonova, T. Bohler, D. M. Broday, I. Colbeck, I. Floisand, J. Fudala, W. Hollander, C. Housiadas, M. Lazaridis and J. Smolik. Exposure Risks from pollutants in domestic environments: The Urban Exposure Project. Indoor and Built Environment 14, (2005). 38. J. Smolik, M. Lazaridis, P. Moravec, J. Schwarz, S. K. Zaripov and V. Zdimal. Indoor aerosol particle deposition in an empty office. Water Air and Soil Pollution 165, (2005). 39. I. Paraskaki and M. Lazaridis Quantification of landfill emissions to air: a case study of the Ano Liosia landfill site in the greater Athens area. Waste Management and Research 23, (2005). 40. M. Lazaridis, K. Eleftheriadis, J. Smolik, I. Colbeck, G. Kallos, Y. Drossinos, V. Zdimal, Z. Vecera, N. Mihalopoulos, P. Mikuska, C. Bryant, C. Housiadas, A. Spyridaki, Marina Astitha and V. Havranek. Dynamics of fine particles and photo-oxidants in the eastern Mediterranean. Atmospheric Environment 40, (2006). 41. Branis M, Hovorka J, Rezacova P, Domasova M, Lazaridis M. Effect of indoor and outdoor sources on particulate matter concentration in a naturally ventilated flat (URBAN-AEROSOL Project Prague). Indoor and Built Environment 14, (2005). 42. K. Eleftheriadis, I. Colbeck, C. Housiadas, M. Lazaridis, N. Mihalopoulos, C. Mitsakou, J. Smolik and V. Zdimal. Size distribution, composition and origin of the submicron aerosol in the marine boundary layer during the eastern Mediterranean SUB-AERO experiment. Atmospheric Environment 40, (2006). 43. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolík, J.E. Hansen, T. Glytsos, N. Kalogerakis and E. Dahlin. Characterization of indoor/outdoor particulate matter physico-chemical characteristics in two residential houses in Oslo, Norway: Measurements overview and physical characteristics of the particulate matter URBAN-AEROSOL Project. Indoor Air 16 (4): (2006). 44. A. Spyridaki, M. Lazaridis, K. Eleftheriadis, J. Smolik, N. Mihalopoulos, and V. Aleksandropoulou. Modelling and evaluation of size resolved aerosol characteristics in the Eastern Mediterranean during the SUB-AERO project. Atmospheric Environment 40, (2006). 45. Hussein, T., Glytsos, T., Ondracek, J., Dohanyosova, P., Zdimal, V., Hameri, K., M. Lazaridis, J. Smolik and M. Kulmala. Particle Size Characterization and Emission Rates during Indoor Activities in a House. Atmospheric Environment 40 (23): (2006). 16

17 Από ηελ εθινγή ηνπ ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 46. Zbyněk Večeřa, Pavel Mikuška, Jiří Smolík, Kostas Eleftheriadis, Charlotte Bryant, Ian Colbeck and Mihalis Lazaridis. Shipboard measurements of nitrogen dioxide, nitrous acid, nitric acid and ozone in the Eastern Mediterranean Sea. Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 47. A. Karanasiou, K. Eleftheriadis, S. Vratolis, P. Zarbas, N. Mihalopoulos, C. Mitsakou, C. Housiadas, M. Lazaridis, J. Ondracek, L. Dzumbova. Size distributions of inorganic species and their inhaled dose in the industrial workplace aerosol Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 48. J. Smolík, P. Dohányosová, J. Schwarz, V. Ždíma, M. Lazaridis. Characterization of indoor/outdoor aerosols in a suburban area of Prague Variability of indoor and outdoor gaseous aerosol precursors. Water Air and Soil Pollution Focus 8, (2008). 49. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J.E. Hanssen, C. Dye, K. Eleftheriadis and E. Katsivela. Inorganic and carbonaceous components in indoor/outdoor particulate matter in two residential houses in Oslo, Norway. Journal of Air and Waste Management Association Volume: 58 Issue: 3 Pages: (2008). 50. M. Lazaridis, Dzumbova, L., Kopanakis, I., Ondracek, J, Glytsos, T., Aleksandropoulou, V., Voulgarakis, A, Katsivela, E., Mihalopoulos, N., Eleftheriadis, K. PM 10 and PM 2.5 levels in the eastern Mediterranean. Water Air and Soil Pollution Volume: 189 Issue: 1-4 Pages: (2008). 51. V. Alexandropoulou, C. Mitsakou, C. Housiadas and M. Lazaridis. Particulate Matter exposure and dose relationships derived from realistic exposure scenarios. Indoor Built Environment 17, T. M. Svendby, M. Lazaridis, and K. Tørseth. Temperature dependent Secondary Organic Aerosol Formation from Terpenes and Aromatics. J. Atmospheric Chemistry 59 Issue: 1 Pages: (2008). 53. Markku Kulmala, Veli-Matti Kerminen, Ari Laaksonen, Ilona Riipinen, Mikko Sipilä, Taina M. Ruuskanen, Theo Kurtén, Antti Lauri, Larisa Sogacheva, Heikki Junninen, Pertti Hari, Jaana Bäck, Heikki Lihavainen, Kari E. J. Lehtinen, Hannele Hakola,Yrjö Viisanen, Merete Bilde, Birgitta Svenningsson, Mihalis Lazaridis, Kjetil Torseth, Peter Tunved, E.Douglas Nilsson, Sara Pryor, Lise-Lotte Sørensen, Søren Larsen, Urmas Hõrrak, Paul M. Winkler, Paul E. Wagner, Erik Swietlicki, Marja-Liisa Riekkola, Kari Hartonen, Annica Ekman, Radovan Krejci, Alf Grini, Chris Hoyle, Øystein Hov, and Hans-Christen Hansson. Overview of the BACCI (Biosphere-Aerosol- Cloud-Climate Interactions) studies. Tellus 60 B (3), pp (2008). 54. M. Lazaridis and V. Alexandropoulou (2009). Variability of indoor and outdoor gaseous aerosol precursors. Water Air and Soil Pollution Focus 9, M. Lazaridis, M. Latos, V. Aleksandropoulou, Ø, Hov, A. Papayannis and K. Tørseth (2008). Contribution of Forest Fire Emissions to Atmospheric Pollution in Greece. Air Quality, Atmosphere and Health, 1, J. Ondráček, V. Ždímal, J. Smolík and M. Lazaridis (2009). A merging algorithm for aerosol size distribution from multiple instruments Water Air and Soil Pollution 199,

18 57. Ian Colbeck and Mihalis Lazaridis (2010). Aerosols and Environmental Pollution. Naturwissenschaften 97, E.Chalvatzaki and M.Lazaridis (2010). Assessment of air pollutant emissions from the Akrotiri landfill site (Chania, Greece) Waste Management and Research 28, Karageorogos, P. M. latos, M. Lazaridis, N. Kalogerakis (2010). Alternative approaches to treat secondary sources of unpleasant odors in municipal waste water treatment plants. Water Science and Technology 61, Glytsos, T., Ondracek, J., Dzumbova, L., Kopanakis, I. and Lazaridis, M. (2010). Characterization of particulate matter concentrations during controlled indoor activities. Atmospheric Environment 44, Ždímal V., Smolík J., Eleftheriadis K., Wagner Z., Housiadas C., Mihalopoulos M., Mikuška P., Večeřa Z., Kopanakis I., Lazaridis M. (2011). Dynamics of atmospheric aerosol number size distributions in the Eastern Mediterranean during the SUB-AERO project. Water Air and Soil Pollution 214, Latos, M., Karageorgos, P., Mpasiakos, CH, Kalogerakis, N. and Lazaridis, M. (2010). Dispersion modelling of odours emitted from pig farms: Winter Spring measurements. Global Nest Journal 12, Chalvatzaki, E.and M. Lazaridis (2010). Estimation of greenhouse gas emissions from landfills: Apllication to the Akrotiri landfill site (Chania, Greece) Global Nest Journal 12, Kopanakis, I., Simantiris, N.-L., Katsivela, E., Pendari, D., Zarmpas, P., Mihalopoulos, N. and Lazaridis, M. (2010). Size distribution and chemical composition of airborne particles at Akrotiri research station, Crete, Greece Global Nest Journal 12, Raisi, L., Lazaridis, M. and Katsivela, E. (2010). Relationship between airborne microbial and particulate matter concentrations in the ambient air at a Meditearranean site Global Nest Journal 12, Karageorgos, P., M. Latos, C. Mpasiakos, E. Chalarakis, E. Dimitrakakis, C. Daskalakis, E. Psillakis, M. Lazaridis and N. Kalogerakis (2010). Characterization and Dispersion Modelling of Odours from a Piggery Facility. Journal of Environmental Quality 39, Chalvatzaki, E., Kopanakis, Kontaksakis, M., Glytsos, T., N. Kalogerakis and M.Lazaridis (2010). Measurements of particulate matter concentrations at a landfill site (Crete, Greece) Waste Management 11, Latos, M., P. Karageorgos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis Dispersion of odorous gaseous compounds emitted from wastewater treatment plants Water Air and Soil Pollution 215, V. Aleksandropoulou, K. Torseth and M. Lazaridis (2011). Atmospheric emission inventory for evaluating natural and anthropogenic sources and their spatial emission mapping for the Greater Athens Area. Water Air and Soil Pollution 219,

19 70. E. Diapouli, K. Eleftheriadis, A.A. Karanasiou, S. Vratolis, I. Colbeck, M. Lazaridis (2010). Indoor and Outdoor Particle Number and Mass Concentrations in three Houses in Athens. Sources, Sinks and Variability of Aerosol Parameters. Aerosol and Air Quality Research (In press). 71. Aleksandropoulou, V. and M. Lazaridis (2011). Development and application of a model (ExDoM) for calculating the respiratory tract dose and retention of particles under variable exposure conditions. Air Quality Atmosphere and Health (In press). 72. Aleksandropoulou, V., K. Eleftheriadis, E. Diapouli, K. Torseth and M. Lazaridis (2011). Assessing PM 10 source reduction in urban agglomerations for air quality compliance. J. Environmental Monitoring (In press). 73. Kopanakis; I., K. Eleftheriadis, N. Mihalopoulos, N. Lydakis-Simantiris, E. Katsivela, D. Pentari, P. Zarmpas, M. Lazaridis (2011). Physico-chemical characteristics of Particulate Matter in the Eastern Mediterranean. Atmospheric Research (In press). Β- Δ ΒΙΒΛΙΑ / ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΜΔ ΚΡΙΗ 1. M.Lazaridis "Binary Heterogeneous Nucleation at a non uniform surface" Report Series in Aerosol Science 17, 125 (1991). Proceedings from the "International Workshop for Condensation" Helsinki (1991). 2. M.Lazaridis, M.Kulmala and B.Gorbunov "Heterogeneous Nucleation in atmospheric conditions." Report Series in Aerosol Science 19, 22 (1991). Proceedings from the "NOSA Aerosol Symposium" Helsinki (1991). 3. P.Korhonen, M.Kulmala, A.Laaksonen, T.Vesala and M.Lazaridis "Formation and Growth of cloud droplets." Report Series in Aerosol Science 19, 28 (1991). Proceedings from the "NOSA Aerosol Symposium" Helsinki (1991). 4. M. Kulmala, T. Vesala, A. Laaksonen, P. Korhonen and M. Lazaridis " Formation and growth of cloud droplets: Binary nucleation and condensation." Proceedings of the 13th International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols, Salt Lake City, Utah, August 1992 DEEPAK Publishing (1992). 5. M. Lazaridis and M. Kulmala " A theoretical description of the heterogeneous nucleation in binary systems." J. Aerosol Sci. 23, 137 (1992). Proceedings from the European Aerosol Conference. Oxford (1992). 6. Lazaridis M., Jokiniemi J. and Kauppinen E. " A Statistical Mechanical Model of heterogeneous nucleation including the effects of line tension and surface diffusion" Report Series in Aerosol Science 23, 31 (1993). Proceedings from the Finnish Aerosol Symposium, Helsinki (1993). 7. Jokiniemi J. K., Lazaridis M., Lehtinen K. E. J. and Kauppinen E. Numerical simulation of vapour aerosol dynamics in high temperature processes. Report Series in Aerosol Science 23, 7 (1993). Proceedings from the Finnish Aerosol Symposium, Helsinki (1993). 8. Lazaridis M., Jokiniemi J. and Kauppinen E. Sodium behaviour in Coal Combustion processes: The importance of homogeneous nucleation mechanism. J. Aerosol Sci. 24, 369 (1993). Proceedings from the European Aerosol Conference. Duisburg (1993). 19

20 9. Lazaridis M., Capitao J. A. and Drossinos Y. "Modelling of boron species for the integral test FAL-17". J. Aerosol Sci. 25, 255 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 10. Lazaridis M., Capitao J. A. and Drossinos Y. "The effect of binary condensation on post-test calculations for the integral test FAL-18". J. Aerosol Sci. 25, 93 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 11. Hontanon E., Lazaridis M. and Drossinos Y. "Analyses of experiments on the effect of boric acid on caesium transport with RAFT and VICTORIA computer codes". J. Aerosol Sci. 25, 259 (1994). Proceedings from the European Aerosol Conference, Blois (1994). 12. Lazaridis M. and Drossinos Y. "Resuspension of small particles by turbulent flow", J. Aerosol Sci. Suppl. 26, 579 (1995). 13. Lazaridis M., Georgopoulos P. G., Ø. Hov and Guerreiro C. Dosimetry modeling of inhaled particles'' Air Pollution VI, (Edited by C. A. Brebbia, C. I. Ratto and H. Power) WIT Press, Computational Mechanics Publications (1998). 14. M. Lazaridis, Y. Drossinos, A., Spiridaki, E. Georgiadou and Gekas, V. Sensitivity calculations of new particle formation parameterizations using a modal aerosol dynamics model. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 15. P. Kevrekidis, Y. Drossinos, M. Lazaridis and P. G. Georgopoulos. Translational Invariance in the Theory of Nucleation. To be presented at the 15 th International Conference on Nucleation & Atmospheric Aerosols, Rolla, Missouri USA (2000). 16. Eleftheriadis, K., Nyeki, S., Lazaridis, M., Fiebig, M., Kiemle, C., Petzold, A. and Uhlemann, G. Airborne lidar and aerosol studies over the adriatic sea: I. Characterisation of the MBL. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 17. Nyeki, S., Eleftheriadis, K., Baltensperger, U., Colbeck, I., Fiebig, M., Kiemle, C., Lazaridis, M. and Petzold, A. Airborne Airborne lidar and aerosol studies over the adriatic sea: II. Aerosol volatility studies. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 18. Semb, A., Lazaridis, M., Larssen, S., Tarrason, L. and Tsyro, S. Long-range transport of aerosol particles and precursors determining the relationship between emissions and observed concentration levels. Journal of Aerosol Science 31, European Aerosol Conference, Dublin (2000). 19. Lazaridis, M., Kallos, G., Spiridaki, A., Solberg, S., Svendby, T., Drossinos, Y., Housiadas, C., Smolik, J., Colbeck, I., Eleftheriadis, K., Gekas, V., Stordal, F. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 20. Lazaridis, M., Colbeck, I., Drossinos, Y., Eleftheriadis, K., Havranek, V., Housiadas, C., Kallos, G., Mihalopoulos, N., Mikuska, P., Smolik, J., Solberg, S., Spiridaki, A., Stefanou, E., Stordal, F., Svendby, T., Vecera, Z., Zdimal V. Subgrid scale investigations of factors determining the occurrence of ozone and fine particles Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 21. Lazaridis, M., Asimakopoulos, D. N., Branis, M., Chelmis, K., Colbeck, I., Drossinos, Y., Dye, C., Eleftheriadis, K., Flocas, H., Hollander, W., Housiadas, C., Hovonka, J., Kalogerakis, N., Smolik, J., Stordal, F., Svendby, T., Zdimal V. Characterisation of urban air quality indoor/outdoor 20

21 particulate matter chemical characteristics and source-to-inhaled dose relationships. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 22. Smolik, J., Zdimal, V., Wagner, Z., Eleftheriadis, K., Lazaridis, M., Colbeck, I. Sub-micrometer particle number size distributions of atmospheric aerosol in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 23. Smolik, J., Zdimal, V., Eleftheriadis, K., Havranek, V., Lazaridis, M., Colbeck, I., Schwarz, J. Mass and elemental size distribution of atmospheric aerosol in the Mediterranean area. Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 24. Colbeck, I., Bryant, C., Nyeki, S., Eleftheriadis, K., Smolik, J., Zdimal, V., Lazaridis, M., Mihalopoulos N. Optical properties of atmospheric aerosol at Finokalia (Greece). Journal of Aerosol Science 32, European Aerosol Conference, Leipzig (2001). 25. Tørseth, K., Yttri, K. E., Dye, C., Hanssen, J. E., Lazaridis, M. Characterisation of ambient aerosol at the site Birkenes, Southern Norway. A contribution to subproject AEROSOL. EUROTRAC (2002). 26. M. Lazaridis, G. Kallos, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, F. Ffatøy, I. Drossinos, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis, V. Zdimal.. Modelling of combined aerosol and photooxidant processes in the Mediterranean area. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 27. M. Lazaridis, D. N. Asimakopoulos, M. Branis, I. Colbeck, I. Drossinos, C. Dye, K. Eleftheriadis, H. Flocas, C. Helmis, W. Hollander, C. Housiadas, J. Hovorka, N. Kalogerakis, J. Smolik, T. Svendby and V. Zdimal. Characterisation of urban air quality and indoor/outdoor particulate matter chemical characteristics. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 28. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, W. Hollander, M. Lazaridis. Time and size resolved indoor/outdoor particles in an empty room. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 29. Y. Drossinos, P.G. Kevrekidis, M. Lazaridis and P.G. Georgopoulos. Particle resuspension due to bending waves. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 30. J. Smolík, V. Ždímal, K. Eleftheriadis, V. Havránek, N. Mihalopoulos, J. Schwarz, I. Colbeck and M. Lazaridis. Size resolved chemical composition of atmospheric aerosols collected in winter over the eastern Mediterranean area. Sixth International Aerosol Conference Taipei, Taiwan, September 8-13, 2002 (2002). 31. M. Lazaridis, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, T. Svenby, G. Kallos, F. Flatoy, C. Housiadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis. Modeling of aerosol processes in the Mediterranean area. NATO Conference on Regional Atmospheric Modelling. Book by Kluwer Academic Press Vol (2003). 32. M. Lazaridis, G. Kallos, A. Spiridaki, S. Solberg, T. Svendby, I. Drossinos, C. Housuadas, J. Smolik, I. Colbeck, K. Eleftheriadis and V. Gekas. Modeling of combined aerosol and photooxidant dynamics in the Mediterranean area. Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of the Environment VI Volume II, page (2002). 21

22 33. J., Smolik, J., Schwarz, V., Zdimal, Y., Drossinos, M., Lapi and M., Lazaridis. Time and size resolved indoor/outdoor aerosol particle concentrations in an office Journal of Aerosol Science S409-S410. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 34. J., Smolik, P. Moravec, V. Zdimal, E. Dahlin and M. Lazaridis. Indoor particle concentrations in family house: Effect of different indoor activities. Journal of Aerosol Science S407-S408. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 35. M. Lazaridis, E. Dahlin, J. E. Hanssen, J. Smolik, N. Schmidbauer, P. Moravec, V. Zdimal, O. Hermansen, T. Glytsos, T. Svendby and C. Dye. Indoor/Outdoor particulate matter measurements in two residential houses in Oslo, Norway. Journal of Aerosol Science S1367-S1368. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 36. M. Branis, I. Hovorka, P. Rezacova, M. Domasova and M. Lazaridis. Characterisation of indoor particulate matter Influence of indoor and outdoor sources (Urban-Aerosol, Prague). Journal of Aerosol Science S373-S374. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 37. C. Housiadas, M. Lazaridis and Y. Drossinos. Effect of turbulent fluctuations on binary nucleation. Journal of Aerosol Science S1395-S1396. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 38. M. Lazaridis, E. Dahlin, J. E. Hanssen, J. Smolik, N. Schmidbauer, P. Moravec, V. Zdimal, O. Hermansen, T. Glytsos, T. Svendby and C. Dye. Characterization of Indoor/Outdoor particulate matter characteristics in two residential houses in Oslo, Norway. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 39. T. Glytsos and M. Lazaridis. Modelling the dynamics of indoor particulate matter using a comprehensive microenvironmental model. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 40. A. Spiridaki and M. Lazaridis. Modelling study of fine aerosols and photo-oxidants during winter at the Mediterranean. GNEST Conference, Limnos, Greece (2003). 41. Goulson, G., Bartonova, A., Bohler, T., Broday, D., Colbeck, I., Floisand, I., Fudala, J., Hollander, W., Housiadas, C., Lazaridis, M. and Smolik, J. Health risks from pollutants in domestic environments: The Urban-Exposure project. Journal of Aerosol Science S377-S378. European Aerosol Conference, Madrid (2003). 42. Housiadas, C., Lazaridis, M, Drossinos, Y. Inhalation dosimetry modelling and dose assessment. Proceedings of the Conference, Report EUR EN. International Conference on EURO V and Future Worldwide Emission Requirements for Passenger Cars and Light Duty Vehicles, Museum of Science and Technology, Milan, Italy, December (2003). 43. Svenby, T. and M. Lazaridis. Modelling of secondary biogenic aerosols. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (In press) (2004). 44. V. Alexandropoulou and M. Lazaridis. Chemical characterization of ambient particles in Oslo metropolitan area and received human dose. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 45. A. Voulgarakis, T. Glytsos and M. Lazaridis. Tropospheric ozone and aerosol measurements in Akrotiri region of Chania. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 22

23 46. Smolik, J., Schwarz, J., Zdimal, V., Lazaridis, M. Chemical and elemental composition of outdoor/indoor aerosols. Poster P3-1 presented at the 16 th ICNAA Conference Kyoto, Japan, July (2004). 47. J. G. Bartzis, S. Andronopoulos, M. Kulmala, B. Larsen, M. Lazaridis, C. Lohse, P. Mirabel and C. Pilinis. The BOND project: The Marseille and Athens experimental campaign. An overview. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 48. G. Coulson, A. Bartonova, T. Bohler, D. M. Broday, I. Colbeck, I. Floisand, J. Fudala, W. Hollander, C. Housiadas, M. Lazaridis, J. Smolik. Exposure risks from pollutants in domestic environments: The Urban Exposure Project. Indoor pollution Conference. Manchester (2004). 49. N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis. Indoor Air Quality Bioaerosol Measurements. International Conference for the Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, Greece (2004). 50. K. Eleftheriadis, S. Vratolis, C. Mitsakou, I. Colbeck, C. Housiadas and M. Lazaridis. Impact of findoor household activities on the size distribution of fine aerosol number concentration and case specific calculated inhaled dose. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 51. T.Glytsos, M.Lazaridis and J. Smolik. Development and application of a comprehensive microenvironmental model for estimating indoor air quality. European Aerosol Conference, Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 52. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz, D. Brus and M. Lazaridis. Characterisation of indoor/outdoor PM in suburban area of Prague: Time and size resolved PM concentrations. European Aerosol Conference. Budapest. Journal of Aerosol Science (2004). 53. J. Smolik, V. Zdimal, J. Schwarz and M. Lazaridis. Characterisation of indoor/outdoor PM in suburban area of Prague: Chemical and elemental size. European Aerosol Conference. Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 54. V. Aleksandropoulou, C. Mitsakou, C. Housiadas and M. Lazaridis. Dose assessment based on realistic exposure scenarios in Oslo. European Aerosol Conference. Budapest Journal of Aerosol Science (2004). 55. J. Smolík, V. Ždímal, J. Schwarz, M. Lazaridis, P. Dohányosová. Indoor/Outdoor Aerosol Measurements at different activities indoors. Urban Air Quality Conference (UAQ2005) Valencia (2005). 56. T. Glytsos, V. Aleksandropoulou, J. Smolik and M. Lazaridis. Indoor/Outdoor Exposure to particulate matter in the Oslo Metropolitan Area, Norway. Urban Air Quality Conference (UAQ2005) Valencia (2005). 57. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, E. Dahlin, J. Smolík, J. E. Hansen, P. Moravec, V. Ždímal, O. Hermansen, K. Eleftheriadis, T. Glytsos, and C. Dye. Characterization of indoor/outdoor particulate matter physico-chemical characteristics in two residential houses in Oslo, Norway: An Overview. Urban Air Quality Conference (UAQ2005), Valencia (2005). 58. M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolik, T. Glytsos, E. Katsivela and E. Dahlin. Indoor/outdoor particulate matter physicochemical characteristics in two residential houses. European Aerosol Conference (EAC2005), Ghent, Abstract Volume, page 254 (2005). 23

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TA5440 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τέταρτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Postdoctoral Fellow), Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Postdoctoral Fellow), Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta, GA, USA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ραφαέλλα Ελένη Π. Σωτηροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Σιαλβέρα και Μπακόλα 50100 Κοζάνη Τηλ. 210-6503405 E-mail: rsotiropoulou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μελέτη της κατανομής του μεγέθους/συγκέντρωσης των αιωρούμενων επίγειων αερολυμάτων στο Λεκανοπέδιο Αθηνών για το έτος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δημήτριος Πάντζαλης Πτυχιούχος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική ποιότητας αέρα

Μηχανική ποιότητας αέρα Μηχανική ποιότητας αέρα 6. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab Enve-Lab, 215 1 Atmospheric structure and composition 6. Μηχανική ποιότητας αέρα Enve-Lab Enve-Lab, 215 2 Air Pollutant Contaminant that affects

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΣΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PM Characterization of Organic Carbon OC and Elemental Carbon EC in PM 2. 5 During the Winter in Three Major Cities in Fujian Province China

PM Characterization of Organic Carbon OC and Elemental Carbon EC in PM 2. 5 During the Winter in Three Major Cities in Fujian Province China 34 5 2013 5 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 5 May 2013 PM 2 5 1 2 2 1* 2 2 2 1 361021 2 361021 3 PM 2 5 thermal optical transmission TOT PM 2 5 OC EC OC EC OC /EC PM 2 5 79 94 ± 18 08 ~ 114 78 ± 26 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Assessment Method of the Pathogenic Microbial Exposure Caused by Aerosolization of Reclaimed Water

Assessment Method of the Pathogenic Microbial Exposure Caused by Aerosolization of Reclaimed Water 30 2009 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 30,No. Jan.,2009, 3,, (,, 00084) :.. ( 0003 00 ),.,,.., - 023 0 s -, 006 73.., 45 7 m 3 d -, 03 32 m 3 h -.. : ;;; ; :X72 :A :02502330 (2009) 020070205 Assessment Method

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΒΑΡΣΑΜΙ ΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κώστας Ελευθεριάδης

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κώστας Ελευθεριάδης ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κώστας Ελευθεριάδης Φυσικό αντικείμενο Αναλυτικές τεχνικές - υποδομή Εφαρμογές - Ερευνητικό πεδίο - Παρεχόμενες Υπηρεσίες Βράτολης Σ. Γκίνη Μ. Καρανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Viaducts on Dispersion of Air Particles in Street Canyons

Influence of Viaducts on Dispersion of Air Particles in Street Canyons 25 2 2012 2 Research of Environmental Sciences Vol 25 No 2 Feb 2012 J 2012 25 2 159-164 ZHANG Chuanfu ZENG Jianrong WEN Mou et al Influence of viaducts on dispersion of air particles in street canyons

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages

Barratt Rod, 2001: Atmospheric Dispersion Modelling. Earthscan Publications Ltd, 240 pages Βιβλιογραφία A. Ξένη Ahrens, D., 2005: Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere. Thomson Brooks/Cole; 4 th edition. 473pp. Arya S.P. Air Pollution Meteorology and Dispersion. Oxford University

Διαβάστε περισσότερα

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk 32 3 2011 3 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 32 No 3 Mar 2011 1 1 1 2 1 100101 2 663000 Panax notoginseng Burk F H Chen 6 9 ~ 242 0 mg kg - 1 48% 2 mg kg - 1 24% 81% 14% 57% 44% 100 mg kg - 1 ADI > > > > FAO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+, N=!"#$%#&' =NMMUTO O=!"#$%&'()* +,-./0 =NMMMPU

!#$%&'()*+, N=!#$%#&' =NMMUTO O=!#$%&'()* +,-./0 =NMMMPU = = = 11 = 1!"#$% 215 1 PROGRESSUS INQUISITIONES DE MUTATIONE CLIMATIS Vol. 11 No. 1 January 215 doi:.3969/j.issn.1673-1719.215.1.8,,.!"#$%&'()*+,=[j].!"#$%, 215, 11 (1): 54-6!"#$%&'()*+, N == N == NIO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου Σύγκριση δεδομένων του όζοντος από σύγχρονες επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου Α. Καζαντζίδης, Α. Μπάης, Δ. Μπαλής, Χ. Μελέτη Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος E-mail: sstrataki@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΤΣΙΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant

Final Environmental Impact Assessment Analysis of an Agroindustrial Waste Treatment Plant LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Final Environmental Impact Assessment Analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα