Επιχειρήσεις Τυπογραφικών Εκδοτικών Διαφημιστικών Ν. Θεσπρωτίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρήσεις Τυπογραφικών Εκδοτικών Διαφημιστικών Ν. Θεσπρωτίας"

Transcript

1 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διεύθυνση: ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 13 Ταχ. Κωδ.: 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Πρόεδρος Διευθυντής Υπηρεσίες έως 8 Πληροφορίες : Π. Ζουμπούλης.. FAX Web Προς: Ηγουμενίτσα : Αριθμ. Πρωτ. :.565 Επιχειρήσεις Τυπογραφικών Εκδοτικών Διαφημιστικών Ν. Θεσπρωτίας Κοιν/ση: - ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανατύπωση τουριστικών εντύπων για τις ανάγκες των επιχειρηματικών αποστολών στα πλαίσια του έργου INTACTPLAN MIS » Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTACTPLAN» του προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ , προτίθεται να προβεί σε ανατύπωση τουριστικών εντύπων για την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποστολών για τον κλάδο του Τουρισμού. Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτίθεται να αναθέσει το ακόλουθο έργο (όπως αυτό αναλύετε στο Παράρτημα Α&Β), συνολικής δαπάνης 6.915,00 με ΦΠΑ, ανά κατηγορία: Πεδίο Α: Ανατύπωση 2 τουριστικών Χαρτών που έχουν τον τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» αριθμ. 7 & 8, στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. Στον ανάδοχο θα χορηγηθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf. Δαπάνη πεδίου 1.915,00. Πεδίο Β: Ανατύπωση 1 τουριστικού Χάρτη που έχει τον τίτλο «ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ». Στον ανάδοχο θα χορηγηθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf. Δαπάνη πεδίου 1.000,00. Πεδίο Γ: Ανατύπωση 1 Τουριστικού Οδηγού με τον τίτλο «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ», διαστάσεων19,6χ23,7, 28 σελίδων μαζί με τα εξώφυλλα. Στον ανάδοχο θα χορηγηθεί ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.tif. Δαπάνη πεδίου 4.000,00. Για την υλοποίηση των ανωτέρω σας καλούμε να υποβάλλετε, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη τεχνική και οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας λαμβάνοντας υπόψη σας τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α & Β. Η προσφορά, επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ως εξής: 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. CHAMBER of THESPROTIA: KIRA VASILIKIS 13, IGOUMENITSA HELLAS Tel. (0030) , Fax

2 Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την Παρασκευή 31/01/2014 και ώρα στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTEGRATED ACTION PLAN TO STRENGTHENING THE OUTWARD- LOOKING OF SMES IN THE BORDER REGION AND CREATING OPPORTUNITIES TO PENETRATE NEW MARKETS» (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)/ ACRONYM: IntActPlan) MIS: «Ανατύπωση Τουριστικού υλικού» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/01/2014 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο» 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των υποψηφίων αναδόχων, τρεις υποφάκελοι με τις κατωτέρω ενδείξεις και περιεχόμενα: 1 ος ΦΑΚΕΛΟΣ Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 2.1. Μία (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει: 1. θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν (αριθμ. & ημερ/νια πρωτοκόλλου της πρόσκλησης), 2. ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. 3. ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του, βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). β. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 2

3 γ. Είναι, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο, εγγεγραμμένος και ταμειακά ενήμερος στο οικείο Επιμελητήριο και διαθέτουν σε ισχύ τις σχετικές Άδειες Λειτουργίας. δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. στ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ζ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. η. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ.6 του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, 2.3. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του Υποψήφιου Αναδόχου. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 2 ος ΦΑΚΕΛΟΣ Β. «Τεχνική Προσφορά» Η Τεχνική Προσφορά, την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 1. Τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και με την σχετική υπόδειξη παροχής της ή μη. Το σύνολο του υλικού προς ανατύπωση, θα πρέπει να αντιστοιχεί ποιοτικά (χαρτί και εκτύπωση) ως προς το πρωτότυπο υπόδειγμα, το οποίο θα τους επιδειχθεί, αποκλειστικά στην υπηρεσία και δεν θα τους χορηγηθεί, και θα λάβουν ενυπόγραφα γνώση. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινιστικά στοιχεία Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους του εκάστοτε προμηθευτή. 3 ος ΦΑΚΕΛΟΣ Γ. «Οικονομική Προσφορά» Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης : Για το Πεδίο Α, ο αριθμός των προσφερόμενων τεμαχίων των προς προμήθεια ειδών, για συνολική δαπάνη 1.915,67 με το ΦΠΑ. Για το Πεδίο Β, ο αριθμός των προσφερόμενων τεμαχίων των προς προμήθεια ειδών, για συνολική δαπάνη 1.000,00 με το ΦΠΑ. Για το Πεδίο Γ, ο αριθμός των προσφερόμενων τεμαχίων των προς προμήθεια ειδών, για συνολική δαπάνη 4.000,00 με το ΦΠΑ. 3

4 Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, ή θα προσφέρουν συνολική οικονομική τιμή ανά πεδίο, διαφορετική από την αναφερόμενη στην παρούσα πρόσκληση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της επιμέρους ανάθεσης των εργασιών σε πέραν του ενός αναδόχου, αναλόγως της προσφοράς του. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση τον προσφερόμενο αριθμό τεμαχίων ανά πεδίο. 4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: α. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ, β. Την συνολική τιμή (με όλες τις επιβαρύνσεις) ανά είδος. Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεμ. Τιμή Μονάδος Σύνολο με ΦΠΑ ΠΕΔΙΟ Α. 1 Χάρτης Νο7& , ΠΕΔΙΟ Β. Χάρτης «ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» ΠΕΔΙΟ Γ. Τουριστικός Οδηγός «Η Θεσπρωτία του Πράσινου και του Γαλάζιου» , , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.915,00 Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος/ υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 4

5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια ο προσφερόμενος αριθμός τεμαχίων ανά πεδίο, η προφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών και ο αριθμός των παραδοτέων δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις ΜΤΠΥ 3% & Φόρος 8% επί της καθαρής τιμής (χωρίς ΦΠΑ), οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Από την παρακράτηση φόρου θα εκδοθεί και χορηγηθεί από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας η σχετική Βεβαίωση για φορολογική χρήση. 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α & Β, είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδη απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 7. Γλώσσα Επικοινωνίας του Έργου Η γλώσσα επικοινωνίας του Έργου είναι η Αγγλική. 8. Διάρκεια του Έργου Η διάρκεια υλοποίησης της δράσης προσδιορίζεται στο διάστημα: από την υπογραφή της Σύμβασης και έως τις 14 Φεβρουαρίου Πηγή Χρηματοδότησης Το Έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 10. Ορισμοί Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας. Έργο: Το σύνολο των δράσεων που καλείται να υλοποιήσει, κατ ελάχιστο, ο Ανάδοχος, ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Παροχή πληροφοριών: Πληροφορίες για την Πρόσκληση θα παρέχονται ηλεκτρονικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε απάντηση ερωτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου που θα παραληφθούν μέχρι και την Πέμπτη και ώρα 13:30. Διαδικασία Διεξαγωγής: Διαπραγμάτευση για την οικονομικότερη Προσφορά (ανά προκηρυσσόμενο πεδίο βάσει αριθμού τεμαχίων), με βάση το Ν.3419/05, άρθρο 23. Τόπος Παράδοσης Έργου: Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Κυρά Βασιλικής 13, Ηγουμενίτσα. Για την εξεύρεση αναδόχου θα δημοσιευθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα ενεργά μέλη του Επιμελητηρίου που διαθέτουν σε ισχύ κωδικούς επαγγέλματος ΚΑΔ σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, και της αξιολόγησης των προσφορών που θα συλλεχθούν θα επιληφθεί η Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Επιμελητηρίου. 5

6 11. Πληρωμή Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στα φορολογικά έντυπα που θα έχει εκδώσει (μείον το ποσό των κρατήσεων), εντός 20 ημερών από την παραλαβή των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α από την αρμόδια επιτροπή. 12. Ενστάσεις Για την υποβολή ενστάσεων ακολουθείται το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 13. Συμβατική γλώσσα - Τιμές προσφορών - Νόμισμα Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, η οποία και είναι η συμβατική γλώσσα τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισμού, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Ηλίας Τσακίρης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Η προσφορά θα υποβληθεί και για τα τρία πεδία. Η ανάθεση θα αφορά το κάθε πεδίο χωριστά. Κριτήριο Αξιολόγησης αποτελεί ο αριθμός των προσφερόμενων τεμαχίων για το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά πεδίο. Β. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. 1. Το πάχος και η ποιότητα του χαρτιού αλλά και ο τρόπος εκτύπωσης των εντύπων, θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το τελικό παραδοτέο να είναι εφάμιλλο με το πρωτότυπο που επιδεικνύεται, αναλόγως των παρασχεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων. 2. Επεμβάσεις και τροποποιήσεις για την ανατύπωση. Σε όλα τα έντυπα, θα πρέπει να προστεθεί σε σημείο που από κοινού θα συμφωνηθεί, και με την κατάλληλη μετάφραση στην Αγγλική (υπ ευθύνη του αναδόχου), - η ένδειξη «Ανατύπωση εντύπου της Π.Ε. Θεσπρωτίας από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στα πλαίσια του έργου INTACTPLAN», - το σήμα του έργου INTACTPLAN, - το σήμα του προγράμματος IPA GREECE-ALBANIA με το λεκτικό περί χρηματοδότησης, - το σήμα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, - η ηλεκτρονική διεύθυνση με ευκρινή στοιχεία, και κατά περίπτωση: ΠΕΔΙΟ Α: Επικαιροποίηση υπαρχόντων Χρήσιμων Τηλεφώνων, με προσθήκη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας όπου απουσιάζει, χωρίς αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εντύπου ΠΕΔΙΟ Β: Επικαιροποίηση υπαρχόντων Χρήσιμων Τηλεφώνων, χωρίς αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εντύπου ΠΕΔΙΟ Γ: - Το πάχος χαρτιού θα είναι το ίδιο με των εσωτερικών σελίδων για όλο το έντυπο (εξώφυλλο και εσώφυλλα). - Η τελευταία σελίδα θα επικαιροποιηθεί αναφορικά με τα Χρήσιμα Τηλέφωνα αλλά και τα υπάρχοντα σήματα ΕΟΤ κλπ φορέων. Επίσης θα προστεθεί κείμενο, που θα μας προταθεί από τον ανάδοχο, σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπου θα μνημονεύεται η συνένωση περιοχών μετά την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. - Θα αντικατασταθεί ο Χάρτης της προτελευταίας σελίδας με παρόμοιο όπου θα φαίνεται χαρακτηριστικά η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. - Στις σελίδες , θα προστεθούν στην Αγγλική γλώσσα, οι τίτλοι των σελίδων. Γ. Επίδειξη Πρωτοτύπων. Λόγω ελάχιστου αριθμού πρωτοτύπων στην διάθεση της υπηρεσίας μας, οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, Κυρά Βασιλικής 13, 1 ος Όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 09:00 έως και 14:00, για να λαμβάνουν γνώση των Πεδίων Α-Γ εκ των πρωτοτύπων εντύπων, στα οποία και θα υπογράφουν για την επίδειξή τους. Δεν είναι δυνατή η παραχώρηση εντύπων και η πληροφόρηση και ηλεκτρονική αποστολή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών όπως διαστάσεις, πάχος χαρτιού ή τρόπος εκτύπωσης κλπ. Προσφορές αναδόχων που θα υποβληθούν χωρίς να έχει προηγηθεί σε αυτούς επίδειξη των προς προμήθεια ειδών, θα θεωρηθεί ότι έλαβαν γνώση αυτών και τα παραδοτέα τους θα πρέπει να αντιστοιχούν στα πρωτότυπα της υπηρεσίας μας. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΔΕΙΓΜΑΤΑ των ΠΕΔΙΩΝ Α-Β-Γ Πεδίο Α (εξώφυλλα εντύπων) Πεδίο Β (εξώφυλλα εντύπων) 8

9 Πεδίο Γ (εξώφυλλα εντύπων) 9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 1/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 1/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 14/2015) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-0Ε5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11525 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-0Ε5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11525 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11525 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Η ΦΡΑΣΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» & Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002251634 2014-08-22

14PROC002251634 2014-08-22 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 14:25:26 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 )

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 ) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Αρ. Προκήρυξης: 22/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα