«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα του Καταστατικού της με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την , ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, από την Α Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. ή από οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τη συνοπτική περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( και θα έχει ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία Το παρόν καταστατικό διέπει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Eurobank Εrgasias». Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία είναι «EFG Eurobank Ergasias S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «Eurobank EFG». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 2 Έδρα 1. Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων. 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άρθρο 3 Σκοπός 1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπεται να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο σκοπός της Τράπεζας είναι ο ευρύτερος δυνατός υπό την έννοια ότι οι εργασίες, έργα, υπηρεσίες και πάσης φύσεως δραστηριότητες της Τράπεζας δύνανται να περιλαμβάνουν κάθε εργασία, έργο, υπηρεσία και γενικώς δραστηριότητα που, είτε εκ παραδόσεως είτε στο πλαίσιο των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελούν εκάστοτε εργασίες, έργα, υπηρεσίες και γενικώς δραστηριότητες δυνάμενες εκάστοτε να ασκούνται από πιστωτικό ίδρυμα. Στον σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικώς οι κατωτέρω δραστηριότητες: α) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. β) Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

2 γ) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). δ) Πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων. ε) Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών). στ)εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. ζ) Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας ή της πελατείας της, που αφορούν: i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.) ii) συνάλλαγμα iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος v) κινητές αξίες η) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων. θ) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη στρατηγική συγκεκριμένου τομέα βιομηχανίας και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων. ι) Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. ια) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων πελατών ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση αυτού. ιβ) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. ιγ) Συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. ιδ) Εκμίσθωση θυρίδων. ιε) Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. ιζ) Δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007, όπως εκάστοτε ισχύει. ιη) Κάθε άλλη συναφής προς τις ανωτέρω εργασία ή δραστηριότητα, επιτρεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2. Στo πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού της, η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει σε ίδρυση επιχειρήσεων και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, σε απόκτηση συμμετοχής με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και εταιρείες, σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρίτο και γενικώς σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της. Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια της Τράπεζας, που άρχισε στις 19 Μαρτίου του έτους χίλια εννιακόσια είκοσι τέσσερα (1924), λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2100). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 2

3 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ( ) και διαιρείται σε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία. 2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προήλθε ως εξής : 2.1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στο ποσό των έξι εκατομμυρίων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 1924 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) τοις μετρητοίς, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Μαρτίου 1925, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών πέντε εκατομμυρίων ( ) τοις μετρητοίς, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1942 που εκδόθηκε συμφώνως με το ν.δ. 2021/1942, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) τοις μετρητοίς, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά Το κεφάλαιο αυτό ανερχόμενο σε δραχμές και διαιρούμενο σε μετοχές ανήλθε, κατόπιν αναπροσαρμογής συμφώνως με : α) το Β.Δ/γμα της , β) το Β.Δ/γμα της και γ) το από Β.Δ/γμα, συνολικά σε ,90 δραχμές, εκ του οποίου ποσού εξέπεσε το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» δραχμών ,90 και απέμεινε τελικώς κεφάλαιο οκτώ εκατομμυρίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (16.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών η κάθε μία Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 1965 και της, σε εκτέλεση αυτής, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 576/ , το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ( ), με έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα πέντε (485) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από τις νέες αυτές μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των δραχμών η κάθε μία, προέκυψε διαφορά δραχμών από την υπέρ το άρτιο έκδοση (3.300 μετοχές προς δραχμές η κάθε μία), η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο σε "Ειδικό Αποθεματικό". 3

4 2.7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Μαϊου 1970, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό διακοσίων εννενήντα επτά χιλιάδων ( ) δραχμών, προερχόμενο από την παρακράτηση 15 δραχμών κατά μετοχή από το μέρισμα της χρήσεως 1969 και η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε σε πεντακόσιες (500) δραχμές και κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχμών, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Από τις νέες αυτές μετοχές, που διατέθηκαν στην τιμή των δραχμών η κάθε μία, προέκυψε, επίσης, και διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, ανερχόμενη σε δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως, σύμφωνα με τον νόμο, στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό" Περαιτέρω, κατόπιν αναπροσαρμογής των ακινήτων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, σύμφωνα με το α.ν. 148/67 η οποία αποφασίσθηκε νομίμως από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 1972, το κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) δραχμών (σχετική Έκθεση Επιτροπής άρθρου 9 ν.2190/1920 στο Δ.Α.Ε. και ΕΠΕ 9/1973) Με την από 29 Ιουνίου 1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ), με την έκδοση εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ( ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από τις νέες αυτές μετοχές, προέκυψε επίσης, διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση, ανερχομένη σε δραχμές, η οποία ήχθη ομοίως σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο "Ειδικό Αποθεματικό" Κατόπιν επανεκτιμήσεως των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τον ν. 542/77, που αποφασίσθηκε νομίμως από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου 1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά ποσό δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ), με την έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα (6.989) νέων μετοχών, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους Με τις από 5 Νοεμβρίου 1981 και 29 Ιουνίου 1982 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( ) και είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( ), αντιστοίχως, με την έκδοση και νέων μετοχών, αντιστοίχως, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, διότι ανακλήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Νοεμβρίου 1982, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε περαιτέρω με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών ,20 υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, δυνάμει του ν. 1249/82 και του αποθεματικού ύψους ,80 δραχμών, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, δηλαδή ποσού δραχμών συνολικά. Από το ποσό αυτό, δραχμές κατανεμήθηκαν σε 4

5 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν στους μετόχους κατ' αναλογία τριών (3) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών, το δε υπόλοιπο των δραχμών διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες (500) σε δραχμές εννιακόσιες (900) η κάθε μία Με απόφαση της 66ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1984, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων ( ), με την έκδοση διακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, που διατέθηκαν υπέρ το άρτιον στην τιμή των δραχμών η κάθε μία, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Τράπεζας Με απόφαση της 71ης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 1987, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών εκατόν ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ), με την έκδοση διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων ( ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών και τιμής εκδόσεως στο άρτιο η κάθε μία, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Από το σύνολο των νέων μετοχών οι μισές ( ) ήταν κοινές ονομαστικές και οι άλλες μισές ( ) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου Με απόφαση της 72ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 1988, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ( ), με κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την από 22 Φεβρουαρίου 1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ποσού ύψους δραχμών από το αποθεματικό, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Το ως άνω ποσό της αυξήσεως κατανεμήθηκε σε τετρακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εννιακοσίων (900) η κάθε μία, εκ των οποίων οι ήταν κοινές με ψήφο και οι προνομιούχες χωρίς ψήφο και οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατ' αναλογία πέντε (5) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών, οι κοινές με ψήφο στους κατόχους κοινών μετοχών με ψήφο και οι προνομιούχες χωρίς ψήφο στους κατόχους προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο Με την 75η Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 1990, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατό ( ), που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων κοινές μετοχές με ψήφο και προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν όλες υπέρ το άρτιον στην τιμή των δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψε διαφορά δραχμών από έκδοση μετοχών υπέρ το 5

6 άρτιον, η οποία ήχθη σύμφωνα με τον νόμο στο υφιστάμενο ειδικό αποθεματικό της Τράπεζας Περαιτέρω, με την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων επτακοσίων ( ), με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 900 δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων μετοχές κοινές με ψήφο και προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους κατόχους κοινών και προνομιούχων, αντίστοιχα, μετοχών κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως Με απόφαση της 84ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28 Ιουνίου 1994, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ( ), με κεφαλαιοποίηση μέρους της εκ δραχμών υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 2065/1992. Το ποσό αυτό της αύξησης κατανεμήθηκε σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες είκοσι έξι ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες κοινές με ψήφο και προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο Με απόφαση της 94ης Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεμβρίου 1998, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων εξήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων έξι ( ), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας από δραχμές , σύμφωνα με τον ν.2065/1992 και με κεφαλαιοποίηση μέρους των αποθεματικών δραχμών Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών, κοινών και προνομιούχων, από δραχμές εννιακόσιες (900) σε δραχμές χίλιες είκοσι δύο (1.022) ανά μετοχή Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε με το εκ δραχμών πενήντα τριών δισεκατομμυρίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πλέον ποσού δραχμών ενενήντα τεσσάρων (94) από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της ίδιας ως άνω τράπεζας, η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 23037/06/Β/90/33 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, κατόπιν αποφάσεων από της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης της απορροφηθείσας. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, η συγχώνευση με απορρόφηση έγινε με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 1998, και το μετοχικό κεφάλαιο της ισούται, λόγω της απορροφήσεως, με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των δύο 6

7 τραπεζών πλέον του ανωτέρω ποσού των 94 δραχμών προς στρογγυλοποίηση. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας EFG Eurobank Aνώνυμης Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της , μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές σε δραχμές 500 και το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ύψους πενήντα πέντε δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, από τις οποίες οι εκατόν δέκα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες είκοσι τέσσερις ( ) μετοχές ήταν κοινές με ψήφο και οι τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ( ) προνομιούχες χωρίς ψήφο Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της ίδιας ημέρας, αποφασίστηκε η κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών και η μετατροπή τους σε κοινές μετοχές με ψήφο. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τέσσερις ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες κοινές με ψήφο Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19ης Μαρτίου 1999 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό έντεκα δισεκατομμυρίων σαράντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) δραχμών, με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ( ) ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών (500) και τιμής εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία, που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η εκ δραχμών ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) συνολική υπέρ το άρτιον αξία ήχθη σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ( ) δραχμών με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα ( ) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν σε εργαζομένους στην Τράπεζα και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε: α) με το εκ δραχμών εκατόν είκοσι δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1975 με έδρα την Αθήνα και αριθμό μητρώου ΑΕ 6077/06/Β/86/16 του τότε Υπουργείου Εμπορίου και η οποία ελύθη χωρίς να επακολουθήσει 7

8 εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν.2744/ , κατόπιν αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας, η οποία απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και β) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών ( ) από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της (απορροφούσας) Τράπεζας. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας Τράπεζας Εργασίας A.Ε. και το κεφαλαιοποιούμενο αποθεματικό της Τράπεζας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα Με την ίδια ως άνω απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, μεταβλήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές 500 σε δραχμές Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό πενήντα επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ) δραχμών, με την έκδοση εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ( ) νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας με αναλογία τρεις νέες μετοχές για δέκα παλαιές και καλύφθηκαν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Ταυτοχρόνως, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο : α) αφενός μεν αυξήθηκε κατά ποσό εξήντα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ( ) δραχμών, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207, δρχ., η οποία αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, και β) αφετέρου μειώθηκε ταυτοχρόνως κατά το ίδιο ισόποσο με την ανωτέρω αύξηση- ποσό των δραχμών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 207, δρχ., με αποτέλεσμα η ονομαστική αξία κάθε μετοχής να επανέλθει στο προηγούμενο ύψος των οκτακοσίων πενήντα (850) δρχ. Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου συντελέσθηκε με συμψηφισμό προς το ισόποσο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις Νέον» Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, δυνάμει σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2000, κατά ποσό τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων ( ) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 13 9 του ν. 2190/1920, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. 8

9 2.28. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Μαΐου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ( ) ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων πενήντα (850) δραχμών η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 30/1988, με μη διατεθέντα κέρδη, δηλαδή το κεφάλαιο των μετοχών που εκδόθηκαν καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2000 και οι μετοχές αυτές διατέθηκαν από την Τράπεζα δωρεάν στο προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε., η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν. 2744/ , κατόπιν αποφάσεως της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφηθείσας. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό στο οποίο ανερχόταν το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης δηλαδή κατά δραχμές σαράντα ένα δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι εκατομμύρια ( ) πλέον ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα μιάς χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο δραχμών ( ), που προήλθε από κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της απορροφούσας Τράπεζας για λόγους στρογγυλοποίησης, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 850 δραχμές σε 932 δραχμές. Έτσι, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε δραχμές και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 932 δραχμές η κάθε μία Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Σεπτεμβρίου 2001, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε ευρώ, έτσι ώστε μέχρι την να εκφράζεται τόσο σε δραχμές όσο και σε ευρώ, από δε την και εφεξής να εκφράζεται μόνο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε από το ποσό των 932 δραχμών στο ποσό των 933,655 δραχμών ώστε να αντιστοιχεί σε 2,74 ευρώ, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δρχ ,03 (αύξηση δρχ. 1,655 ανά μετοχή x μετοχές = ,03 δρχ.). Το ποσό αυτό καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι, μετά την ανωτέρω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές ,03 ή σε ευρώ ,24, ενώ η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε δραχμές 933,655 ή σε ευρώ 2,74. 9

10 2.31 Με τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,28 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διετέθησαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των δραχμών (που αντιστοιχούν σε 13,52 ευρώ ως έγγιστα). Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών ύψους δραχμών (που αντιστοιχούν σε ,63 ευρώ) καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον ύψους ,35 ευρώ άγεται σε ειδικό αποθεματικό. Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,52 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Απριλίου 2002: (i) Tο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,00 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2001 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ η κάθε μία. (ii) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό ,96 ευρώ μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,74 ευρώ σε 2,76 ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση ποσού από την Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων σύμφωνα με τον ν.2065/ Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,12 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους των ανωτέρω πιστοποιητικών στην τιμή των 7,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,26 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,14 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της αυξήσεως που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,76 ευρώ η κάθε μία. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου 10

11 «Επενδύσεις Εργασίας Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1977 με έδρα την Αθήνα και η οποία ελύθη χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας : α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,76 ευρώ, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Τράπεζας, που αποκτήθηκαν προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 5 κ.ν. 2190/1920), β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω ακύρωσης μετοχών της Τράπεζας που ανήκουν στην Απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίστανται πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτέες (άρθρο 16 2 περ. β και 3 περ. α κ.ν. 2190/1920), γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το εκ ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφουμένης της εκ ,36 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας μετοχών της Απορροφουμένης που ανήκουν στην Τράπεζα, οι οποίες δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Τράπεζας (άρθρο 75 4 του κ.ν. 2190/1920), δηλαδή αύξηση κατά ποσό ,64 ευρώ και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό ,17 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,76 ευρώ σε 2,89 ευρώ. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ,65 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Μαϊου 2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2002 και δωρεάν διάθεση των μετοχών που εκδόθηκαν στο προσωπικό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός μετοχών ανήλθε σε , ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν της αποφάσεως της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των ,65 ευρώ και ο συνολικός αριθμός μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,89 ευρώ η κάθε μία Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1981 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε - χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που 11

12 προβλέπεται από τα άρθρα 69 επόμενα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφουμένης. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,24 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους ,40 ευρώ) μετ αφαίρεση από αυτό των εξής δύο ποσών: (i) ποσού ,16 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Τράπεζα και (ii) ποσού της εκ ευρώ, που αντιστοιχούσε στην συνολική ονομαστική αξία μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην ίδια, δεδομένου ότι οι ανωτέρω μετοχές της απορροφουμένης δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Τράπεζας (άρθρο 75 4 περιπτ. α και β αντιστοίχως του κ.ν. 2190/1920), β)μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, λόγω ακύρωσης μετοχών της Τράπεζας, που ανήκαν στην απορροφουμένη, οι οποίες, λόγω της συγχώνευσης, καθίσταντο πλέον ίδιες μετοχές και συνεπώς υποχρεωτικά αμέσως ακυρωτέες (άρθρο 16 2 περ. β και 3 περ. α κ.ν. 2190/1920), γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,61 ευρώ, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Τράπεζας και δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό ,47 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ,75 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,40 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από , και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από , , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της πρώτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 13,46 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 7,96 ευρώ ανά μετοχή και γ) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 5,99 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,55 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,15 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. 12

13 2.38. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2003 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ευρώ, με ακύρωση ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέσθηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας περιορίστηκε σε ,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29 ης Νοεμβρίου 2004, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους του ειδικού αποθεματικού για ίδιες μετοχές που έχει σχηματιστεί μέχρι και τις και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,00 ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από , , , και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από , , , , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής : α) στους δικαιούχους της δεύτερης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 7,97 ευρώ ανά μετοχή, β) στους δικαιούχους της τρίτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 6,00 ευρώ ανά μετοχή, γ) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 5,51 ευρώ ανά μετοχή και δ) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ και ) στην τιμή των 9,30 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,45 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,45 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί 13

14 τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,15 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1990 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως που προβλέπεται από τα άρθρα του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993, κατόπιν αποφάσεως της από Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφουμένης. Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ,04 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφουμένης (ύψους ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού ,96 ευρώ που αντιστοιχούσε στη συνολική ονομαστική αξία μετοχών της απορροφουμένης που ανήκαν στην Τράπεζα και β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό ,89 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Τράπεζας βάσει του ν. 2065/1992, με παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,95 ευρώ σε 3,26 ευρώ. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,08 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,26 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Οκτωβρίου 2005, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,32 ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,26 ευρώ σε 3,30 ευρώ. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Τράπεζας σύμφωνα με τον ν. 2065/ Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,90 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από , , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους ως εξής: α) στους δικαιούχους της τέταρτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ ) στην τιμή των 5,50 ευρώ ανά μετοχή και β) στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών (Γ.Σ και Γ.Σ ) στην τιμή των 8,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,66 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,76 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το 14

15 άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,30 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,30 ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών κοινών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,60 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Απριλίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό ευρώ, με ακύρωση ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η μείωση αυτή συντελέσθηκε με ακύρωση μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας ισόποσης προς τη μείωση. Κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας περιορίστηκε σε ,6 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 7.807,80 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως με βάση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν δυνάμει αποφάσεων των από και Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους της πέμπτης σειράς πιστοποιητικών στην τιμή των 7,64 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,24 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,44 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,40 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία. 15

16 2.49. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,60 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς την αύξηση μέρους των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2006 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2007, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 3,30 ευρώ σε 2,75 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας κατά 20% και έκδοση μετοχών, οι οποίες διανέμονται στους μετόχους της, με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ύψους ευρώ, διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Αυγούστου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης 20 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Νοεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών που είχαν σχηματιστεί μέχρι και το τέλος της χρήσης 2005 και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 2007, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2007, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,75 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών 16

17 ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε ,75 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε , ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ,75 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως, με βάση τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, δυνάμει αποφάσεως της από Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνδυασμό με τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω νέες μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους στην τιμή των 12,14 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική τιμή εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, ύψους ,38 ευρώ, καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Η συνολική διαφορά υπέρ το άρτιον, ύψους ,63 ευρώ, ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,5 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών σε , ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της [...] Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της...ης Απριλίου 2008, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της , το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό... ευρώ, με έκδοση... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους του μερίσματος χρήσης 2007 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε..., ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της ίδιας ως άνω [...] Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της...ης Απριλίου 2008, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της..., το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό... ευρώ, με έκδοση... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με καταβολή μετρητών και πραγματοποιήθηκε με επένδυση ισόποσου μέρους των μερισμάτων χρήσης 2008 όσων μετόχων επέλεξαν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, εν όλω ή εν μέρει, αντί σε μετρητά. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών ήχθη στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε... ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε..., ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία Με απόφαση της ίδιας ως άνω [...] Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της...ης Απριλίου 2008 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό... ευρώ, με την έκδοση... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση μη διατεθέντων κερδών και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό 17

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07.02.2018 Αρ. Πρωτ.: 1122246 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αθήνα, 25-6-2008 ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1 η τροποποίηση Η πρώτη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 19 παρ. 1 υπό τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου», το οποίο τροποποιηθέν σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. «AKINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, 2. «VARIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, και 3. «RIPLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/12/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

Καταστατικό. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Καταστατικό Κωδικοποιημένο σύμφωνα με την από 28.06.2017 απόφαση της Τακτκής Γενικής Συνέλευσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Formatted: Greek ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1. Επωνυµία 1. H επωνυµία της εταιρίας είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 15.11.2011 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ).

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι εξαγοράς των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα