ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: Fax: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ανακοινώνει ότι : Την καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η με αριθμό 11836/ απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΕΜ2465ΧΙ8-ΙΓΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/77) σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Υπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

2 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1. Συνιστάται Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε) με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΟΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΚ ΠΑΕ» 2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Σκοπός της εταιρείας είναι : ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών. 2. Η οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες. 3. Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. 4. Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στη δραστηριότητά της αυτή. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2668/ ) και λήγει την 30 η Ιουνίου του έτους Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 1

3 ΑΡΘΡΟ 5 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η εταιρεία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των υπερκείμενων αθλητικών αρχών που αφορούν αγωνιστικά θέματα καθώς και των λοιπών αρμοδίων αρχών ή οργάνων. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 1. Η εταιρεία αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της, την επωνυμία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα αυτού και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισης του για τους αγώνες της ομάδας της. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τη με οιονδήποτε τρόπο χρήση του σήματος και τους διακριτικούς τίτλους του σωματείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματα του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα διακριτικά εμφάνισης που εξακολουθούν να ανήκουν στο σωματείο και χρησιμοποιούνται ελεύθερα απ αυτό σε όλα τα τμήματά του. 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν 2725/1999, η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της εταιρείας, θεωρείται αυτοδικαίως με τη σύσταση της εταιρείας ως εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η εισφορά αυτή με δεδομένο ότι το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα, πέραν αυτού του ποδοσφαίρου, παραδίδονται σε αυτό ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα αναφερόμενα πιο κάτω προνόμια και αμεταβίβαστες. 3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή θεωρείται ότι το καλύπτει αυτοδίκαια το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως αντάλλαγμα για την κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των μετοχών που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Αθλητικού Σωματείου καταβάλλεται από τους εγγραφόμενους για την κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου, μετόχους, κατά το λόγο του αριθμού των αποκτωμένων από τον καθένα από αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας των μετοχών αυτών. 4. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν 2725/1999 προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/ Τα κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου προνόμια συνίστανται : α) στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας και β) στην απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκτατό (10%) των καθαρών κατά τη χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες. Ως καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρίας όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρισμα στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο να υπερβαίνει το προαναφερόμενο πάγιο μέρισμα, τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά. 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2668/ ) στο ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων δραχμών ( ) δραχμών διαιρούμενο σε εφτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι (7.420) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. 2. Με την από απόφαση Νο 37 του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών με έκδοση επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (7.420) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές (14.840), ονομαστικής αξίας δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3667/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 3. Με την από απόφαση Νο 12 της έκτακτης μετ αναβολής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το διπλάσιο του ήδη καταβληθέντος, ήτοι κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών δια εκδόσεων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (14.840) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (29.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3169/ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 4. Με την από απόφαση της επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις (8.904) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες τέσσερις (38.504) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 3161/ ). 5. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ( ) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (19.292) νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα έξι (57.876) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 650/ ). 6. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (34.725) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων πέντε χιλιάδων ( ) μετοχών διαιρούμενο σε ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες μία (92.601) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 13/ ). 3

5 7. Με την από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι (64.820) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1233/ ). 8. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 4910/ ). 9. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα (2.579) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 1500/ ). 10. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τροποποιήθηκε με απόφασή του την , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων ( ) δραχμών διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ 9904/ ). 11. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων εκατομμυρίων ( ) δραχμών με έκδοση πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ( ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δραχμών διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκάστης. Εκ των ως άνω μετοχών ποσοστό 10%, ήτοι μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της ΠΑΕ Αθλητικό Σωματείο. (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 9210/ ) 12. Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του 2842/2000: α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δραχμές δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε 4.998,8025 δραχμές, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε δραχμές διαιρούμενου σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4.998,8025 δραχμές εκάστης. β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστης. 13. Περαιτέρω με απόφαση της ίδιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστης (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1622/ ). Επί της αυξήσεως αυτής 4

6 σύμφωνα με το από πρακτικό του Δ.Σ. καλύφθηκε ποσό ,13 με έκδοση ονομαστικών μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ,13 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,67 ΕΥΡΩ εκάστης. (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 1201/ ) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε : α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απόσβεση ζημιών κατά ,73 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67 ΕΥΡΩ σε 0,60 ΕΥΡΩ ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου σε ,40 ΕΥΡΩ και διαιρούμενου σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ΕΥΡΩ και β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,20 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ΕΥΡΩ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ,60 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ΕΥΡΩ ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 4418/ ) 14.2 Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και δεδομένης της κάλυψης της ως άνω (υπό 14.1) αυξήσεως κατά ,40 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με έκδοση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με το από 97/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,80 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ΕΥΡΩ. (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 1029/ ΚΑΙ 1184/ ) 15. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,80 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 η κάθε μία. Μετά τις ως άνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,60 και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 εκάστη (ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 3174/ ) 16. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α. Η επαναφορά/περιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό καλύψεως της αύξησης [με δεδομένη την κάλυψη της ως άνω (υπό 15) αυξήσεως μόνο κατά το ποσό των ,60 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών με το από 34/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου] έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε ,40 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ΕΥΡΩ. β. η μείωση με απόσβεση ζημιών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,20 ΕΥΡΩ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ΕΥΡΩ σε 0,30 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε ,20 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και γ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,40 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ,60 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ.» 17. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,60 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. Μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ,80 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ΕΥΡΩ ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ.» 5

7 18. Με την από απόφαση της εξ αναβολής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α. Η επαναφορά/περιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό καλύψεως της αύξησης [με δεδομένη την κάλυψη της ως άνω (υπό 16γ) αυξήσεως μόνο κατά το ποσό των ,30 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ ως το από 54/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου] έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται τελικά σε ,50 ΕΥΡΩ και να διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. β. Η ακύρωση/ανάκληση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ποσού ΕΥΡΩ ,60 με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης έτσι το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει στο ποσό των ,50 Ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. γ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,50 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. 19. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,40 Ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,333 Ευρώ (και μετά από στρογγυλοποίηση 0,34 Ευρώ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων εβδομήντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτών ( ,90 Ευρώ) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τρείς ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 20. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,50 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,40 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. 21. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,80 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 και τιμή διάθεσης 0,333 (και μετά από στρογγυλοποίηση 0,34 ) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών ( ,70 ) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα εννέα ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 22. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,70 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. 6

8 23. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,80 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη και τιμή διάθεσης 0, Χ 3 =1. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε εννιακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 24. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,50 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. 25. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη και τιμή διάθεσης 0, Χ 3 =1. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 26. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 27. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη και τιμή διάθεσης 0, Χ 3 =1. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 28. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 29. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ( ), με την έκδοση 7

9 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ.. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 30. Με την από απόφαση της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 31. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ( ), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 32. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη 33. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ( ), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50 ) και διαιρείται σε είκοσι δύο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 34. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 8

10 Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 35. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,90 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 36. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη 37. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ( ), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 38. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη 39. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. 9

11 Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 40. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη 41. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη 42. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε εκατόν εικοσιπέντε εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες πενήντα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 43. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 44. Με την από 1/9/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 31/3/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 10

12 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες δέκα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 45. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 46. Με την από 20/11/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 20/10/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 47. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 48. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ,00 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 49. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, πιστοποιήθηκε η μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το ποσό των ,00 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά 11

13 ψήφου, από τις οποίες ονομαστικές μετοχές αντιστοιχούν στην αξία του συνεισφερθέντος τίτλου του Α.Σ. με κομιστή το σωματείο ΠΑΟΚ με ονομαστική αξία 0,30 και τιμή διάθεσης 0, για την κάθε μία από αυτές για την κάλυψη του ποσοστού (10%) του ΠΑΟΚ Α.Σ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών ( ,40 ) και διαιρείται σε διακόσιες έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 50. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Μετά τις ως άνω αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 51. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε : α. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ΕΥΡΩ με ακύρωση των μετοχών της ΣΕΚΑΠ ΑΕ και του αναλογούντος αριθμού μετοχών του ΑΣ ΠΑΟΚ ήτοι συνολικά μετοχών, ανερχόμενου έτσι το μετοχικού κεφαλαίου σε ,40 ΕΥΡΩ και διαιρούμενου σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ και β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ,00 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ,40 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 8 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 2. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 3. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την 12

14 εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. 7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 9 ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 2. Οι τίτλοι των μετοχών και ο τύπος αυτών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία ήτοι το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του μετόχου, τον αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τον αριθμό του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύθηκε η σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεων και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδοντα στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι προσωρινοί τίτλοι, επιστρέφονται στην εταιρία και καταστρέφονται. 3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κάτοχό της, πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σ αυτή προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 13

15 ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, ελληνικής ιθαγενείας ή ομογενείς, φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμοί ή εταιρίες, στο κεφάλαιο των οποίων η ξένη συμμετοχή δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και τα μέλη τους έχουν απολύτως γνωστή ταυτότητα. Με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, με τους περιορισμούς του προηγούμενου εδαφίου τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σ ένα από τα κράτη αυτά. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρίας από αθλητές (ποδοσφαιριστές), προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας του αντίστοιχου κατά περίπτωση αθλήματος εφόσον είναι σε ενεργό δράση, καθώς επίσης και από συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθμού. Επίσης απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών της εταιρίας από άλλη εταιρία του ιδίου αθλήματος ή από μετόχους της τελευταίας, από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Π.Α.Ε.) ή από μέλη του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου άλλης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Π.Α.Ε.). Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, καθώς και για τους συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για τις εταιρίες του αθλήματος, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο. 3. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό της εταιρίας οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προνομίων που προβλέπει το άρθρο 71 του Ν 2725/1999 για τις αναφερόμενες σε αυτό μετοχές. 4. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας γνωστοποιείται από αυτή στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εγγραφή αυτής στο ειδικό βιβλίο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα γενικότερα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν /1920 χρονικά όρια. 14

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 09-03 - 2016 Αριθ.Πρωτ.: 392138 Σχετ. : 24727 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ανακοινώνει ότι : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Ανακοινώνει ότι : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 19-04 - 2016 Αριθ.Πρωτ.: 401344 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

της Εταιρείας µε την Επωνυµία

της Εταιρείας µε την Επωνυµία ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ µε σκοπό την προσαρµογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 της Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Formatted: Greek ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 - 215 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, µεταγλωττίσθηκε στη δηµοτική µε την από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ξενοδοχειακαί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ν , 3371/2005, 4 Ν.

Ν , 3371/2005, 4 Ν. Θέμα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ. Α ρ θ ρ ο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10826/06/B/86/02 K E Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2016 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα