ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για την µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε κοινές. Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Τράπεζας. Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάµενων και εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει: 1. Την έγκριση, σύµφωνα και µε την από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας, της µετατροπής των δέκα εκατοµµυρίων ( ) προνοµιούχων, άνευ δικαιώµατος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιµων και υποχρεωτικά µετατρέψιµων µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε µια, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, µετά από σχετική απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος, (όπως διατυπώνεται στην από µε αρ. πρωτ επιστολή της), σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία, κατά τα προβλεπόµενα στην παραπάνω από απόφαση και το άρθρο 5 του Κατατσατικού της Τράπεζας, όπως ισχύει. 2. Την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο τροποποποιηµένο έχει ως εξής: Άρθρο 5 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,10 ( ,10) Ευρώ, διαιρούµενο σε ένα δισεκατοµµύριο επτακόσιες είκοσι εννέα εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε µια και είναι ολοσχερώς Προκύπτει δε ως εξής : Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ήταν δεκαπέντε εκατοµµύρια δραχµές ( δρχ.) διηρηµένο σε δεκαπέντε χιλιάδες µετοχές (15.000) ονοµαστικής αξίας χιλίων δραχµών (1.000 δρχ.) η κάθε µία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. της , έγινε αναπροσαρµογή αυτού στο ποσό των δύο δισεκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά εκατοµµυρίων δραχµών ( δρχ.), ενώ αργότερα µειώθηκε κατά τη διαφορά προσαρµογής κατά ένα δισεκατοµµύριο εξακόσια σαράντα επτά εκατοµµύρια δραχµές ( δρχ.) στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου τριακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων δραχµών ( δρχ.). Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το ως άνω µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατοµµύρια δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων δραχµών (1.000 δρχ.) εκάστη και τιµή εκδόσεως εκατό χιλιάδες δραχµές ( δρχ.), ήτοι κατά τέσσερα δισεκατοµµύρια πεντακόσια εκατοµµύρια δραχµές ( δρχ.) που µετά το ν.2824/54 ορίστηκε σε δραχµές νέας εκδόσεως πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) διαιρούµενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) µετοχές. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαοκτώ εκατοµµύρια δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας µιας δραχµής (1 δρχ.) εκάστη και τιµή εκδόσεως εκατό δραχµές (100 δρχ.). Ετσι µε την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) µετοχές. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ. της έγινε αναπροσαρµογή του µετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) και µείωση κατά τη χρεωστική διαφορά προσαρµογής κατά τρία εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες δραχµές ( δρχ.) στο ποσό των είκοσι πέντε

2 εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διηρηµένο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν έξι δραχµών και σαράντα πέντε λεπτών (106,45 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι ως άνω διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ) µετοχές µειώθηκαν στις εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη, το δε µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεννέα εκατοµµύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι ανήλθε στο ποσό των σαράντα πέντε εκατοµµυρίων δραχµών ( δρχ.) διηρηµένο σε τριακόσιες χιλιάδες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πενήντα έξι εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα ενός εκατοµµυρίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατοµµύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα τριών εκατοµµυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (30.450) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα οκτώ εκατοµµυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α. Κατά ποσό έξι εκατοµµυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δραχµών ( δρχ.) µε την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα (45.670) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη, και β. Κατά ποσό τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχµών ( δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση, σύµφωνα µε τον α.ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε, µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (22.835) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη, που διανεµήθηκαν κατ αναλογία µιάς νέας µετοχής έναντι είκοσι (20) παλαιών µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες πέντε ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α. κατά ποσό δεκαπέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα δραχµών ( δρχ.) µε την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων σαράντα µία ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη, και β. Κατά ποσό τριών εκατοµµυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση σύµφωνα µε τον α.ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε, µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, µε την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα (26.260) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη που διανεµήθηκαν κατ αναλογία µιας νέας µετοχής έναντι είκοσι (20) παλαιών µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των ενενήντα οκτώ εκατοµµυρίων τετρακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες έξι ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχµών (150 δρχ.) εκάστη. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας ποσού εκατόν σαράντα ενός εκατοµµυρίων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι δραχµών ( δρχ.) κατ εφαρµογή του ν.542/77, συνεπεία της οποίας αφ ενός µεν αυξήθηκε η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής από εκατόν πενήντα δραχµές (150 δρχ.) σε διακόσιες πενήντα επτά δραχµές και ογδόντα έξι λεπτά (257,86 ρχ.), αφετέρου δε εκδόθηκαν διακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά δραχµών και ογδόντα έξι λεπτών (257,86 δρχ.) οι οποίες διανεµήθηκαν κατ αναλογία τεσσάρων και είκοσι εκατοστών (4,20) νέων µετοχών προς δέκα (10) παλαιές, και β. Με κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από διακόσιες πενήντα επτά δραχµές και ογδόντα έξι λεπτά (257,86 δρχ.) σε τετρακόσιες δραχµές (400 δρχ.). Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα δύο εκατοµµυρίων οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων δραχµών (400 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε περαιτέρω µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά εκατόν είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων δραχµών (400 δρχ.) εκάστη µε τιµή εκδόσεως χίλιες διακόσιες δραχµές (1.200 δρχ.) εκάστη. 2

3 Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα επτά εκατοµµυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας τετρακοσίων δραχµών (400 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας ποσού οκτακοσίων εβδοµήντα δύο εκατοµµυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα µία δραχµών ( δρχ.). Από το παραπάνω ποσό, εξακόσια δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα πέντε δραχµές ( δρχ.) διατέθηκαν γιά την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από τετρακόσιες δραχµές (400 δρχ.) σε οκτακόσιες ογδόντα πέντε δραχµές (885 δρχ.), ενώ διακόσια εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια έντεκα χιλιάδες ενενήντα πέντε δραχµές ( δρχ.) (το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα δραχµών δρχ.- αντλήθηκε από το αποθεµατικό της έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο για τη στρογγυλοποίηση των ποσών) διατέθηκαν γιά την έκδοση και διανοµή µιας νέας µετοχής για κάθε τέσσερις (4) παλαιές µετοχές µε την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ( ) νέων µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου τριακοσίων εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δραχµών ( δρχ.), διαιρεµένου σε ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχµών (885 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα έξι εκατοµµύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδοµήντα δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση και διανοµή κατ αναλογία επτά (7) παλαιών µετοχών προς µία (1) νέα, διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχµών (885 δρχ.) εκάστη µε τιµή εκδόσεως δύο χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι δραχµές (2.816 δρχ.) εκάστη. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εβδοµήντα ενός εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δραχµών ( δρχ.), διαιρεµένου σε ένα εκατοµµύριο επτακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχµών (885 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από οκτακόσιες ογδόντα πέντε δραχµές (885 δρχ.) σε χίλιες επτακόσιες εβδοµήντα δραχµές (1.770 δρχ.) και οι ως άνω µετοχές µειώθηκαν σε οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ ( ) ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη. Με την ίδια απόφαση και λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων δυνάµει της υπ αριθµ. Ε2665/84/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δισεκατοµµύρια τριακόσια πενήντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δραχµές ( ) µε την έκδοση ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα δύο ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770) εκάστη, οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους κατ αναλογία τριών (3) νέων µετοχών έναντι δύο (2) παλαιών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε δύο εκατοµµύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων γιά την κεφαλαιοποίηση ποσού δύο δισεκατοµµυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι εκατοµµυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ δραχµών ( δρχ.) - από τα αποθεµατικά που εµφανίζονται στον Ισολογισµό µας στις , καθώς και ποσού επτακοσίων σαράντα έξι εκατοµµυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δύο δραχµών ( δρχ.) - της υπεραξίας που προέκυψε µε την αναπροσαρµογή των ακινήτων της Τράπεζας όπως προβλέπει ο ν. 2065/92 άρθρ , αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τρία δισεκατοµµύρια εκατόν σαράντα δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξη ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη, που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους κατ αναλογία τεσσάρων (4) νέων µετοχών έναντι πέντε (5) παλαιών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των επτά δισεκατοµµυρίων εβδοµήντα ενός εκατοµµυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δραχµών ( δρχ.) διαιρούµενο σε τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δεκαέξι ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων γιά την κεφαλαιοποίηση ποσού τετρακοσίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχµών ( δρχ.) από τα αποθεµατικά που εµφανίζονται στον ισολογισµό της καθώς και ποσού εννιακοσίων ογδόντα εννέα εκατοµµυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι δραχµών ( δρχ.) της υπεραξίας που προέκυψε µε την αναπροσαρµογή των ακινήτων της Τράπεζας όπως προβλέπει ο ν. 2065/92 άρθρ , αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια δεκατέσσερα εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δραχµές ( δρχ.) µε την έκδοση επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ( ) νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη, διανεµοµένων δωρεάν στους µετόχους κατ αναλογία δύο (2) νέων µετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των οκτώ δισεκατοµµυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι εκατοµµυρίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δραχµών ( ) διαιρούµενο σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις 3

4 χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα ( ) µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δραχµών (1.770 δρχ.) εκάστη και είναι ολοσχερώς Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. µε την έκδοση τεσσάρων εκατοµµυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστης και τιµή διάθεσης δρχ. ανά µετοχή. Eτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των δραχµών διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δρχ. (1.770 δρχ.) εκάστη και είναι ολοσχερώς Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε: α) µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. µε την έκδοση εννέα εκατοµµυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστης και τιµή διάθεση δρχ. ανά µετοχή, και β) µε κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά δρχ. µε την έκδοση επτά εκατοµµυρίων εξακοσίων εβδοµήντα µιάς χιλιάδων οκτώ ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστης, διανεµοµένων δωρεάν στους µετόχους κατ αναλογία 8 νέων µετοχών έναντι 10 παλαιών ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστη. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των δρχ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδοµήντα δρχ. (1.770 δρχ.) εκάστη και είναι ολοσχερώς Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές µε ισόποση κεφαλαιοποίηση εξ αποθεµατικών από αναπροσαρµογή παγίων προκειµένου να µετατραπεί και να στρογγυλοποιηθεί η ονοµαστική αξία της µετοχής και του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2842/2000. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ ( δραχµές) διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 5,25 ΕΥΡΩ (ή 1788,9375 δραχµών) εκάστη και είναι ολοσχερώς Με την από απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια και 0,75 ( ,75) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό σαράντα τριών ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας πέντε και 0,25 (5,25) ευρώ ανά µετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ εκατοµµυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα δύο και 0,75 ( ,75) ευρώ διαιρούµενο σε σαράντα ένα εκατοµµύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδοµήντα µία ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πέντε και 0,25 (5,25) ευρώ ανά µετοχή και είναι ολοσχερώς - Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ και 0,92 ( ,92) ευρώ µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων από αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων της σύµφωνα µε τις διατάξεις των Νόµων 2065/1992 και 3229/2004, αναπροσαρµογή η οποία προέρχεται κατά ,08 από την αναπροσαρµογή που έγινε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004 και ,84 απ τις αναπροσαρµογές που έχουν γίνει µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, και µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων σαράντα ενός εκατοµµυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα µίας ( ) κοινών ονοµαστικών µετοχών κατά 0,52 ευρώ ανά µετοχή. Με την αυτή από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνέχεια της αποφασισθείσας µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε και 0,15 ( ) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση πενήντα δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός και 1,07 (1,07) ευρώ ανά µετοχή, µε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων µε αναλογία εννέα (9) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές µε τιµή διάθεσης τέσσερα (4,00) ευρώ ανά µετοχή. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι και 0,36 ( ,36) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση δέκα έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας πέντε και 0,77 (5,77) ευρώ ανά µετοχή, µε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων µε αναλογία τέσσερις (4) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές µε τιµή διάθεσης έξι (6,00) ευρώ ανά µετοχή. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά διακόσια εβδοµήντα τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα τρία και 0,30 ( ,30) ευρώ µε συµψηφισµό ισόποσων συσσωρευµένων ζηµιών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής των κοινών ονοµαστικών µετοχών από πέντε και 0,77 (5,77) ευρώ ανά µετοχή σε ένα και 0,07 (1,07) ευρώ ανά µετοχή. Με την αυτή από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της αποφασισθείσας µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε και 0,15 ( ) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση πενήντα δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας ενός και 1,07 (1,07) ευρώ ανά µετοχή, µε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων µε αναλογία εννέα (9) νέες µετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές µε τιµή διάθεσης τέσσερα (4,00) ευρώ ανά µετοχή. 4

5 Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των εκατό δέκα οκτώ εκατοµµυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα εννέα και 088 ( ,88) ευρώ διαιρούµενο σε εκατόν δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ογδόντα τέσσερις ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός και 0,07 (1,07) ευρώ ανά µετοχή και είναι ολοσχερώς» Με την από απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά τριάντα οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα εννέα και 0,40 ευρώ ( ,40) µε συµψηφισµό ισόποσων συσσωρευµένων ζηµιών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής των κοινών ονοµαστικών µετοχών από ένα και 0,07 (1,07) ευρώ ανά µετοχή σε εβδοµήντα δύο λεπτά ( 0,72) ανά µετοχή. Με την αυτή από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της αποφασισθείσας µείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδοµήντα πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα και 0,20 ( ,20) ευρώ µε καταβολή µετρητών και µε την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατοµµυρίων εξήντα µίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,72 ευρώ η καθεµία µε προτεινόµενη τιµή διάθεσης 0,72 µε την διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος υπέρ των παλαιών µετόχων µε έκδοση 2,2 νέων µετοχών για κάθε 1 παλαιά µετοχή σε τιµή διάθεσης 0,72 ευρώ για κάθε νέα µετοχή. Με την από απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη αντίστοιχη µείωση του αριθµού των µετοχών µε σχέση 10 προς 1 κατά στρογγυλοποίηση από σε και την εν συνεχεία µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ,14 µε συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών παλαιοτέρων χρήσεων µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής σε 3,19 ανά µετοχή. Με την αυτή από απόφαση της Α Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια των αποφασισθέντων reverse split και µείωσής του, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ ,62 µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας τριών και 0,19 (3,19) ευρώ ανά µετοχή ανερχόµενο στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο εκατοµµυρίων εννεακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και 0,16 ( ,16) ευρω διαιρούµενο σε εκατόν σαράνταένα εκατοµµύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (3,19) ανά µετοχή ολοσχερώς καταβεβληµένο σε µετρητά. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά ποσό ,16 ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, δια µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009. Μετά την προηγηθείσα µείωση, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης εκεµβρίου 2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά ποσό Ευρώ µε την έκδοση νέων προνοµιούχων εξαγοράσιµων και µετατρέψιµων ονοµαστικών µετοχών άνευ δικαιώµατος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης («Προνοµιούχες Μετοχές») ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε µια. 1.Τα προνόµια της παρούσας σειράς έκδοσης Προνοµιούχων Μετοχών (στη συνέχεια οι «Προνοµιούχες Μετοχές») συνίστανται (i) στην προνοµιακή απόληψη, πριν από τις Κοινές Μετοχές, σταθερής απόδοσης κατ έτος εκπεφρασµένης σε Ευρώ («Απόδοση ΠΑΨ») (ii) στην προνοµιακή απόληψη της Απόδοσης ΠΑΨ και εκ ποσών µερίσµατος που διανέµονται σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920 και µέχρι εξαντλήσεως των ποσών αυτών και (iii) στην προνοµιακή απόληψη εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της Τραπέζης (συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ το άρτιο αποθεµατικών που σχηµατίσθηκαν από την έκδοση των Προνοµιούχων Μετοχών) πριν από τις Κοινές Μετοχές ποσού εκπεφρασµένου σε Ευρώ, που ισούται µε την ονοµαστική αξία και το υπέρ το άρτιο που έχουν καταβληθεί κατά την έκδοση των Προνοµιούχων Μετοχών («Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ»). 2. Οι Προνοµιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωµα σωρευτικής Απόδοσης. Οι Προνοµιούχες Μετοχές εκδίδονται άνευ δικαιώµατος ψήφου, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται υποχρεωτικά εκ του Νόµου. 3. Οι Προνοµιούχες Μετοχές είναι ενσώµατες, παριστάµενες σε τίτλους που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και ένα µέλος και δεν δύνανται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Οι Προνοµιούχες Μετοχές εκδίδονται ως µετατρέψιµες σε κοινές κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. 4. Η καταβολή της Απόδοσης ΠΑΨ, που εγκρίνεται κατά τα οριζόµενα στην εν συνεχεία παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιείται καθ έκαστο έτος. 5. Στο παρόν άρθρο : «Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης» σηµαίνει µεταβολή στο εφαρµοστέο νοµοθετικό καθεστώς ή στην επίσηµη ερµηνεία ή εφαρµογή αυτού, συνεπεία της οποίας, και για τις ανάγκες του υπολογισµού των εποπτικών κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυµάτων, το ποσό της ονοµαστικής αξίας και του υπέρ το άρτιο αποθεµατικού, που προέρχεται από την έκδοση των Προνοµιούχων Μετοχών παύουν να περιλαµβάνονται στα βασικά στοιχεία των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπέζης. «Γεγονότα Μετατροπής» σηµαίνει την επέλευση οιωνδήποτε εκ των γεγονότων που περιγράφονται στην εν συνεχεία παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. «ιανεµητέα Κεφάλαια 44 α» σηµαίνει τα ποσά που δύνανται να διανεµηθούν κατά την έννοια του άρθρου 44 (α) παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την τρέχουσα χρήση στους µετόχους της Τράπεζας. «ικαίωµα Μετατροπής» σηµαίνει το δικαίωµα προαίρεσης υπέρ των Προνοµιούχων Μετόχων για την µετατροπής των Προνοµιούχων Μετοχών σε κοινές κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. «Επιστολή Άσκησης ικαιώµατος Μετατροπής» η επιστολή στην οποία περιέχεται ανέκκλητη γνωστοποίηση προς την Τράπεζα για την άσκηση από τον Προνοµιούχο Μέτοχο του ικαιώµατος Μετατροπής. 5

6 «Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει οιαδήποτε ηµέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην Αθήνα. «Ηµεροµηνία Καταβολής Απόδοσης ΠΑΨ» σηµαίνει κάθε ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται καταβολή Απόδοσης ΠΑΨ. «Ηµεροµηνία Εξαγοράς» σηµαίνει κάθε ηµεροµηνία κατά την οποία Προνοµιούχες Μετοχές εξαγοράζονται από την Τράπεζα. «Κοινές Μετοχές» σηµαίνει τις κοινές µετοχές της Τράπεζας. «Απόδοση Κοινών Μετοχών» σηµαίνει ποσά µερισµάτων καταβλητέα προς τους κοινούς µετόχους της Τράπεζας. «Ποσό Εξαγοράς» σηµαίνει το Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ. «Πρόσθετα Ποσά Λόγω Παρακράτησης» σηµαίνει τα ποσά που καταβάλλονται από την Τράπεζα στους κατόχους Προνοµιούχων Μετοχών («Προνοµιούχοι Μέτοχοι») σε περίπτωση που επιβληθεί (σύµφωνα µε το Ελληνικό φορολογικό δίκαιο) παρακράτηση (πέραν υποχρεώσεων παρακράτησης υφισταµένων κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των Προνοµιούχων Μετοχών) κατά την καταβολή οιουδήποτε ποσού προς τους Προνοµιούχους Μετόχους ούτως ώστε τα αντίστοιχα ποσά που θα λαµβάνουν οι Προνοµιούχοι Μέτοχοι να ισούνται µε τα ποσά που θα ελάµβαναν εφόσον δεν είχε επιβληθεί η εν λόγω παρακράτηση. εν υφίσταται υποχρέωση καταβολής Προσθέτων Ποσών στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον (i) η εν λόγω παρακράτηση έναντι Ελληνικού φόρου επιβάλλεται ή εισπράττεται λόγω της ύπαρξης οιασδήποτε σχέσης του Προνοµιούχου Μετόχου µε την Ελλάδα, πλην της κατοχής απλώς των Προνοµιούχων Μετοχών, (ii) η εν λόγω παρακράτηση επί ποσού καταβλητέου προς φυσικό πρόσωπο επιβάλλεται κατά τα οριζόµενα στο Νόµο 3312/2005 και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2003/48/EΚ ή οποιονδήποτε νόµο που εφαρµόζει ή συµµορφώνεται µε ή που θεσπίστηκε προς προσαρµογή µε αυτή την Οδηγία. 6. Η έγκριση της καταβολής Απόδοσης ΠΑΨ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος, προς τις Προνοµιούχες Μετοχές πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της Τραπέζης από τα ιανεµητέα Κεφάλαια του 44 α. εν πραγµατοποιείται καταβολή Απόδοσης ΠΑΨ στους Προνοµιούχους Μετόχους, εφόσον είτε το άθροισµα των ήδη διανεµηθέντων ή των εγκεκριµένων προς διανοµή ποσών Απόδοσης προς τους Προνοµιούχους Μετόχους κατά το τρέχον οικονοµικό έτος υπερβαίνει τα ιανεµητέα Κεφάλαια του 44 α είτε η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει εγγράφως τη µη διανοµή Απόδοσης ή µερίσµατος (συµπεριλαµβανοµένων ποσών Απόδοσης ή µερίσµατος που διανέµονται σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920) προς τους Προνοµιούχους Μετόχους της Τράπεζας, λόγω του ότι ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης υπολείπεται του εκάστοτε καθοριζόµενου ελάχιστου ποσοστού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να αποφασίσει επί οιουδήποτε περαιτέρω ζητήµατος που αφορά στην έκδοση και τους όρους των Προνοµιούχων Μετοχών, συµπεριλαµβανοµένου και του ύψους της Απόδοσης ΠΑΨ. 7. Εφόσον συνεπεία µεταβολής στο εφαρµοστέο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς, ισχύουσας µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των Προνοµιούχων Μετοχών, η Τράπεζα υποχρεωθεί στην καταβολή Πρόσθετων Ποσών Λόγω Παρακράτησης προς τους Προνοµιούχους Μετόχους, τότε η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην εξαγορά των Προνοµιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνοµιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 ανά πάσα Εργάσιµη Ηµέρα κατόπιν ειδοποιήσεως που αποστέλλεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας προς τους Προνοµιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ηµερών. Η εξαγορά πραγµατοποιείται µε την καταβολή προς τους Προνοµιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και τελεί υπό την προηγούµενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος. 8. Εφόσον επέλθει Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης, η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην εξαγορά των Προνοµιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνοµιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 ανά πάσα Εργάσιµη Ηµέρα κατόπιν ειδοποιήσεως που αποστέλλεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας προς τους Προνοµιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ηµερών. Η εξαγορά πραγµατοποιείται µε την καταβολή προς τους Προνοµιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και τελεί υπό την προηγούµενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος. 9. Οι Προνοµιούχες Μετοχές τρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε περίπτωση που είτε ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης υπολείπεται του 8% ή του εκάστοτε καθοριζόµενου ελάχιστου ποσοστού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των Πράξεων και Αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και τυχόν ειδικών ή ατοµικών οδηγιών της Τράπεζας της Ελλάδος είτε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται από το εύτερο Πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ (που εισήχθη στο Ελληνικό δίκαιο µε την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων) δεν ικανοποιούνται από την Τράπεζα. Στις περιπτώσεις αυτές το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας απευθύνει επιστολή προς τους Προνοµιούχους Μετόχους, στην οποία τους ενηµερώνει για την επέλευση του οιουδήποτε εκ των Γεγονότων Μετατροπής καθώς και για την διαδικασία εκδόσεως και αποδόσεως στους Προνοµιούχους Μετόχους των Κοινών Μετοχών. 10. Το ικαίωµα Μετατροπής ασκείται µε την αποστολή σε Εργάσιµες Ηµέρες από τον Προνοµιούχο Μέτοχο προς την Τράπεζα Επιστολής Άσκησης ικαιώµατος Μετατροπής (i) µε την οποία γνωστοποιείται η άσκηση του ικαιώµατος Μετατροπής, (ii) στην οποία περιγράφονται οι Προνοµιούχες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Μετατροπής και (iii) στην οποία επισυνάπτονται οι τίτλοι των Προνοµιούχων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το ικαίωµα Μετατροπής. 11. Οι Προνοµιούχες Μετοχές µετατρέπονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέλευσης Γεγονότος Μετατροπής ή προαιρετικά κατόπιν της ασκήσεως του ικαιώµατος Μετατροπής, σε Κοινές Μετοχές µε βάση σχέση µετατροπής 1:1, ήτοι για κάθε [Ευρώ/Λεπτό Ευρώ] µετοχικού κεφαλαίου Προνοµιούχου Μετοχής ο Προνοµιούχος Μέτοχος καθίσταται µέτοχος ενός [Ευρώ/Λεπτού Ευρώ] κοινού µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Από και δια της παραλαβής (i) της Επιστολής Άσκησης ικαιώµατος Μετατροπής από τον Εκδότη ή (ii) της επιστολής που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου από έκαστο των Προνοµιούχων Μετόχων, ο Προνοµιούχος Μέτοχος καθίσταται µέτοχος της Τράπεζας για κοινές µετοχές που υπολογίζονται µε βάση ανωτέρω αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο σχέση µετατροπής. 12. Οιοσδήποτε φόρος, κόστος, έξοδο ή άλλη επιβάρυνση προκληθεί από την άσκηση του ικαιώµατος Μετατροπής ή την µετατροπή των Προνοµιούχων Μετοχών σε Κοινές συνεπεία επελεύσεως Γεγονότος Μετατροπής βαρύνει και καλύπτεται από τον Τράπεζα. 13. Το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται εντός πέντε Εργασίµων Ηµερών από την παραλαβή Επιστολής Άσκησης ικαιώµατος Μετατροπής ή της επελεύσεως Γεγονότος Μετατροπής να συνεδριάσει για την έκδοση των νέων Κοινών Μετοχών, 6

7 που προκύπτουν λόγω της ασκήσεως του ικαιώµατος Μετατροπής ή την επέλευση Γεγονότος Μετατροπής, και να οργανώσει τη διαδικασία για την απόδοση στους Προνοµιούχους Μετόχους των Κοινών Μετοχών. 14. Με την άσκηση του ικαιώµατος Μετατροπής ή επέλευσης Γεγονότος Μετατροπής επέρχεται ισόποση µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από προνοµιούχο σε κοινό. 15. Σε περίπτωση λύσης και εκκαθαρίσεως της Τράπεζας οι Προνοµιούχοι Μέτοχοι δικαιούνται την απόληψη, πριν από τους κοινούς µετόχους, εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως (συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν σχηµατισθεί) ποσού ανά Προνοµιούχο Μετοχή ίσου µε το Ποσό Εκκαθάρισης. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε κατά ,80 µε συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής από 1,00 σε 0,30 ανά µετοχή. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24 ης Οκτωβρίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά κατά ποσό ,90 ευρώ µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 η καθεµία µε τιµή διάθεσης 0,40 µε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία 10,125 νέων µετοχών ανά µία (1) παλαιά. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου του Καταστατικού και της σχετικής απόφασης της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε η µετατροπή των προνοµιούχων µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας (4,50) ευρώ η κάθε µια, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση της προαναφερθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,10 ( ,10) Ευρώ, διαιρούµενο σε ένα δισεκατοµµύριο επτακόσιες είκοσι εννέα εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά ( ) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε µια και είναι ολοσχερώς ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση εκλογής µελών του.σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Τράπεζας Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάµενων ή εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή εκπροσωπουµένης) ψήφου. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο 6 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι ενηµερώνονται ότι από την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας έγινε η ακόλουθη µεταβολή στη σύνθεση των µελών του.σ. Στις (αριθµ. πρακτικού 2798/2012) ο κ. Παντελής Μαυροδόπουλος εκλέχθηκε ως ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του Σ στη θέση του παραιτηθέντος Γεώργιου Κοράκη. Η θητεία του ανωτέρω λήγει την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την επικύρωση της εκλογής του κ.κ. Παντελή Μαυροδόπουλου από ως ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους στη θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Κοράκη µε θητεία ίδια µε αυτή του παραιτηθέντος µέλους ήτοι µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας του έτους

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα και είκοσι λεπτών του ευρώ ( 5.941.240,20)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (όπως ισχύει μετά την από 18/06/2009 τροποποίησή του. Με υπογράμμιση τίθεται το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 19.06.2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα του Καταστατικού της

Διαβάστε περισσότερα

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ )

δρχ. με έκδοση ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία. (ΦΕΚ 1167/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Formatted: Greek ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Τ.Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1. Επωνυµία 1. H επωνυµία της εταιρίας είναι ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Αθήνα, 25-6-2008 ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1 η τροποποίηση Η πρώτη τροποποίηση αφορά στο άρθρο 19 παρ. 1 υπό τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου», το οποίο τροποποιηθέν σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, µεταγλωττίσθηκε στη δηµοτική µε την από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

Καταστατικό. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Καταστατικό Κωδικοποιημένο σύμφωνα με την από 28.06.2017 απόφαση της Τακτκής Γενικής Συνέλευσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α. Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2008 (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

µε τις διατάξεις των άρθρων 19 ϖαρ. 2 και 20 ϖαρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση ϖου αϖοφασίζεται µε τον τρόϖο αυτό αϖοτελεί τροϖοϖοίηση του σχετι

µε τις διατάξεις των άρθρων 19 ϖαρ. 2 και 20 ϖαρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση ϖου αϖοφασίζεται µε τον τρόϖο αυτό αϖοτελεί τροϖοϖοίηση του σχετι ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση, Εϖωνυµία,, ιάρκεια και Σκοϖός της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2016 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

της Εταιρείας µε την Επωνυµία

της Εταιρείας µε την Επωνυµία ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ µε σκοπό την προσαρµογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 της Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (υποκείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ίδρυση Επωνυμία -Έδρα. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ίδρυση Επωνυμία -Έδρα. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυμία -Έδρα Άρθρο 1 Ιδρύεται Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 - 215 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. «AKINA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, 2. «VARIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, και 3. «RIPLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε

Διαβάστε περισσότερα