Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία το οποίο θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου της 24ης Απριλίου 2004 Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: AGRI GEN RES 2005 (2005/C 183/10) 1. Εισαγωγή Στις 24 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, το χαρακτηριστικό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία. Ο κανονισµός ορίζει στα άρθρα 5, 6 και 7 και στο παράρτηµα I τους τύπους δράσεων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού και µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού, η Επιτροπή ενέκρινε, τον εκέµβριο 2004, πρόγραµµα εργασίας το οποίο καθορίζει τους στόχους, τις γενικές διατάξεις και τους τύπους των προς χρηµατοδότηση δράσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού, και µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόµενη ως «η Επιτροπή») απευθύνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πεδίο των γενετικών πόρων στη γεωργία οι οποίες να καλύπτουν τις υπόψη δράσεις. Οι προτάσεις δράσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (εφεξής αναφερόµενης ως «η πρόσκληση») θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους Στόχοι, πεδίο του κοινοτικού προγράµµατος και επιλέξιµες δράσεις 2.1. Στόχοι Οι κύριοι στόχοι του κοινοτικού προγράµµατος που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου είναι: να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η διατήρηση, ο χαρακτηρισµός, η συλλογή και η χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία της Κοινότητας να συµπληρωθούν και να προαχθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι εργασίες που αναλαµβάνονται στα κράτη µέλη για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία να διευκολυνθεί ο συντονισµός στο πεδίο των διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά τους γενετικούς πόρους στη γεωργία Πεδίο εφαρµογής Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 και προσδιορίζεται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004, το κοινοτικό πρόγραµµα εφαρµόζεται στους φυτικούς, µικροβιακούς και ζωικούς γενετικούς πόρους που χρησιµοποιούνται, ή που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, στη γεωργία και που υπάρχουν σήµερα στην επικράτεια της Κοινότητας ράσεις Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από την Επιτροπή τρεις τύποι δράσεων για την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος: στοχοθετηµένες δράσεις που αποβλέπουν στη διατήρηση, χαρακτηρισµό, αξιολόγηση, συλλογή, τεκµηρίωση, ανάπτυξη και χρησιµοποίηση γενετικών πόρων στη γεωργία, ex situ, in situ και στη γεωργική εκµετάλλευση συντονισµένες δράσεις για τη βελτίωση του συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο, κυρίως µέσω της οργάνωσης σεµιναρίων και της σύνταξης εκθέσεων, της προπαρασκευής µεµονωµένων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών) δράσεων για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη συλλογή, την τεκµηρίωση, την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, οι οποίες διεκπεραιώνονται ήδη στα κράτη µέλη συνοδευτικές δράσεις οι οποίες περιλαµβάνουν δράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης και παροχής συµβουλών.

2 C 183/ Οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος έχουν µέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου. 3. Γενικές οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων 3.1. Εκπόνηση των προτάσεων Πριν να υποβάλουν πρόταση, οι προτείνοντες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πρόσκληση, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου, το πρόγραµµα εργασίας, τον οδηγό για τους προτείνοντες, και ειδικά τους κανόνες συµµετοχής, και όλα τα άλλα συναφή έγγραφα που είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής: Οι προτείνοντες πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες συµµετοχής που καθορίζονται στον οδηγό για τους προτείνοντες και στους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση. Οι προτείνοντες οφείλουν να συντάξουν και να υποβάλουν: τρία πανοµοιότυπα έντυπα αντίγραφα της πλήρους πρότασής τους µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα, υπογεγραµµένα από τον κατά το νόµο υπεύθυνο της προτείνουσας οργάνωσης ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, από τον προτείνοντα. Στα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να περιλαµβάνονται τα έντυπα προϋπολογισµού και µια γραπτή αίτηση, επίσης υπογεγραµµένα από τον προαναφερόµενο κατά το νόµο υπεύθυνο ή από τον προτείνοντα. Οι προτείνοντες πρέπει να βεβαιωθούν ότι, όταν πρόκειται για προτάσεις µε πολλούς εταίρους, τα σχετικά έντυπα έχουν υπογραφεί και από όλους τους άλλους εταίρους. µια ηλεκτρονική έκδοση της αίτησής τους σε CD ROM συµβατή µε Windows XP. Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται ωστόσο θερµά να συντάσσεται και να υποβάλλεται η πρόταση στην αγγλική γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση από διεθνή οµάδα ανεξάρτητων ειδικών Προθεσµία και τόπος υποβολής προτάσεων Για να είναι επιλέξιµες, οι προτάσεις για στοχοθετηµένες, συντονισµένες και συνοδευτικές δράσεις, αποτελούµενες από τρία έντυπα αντίγραφα και ένα CD ROM, πρέπει να αποσταλούν από τον προτείνοντα στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2005 το αργότερο. Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής (οπότε αποδεικτικό της ηµεροµηνίας αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδροµείου), στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission DG AGRI «AGRI RES GEN 2005» Att: Mr Leo Maier Rue de Genève 1 B-1049 Brussels Οι προτάσεις θα απορρίπτονται εάν έχουν αποσταλεί µετά τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας ή εάν έχουν αποσταλεί σε άλλη ταχυδροµική διεύθυνση από την προαναφερόµενη. Οι προτάσεις που θα έχουν αποσταλεί εµπρόθεσµα αλλά δεν θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δηλαδή έως την 15η Οκτωβρίου 2005, δεν θα θεωρηθούν επιλέξιµες. Ως ηµεροµηνία παραλαβής µιας επιστολής θεωρείται η ηµεροµηνία επίσηµης καταχώρισής της από την Επιτροπή. Η ευθύνη για την τήρηση της προθεσµίας ανήκει στους προτείνοντες οι οποίοι οφείλουν να λάβουν τις δέουσες προφυλάξεις για το σκοπό αυτό. Οι προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (δηλ. δεν συνοδεύονται από το CD ROM) ή είναι ελλιπείς θα απορρίπτονται επίσης. Η υποβολή προτάσεων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε φαξ δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διαδοχικών υποβολών της ίδιας πρότασης, η Επιτροπή θα εξετάσει την τελευταία έκδοση από αυτές που παραλήφθηκαν εµπρόθεσµα ιαδικασία και χρονοδιάγραµµα διεκπεραίωσης των προτάσεων από την Επιτροπή Εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης όπως καθορίζεται στον οδηγό για τους προτείνοντες. Η Επιτροπή, καταρχάς, θα ελέγξει τις προτάσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας όπως αναφέρεται στον οδηγό για τους προτείνοντες και στον οδηγό για τους αξιολογητές. Τα κριτήρια επιλεξιµότητας αφορούν την ορθή και πλήρη υποβολή της πρότασης (όπως εµπρόθεσµη παραλαβή της πρότασης από την Επιτροπή και υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών). Επιπλέον, αποκλείονται οι προτείνοντες οι οποίοι εµπίπτουν σε µία από τις περιπτώσεις των άρθρων 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου ( 1 ). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση, συµπεριλαµβανόµενων των δικαιολογητικών που αφορούν τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της παρούσας πρόσκλησης. Οι προτάσεις δράσεων προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος θα επιλεχθούν µε βάση την αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικούς όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.870/2004 του Συµβουλίου. Τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την παρούσα αξιολόγηση παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, στον οδηγό για τους προτείνοντες και στον οδηγό για τους αξιολογητές. Ο κατάλογος µε τους δικαιούχους και τα εγκεκριµένα ποσά επιχορήγησης αναµένεται να έχει καταρτιστεί έως τις 31 εκεµβρίου Εάν η ζητούµενη επιχορήγηση εγκριθεί, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει µια σύµβαση επιχορήγησης µε την Επιτροπή, εκφραζό- µενη σε ευρώ, στην οποία θα ορίζονται οι όροι και το ύψος της χρηµατοδότησης. ( 1 ) ΕΕ L 248 της , σ. 1.

3 C 183/23 Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης των δράσεων που θα επιλεχθούν είναι η 1η Ιουλίου Η ηµεροµηνία έναρξης της δράσης θα καθορίζεται στη σύµβαση επιχορήγησης. Εάν η ζητούµενη επιχορήγηση δεν εγκριθεί, ο προτείνων θα ενηµερωθεί γραπτώς για τους λόγους απόρριψης της πρότασής του. 4. Χρηµατοδότηση Οι επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται στον οδηγό για τους προτείνοντες και στη σύµβαση χρηµατοδότησης (άρθρο 14 των γενικών όρων). Η κοινοτική συνεισφορά για τις στοχοθετηµένες δράσεις περιορίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της δράσης. Για τις συντονισµένες και τις συνοδευτικές δράσεις, η κοινοτική συνεισφορά περιορίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 80 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της δράσης. Για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δεν επιτρέπεται η προχρηµατοδότηση. Οι συνεισφορές σε είδος δεν συνιστούν επιλέξιµες δαπάνες. Η επιλογή µιας πρότασης δεν δεσµεύει την Επιτροπή να χορηγήσει το σύνολο του ποσού που ζητεί ο προτείνων. Σε καµία περίπτωση η επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχει ζητηθεί. Στον προϋπολογισµό του έτους 2005, έχουν προβλεφθεί 3,26 εκατοµµύρια ευρώ για επιχορηγήσεις. Τα ενδεικτικά ποσά για τις στοχοθετηµένες, τις συντονισµένες και τις συνοδευτικές δράσεις είναι: Τύπος δράσης Ενδεικτική κοινοτική συνεισφορά (σε εκατοµ. ευρώ) Μέγιστη κοινοτική συνεισφορά (σε %) Στοχοθετηµένη δράση 2,70 50 Συντονισµένη δράση 0,30 80 Συνοδευτική δράση 0,26 80

4 C 183/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. εόντως συµπληρωµένα έντυπα της αίτησης (γραπτή αίτηση, όλα τα έντυπα και έγγραφα των παραρτηµάτων 1, 2 και 3 του οδηγού για τους προτείνοντες, έντυπο οικονοµικών στοιχείων και έντυπο νοµικής υπόστασης). Η γραπτή αίτηση, οι δηλώσεις οικονοµικής δέσµευσης, το έντυπο οικονοµικών στοιχείων και το έντυπο νοµικής υπόστασης πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή του κατά το νόµο υπεύθυνου της αιτούσας οργάνωσης, ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, του προτείνοντος, καθώς και των εταίρων όταν έχει εφαρµογή. 2. Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: αντίγραφο των καταστατικών και η πιο πρόσφατη έκθεση δραστηριοτήτων, συνοδευόµενα ενδεχοµένως από το οργανόγραµµα και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, εφόσον αυτά µνηµονεύονται στα καταστατικά. 3. Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς): α) Υπεύθυνη δήλωση, που φέρει υπογραφή και ηµεροµηνία του κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του προτείνοντος οργανισµού, ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, του προτείνοντος, µε την οποία βεβαιούται ότι ο προτείνων δεν εµπίπτει σε καµία από τις κατωτέρω περιπτώσεις: τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά αυτού έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή την καταβολή φόρων µε βάση τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία εδρεύει ή της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η σύµβαση, έχει αποτελέσει αντικείµενο απόφασης, που έχει ισχύ δεδικασµένου, για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των Κοινοτήτων, µετά την ανάθεση άλλης σύµβασης ή τη χορήγηση συνδροµής χρηµατοδοτούµενης από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, αποδείχθηκε σοβαρά ακατάλληλος στην εκτέλεση, λόγω µη τήρησης των συµβατικών του υποχρεώσεων β) ρόσφατο απόσπασµα από την εγγραφή του προτείνοντος στο επαγγελµατικό µητρώο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο εδρεύει ο προτείνων γ) Πιστοποιητικό, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 90 ηµερών πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, από τον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης της χώρας στην οποία εδρεύει ο προτείνων, µε το οποίο βεβαιούται ότι ο προτείνων έχει καταβάλει τις εισφορές του. Εάν στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδεται παρόµοιο πιστοποιητικό, µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση, ή ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση, του προτείνοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού φορέα στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του δ) Πιστοποιητικό, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 90 ηµερών πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, από τη φορολογική αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει ο προτείνων, µε το οποίο βεβαιούται ότι ο προτείνων έχει καταβάλει τους φόρους και τα τέλη που του αναλογούν. Εάν στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδεται παρόµοιο πιστοποιητικό, µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση, ή ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση, του προτείνοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού φορέα στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 90 ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης ή, ελλείψει αυτού, ανάλογο έγγραφο που να έχει εκδοθεί από τη δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή διαµονής και να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 90 ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της πρότασης, µε το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών δεν αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης ή προληπτικού πτωχευτικού συµβιβασµού. Εάν στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδεται παρόµοιο πιστοποιητικό, µπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση, ή ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση, του προτείνοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αναγνωρισµένου επαγγελµατικού φορέα στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του 4. Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: έντυπο σχετικά µε τη σύγκρουση συµφερόντων, που θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα το οποίο παρατίθεται στον οδηγό για προτείνοντες. 5. Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς) και τους εταίρους τους: ισολογισµοί και ετήσιοι λογαριασµοί για τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασµοί.

5 C 183/25 6. Για τους προτείνοντες (όταν η ζητούµενη επιχορήγηση είναι ίση ή ανώτερη από ευρώ): έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, από εγκεκριµένο ελεγκτή, η οποία να πιστοποιεί τους λογαριασµούς για το τελευταίο οικονοµικό έτος που έχει κλεισθεί και να παρέχει αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας του προτείνοντος. 7. Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: βιογραφικό σηµείωµα του προσωπικού που θα αναλάβει την υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης. 8. Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: παραποµπές σε άλλες δράσεις που έχουν ενδεχοµένως εκτελεστεί στο σχετικό πεδίο. 9. Σε περίπτωση συνεισφορών από άλλους χρηµατοδότες (συµπεριλαµβανοµένων των εταίρων) στην προτεινόµενη δράση, απόδειξη των συναφών συνεισφορών (η οποία πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον σε µια επίσηµη βεβαίωση χρηµατοδότησης από κάθε προβλεπόµενο χρηµατοδότη, στην οποία θα µνηµονεύεται ο τίτλος της δράσης και το ποσό της συνεισφοράς). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. Κριτήρια επιλογής: Τεχνική ικανότητα: Προτείνοντες και εταίροι οφείλουν να αποδείξουν ότι: διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα που σχετίζονται άµεσα µε την προτεινόµενη δράση διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πείρα σχετικά µε το (τα) θεµατικό(-ά) αντικείµενο(-α). Οικονοµική ικανότητα: Προτείνοντες και εταίροι οφείλουν να αποδείξουν ότι: διαθέτουν την απαραίτητη φερεγγυότητα, βάσει του κλεισίµατος των τριών τελευταίων ισολογισµών/ετήσιων λογαριασµών, προκειµένου να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της δράσης και να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότησή της. Συµµόρφωση µε το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού προγράµµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004. Όπως προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου, οι γενετικοί πόροι τους οποίους αφορά η πρόταση πρέπει να απαντώνται στην επικράτεια της Κοινότητας. 2. Κριτήρια ανάθεσης: Οι επιλέξιµες προτάσεις θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Συνάφεια της δράσης µε τους στόχους του κοινοτικού προγράµµατος 2. Τεχνική ποιότητα των προτεινόµενων εργασιών 3. Ποιότητα της διαχείρισης της δράσης 4. Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και δυνητικός αντίκτυπος της δράσης 5. Ποιότητα του συντονισµού µεταξύ του προτείνοντος και των εταίρων 6. Κινητοποίηση πόρων για τη δράση.

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά του έργου με τίτλο: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο Κ Π. Σ. Ε.Π.ΠΕΡ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ)

ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25% ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΡΟ 3.4 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα