ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ"

Transcript

1

2 Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσµατα, ἃ προσῆξάν Σοι τότε Πανάχραντε; Καὶ ἡµεῖς, πανηγυρίζοντες ἐν τῷ ἐνθάδε σεµνῷ Σοι Τεµένει, κατὰ τὸ συναπτόµενον ᾧδε Περίγραµµα, θαµβητικῶς ἀναβοῶµεν Ἀπαίρει τοῦ Βασιλέως τὸ Παλάτιον ὑψοῦται ἡ Κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσµατος πύλαι ἐπάρθητε, ὅπως τοῦ Θεοῦ ἡ Πύλη, ἐν πολλῇ εἰσέλθῃ χαρᾷ, τῷ κόσµῳ ἀπαύστως αἰτουµένη τὸ µέγα ἔλεος καὶ ἡµῖν φωτισµὸν καὶ τὴν ἄνεσιν εἰς ζωὴν αἰώνιον. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 2

3 Γύρω ἀπὸ τὴν κλίνην Σου στεκόμενοι σὲ κύκλῳ οἱ Ἄρχοντες, ὁ Κλῆρος μας κι ὁ εὐσεβὴς Λαός, γιὰ τὴν μεγαλωσύνη Σου θὰ ψάλλουμε τὸν ὕμνο κι ἐμεῖς ἐδῶ, ὦ Ἄχραντε, κι ὁ κάθ ἕνας Πιστός, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ στὴν Θεία τῆς Μεταστάσεως μνήμη Σου Παρθένε. Τί φοβερὰ τὰ ᾄσματα ποὺ τότε ἀπὸ παντοῦ Σοῦ πρόσφεραν Πανάχραντε, Τόπε Ἁγιασμένε; Κι ἐμεῖς πανηγυρίζοντες Τέμενος στὸ σεμνό, αὐτὸ ποὺ πάντα Σὲ τιμᾷ, κατὰ τὸ ἑνωμένο Περίγραμμα Ἐκδηλώσεων, ποὺ βρίσκεται ἐδῶ, γεμᾶτοι θάμβος κράζουμε γιὰ τὸ εὐλογημένο τοῦ Βασιλέως Παλάτιο ἀνέρχεται ψηλά. Ὑψώνεται ἡ Κιβωτός, ποὺ μέσα κλείνει τ Ἅγια Κι ἐσεῖς, οἱ Πύλες τ Οὐρανοῦ, ἀνοίξτε μὲ χαρὰ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁλόχαρη ἡ Πύλη ἡ πανάγια Αὐτὴ ἡ τοῦ Θεοῦ, ποὺ γιὰ τὸν κόσμο ἄπαυστα ζητᾷ τὸ μέγα ἔλεος καὶ στὸν κάθ ἕνα δίνει τὸν φωτισμὸ στὸν σκοτασμὸ καὶ τώρ ἡ Ἄνασσα στὴν κρίσι, ἄνεσι χορηγεῖ σὰν Θεία Κρήνη στὸν ἄληκτο καὶ εὐτυχῆ τὸν κόσμο γιὰ νὰ ζήσῃ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Τὸ "Καράβι" τῆς Ἐνορίας στὸ πέλαγος τῆς ποιμαντικῆς προσπαθείας. Τὸ σύνθημα τῆς νέας πνευματικῆς περιόδου κάνει ἔκκλησι βοηθείας σὲ ὅλους, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ κτιρίου τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ. Σύνθεσις ΕΛΕΝΑΣ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ὑπότιτλος ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΑΡΑ. OΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Σκαρίφημα κατασκευῆς τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε. Ἐπιστολικὸ Δελτάριο πρὸς ἅπαντας. Σύνθεσις ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑ, ὑπότιτλος ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΑΡΑ. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 3 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΑΙΟΒΡΥΤΙΣΣΑ ἤ ΔΟΧΕΙΑΡΙΣΣΑ Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 5 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΡΙΠΟΥ ἤ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 6 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, γνωστὴ Ἱερὰ Εἰκὼν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 7 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΚΚΟΥ ἤ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ Ὁμωνύμου Ἱερᾶς ἐν Κύπρῳ Μονῆς. ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ἀνατολὴ Ἑλένη Κων. Χατζηγεωργιάδου ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Μιχαὴλ Λεων. Λάβδας, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου, Ἐλισάβετ Γεωργ. Ἀποστόλου -Παναγιωτοπούλου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: Ἀρχιμ. Τίμων Εὐστρ. Κορτέσης, Ἱεροδιάκονοι Τέρτιος Κων. Κωνσταντόπουλος, Τυχικὸς Χαρ. Γατόπουλος ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ: Εὐαγγελία Δημ. Μαρούδη Γκραίκου ΕΠΙΛΟΓΗ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ: Οὐρανία Γεωργ. Γιαχουντῆ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς, Μιχαὴλ Λεων. Λάβδας, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου, Κωνσταντῖνος Βασ. Παπαγεωργίου, Ἐλισάβετ Γεωργ. Ἀποστόλου Παναγιωτοπούλου ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: Περσεφόνη Μιχ. Παπαμιχαὴλ, Ἑλένη Γεωργ. Κορακοβούνη, Παναγιώτης Ἰωάν. Καρυστινάκης, Δέσποινα Γεωργ. Παναγιωτοπούλου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Μαρία Ἀλεξ. Νικοθόδη. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Q-PRINT Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3

4 "Ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὴν Θεοτόκο καὶ τὴν σύγχρονη ὑλικὴ οἰκονομικὴ κρίσι." Ἡ ἀνύμνησι τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου ἀποτελεῖ ταυτόχρονο ἐγκωμιασμὸ τῆς ἁγιωτάτης Μητρὸς μας Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ τοῦ Υἱοῦ Της, τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει στὴν Ὀρθόδοξο Θεολογία πλήρης σύνδεσι τῆς Χριστολογίας μὲ τὴν Ἐκκλησιολογία καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐφ ὅσον ἡ Ὀρθόδοξος Σωτηριολογία εἶναι ἀπολύτως συνδεδεμένη μὲ τὴν Χριστολογία, ὁ δεσμὸς τῆς Ἐκκλησιολογίας μὲ τὴν Σωτηριολογία εἶναι ἀπόλυτος. Ἡ Ἀειπάρθενος εἶναι ὁ Ναὸς ὁ ἅγιος καὶ ἀκατάλυτος στὸν ὁποῖο ἐσκήνωσε ὁ Λόγος. «Χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, ἡ χωρήσασα τὸν ἀχώρητον ἐν «μήτρᾳ ἁγίᾳ παρθενικῇ». Ἔτσι ἡ ταύτισι Θεοτόκου καὶ Ἐκκλησίας ὁδηγεῖ στὴν ἐπισήμανσι τῆς θεολογικῆς ἀληθείας, καθ ἥν ἡ Ἐκκλησία εἶναι χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, πλατυτέρα οὐρανῶν. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἁγία Παρθένος, ὡς Θεοτόκος, χωρεῖ «Ὅν τὰ μεγέθη τῶν οὐρανῶν χωρῆσαι οὐ δύνανται». «Ἡ Πλατυτέρα ζωγραφουμένη, κατὰ τὸν Ἐπίσκοπο Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό, εἰς τὸ ἡμιθόλιον τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦτο ἀκριβῶς συμβολίζει, τὴν Ἐκκλησίαν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς». Ἡ Πάναγνος ὡς χώρα τοῦ ἀχωρήτου Υἱοῦ Της βιώνει καὶ φανερώνει συγχρόνως αὐτὸ τὸ θαυματουργικὸ γεγονός. Τὸ ὁποῖο κατανοεῖται μόνο σὲ ἀναφορὰ μὲ Τὸν θαυματουργήσαντα, ποὺ εἶναι ὁ Ἀχώρητος, ἀναλλοίωτος, ἀχώριστος, ἀψηλάφητος, ὁ ἀπαθής, τὸ φῶς τὸ ἀθάνατο. Ὁ Ὤν ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Πατρός, ὁ ἐνυπόστατος Υἱὸς τοῦ Πατρὸς καὶ ἐνεργής, ὁ Θεὸς Λόγος. Αὐτὸς ὁ Θεὸς ἠθέλησε, ηὐδόκησε καὶ λύτρωσε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐλευθέρωσε μὲ μοναδικὸ θαυματουργικὸ τρόπο τὴν φύσι τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀποστατήσασα καὶ δι αὐτὸ ἐκπεσοῦσα. Ἡ σάρκα τῆς Παρθένου Μαρίας ἀπετέλεσε τὸ φύραμα τῆς νέας ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ Ἀχώρητος, κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας μας, «ἑαυτὸν δέδωκε κεχωρῆσθαι δι ἡμᾶς ἐν τῇ τῆς Παρθένου μήτρᾳ, μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός, ἥν προσελάβετο ἐξ Αὐτῆς». Ἡ Παρθένος γέννησε τὸν ἔνσαρκο Λόγον τοῦ Θεοῦ Πατρός. Τὸ μυστήριο τῆς Παρθένου τῆς Ἀειπαρθένου ὑπάρχει ἐντός τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ. Καὶ στὴν Ἐκκλησία τὸ μυστήριό της κατανοεῖται μόνον «ἐν Χριστῷ». Ὅπως τὸ πῦρ φλέγει τὴν Βάτο χωρὶς ὅμως νὰ καίῃ τὸ ξύλο, ἔτσι καὶ Ὁ «ἐν τῷ φωτὶ Οἰκῶν τὸ ἀπρόσιτον» Θεὸς Λόγος καταυλίζεται «τῷ ἐκ Παρθένου ναῷ», χωρὶς νὰ φθείρῃ τὴν ἁγία Παρθένο. Καὶ ὅπως τὸ πῦρ «ἐφείδετο τῆς ἀκάνθης», στὴν περίπτωσι τῆς Βάτου, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ Θεότητα ἐχώρεσε στὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ Σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος περιλάμπει τὴν ἀνθρώπινη φύσι, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κι ἔτσι δίνεται ἡ μοναδικὴ καὶ ἐξαιρετικὴ δυνατότητα «δι 4

5 Αὐτοῦ, καὶ ἐν Αὐτῷ» νὰ ἀναστενάξῃ τὸ ἀνθρώπινο γένος «Ἀββᾶ ὁ Πατήρ». Ἡ θαυματουργικὴ ἀλλὰ ἀδιάψευστα ἀληθὴς Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Θεοτοκίας καὶ Θεομητρότητος τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγνώρισι τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος Χριστοῦ. Ὅ,τι κάνει τὴν Ἐκκλησία Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἡ πραγματικὴ παρουσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐντός της. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Σάρκα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Σάρκα Του εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Παράδοσι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία, εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει Θεία Εὐχαριστία, γιατί δὲν ὑπάρχει σῶμα ἐκτὸς τοῦ σώματος. Ἀλλὰ οὔτε Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκτὸς καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία. Ὁ Χριστὸς ὑπάρχει, ὅπου ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ὑπάρχει, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός. Στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται ἡ ἑνότητα τῶν πάντων, ποὺ κερδίζουν ὅσοι ἔχουν γίνει μέτοχοι τῆς ἁγίας Σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ. Γίνονται σύσσωμοι, τόσο μεταξύ τους, ὅσο καὶ μὲ τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς ἄλλωστε εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς ἑνότητος, καθὼς ὑπάρχει ταυτοχρόνως Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος. Μὲ τρόπο ἐκπληκτικὸ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζεται στὴν Τελετουργικὴ πρᾶξι τῶν Μερίδων, στὸ ἱερὸ Δισκάριο τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅπου ὁ Λειτουργός, ἀφοῦ πρῶτα ἀποσπάσει τὴν Μερίδα εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν τοποθετήσει ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἀμνοῦ, ἐν συνεχείᾳ ἀποσπᾷ τὶς Μερίδες τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῶν ἀσωμάτων Ἀγγέλων, τῶν δικαίων Προφητῶν, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων καὶ Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἐγκρατευτῶν, τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων. Ὁ Δίσκος τῆς ἁγίας Προθέσεως ἔτσι γίνεται ὁ χῶρος, ὅπου ἀποκαθίσταται ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Δεήσεως. Ὁ Χριστὸς στὸ μέσον περιβαλλόμενος ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο πρώτη μετέχει ἡ Ἀειπάρθενος Θεοτόκος. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τελεία ἀναπαράστασι, ποὺ καλύπτει τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ, φθάνοντας ἕως τοὺς ἀπόντες καὶ τοὺς νεκροὺς, καὶ συγκεφαλαιώνει τὸ σύμπαν τοῦ Θεοῦ σὲ ἕνα ζωντανὸ σύνολο. Ἡ φανέρωσι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς νέας ὑπάρξεως καὶ ὄχι μόνο ὡς νέας ζωῆς, θεωρεῖται παράλληλη μὲ τὴν ὕπαρξι τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἶναι μοναδικὴ ὑπακοὴ καὶ κατάφασι στὸν Δημιουργὸ καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ὁ ἁγιασμὸς τῆς Θεοτόκου πραγματώνεται ἀπὸ τὸν Υἱό Της, τὸν Χριστό, ποὺ δὲν ἀγιάζει μόνο τὴν Σάρκα, ποὺ προσέλαβε, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰδία τὴν Πάναγνο Παρθένο. Ὁ χῶρος, καὶ κάθε τόπος, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστὸς, εἶναι ἅγιος. Ἡ ἁγιότης εἶναι τὸ συνδετικὸ στοιχεῖο Θεοτόκου καὶ Ἐκκλησίας. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ὑπόστασί της εἶναι φανέρωσι τῆς ἁγιότητος, ἁγιοφάνεια, ἡ Παρθένος Μαρία προσωποποιεῖ αὐτὴν τὴν ἁγιότητα, ἁγνὴ κατὰ πάντα, εἶναι Παναγία καὶ γι αὐτὸ εἰκονίζει τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, ἀκόμη καὶ ἡ ἄνυδρος ἔρημος, ἡ ἀκανθοτόκος, ὀνομάζεται ἁγία, ἀφοῦ τὴν οἴκησε ἡ Πάναγνος. Ἡ 5

6 εἴσοδος στὴν ἁγία γῆ, τὴν Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον διὰ τῆς πίστεως στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστι, στὸ ἴδιο μυστήριο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ καὶ στὴν τιμὴ τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπίσης χαρακτηρίζεται σὰν Ἐκκλησία. Ἡ πίστις ἄρα στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι εἰσοδικὴ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Θεοτόκου. Ὁ Χριστὸς κάνει τὴν Παρθένο Μαρία Παναγία Θεοτόκο. Ἡ Ἐκκλησία δὲ ὑποστασιοποιεῖται στὸν Χριστὸ καὶ ἔτσι ἁγιάζεται. Ἡ Παναγία ὑπουργεῖ τὸ γεγονὸς τῆς Σαρκώσεως καὶ μεσιτείας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ Κυρίου, ὡς δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀποδίδεται γι αὐτὸ στὴν Θεοτόκο. Πρόκειται γιὰ σαφῆ ἀναφορὰ στὴν ἀναγνώρισι τῆς ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἡ ἁγιότητα τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, ποὺ ἀποκαλύπτει μὲ τὴν σειρά του τὴν ἁγιότητα τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πνεύματος. 6 Ὁ μόνος ἁγιάζων στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός, ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ ὑπουργὸς τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, μὲ τὴν ὁποία πραγματοποιεῖται ὁ ἁγιασμὸς ἐξ ἅπαντος, ὄχι ἡ ἁγιάζουσα, ἀλλὰ ἡ ἁγιαζομένη ἀπὸ τὴν δύναμι καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο Τὴν ἐπεσκίασε. Ἔτσι κατέστη ἱκανὴ νὰ γίνῃ Μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἁγία Πόλι, κατὰ τὸν μεγαλοφωνότατο Προφήτη Ἠσαΐα, ἁγιάσθηκε, ὄχι βέβαια ἐξ αἰτίας τῆς κατὰ Νόμο λατρείας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔγινε σύμμορφη μὲ τὸν Χριστὸ καὶ κοινωνὸς τῆς Θείας φύσεώς Του, κατὰ μέθεξιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τὸ Ὁποῖο καὶ σφραγισθήκαμε «εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως, πάντα ῥίπον ἀπονιψάμενοι, καὶ ἁπάσης κηλῖδος ἀπηλλαγμένοι». Ἡ «κοινωνία» τῆς Παρθένου μὲ τὸν Υἱὸ Της ἀποτελεῖ τὸν ὀντολογικὸ προσανατολισμό Της στὸν Λυτρωτὴ καὶ τὴν προσφερομένη σωτηρία. Ἡ Μαρία εἶναι τὸ πρῶτο ἀνθρώπινο ὄν, παράλληλα μὲ τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Λόγου, ποὺ σχετίζεται μαζή Του εὐχαριστιακὰ καὶ λυτρωτικά. Πρὶν ἀκόμη ὁ Χριστὸς παραθέσει τὸ Δεῖπνο Του, ἐντὸς τῆς Παναγίας ἱερουργήθηκε «τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Αὐτὴ εἶναι μία σχέσι μετοχῆς. Ἔτσι πραγματώνεται ἡ ἀλλαγή, ποὺ κατανοεῖται ὡς ὀντολογικὴ ἀνακαίνισι κι ὄχι ἁπλῶς ὡς ἠθικὴ μεταλλαγή. Ἡ ζωή, στὴν προκειμένη περίπτωσι, ἐκφράζεται στὸ δόγμα καὶ τὸ δόγμα φανερώνει τὴν ζωή. Ἡ πορεία γίνεται κοινοτική, ἐκκλησιαστική, ἐφ ὅσον ἡ διακονία τῆς Παρθένου γίνεται διακονία τῆς Ἐκκλησίας, διακονία τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἑνώνεται μὲ τὴν ὅλη ἀνθρωπότητα στὴν Παναγία καὶ ἡ Παναγία ζεῖ, μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησία, ζῇ ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό. Ὁ Υἱός, λοιπόν, γίνεται μεθεκτὸς ἀπὸ τὰ δημιουργήματα, ὡς ζωή, κατὰ συνέπεια εἶναι ἕτερος, δηλαδὴ διαφορετικός, ἀπὸ ὅσα μετέχουν εἰς Αὐτόν, ποὺ ἔχουν τὴν

7 ἀνάγκη τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔτσι, ὡς μετέχουσα στὴν ζωή, δὲν εἶναι ἡ Ἰδία ζωή, ἀλλὰ ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀδελφὴ ὡς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπων καὶ συνάμα μητέρα του, ὡς Θεοτόκος. Κτιστὴ ἀδελφὴ καὶ μητέρα τῶν κτιστῶν, ἡ ἐλπίδα τῆς Ὁποίας ἀναφέρεται στὸν Ζωοδότη Θεό. Ἡ Μαρία εἶναι Παναγία, Ἁγία Παρθένος, Θεοτόκος, γιατί ὁ Υἱὸς Τῆς εἶναι γι Αὐτὴν ὁ ἁγιάζων, ὁ παναγιάζων, ὁ τηρῶν τὴν Παρθενίαν, ὁ Σωτὴρ Θεός. Καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου εἶναι τεῖχος πυρός, ποὺ τὴν προστατεύει, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνυπάρχουσα δόξα της. Εἶναι ὁ ἁγιάζων καὶ Σωτήρας της, ὁ «οἰκῶν καὶ ἐμπεριπατῶν ἐν αὐτῇ», ὁ δωρούμενος «πᾶσαν αὐτῇ πνευματικὴν χάριν». Ἡ ἀπόδοσι στὴν Ἀειπάρθενο τοῦ τίτλου τῆς Θεομήτορος καὶ ἐξάπαντος τοῦ τίτλου Θεοτόκος, ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν θεώρησι τοῦ Υἱοῦ Της, ὡς «πρωτοτόκου ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς», δηλαδὴ κατὰ συγκατάβασι, διὰ τῆς καταβάσεώς Του, ὡς ἀδελφοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁδηγεῖ στὴν θεώρησι τῆς Θεοτόκου, ὡς μητρὸς τῆς ἀνθρωπότητος, μητρὸς τῶν ζώντων. Ἡ Ἀειπάρθενος εἶναι τὸ σεπτὸ κειμήλιο τῆς οἰκουμένης καὶ ὁ στέφανος τῆς παρθενίας, εἶναι τὸ σκῆπτρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἡ νέα Εὔα, ὁ ὄντως Θεοῦ ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τῆς νέας οἰκουμένης, τῆς κατὰ Θεόν. Ὁ Θεὸς Δημιουργὸς ἐπλούτισε ἁπλόχερα τὴν Πλάσι Του μὲ ἀγαθὰ τέτοια καὶ τόσα, ποὺ μποροῦν νὰ προσφέρουν στοὺς ἀνθρώπους ὑπερεπάρκεια ἀγαθῶν, γιὰ νὰ ζοῦν χωρὶς ἆγχος. Πρότυπο αὐτοῦ τοῦ ὄμορφου κόσμου, ἀρχέτυπο, ποὺ δείχνει τὸν πρὸ τῆς Πτώσεως ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος καὶ ἡ ἐξ ἀνθρώπων Παναγία Μητέρα Του, Πρόσωπο ἀπολύτου ὑπακοῆς στὸν Θεὸ καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Θελήματός Του. Κατανοεῖται ἔτσι ἡ ἀναγέννησι καὶ ἐπαναφορὰ τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου στὴν προτέρα ἁρμονία του, ὥστε νὰ ζῇ χωρὶς προβλήματα. Ἀρκεῖ νὰ γίνεται ὀρθὴ κατανομὴ τοῦ πλούτου τῆς γῆς σὲ ὅλους. Πρᾶγμα, δυστυχῶς, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται. Ἡ παραβατικότητα τοῦ ἀνθρώπου κυρίως ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἁρπαγή, τὴν ἄσκοπη κατοχή, τὴν πλεονεκτικὴ κατακράτησι καὶ ἐγωϊστικὴ δέσμευσι τῶν ἀγαθῶν, πέραν τῆς ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΩΡΑ 7 Μ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 7. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 8. ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΙΑ, 9. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, 10. Ο ΟΡΚΟΣ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 1. ΓΕΝΙΚΑ, 2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 3. Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ, 4. Η ΒΙΩΣΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ. 7

8 καλύψεως τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν ἑκάστου, ποὺ γεννᾷ καὶ ἀναπαράγει τὴν κοινωνικὴ ἀδικία. Κι αὐτή, μὲ τὴν σειρά της, γεννᾷ τὰ φρικτὰ προβλήματα, ποὺ μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐξ ἀρχῆς τῆς μεταπτωτικῆς της πορείας τὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως καὶ σήμερα, βασανίζουν ἡ πτωχεία, οἱ λιμοί, οἱ ἀνέχειες, οἱ ἀσθένειες, οἱ καταστροφές. Κι ὅμως, ἐὰν ἐμιμούμεθα τὴν Παρθένο Μαρία κι ἔτσι ἐξέλιπε ἡ ἀπληστία καὶ ἐπικρατοῦσε ἡ αὐτάρκεια, ἡ συναδέλφωσι καὶ ἡ προσαρμογὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτομάτως ἡ γῆ θὰ μεταβαλλόταν σὲ ἐπίγειο παράδεισο. Ὁ Θεὸς Λόγος ἐνανθρώπησε, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου. Ἀπεκατέστησε τὴν ἰσορροπία τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας καὶ ἐπανέφερε τὴν διασαλευμένη κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Δίδαξε τὴν ἀδελφωσύνη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ κανεὶς ποτὲ ἄλλοτε δὲν τόλμησε. Καὶ μὲ τὴν ἁγία βιοτή Του ἔσπειρε τὴν ἀγάπη, ὡς νέο τρόπο ζωῆς τῶν ἐπιγείων ἀνθρώπων, ἀγάπη πέραν κάθε ἐννοίας καθήκοντος ἢ ὑποχρεώσεως. Ὁ Κύριος καθιέρωσε τὴν Ἐκκλησία Του, ὡς νέα ἀγαπητικὴ κοινωνία, ἐντὸς τῆς ὁποίας σῴζονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, χωρὶς νὰ ἔχουν ἀνάγκη ἄλλης ἀναζητήσεως. Ἡ κρίσι λοιπόν, τὴν ὁποία βιώνουμε, ὀφείλεται στὴν κακὴ χρῆσι τῆς δυνατότητος ἐλευθέρας ἐπιλογῆς μας, στὸ ὅτι δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν σωτήρια κλῆσι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά, ἂν καὶ ἔχουν περάσῃ 21 αἰῶνες ἀπὸ τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, παραμένοντες πεισμόνως ὑποτεταγμένοι στὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας, κάνοντας τὰ ἔργα τῆς ἀνομίας καὶ παραβάσεως τῶν σωτηρίων Θείων Ἐντολῶν. Καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία, ἡ κρίσι, ποὺ διερχόμαστε, εἶναι μία μορφὴ τῶν τραγικῶν ἔργων τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν κακοδαιμονία τῆς ἐποχῆς μας. Βάσι ὅλου τοῦ προβλήματος καὶ τῆς σημερινῆς κρίσεως εἶναι τὸ φαινόμενο τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἐπιδίωξι διατηρήσεώς του, μὲ τὴν διαρκῆ προσπάθεια συσσωρεύσεως ἀγαθῶν καὶ κατοχῆς ἰδιοκτησίας, ἐκφραζόμενες, ὡς μία ῥοπὴ πρὸς τὴν ἀδικία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζῇ σὲ συνθῆκες ὑλικῆς ὑπερεπαρκείας. Ἡ ψυχὴ ἐπίσης παρουσιάζει τὴν ἀνάλογη ῥοπὴ πτωτικότητος, ὅταν ἀγωνίζεται σὲ δυσχερεῖς συνθῆκες ἀνεχείας καὶ βιοτικὲς περιστάσεις πιέσεως. Καθὼς ἡ προσπάθεια ἀμέτρου πλουτισμοῦ δομεῖται ἐπὶ τοῦ ἐγωϊστικοῦ πάθους καὶ τῆς κυριαρχικῆς τάσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ διεκδικῇ εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων, πλουτίζοντας μὲ ὁποιαδήποτε μέσα, καθαγιαζόμενα στὸ βωμὸ τοῦ σκοποῦ, κατὰ παράβασι τοῦ Θείου Θελήματος, ἐκφραζομένου διὰ τῶν αἰωνίας ἀξίας καὶ ἰσχῦος σωτηριωδῶν Θείων Ἐντολῶν. Μοναδικὴ λύσι στὸ ἀδιέξοδό τῆς ἐγωπαθοῦς ἀναζητήσεως πλούτου καὶ κτήσεως ἀλόγου ὑλικῶν ἀγαθῶν ἡ θέασι στὸ πρόσωπο παντὸς ἀνθρώπου καθρεπτιζομένου τοῦ συνανθρώπου. Ὁπότε οἱ ἄνθρωποι, συμπολίτες τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, ὁμοδούλως συγγυμνάζονται καὶ συνδιάγουν χρονιώτερα στὸν κοινὸ στίβο τοῦ Ἀγωνοθέτου Θεοῦ. Μιμούμεθα ἔτσι, οἱ θνητοὶ τὴν Κυρία Θεοτόκο, ὑποτασσόμενοι ἀδιακρίτως στὸ Θεῖο Θέλημα, καθώς, πέραν τῆς διαφαινομένης ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς καὶ μεσσιανικῆς ἐλπίδος, διαφαίνεται ἡ πρᾶξι. Ἡ ὁποία νοηματοδοτεῖται ἐσχατολογικὰ καὶ διακρίνει τὸ πλήρωμά της στὴν κατάργησι τῆς κατάρας τοῦ Νόμου τῶν ἀνισοτήτων, ποὺ ὡστόσο αὐτὴ καθ ἑαυτὴν ἐπιδιώκει νὰ ἀνακαινίσῃ λυτρωτικὰ στὸ παρόν. Πρώτη θέσι λοιπὸν στὴν προσπάθεια ἢ τὸ κήρυγμά μας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, στὸν ὁποῖο ἀφιέρωσε τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ὑπακοή Της ἡ Θεοτόκος, καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἐνανθρώπησε ὁ Σωτὴρ Κύριος._ 8

9 Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα μας: ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΜΕ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Ή ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ή ΚΟΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ, ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ, ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ, ΑΜΦΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΤΟΚΟ ΕΚ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ. ι ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΑΤΕ ΤΑ ΣΑΝ ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ἐπισκεφθεῖτε µας, στὸν µικρὸ χῶρο ἠχογραφήσεων τῆς Ἐνορίας µας (studio), στὴν Αἴθουσα ποὺ εἶναι ἀφιερωµένη στὴν Παναγία τὴν Κουκουζέλισσα καὶ ἐπωφελειθῆτε ἀπὸ τὴν ἀποθησαυρισµένη πείρα τῶν Ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας στὴν Ψηφιακή Δανειστικὴ Δισκοθήκη καὶ Βιβλιοθήκη. Σᾶς περιµένουµε κάθε µέρα Ὑπεύθυνοι: Ἱεροδιάκονος π. Τέρτιος, Μαρία Ἀλεξ. Νικοθόδη Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας στὰ τηλέφωνα τοῦ Ἱ. Ναοῦ:

10 10 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Τιτάνιος ἀγώνας ἐπὶ πολλὰ χρόνια εἶχε σὰν ἀποτέλεσµα τὴν ἀνάπλασι, ἀνακαίνισι καὶ ἐπέκτασι τοῦ κάποτε µικροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπανανεγέρθη ὁ Τροῦλλος του. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπεξετάθη τὸ Ἱερό του Βῆµα. Ἀνοικοδοµήθηκε ἡ Ἁγία Τράπεζα. Προσετέθησαν δύο (2) Κλίτη, σὲ ὅλο τὸ µῆκος τοῦ Κτιρίου τοῦ Ναοῦ. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπανοικοδοµήθηκε ἡ Πρόσοψι, δυτικὴ πλευρά. Ἀνηγέρθη Πρόναος καὶ Πρόπυλο Οἰκοδοµήθηκε Τροῦλλος Προνάου. Ἐπενδύθηκε ὁλόκληρη ἡ ὀροφὴ µὲ σιδηρὸ πλέγµα καὶ σκυρόδεµα καὶ ἡ πρόσοψι τοῦ Κτιρίου. Ἀνηγέρθη νέο Κωδωνοστάσιο. Οἰκοδοµήθηκε Πύργος ἀνελκυστῆρος µὲ Κλιµακοστάσιο. Ἀνηγέρθη πολυόροφο Παστοφόριο στὴν βόρεια πλευρά, µὲ ἰµατιοθῆκες καὶ ἀποθηκευτικοὺς χώρους. Δηµιουργήθηκαν δύο κυλίστρες - ῥάµπες, στὴν δυτικὴ καὶ βόρεια πλευρά. Οἰκοδοµήθηκαν ἀνώγειες Αἴθουσες Νεανικῶν δραστηριοτήτων καὶ πολλαπλῶν χρήσεων. Ἀνηγέρθη µεγάλη ὑποκλιµάκια Αἴθουσα στὴν δυτικὴ πλευρά. Οἰκοδοµήθηκε ὑποστηρικτικὰ τῶν θεµελίων τοῦ Κτιρίου, τοῦ Ἀνωγείου Ἱεροῦ Ναοῦ, µεγάλη ἰσόγεια Αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων µὲ δεκάδες βοηθητικοὺς χώρους. Οἰκοδοµήθηκε ἐξωτερικό, ἀνοικτὸ Παρεκκλήσιο εἰκοσιτετραώρου λειτουργίας καὶ ἐπεξετάθη τὸ Γραφεῖο Ἐφηµερίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Δηµιουργήθησαν Εἴσοδοι στὸν βορρᾶ καὶ τὸν νότο µὲ πλήρεις Κλίµακες καὶ κιγκλιδώµατα.

11 Τὸ ἔργο δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῇ. Ἀποµένουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόµη. Ὅµως τώρα ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους: ΠΑΡΑΚΛΗΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ: Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ: 1. ΜΟΝΩΣΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙ, 2. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ, 3. ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΑ, 4. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΗΣ, 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 7. ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ: 1. ALPHA BANK: Η 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ. Ε.: ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣῌ ΤΟ ΕΡΓΟ. 11

12 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΑΣ Σταυρόλεξο Ὁρισµοί 1. Ὀνοµάζονται ἔτσι ὅλες οἱ ἀφιερωµένες στὴν Παναγία ἑορτές. 2. Ὄχι µόνο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ Παναγία. 3. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἑορτάζουµε στὶς 15 Αὐγούστου. 4. Ἡ Θεοµήτωρ εἶχε σὲ ὅλη της τὴν ζωὴ, ἀπόλυτη, στὸν Θεό. 5. Ἡ Παναγία τὴν διατήρησε γιὰ πάντα στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα της. 6. Συνέβη τρεῖς µέρες µετὰ τὸ θάνατο τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. 7. Τὸ... της ταυτιζόταν µὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. 8. Ἀποκαλοῦµε καὶ ἔτσι τὴν Παναγία Τὸ ἑβραϊκὸ ὄνοµα τῆς Παναγίας. 10. Ἕνα ἀκόµα σηµαντικὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς της ποὺ τὸ γιορτάζουµε τὸν Νοέµβριο. 11. Ὁ Δεκαπενταύγουστος ὀνοµάζεται καὶ... τοῦ καλοκαιριοῦ. 12. Ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὴν 14η Αὐγούστου ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία µας πρὸς τιµὴν τῆς Ἀειπαρθένου. 13. Ἡ µικρὴ καὶ ἡ µεγάλη ψάλλεται ἐναλλὰξ κάθε ἀπόγευµα κατὰ τὸ πρῶτο δεκαπενθήµερο τοῦ Αὐγούστου. 14. Ὁ τόπος ποὺ βρισκόταν τὸ µνῆµα τῆς Παναγίας.

13 Ζωγράφησέ το... Ἀκροστοιχίδα Π _ Ἦταν ἡ Παναγία σὲ ὅλη της τὴν ζωή. Α _ Ν _ Α Γ Ι _ Ἕνα ἐπίθετο ποὺ κοσµεῖ τὴν Θεοτόκο. Ἐκεῖ ἔζησε ἡ Παναγία ἀπὸ τριῶν ἕως δώδεκα ἐτῶν. (Ὀνοµαστικὴ) Ὁ Γαβριὴλ τῆς ἔφερε τὴν χαρµόσυνη... ὅτι θὰ γεννήσῃ τὸν Σωτῆρα. Γεγονὸς τῆς Κανᾶ ὅπου ἡ Θεοτόκος συνόδευσε τὸν Χριστό. Ἦταν οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Α Αὐτὸν τὸν µῆνα ἑορτάζουµε καὶ τὴν Μετάστασι τῆς Παναγίας. 13

14 14

15 Σῶτερ καὶ Δέσποτα, ψυχοσῶστα Χριστέ, τὴν νεανικὴν κίνησιν τῆς Ἐνορίας μας ἐνίσχυσε, φώτισε τὶς ψυχὲς τῶν νεαρῶν βλαστῶν καὶ τῶν παίδων πρὸς τὴν κατεύθυνσι τῆς Ἀληθείας Σου καὶ πάντας τοὺς μοχθοῦντας πρὸς ἀρτίωσιν τῶν νέων Χριστιανῶν κάθαρον καὶ εὐθυδρόμησον εἰς τὸ ποιεῖν τὸ εὐάρεστόν Σοι. Πρεσβείαις τῆς Προστάτιδός μας καὶ Πανάγνου Σου Μητρός, ἰδοὺ γὰρ ἡ Πανάμωμος Νύμφη καὶ Μήτηρ τῆς Εὐδοκίας τοῦ Πατρὸς ἱκετεύει Σε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῆς ἁλκίμου νεότητος, ἡ γὰρ Θεῷ προορισθεῖσα εἰς κατοίκησιν Ἑαυτοῦ, τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως Θείας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως, σήμερον τὴν ἄχραντον ψυχὴν, τῷ Ποιητῇ καὶ Θεῷ παρατίθεται, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν ἀπ οὐρανοῦ ἀδιαλείπτως ἱκετεύουσα. Ταύτην, τὴν Σκέπην ἡμῶν καὶ Ἀντίληψιν, ὑποδέχονται τῶν Ἀσωμάτων αἱ Δυνάμεις θεοπρεπῶς, πρὸς τὴν Ζωὴν μετατιθεμένην, τὴν ὄντως Μητέρα τῆς Ζωῆς, καὶ ἡμεῖς ὁλοκαρδίως προσευχόμεθα ὅπως περισκέπουν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, τὴν εὐτελῆ μας νεανικὴν προσπάθειαν, εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν τῆς Παναχράντου πρεσβείαν, Ἥν, ὡς λαμπάδα τοῦ ἀπροσίτου Φωτός, παρακαλοῦμεν νὰ φωτίζῃ τοὺς Παῖδας, τὰς Νεάνιδας, τοὺς Νέους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ πάντας ἡμᾶς, τοὺς ἀναξίως ἐνταῦθα ὑπηρετοῦντας, πρὸς ἀποτελεσματικὴν πνευματικὴν προσπάθειαν εἰς τὸ Θεῖον γεώργιον, σωτηρίαν Πιστῶν καὶ ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Πρβλ. Μέγ. Ἑσπερ. ΙΕ Αὐγούστ. Λιτὴ Στιχ. Ἰδιὸμ. 3ον ἰδιόμελον, ι ἤχου β - Ἰωάννου). 15

16 ΠPOΓPAMMA ENOPIAKOY ΠNEYMATIKOY KENTPOY NEOTHTOΣ ENOPIAΣ ΠANAΓIAΣ ΠPAΣINOY ΛOΦOY Eναρξι Eγγραφων Περιοδου : Ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2011, στό Ὑπέργειο τοῦ Ναοῦ. Πληροφορίες στό τηλέφωνο: Aνακοινωσι Λειτουργιασ Eνοριακων Oμαδων Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας. 1. Ἡ Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ , καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική οἰκία. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως. 2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν. 3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN - Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής Ἱεροδιάκονος π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθός ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα. 4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς, χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθός Ἱεροδιάκονος π. ΤΕΡΤΙΟΣ. 5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣAΣ. Kατηχητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Βοηθοὶ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ. 6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- - ΕΛΙΚΩΝΙΣ ΜΑΡΟΥΔΗ, Bοηθοί XPIΣTINA XANTΖAPA, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣAΣ. Kατηχητής π. ΤΙΜΩΝ, Bοηθὸς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθοί ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής MIXAHΛ ΛABΔAΣ, Bοηθοί KΩNΣTANTINOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ. 10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθοί ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΩΡΗ. 11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ-ΔEYTEPAΣ-TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, Bοηθοί ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. 12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKA- TAPTIKO Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 13. Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στά Παιδικά μας Xορευτικά. 16

17 ANAKOINΩΣI ΛEITOYPΓIAΣ ENOPIAKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες. 1. Παιδικό Xορευτικό, γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣABBATO στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκουν ΠEPΣE- ΦONH ΠAΠAMIXAHΛ καί ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. 2. Nεανικό Xορευτικό, γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, κάθε ΠAPAΣKEYH , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ γενικά ὑπεύθυνη τῶν Xορευτικῶν, AIKATEPINH - ΕΛΙΚΩΝΙΣ MAPOYΔH. 3. Xορευτικό Ἐνηλίκων, γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε TPITH , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ἡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- - ΕΛΙΚΩΝΙΣ ΜΑΡΟΥΔΗ, βοηθεῖ ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ. 4. Xορῳδία Παιδική Mικτή, γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ. 5. Xορῳδία Nεανική Mικτή, γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 6. Ὀρχήστρα Mικτή, γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε TETAPTH , στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βοηθοῦν ἡ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. 7. Bυζαντινή Mουσική, γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κάθε ΤΡΙΤΗ στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Bοηθός ἡ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 8. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠEMΠTH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- -ΓIANNAKOΠOYΛOY. 9. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - -ΓIANNAKOΠOYΛOY. 10. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, TEΛEIOΦOITΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠAPAΣKEYH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY- - ΓIANNAKOΠOYΛOY. Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς. 11. Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ. Διδάσκουν οἱ Φιλόλογοι Kαθηγητὲς AIKATEPINH ΦOYNTA- - MHTPOΠOYΛOY, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΩΠΟΥΛΟΥ. 12. Θεομητορικόν ᾨδεῖον, τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται ὅλα τά κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως: AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ. Tά θεωρητικά μαθήματα: ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA, ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY, BYΖANTINH MOYΣIKH, ΠAPAΔOΣIAKO TPAΓOYΔI. Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς Ἀγωγῆς γιά παιδιά 4-6 ἐτῶν & Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dicte e γιά εἰσαγωγή στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, 17

18 ΣΙΜΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ, καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ. Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2011 στό Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο μόνον π.μ. καί 5-9 μ.μ. 13. Σχολή Παρασκευῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στό Προπαρα- Προσφόρου, σκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ. Διδάσκουν ἐναλλάξ οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. 14. Θεατρική Ὁμάδα, Πρόβες κάθε Τρίτη , στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνοι οἱ ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ & ΓEΩPΓIOΣ - -PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ. 15. Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO καί ἀντιστοίχως, σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ. 16. Kοπτική - Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνοι ANNA ΖAXAPOΠOYΛOY - KAMΠIΖIΩNH, EΛENH ΛYPITΖH - -KPINH. Τμῆμα Ἱερατικῶν κάθε Πέμπτη πρωΐ & ἀπόγευμα. Ὑπεύθυνοι ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΛΙΑΝΟΥ - -ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, πού θά διδάσκουν κατασκευή ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων. Ἑσπερινό Kήρυγμα Ὅμιλος Γυναικῶν Φιλόπτωχη μέριμνα Ἱερά Παράκλησις Λοιπη Eνοριακη Kινησι Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9-10 μ.μ. Συμβούλιο Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Tαμείου, στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί Mεγάλη ἐναλλάξ. Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο οἱ ὧρες γίνονται: Ἱερά Παράκλησις μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται: Ἱερά Παράκλησις μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις. Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, πού διαθέτουμε στίς ἑόρτιες αὐτές ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατά ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων. Ἀπό τοῦ ἔτους 1976, διά τήν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί 1985, ἤτοι ἀπό τῆς καθιερώσεως καί τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπό ὕμνους, ψαλλομένους κατά τίς ἀντίστοιχες ἑορτές, ὥστε νά κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακή Πρόσκλησι καί νά προβάλλεται καί, κατ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὑμνολογικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη, ἀπό τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατά Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατά τήν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τήν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Προσκλήσεως, πρός διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καί λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν. 18

19 ΠANHΓYPIΣ Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τὴν ΔΕΥΤΕΡΑΝ 15ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἑορτήν τῆς ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερός 'Ενοριακός Ναός ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ EN Tῼ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΙ ΑΝΩΓΕΙῼ ΑΥΤΟΥ Δὲν κατέχω τὴν Χάρι τῆς εὐεργεσίας τῶν ἐν ἀνάγκαις, λέει ὁ Τάφος τῆς Παρθένου, ἀπὸ τὴν φύσι μου. Ἀφοῦ ὁ κάθε τάφος εἶναι ξέχειλος ἀπὸ δυσωδία καὶ προξενεῖ θλίψι ὄντας ἀντίπαλος τῆς χαρᾶς. Ὅμως ἐγὼ δέχθηκα ἀτίμητο μύρο κι ἔχω ἀπὸ εὐωδία πλημμυρίσει καὶ τόσο τὸ μύρο εὐωδιάζει, εἶναι τόσο ἰσχυρό, ἀπ τὸν Ἐνταφιασμὸ τῆς Παντανάσσης, ὥστε καὶ λίγο νὰ ἐγγισθῇ ἀναφαίρετη τὴν εὐωδία δωρίζει. Γιατί δὲν παίρνει πίσω τὶς δωρεές Του ὁ Θεός. Φιλοξένησα τὴν πηγὴ τῆς εὐφροσύνης καὶ μοῦ χάρισε τὴν πλούσια κι ἀτέρμονη ἀνάβλυσί της. Βλέπετε ἀγαπητοὶ Πατέρες κι Ἀδελφοὶ τί λόγους μᾶς ἀπευθύνει τὸ τρισένδοξο Θεομητορικὸ Μνῆμα; (Μετάφρασις: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης) Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ΠPOΓPAMMA EKΔHΛΩΣEΩN Eἰς τάς Πανηγυρικάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, τελουμένας μέ τήν Ἄδειαν καί ὑπό τήν Πατρικήν Eὐλογίαν Aὐτοῦ, ἐκλήθη ὅπως προστῇ ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Nέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Kύριος Kύριος KΩNΣTANTINOΣ Α'. KYPIAKH 14η AYΓΟΥΣTOY ΠPΩΪA, ὥρα 7η, θά ψαλῇ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος, ἅμα τῷ πέρατι δέ τελεσθήσεται Πάνδημον Mνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Kτιτόρων καί Eὐεργετῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Nαοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ14η AYΓΟΥΣTOY EΣΠEPA, Προεόρτια Kοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὥρα 19.30, θά ψαλῇ Mέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος. ΚΥΡΙΑΚΗ 14η AYΓΟΥΣTOY NYKTA, ὥρα 23η, θά ἐπακολουθήσῃ κατανυκτική Ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία, κατά τήν μοναστικήν τάξιν, καθ ἥν θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πρό τοῦ Ἱεροῦ Kουβουκλίου, ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Xορῳδίας Γυναικῶν. Θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία μετ' Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος, ψάλλοντος Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ἱεροψαλτῶν. Λῆξις τῆς Ἀγρυπνίας περί τήν 5ην πρωϊνήν ὥραν. ΔΕΥΤΕΡΑ 15η AYΓΟΥΣTOY ΠΡΩΪΑ, ὥρα 7η, θά ψαλῇ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἡ Πανηγυρική Ἑόρτιος 'Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ Aρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 15η AYΓΟΥΣTOY EΣΠEPA, ὥρα 19η, θά τελεσθῇ Ἑσπερινός καί Περιφορά τῆς σεπτῆς Eἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου, πέριξ τοῦ Nαοῦ καί διά τῶν ὁδῶν: ἐξ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀριστερά Εὐτυχίας, ἀριστερά Mατρόζου, ἀριστερά Bίτσι (Κοιμήσεως Θεοτόκου), ἀριστερά Κολοκοτρώνη, ἀριστερά Eὐτυχίας εἰς Ἱερόν Ναόν. Μετά τήν Περιφοράν θά ψαλῇ ὁ Παρακλητικός Κανών τῆς Kοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Eν Ἡρακλείῳ Aττικῆς τῇ 1ῃ Aὐγούστου 2011 TO EKKΛHΣIAΣTIKON ΣYMBOYΛION. ΣYΓKOINΩNIAI: 1) Λεωφορεῖον ἀπό Aθήνας A8 "N. IΩNIA - AMAPOYΣION" εἰς Στᾶσιν "Ζέφυρος" ἀπό ἐκεῖ τό 641 "AYΓHΣ - AΓ. NEKTAPIOΣ" εἰς Στᾶσιν AΓ. ΛAYPAΣ. 2) Ἠλεκτρικός Σιδηρόδρομος - Στάσις HPAKΛEIOY, ἀπό ἐκεῖ τό 640 εἰς Στᾶσιν 2η ΛΕΚΑ ἤ εἰς Στᾶσιν ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ. 3) Τάς καθημερινάς, τό Λεωφορεῖον τῆς Γραμμῆς 2 τῆς Δημοτικῆς Συγκοινωνίας Ἡρακλείου, ἀπό τήν Στᾶσιν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοῦ Ἡλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου, εἰς Στᾶσιν 3Α, ἀκριβῶς εἰς Ἱερόν Ναόν. 19

20

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται».

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». 18 H EOPTH NEOTHTO 2012 IEPA MHTPO O I NEA IøNIA & ºI A E ºEIA ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΑ ΠΙΣΤΙ ΓΕΝΝᾼ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ, ΕΡΩΣ ΑΝΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γ Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ὁρισµός. Ὑµνολογία εἶναι τό µάθηµα τό ὁποῖο ἀσχολεῖται µέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). Τοῦ κ.κ. Ἀναστασίου - Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). Τοῦ κ.κ. Ἀναστασίου - Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 48 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 19 Ο ΤΕΥΧΟΣ 83 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα