ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ"

Transcript

1

2 Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα τὰ φοβερὰ ᾄσµατα, ἃ προσῆξάν Σοι τότε Πανάχραντε; Καὶ ἡµεῖς, πανηγυρίζοντες ἐν τῷ ἐνθάδε σεµνῷ Σοι Τεµένει, κατὰ τὸ συναπτόµενον ᾧδε Περίγραµµα, θαµβητικῶς ἀναβοῶµεν Ἀπαίρει τοῦ Βασιλέως τὸ Παλάτιον ὑψοῦται ἡ Κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσµατος πύλαι ἐπάρθητε, ὅπως τοῦ Θεοῦ ἡ Πύλη, ἐν πολλῇ εἰσέλθῃ χαρᾷ, τῷ κόσµῳ ἀπαύστως αἰτουµένη τὸ µέγα ἔλεος καὶ ἡµῖν φωτισµὸν καὶ τὴν ἄνεσιν εἰς ζωὴν αἰώνιον. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 2

3 Γύρω ἀπὸ τὴν κλίνην Σου στεκόμενοι σὲ κύκλῳ οἱ Ἄρχοντες, ὁ Κλῆρος μας κι ὁ εὐσεβὴς Λαός, γιὰ τὴν μεγαλωσύνη Σου θὰ ψάλλουμε τὸν ὕμνο κι ἐμεῖς ἐδῶ, ὦ Ἄχραντε, κι ὁ κάθ ἕνας Πιστός, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ στὴν Θεία τῆς Μεταστάσεως μνήμη Σου Παρθένε. Τί φοβερὰ τὰ ᾄσματα ποὺ τότε ἀπὸ παντοῦ Σοῦ πρόσφεραν Πανάχραντε, Τόπε Ἁγιασμένε; Κι ἐμεῖς πανηγυρίζοντες Τέμενος στὸ σεμνό, αὐτὸ ποὺ πάντα Σὲ τιμᾷ, κατὰ τὸ ἑνωμένο Περίγραμμα Ἐκδηλώσεων, ποὺ βρίσκεται ἐδῶ, γεμᾶτοι θάμβος κράζουμε γιὰ τὸ εὐλογημένο τοῦ Βασιλέως Παλάτιο ἀνέρχεται ψηλά. Ὑψώνεται ἡ Κιβωτός, ποὺ μέσα κλείνει τ Ἅγια Κι ἐσεῖς, οἱ Πύλες τ Οὐρανοῦ, ἀνοίξτε μὲ χαρὰ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁλόχαρη ἡ Πύλη ἡ πανάγια Αὐτὴ ἡ τοῦ Θεοῦ, ποὺ γιὰ τὸν κόσμο ἄπαυστα ζητᾷ τὸ μέγα ἔλεος καὶ στὸν κάθ ἕνα δίνει τὸν φωτισμὸ στὸν σκοτασμὸ καὶ τώρ ἡ Ἄνασσα στὴν κρίσι, ἄνεσι χορηγεῖ σὰν Θεία Κρήνη στὸν ἄληκτο καὶ εὐτυχῆ τὸν κόσμο γιὰ νὰ ζήσῃ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Τὸ "Καράβι" τῆς Ἐνορίας στὸ πέλαγος τῆς ποιμαντικῆς προσπαθείας. Τὸ σύνθημα τῆς νέας πνευματικῆς περιόδου κάνει ἔκκλησι βοηθείας σὲ ὅλους, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ κτιρίου τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ἱεροῦ Ναοῦ. Σύνθεσις ΕΛΕΝΑΣ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ὑπότιτλος ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΑΡΑ. OΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Σκαρίφημα κατασκευῆς τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε. Ἐπιστολικὸ Δελτάριο πρὸς ἅπαντας. Σύνθεσις ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑ, ὑπότιτλος ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΗΤΑΡΑ. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 3 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΑΙΟΒΡΥΤΙΣΣΑ ἤ ΔΟΧΕΙΑΡΙΣΣΑ Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου Ἁγίου Ὄρους, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 5 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΚΡΙΠΟΥ ἤ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑ, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 6 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, γνωστὴ Ἱερὰ Εἰκὼν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 7 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΚΚΟΥ ἤ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΑ Ὁμωνύμου Ἱερᾶς ἐν Κύπρῳ Μονῆς. ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Ἀνατολὴ Ἑλένη Κων. Χατζηγεωργιάδου ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Μιχαὴλ Λεων. Λάβδας, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου, Ἐλισάβετ Γεωργ. Ἀποστόλου -Παναγιωτοπούλου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ: Ἀρχιμ. Τίμων Εὐστρ. Κορτέσης, Ἱεροδιάκονοι Τέρτιος Κων. Κωνσταντόπουλος, Τυχικὸς Χαρ. Γατόπουλος ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ: Εὐαγγελία Δημ. Μαρούδη Γκραίκου ΕΠΙΛΟΓΗ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ: Οὐρανία Γεωργ. Γιαχουντῆ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: Ἀρχιμ. Τίτος Ἐμμ. Θεωνᾶς, Μιχαὴλ Λεων. Λάβδας, Ἕλενα Ὁμ. Τσακίρογλου, Κωνσταντῖνος Βασ. Παπαγεωργίου, Ἐλισάβετ Γεωργ. Ἀποστόλου Παναγιωτοπούλου ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: Περσεφόνη Μιχ. Παπαμιχαὴλ, Ἑλένη Γεωργ. Κορακοβούνη, Παναγιώτης Ἰωάν. Καρυστινάκης, Δέσποινα Γεωργ. Παναγιωτοπούλου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Μαρία Ἀλεξ. Νικοθόδη. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Q-PRINT Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3

4 "Ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὴν Θεοτόκο καὶ τὴν σύγχρονη ὑλικὴ οἰκονομικὴ κρίσι." Ἡ ἀνύμνησι τῆς Ἀειπαρθένου Θεοτόκου ἀποτελεῖ ταυτόχρονο ἐγκωμιασμὸ τῆς ἁγιωτάτης Μητρὸς μας Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ τοῦ Υἱοῦ Της, τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει στὴν Ὀρθόδοξο Θεολογία πλήρης σύνδεσι τῆς Χριστολογίας μὲ τὴν Ἐκκλησιολογία καὶ τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐφ ὅσον ἡ Ὀρθόδοξος Σωτηριολογία εἶναι ἀπολύτως συνδεδεμένη μὲ τὴν Χριστολογία, ὁ δεσμὸς τῆς Ἐκκλησιολογίας μὲ τὴν Σωτηριολογία εἶναι ἀπόλυτος. Ἡ Ἀειπάρθενος εἶναι ὁ Ναὸς ὁ ἅγιος καὶ ἀκατάλυτος στὸν ὁποῖο ἐσκήνωσε ὁ Λόγος. «Χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, ἡ χωρήσασα τὸν ἀχώρητον ἐν «μήτρᾳ ἁγίᾳ παρθενικῇ». Ἔτσι ἡ ταύτισι Θεοτόκου καὶ Ἐκκλησίας ὁδηγεῖ στὴν ἐπισήμανσι τῆς θεολογικῆς ἀληθείας, καθ ἥν ἡ Ἐκκλησία εἶναι χωρίον τοῦ ἀχωρήτου, πλατυτέρα οὐρανῶν. Ἐξ ἄλλου ἡ Ἁγία Παρθένος, ὡς Θεοτόκος, χωρεῖ «Ὅν τὰ μεγέθη τῶν οὐρανῶν χωρῆσαι οὐ δύνανται». «Ἡ Πλατυτέρα ζωγραφουμένη, κατὰ τὸν Ἐπίσκοπο Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό, εἰς τὸ ἡμιθόλιον τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦτο ἀκριβῶς συμβολίζει, τὴν Ἐκκλησίαν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῆς». Ἡ Πάναγνος ὡς χώρα τοῦ ἀχωρήτου Υἱοῦ Της βιώνει καὶ φανερώνει συγχρόνως αὐτὸ τὸ θαυματουργικὸ γεγονός. Τὸ ὁποῖο κατανοεῖται μόνο σὲ ἀναφορὰ μὲ Τὸν θαυματουργήσαντα, ποὺ εἶναι ὁ Ἀχώρητος, ἀναλλοίωτος, ἀχώριστος, ἀψηλάφητος, ὁ ἀπαθής, τὸ φῶς τὸ ἀθάνατο. Ὁ Ὤν ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Πατρός, ὁ ἐνυπόστατος Υἱὸς τοῦ Πατρὸς καὶ ἐνεργής, ὁ Θεὸς Λόγος. Αὐτὸς ὁ Θεὸς ἠθέλησε, ηὐδόκησε καὶ λύτρωσε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐλευθέρωσε μὲ μοναδικὸ θαυματουργικὸ τρόπο τὴν φύσι τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀποστατήσασα καὶ δι αὐτὸ ἐκπεσοῦσα. Ἡ σάρκα τῆς Παρθένου Μαρίας ἀπετέλεσε τὸ φύραμα τῆς νέας ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ Ἀχώρητος, κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας μας, «ἑαυτὸν δέδωκε κεχωρῆσθαι δι ἡμᾶς ἐν τῇ τῆς Παρθένου μήτρᾳ, μετὰ τῆς ἰδίας σαρκός, ἥν προσελάβετο ἐξ Αὐτῆς». Ἡ Παρθένος γέννησε τὸν ἔνσαρκο Λόγον τοῦ Θεοῦ Πατρός. Τὸ μυστήριο τῆς Παρθένου τῆς Ἀειπαρθένου ὑπάρχει ἐντός τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ. Καὶ στὴν Ἐκκλησία τὸ μυστήριό της κατανοεῖται μόνον «ἐν Χριστῷ». Ὅπως τὸ πῦρ φλέγει τὴν Βάτο χωρὶς ὅμως νὰ καίῃ τὸ ξύλο, ἔτσι καὶ Ὁ «ἐν τῷ φωτὶ Οἰκῶν τὸ ἀπρόσιτον» Θεὸς Λόγος καταυλίζεται «τῷ ἐκ Παρθένου ναῷ», χωρὶς νὰ φθείρῃ τὴν ἁγία Παρθένο. Καὶ ὅπως τὸ πῦρ «ἐφείδετο τῆς ἀκάνθης», στὴν περίπτωσι τῆς Βάτου, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ Θεότητα ἐχώρεσε στὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ Σαρκωθεὶς Θεὸς Λόγος περιλάμπει τὴν ἀνθρώπινη φύσι, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κι ἔτσι δίνεται ἡ μοναδικὴ καὶ ἐξαιρετικὴ δυνατότητα «δι 4

5 Αὐτοῦ, καὶ ἐν Αὐτῷ» νὰ ἀναστενάξῃ τὸ ἀνθρώπινο γένος «Ἀββᾶ ὁ Πατήρ». Ἡ θαυματουργικὴ ἀλλὰ ἀδιάψευστα ἀληθὴς Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Θεοτοκίας καὶ Θεομητρότητος τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγνώρισι τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος Χριστοῦ. Ὅ,τι κάνει τὴν Ἐκκλησία Σῶμα Χριστοῦ εἶναι ἡ πραγματικὴ παρουσία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐντός της. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Σάρκα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Σάρκα Του εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Παράδοσι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία, εἶναι Σῶμα Χριστοῦ. Ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει Θεία Εὐχαριστία, γιατί δὲν ὑπάρχει σῶμα ἐκτὸς τοῦ σώματος. Ἀλλὰ οὔτε Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκτὸς καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία. Ὁ Χριστὸς ὑπάρχει, ὅπου ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, καὶ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ὑπάρχει, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός. Στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται ἡ ἑνότητα τῶν πάντων, ποὺ κερδίζουν ὅσοι ἔχουν γίνει μέτοχοι τῆς ἁγίας Σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ. Γίνονται σύσσωμοι, τόσο μεταξύ τους, ὅσο καὶ μὲ τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς ἄλλωστε εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς ἑνότητος, καθὼς ὑπάρχει ταυτοχρόνως Θεὸς καὶ Ἄνθρωπος. Μὲ τρόπο ἐκπληκτικὸ ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζεται στὴν Τελετουργικὴ πρᾶξι τῶν Μερίδων, στὸ ἱερὸ Δισκάριο τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅπου ὁ Λειτουργός, ἀφοῦ πρῶτα ἀποσπάσει τὴν Μερίδα εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν τοποθετήσει ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἀμνοῦ, ἐν συνεχείᾳ ἀποσπᾷ τὶς Μερίδες τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῶν ἀσωμάτων Ἀγγέλων, τῶν δικαίων Προφητῶν, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων καὶ Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἐγκρατευτῶν, τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων. Ὁ Δίσκος τῆς ἁγίας Προθέσεως ἔτσι γίνεται ὁ χῶρος, ὅπου ἀποκαθίσταται ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Δεήσεως. Ὁ Χριστὸς στὸ μέσον περιβαλλόμενος ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο πρώτη μετέχει ἡ Ἀειπάρθενος Θεοτόκος. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τελεία ἀναπαράστασι, ποὺ καλύπτει τὸν οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ, φθάνοντας ἕως τοὺς ἀπόντες καὶ τοὺς νεκροὺς, καὶ συγκεφαλαιώνει τὸ σύμπαν τοῦ Θεοῦ σὲ ἕνα ζωντανὸ σύνολο. Ἡ φανέρωσι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς νέας ὑπάρξεως καὶ ὄχι μόνο ὡς νέας ζωῆς, θεωρεῖται παράλληλη μὲ τὴν ὕπαρξι τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἶναι μοναδικὴ ὑπακοὴ καὶ κατάφασι στὸν Δημιουργὸ καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ὁ ἁγιασμὸς τῆς Θεοτόκου πραγματώνεται ἀπὸ τὸν Υἱό Της, τὸν Χριστό, ποὺ δὲν ἀγιάζει μόνο τὴν Σάρκα, ποὺ προσέλαβε, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰδία τὴν Πάναγνο Παρθένο. Ὁ χῶρος, καὶ κάθε τόπος, ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστὸς, εἶναι ἅγιος. Ἡ ἁγιότης εἶναι τὸ συνδετικὸ στοιχεῖο Θεοτόκου καὶ Ἐκκλησίας. Ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὴν ὑπόστασί της εἶναι φανέρωσι τῆς ἁγιότητος, ἁγιοφάνεια, ἡ Παρθένος Μαρία προσωποποιεῖ αὐτὴν τὴν ἁγιότητα, ἁγνὴ κατὰ πάντα, εἶναι Παναγία καὶ γι αὐτὸ εἰκονίζει τὴν Ἐκκλησία. Ἔτσι, ἀκόμη καὶ ἡ ἄνυδρος ἔρημος, ἡ ἀκανθοτόκος, ὀνομάζεται ἁγία, ἀφοῦ τὴν οἴκησε ἡ Πάναγνος. Ἡ 5

6 εἴσοδος στὴν ἁγία γῆ, τὴν Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον διὰ τῆς πίστεως στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἴδια πίστι, στὸ ἴδιο μυστήριο μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ καὶ στὴν τιμὴ τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπίσης χαρακτηρίζεται σὰν Ἐκκλησία. Ἡ πίστις ἄρα στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι εἰσοδικὴ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Θεοτόκου. Ὁ Χριστὸς κάνει τὴν Παρθένο Μαρία Παναγία Θεοτόκο. Ἡ Ἐκκλησία δὲ ὑποστασιοποιεῖται στὸν Χριστὸ καὶ ἔτσι ἁγιάζεται. Ἡ Παναγία ὑπουργεῖ τὸ γεγονὸς τῆς Σαρκώσεως καὶ μεσιτείας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἁγιασμὸς τοῦ Κυρίου, ὡς δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀποδίδεται γι αὐτὸ στὴν Θεοτόκο. Πρόκειται γιὰ σαφῆ ἀναφορὰ στὴν ἀναγνώρισι τῆς ἁγιότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἡ ἁγιότητα τοῦ Σαρκωθέντος Λόγου, ποὺ ἀποκαλύπτει μὲ τὴν σειρά του τὴν ἁγιότητα τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πνεύματος. 6 Ὁ μόνος ἁγιάζων στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός, ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ ὑπουργὸς τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, μὲ τὴν ὁποία πραγματοποιεῖται ὁ ἁγιασμὸς ἐξ ἅπαντος, ὄχι ἡ ἁγιάζουσα, ἀλλὰ ἡ ἁγιαζομένη ἀπὸ τὴν δύναμι καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο Τὴν ἐπεσκίασε. Ἔτσι κατέστη ἱκανὴ νὰ γίνῃ Μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ἁγία Πόλι, κατὰ τὸν μεγαλοφωνότατο Προφήτη Ἠσαΐα, ἁγιάσθηκε, ὄχι βέβαια ἐξ αἰτίας τῆς κατὰ Νόμο λατρείας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔγινε σύμμορφη μὲ τὸν Χριστὸ καὶ κοινωνὸς τῆς Θείας φύσεώς Του, κατὰ μέθεξιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ τὸ Ὁποῖο καὶ σφραγισθήκαμε «εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως, πάντα ῥίπον ἀπονιψάμενοι, καὶ ἁπάσης κηλῖδος ἀπηλλαγμένοι». Ἡ «κοινωνία» τῆς Παρθένου μὲ τὸν Υἱὸ Της ἀποτελεῖ τὸν ὀντολογικὸ προσανατολισμό Της στὸν Λυτρωτὴ καὶ τὴν προσφερομένη σωτηρία. Ἡ Μαρία εἶναι τὸ πρῶτο ἀνθρώπινο ὄν, παράλληλα μὲ τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Λόγου, ποὺ σχετίζεται μαζή Του εὐχαριστιακὰ καὶ λυτρωτικά. Πρὶν ἀκόμη ὁ Χριστὸς παραθέσει τὸ Δεῖπνο Του, ἐντὸς τῆς Παναγίας ἱερουργήθηκε «τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Αὐτὴ εἶναι μία σχέσι μετοχῆς. Ἔτσι πραγματώνεται ἡ ἀλλαγή, ποὺ κατανοεῖται ὡς ὀντολογικὴ ἀνακαίνισι κι ὄχι ἁπλῶς ὡς ἠθικὴ μεταλλαγή. Ἡ ζωή, στὴν προκειμένη περίπτωσι, ἐκφράζεται στὸ δόγμα καὶ τὸ δόγμα φανερώνει τὴν ζωή. Ἡ πορεία γίνεται κοινοτική, ἐκκλησιαστική, ἐφ ὅσον ἡ διακονία τῆς Παρθένου γίνεται διακονία τῆς Ἐκκλησίας, διακονία τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἑνώνεται μὲ τὴν ὅλη ἀνθρωπότητα στὴν Παναγία καὶ ἡ Παναγία ζεῖ, μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησία, ζῇ ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστό. Ὁ Υἱός, λοιπόν, γίνεται μεθεκτὸς ἀπὸ τὰ δημιουργήματα, ὡς ζωή, κατὰ συνέπεια εἶναι ἕτερος, δηλαδὴ διαφορετικός, ἀπὸ ὅσα μετέχουν εἰς Αὐτόν, ποὺ ἔχουν τὴν

7 ἀνάγκη τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ Κυρία Θεοτόκος ἔτσι, ὡς μετέχουσα στὴν ζωή, δὲν εἶναι ἡ Ἰδία ζωή, ἀλλὰ ἐκ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀδελφὴ ὡς ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπων καὶ συνάμα μητέρα του, ὡς Θεοτόκος. Κτιστὴ ἀδελφὴ καὶ μητέρα τῶν κτιστῶν, ἡ ἐλπίδα τῆς Ὁποίας ἀναφέρεται στὸν Ζωοδότη Θεό. Ἡ Μαρία εἶναι Παναγία, Ἁγία Παρθένος, Θεοτόκος, γιατί ὁ Υἱὸς Τῆς εἶναι γι Αὐτὴν ὁ ἁγιάζων, ὁ παναγιάζων, ὁ τηρῶν τὴν Παρθενίαν, ὁ Σωτὴρ Θεός. Καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου εἶναι τεῖχος πυρός, ποὺ τὴν προστατεύει, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνυπάρχουσα δόξα της. Εἶναι ὁ ἁγιάζων καὶ Σωτήρας της, ὁ «οἰκῶν καὶ ἐμπεριπατῶν ἐν αὐτῇ», ὁ δωρούμενος «πᾶσαν αὐτῇ πνευματικὴν χάριν». Ἡ ἀπόδοσι στὴν Ἀειπάρθενο τοῦ τίτλου τῆς Θεομήτορος καὶ ἐξάπαντος τοῦ τίτλου Θεοτόκος, ἐκ παραλλήλου μὲ τὴν θεώρησι τοῦ Υἱοῦ Της, ὡς «πρωτοτόκου ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς», δηλαδὴ κατὰ συγκατάβασι, διὰ τῆς καταβάσεώς Του, ὡς ἀδελφοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὁδηγεῖ στὴν θεώρησι τῆς Θεοτόκου, ὡς μητρὸς τῆς ἀνθρωπότητος, μητρὸς τῶν ζώντων. Ἡ Ἀειπάρθενος εἶναι τὸ σεπτὸ κειμήλιο τῆς οἰκουμένης καὶ ὁ στέφανος τῆς παρθενίας, εἶναι τὸ σκῆπτρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι ἡ νέα Εὔα, ὁ ὄντως Θεοῦ ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος τῆς νέας οἰκουμένης, τῆς κατὰ Θεόν. Ὁ Θεὸς Δημιουργὸς ἐπλούτισε ἁπλόχερα τὴν Πλάσι Του μὲ ἀγαθὰ τέτοια καὶ τόσα, ποὺ μποροῦν νὰ προσφέρουν στοὺς ἀνθρώπους ὑπερεπάρκεια ἀγαθῶν, γιὰ νὰ ζοῦν χωρὶς ἆγχος. Πρότυπο αὐτοῦ τοῦ ὄμορφου κόσμου, ἀρχέτυπο, ποὺ δείχνει τὸν πρὸ τῆς Πτώσεως ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος καὶ ἡ ἐξ ἀνθρώπων Παναγία Μητέρα Του, Πρόσωπο ἀπολύτου ὑπακοῆς στὸν Θεὸ καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Θελήματός Του. Κατανοεῖται ἔτσι ἡ ἀναγέννησι καὶ ἐπαναφορὰ τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου στὴν προτέρα ἁρμονία του, ὥστε νὰ ζῇ χωρὶς προβλήματα. Ἀρκεῖ νὰ γίνεται ὀρθὴ κατανομὴ τοῦ πλούτου τῆς γῆς σὲ ὅλους. Πρᾶγμα, δυστυχῶς, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται. Ἡ παραβατικότητα τοῦ ἀνθρώπου κυρίως ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἁρπαγή, τὴν ἄσκοπη κατοχή, τὴν πλεονεκτικὴ κατακράτησι καὶ ἐγωϊστικὴ δέσμευσι τῶν ἀγαθῶν, πέραν τῆς ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΩΡΑ 7 Μ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 7. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 8. ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΙΑ, 9. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, 10. Ο ΟΡΚΟΣ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 1. ΓΕΝΙΚΑ, 2. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, 3. Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ, 4. Η ΒΙΩΣΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ. 7

8 καλύψεως τῶν πραγματικῶν ἀναγκῶν ἑκάστου, ποὺ γεννᾷ καὶ ἀναπαράγει τὴν κοινωνικὴ ἀδικία. Κι αὐτή, μὲ τὴν σειρά της, γεννᾷ τὰ φρικτὰ προβλήματα, ποὺ μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα. Ἐξ ἀρχῆς τῆς μεταπτωτικῆς της πορείας τὴν ἀνθρωπότητα, ὅπως καὶ σήμερα, βασανίζουν ἡ πτωχεία, οἱ λιμοί, οἱ ἀνέχειες, οἱ ἀσθένειες, οἱ καταστροφές. Κι ὅμως, ἐὰν ἐμιμούμεθα τὴν Παρθένο Μαρία κι ἔτσι ἐξέλιπε ἡ ἀπληστία καὶ ἐπικρατοῦσε ἡ αὐτάρκεια, ἡ συναδέλφωσι καὶ ἡ προσαρμογὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτομάτως ἡ γῆ θὰ μεταβαλλόταν σὲ ἐπίγειο παράδεισο. Ὁ Θεὸς Λόγος ἐνανθρώπησε, γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸν κόσμο, ἀπαλλάσσοντάς τον ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου. Ἀπεκατέστησε τὴν ἰσορροπία τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας καὶ ἐπανέφερε τὴν διασαλευμένη κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Δίδαξε τὴν ἀδελφωσύνη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ κανεὶς ποτὲ ἄλλοτε δὲν τόλμησε. Καὶ μὲ τὴν ἁγία βιοτή Του ἔσπειρε τὴν ἀγάπη, ὡς νέο τρόπο ζωῆς τῶν ἐπιγείων ἀνθρώπων, ἀγάπη πέραν κάθε ἐννοίας καθήκοντος ἢ ὑποχρεώσεως. Ὁ Κύριος καθιέρωσε τὴν Ἐκκλησία Του, ὡς νέα ἀγαπητικὴ κοινωνία, ἐντὸς τῆς ὁποίας σῴζονται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, χωρὶς νὰ ἔχουν ἀνάγκη ἄλλης ἀναζητήσεως. Ἡ κρίσι λοιπόν, τὴν ὁποία βιώνουμε, ὀφείλεται στὴν κακὴ χρῆσι τῆς δυνατότητος ἐλευθέρας ἐπιλογῆς μας, στὸ ὅτι δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν σωτήρια κλῆσι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά, ἂν καὶ ἔχουν περάσῃ 21 αἰῶνες ἀπὸ τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, παραμένοντες πεισμόνως ὑποτεταγμένοι στὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας, κάνοντας τὰ ἔργα τῆς ἀνομίας καὶ παραβάσεως τῶν σωτηρίων Θείων Ἐντολῶν. Καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία, ἡ κρίσι, ποὺ διερχόμαστε, εἶναι μία μορφὴ τῶν τραγικῶν ἔργων τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν κακοδαιμονία τῆς ἐποχῆς μας. Βάσι ὅλου τοῦ προβλήματος καὶ τῆς σημερινῆς κρίσεως εἶναι τὸ φαινόμενο τοῦ πλούτου καὶ ἡ ἐπιδίωξι διατηρήσεώς του, μὲ τὴν διαρκῆ προσπάθεια συσσωρεύσεως ἀγαθῶν καὶ κατοχῆς ἰδιοκτησίας, ἐκφραζόμενες, ὡς μία ῥοπὴ πρὸς τὴν ἀδικία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζῇ σὲ συνθῆκες ὑλικῆς ὑπερεπαρκείας. Ἡ ψυχὴ ἐπίσης παρουσιάζει τὴν ἀνάλογη ῥοπὴ πτωτικότητος, ὅταν ἀγωνίζεται σὲ δυσχερεῖς συνθῆκες ἀνεχείας καὶ βιοτικὲς περιστάσεις πιέσεως. Καθὼς ἡ προσπάθεια ἀμέτρου πλουτισμοῦ δομεῖται ἐπὶ τοῦ ἐγωϊστικοῦ πάθους καὶ τῆς κυριαρχικῆς τάσεως τοῦ ἀνθρώπου νὰ διεκδικῇ εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων, πλουτίζοντας μὲ ὁποιαδήποτε μέσα, καθαγιαζόμενα στὸ βωμὸ τοῦ σκοποῦ, κατὰ παράβασι τοῦ Θείου Θελήματος, ἐκφραζομένου διὰ τῶν αἰωνίας ἀξίας καὶ ἰσχῦος σωτηριωδῶν Θείων Ἐντολῶν. Μοναδικὴ λύσι στὸ ἀδιέξοδό τῆς ἐγωπαθοῦς ἀναζητήσεως πλούτου καὶ κτήσεως ἀλόγου ὑλικῶν ἀγαθῶν ἡ θέασι στὸ πρόσωπο παντὸς ἀνθρώπου καθρεπτιζομένου τοῦ συνανθρώπου. Ὁπότε οἱ ἄνθρωποι, συμπολίτες τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, ὁμοδούλως συγγυμνάζονται καὶ συνδιάγουν χρονιώτερα στὸν κοινὸ στίβο τοῦ Ἀγωνοθέτου Θεοῦ. Μιμούμεθα ἔτσι, οἱ θνητοὶ τὴν Κυρία Θεοτόκο, ὑποτασσόμενοι ἀδιακρίτως στὸ Θεῖο Θέλημα, καθώς, πέραν τῆς διαφαινομένης ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς καὶ μεσσιανικῆς ἐλπίδος, διαφαίνεται ἡ πρᾶξι. Ἡ ὁποία νοηματοδοτεῖται ἐσχατολογικὰ καὶ διακρίνει τὸ πλήρωμά της στὴν κατάργησι τῆς κατάρας τοῦ Νόμου τῶν ἀνισοτήτων, ποὺ ὡστόσο αὐτὴ καθ ἑαυτὴν ἐπιδιώκει νὰ ἀνακαινίσῃ λυτρωτικὰ στὸ παρόν. Πρώτη θέσι λοιπὸν στὴν προσπάθεια ἢ τὸ κήρυγμά μας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, στὸν ὁποῖο ἀφιέρωσε τὴν πρὸς τὸν Θεὸν ὑπακοή Της ἡ Θεοτόκος, καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἐνανθρώπησε ὁ Σωτὴρ Κύριος._ 8

9 Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα μας: ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΜΕ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Ή ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ Ή ΚΟΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ, ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ, ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ, ΑΜΦΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΤΟΚΟ ΕΚ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ. ι ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ ΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΑΤΕ ΤΑ ΣΑΝ ΔΩΡΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ. Ἐπισκεφθεῖτε µας, στὸν µικρὸ χῶρο ἠχογραφήσεων τῆς Ἐνορίας µας (studio), στὴν Αἴθουσα ποὺ εἶναι ἀφιερωµένη στὴν Παναγία τὴν Κουκουζέλισσα καὶ ἐπωφελειθῆτε ἀπὸ τὴν ἀποθησαυρισµένη πείρα τῶν Ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας στὴν Ψηφιακή Δανειστικὴ Δισκοθήκη καὶ Βιβλιοθήκη. Σᾶς περιµένουµε κάθε µέρα Ὑπεύθυνοι: Ἱεροδιάκονος π. Τέρτιος, Μαρία Ἀλεξ. Νικοθόδη Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας στὰ τηλέφωνα τοῦ Ἱ. Ναοῦ:

10 10 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Τιτάνιος ἀγώνας ἐπὶ πολλὰ χρόνια εἶχε σὰν ἀποτέλεσµα τὴν ἀνάπλασι, ἀνακαίνισι καὶ ἐπέκτασι τοῦ κάποτε µικροῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπανανεγέρθη ὁ Τροῦλλος του. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπεξετάθη τὸ Ἱερό του Βῆµα. Ἀνοικοδοµήθηκε ἡ Ἁγία Τράπεζα. Προσετέθησαν δύο (2) Κλίτη, σὲ ὅλο τὸ µῆκος τοῦ Κτιρίου τοῦ Ναοῦ. Κατεδαφίσθηκε καὶ ἐπανοικοδοµήθηκε ἡ Πρόσοψι, δυτικὴ πλευρά. Ἀνηγέρθη Πρόναος καὶ Πρόπυλο Οἰκοδοµήθηκε Τροῦλλος Προνάου. Ἐπενδύθηκε ὁλόκληρη ἡ ὀροφὴ µὲ σιδηρὸ πλέγµα καὶ σκυρόδεµα καὶ ἡ πρόσοψι τοῦ Κτιρίου. Ἀνηγέρθη νέο Κωδωνοστάσιο. Οἰκοδοµήθηκε Πύργος ἀνελκυστῆρος µὲ Κλιµακοστάσιο. Ἀνηγέρθη πολυόροφο Παστοφόριο στὴν βόρεια πλευρά, µὲ ἰµατιοθῆκες καὶ ἀποθηκευτικοὺς χώρους. Δηµιουργήθηκαν δύο κυλίστρες - ῥάµπες, στὴν δυτικὴ καὶ βόρεια πλευρά. Οἰκοδοµήθηκαν ἀνώγειες Αἴθουσες Νεανικῶν δραστηριοτήτων καὶ πολλαπλῶν χρήσεων. Ἀνηγέρθη µεγάλη ὑποκλιµάκια Αἴθουσα στὴν δυτικὴ πλευρά. Οἰκοδοµήθηκε ὑποστηρικτικὰ τῶν θεµελίων τοῦ Κτιρίου, τοῦ Ἀνωγείου Ἱεροῦ Ναοῦ, µεγάλη ἰσόγεια Αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων µὲ δεκάδες βοηθητικοὺς χώρους. Οἰκοδοµήθηκε ἐξωτερικό, ἀνοικτὸ Παρεκκλήσιο εἰκοσιτετραώρου λειτουργίας καὶ ἐπεξετάθη τὸ Γραφεῖο Ἐφηµερίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Δηµιουργήθησαν Εἴσοδοι στὸν βορρᾶ καὶ τὸν νότο µὲ πλήρεις Κλίµακες καὶ κιγκλιδώµατα.

11 Τὸ ἔργο δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῇ. Ἀποµένουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόµη. Ὅµως τώρα ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους: ΠΑΡΑΚΛΗΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ: Η ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙ. ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ: 1. ΜΟΝΩΣΙ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΙ, 2. ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ, 3. ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΑ, 4. ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΗΣ, 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 7. ΕΠΕΝΔΥΣΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ: 1. ALPHA BANK: Η 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ. Ε.: ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣῌ ΤΟ ΕΡΓΟ. 11

12 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΑΣ Σταυρόλεξο Ὁρισµοί 1. Ὀνοµάζονται ἔτσι ὅλες οἱ ἀφιερωµένες στὴν Παναγία ἑορτές. 2. Ὄχι µόνο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ Παναγία. 3. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἑορτάζουµε στὶς 15 Αὐγούστου. 4. Ἡ Θεοµήτωρ εἶχε σὲ ὅλη της τὴν ζωὴ, ἀπόλυτη, στὸν Θεό. 5. Ἡ Παναγία τὴν διατήρησε γιὰ πάντα στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα της. 6. Συνέβη τρεῖς µέρες µετὰ τὸ θάνατο τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. 7. Τὸ... της ταυτιζόταν µὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. 8. Ἀποκαλοῦµε καὶ ἔτσι τὴν Παναγία Τὸ ἑβραϊκὸ ὄνοµα τῆς Παναγίας. 10. Ἕνα ἀκόµα σηµαντικὸ γεγονὸς τῆς ζωῆς της ποὺ τὸ γιορτάζουµε τὸν Νοέµβριο. 11. Ὁ Δεκαπενταύγουστος ὀνοµάζεται καὶ... τοῦ καλοκαιριοῦ. 12. Ἀπὸ τὴν 1η ἕως τὴν 14η Αὐγούστου ἔχει ὁριστεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία µας πρὸς τιµὴν τῆς Ἀειπαρθένου. 13. Ἡ µικρὴ καὶ ἡ µεγάλη ψάλλεται ἐναλλὰξ κάθε ἀπόγευµα κατὰ τὸ πρῶτο δεκαπενθήµερο τοῦ Αὐγούστου. 14. Ὁ τόπος ποὺ βρισκόταν τὸ µνῆµα τῆς Παναγίας.

13 Ζωγράφησέ το... Ἀκροστοιχίδα Π _ Ἦταν ἡ Παναγία σὲ ὅλη της τὴν ζωή. Α _ Ν _ Α Γ Ι _ Ἕνα ἐπίθετο ποὺ κοσµεῖ τὴν Θεοτόκο. Ἐκεῖ ἔζησε ἡ Παναγία ἀπὸ τριῶν ἕως δώδεκα ἐτῶν. (Ὀνοµαστικὴ) Ὁ Γαβριὴλ τῆς ἔφερε τὴν χαρµόσυνη... ὅτι θὰ γεννήσῃ τὸν Σωτῆρα. Γεγονὸς τῆς Κανᾶ ὅπου ἡ Θεοτόκος συνόδευσε τὸν Χριστό. Ἦταν οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Α Αὐτὸν τὸν µῆνα ἑορτάζουµε καὶ τὴν Μετάστασι τῆς Παναγίας. 13

14 14

15 Σῶτερ καὶ Δέσποτα, ψυχοσῶστα Χριστέ, τὴν νεανικὴν κίνησιν τῆς Ἐνορίας μας ἐνίσχυσε, φώτισε τὶς ψυχὲς τῶν νεαρῶν βλαστῶν καὶ τῶν παίδων πρὸς τὴν κατεύθυνσι τῆς Ἀληθείας Σου καὶ πάντας τοὺς μοχθοῦντας πρὸς ἀρτίωσιν τῶν νέων Χριστιανῶν κάθαρον καὶ εὐθυδρόμησον εἰς τὸ ποιεῖν τὸ εὐάρεστόν Σοι. Πρεσβείαις τῆς Προστάτιδός μας καὶ Πανάγνου Σου Μητρός, ἰδοὺ γὰρ ἡ Πανάμωμος Νύμφη καὶ Μήτηρ τῆς Εὐδοκίας τοῦ Πατρὸς ἱκετεύει Σε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῆς ἁλκίμου νεότητος, ἡ γὰρ Θεῷ προορισθεῖσα εἰς κατοίκησιν Ἑαυτοῦ, τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως Θείας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως, σήμερον τὴν ἄχραντον ψυχὴν, τῷ Ποιητῇ καὶ Θεῷ παρατίθεται, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν ἀπ οὐρανοῦ ἀδιαλείπτως ἱκετεύουσα. Ταύτην, τὴν Σκέπην ἡμῶν καὶ Ἀντίληψιν, ὑποδέχονται τῶν Ἀσωμάτων αἱ Δυνάμεις θεοπρεπῶς, πρὸς τὴν Ζωὴν μετατιθεμένην, τὴν ὄντως Μητέρα τῆς Ζωῆς, καὶ ἡμεῖς ὁλοκαρδίως προσευχόμεθα ὅπως περισκέπουν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, τὴν εὐτελῆ μας νεανικὴν προσπάθειαν, εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν τῆς Παναχράντου πρεσβείαν, Ἥν, ὡς λαμπάδα τοῦ ἀπροσίτου Φωτός, παρακαλοῦμεν νὰ φωτίζῃ τοὺς Παῖδας, τὰς Νεάνιδας, τοὺς Νέους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ πάντας ἡμᾶς, τοὺς ἀναξίως ἐνταῦθα ὑπηρετοῦντας, πρὸς ἀποτελεσματικὴν πνευματικὴν προσπάθειαν εἰς τὸ Θεῖον γεώργιον, σωτηρίαν Πιστῶν καὶ ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Πρβλ. Μέγ. Ἑσπερ. ΙΕ Αὐγούστ. Λιτὴ Στιχ. Ἰδιὸμ. 3ον ἰδιόμελον, ι ἤχου β - Ἰωάννου). 15

16 ΠPOΓPAMMA ENOPIAKOY ΠNEYMATIKOY KENTPOY NEOTHTOΣ ENOPIAΣ ΠANAΓIAΣ ΠPAΣINOY ΛOΦOY Eναρξι Eγγραφων Περιοδου : Ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2011, στό Ὑπέργειο τοῦ Ναοῦ. Πληροφορίες στό τηλέφωνο: Aνακοινωσι Λειτουργιασ Eνοριακων Oμαδων Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας. 1. Ἡ Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ , καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική οἰκία. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως. 2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν. 3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN - Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής Ἱεροδιάκονος π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθός ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα. 4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς, χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθός Ἱεροδιάκονος π. ΤΕΡΤΙΟΣ. 5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣAΣ. Kατηχητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Βοηθοὶ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ. 6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- - ΕΛΙΚΩΝΙΣ ΜΑΡΟΥΔΗ, Bοηθοί XPIΣTINA XANTΖAPA, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣAΣ. Kατηχητής π. ΤΙΜΩΝ, Bοηθὸς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθοί ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής MIXAHΛ ΛABΔAΣ, Bοηθοί KΩNΣTANTINOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ. 10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθοί ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΩΡΗ. 11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ-ΔEYTEPAΣ-TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, Bοηθοί ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. 12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKA- TAPTIKO Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. 13. Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στά Παιδικά μας Xορευτικά. 16

17 ANAKOINΩΣI ΛEITOYPΓIAΣ ENOPIAKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες. 1. Παιδικό Xορευτικό, γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣABBATO στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκουν ΠEPΣE- ΦONH ΠAΠAMIXAHΛ καί ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. 2. Nεανικό Xορευτικό, γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, κάθε ΠAPAΣKEYH , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ γενικά ὑπεύθυνη τῶν Xορευτικῶν, AIKATEPINH - ΕΛΙΚΩΝΙΣ MAPOYΔH. 3. Xορευτικό Ἐνηλίκων, γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε TPITH , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ἡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- - ΕΛΙΚΩΝΙΣ ΜΑΡΟΥΔΗ, βοηθεῖ ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ. 4. Xορῳδία Παιδική Mικτή, γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ. 5. Xορῳδία Nεανική Mικτή, γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 6. Ὀρχήστρα Mικτή, γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε TETAPTH , στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βοηθοῦν ἡ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. 7. Bυζαντινή Mουσική, γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κάθε ΤΡΙΤΗ στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ Ἱεροψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Bοηθός ἡ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 8. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠEMΠTH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ- -ΓIANNAKOΠOYΛOY. 9. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - -ΓIANNAKOΠOYΛOY. 10. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, TEΛEIOΦOITΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠAPAΣKEYH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY- - ΓIANNAKOΠOYΛOY. Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς. 11. Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ. Διδάσκουν οἱ Φιλόλογοι Kαθηγητὲς AIKATEPINH ΦOYNTA- - MHTPOΠOYΛOY, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΩΠΟΥΛΟΥ. 12. Θεομητορικόν ᾨδεῖον, τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται ὅλα τά κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως: AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ. Tά θεωρητικά μαθήματα: ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA, ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY, BYΖANTINH MOYΣIKH, ΠAPAΔOΣIAKO TPAΓOYΔI. Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς Ἀγωγῆς γιά παιδιά 4-6 ἐτῶν & Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dicte e γιά εἰσαγωγή στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, 17

18 ΣΙΜΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ, καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ. Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2011 στό Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο μόνον π.μ. καί 5-9 μ.μ. 13. Σχολή Παρασκευῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στό Προπαρα- Προσφόρου, σκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ. Διδάσκουν ἐναλλάξ οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. 14. Θεατρική Ὁμάδα, Πρόβες κάθε Τρίτη , στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνοι οἱ ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ & ΓEΩPΓIOΣ - -PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ. 15. Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO καί ἀντιστοίχως, σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΖΑΡΑ. 16. Kοπτική - Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνοι ANNA ΖAXAPOΠOYΛOY - KAMΠIΖIΩNH, EΛENH ΛYPITΖH - -KPINH. Τμῆμα Ἱερατικῶν κάθε Πέμπτη πρωΐ & ἀπόγευμα. Ὑπεύθυνοι ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΛΙΑΝΟΥ - -ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, πού θά διδάσκουν κατασκευή ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων. Ἑσπερινό Kήρυγμα Ὅμιλος Γυναικῶν Φιλόπτωχη μέριμνα Ἱερά Παράκλησις Λοιπη Eνοριακη Kινησι Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - -ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9-10 μ.μ. Συμβούλιο Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Tαμείου, στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί Mεγάλη ἐναλλάξ. Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο οἱ ὧρες γίνονται: Ἱερά Παράκλησις μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται: Ἱερά Παράκλησις μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις. Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, πού διαθέτουμε στίς ἑόρτιες αὐτές ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατά ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων. Ἀπό τοῦ ἔτους 1976, διά τήν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί 1985, ἤτοι ἀπό τῆς καθιερώσεως καί τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπό ὕμνους, ψαλλομένους κατά τίς ἀντίστοιχες ἑορτές, ὥστε νά κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακή Πρόσκλησι καί νά προβάλλεται καί, κατ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὑμνολογικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη, ἀπό τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατά Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατά τήν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τήν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Προσκλήσεως, πρός διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καί λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν. 18

19 ΠANHΓYPIΣ Ἀνακοινοῦται εἰς τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τὴν ΔΕΥΤΕΡΑΝ 15ην ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἑορτήν τῆς ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερός 'Ενοριακός Ναός ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ EN Tῼ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΙ ΑΝΩΓΕΙῼ ΑΥΤΟΥ Δὲν κατέχω τὴν Χάρι τῆς εὐεργεσίας τῶν ἐν ἀνάγκαις, λέει ὁ Τάφος τῆς Παρθένου, ἀπὸ τὴν φύσι μου. Ἀφοῦ ὁ κάθε τάφος εἶναι ξέχειλος ἀπὸ δυσωδία καὶ προξενεῖ θλίψι ὄντας ἀντίπαλος τῆς χαρᾶς. Ὅμως ἐγὼ δέχθηκα ἀτίμητο μύρο κι ἔχω ἀπὸ εὐωδία πλημμυρίσει καὶ τόσο τὸ μύρο εὐωδιάζει, εἶναι τόσο ἰσχυρό, ἀπ τὸν Ἐνταφιασμὸ τῆς Παντανάσσης, ὥστε καὶ λίγο νὰ ἐγγισθῇ ἀναφαίρετη τὴν εὐωδία δωρίζει. Γιατί δὲν παίρνει πίσω τὶς δωρεές Του ὁ Θεός. Φιλοξένησα τὴν πηγὴ τῆς εὐφροσύνης καὶ μοῦ χάρισε τὴν πλούσια κι ἀτέρμονη ἀνάβλυσί της. Βλέπετε ἀγαπητοὶ Πατέρες κι Ἀδελφοὶ τί λόγους μᾶς ἀπευθύνει τὸ τρισένδοξο Θεομητορικὸ Μνῆμα; (Μετάφρασις: Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἰωάν. Παπαδάκης) Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ΠPOΓPAMMA EKΔHΛΩΣEΩN Eἰς τάς Πανηγυρικάς Ἱεράς Ἀκολουθίας, τελουμένας μέ τήν Ἄδειαν καί ὑπό τήν Πατρικήν Eὐλογίαν Aὐτοῦ, ἐκλήθη ὅπως προστῇ ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης ἡμῶν Σεβασμιώτατος Mητροπολίτης Nέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας Kύριος Kύριος KΩNΣTANTINOΣ Α'. KYPIAKH 14η AYΓΟΥΣTOY ΠPΩΪA, ὥρα 7η, θά ψαλῇ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος, ἅμα τῷ πέρατι δέ τελεσθήσεται Πάνδημον Mνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Kτιτόρων καί Eὐεργετῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Nαοῦ. ΚΥΡΙΑΚΗ14η AYΓΟΥΣTOY EΣΠEPA, Προεόρτια Kοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὥρα 19.30, θά ψαλῇ Mέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος. ΚΥΡΙΑΚΗ 14η AYΓΟΥΣTOY NYKTA, ὥρα 23η, θά ἐπακολουθήσῃ κατανυκτική Ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία, κατά τήν μοναστικήν τάξιν, καθ ἥν θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πρό τοῦ Ἱεροῦ Kουβουκλίου, ὑπό τῆς Ἐνοριακῆς Xορῳδίας Γυναικῶν. Θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία μετ' Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος, ψάλλοντος Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ἱεροψαλτῶν. Λῆξις τῆς Ἀγρυπνίας περί τήν 5ην πρωϊνήν ὥραν. ΔΕΥΤΕΡΑ 15η AYΓΟΥΣTOY ΠΡΩΪΑ, ὥρα 7η, θά ψαλῇ ὁ Ὄρθρος τῆς Ἑορτῆς καί ἡ Πανηγυρική Ἑόρτιος 'Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ Aρτοκλασίας καί Θείου Kηρύγματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 15η AYΓΟΥΣTOY EΣΠEPA, ὥρα 19η, θά τελεσθῇ Ἑσπερινός καί Περιφορά τῆς σεπτῆς Eἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου, πέριξ τοῦ Nαοῦ καί διά τῶν ὁδῶν: ἐξ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀριστερά Εὐτυχίας, ἀριστερά Mατρόζου, ἀριστερά Bίτσι (Κοιμήσεως Θεοτόκου), ἀριστερά Κολοκοτρώνη, ἀριστερά Eὐτυχίας εἰς Ἱερόν Ναόν. Μετά τήν Περιφοράν θά ψαλῇ ὁ Παρακλητικός Κανών τῆς Kοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Eν Ἡρακλείῳ Aττικῆς τῇ 1ῃ Aὐγούστου 2011 TO EKKΛHΣIAΣTIKON ΣYMBOYΛION. ΣYΓKOINΩNIAI: 1) Λεωφορεῖον ἀπό Aθήνας A8 "N. IΩNIA - AMAPOYΣION" εἰς Στᾶσιν "Ζέφυρος" ἀπό ἐκεῖ τό 641 "AYΓHΣ - AΓ. NEKTAPIOΣ" εἰς Στᾶσιν AΓ. ΛAYPAΣ. 2) Ἠλεκτρικός Σιδηρόδρομος - Στάσις HPAKΛEIOY, ἀπό ἐκεῖ τό 640 εἰς Στᾶσιν 2η ΛΕΚΑ ἤ εἰς Στᾶσιν ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ. 3) Τάς καθημερινάς, τό Λεωφορεῖον τῆς Γραμμῆς 2 τῆς Δημοτικῆς Συγκοινωνίας Ἡρακλείου, ἀπό τήν Στᾶσιν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τοῦ Ἡλεκτρικοῦ Σιδηροδρόμου, εἰς Στᾶσιν 3Α, ἀκριβῶς εἰς Ἱερόν Ναόν. 19

20

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται».

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». 18 H EOPTH NEOTHTO 2012 IEPA MHTPO O I NEA IøNIA & ºI A E ºEIA ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΑ ΠΙΣΤΙ ΓΕΝΝᾼ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ, ΕΡΩΣ ΑΝΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα