ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25 η Μαΐου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/1999), 2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/2006) και ιδίως το άρθρο 5 παρ Την υπ αριθµ. 6/Φ1/οικ.5707/ΦΕΚ Β 448/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης» και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 20 έως και Την από απόφαση της ΡΑΕ «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και µικρή ΣΗΘ». 5. Την από και υπ αρ. 136/2006 απόφαση της ΡΑΕ «ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής και την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εξαίρεσης από τη χορήγηση αυτής για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». 6. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών που καταρτίστηκε βάσει της από και υπ αρ. 75/2007 απόφασης της ΡΑΕ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης ( 6/Φ1/οικ.8684/ ΦΕΚ Β 694/ ). 7. Την από και υπ αρ. 85/2007 απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία καθορίστηκε η Μεθοδολογία Προσδιορισµού των Περιθωρίων ΑΠΕ σε Περιοχές µε Κορεσµένα ίκτυα. 1

2 Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύµφωνα µε το «Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών», το οποίο εκπονήθηκε από τη ΡΑΕ και εγκρίθηκε µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, διατίθεται περιορισµένη ισχύς για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών ανά ιοικητική Περιφέρεια. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, όπου διαπιστώνεται σύµφωνα µε την απόφαση της ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, περιθώριο απορρόφησης ισχύος, η Ρ.Α.Ε., για την κάλυψη του περιθωρίου αυτού, καθορίζει µε την ανωτέρω απόφαση το χρόνο από τον οποίο αρχίζει η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων εξαίρεσης, που δεν µπορεί να είναι συντοµότερη των τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, καθώς και την προθεσµία υποβολής τους. Αν η συνολική ισχύς που αναφέρεται στις υποβαλλόµενες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Νόµου, υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που έχει τεθεί µε την ανωτέρω απόφαση, γίνεται επιµερισµός της ισχύος µεταξύ των ανωτέρω αιτήσεων, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που προσδιορίζεται µε την απόφαση της Ρ.Α.Ε.. που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου Αν, µετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εξαίρεσης δεν καλύπτεται το περιθώριο ισχύος, η Ρ.Α.Ε., προβαίνει σε ανακοίνωση του νέου περιθωρίου και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την κάλυψή του µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Άδειας, κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.» Επειδή, µε την υπ αριθµ. 96/2007 απόφαση της η ΡΑΕ ανακοίνωσε το περιθώριο ισχύος για τα µη ιασυνδεδεµένα νησιά καθώς και τη µεθοδολογία επιµερισµού της ισχύος που πραγµατοποιείται κατ εφαρµογήν του άρθρου 23 της υπ αριθµ. 6/Φ1/οικ.5707/ΦΕΚ Β 448/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και µέσω Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης». Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ.» η Ρ.Α.Ε διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των έργων που προτείνονται µε αιτήσεις που υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων ή κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια α έως η του άρθρου 3 παρ. 1 του νόµου, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισµού και τον Οδηγό Αξιολόγησης..Η συγκριτική αξιολόγηση πραγµατοποιείται αν: α) υφίσταται εδαφική επικάλυψη και β) αν δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του ίδιου ενεργειακού πόρου. Επειδή, µε βάσει τα ανωτέρω συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του άρθρου 10, καθώς για µεν τα µη ιασυνδεδεµένα Νησιά η υποβολή αιτήσεων γίνεται έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ για το Ηπειρωτικό Σύστηµα δεν είναι δυνατή βάσει του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών η αξιοποίηση του ίδιου ενεργειακού πόρου. Κατά τούτο, η Ρ.Α.Ε. θα πρέπει να διενεργήσει συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβάλλονται εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων και πληρούν τα κριτήρια α έως η του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών παραγωγής, καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 23 και 4 παρ. 3 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής. Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 η Ρ.Α.Ε. µπορεί µε απόφασή της να καθορίζει τις λεπτοµέρειες που αφορούν τεχνικά ζητήµατα και ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη µέθοδο και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής».

3 Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ «στον Οδηγό Αξιολόγησης ορίζεται κάθε λεπτοµέρεια και ειδικότερο τεχνικό θέµα που αφορά τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης και ειδικότερα τις προδιαγραφές των ενεργειακών µελετών, τη µεθοδολογία αξιολόγησης του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου, του κριτηρίου της οικονοµικής, επιστηµονικής και τεχνικής επάρκειας του φορέα, τα ελάχιστα επίπεδα απόδοσης σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, όπου αυτά απαιτούνται, τη µεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και κάθε ειδικότερο στοιχείο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αιτήσεων». Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για λόγους διαφάνειας και ίσης αντιµετώπισης όλων των αιτήσεων, η ΡΑΕ εκδίδει την παρούσα απόφαση κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 µε την οποία καθορίζει τη µεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς. Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί τµήµα του Οδηγού Αξιολόγησης και δύναται να τροποποιείται µε απόφασή της ΡΑΕ ανάλογα µε τις ανάγκες και τις εξελίξεις της αγοράς των φωτοβολταϊκών και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ Β 448/2007) και ειδικότερα τα κριτήρια του άρθρου 9 τα οποία και εξειδικεύουν τα κριτήρια που θεσπίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο φάσεις: Α Φάση: Ατοµική αξιολόγηση Mετά τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας των αιτήσεων, τα έργα εξετάζονται ατοµικά ως προς την πλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια δεν πληρούται η αίτηση θεωρείται ανεπαρκής και απορρίπτεται. Β Φάση: Συγκριτική αξιολόγηση Σε δεύτερη φάση τα έργα που πληρούν όλα τα κριτήρια του Κανονισµού εξετάζονται συγκριτικά. Ωστόσο, κάποια κριτήρια εκ των ανωτέρω, και συγκεκριµένα τα κριτήρια α, β, γ, στ, ζ και η, δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης καθώς δεν είναι δυνατός ο καθορισµός διαφορετικών επιπέδων απόδοσης σε αυτά και εποµένως δεν µπορεί να αποδοθεί διαφορετική βαθµολογία. Π.χ. ένα έργο που πληροί το κριτήριο της εθνικής ασφάλειας δεν µπορεί να λάβει µεγαλύτερη ή µικρότερη βαθµολογία από κάποιο άλλο έργο που επίσης πληροί το κριτήριο αυτό. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι αιτήσεις κατά τη Β φάση αξιολόγησης εξετάζονται συγκριτικά µόνο ως προς τα κριτήρια (δ) και (ε), ήτοι τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ωριµότητας του έργου όπως αυτά εξειδικεύονται στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Αναλυτικά, τα παραπάνω κριτήρια υπολογίζονται και βαθµολογούνται ως εξής: Α. Κριτήριο ενεργειακής αποδοτικότητας Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αδειών, η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός έργου προκύπτει από τις ενεργειακές µελέτες που υποβάλλονται και την οικονοµική του αποδοτικότητα. Συνεπώς, οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού είναι: α) η προσπίπτουσα ακτινοβολία στην περιοχή εγκατάστασης του έργου και -3 -

4 β) η αποδοτικότητα µετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας του προς εγκατάσταση συστήµατος σε ηλεκτρισµό λαµβάνοντας υπόψη το κόστος (προµήθειας και λειτουργίας) του συστήµατος αυτού. Επειδή η συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων θα γίνεται, ανά ιοικητική Περιφέρεια, όπως προβλέπεται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι κατά τόπους µεταβολές της ακτινοβολίας εντός των ορίων της ίδιας ιοικητικής Περιφέρειας είναι σηµαντικές, θεωρείται ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία σε µια ιοικητική Περιφέρεια είναι η ίδια σε όλη την έκταση της εν λόγω Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, µε την ανωτέρω θεώρηση εξυπηρετείται ο στόχος του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών που είναι η διασφάλιση της διασπαρµένης παραγωγής για τις ανάγκες του δικτύου. Όσον αφορά στην αποδοτικότητα των προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύουν τα εξής: Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το συνολικό βαθµό απόδοσή τους (KWh/kW p ) ως εξής: α) Συστήµατα σταθερού προσανατολισµού β) Συστήµατα µεταβλητού προσανατολισµού µονού άξονα γ) Συστήµατα µεταβλητού προσανατολισµού διπλού άξονα Προκειµένου να διαπιστωθεί η οικονοµική αποδοτικότητα των τριών αυτών κατηγοριών φωτοβολταϊκών συστηµάτων υπολογίζεται ο δείκτης Κ Κόστος παραγόµενης ενέργειας ( /KWh) Επειδή δεν είναι δυνατή η εκτίµηση των τιµών των παραµέτρων που επηρεάζουν τον παραπάνω δείκτη (π.χ. κόστος εγκατάστασης, απόδοση εξοπλισµού, κτλ.) για κάθε µεµονωµένη αίτηση, χρησιµοποιούνται για τον σκοπό της αξιολόγησης οι επικρατούσες σήµερα τιµές και δεδοµένα στην υφιστάµενη αγορά των φωτοβολταϊκών. Οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη για κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι οι ακόλουθες: Πίνακας 1 Α: Σταθερού προσανατολισµού Β: Μονού άξονα Γ: ιπλού άξονα Κόστος επένδυσης ( /kw) 5350±10% 6000±10% 6400±10% Ετήσιο λειτουργικό κόστος (% επί του κόστους εγκατάστασης) 0,2% 0,3% 0,5% Συντελεστής χρησιµοποίησης συστήµατος (% των ωρών του έτους) 14% ± 1,4% 16%± 1,6% 18%± 1,8% ιαθεσιµότητα 99,8% 99,5% 99,0% -4 -

5 Το κόστος της παραγόµενης ενέργειας Κ υπολογίζεται ως εξής: α) Υπολογίζεται το ετήσιο ανηγµένο κόστος εγκατάστασης (θεωρώντας επιτόκιο αναγωγής 7% και διάρκεια ζωής της επένδυσης 20 χρόνια) και προστίθεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος. β) Υπολογίζεται η παραγόµενη ενέργεια πολλαπλασιάζοντας το συντελεστή χρησιµοποίησης του συστήµατος επί τη διαθεσιµότητα του συστήµατος και τις ώρες του έτους (8760h). γ) Υπολογίζεται το πηλίκο κόστος/ παραγόµενη ενέργεια. Οι ανωτέρω υπολογισµοί δίνουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Συστήµατα σταθερού προσανατολισµού: Κ=421 /KWh Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου µονού άξονα Κ=419 /KWh Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου διπλού άξονα Κ=407 /KWh Κατόπιν των ανωτέρω, η βαθµολογία στο κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας κάθε έργου (Ε ν ), ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εµπίπτει, προκύπτει µε κανονικοποίηση του κόστους της κάθε κατηγορίας σε σχέση µε το χαµηλότερο κόστος και είναι η εξής: Συστήµατα σταθερού προσανατολισµού: Ε ν =9,66 Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου µονού άξονα Ε ν =9,71 Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου διπλού άξονα Ε ν =10 Η Ρ.Α.Ε. είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζει ορισµένες από τις παραδοχές του πίνακα 1, αν κατά την κρίση της, ένα έργο δεν εντάσσεται στις ανωτέρω κατηγορίες. Β. Κριτήριο ωριµότητας Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Αδειών, η ωριµότητα ενός έργου προσδιορίζεται σε σχέση µε τη δυνατότητα υλοποίησής του εντός των χρονικών ορίων που τίθενται στο Νόµο, όπως αυτή προκύπτει ιδίως από υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υπηρεσιών και από µελέτες ή άλλα συναφή στοιχεία από τα οποία συνάγεται η δυνατότητα υλοποίησης και σύνδεσης του έργου µε το Σύστηµα ή το ίκτυο. εδοµένου ότι βάσει του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών δεν ευνοείται η υλοποίηση µεγάλων έργων που απαιτούν εκτεταµένες διασυνδέσεις µε το Σύστηµα ή το ίκτυο, η βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού (Ω ν ) πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις υφιστάµενες γνωµοδοτήσεις που τυχόν έχει εξασφαλίσει ο αιτών έως την υποβολή της αίτησης ως εξής: α) ίνεται βαθµός 3 για έργα που χωροθετούνται εντός ΒΙΠΕ, δεδοµένου ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται η έκδοση ΠΠΕΑ και θεωρούνται ώριµα ως προς την υλοποίησή τους. β) Τα έργα ισχύος <2MW, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αριθµ /2332, κατατάσσονται στην 3 η υποκατηγορία της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, και υπόκεινται σε αξιολόγηση για την υπαγωγή στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) -5 -

6 κατηγορίας ή της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, βαθµολογούνται µε βαθµό 3, καθώς δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη βαθµολόγηση τυχόν εγκρίσεις που έχουν λάβει. γ) Για έργα ισχύος 2MW, που βρίσκονται εκτός ΒΙΠΕ, δίνεται βαθµός 0,5 για κάθε γνωµοδότηση που έχει λάβει το έργο κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης στη ΡΑΕ (τυχόν εγκρίσεις που υποβάλλονται σε µεταγενέστερο χρόνο δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη βαθµολόγηση), και µε ανώτερη βαθµολογία το 3. Γ. Τελική Βαθµολογία Η κάθε αίτηση βαθµολογείται για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια µε τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συνολικός βαθµός κάθε αίτησης ως εξής: Β ν =80% Ε ν +20% (Ω nor ) ν όπου Ωnor η Κανονικοποιηµένη Ωριµότητα του έργου (Ωnor)ν και υπολογίζεται ως εξής: (Ωnor)ν= 10* Ων /Ωmax (µε στρογγυλοποίηση σε β δεκαδικό ψηφίο) Η αναλογία στους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας µεταξύ των δύο κριτηρίων επιλέχθηκε δεδοµένου ότι το κριτήριο της ωριµότητας το οποίο υπολογίζεται µε βάση τις γνωµοδοτήσεις που τυχόν έχει εξασφαλίσει ο αιτών, δεν µπορεί να αναχθεί σε αποφασιστικό κριτήριο για τη χορήγηση άδειας παραγωγής καθώς δεν είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση γνωµοδοτήσεων αυτών πριν τη χορήγηση άδειας παραγωγής. Μετά τη βαθµολόγηση κάθε έργου, τα έργα κατατάσσονται σε πίνακα κατάταξης ανάλογα µε τη βαθµολογία τους Β ν (µε στρογγυλοποίηση σε α δεκαδικό ψηφίο). Αθροίζεται η αιτούµενη ισχύς κάθε έργου από το πρώτο προς το τελευταίο έργο µε τη σειρά µέχρι εξαντλήσεως του διατιθέµενου περιθωρίου ισχύος της ιοικητικής Περιφέρειας. Η βαθµολογία του τελευταίου έργου συγκρίνεται µε την βαθµολογία των επόµενων έργων και στην περίπτωση που διαφέρουν σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο από 10% αυτά χαρακτηρίζονται ως ισοδύναµα έργα. Σηµείο εκκίνησης για τον υπολογισµό του 10% αποτελεί η βαθµολογία του έργου µε το οποίο εξαντλείται η διαθέσιµη ισχύς εν µέρει ή εν όλω.. Ισοδύναµα έργα εδοµένου ότι : 1. Η συνολική απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος διαφοροποιείται, ιδίως, λόγω των ακόλουθων παραγόντων: 1.1 Λόγω χρήσης φωτοβολταϊκών στοιχείων διαφορετικών αποδόσεων και κατασκευαστών 1.2 Λόγω απόκλισης των συνθηκών λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων από τις τυπικές συνθήκες µέτρησης της απόδοσής τους (θερµοκρασία, ακτινοβολία, πίεση αέρα) 1.3 Λόγω του προσανατολισµού του συστήµατος -6 -

7 1.4 Λόγω του σχεδιασµού και της συνδεσµολογίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του συστήµατος 1.5 Λόγω ενδεχόµενης σκίασης ορισµένες ώρες της ηµέρας 1.6 Λόγω ρύπανσης της επιφάνειας των πλαισίων των φωτοβολταϊκών σταθµών 1.7 Λόγω απωλειών του αντιστροφέα 2. Η βαθµολόγηση του κριτηρίου της ενεργειακής αποδοτικότητας των έργων βασίζεται στις παραδοχές του Πίνακα 1, ενώ οι πραγµατικές τιµές κόστους επένδυσης, λειτουργικού κόστους, συντελεστή χρησιµοποίησης και διαθεσιµότητας ενός συστήµατος ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση µε αυτές που ελήφθησαν υπόψη. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη ένα εύρος τιµών ±10% στο κόστος της επένδυσης και στο συντελεστή χρησιµοποίησης του σταθµού, προκύπτει ότι το κόστος της παραγόµενης ενέργειας ( /KWh) ανά κατηγορία κινείται στο ακόλουθο εύρος τιµών: Συστήµατα σταθερού προσανατολισµού: [Κmin=310, Κmax=463] Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου µονού άξονα: [Κmin=309, Κmax=461] Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου διπλού άξονα: [Κmin=300, Κmax=448] Από τη σύγκριση των ανωτέρω τιµών προκύπτει ότι υπάρχει πολύ µεγάλη επικάλυψη του εύρους τιµών του κόστους της παραγόµενης ενέργειας και για τις τρεις κατηγορίες συστηµάτων. Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν εύλογες αποκλίσεις της πραγµατικής απόδοσης ενός συστήµατος από το αποτέλεσµα των παραπάνω υπολογισµών και για το λόγο αυτό, ισοδύναµα έργα δεν κρίνονται τα έργα των οποίων η βαθµολογία συµπίπτει πλήρως, αλλά τα έργα των οποίων η βαθµολογική διαφοροποίηση καλύπτει µια εύλογη απόκλιση ως προς τις παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη έως 10%. Στη συνέχεια, γίνεται επιµερισµός του διαθέσιµου περιθωρίου ισχύος σε όλα τα έργα που κρίθηκαν ισοδύναµα αναλογικά µε την ισχύ που αιτήθηκαν. Συγκεκριµένα υπολογίζεται το άθροισµα της ισχύος όλων των έργων τα οποία κρίθηκαν ισοδύναµα και διαιρείται µε το διατιθέµενο περιθώριο ισχύος. Ο συντελεστής που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί την αιτούµενη ισχύ κάθε έργου. Αποφασίζει: 1. Να διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής που υποβάλλονται εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων και πληρούν τα κριτήρια α έως η του άρθρου 9 του Κανονισµού Αδειών παραγωγής, καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 23 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής. 2. Να λαµβάνει υπόψη κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων τα κριτήρια (δ) και (ε) του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, ήτοι τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ωριµότητας του έργου. -7 -

8 3. Να εντάξει, για το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα έργα σε τρεις κατηγορίες, ήτοι συστήµατα σταθερού προσανατολισµού, συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου µονού άξονα και συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου διπλού άξονα, και για τα έργα που κατά την κρίση της δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες, να αναπροσαρµόζει κατάλληλα τις παραδοχές του Πίνακα Να λαµβάνει, για το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, υπόψη τις παραδοχές του Πίνακα 1, οι οποίες σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύχθηκε στην ως άνω παράγραφο Α έχουν ως αποτέλεσµα, οι υπό αξιολόγηση αιτήσεις να λαµβάνουν την ακόλουθη βαθµολογία: Συστήµατα σταθερού προσανατολισµού: Ε ν =9,66 Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου µονού άξονα: Ε ν =9,71 Συστήµατα παρακολούθησης του ηλίου διπλού άξονα: Ε ν =10 5. Να λαµβάνει, για το κριτήριο της ωριµότητας, υπόψη τις γνωµοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει ο αιτών έως τον κρίσιµο χρόνο υποβολής της αίτησης. Σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό η βαθµολογία στην ωριµότητα Ων υπολογίζεται ως εξής: α) ίνεται βαθµός 3 για έργα που χωροθετούνται εντός ΒΙΠΕ, δεδοµένου ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται η έκδοση ΠΠΕΑ και θεωρούνται ώριµα ως προς την υλοποίησή τους. β) Τα έργα ισχύος <2MW, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αριθµ /2332, κατατάσσονται στην 3 η υποκατηγορία της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, και υπόκεινται σε αξιολόγηση για την υπαγωγή στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας ή της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας, βαθµολογούνται µε βαθµό 3, καθώς δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη βαθµολόγηση τυχόν εγκρίσεις που έχουν λάβει. γ) Για έργα ισχύος 2MW, που βρίσκονται εκτός ΒΙΠΕ, δίνεται 0,5 βαθµός για κάθε γνωµοδότηση που έχει λάβει το έργο κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης στη ΡΑΕ (τυχόν εγκρίσεις που υποβάλλονται σε µεταγενέστερο χρόνο δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη βαθµολόγηση), και µε ανώτερη βαθµολογία το Ο συνολικός βαθµός Βν κάθε αίτησης υπολογίζεται ως εξής σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό: Βν =80% Εν +20% (Ωnor)ν 7. Συντάσσεται πίνακας κατάταξης των έργων, ανάλογα µε τη βαθµολογία τους Βν (µε στρογγυλοποίηση σε πρώτο δεκαδικό ψηφίο). 8. Αθροίζεται η αιτούµενη ισχύς κάθε έργου από το πρώτο προς το τελευταίο έργο µε τη σειρά µέχρι εξαντλήσεως του διατιθέµενου περιθωρίου ισχύος της γεωγραφικής Περιφέρειας. Η βαθµολογία του τελευταίου έργου συγκρίνεται µε την βαθµολογία των επόµενων και στην περίπτωση που διαφέρουν λιγότερο από 10% τα εν λόγω έργα χαρακτηρίζονται ως ισοδύναµα. Ισοδύναµα έργα δεν κρίνονται τα έργα των οποίων η βαθµολογία συµπίπτει πλήρως, αλλά τα έργα των οποίων η βαθµολογική απόκλιση είναι έως και 10%. 9. Επιµερίζεται το διαθέσιµο περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε όλα τα έργα που κρίθηκαν ισοδύναµα, αναλογικά µε την αιτούµενη ισχύ. -8 -

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01490/10.5.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου ΑΝΑΚΟ ΙΙΝΩΣΗ ΡΑΕ ΑΞ ΙΙΟΛΟ ΓΓΗΣΗ Α ΙΙΤΗΣΕΩΝ ΓΓ ΙΙΑ ΧΟΡΗ ΓΓΗΣΗ Α Ε ΙΙΑΣ ΠΑΡΑ ΓΓΩ ΓΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΙΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΓΕ ΙΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2013 Για την απόρριψη της υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-01487/10.05.2006 αίτησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-8ΥΩ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 Τροποποίηση της υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6/Φ17.1225/οικ.4091/25.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1251/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1605/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς τον αριθµό και ισχύ των ανεµογεννητριών από 18 ανεµογεννήτριες ισχύος 2MW έκαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.: 6/Φ1/οικ.5707 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Ν. Σπυρόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Πειραιώς 132 115 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@raegr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1396/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 136 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2006 Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 362/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-ΧΤΞ Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2013 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.753/18694/22.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.

Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας Άρτα, 30 Νοεμβρίου 2007 Θεσμικό πλαίσιο για την Ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές. ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΕιδικόςΕπιστήμοναςτηςΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΥΑ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.4) 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1.ΓΕΝΙΚΑ Ι.2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα