ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τοποθέτηση υπαλλήλων που µετατάχθηκαν στο ήµο Πάρου» Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 86 και το άρθρο 88 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες ηµάρχου» του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / 2010). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και των παρ. 1 η,3 & 5 του άρθρου 257 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / 2010). 4. Τις υπ αριθ. 4/2011 & 7/2011 αποφάσεις ηµάρχου Πάρου για την κατάταξη του προσωπικού που µετατάχθηκε στο ήµο µας µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας και το υπ αριθ, 655/Β / Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων. 6. Το γεγονός ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α )όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) του άρθρου 24 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α ) του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ), του άρ. 9 του Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 191 Α ) περί ενδοαυτοδιοικητικών µετατάξεων µετατάχθηκαν στο ήµο µας υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν στις οργανικές µονάδες του ΟΕΥ σύµφωνα µε τον κλάδο την κατηγορία και την ειδικότητά τους. 7.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Πάρου ΦΕΚ 2583/Β / , τροποποίηση ΦΕΚ 1507/Β / Τις λειτουργικές ανάγκες των οργανικών µονάδων, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εµπειρία και τις ειδικές γνώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων. 9. Την υποχρέωσή µας για εύρυθµη, αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου των δηµοτικών υπηρεσιών. 10. Τις µεταβολές του προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις,αποχωρήσεις,µετατάξεις,αποσπάσεις κ. ά.) 11. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.. αριθ. 45/οίκ.7430/ και 48/οίκ / , το υπ αριθ. Πρωτ / διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/20120 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /2010). 13. Το γεγονός ότι από την έκδοση και εφαρµογής της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου.

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Κατανέµουµε και τοποθετούµε το προσωπικό του ήµου Πάρου σε ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία ως κατωτέρω: I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Υπεύθυνη του Γραφείου µε κύριες αρµοδιότητες αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 3 του ΟΕΥ Αναπληρώτρια σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ορίζεται η υπάλληλος Νικολέττα Αποστολοπούλου του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών. 2. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών & Επιστηµονικών Συνεργατών Ελένη Τριπολιτσιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ σύµφωνα µε την 810/ απόφαση ηµάρχου, ΦΕΚ 1787/Γ / µε τις παρακάτω αρµοδιότητες : Παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, στους κάτωθι τοµείς: σε θέµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων, θέµατα πολιτισµού και τουρισµού (αδελφοποιήσεις τουριστικές εκθέσεις), θέµατα δηµοσίων και διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας.. Κατόπιν εντολής του ηµάρχου θα διενεργεί έρευνες, θα συντάσσει εκθέσεις, θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, θα επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την πραγµάτωση των σκοπών του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που σχετίζονται µε τα ανωτέρω θέµατα. Θα οργανώνει την παρουσία του ήµου στις Εκθέσεις Τουρισµού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και θα παρευρίσκεται σ αυτές. Θα λειτουργεί το Γραφείο ηµοσίων & ιεθνών Σχέσεων του ήµου. Θα εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το ήµαρχο, σχετική µε τα ανωτέρω αντικείµενα. Θα συνεργάζεται µε την Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης σε θέµατα πολιτισµού. Το συµβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον ήµαρχο, το ηµοτικό Συµβούλιο και τα λοιπά συλλογικά θεσµικά όργανα του ήµου. 3. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Φιφλής Κωνσταντίνος του Ιωάννου, ΠΕ ικηγόρος Οι αρµοδιότητες του Γραφείου περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ. II. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Γραφείο Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης 2

3 Σκαραµαγκά Βασιλική του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού Ταϊρης Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σκιαδάς Λουκάς του Παντελεήµονα, κλάδου Ε Ειδικότητας Τεχνικών Η/Υ και Μηχανών Γραφείου, Ι ΑΧ µερικής απασχόλησης Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών του Τµήµατος είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ. Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών ορίζεται ο Σκιαδάς Λουκάς του Παντελεήµονα, µε καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στα σχετικά του άρθρου 9. III. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Στάµενα Σεβασµία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Σιφναίου Αγγελική του Ανδροµανάκου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Παραή Αναστασία του ηµητρίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού Σιφναίου Αγγελική του Ανδροµανάκου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γραφείο Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Βιοµηχανίας ρακουλάκος Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα του στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) 5ΕΤΗΑ ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ Κάγκανη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών του Τµήµατος είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. IV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Αδειών όµησης Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών 3

4 Γαβαλάς Νικόλαος του Μηνά, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Ραγκούσης Ιωάννης του Στέφανου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Ταϊρης Στέργιος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου) Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στο Τµήµα Αδειών όµησης ) Κούτλα Ασηµίνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Ραγκούσης Ιωάννης του Στέφανου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Ταϊρης Στέργιος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Καβάλλης Εµµανουήλ του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τα παρακάτω καθήκοντα: Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν την τακτοποίηση, νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, την επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων, κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία, στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κατά τους προβλεπόµενους ελέγχους. Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι υπάλληλοι που κατανέµονται και στα δύο ανωτέρω τµήµατα θα απασχολούνται κατά περίπτωση σ αυτά επικουρικά, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και σύµφωνα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων και σε συνεργασία µε τους εκάστοτε προϊσταµένους. Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ρακουλάκος Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (5ΕΤΗΣ Α ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) Καβάλλης Εµµανουήλ του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου) Καθήκοντα: διοικητική υποστήριξη της πολιτικής προστασίας και προστασία των λουοµένων στις πολυσύχναστες παραλίες του ήµου (ναυαγοσώστες ) Κάγκανη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών Μαούνης Ηλίας του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Ορίζεται υπεύθυνος του Γραφείου ηµοτικών Κοιµητηρίων µε αρµοδιότητες αυτές που προβλέπονται στην αντίστοιχη παράγραφο του ΟΕΥ (ΦΕΚ 2583/Β / ) εκάριστος Μάρκος του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Νικηφοράκης Παντελεήµων του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Παύλοβιτς Αρσένιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Νίκας Γεώργιος του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων Τατάρογλου Παρθένα του Παναγιώτη, κλάδου Ε Υπευθύνου Προµηθειών & ιαχείρισης Αποθήκης (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα στο Γραφείο Προµηθειών) Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Καθήκοντα : χειρισµός του καλαθοφόρου οχήµατος και του σαρώθρου (ΜΕ ) για την εκτέλεση των εργασιών του Τµήµατος 4

5 Μαύρης Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Μελανίτης Νικόλαος του ηµητρίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Λουκά, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Πεκιάς Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σαρρής Αρσένιος του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σαρρής Κοσµάς του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σιφναίος Εµµανουήλ του Αντωνίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σκιαδάς Γεώργιος του Αντωνίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Τσιγώνιας Εµµανουήλ του Ευαγγέλου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Χαλιάς Χρήστος του Λουκά, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Κανάλες Γεώργιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ13 Οδηγών τρίτροχων Γριβέα Παναγιώτα του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας εκάριστος Μάρκος του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) Καλακώνας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Λουκής Κυριάκος του Αντωνίου, κλάδου Ε Εποπτών Καθαριότητας Νικηφοράκης Παντελεήµων του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) Παντελαίος Εµµανουήλ του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Παύλοβιτς Αρσένιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Περάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σαρρής Νικόλαος του Κοσµά, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σιφναίος Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σκιάθος Νικόλαος του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σπιτέρης ηµήτριος του Χρήστου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Στρατής Μιχαήλ του Εµµανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Φωκιανός Ιωάννης του Χαρίτωνος, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σιφναίος Χαράλαµπος του Κωνσταντίνου, Εργάτης καθαριότητας Ι ΑΧ Σκαραµαγκάς Γεώργιος του Πέτρου, Εργάτης καθαριότητας Ι ΑΧ Ορίζουµε υπεύθυνο για την τήρηση του κανονισµού καθαριότητας του ήµου τον υπάλληλο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου τον Λουκή Κυριάκο του Αντωνίου, κλάδου Ε2 Εποπτών Καθαριότητας και του αναθέτουµε την επίβλεψη εφαρµογής του κανονισµού καθαριότητας, την παρέµβαση όπου κρίνεται απαραίτητο και τη βεβαίωση παραβάσεων, µε τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής έκθεσης ελέγχου. Για τη διοικητική γραµµατειακή υποστήριξη της /νσης ορίζονται ο Μαούνης Ηλίας του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών και η Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Πολιτισµού Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριµνας & Γραφείο Παιδείας ιά Βίου Μάθησης και Πολιτισµού Μαλαµατένιου Λουκία του Μιχαήλ, κλάδου Ε Ειδικότητας Βοηθών Νοσοκόµων 5

6 Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. VI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης Αντιδηµάρχων Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Γραφείο Υποστήριξης ηµοτικού Συµβουλίου Σπανόπουλος Νικόλαος του Ιακώβου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τριπολιτσιώτου Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι πρακτικογράφοι του ηµοτικού Συµβουλίου θα ορίζονται κατ έτος µε απόφαση ηµάρχου. Γραφείο Υποστήριξης Επιτροπών Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, Εκτελεστική Επιτροπή, µε αναπληρώτρια την Νικολέττα Αποστολοπούλου του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών. Σιφναίου Καλλιόπη του Σάββα, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικού - Λογιστικού, Επιτροπή ιαβούλευσης, µε αναπληρώτρια την Αρχοντούλα Ζαµπούνη του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικού Καρούσου Ευτυχία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε Ειδικότητας ιοικητικών Ι ΑΧ, Οικονοµική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε αναπληρώτρια την Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών. Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π... Ανδρεάδης Γεώργιος του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, Καθήκοντα: Γραµµατειακή Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης. Παπαδάκη Πελαγία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα: ιοικητική - Λογιστική Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης. Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού, Καθήκοντα: Λογιστική Υποστήριξη ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, Μισθοδοσία και αντιµισθίες των Ν.Π... του ήµου (Σχολικές Επιτροπές, ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης). Καπούτσος Εµµανουήλ του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα: ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη Ν.Π... ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου Αντιπάρου. Κανίογλου Μουµουλίδου Παναγιώτα του Νικολάου, Ι ΑΧ, κατηγορίας/ κλάδου Ε ιοικητικού, 6

7 Καθήκοντα: διοικητική, γραµµατειακή και λογιστική υποστήριξη (εκτός µισθοδοσίας και αντιµισθίας). του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Σκαραµαγκά Βασιλική του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού, Καθήκοντα: διοικητική, γραµµατειακή και λογιστική υποστήριξη (εκτός µισθοδοσίας & αντιµισθίας) του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ. Ι.Σ.Α.) της διαχειριστικής Ενότητας Πάρου Αντιπάρου (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής). Γραφείο Υποστήριξης ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων & ηµοτικών Παρατάξεων Σιφναίου Καλλιόπη του Σάββα, κλάδου ΤΕ1 ιοικητικού- Λογιστικού, ηµοτική Κοινότητα Πάρου. Τριπολιτσιώτου Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτική Κοινότητα Ναούσης Κλαµπατσέας Γεώργιος του Λεωνίδα, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτικές Κοινότητες Αρχιλόχου και Μάρπησσας και Τοπικής Κοινότητας Λευκών. Νικηφοράκη Μαρουσώ του Μιχαήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Τοπική Κοινότητα Κώστου. Ραγκούση Μαρία του Γεωργίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτική Κοινότητα Αγκαιριάς. Γραφείο Εκκαθάρισης απανών Αιρετών Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) εκκαθάριση δαπανών αντιµισθίας και λοιπών αποζηµιώσεων αιρετών Παπαδάκη Πελαγία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε1 ιοικητικών εκκαθάριση δαπανών µετακινήσεων αιρετών και υπαλλήλων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γραφεία Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, Ποιότητας και Αποδοτικότητας και ιαδικασιών & Μητρώου Προσωπικού Αποστολοπούλου Νικολέττα του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών Ανδρεάδης Γεώργιος του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Τµήµα Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτικής Κατάστασης 7

8 Νικηφοράκη Μαρουσώ του Μιχαήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα : ηµοτολόγιο, Στρατολογία, Μητρώο Αρρένων, Εκλογικά Κοκοσάλη Γεωργία του Βασιλείου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού Καθήκοντα: ηµοτολόγιο, Πολιτικοί Γάµοι, Ελληνοποιήσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος: τη Μαρουσώ Νικηφοράκη αναπληρώνει η Γεωργία Κοκοσάλη και την Γεωργία Κοκοσάλη για τους Πολιτικούς Γάµους και τις Ελληνοποιήσεις η Καρούσου Ευτυχία. Γραφείο Ληξιαρχείου Κοκοσάλη Γεωργία του Βασιλείου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (66440/ απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΦΕΚ 2620/Β / ) Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας Πρωτόκολλο Αρχείο Ραγκούση Μαρία του Γεωργίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπλήρωση γίνεται από τις υπαλλήλους Μαυρίδου Κυριακή του Λεοντίου, κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Μανιατάκου Νικολέττα του ηµητρίου, κλάδου Ε38 Χειριστών Η/Υ, αφού εκτιµηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες στις οργανικές µονάδες που κάθε µια υπηρετεί. Τηλεφωνικό Κέντρο Πληροφορίες γενικά καθήκοντα διοικητικής µέριµνας Κανάλης Ανδρέας του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, γενικά καθήκοντα διοικητικής µέριµνας ανάλογα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων. Σαµπαζιώτης Γεώργιος του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων Θυρωρών - Γενικών Καθηκόντων Μαντζουράνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικών Καθήκοντα: Τηλεφωνικό Κέντρο Πληροφορίες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ηµοτικών Κτιρίων Αποστολοπούλου Αικατερίνη του Εµµανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Καθ/τας Εσωτ. Χώρων Βαζαίου Αικατερίνη του Ελευθερίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Μακρή Καλλιόπη του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ14 Βοηθητικού Προσωπικού Κυδωνιέως Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Κούνη Τσιγώνια Αντωνία του Θεοδώρου, Καθαρίστρια Ι ΑΧ ηµοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Παπαδοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου, Καθαρίστρια Ι ΑΧ Β ηµοτικού Σχολείου Παροικίας Υπεύθυνη της υπηρεσίας καθαριότητας εσωτερικών χώρων ορίζεται η Αικατερίνη Αποστολοπούλου, η οποία θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη των εργασιών, την κατανοµή αυτών και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος. Επίσης θα έχει την ευθύνη για την καταγραφή των αναγκών σε υλικά καθαριότητας και αναλώσιµα υλικά, την παραγγελία και την διανοµή τους, µε χρέωση αυτών κατά υπηρεσία ή γραφείο, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία προµηθειών. 8

9 Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γραφείο Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών Αλιπράντη Ευαγγελία του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Βλασσοπούλου Πηγή του Ιωάννου, κλάδου ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Παπαϊωάννου ήµητρα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Αναστασία του Ζαχαρία, κλάδου Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ ιοικητικών Αλιπράντη Ευαγγελία του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Βλασσοπούλου Πηγή του Ιωάννου, κλάδου ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Παπαϊωάννου ήµητρα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Αναστασία του Ζαχαρία, κλάδου Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Λογιστικό και Επιµελητείας Γραφείο Προϋπολογισµού Απολογισµού, ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου απανών Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων Σιφναίος Ιωάννης του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Γραφείο ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης και εκκαθάρισης προµηθειών και εντολής δαπανών έργων και Σιφναίος Ιωάννης του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τζογάνη Ειρήνη του ηµητρίου, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικών Λογιστών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Τµήµα Εσόδων ηµοτικής Υπηρεσίας και Ταµείου Γραφεία ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου Εσόδων και Ελέγχου και ιαχείρισης Ειδικών ηµοτικών Υπηρεσιών Μαυρίδου Κυριακή του Λεοντίου, κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού 9

10 Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Τζανακοπούλου Ευγενία του Παντελεήµονα, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικών Λογιστών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού (Παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Λογιστικό και Επιµελητείας) µε καθήκοντα: Μηνιαία εκκαθάριση ΕΗ, Εποχικότητες, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων. Γραφείο ηµοτικής Περιουσίας Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στα Γραφεία Προϋπολογισµού Απολογισµού, ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου απανών και ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής) Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών (όπου απαιτείται η συνδροµή της παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στις /νσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Υπηρεσίας όµησης & Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών) Γραφείο Ταµείου και ιοικητικής Εκτέλεσης Πρέκας Αντώνιος του ηµητρίου, κλάδου Ε15 Εισπρακτόρων, (6/2008 και 6/2011 προηγούµενες αποφάσεις µας) Ραγκούσης Παναγιώτης του Αντωνίου, κλάδου Ε15 Εισπρακτόρων, 6/2008 και 6/2011 προηγούµενες αποφάσεις µας) Πατέλης Πέτρος του ηµητρίου, κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης /νσης Μανιατάκου Νικολέττα του ηµητρίου, κλάδου Ε38 Χειριστών Η/Υ Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών Κούτλα Ασηµίνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών Ταϊρης Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής) Γαβαλάς Νικόλαος του Μηνά, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Αδειών όµησης ) Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Μωραϊτίδης Ιωάννης του Επαµεινώνδα, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Σιφναίος Σταµάτιος του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Ραγκούσης Ανδρέας του Ιωάννου, κλάδου Ε5 οµικών Έργων Αλιπράντης Σταύρος του Ιωάννου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων ελέντας Νικόλαος του Ανδρέα, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Πούλιος Ζήσης του Χρήστου, κλάδου Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών Σαρρής Αναστάσιος του Αγγελή, κλάδου Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών Κοντός αµιανός του Σταµατίου, κλάδου ΥΕ16 καθαριότητας εσωτερικών χώρων Χανιώτης Ηλίας του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργατών 10

11 Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Μωραϊτίδης Ιωάννης του Επαµεινώνδα, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Σιφναίος Σταµάτιος του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) ελέντας Νικόλαος του Ανδρέα, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων(παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων(παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) Μπαρµπαρίγος Ιωάννης του Γεωργίου, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων εσύλλας Αθανάσιος του Αντωνίου, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων Σκιαδάς ηµήτριος του Εµµανουήλ, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων Φραντζής ηµήτριος του Γρηγορίου, Εργάτης Ηλεκτροφωτισµού Ι ΑΧ Οι υπάλληλοι που κατανέµονται και στα δύο ανωτέρω τµήµατα θα απασχολούνται κατά περίπτωση σ αυτά επικουρικά, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και σύµφωνα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων και σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους. Γραφείο Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικών και Αποθήκης Ρούσσου Μαρουσώ του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τατάρογλου Παρθένα του Παναγιώτη, κλάδου Ε Υπευθύνου Προµηθειών & ιαχείρισης Αποθήκης Φωτίου Ελευθέριος του Πάρι, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε έδρα τη ηµοτική Κοινότητα Ναούσης Παράρτηµα ΚΕΠ Γραφείο Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ ιοικητικών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οι αρµοδιότητες των Γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ο.Ε.Υ. 11

12 Οι υπάλληλοι που µετακινούνται οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα να παραδώσουν και να παραλάβουν τα σχετικά αρχεία, τις εκκρεµείς υποθέσεις, και να ενηµερώσουν και ενηµερωθούν από τους αντίστοιχους συναδέλφους. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί µε ευθύνη των οικείων προϊσταµένων των αντίστοιχων υπηρεσιακών µονάδων. Οι διευθύνσεις, τα τµήµατα, τα γραφεία και όλοι οι εργαζόµενοι, θα ασκούν το σύνολο των αναγραφόµενων στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθηκόντων, τα οποία αντιστοιχούν στη θέση που έχουν οριστεί καθώς και κάθε άλλη συναφή µε το αντικείµενό τους εργασία, που δεν αναφέρθηκε στον Ο.Ε.Υ. ή την παρούσα απόφαση και προκύπτει από διάταξη νόµου ( ηµοτικός Κώδικας, Καλλικράτης κ.ά). Επίσης όλοι οι εργαζόµενοι θα ασκούν και τα καθήκοντα τα οποία θα προκύψουν από την εκχώρηση νέων αρµοδιοτήτων που θα αφορούν την οργανική µονάδα που έχουν ενταχθεί. Υπάλληλοι που λόγω ειδίκευσης τοποθετούνται παράλληλα σε διαφορετικές οργανικές µονάδες, εξυπηρετούν τις ανάγκες των υπηρεσιών των µονάδων αυτών κατά περίπτωση και πάντα σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους προϊσταµένους και κατόπιν εντολής του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων επιπέδου /νσης µπορούν µε γραπτή ή προφορική εντολή τους να αναθέτουν επιπλέον εργασίες της /νσης στους υπαλλήλους αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον ο ήµαρχος, εκτιµώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες δύναται µε προφορική ή γραπτή εντολή του να αναθέτει σε όλους τους υπαλλήλους επιπλέον εργασίες και καθήκοντα. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, η διάρθρωση των τµηµάτων σε µη αυτοτελή γραφεία, η στελέχωση των οργανικών µονάδων και η κατανοµή αρµοδιοτήτων στους υπαλλήλους, η ανάθεση κύριων και παράλληλων ή πρόσθετων καθηκόντων, η περιγραφή των καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του ήµου, διέπονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου, ή θα ορίζονται µε ιδιαίτερες αποφάσεις του ηµάρχου, ή θα καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που θα συντάσσονται µε απόφαση του ηµάρχου, µετά από εισήγηση των αρµοδίων Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων. Οι υπάλληλοι υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταµένων της οργανικής µονάδας στην οποία εντάσσονται, ενώ κατά την άσκηση παράλληλων καθηκόντων τους υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταµένων της αντίστοιχης οργανικής µονάδας. Τους υπεύθυνους των επί µέρους γραφείων όπου δεν ορίζονται από την παρούσα, καθώς και των υπευθύνων τεχνικών συνεργείων, ορίζουν µε απόφασή τους οι εκάστοτε προϊστάµενοι των /νσεων µετά από εισήγηση των Τµηµαταρχών. Γ. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ιατηρούνται σε ισχύ και έχουν εφαρµογή οι αποφάσεις ηµάρχου σχετικές µε την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την υπογραφή συγκεκριµένων εγγράφων και ενδεχοµένως δεν αναφέρονται στην παρούσα καθώς και οι αποφάσεις για τη θεώρηση γνησίων υπογραφής και τη θεώρηση φωτοαντιγράφων εγγράφων µε αριθµούς 89/2011, 591/2011. Οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί για την υποστήριξη πολιτικών οργάνων, επιτροπών και Ν.Π... υπογράφουν ως γραµµατείς τα πρακτικά συνεδριάσεων των οργάνων αυτών. Ειδικότερα: Εξουσιοδοτούµε για την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων του ήµου ως εξής: 12

13 1) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών Πράξεων και λοιπών εγγράφων σχετικών µε τις µεταδηµοτεύσεις και µεταβολές στο ηµοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων Πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών Στρατολογικών πινάκων Κάθε είδους πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης και µητρώου αρρένων Βεβαιώσεων αντιµισθίας, λοιπών αποζηµιώσεων & εξόδων αιρετών 2) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ελτίων κατάταξης του προσωπικού Βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Βεβαιώσεων χρόνου υπηρεσίας και είδους εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού Πιστοποιητικών υπηρεσιακής κατάστασης µεταβολών Καταστάσεων παρουσίας προσωπικού Αιτήσεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση παντός είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Τµήµατος 3) Την υπάλληλο του Γραφείου Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων, Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών για την υπογραφή, ως εκκαθαριστής, των µισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων και των αιρετών και των καταστάσεων και βεβαιώσεων ασφάλισης προσωπικού ως αρµόδιος υπάλληλος. Και τον υπάλληλο του Γραφείου Υποστήριξης Ν.Π... Γιαλαµά Γεώργιο του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού για την υπογραφή, ως εκκαθαριστής, των µισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων και των αιρετών και των καταστάσεων και βεβαιώσεων ασφάλισης προσωπικού ως αρµόδιος υπάλληλος για τα Ν.Π... του ήµου. 4) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης: α) Με την κύρια υπογραφή παραµένουσα στο ήµαρχο ή στο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, να συνυπογράφει: Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών Τις πράξεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά µε τις µεταδηµοτεύσεις και µεταβολές στο ηµοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων Τους στρατολογικούς πίνακες Τους ετήσιους πίνακες των Μητρώων Αρρένων, που συνυπογράφει και ο Ληξίαρχος Κάθε είδους πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης και µητρώου αρρένων β) Να υπογράφει: Κάθε είδους πιστοποιητικά που αφορούν στην οικογενειακή και προσωπική κατάσταση των δηµοτών Βεβαιώσεις απογραφής πληθυσµού για χρήση ασφαλιστικών ταµείων Αιτήσεις για αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάθε είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση απουσίας του προϊσταµένου Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης όλα τα ανωτέρω υπογράφει ο προϊστάµενος της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου της /νσης υπογράφει ο προϊστάµενος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 5) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών α) Με την κύρια υπογραφή παραµένουσα στο ήµαρχο ή στο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, να συνυπογράφει: Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής Τις καταστάσεις πληρωµής δαπανών Τις µισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και αιρετών 13

14 Τους βεβαιωτικούς καταλόγους όλων των εσόδων του ήµου Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις προτάσεις ανάληψης δαπανών, τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών των οποίων ως διατάκτης ορίζεται ο ήµαρχος καθώς και τις ανατροπές αναλήψεων ( άρθρο 3 Π 113/2010 και εγκύκλιος 30/19664/ ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΟΙΚ.) Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις βάσει των στοιχείων του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης του ήµου β) Να υπογράφει: Τις προς τον ήµαρχο τελικές εισηγήσεις για αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού και τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, µετά τις σχετικές προτάσεις που υποβάλλονται από τους Προϊστάµενους των Οργανικών Μονάδων του ήµου Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις συγκεντρωτικές τιµολογίων που αφορούν υπηρεσίες του ήµου ( σφαγεία, κοιµητήρια κ.λ.π.) Τα στατιστικά δελτία και λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας της /νσης Τις καταστάσεις καταβληθέντων προστίµων ΚΟΚ προς Λιµεναρχείο και ΕΛ.ΑΣ. Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων και εκµισθώσεων ακινήτων 6) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστικού και Επιµελητείας α) Να συνυπογράφει: Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής Τις καταστάσεις πληρωµής δαπανών Τις µισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και αιρετών Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις προτάσεις ανάληψης δαπανών, τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών των οποίων ως διατάκτης ορίζεται ο ήµαρχος καθώς και τις ανατροπές αναλήψεων ( άρθρο 3 Π 113/2010 και εγκύκλιος 30/19664/ ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΟΙΚ.) Τις προς τον ήµαρχο τελικές εισηγήσεις για αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού και τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, µετά τις σχετικές προτάσεις που υποβάλλονται από τους Προϊστάµενους των Οργανικών Μονάδων του ήµου Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου, τα στατιστικά δελτία καθώς και τα λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας του Τµήµατος β) Να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου µε συνυπογραφή του ηµοτικού Ταµία 7) Τους υπαλλήλους του Γραφείου Λογιστικής Παρακολούθησης και Εκκαθάρισης και εντολής δαπανών έργων και προµηθειών να συνυπρογράφουν ως αρµοδίως εκδώσαντες τα Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής δαπανών 8) Τον υπάλληλο του Γραφείου ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής να υπογράφει : Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό - αποτελέσµατα χρήσης) του ήµου Τις δηλώσεις και καταστάσεις προς ΟΥ σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις του ήµου Ως αρµοδίως συντάξας τα µηνιαία οικονοµικά δελτία και λοιπά στοιχεία του ήµου προς υπουργεία και λοιπές υπηρεσίες 9) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσόδων, ηµοτικής Περιουσίας & Ταµείου α) Να συνυπογράφει: Τους βεβαιωτικούς καταλόγους όλων των εσόδων του ήµου Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις καταστάσεις καταβληθέντων προστίµων ΚΟΚ προς Λιµεναρχείο και ΕΛ.ΑΣ. 14

15 Τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις συγκεντρωτικές τιµολογίων που αφορούν υπηρεσίες του ήµου ( σφαγεία, κοιµητήρια κ.λ.π.) Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων και εκµισθώσεων ακινήτων Τις προς τον ήµαρχο εισηγήσεις για αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, σχετικά µε τα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου, τα στατιστικά δελτία καθώς και τα λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας του Τµήµατος Τα γραµµάτια είσπραξης και τα τριπλότυπα βεβαίωσης των δηµοτικών εσόδων Τις µηνιαίες καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων γενικά β) Να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις και τις εκθέσεις ελέγχου τέλους ακίνητης περιουσίας Τις προς ΕΗ υπεύθυνες δηλώσεις εµβαδού ακινήτων καθώς και τις τροποποιητικές και απαλλακτικές δηλώσεις, σχετικά µε την υποβολή δηµοτικών τελών και φόρων 10) Τους υπαλλήλους των Γραφείων ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου Εσόδων και Ελέγχου και ιαχείρισης Ειδικών ηµοτικών Υπηρεσιών να υπογράφουν: Τα υπηρεσιακά οίκοθεν σηµειώµατα Τις εκθέσεις ελέγχου όλων των δηµοτικών τελών, φόρων, εισφορών κ.λ.π. 11) Τους υπαλλήλους του Γραφείου ηµοτικής Περιουσίας να συνυπογράφουν: Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων ή εκµισθώσεων ακινήτων 12) Το ηµοτικό Ταµία ή το νόµιµο αναπληρωτή του να υπογράφει : Τα γραµµάτια είσπραξης και τα τριπλότυπα βεβαίωσης είσπραξης των δηµοτικών εσόδων Τις µηνιαίες καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων γενικά Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου και τα συνοδεύοντα αυτόν οικονοµικά στοιχεία Να συνυπογράφει: Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 13) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας όµησης και Περιβάλλοντος να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις για θέση ακινήτου (εντός εκτός σχεδίου πόλης οικισµών ) Τις βεβαιώσεις χαρακτηρισµών δρόµων (αγροτικός, δηµοτικός, επαρχιακός) Τις βεβαιώσεις παλαιότητας δρόµων 14) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Αδειών όµησης να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τµήµα. 15) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις παλαιότητας πηγαδιών Τις γνωµοδοτήσεις ανόρυξης γεωτρήσεων και πηγαδιών Τις αναφορές προς τη /νση ασών για την επιστροφή αποδεικτικών δηµοσίευσης πράξεων αποχαρακτηρισµού γεωργικών εκτάσεων Τις καταστάσεις βεβαίωσης σφαγέντων ζώων Τις µηνιαίες καταστάσεις εσόδων σφαγέντων ζώων, τα στατιστικά στοιχεία και την κατάθεση των χρηµάτων στην Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά στοιχεία των σφαγείων 15

16 Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά στοιχεία µετά τη λειτουργία του κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων 16) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου να υπογράφει: Τις εντολές προµήθειας καυσίµων, λιπαντικών και µικροσυντηρήσεων οχηµάτων. Τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους 17) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: να υπογράφει: Τις Βεβαιώσεις για το πλάτος των εντός οικισµού δηµοτικών δρόµων Τις βεβαιώσεις παλαιότητας κτιρίων Τις βεβαιώσεις χρήσεως ακινήτων Τις άδειες για την προσωρινή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών. Τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις αιτήσεις προς τη ΕΗ για την επισκευή φωτιστικών σωµάτων κ.λ.π. Τις αιτήσεις προς τη ΕΥΑ για αναφορά ζηµιών ή άλλων προβληµάτων και αναγκών 18) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης να υπογράφει: Όλες τις βεβαιώσεις και θεωρήσεις που προκύπτουν από τις εκχωρηθείσες αρµοδιότητες αρµοδιότητας του Τµήµατος και που θα ασκήσει το Τµήµα µετά τη στελέχωσή του. 19) Την υπάλληλο του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Μέριµνας Μαλαµατένιου Λουκία του Μιχαήλ, κλάδου Ε Ειδικότητας Βοηθών Νοσοκόµων, να υπογράφει: Αιτήσεις για αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάθε είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Γραφείου. Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Γενικά κάθε σχετικό µε το αντικείµενο εργασίας έγγραφο, πιστοποιητικό, κατάσταση ή στατιστικό δελτίο όλων των οργανικών µονάδων, συνυπογράφεται από τον αρµοδίως συντάξαντα υπάλληλο κατά περίπτωση, επί του πρωτοτύπου όπου αυτό απαιτείται και σε κάθε περίπτωση επί του παραµένοντος όµοιου στο αρχείο του αρµόδιου γραφείου της οργανικής µονάδας. Ελέγχεται δε θεωρείται και µονογράφεται από τους προϊσταµένους. Οι προϊστάµενοι όλων των οργανικών µονάδων θεωρούν και ελέγχουν ότι εκ του νόµου ορίζεται. Ειδικότερα οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου οργανικής µονάδας και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε την παρούσα, υπογράφει ή συνυπογράφει ο αναπληρωτής του και σε απουσία αυτού ο προϊστάµενος υποκείµενης µονάδας ή ο αρχαιότερος υπάλληλος που υπηρετεί στην οργανική µονάδα. ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ΟΕΥ Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των θεµατικών αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο ιοικητικών Θεµάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών). Όλες οι υπηρεσίες του ήµου συνεργάζονται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 16

17 Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των ετησίων προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του ήµου. Ο ήµαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου του ήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του ηµάρχου : (α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του ήµου. (β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος. (γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες. (δ) Υπαλλήλων συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση. Σε εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΟΕΥ ορίζονται οι κατωτέρω οµάδες εργασίας: 1. Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 2. Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 3. Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόλησης 4. Βελτίωσης της ιοικητικής Ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου Σκοπός των οµάδων είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού στην προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος και του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου και γενικότερα η υποβοήθηση του έργου της διοίκησης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης όλων των δηµοτικών υπηρεσιών. Για οποιοδήποτε θέµα προκύψει και δεν αναφέρεται σαφώς στην παρούσα απόφαση αποφασίζει ο ήµαρχος και πάντα σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί ή να ανακληθεί µε νεότερη απόφαση. Με την παρούσα παύουν να ισχύουν και καταργούνται οι υπ αριθ. 880/2012, 596/2013,129/2014 και 294/2014 αποφάσεις ηµάρχου Πάρου. Επίσης µε την παρούσα καταργούνται και αποφάσεις ηµάρχου, καθώς και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη που ρύθµιζε διαφορετικά θέµατα που ρυθµίζει η παρούσα. Από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Εσωτερική ιανοµή : ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΚΩΒΑΙΟΣ 1. Αρχείο Αποφάσεών µας 2. Γραφεία κ.κ. Αντιδηµάρχων 3. Γραφείο κ. Προέδρου.Σ. 4. Προέδρους ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 5. Οριζόµενους υπαλλήλους για ενηµέρωση και άµεση εφαρµογή (υπογραφή σε συνηµµένη κατάσταση) 6. Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (για ενηµέρωση των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων) 17

ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΞΓ-ΤΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΣΩΩΞΓ-ΤΘ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 29 Οκτωβρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Κατανοµή προσωπικού ήµου Πάρου στις οργανικές µονάδες του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 1-9-2014 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 38290 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 1007 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Περίληψη: Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της /νσης Πολεοδοµίας του ήµου Κατερίνης Αριθµ.Πρωτ.: 2784 Αριθ.Απόφ.: 219 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 15975 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Γραφείο ηµάρχου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 278/2016 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 278/2016 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΣΜΟΣ 69200 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιασµος 11-07 2016 ΠΛΗΡ: Καρούνη Μαρίνα Αριθ.πρωτ: 5822 ΤΗΛ : 2534350105 FAΧ : 2534350119 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ /ΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 29-12-2014 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.90429 ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων του ήµου Αγρινίου» Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 5 1 6 Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Χανιά:13/07/2016 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αρ. Αποφ.:241 www.chania.gr e-mail:d-dioikisi@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης : 332 ΗΜΑΡΧΟΥ. Ο ήµαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχοντας υπόψη:

Αριθµός Απόφασης : 332 ΗΜΑΡΧΟΥ. Ο ήµαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχοντας υπόψη: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες 18.04.2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 6493 Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. /νση : 25 ης Μαρτίου Τ.Κ. 70400 Πληρ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ Λ. ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Δέλτα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Νικολάου Πλαστήρα 13 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Θ. Χαζαράκης Τηλέφωνο: 2310586830 εσ. 203

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 11/1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1073 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 Τ.Κ.18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 9 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 24 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:28669 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της υπ αριθ. 4/2016 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθιέρωσης κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των /νσεων

Τροποποίηση της υπ αριθ. 4/2016 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου «περί καθιέρωσης κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των /νσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 12/22-4-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 79/2016 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 20 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19019 ΗΜΟΣ Βαθµός Προτεραιότητας :Κοινό ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 χρόνια ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Βαθµός Ασφαλείας : Αδιαβάθµητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα Αριθ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα Αριθ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΑΡΧΟΣ Κέρκυρα 17-1-2013 Αριθ.Πρωτ 4647 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη : 1 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 343 ΧΑΪ ΑΡΙ 124 61 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠ ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 2295 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ.Καραµάνη

Πληρ. : Τ.Καραµάνη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 01 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 374 / 28299 Αρ. Απόφασης: 1509 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)»

ΘEΜΑ: «Υποβολή δικαιολογητικών αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 69/2016 (ΦΕΚ/Α /127)» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Πάτρα, 23 / 09 /2016 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 6070/25656 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2015 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 245 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού και ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Απόφαση 13/2015. Αρ.Πρωτ.:1955/24-02-2015 Απόσπασµα από το 3/2015 Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:9/-0-0 Απόσπασµα από το 3/0

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος, 12 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Αριθ. πρωτ. : 1897 Γραφείο ηµάρχου Θέµα:«Αναδροµική τοποθέτηση του κ. Ψυχάρη Αριστείδη του Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα