ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τοποθέτηση υπαλλήλων που µετατάχθηκαν στο ήµο Πάρου» Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 86 και το άρθρο 88 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 2. Τις διατάξεις της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες ηµάρχου» του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / 2010). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και των παρ. 1 η,3 & 5 του άρθρου 257 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / 2010). 4. Τις υπ αριθ. 4/2011 & 7/2011 αποφάσεις ηµάρχου Πάρου για την κατάταξη του προσωπικού που µετατάχθηκε στο ήµο µας µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010, σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας και το υπ αριθ, 655/Β / Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων. 6. Το γεγονός ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α )όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) του άρθρου 24 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89 Α ) του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ), του άρ. 9 του Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ 191 Α ) περί ενδοαυτοδιοικητικών µετατάξεων µετατάχθηκαν στο ήµο µας υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να τοποθετηθούν στις οργανικές µονάδες του ΟΕΥ σύµφωνα µε τον κλάδο την κατηγορία και την ειδικότητά τους. 7.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Πάρου ΦΕΚ 2583/Β / , τροποποίηση ΦΕΚ 1507/Β / Τις λειτουργικές ανάγκες των οργανικών µονάδων, το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εµπειρία και τις ειδικές γνώσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων. 9. Την υποχρέωσή µας για εύρυθµη, αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου των δηµοτικών υπηρεσιών. 10. Τις µεταβολές του προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις,αποχωρήσεις,µετατάξεις,αποσπάσεις κ. ά.) 11. Τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α &Η.. αριθ. 45/οίκ.7430/ και 48/οίκ / , το υπ αριθ. Πρωτ / διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/20120 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /2010). 13. Το γεγονός ότι από την έκδοση και εφαρµογής της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου.

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Κατανέµουµε και τοποθετούµε το προσωπικό του ήµου Πάρου σε ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία ως κατωτέρω: I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Υπεύθυνη του Γραφείου µε κύριες αρµοδιότητες αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 3 του ΟΕΥ Αναπληρώτρια σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ορίζεται η υπάλληλος Νικολέττα Αποστολοπούλου του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών. 2. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών Συνεργατών & Επιστηµονικών Συνεργατών Ελένη Τριπολιτσιώτη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ σύµφωνα µε την 810/ απόφαση ηµάρχου, ΦΕΚ 1787/Γ / µε τις παρακάτω αρµοδιότητες : Παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, στους κάτωθι τοµείς: σε θέµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων, θέµατα πολιτισµού και τουρισµού (αδελφοποιήσεις τουριστικές εκθέσεις), θέµατα δηµοσίων και διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας.. Κατόπιν εντολής του ηµάρχου θα διενεργεί έρευνες, θα συντάσσει εκθέσεις, θα υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, θα επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την πραγµάτωση των σκοπών του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που σχετίζονται µε τα ανωτέρω θέµατα. Θα οργανώνει την παρουσία του ήµου στις Εκθέσεις Τουρισµού στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και θα παρευρίσκεται σ αυτές. Θα λειτουργεί το Γραφείο ηµοσίων & ιεθνών Σχέσεων του ήµου. Θα εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το ήµαρχο, σχετική µε τα ανωτέρω αντικείµενα. Θα συνεργάζεται µε την Κοινωφελή ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης σε θέµατα πολιτισµού. Το συµβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον ήµαρχο, το ηµοτικό Συµβούλιο και τα λοιπά συλλογικά θεσµικά όργανα του ήµου. 3. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Φιφλής Κωνσταντίνος του Ιωάννου, ΠΕ ικηγόρος Οι αρµοδιότητες του Γραφείου περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ. II. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Γραφείο Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Οργάνωσης 2

3 Σκαραµαγκά Βασιλική του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού Ταϊρης Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σκιαδάς Λουκάς του Παντελεήµονα, κλάδου Ε Ειδικότητας Τεχνικών Η/Υ και Μηχανών Γραφείου, Ι ΑΧ µερικής απασχόλησης Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών του Τµήµατος είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 9 του Ο.Ε.Υ. Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών ορίζεται ο Σκιαδάς Λουκάς του Παντελεήµονα, µε καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στα σχετικά του άρθρου 9. III. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Στάµενα Σεβασµία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Σιφναίου Αγγελική του Ανδροµανάκου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Παραή Αναστασία του ηµητρίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού Σιφναίου Αγγελική του Ανδροµανάκου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γραφείο Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Βιοµηχανίας ρακουλάκος Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα του στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) 5ΕΤΗΑ ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ Κάγκανη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στο Τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών του Τµήµατος είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. IV. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Αδειών όµησης Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών 3

4 Γαβαλάς Νικόλαος του Μηνά, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Ραγκούσης Ιωάννης του Στέφανου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Ταϊρης Στέργιος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου) Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στο Τµήµα Αδειών όµησης ) Κούτλα Ασηµίνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα της στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Ραγκούσης Ιωάννης του Στέφανου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Ταϊρης Στέργιος του Νικολάου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Καβάλλης Εµµανουήλ του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού µε τα παρακάτω καθήκοντα: Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν την τακτοποίηση, νοµιµοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, την επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων, κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία, στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων κατά τους προβλεπόµενους ελέγχους. Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι υπάλληλοι που κατανέµονται και στα δύο ανωτέρω τµήµατα θα απασχολούνται κατά περίπτωση σ αυτά επικουρικά, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και σύµφωνα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων και σε συνεργασία µε τους εκάστοτε προϊσταµένους. Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ρακουλάκος Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (5ΕΤΗΣ Α ΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) Καβάλλης Εµµανουήλ του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Οικονοµικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου) Καθήκοντα: διοικητική υποστήριξη της πολιτικής προστασίας και προστασία των λουοµένων στις πολυσύχναστες παραλίες του ήµου (ναυαγοσώστες ) Κάγκανη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών Μαούνης Ηλίας του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Ορίζεται υπεύθυνος του Γραφείου ηµοτικών Κοιµητηρίων µε αρµοδιότητες αυτές που προβλέπονται στην αντίστοιχη παράγραφο του ΟΕΥ (ΦΕΚ 2583/Β / ) εκάριστος Μάρκος του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Νικηφοράκης Παντελεήµων του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Παύλοβιτς Αρσένιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Νίκας Γεώργιος του Αντωνίου, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων Τατάρογλου Παρθένα του Παναγιώτη, κλάδου Ε Υπευθύνου Προµηθειών & ιαχείρισης Αποθήκης (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντα στο Γραφείο Προµηθειών) Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) Καθήκοντα : χειρισµός του καλαθοφόρου οχήµατος και του σαρώθρου (ΜΕ ) για την εκτέλεση των εργασιών του Τµήµατος 4

5 Μαύρης Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Μελανίτης Νικόλαος του ηµητρίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Λουκά, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Πεκιάς Ευστάθιος του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σαρρής Αρσένιος του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σαρρής Κοσµάς του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σιφναίος Εµµανουήλ του Αντωνίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Σκιαδάς Γεώργιος του Αντωνίου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Τσιγώνιας Εµµανουήλ του Ευαγγέλου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Χαλιάς Χρήστος του Λουκά, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων Κανάλες Γεώργιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ13 Οδηγών τρίτροχων Γριβέα Παναγιώτα του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας εκάριστος Μάρκος του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) Καλακώνας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Λουκής Κυριάκος του Αντωνίου, κλάδου Ε Εποπτών Καθαριότητας Νικηφοράκης Παντελεήµων του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) Παντελαίος Εµµανουήλ του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Παύλοβιτς Αρσένιος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Περάκης Ιωάννης του Ευαγγέλου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σαρρής Νικόλαος του Κοσµά, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σιφναίος Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σκιάθος Νικόλαος του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σπιτέρης ηµήτριος του Χρήστου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Στρατής Μιχαήλ του Εµµανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Φωκιανός Ιωάννης του Χαρίτωνος, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Σιφναίος Χαράλαµπος του Κωνσταντίνου, Εργάτης καθαριότητας Ι ΑΧ Σκαραµαγκάς Γεώργιος του Πέτρου, Εργάτης καθαριότητας Ι ΑΧ Ορίζουµε υπεύθυνο για την τήρηση του κανονισµού καθαριότητας του ήµου τον υπάλληλο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου τον Λουκή Κυριάκο του Αντωνίου, κλάδου Ε2 Εποπτών Καθαριότητας και του αναθέτουµε την επίβλεψη εφαρµογής του κανονισµού καθαριότητας, την παρέµβαση όπου κρίνεται απαραίτητο και τη βεβαίωση παραβάσεων, µε τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής έκθεσης ελέγχου. Για τη διοικητική γραµµατειακή υποστήριξη της /νσης ορίζονται ο Μαούνης Ηλίας του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών και η Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Πολιτισµού Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριµνας & Γραφείο Παιδείας ιά Βίου Μάθησης και Πολιτισµού Μαλαµατένιου Λουκία του Μιχαήλ, κλάδου Ε Ειδικότητας Βοηθών Νοσοκόµων 5

6 Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. VI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης Αντιδηµάρχων Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Γραφείο Υποστήριξης ηµοτικού Συµβουλίου Σπανόπουλος Νικόλαος του Ιακώβου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τριπολιτσιώτου Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Οι πρακτικογράφοι του ηµοτικού Συµβουλίου θα ορίζονται κατ έτος µε απόφαση ηµάρχου. Γραφείο Υποστήριξης Επιτροπών Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, Εκτελεστική Επιτροπή, µε αναπληρώτρια την Νικολέττα Αποστολοπούλου του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών. Σιφναίου Καλλιόπη του Σάββα, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικού - Λογιστικού, Επιτροπή ιαβούλευσης, µε αναπληρώτρια την Αρχοντούλα Ζαµπούνη του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικού Καρούσου Ευτυχία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε Ειδικότητας ιοικητικών Ι ΑΧ, Οικονοµική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µε αναπληρώτρια την Αλιπράντη Κυριακή του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών. Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π... Ανδρεάδης Γεώργιος του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών, Καθήκοντα: Γραµµατειακή Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης. Παπαδάκη Πελαγία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα: ιοικητική - Λογιστική Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών Α βάθµιας και Β βάθµιας Εκπαίδευσης. Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού, Καθήκοντα: Λογιστική Υποστήριξη ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, Μισθοδοσία και αντιµισθίες των Ν.Π... του ήµου (Σχολικές Επιτροπές, ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης). Καπούτσος Εµµανουήλ του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα: ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη Ν.Π... ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου Αντιπάρου. Κανίογλου Μουµουλίδου Παναγιώτα του Νικολάου, Ι ΑΧ, κατηγορίας/ κλάδου Ε ιοικητικού, 6

7 Καθήκοντα: διοικητική, γραµµατειακή και λογιστική υποστήριξη (εκτός µισθοδοσίας και αντιµισθίας). του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Σκαραµαγκά Βασιλική του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού, Καθήκοντα: διοικητική, γραµµατειακή και λογιστική υποστήριξη (εκτός µισθοδοσίας & αντιµισθίας) του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ. Ι.Σ.Α.) της διαχειριστικής Ενότητας Πάρου Αντιπάρου (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής). Γραφείο Υποστήριξης ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων & ηµοτικών Παρατάξεων Σιφναίου Καλλιόπη του Σάββα, κλάδου ΤΕ1 ιοικητικού- Λογιστικού, ηµοτική Κοινότητα Πάρου. Τριπολιτσιώτου Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτική Κοινότητα Ναούσης Κλαµπατσέας Γεώργιος του Λεωνίδα, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτικές Κοινότητες Αρχιλόχου και Μάρπησσας και Τοπικής Κοινότητας Λευκών. Νικηφοράκη Μαρουσώ του Μιχαήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Τοπική Κοινότητα Κώστου. Ραγκούση Μαρία του Γεωργίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, ηµοτική Κοινότητα Αγκαιριάς. Γραφείο Εκκαθάρισης απανών Αιρετών Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) εκκαθάριση δαπανών αντιµισθίας και λοιπών αποζηµιώσεων αιρετών Παπαδάκη Πελαγία του Κωνσταντίνου, κλάδου Ε1 ιοικητικών εκκαθάριση δαπανών µετακινήσεων αιρετών και υπαλλήλων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού Γραφεία Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, Ποιότητας και Αποδοτικότητας και ιαδικασιών & Μητρώου Προσωπικού Αποστολοπούλου Νικολέττα του Εµµανουήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών Ανδρεάδης Γεώργιος του Γρηγορίου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Γραφείο Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Γιαλαµάς Γεώργιος του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Γραφείο Υποστήριξης Ν.Π.) Τµήµα Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτικής Κατάστασης 7

8 Νικηφοράκη Μαρουσώ του Μιχαήλ, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Καθήκοντα : ηµοτολόγιο, Στρατολογία, Μητρώο Αρρένων, Εκλογικά Κοκοσάλη Γεωργία του Βασιλείου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού Καθήκοντα: ηµοτολόγιο, Πολιτικοί Γάµοι, Ελληνοποιήσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος: τη Μαρουσώ Νικηφοράκη αναπληρώνει η Γεωργία Κοκοσάλη και την Γεωργία Κοκοσάλη για τους Πολιτικούς Γάµους και τις Ελληνοποιήσεις η Καρούσου Ευτυχία. Γραφείο Ληξιαρχείου Κοκοσάλη Γεωργία του Βασιλείου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού (66440/ απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΦΕΚ 2620/Β / ) Γραφείο ιοικητικής Μέριµνας Πρωτόκολλο Αρχείο Ραγκούση Μαρία του Γεωργίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπλήρωση γίνεται από τις υπαλλήλους Μαυρίδου Κυριακή του Λεοντίου, κλάδου Ε ιοικητικού Λογιστικού, Μπαρµπαρή Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, Μανιατάκου Νικολέττα του ηµητρίου, κλάδου Ε38 Χειριστών Η/Υ, αφού εκτιµηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες στις οργανικές µονάδες που κάθε µια υπηρετεί. Τηλεφωνικό Κέντρο Πληροφορίες γενικά καθήκοντα διοικητικής µέριµνας Κανάλης Ανδρέας του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών, γενικά καθήκοντα διοικητικής µέριµνας ανάλογα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων. Σαµπαζιώτης Γεώργιος του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων Θυρωρών - Γενικών Καθηκόντων Μαντζουράνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικών Καθήκοντα: Τηλεφωνικό Κέντρο Πληροφορίες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων ηµοτικών Κτιρίων Αποστολοπούλου Αικατερίνη του Εµµανουήλ, κλάδου ΥΕ16 Καθ/τας Εσωτ. Χώρων Βαζαίου Αικατερίνη του Ελευθερίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Μακρή Καλλιόπη του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ14 Βοηθητικού Προσωπικού Κυδωνιέως Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Κούνη Τσιγώνια Αντωνία του Θεοδώρου, Καθαρίστρια Ι ΑΧ ηµοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Παπαδοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου, Καθαρίστρια Ι ΑΧ Β ηµοτικού Σχολείου Παροικίας Υπεύθυνη της υπηρεσίας καθαριότητας εσωτερικών χώρων ορίζεται η Αικατερίνη Αποστολοπούλου, η οποία θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη των εργασιών, την κατανοµή αυτών και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος. Επίσης θα έχει την ευθύνη για την καταγραφή των αναγκών σε υλικά καθαριότητας και αναλώσιµα υλικά, την παραγγελία και την διανοµή τους, µε χρέωση αυτών κατά υπηρεσία ή γραφείο, σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία προµηθειών. 8

9 Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γραφείο Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών Αλιπράντη Ευαγγελία του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Βλασσοπούλου Πηγή του Ιωάννου, κλάδου ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Παπαϊωάννου ήµητρα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Αναστασία του Ζαχαρία, κλάδου Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ ιοικητικών Αλιπράντη Ευαγγελία του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Βλασσοπούλου Πηγή του Ιωάννου, κλάδου ΤΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Παπαϊωάννου ήµητρα του Κων/νου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Αναστασία του Ζαχαρία, κλάδου Ε ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Λογιστικό και Επιµελητείας Γραφείο Προϋπολογισµού Απολογισµού, ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου απανών Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων Σιφναίος Ιωάννης του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Γραφείο ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης και εκκαθάρισης προµηθειών και εντολής δαπανών έργων και Σιφναίος Ιωάννης του Πέτρου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τζογάνη Ειρήνη του ηµητρίου, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικών Λογιστών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού Τµήµα Εσόδων ηµοτικής Υπηρεσίας και Ταµείου Γραφεία ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου Εσόδων και Ελέγχου και ιαχείρισης Ειδικών ηµοτικών Υπηρεσιών Μαυρίδου Κυριακή του Λεοντίου, κλάδου Ε ιοικητικού - Λογιστικού 9

10 Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ1 ιοικητικών Τζανακοπούλου Ευγενία του Παντελεήµονα, κλάδου ΤΕ17 ιοικητικών Λογιστών Φαρούπου Κυριακή του Λεωνίδα, κλάδου ΠΕ ιοικητικού (Παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Λογιστικό και Επιµελητείας) µε καθήκοντα: Μηνιαία εκκαθάριση ΕΗ, Εποχικότητες, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων. Γραφείο ηµοτικής Περιουσίας Ζαµπούνη Βασιλική του Ιωάννου, κλάδου ΠΕ1 Οικονοµολόγων (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στα Γραφεία Προϋπολογισµού Απολογισµού, ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου απανών και ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής) Αλεξιάδου Σοφία του Βασιλείου, κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών (όπου απαιτείται η συνδροµή της παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στις /νσεις Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Υπηρεσίας όµησης & Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών) Γραφείο Ταµείου και ιοικητικής Εκτέλεσης Πρέκας Αντώνιος του ηµητρίου, κλάδου Ε15 Εισπρακτόρων, (6/2008 και 6/2011 προηγούµενες αποφάσεις µας) Ραγκούσης Παναγιώτης του Αντωνίου, κλάδου Ε15 Εισπρακτόρων, 6/2008 και 6/2011 προηγούµενες αποφάσεις µας) Πατέλης Πέτρος του ηµητρίου, κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ιοικητικής Υποστήριξης /νσης Μανιατάκου Νικολέττα του ηµητρίου, κλάδου Ε38 Χειριστών Η/Υ Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών Κούτλα Ασηµίνα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών Ταϊρης Ιωάννης του ηµητρίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής) Γαβαλάς Νικόλαος του Μηνά, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Αδειών όµησης ) Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά της στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Μωραϊτίδης Ιωάννης του Επαµεινώνδα, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών) Σιφναίος Σταµάτιος του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Ραγκούσης Ανδρέας του Ιωάννου, κλάδου Ε5 οµικών Έργων Αλιπράντης Σταύρος του Ιωάννου, κλάδου Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων ελέντας Νικόλαος του Ανδρέα, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων Πούλιος Ζήσης του Χρήστου, κλάδου Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών Σαρρής Αναστάσιος του Αγγελή, κλάδου Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών Κοντός αµιανός του Σταµατίου, κλάδου ΥΕ16 καθαριότητας εσωτερικών χώρων Χανιώτης Ηλίας του Αθανασίου, κλάδου ΥΕ ειδικότητας Εργατών 10

11 Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων Κρουστάλλη Σταυρούλα του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Μωραϊτίδης Ιωάννης του Επαµεινώνδα, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Σιφναίος Σταµάτιος του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών (παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) ελέντας Νικόλαος του Ανδρέα, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων(παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) Μπαρµπαρής Φίλιππος του Ιωάννου, κλάδου Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων(παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά του στο Τµήµα Έργων υποδοµής και κτιρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και γενικών Τεχνικών Εργασιών) Μπαρµπαρίγος Ιωάννης του Γεωργίου, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων εσύλλας Αθανάσιος του Αντωνίου, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων Σκιαδάς ηµήτριος του Εµµανουήλ, κλάδου Ε24 Ηλεκτρολόγων Φραντζής ηµήτριος του Γρηγορίου, Εργάτης Ηλεκτροφωτισµού Ι ΑΧ Οι υπάλληλοι που κατανέµονται και στα δύο ανωτέρω τµήµατα θα απασχολούνται κατά περίπτωση σ αυτά επικουρικά, όπως οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και σύµφωνα µε τις εντολές του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων απ αυτόν οργάνων και σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους. Γραφείο Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικών και Αποθήκης Ρούσσου Μαρουσώ του Νικολάου, κλάδου Ε1 ιοικητικών Τατάρογλου Παρθένα του Παναγιώτη, κλάδου Ε Υπευθύνου Προµηθειών & ιαχείρισης Αποθήκης Φωτίου Ελευθέριος του Πάρι, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ιοικητικών Οι αρµοδιότητες της /νσης, των Τµηµάτων και των επί µέρους γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε έδρα τη ηµοτική Κοινότητα Ναούσης Παράρτηµα ΚΕΠ Γραφείο Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Περαντινού Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ ιοικητικών Καρποδίνη Αικατερίνη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Ρούσσου Ευσταθία-Ντοµαζίνα, του Αντωνίου, κλάδου ΠΕ ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οι αρµοδιότητες των Γραφείων και υπηρεσιών είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ο.Ε.Υ. 11

12 Οι υπάλληλοι που µετακινούνται οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα να παραδώσουν και να παραλάβουν τα σχετικά αρχεία, τις εκκρεµείς υποθέσεις, και να ενηµερώσουν και ενηµερωθούν από τους αντίστοιχους συναδέλφους. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιηθεί µε ευθύνη των οικείων προϊσταµένων των αντίστοιχων υπηρεσιακών µονάδων. Οι διευθύνσεις, τα τµήµατα, τα γραφεία και όλοι οι εργαζόµενοι, θα ασκούν το σύνολο των αναγραφόµενων στον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθηκόντων, τα οποία αντιστοιχούν στη θέση που έχουν οριστεί καθώς και κάθε άλλη συναφή µε το αντικείµενό τους εργασία, που δεν αναφέρθηκε στον Ο.Ε.Υ. ή την παρούσα απόφαση και προκύπτει από διάταξη νόµου ( ηµοτικός Κώδικας, Καλλικράτης κ.ά). Επίσης όλοι οι εργαζόµενοι θα ασκούν και τα καθήκοντα τα οποία θα προκύψουν από την εκχώρηση νέων αρµοδιοτήτων που θα αφορούν την οργανική µονάδα που έχουν ενταχθεί. Υπάλληλοι που λόγω ειδίκευσης τοποθετούνται παράλληλα σε διαφορετικές οργανικές µονάδες, εξυπηρετούν τις ανάγκες των υπηρεσιών των µονάδων αυτών κατά περίπτωση και πάντα σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους προϊσταµένους και κατόπιν εντολής του ηµάρχου ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων. Οι Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων επιπέδου /νσης µπορούν µε γραπτή ή προφορική εντολή τους να αναθέτουν επιπλέον εργασίες της /νσης στους υπαλλήλους αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον ο ήµαρχος, εκτιµώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες δύναται µε προφορική ή γραπτή εντολή του να αναθέτει σε όλους τους υπαλλήλους επιπλέον εργασίες και καθήκοντα. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας, η διάρθρωση των τµηµάτων σε µη αυτοτελή γραφεία, η στελέχωση των οργανικών µονάδων και η κατανοµή αρµοδιοτήτων στους υπαλλήλους, η ανάθεση κύριων και παράλληλων ή πρόσθετων καθηκόντων, η περιγραφή των καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του ήµου, διέπονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου, ή θα ορίζονται µε ιδιαίτερες αποφάσεις του ηµάρχου, ή θα καθορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που θα συντάσσονται µε απόφαση του ηµάρχου, µετά από εισήγηση των αρµοδίων Προϊσταµένων ιευθύνσεων και Τµηµάτων. Οι υπάλληλοι υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταµένων της οργανικής µονάδας στην οποία εντάσσονται, ενώ κατά την άσκηση παράλληλων καθηκόντων τους υπάγονται στην ιεραρχική εξάρτηση των προϊσταµένων της αντίστοιχης οργανικής µονάδας. Τους υπεύθυνους των επί µέρους γραφείων όπου δεν ορίζονται από την παρούσα, καθώς και των υπευθύνων τεχνικών συνεργείων, ορίζουν µε απόφασή τους οι εκάστοτε προϊστάµενοι των /νσεων µετά από εισήγηση των Τµηµαταρχών. Γ. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ιατηρούνται σε ισχύ και έχουν εφαρµογή οι αποφάσεις ηµάρχου σχετικές µε την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την υπογραφή συγκεκριµένων εγγράφων και ενδεχοµένως δεν αναφέρονται στην παρούσα καθώς και οι αποφάσεις για τη θεώρηση γνησίων υπογραφής και τη θεώρηση φωτοαντιγράφων εγγράφων µε αριθµούς 89/2011, 591/2011. Οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί για την υποστήριξη πολιτικών οργάνων, επιτροπών και Ν.Π... υπογράφουν ως γραµµατείς τα πρακτικά συνεδριάσεων των οργάνων αυτών. Ειδικότερα: Εξουσιοδοτούµε για την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων του ήµου ως εξής: 12

13 1) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών Πράξεων και λοιπών εγγράφων σχετικών µε τις µεταδηµοτεύσεις και µεταβολές στο ηµοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων Πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών Στρατολογικών πινάκων Κάθε είδους πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης και µητρώου αρρένων Βεβαιώσεων αντιµισθίας, λοιπών αποζηµιώσεων & εξόδων αιρετών 2) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού ελτίων κατάταξης του προσωπικού Βεβαιώσεων αποδοχών του προσωπικού Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας Βεβαιώσεων χρόνου υπηρεσίας και είδους εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού Πιστοποιητικών υπηρεσιακής κατάστασης µεταβολών Καταστάσεων παρουσίας προσωπικού Αιτήσεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση παντός είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Τµήµατος 3) Την υπάλληλο του Γραφείου Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων, Ζαµπούνη Αρχοντούλα του Ιωάννου, κλάδου Ε1 ιοικητικών για την υπογραφή, ως εκκαθαριστής, των µισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων και των αιρετών και των καταστάσεων και βεβαιώσεων ασφάλισης προσωπικού ως αρµόδιος υπάλληλος. Και τον υπάλληλο του Γραφείου Υποστήριξης Ν.Π... Γιαλαµά Γεώργιο του Νικολάου, Ι ΑΧ κατηγορίας/κλάδου Ε ιοικητικού για την υπογραφή, ως εκκαθαριστής, των µισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων και των αιρετών και των καταστάσεων και βεβαιώσεων ασφάλισης προσωπικού ως αρµόδιος υπάλληλος για τα Ν.Π... του ήµου. 4) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης: α) Με την κύρια υπογραφή παραµένουσα στο ήµαρχο ή στο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, να συνυπογράφει: Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών Τις πράξεις και τα λοιπά έγγραφα σχετικά µε τις µεταδηµοτεύσεις και µεταβολές στο ηµοτολόγιο και το Μητρώο Αρρένων Τους στρατολογικούς πίνακες Τους ετήσιους πίνακες των Μητρώων Αρρένων, που συνυπογράφει και ο Ληξίαρχος Κάθε είδους πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης και µητρώου αρρένων β) Να υπογράφει: Κάθε είδους πιστοποιητικά που αφορούν στην οικογενειακή και προσωπική κατάσταση των δηµοτών Βεβαιώσεις απογραφής πληθυσµού για χρήση ασφαλιστικών ταµείων Αιτήσεις για αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάθε είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση απουσίας του προϊσταµένου Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης όλα τα ανωτέρω υπογράφει ο προϊστάµενος της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του προϊσταµένου της /νσης υπογράφει ο προϊστάµενος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 5) Τον εκάστοτε προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών α) Με την κύρια υπογραφή παραµένουσα στο ήµαρχο ή στο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο, να συνυπογράφει: Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής Τις καταστάσεις πληρωµής δαπανών Τις µισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και αιρετών 13

14 Τους βεβαιωτικούς καταλόγους όλων των εσόδων του ήµου Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις προτάσεις ανάληψης δαπανών, τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών των οποίων ως διατάκτης ορίζεται ο ήµαρχος καθώς και τις ανατροπές αναλήψεων ( άρθρο 3 Π 113/2010 και εγκύκλιος 30/19664/ ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΟΙΚ.) Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις βάσει των στοιχείων του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης του ήµου β) Να υπογράφει: Τις προς τον ήµαρχο τελικές εισηγήσεις για αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού και τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, µετά τις σχετικές προτάσεις που υποβάλλονται από τους Προϊστάµενους των Οργανικών Μονάδων του ήµου Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις συγκεντρωτικές τιµολογίων που αφορούν υπηρεσίες του ήµου ( σφαγεία, κοιµητήρια κ.λ.π.) Τα στατιστικά δελτία και λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας της /νσης Τις καταστάσεις καταβληθέντων προστίµων ΚΟΚ προς Λιµεναρχείο και ΕΛ.ΑΣ. Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων και εκµισθώσεων ακινήτων 6) Τον εκάστοτε προϊστάµενο του Τµήµατος Λογιστικού και Επιµελητείας α) Να συνυπογράφει: Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής Τις καταστάσεις πληρωµής δαπανών Τις µισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού και αιρετών Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις προτάσεις ανάληψης δαπανών, τις αποφάσεις ανάληψης δαπανών των οποίων ως διατάκτης ορίζεται ο ήµαρχος καθώς και τις ανατροπές αναλήψεων ( άρθρο 3 Π 113/2010 και εγκύκλιος 30/19664/ ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΟΙΚ.) Τις προς τον ήµαρχο τελικές εισηγήσεις για αναµορφώσεις του Προϋπολογισµού και τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράµµατος, µετά τις σχετικές προτάσεις που υποβάλλονται από τους Προϊστάµενους των Οργανικών Μονάδων του ήµου Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου, τα στατιστικά δελτία καθώς και τα λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας του Τµήµατος β) Να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου µε συνυπογραφή του ηµοτικού Ταµία 7) Τους υπαλλήλους του Γραφείου Λογιστικής Παρακολούθησης και Εκκαθάρισης και εντολής δαπανών έργων και προµηθειών να συνυπρογράφουν ως αρµοδίως εκδώσαντες τα Χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής δαπανών 8) Τον υπάλληλο του Γραφείου ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος, Αναλυτικής Λογιστικής και Απογραφής να υπογράφει : Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµό - αποτελέσµατα χρήσης) του ήµου Τις δηλώσεις και καταστάσεις προς ΟΥ σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις του ήµου Ως αρµοδίως συντάξας τα µηνιαία οικονοµικά δελτία και λοιπά στοιχεία του ήµου προς υπουργεία και λοιπές υπηρεσίες 9) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσόδων, ηµοτικής Περιουσίας & Ταµείου α) Να συνυπογράφει: Τους βεβαιωτικούς καταλόγους όλων των εσόδων του ήµου Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις καταστάσεις καταβληθέντων προστίµων ΚΟΚ προς Λιµεναρχείο και ΕΛ.ΑΣ. 14

15 Τις δηλώσεις ΦΠΑ και τις συγκεντρωτικές τιµολογίων που αφορούν υπηρεσίες του ήµου ( σφαγεία, κοιµητήρια κ.λ.π.) Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων και εκµισθώσεων ακινήτων Τις προς τον ήµαρχο εισηγήσεις για αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, σχετικά µε τα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τα γραµµάτια παρακαταθηκών και τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου, τα στατιστικά δελτία καθώς και τα λοιπά στοιχεία και έγγραφα αρµοδιότητας του Τµήµατος Τα γραµµάτια είσπραξης και τα τριπλότυπα βεβαίωσης των δηµοτικών εσόδων Τις µηνιαίες καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων γενικά β) Να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις και τις εκθέσεις ελέγχου τέλους ακίνητης περιουσίας Τις προς ΕΗ υπεύθυνες δηλώσεις εµβαδού ακινήτων καθώς και τις τροποποιητικές και απαλλακτικές δηλώσεις, σχετικά µε την υποβολή δηµοτικών τελών και φόρων 10) Τους υπαλλήλους των Γραφείων ιαχείρισης και Εσωτερικού Ελέγχου Εσόδων και Ελέγχου και ιαχείρισης Ειδικών ηµοτικών Υπηρεσιών να υπογράφουν: Τα υπηρεσιακά οίκοθεν σηµειώµατα Τις εκθέσεις ελέγχου όλων των δηµοτικών τελών, φόρων, εισφορών κ.λ.π. 11) Τους υπαλλήλους του Γραφείου ηµοτικής Περιουσίας να συνυπογράφουν: Τις εισηγήσεις προς το ηµοτικό Συµβούλιο για θέµατα υφιστάµενων µισθώσεων ή εκµισθώσεων ακινήτων 12) Το ηµοτικό Ταµία ή το νόµιµο αναπληρωτή του να υπογράφει : Τα γραµµάτια είσπραξης και τα τριπλότυπα βεβαίωσης είσπραξης των δηµοτικών εσόδων Τις µηνιαίες καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων γενικά Τον ετήσιο απολογιστικό πίνακα του ήµου και τα συνοδεύοντα αυτόν οικονοµικά στοιχεία Να συνυπογράφει: Τους πίνακες διαγραφών βεβαιωµένων εσόδων Τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 13) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας όµησης και Περιβάλλοντος να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις για θέση ακινήτου (εντός εκτός σχεδίου πόλης οικισµών ) Τις βεβαιώσεις χαρακτηρισµών δρόµων (αγροτικός, δηµοτικός, επαρχιακός) Τις βεβαιώσεις παλαιότητας δρόµων 14) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Αδειών όµησης να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τµήµα. 15) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας να υπογράφει: Τις βεβαιώσεις παλαιότητας πηγαδιών Τις γνωµοδοτήσεις ανόρυξης γεωτρήσεων και πηγαδιών Τις αναφορές προς τη /νση ασών για την επιστροφή αποδεικτικών δηµοσίευσης πράξεων αποχαρακτηρισµού γεωργικών εκτάσεων Τις καταστάσεις βεβαίωσης σφαγέντων ζώων Τις µηνιαίες καταστάσεις εσόδων σφαγέντων ζώων, τα στατιστικά στοιχεία και την κατάθεση των χρηµάτων στην Ταµιακή Υπηρεσία του ήµου Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά στοιχεία των σφαγείων 15

16 Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά στοιχεία µετά τη λειτουργία του κανονισµού λειτουργίας κοιµητηρίων 16) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Τµήµατος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου να υπογράφει: Τις εντολές προµήθειας καυσίµων, λιπαντικών και µικροσυντηρήσεων οχηµάτων. Τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους 17) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: να υπογράφει: Τις Βεβαιώσεις για το πλάτος των εντός οικισµού δηµοτικών δρόµων Τις βεβαιώσεις παλαιότητας κτιρίων Τις βεβαιώσεις χρήσεως ακινήτων Τις άδειες για την προσωρινή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών. Τις εγγυητικές επιστολές αρµοδιότητάς του για επιστροφή στους δικαιούχους Τις αιτήσεις προς τη ΕΗ για την επισκευή φωτιστικών σωµάτων κ.λ.π. Τις αιτήσεις προς τη ΕΥΑ για αναφορά ζηµιών ή άλλων προβληµάτων και αναγκών 18) Τον εκάστοτε Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης να υπογράφει: Όλες τις βεβαιώσεις και θεωρήσεις που προκύπτουν από τις εκχωρηθείσες αρµοδιότητες αρµοδιότητας του Τµήµατος και που θα ασκήσει το Τµήµα µετά τη στελέχωσή του. 19) Την υπάλληλο του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Μέριµνας Μαλαµατένιου Λουκία του Μιχαήλ, κλάδου Ε Ειδικότητας Βοηθών Νοσοκόµων, να υπογράφει: Αιτήσεις για αυτεπάγγελτη αναζήτηση κάθε είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών στοιχείων που απαιτούν οι διαδικασίες λειτουργίας του Γραφείου. Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και του ακριβούς αντιγράφου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Γενικά κάθε σχετικό µε το αντικείµενο εργασίας έγγραφο, πιστοποιητικό, κατάσταση ή στατιστικό δελτίο όλων των οργανικών µονάδων, συνυπογράφεται από τον αρµοδίως συντάξαντα υπάλληλο κατά περίπτωση, επί του πρωτοτύπου όπου αυτό απαιτείται και σε κάθε περίπτωση επί του παραµένοντος όµοιου στο αρχείο του αρµόδιου γραφείου της οργανικής µονάδας. Ελέγχεται δε θεωρείται και µονογράφεται από τους προϊσταµένους. Οι προϊστάµενοι όλων των οργανικών µονάδων θεωρούν και ελέγχουν ότι εκ του νόµου ορίζεται. Ειδικότερα οι αρµοδιότητες των προϊσταµένων περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προϊσταµένου οργανικής µονάδας και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά µε την παρούσα, υπογράφει ή συνυπογράφει ο αναπληρωτής του και σε απουσία αυτού ο προϊστάµενος υποκείµενης µονάδας ή ο αρχαιότερος υπάλληλος που υπηρετεί στην οργανική µονάδα. ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ΟΕΥ Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των θεµατικών αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο ιοικητικών Θεµάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών). Όλες οι υπηρεσίες του ήµου συνεργάζονται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 16

17 Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των ετησίων προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων δράσης του ήµου. Ο ήµαρχος δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης του έργου του ήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του ηµάρχου : (α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του ήµου. (β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος. (γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες. (δ) Υπαλλήλων συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση. Σε εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΟΕΥ ορίζονται οι κατωτέρω οµάδες εργασίας: 1. Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 2. Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 3. Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόλησης 4. Βελτίωσης της ιοικητικής Ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου Σκοπός των οµάδων είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού στην προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος και του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου και γενικότερα η υποβοήθηση του έργου της διοίκησης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της απόδοσης όλων των δηµοτικών υπηρεσιών. Για οποιοδήποτε θέµα προκύψει και δεν αναφέρεται σαφώς στην παρούσα απόφαση αποφασίζει ο ήµαρχος και πάντα σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί ή να ανακληθεί µε νεότερη απόφαση. Με την παρούσα παύουν να ισχύουν και καταργούνται οι υπ αριθ. 880/2012, 596/2013,129/2014 και 294/2014 αποφάσεις ηµάρχου Πάρου. Επίσης µε την παρούσα καταργούνται και αποφάσεις ηµάρχου, καθώς και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη που ρύθµιζε διαφορετικά θέµατα που ρυθµίζει η παρούσα. Από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Εσωτερική ιανοµή : ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΚΩΒΑΙΟΣ 1. Αρχείο Αποφάσεών µας 2. Γραφεία κ.κ. Αντιδηµάρχων 3. Γραφείο κ. Προέδρου.Σ. 4. Προέδρους ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 5. Οριζόµενους υπαλλήλους για ενηµέρωση και άµεση εφαρµογή (υπογραφή σε συνηµµένη κατάσταση) 6. Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού (για ενηµέρωση των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων) 17

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Ο Δήμαρχος Ελευσίνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αρ.Απόφασης: 8/2013 11 Ιανουαρίου 2013 «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο Δήμαρχος Ελευσίνας Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα».

Θέμα: «Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων του Δήμου Βύρωνα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας 21/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 30034 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Αρ.Απόφ. : 672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ 16233 ΤΗΛ. : 2132008680-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 1. 9. 2014 Αρ. Πρωτ.: 96849 Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η O ήµαρχος Βόλου 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 4ΑΘΦΟΡ1Φ-ΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 16-05-2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 2104278192-193

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6166/03-02-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 036/2014 ΘΕΜΑ Συµµετοχή του ήµου µας στην ανοιχτή πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΤΚ 37003 ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛ: Γ. ΓΟΥΛΑΣ / Β. ΓΚΙΚΑ ΤΗΛΕΦ.ΕΠΙΚΟΙΝ.: 2424350103-131 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 17/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 1922 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου:

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 24.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35948 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 99 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 14/02/2011 ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα