Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, Ιούλιος 2003

2 Εκδοση : 01 Ηµεροµ. Εκδοσης : Μελέτη Αναθεώρηση : 00 Ηµεροµ. Αναθεώρησης Κατασκευή ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Υπεύθυνος Σύνταξης ΣΑΥ Μελετητής Κατασκευαστής 1

3 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Οι Οδηγίες για τη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ηµόσιου Έργου έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους µελετητές, τους κατασκευαστές και τους συντονιστές ασφάλειας και υγείας του µελετητή και του κατασκευαστή κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση του ΣΑΥ του έργου. Κατά τη σύνταξη των Οδηγιών ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις του Π.. 305/96 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται είναι οι ελάχιστες που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. Ο τύπος του ΣΑΥ που προτείνεται δεν είναι υποχρεωτικός. Ο µελετητής µπορεί να συντάξει δικό του ΣΑΥ, αρκεί να είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του Π.. 305/96. Γενικές Οδηγίες Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας συντάσσεται από το µελετητή του έργου και περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα προβλήµατα και τους κινδύνους που αναµένεται ότι θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του µελετητή θα καταγράψει τα προβλήµατα, θα εκτιµήσει τους κινδύνους και θα προτείνει τα αναγκαία µέτρα, ώστε ο κατασκευαστής να µπορέσει να διαχειριστεί το θέµα της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά τον καλύτερο τρόπο. Το ΣΑΥ του έργου θα παραδοθεί, µαζί µε την υπόλοιπη µελέτη, στον Κύριο του Έργου, και εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση και σε ψηφιακή µορφή, και αυτός µε τη σειρά του θα το παραδώσει στον κατασκευαστή για να εφαρµόσει τα µέτρα που προτείνονται. Επειδή, όµως, κάθε έργο έχει τις ιδιαιτερότητές του και επειδή όλοι οι κίνδυνοι δεν είναι προβλέψιµοι, ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του κατασκευαστή θα συµπληρώσει το ΣΑΥ του έργου µε όλα τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη φάση της κατασκευής και οι οποίοι δεν µπορούσαν να προβλεφθούν στο στάδιο της µελέτης. Το ΣΑΥ θα υπάρχει µέχρι πέρατος του έργου στο εργοτάξιο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών του Υπουργείου Εργασίας. 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟΥ 1. Γενικές πληροφορίες του έργου 2. Υφιστάµενο περιβάλλον και δίκτυα 3. Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου. 4. Εκτίµηση του κινδύνου 5. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή του κινδύνου 6. Πρόσθετα στοιχεία του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

5 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Εργου: Συνοπτική Περιγραφή του Έργου : Στοιχεία Κυρίου του Εργου: Τίτλος Μελέτης: Προϊσταµένη Αρχή Μελέτης: ιευθύνουσα Υπηρεσία Μελέτης: Μελετητής: Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά το στάδιο της Μελέτης: 4

6 Φορέας Κατασκευής Εργου: Προϊσταµένη Αρχή Κατασκευής Εργου: ιευθύνουσα Υπηρεσία Κατασκευής Εργου: Ανάδοχος Κατασκευής: Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά το στάδιο της Κατασκευής: 5

7 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ 2.1 Χρήσεις Γης Περιβάλλοντος Χώρου και Σχετικοί Περιορισµοί Αναφέρονται οι χρήσεις γης του περιβάλλοντος χώρου και τυχόν άλλοι περιορισµοί, όπως αρχαιολογικοί χώροι, κτήρια σε γειτονία µε το χώρο κατασκευής και περιορισµοί σχεδιασµού. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τις χρήσεις γης.εφόσον δεν υπάρχει, ο ανάδοχος µελετητής οφείλει να βρει και να καταγράψει τα στοιχεία αυτά. 2.2 Υφιστάµενα ίκτυα ΟΚΩ Αναφέρονται τα υφιστάµενα δίκτυα εξυπηρέτησης, τα οποία µπορεί να επηρεάζουν τη µελέτη, όπως υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα. Παραδείγµατα δικτύων ίκτυα πόσιµου νερού ίκτυα αποχετεύσεων Ηλεκτρικά δίκτυα (υψηλής /µέσης /χαµηλής τάσης) Τηλεφωνικά δίκτυα ίκτυα αερίου Αντιπληµµυρικά ίκτυα Αρδευτικά ίκτυα ίκτυα Καυσίµων για στρατιωτική χρήση Άλλα δίκτυα Θέση Σχετικά Σχέδια 2.3 Υφιστάµενα Οδικά ίκτυα ίνεται περιγραφή των οδικών δικτύων και των περιορισµών που ισχύουν, π.χ. προσβάσεις για οχήµατα έκτακτης ανάγκης, όρια ύψους, πλάτους και βάρους οχηµάτων, αντοχές γεφυρών κ.λ.π Θέση και σχετικοί περιορισµοί Σχετικά Σχέδια 2.4 Υπάρχουσες Κατασκευές Παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε όλες τις κατασκευές που µπορεί να επηρεάσουν ή να επηρεάζονται από τη διαδικασία κατασκευής. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν τεχνικά που ενδεχοµένως θα καθαιρεθούν, είναι σε γειτνίαση ή αλληλοεπηρεάζονται µε το υπό κατασκευή στοιχείο της µελέτης. Θα περιληφθούν και όλα τα σχετικά διαθέσιµα σχέδια. 6

8 Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνουν και θέµατα για υλικά επικίνδυνα για την υγεία (π.χ αµίαντος) που περιέχονται εντός των κατασκευών, τα οποία πρόκειται να καθαιρεθούν ή να ανακαινιστούν, καθώς και για υλικά εύθραυστα ή ασταθή που απαιτούν ειδικές προφυλάξεις. 2.5 Συνθήκες Εδάφους Γίνεται συνοπτική περιγραφή των συνθηκών εδάφους σχετικών µε τη µελέτη µε πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν θέµατα όπως π.χ.: Μολύνσεις Ευστάθεια Καθιζήσεις Παλιές εξορυκτικές εργασίες Υπόγεια εµπόδια κλπ Κλιµατολογικές συνθήκες Γίνεται αναφορά στις κλιµατολογικές συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την κατασκευή του έργου, όπως π.χ. : Ισχυροί άνεµοι Παγετός Οµίχλη Υψηλή θερµοκρασία κλπ. 7

9 3. ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 Εισαγωγή και γενικές αρχές µελέτης Ο µελετητής θα λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.. 17/96 προσαρµοσµένες στα τεχνικά έργα και συγκεκριµένα: Εξάλειψη κινδύνων Αντιµετώπιση κινδύνων στην πηγή τους Εκτίµηση κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν και µέτρα που προτείνονται για την πρόληψή τους Περιγραφή της µεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούµενου εξοπλισµού, όπου αυτός θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών µε άλλα, λιγότερο επικίνδυνα Προτεραιότητα στα µέτρα οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας Προσαρµογή στην τεχνική ανάπτυξη Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή και οργανωτικές επιλογές για την επίτευξη προγραµµατισµού των διάφορων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. Ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει το υπόδειγµα που δίνεται στο παράρτηµα 3.2 Μεθοδολογία κατασκευής του υπό µελέτη έργου Ο µελετητής θα περιγράψει τη µέθοδο κατασκευής του έργου, αναφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος κατασκευής. Στην περίπτωση που οι µέθοδοι που προτείνονται από το µελετητή ξεφεύγουν από τις συµβατικές, τότε ο µελετητής θα κάνει εµπεριστατωµένη ανάλυση της πρότασής του για τη χρήση ειδικού εξοπλισµού, τα ειδικά υλικά κατασκευής και τον τρόπο χρήσης τους και τη χρήση εξειδικευµένου προσωπικού στη µέθοδο που προτείνεται. 3.3 Ανάλυση του υπό µελέτη έργου σε φάσεις κατασκευής Ο µελετητής καλείται να αναλύσει το υπό µελέτη έργο σε φάσεις κατασκευής και να απαριθµήσει τις επιµέρους εργασίες που περιλαµβάνονται σε κάθε φάση, καταγράφοντας τις εργασίες µε τη σειρά που πρόκειται να εκτελεστούν. Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις που υπάρχουν επιµέρους εργασίες ή φάσεις που µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα, ο µελετητής θα εφιστά την προσοχή του αναδόχου κατασκευής για την αλληλεπίδραση µεταξύ των εργασιών, ώστε να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα µέτρα που θα επιτρέψουν την ασφαλή εργασία διαφορετικών συνεργείων ταυτόχρονα. Αν κατά τη φάση κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της µελέτης ή της µεθόδου κατασκευής θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και του ΣΑΥ στα σηµεία που επηρεάζεται από τις αλλαγές. 8

10 3.4 Εντοπισµός των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε κάθε φάση κατασκευής Φάση κατασκευής (Α, Β, Γ κλπ) Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη φάση Α Εκτιθέµενες οµάδες εργασίας κατά τη φάση Α Απαιτούµενα µέτρα προστασίας στη φάση Α Απαιτούµενα Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) κατά την εκτέλεση εργασιών στη φάση Α 3.5 Εκτίµηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε κάθε φάση κατασκευής και τεκµηρίωση των µέτρων που προτείνονται για τον έλεγχο των κινδύνων που εναποµένουν µετά την ολοκλήρωση της µελέτης. Ο µελετητής θα καταρτίσει πίνακα (όπως αυτός που επισυνάπτεται στο παράρτηµα ) στον οποίο θα αναφέρονται : 1. η φάση κατασκευής του έργου. 2. οι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν σε κάθε φάση 3. οι προβλέψεις της µελέτης για την εξάλειψη ή τη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων σε κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες σε κάθε φάση. 4. η επίδραση των µελετητικών προβλέψεων στην εξάλειψη ή τη µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων σε κινδύνους 5. η εκτίµηση του µελετητή για τον εναποµένοντα κίνδυνο σε σχέση µε την πιθανότητα να εκτεθούν οι εργαζόµενοι κατά τη φάση κατασκευής καθώς και την πιθανότητα να επιδράσει σε µεµονωµένους εργαζόµενους ή σε µεγαλύτερες οµάδες εργασίας (χαµηλός, µέτριος, υψηλός) 6. τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο του εναποµένοντος κινδύνου 7. ο ορισµός των υπευθύνων για τη λήψη όλων των παραπάνω µέτρων 8. η τεκµηρίωση των όσων αναφέρονται στον πίνακα µε παραποµπή σε νοµοθετικές διατάξεις, µελέτες, σχέδια ή άλλα επίσηµα κείµενα (τεχνικές εκθέσεις, σχετική αλληλογραφία, πρότυπα κλπ) που εξασφαλίζουν την ορθότητα πληρότητά τους. 9

11 4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 4.1 Κανόνες εργοταξίου Ο µελετητής θα καθορίσει ένα ασφαλές σύστηµα εργασίας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής, ο οποίος οφείλει να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους εργαζοµένους, τους επισκέπτες στο εργοτάξιο και οποιονδήποτε τρίτο. 4.2 Ειδικά µέτρα για εργασίες Θα πρέπει να περιγραφούν τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. Ενδεικτικός κατάλογος εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους : εργασίες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άµµο /λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου. εργασίες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία τους ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχόµενων ή επιτηρούµενων περιοχών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της ΚΥΑ Α2 στ/1539/ «Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15 ης Ιουλίου 1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3 ης Σεπτεµβρίου Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού. Φρέατα, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή. Εργασίες µε θάλαµο πεπιεσµένου αέρα. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων στοιχείων. 10

12 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Για τη εκτίµηση του κινδύνου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η πιθανότητα εµφάνισής του σε κάθε συγκεκριµένη εργασία και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στο προσωπικό που ασχολείται στο έργο ή και σε τρίτους. Η εκτίµηση του κινδύνου θα πρέπει να γίνεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα: Επιπτώσεις Πιθανότητα εµφάνισης Πιθανόν να εµφανιστεί πολλές φορές στο έργο Πιθανόν να εµφανιστεί µερικές φορές στο έργο Πιθανόν να εµφανιστεί µία φορά στο έργο Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός πολλών ατόµων Τραυµατισµός αρκετών Ατόµων Ελαφρός τραυµατισµός έστω και ενός ατόµου Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Υψηλός Μέτριος Μέτριος Μέτριος Χαµηλός Οι απαιτούµενες ενέργειες για την αντιµετώπιση του κινδύνου αναφέρονται παρακάτω: Επίπεδο κινδύνου Υψηλός Μέτριος Χαµηλός Απαιτούµενες ενέργειες Η εργασία δεν πρέπει να ξεκινήσει ή, αν έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να διακοπεί έως ότου εξαλειφθεί ή µειωθεί σηµαντικά ο κίνδυνος Θα πρέπει µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα µείωσης του κινδύνου Απαιτείται παρακολούθηση για να γίνει επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι οδηγίες. εν απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι. 11

13 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 6.1 Προσπέλαση στο εργοτάξιο και ασφαλής πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ο µελετητής θα συντάξει σχέδια υπό κατάλληλη κλίµακα στα οποία θα αποτυπώνονται τα σηµεία ασφαλούς πρόσβασης για τη φάση κατασκευής και για κάθε µέτωπο εργασίας. Θα πρέπει επίσης να επισηµάνει τυχόν επικίνδυνα σηµεία που είναι απαγορευτικά για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων, να προσδιορίσει και υποδείξει προς τον ανάδοχο κατασκευής τις θέσεις όπου απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την κατασκευή και να επισηµάνει την ανάγκη λήψης µέτρων από τον ανάδοχο κατασκευής για την πρόσβαση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. 6.2 Κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου Ο ανάδοχος κατασκευής θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και να τοποθετήσει την κατάλληλη σήµανση για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου. Το σχέδιο που θα καταρτίσει καθώς και τις οδεύσεις που θα χρησιµοποιήσει θα τις αποτυπώσει σε σχέδιο που θα περιλάβει στο Σ.Α.Υ Θέση Σχετικά Σχέδια 6.3 Καθορισµός χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. Στα σχέδια της γενικής διάταξης του εργοταξίου θα προσδιορίζονται σε κατάλληλη κλίµακα οι θέσεις των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (γραφεία, συνεργεία, εργαστήρια κλπ) και οι χώροι αποθήκευσης υλικών, καθώς και οι χώροι και οι συνθήκες αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, όπως προσδιορίζονται στη µελέτη. Επίσης θα καθορίζεται και ο τρόπος αποκοµιδής των άχρηστων υλικών λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υλικών. 6.4 Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών Ο µελετητής θα καταγράψει τα επικίνδυνα υλικά και τον τρόπο αποκοµιδής τους. Ο ανάδοχος κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή αποκοµιδή των επικίνδυνων ουσιών και να τηρεί αρχείο µεταφοράς τους από εγκεκριµένη εταιρία. Ο µελετητής θα υπενθυµίσει στον ανάδοχο κατασκευής του έργου τις απαιτήσεις Περιβαλλοντικής Προστασίας, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια παντός είδους, ενέµατα κ.λ.π. αποτελούν ελεγχόµενα απορρίµµατα και θα πρέπει να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 6.5 ιευθετήσεις χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών Ο µελετητής θα υποδείξει στον ανάδοχο κατασκευής την υποχρέωσή του για τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών και τον τρόπο µε 12

14 τον οποίο θα συντηρούνται για να παραµένουν τακτοποιηµένα, καθαρά και ασφαλή. 6.6 Πληροφορίες εργοταξίου Οι παρακάτω ελάχιστες πληροφορίες θα πρέπει, µε ευθύνη του αναδόχου κατασκευής να αναρτώνται σε κατάλληλα σηµεία του εργοταξίου: πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας θέση κουτιών πρώτων βοηθειών σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισµού, διάσωση σε σήραγγα εκκένωση και σηµεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς στοιχεία και θέση υπευθύνων και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ταυτότητα και θέση ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών. εκ των προτέρων γνωστοποίηση χρονοδιάγραµµα συσκέψεων για θέµατα ασφαλείας εργοταξίου θέση πλησιέστερου Νοσοκοµείου για κάθε εργοτάξιο. στοιχεία συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας. 6.7 Μελέτη κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις Ο ανάδοχος κατασκευής πρέπει να περιλάβει τις µελέτες των ειδικών ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου και που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις. 13

15 Οι Οδηγίες για τη σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκαν από Οµάδα Εργασίας (Ο.Ε.), η οποία λειτούργησε στα πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας θεµάτων ιευρωπαϊκού ικτύου. Μέλη της Ο.Ε. ήταν οι : 1. Τεσσέρης Σωτήριος, Γενικός ιευθυντής Ποιότητας.Ε. 2. Βασιλάκης Νικόλαος, ιευθυντής Ελέγχου και Εφαρµογής. Προγραµµάτων Ποιότητας ( ΕΕΠΠ) 3. Τζοβαρίδης Σοφοκλής, ιευθυντής ιαµόρφωσης Αρχών και Κανόνων ιασφάλισης Ποιότητας.Ε. και Εξειδίκευσης Ανθρώπινου υναµικού ( ΙΠΑ ) 4. Κεφαλίδης Θεόδωρος, Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου. Ποιότητας στη ΙΠΑ 5. Αγγελάκης Βίκτωρας, Τµηµατάρχης Ελέγχων Συστηµάτων Ποιότητας Έργων, Μέτρων Ασφάλειας, Υγείας και εξοπλισµού στη ΕΕΠΠ 6. Λουκίδης Βασίλειος, Τµηµατάρχης Υγιεινής και Ασφάλειας ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Α.Ε. 7. Κατσιφής Νικόλαος, Σύµβουλος ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ 8. Τσούνης Ευστάθιος, Τοπ. Μηχ. ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ 9. Αρχοντάκη Κυριακή, Μ/Μ της Γ.Γ..Ε. 10. Γραµµατέας της Οµάδας ήταν η κ. Νικολουτσοπούλου Ελένη, ιοικητικός της /σης 16 της Γ.Γ..Ε. 14

16 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 15

17 ΣΑΥ-IOYLIOS-2003.X LS 16

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα