Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ ( ) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται δεδοµένο ότι έχει ήδη συνταχθεί σωστά, έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία (µε βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση ΙΠΑ /οικ/611/ ). 2. Κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου η Οµάδα Επίβλεψης πρέπει εποµένως να έχει πλήρη γνώση του ΠΠΕ που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, να έχει παραλάβει επίσηµα αντίτυπά του και να το χρησιµοποιεί για να παρακολουθεί το έργο. 3. Ο έλεγχος εφαρµογής του ΠΠΕ δεν είναι «στιγµιαίος», όπως είναι ο αρχικός έλεγχος που αποβλέπει στην έγκριση του ΠΠΕ. Είναι συνεχής και λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου µέχρι την ολοκλήρωσή του. 4. Η Υπηρεσία θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να διαθέτει τουλάχιστον ένα εκπαιδευµένο σε θέµατα ποιότητας άτοµο (Υπεύθυνος Ποιότητας Υπηρεσίας, Υ.Π.Υ.) το οποίο θα υποστηρίζει την Οµάδα Επίβλεψης κατά τον έλεγχο εφαρµογής του ΠΠΕ. Ο Υ.Π.Υ. συνιστάται να έχει εκπαιδευτεί ως Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας και να παρακολουθεί τα σχετικά σεµινάρια που οργανώνει το ΥΠΕΧΩ Ε, ώστε να µπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που του αναλογούν και να τηρείται ενήµερος των εξελίξεων. Ανάλογα µε το µέγεθος και το πλήθος των έργων που εκτελούνται, είναι δυνατό ο Υ.Π.Υ. να έχει και άλλα παράλληλα καθήκοντα. 5. Ο Υ.Π.Υ. είναι δυνατό να επικουρείται από εξωτερικούς εξειδικευµένους συµβούλους. 6. Τα θέµατα µε τα οποία ασχολείται ο Υ.Π.Υ. αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, σε αντιδιαστολή µε τα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η Οµάδα Επίβλεψης. 7. Είναι απαραίτητο, µετά την υποβολή και έγκριση του ΠΠΕ και την λεπτοµερή µελέτη του από την Οµάδα Επίβλεψης, να ακολουθήσει µια φάση προετοιµασίας και συναντήσεων µε τον Ανάδοχο κατά την οποία θα διευκρινιστούν και θα οριστικοποιηθούν διάφορα θέµατα (εφόσον βέβαια αυτά δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί κατά τη φάση υποβολής και έγκρισης του ΠΠΕ). Τέτοια είναι: Τυχόν ασάφειες του ΠΠΕ Ο τρόπος επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο 1

2 Η συχνότητα των συναντήσεων της Οµάδας Επίβλεψης και του Αναδόχου και οι λεπτοµέρειες τήρησης των πρακτικών των συναντήσεων αυτών (ευθύνη τήρησης πρακτικών, τρόπος υπογραφής, διανοµή κτλ) Θέµατα υπογραφών των εγγράφων, εντύπων κτλ., ιδιαίτερα εκείνων που θα τίθενται υπόψη της Οµάδας Επίβλεψης και θα υπογράφονται υποχρεωτικά από αυτήν Οι απαιτήσεις από πλευράς της Οµάδας Επίβλεψης σχετικά µε την παροχή εγγράφων και στοιχείων από τον Ανάδοχο (π.χ. πιστοποιητικά υλικών ή αποτελέσµατα εργαστηριακών ελέγχων που θα πρέπει να υποβάλλονται), ο τρόπος υποβολής, το πλήθος αντιγράφων κτλ. (Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να τηρεί πρόσθετα στοιχεία τα οποία τον αφορούν αλλά δεν ενδιαφέρουν την Οµάδα Επίβλεψης και δεν παραδίδονται σε αυτή.) Ο τρόπος τήρησης του ηµερολογίου του έργου, το οποίο επιβάλλεται από το Π 609/85 (βλέπε σχετικά στο Παράρτηµα Α), καθώς και η σύνδεση της υπόλοιπης τεκµηρίωσης του έργου µε το ηµερολόγιο Οι διάφορες αναφορές σχετικά µε την πρόοδο του έργου ή για άλλα θέµατα, όπως προσωρινά µέτρα, τήρηση περιβαλλοντικών όρων, ατυχήµατα κτλ (βλέπε σχετικά στο Παράρτηµα Β) Το περιεχόµενο, ο τρόπος παρουσίασης, η συχνότητα και οι λεπτοµέρειες των «Εκθέσεων Ποιότητας» οι οποίες θα συντάσσονται τακτικά από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία (βλέπε σχετικά στο Παράρτηµα Γ). 2

3 1. Εισαγωγή 1.1 του ΠΠΕ: Περιγραφή του έργου. ( εν απαιτείται κάτι ιδιαίτερο, εφ όσον το αντικείµενο του έργου έχει περιγραφεί σωστά στο ΠΠΕ κατά την υποβολή και έγκρισή του.). 1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο: ήλωση Πολιτικής Ποιότητας και καθορισµός στόχων. Οι ποσοτικοί στόχοι µπορεί να περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1.2 του ΠΠΕ αν είναι γενικής µορφής και οπωσδήποτε θα περιλαµβάνονται στην παράγραφο 2.2 του ΠΠΕ όταν αναφέρονται σε µετρήσιµα µεγέθη του έργου οµή ΠΠΕ: Τρόπος σύνταξης του ΠΠΕ και επιβεβαίωση ότι αυτό είναι λειτουργικό και αποτελεί πραγµατικό εργαλείο διαχείρισης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση ή εφόσον έγιναν ουσιαστικές µεταβολές που µπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση ή το χρονοδιάγραµµα του έργου θα πρέπει να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η αναθεώρηση του ΠΠΕ (η οποία συνεπάγεται νέα έγκριση από την Υπηρεσία). (Επισηµαίνεται ότι ένα ΠΠΕ είναι τόσο πιο ευέλικτο όσο περισσότερα Παραρτήµατα έχει, στα οποία αποτυπώνονται ξεχωριστά τα διάφορα θέµατα και υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης αναθεώρησης του καθενός από αυτά αν απαιτηθεί.) ΤΜΗΜΑ Ι Τροποποιήσεις συµβατικού αντικειµένου, πιθανές συµπληρωµατικές συµβάσεις. Σε περίπτωση τροποποίησης του αντικειµένου, έλεγχος και νέα έγκριση του ΠΠΕ Ανασκοπήσεις του Αναδόχου. Παρακολούθηση και επαλήθευση ότι τηρούνται τα περιλαµβανόµενα στην Πολιτική Ποιότητας και ειδικότερα οι ποσοτικοί στόχοι. Μελέτη του ΠΠΕ, ιδιαίτερα των Παραρτηµάτων του. Εκ νέου επαλήθευση (κανονικά το βήµα αυτό είχε γίνει κατά την φάση έγκρισης) ότι η δόµηση του ΠΠΕ (Τµήµα Ι, Τµήµα ΙΙ, Παραρτήµατα) ανταποκρίνεται στην διαίρεση του έργου σε διακριτές φάσεις κατασκευής, οι οποίες µπορεί να παρακολουθηθούν εύκολα µε βάση το ΠΠΕ (και ιδιαίτερα τα Προγράµµατα Ενεργειών). Οµάδας Επίβλεψης. Οµάδας Επίβλεψης. Σε περίπτωση τροποποίησης του αντικειµένου, αναθεώρηση του ΠΠΕ. αντίστοιχων ΠΠΕ, απαιτείται. σηµείων εφόσον 3

4 2. Περιγραφή έργου 2.1. Μέθοδοι κατασκευής: Κατά την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρµόζει τη µεθοδολογία και τους τρόπους κατασκευής που έχει ο ίδιος περιγράψει στο ΠΠΕ, τα οποία πρέπει να συµφωνούν µε τα συµβατικά τεύχη και να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία κατά την υποβολή και έγκριση του ΠΠΕ. Αν αυτό δεν συµβαίνει η Υπηρεσία οφείλει να επέµβει, να συνεννοηθεί µε τον Ανάδοχο και, µετά την οριστικοποίηση και τη συµφωνία για την λύση που θα δοθεί, να επικαιροποιηθεί το ΠΠΕ Έλεγχοι και οκιµές Έλεγχος ύπαρξης των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισµών (που αναφέρονται ήδη στο ΠΠΕ) και έλεγχος της σωστής εφαρµογής τους από το αρµόδιο προσωπικό του Αναδόχου. Έλεγχος του σωστού σχεδιασµού των εντύπων καταγραφής των ελέγχων και δοκιµών τα οποία έχουν περιληφθεί ήδη στο ΠΠΕ (ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες) και της σωστής χρήσης των εντύπων αυτών (κανονική συµπλήρωση, µη έλλειψη στοιχείων, υπογραφών, ηµεροµηνιών κτλ.). Το προηγούµενο αναφέρεται τόσο στα έντυπα καταγραφής των εργαστηριακών ελέγχων όσο και στα δελτία, φύλλα, έντυπα κτλ καταγραφής των επί τόπου ελέγχων για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών. ιαδικασίες, Οδηγίες ή άλλα κείµενα που περιέχονται στο ΠΠΕ ή στα οποία παραπέµπει το ΠΠΕ. Έλεγχος εργοταξίου. Επιτόπου έλεγχοι. βιβλιοθήκης Παρακολούθηση του Αναδόχου και επαλήθευση της εφαρµογής, της µεθοδολογίας και των τρόπων κατασκευής που αναφέρονται στο ΠΠΕ. Ύπαρξη στη βιβλιοθήκη του εργοταξίου των σχετικών προτύπων, προδιαγραφών και κανονισµών καθώς και έλεγχος της γνώσης τους και της σωστής εφαρµογής τους από το αρµόδιο προσωπικό του Αναδόχου. Έλεγχος καταλληλότητας και χρήσης των εντύπων καταγραφής των ελέγχων και δοκιµών, κανονική συµπλήρωσή τους, µη έλλειψη στοιχείων, υπογραφών, ηµεροµηνιών κτλ. Οµάδας Επίβλεψης σε τυπικά θέµατα (υπογραφές κτλ). ΠΠΕ, εφόσον απαιτείται και µε τη σύµφωνη γνώµη. Συµπλήρωση βιβλιοθήκης εργοταξίου και εκπαίδευση του προσωπικού του, αν απαιτείται. του Παραρτήµατος του ΠΠΕ το οποίο περιλαµβάνει τα δελτία, φύλλα, έντυπα κτλ, αν απαιτείται 4

5 Εάν προβλέπεται εργοταξιακό εργαστήριο, η Υπηρεσία πρέπει να ελέγξει τα περιγραφόµενα στο ΠΠΕ για το εργαστήριο και να επιβεβαιώνει συνεχώς την τήρησή τους (χώροι, εξοπλισµός, προσωπικό, συνθήκες κτλ). Όπου επιβάλλεται η χρησιµοποίηση εξωτερικού εργαστηρίου, πρέπει να είναι αυτό που έχει ήδη περιγραφεί στο ΠΠΕ και έχει καλυφθεί από την έγκριση. Επιτόπου έλεγχοι. Επιτόπου έλεγχοι στο εξωτερικό εργαστήριο. Έλεγχος συµµόρφωσης µε τα περιγραφόµενα στο ΠΠΕ και στα συµβατικά τεύχη για το εργαστήριο. Έγκριση του εργαστηρίου προ της χρησιµοποίησής του. Συµµόρφωση µε τα περιγραφόµενα στο ΠΠΕ και στα συµβατικά τεύχη για το εξωτερικό εργαστήριο και έγκρισή του από την Υπηρεσία. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα διακρίβωσης εξοπλισµού κτλ. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα διακρίβωσης εξοπλισµού, διαπίστευσης του εργαστηρίου κτλ. αν απαιτούνται. αν απαιτούνται (π.χ. αλλαγή εξωτερικού εργαστηρίου). Ελέγχεται επίσης η χρησιµοποίηση φορέων ελέγχου κτλ όπως έχει καθορισθεί στο ΠΠΕ (όπου αυτό απαιτείται). Έλεγχοι τυπικών δικαιολογητικών των φορέων. Συµµόρφωση µε τα περιγραφόµενα στο ΠΠΕ και στα συµβατικά τεύχη για τους φορείς ελέγχου. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα διαπίστευσης των φορέων κτλ. αν απαιτούνται (π.χ. αλλαγή φορέα ελέγχου) Χρονοδιάγραµµα εργασιών: Το ΠΠΕ πρέπει να ενηµερώνεται ώστε να συµβαδίζει µε οποιαδήποτε αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος προκύπτει κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Αυτό σηµαίνει αφενός ότι το νέο χρονοδιάγραµµα θα περιληφθεί στο ΠΠΕ (και για το λόγο αυτό εξυπηρετεί η ενσωµάτωσή του µε τη µορφή Παραρτήµατος) και αφετέρου ότι τα Προγράµµατα Ενεργειών (Τµήµα ΙΙ του ΠΠΕ) θα προσαρµοστούν ανάλογα, εφόσον απαιτείται, ώστε να συµφωνούν µε το χρονοδιάγραµµα. Παρακολούθηση εργασιών.. πορείας Σύγκριση χρονοδιαγράµµατος µε πραγµατική πορεία εργασιών. του χρονοδιαγράµµατος, αν απαιτείται. 5

6 3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι 3.1. Ανθρώπινο υναµικό: Οποιεσδήποτε αλλαγές στα οργανωτικά θέµατα του έργου (αλλαγές θέσεων, προσώπων, αρµοδιοτήτων, τυπικών προσόντων κτλ) πρέπει να περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ του έργου, το οποίο πρέπει να αναθεωρείται αµέσως µόλις οριστικοποιούνται οι αλλαγές αυτές. (και για το λόγο αυτό εξυπηρετεί η περιγραφή των οργανωτικών θεµάτων µε τη µορφή Παραρτήµατος του ΠΠΕ) Υλικά και υπηρεσίες Έλεγχος ονοµαστικού οργανογράµµατος του Αναδόχου. Παρακολούθηση των οργανωτικών θεµάτων του έργου. Έλεγχος για την αποφυγή συσσώρευσης αρµοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο. ιάκριση αρµοδιοτήτων µεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόµενου. Οµάδας Επίβλεψης. ιορθωτικές ενέργειες κατά περίπτωση. 6

7 Υλικά: Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να ικανοποιούν τα σχετικά πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισµούς που προβλέπονται από τη σύµβαση. Τα υλικά πρέπει να προσκοµίζονται εγκαίρως στο έργο. Οι προµηθευτές των κυρίων υλικών 1 πρέπει να έχουν την έγκριση Στοιχεία έγκρισης υλικών (πιστοποιητικά, δελτία ελέγχων κτλ). ελτία αποστολής, τιµολόγια κτλ. Πίνακες εγκεκριµένων προµηθευτών. Επαλήθευση ότι τα υλικά που χρησιµοποιούνται στο έργο ικανοποιούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, το χρονοδιάγραµµα προµηθειών και τα σχετικά πρότυπα, προδιαγραφές και κανονισµούς. Σωστή χρήση των υλικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου. Έγκριση των προµηθευτών των κυρίων υλικών. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα καταλληλότητας πιστοποιητικών υλικών, ελέγχων ποιότητας υλικών, τήρησης προδιαγραφών κτλ. όπου απαιτείται. Συγκέντρωση της τεκµηρίωσης τωνµ υλικών. Πιθανές αλλαγές προµηθευτών (και αντίστοιχη αναθεώρηση του ΠΠΕ) Υπηρεσίες (υπεργολάβοι): Οι υπεργολάβοι του Αναδόχου πρέπει να είναι γνωστοί στην Υπηρεσία και να έχουν την έγκρισή της (τουλάχιστον για τις κύριες εργασίες του έργου). Περιλαµβάνονται και υπεργολάβοι µελετητές κτλ Εξοπλισµός Συµφωνητικά µε υπεργολάβους. Πίνακας εγκεκριµένων Υπεργολάβων για κάθε αντικείµενο. Επί τόπου έλεγχοι των εργασιών των υπεργολάβων. Η Υπηρεσία οφείλει να παρακολουθεί τη σωστή ανάθεση από τον Ανάδοχο (π.χ. υπογραφή συµφωνητικών µε σαφείς προδιαγραφές των εργασιών που θα εκτελεστούν καθώς και άλλων υποχρεωτικών απαιτήσεων, όπως απαιτήσεων για υγεία και ασφάλεια). Παρακολούθηση εργασιών υπεργολάβων. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα επιθεώρησης υπεργολάβων, τήρησης προδιαγραφών κτλ. όπου απαιτείται. Πιθανές αλλαγές υπεργολάβων (και αντίστοιχη αναθεώρηση του ΠΠΕ). 1 Υλικά που χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες ή/και υλικά κρίσιµα για την ασφάλεια και τις επιδόσεις του έργου 7

8 Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα): Η Υπηρεσία οφείλει να επιβεβαιώνει την ύπαρξη και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισµού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ, καθώς και την παρουσία και χρήση του την χρονική στιγµή που απαιτείται. Οφείλει επίσης να παρακολουθεί ότι εφαρµόζεται το ΠΠΕ στα θέµατα συντήρησης του εξοπλισµού αυτού Μετρητικός εξοπλισµός: Ισχύουν τα ίδια όπως παραπάνω. Επιπλέον η Υπηρεσία πρέπει να επιβεβαιώνει διαρκώς την ύπαρξη διακρίβωσης του µετρητικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται, η οποία πρέπει να γίνεται µε σωστό τρόπο, δηλ. όπως έχει περιγραφεί (και εγκριθεί) στο ΠΠΕ. Επιτόπου έλεγχοι. Επιβεβαίωση της ύπαρξης του εξοπλισµού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ καθώς και έλεγχος για έγκαιρη παρουσία και χρήση του την χρονική στιγµή που απαιτείται. Έλεγχος για τις µεταβολές εξοπλισµού σε συνάρτηση µε τις εργασίες που περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα. Έλεγχος για ικανοποιητική συντήρηση εξοπλισµού. Επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος Επιβεβαίωση της πιστοποιητικών και πινακίδων ύπαρξης του διακρίβωσης. µετρητικού εξοπλισµού που έχει δηλωθεί στο ΠΠΕ. Οµάδας Επίβλεψης σε θέµατα διακρίβωσης εξοπλισµού κτλ. ιορθωτικές ενέργειες (όπως π.χ. αλλαγές στον εξοπλισµό, βελτίωση διαδικασιών συντήρησης κτλ). ιορθωτικές ενέργειες (όπως π.χ. αλλαγές στον εξοπλισµό, βελτίωση διαδικασιών διακρίβωσης κτλ). 8

9 4. ιαχείριση 4.1. ιαχείριση εγγράφων ιαχείριση του ΠΠΕ: Σωστή διαδικασία αναθεωρήσεων του ΠΠΕ. Η αναθεώρηση πρέπει να γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο ΠΠΕ (παράγραφος ή συνηµµένη σχετική ιαδικασία) και στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου στην Υπηρεσία για έγκριση, τουλάχιστον ως προς το τµήµα εκείνο που αναθεωρήθηκε (για το σκοπό αυτό εξυπηρετεί η ύπαρξη πολλών ξεχωριστών Παραρτηµάτων). Σωστή εκ νέου διανοµή του µε τον τρόπο που περιγράφεται στο ΠΠΕ. ιάκριση µεταξύ αναθεώρησης διανοµής ολόκληρου του ΠΠΕ ή µόνο των Παραρτηµάτων του Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων: Τα χρησιµοποιούµενα έγγραφα, έντυπα κτλ θα πρέπει να έχουν την περιγραφόµενη στο ΠΠΕ µορφή, κωδικοποίηση κτλ που ορίζεται από τον Ανάδοχο ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα: Τα χρησιµοποιούµενα δελτία, φύλλα ελέγχου, έντυπα κτλ θα πρέπει να έχουν την περιγραφόµενη στο ΠΠΕ µορφή, κωδικοποίηση κτλ, που ορίζεται από τον Ανάδοχο. Αρχεία του ελέγχου εγγράφων του έργου. Εξέταση των εγγράφων, εντύπων κτλ. που περιγράφονται στο ΠΠΕ. Εξέταση των δελτίων, φύλλων ελέγχου, εντύπων κτλ. που περιγράφονται στο ΠΠΕ. Έλεγχος ύπαρξης αρµόδιου προσώπου. Επαλήθευση ότι κατά την έγκριση, διανοµή και τροποποίηση αναθεώρηση του ΠΠΕ έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο ίδιο το ΠΠΕ. Έλεγχος ότι τα χρησιµοποιούµενα έγγραφα, έντυπα κτλ έχουν την περιγραφόµενη στο ΠΠΕ µορφή και κωδικοποίηση Έλεγχος ότι τα χρησιµοποιούµενα δελτία, φύλλα ελέγχου, έντυπα κτλ έχουν την περιγραφόµενη στο ΠΠΕ µορφή και κωδικοποίηση αν απαιτείται. 9

10 Αρχειοθέτηση: Η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών και των στοιχείων από την εκτέλεση του έργου πρέπει επίσης να ακολουθεί τα περιγραφόµενα στο ΠΠΕ και να ελέγχεται συχνά και συστηµατικά από την Υπηρεσία. Οι αρµόδιοι τήρησης των αρχείων πρέπει να είναι συγκεκριµένοι και καθορισµένοι στο ΠΠΕ 4.2. Μη συµµορφώσεις - ιορθωτικές/προληπτικές ενέργειες: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρµόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δηµιουργήσει τα σχετικά αρχεία για π.χ. µη συµµορφούµενα εισερχόµενα και παραγόµενα υλικά, για εργασίες στις οποίες εµφανίστηκαν µη συµµορφώσεις κτλ. Περιοδικοί και έκτακτοι έλεγχοι του αρχείου του έργου. Έλεγχος αρµοδιοτήτων του προσωπικού σχετικά µε την αρχειοθέτηση όπως έχει περιγραφεί στο ΠΠΕ. Εξέταση αρχείου Αναφορών Μη Συµµόρφωσης. Πρακτικά συναντήσεων όπου αναφέρονται οι Αναφορές Μη Συµµόρφωσης. Έλεγχος αρχειοθέτησης σε κατάλληλα αρχεία σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Έλεγχος οµαδοποίησης οµοειδών θεµάτων. Πληρότητα ως προς ηµεροµηνίες, υπογραφές κτλ. Έλεγχος ότι το αρχείο συµπληρώνεται σταδιακά µε τα στοιχεία από την πρόοδο του έργου. Έλεγχος ότι οι µη συµµορφώσεις εντοπίζονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Έλεγχος ότι οι µη συµµορφώσεις συµφωνούν µε τυχόν ευρήµατα της Υπηρεσίας. Επαλήθευση ότι γίνονται διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΠΕ. Σταδιακή συµπλήρωση του αρχείου µε τα στοιχεία από την πρόοδο των εργασιών. όπου απαιτείται. 10

11 4.3. Επιθεωρήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρµόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δηµιουργήσει αρχεία επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται από όλα τα προβλεπόµενα στο ΠΠΕ επίπεδα: τον Υπεύθυνο Ποιότητας του εργοταξίου τον Υπεύθυνο Ποιότητας Κεντρικών Γραφείων (Εταιρείας ή Κ/Ξ) Τρίτους 4.4. Ανασκοπήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρµόζει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφει στο ΠΠΕ και αν έχει δηµιουργήσει αρχεία ανασκοπήσεων. Εξέταση αρχείου επιθεωρήσεων. Πρακτικά συναντήσεων όπου αναφέρονται οι επιθεωρήσεις. Αρχείο ανασκοπήσεων. Αρχείο µε τα πρακτικά των συναντήσεων. Έλεγχος ότι γίνονται επιθεωρήσεις στο έργο, περιλαµβανόµενων και των υπεργολάβων..έλεγχος ότι καλύπτονται όλα τα θέµατα του έργου καθώς και τα νοµοθετηµένα, π.χ. θέµατα Ασφάλειας και Υγείας. Έλεγχος αρχείου ανασκοπήσεων. Έλεγχος τήρησης πρακτικών. όπου απαιτείται. όπου απαιτείται. 5. Άλλα θέµατα 5.1. Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να εφαρµόσει τα σχετικά σχέδια εκτάκτων καταστάσεων που περιλαµβάνει το ΠΠΕ, καθώς και την σχετική ικανότητα και ετοιµότητα του προσωπικού του. Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νοµοθεσίας στο εργοτάξιο (όπου απαιτείται). Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την αναφερόµενη στο ΠΠΕ οργάνωση καθώς και την εµπειρία, τον εξοπλισµό, την ικανότητα και την ετοιµότητα έγκαιρης εφαρµογής αποτελεσµατικών σχεδίων αντιµετώπισης πιθανών έκτακτων καταστάσεων. αν απαιτείται (όπως εξασφάλιση εξοπλισµού, εκπαίδευση προσωπικού, πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας κτλ). 11

12 5.2. Ασφάλεια και Υγεία: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να εφαρµόσει τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας και υγείας που προβλέπει η νοµοθεσία και που πρέπει να περιλαµβάνει το ΠΠΕ, καθώς και την σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του και του προσωπικού των υπεργολάβων του Προστασία περιβάλλοντος: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος εφαρµόζει τα σχετικά µέτρα προστασίας περιβάλλοντος που περιλαµβάνει το ΠΠΕ, καθώς και αν έχει πραγµατοποιήσει τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού του Άλλες απαιτήσεις: Η Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει αν ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει τυχόν άλλες συµβατικές απαιτήσεις από άποψη προσωπικού, εξοπλισµού κτλ. Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νοµοθεσίας στο εργοτάξιο. Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος ύπαρξης της σχετικής νοµοθεσίας ή άλλων ρυθµιστικών κειµένων στο εργοτάξιο. Μελέτη του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ και επιτόπου έλεγχοι. Έλεγχος δυνατότητας του Αναδόχου. Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την απαιτούµενη οργάνωση καθώς και την εµπειρία, τον εξοπλισµό και την ικανότητα λήψης των µέτρων που περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (το οποίο περιλαµβάνεται στο ΠΠΕ). Επαλήθευση ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την απαιτούµενη οργάνωση και έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του ώστε να λαµβάνει τα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος που περιγράφονται στο ΠΠΕ. αν απαιτείται (όπως εξασφάλιση εξοπλισµού, εκπαίδευση προσωπικού, πραγµατοποίηση ασκήσεων ετοιµότητας κτλ). αν απαιτείται (όπως λήψη κατάλληλων µέτρων, εκπαίδευση προσωπικού κτλ). αν απαιτείται. 12

13 6. Παραποµπές- Αναφορές 6.1. Σχέδια: Οι περιπτώσεις αλλαγών στα σχέδια, οι οποίες προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, πρέπει να τεκµηριώνονται και να ενηµερώνεται αντίστοιχα το ΠΠΕ Πρότυπα Κανονισµοί - Τεχνικές Προδιαγραφές: Οι περιπτώσεις αλλαγών σε πρότυπα, προδιαγραφές κτλ οι οποίες προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, πρέπει να συµφωνούνται µε την Υπηρεσία και να ενηµερώνεται αντίστοιχα το ΠΠΕ Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας Αναδόχου: Αλλαγές στο Σύστηµα Ποιότητας του Αναδόχου, που επηρεάζουν το ΠΠΕ, πρέπει να τίθενται σε γνώση και να ενηµερώνεται ανάλογα το ΠΠΕ. Ανασκόπηση της επάρκειας των συµβατικών σχεδίων (της µελέτης) ως προς τις κατασκευαστικές ανάγκες. Πρακτικά σύσκεψης για τεκµηρίωση των αλλαγών υπογραµµένα από όλους τους εµπλεκόµενους (περιλαµβανόµενου και του µελετητή όπου απαιτείται και είναι εφικτό). Εντολή παραγωγής ή τροποποίησης σχεδίων. Επιβεβαίωση ενηµέρωσης βιβλιοθήκης εργοταξίου. Επιβεβαίωση αναθεώρησης ΠΠΕ. Πρόγραµµα παραγωγής ή τροποποίησης κατασκευαστικών σχεδίων κατά την εξέλιξη του έργου. του σχετικού Παραρτήµατος του ΠΠΕ. του ΠΠΕ. Ενηµέρωση βιβλιοθήκης εργοταξίου. Επιτόπιου έλεγχοι. Επιτόπου έλεγχοι. του ΠΠΕ. 13

14 7. Προγράµµατα Ενεργειών ΤΜΗΜΑ ΙΙ 7.1.: Σηµεία Στάσης για Έγκριση (ΣΣΕ). Μελέτη ΠΠΕ. ιαρκής ανασκόπηση των ΣΣΕ. 7.2.: Έγγραφα αναφοράς. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος επάρκειας των εγγράφων αναφοράς. 7.3.: Καταγραφή ενεργειών. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος επάρκειας και πληρότητας των αναγραφόµενων ενεργειών. 7.4: Χρησιµοποιούµενα έντυπα. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος της επάρκειας και πληρότητας των εντύπων και παρακολούθηση της ορθής συµπλήρωσης των εντύπων. 7.5: Υπεύθυνοι για τις ενέργειες. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος της καταλληλότητας των φυσικών προσώπων ανά εργασία. Οµάδας Επίβλεψης. Οµάδας Επίβλεψης. ΠΠΕ, όταν απαιτούνται αλλαγές στα ΣΣΕ. Έγκαιρη ένταξη των ΣΣΕ στα προγράµµατα ενεργειών (πριν από τη χρονική στιγµή που θα υλοποιηθούν). ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές στα έγγραφα αναφοράς. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συµπληρώσεις. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συµπληρώσεις. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές και συµπληρώσεις. 14

15 7.6.: Εξωτερικοί φορείς ελέγχων επιθεωρήσεων. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την Υπηρεσία (π.χ. παράδοση των εγγράφων των φορέων αυτών στην Υπηρεσία). 7.7.: Πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος πληρότητας ως προς τις πρόσθετες απαιτήσεις. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές. 15

16 8. Παραρτήµατα ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 8.1.: Εξέταση Παραρτηµάτων. Μελέτη ΠΠΕ. Έλεγχος της επάρκειας των Παραρτηµάτων. Οµάδας Επίβλεψης. ΠΠΕ, αν απαιτούνται αλλαγές. 9. Συµπεράσµατα 9.1.: Συνολική εικόνα κάλυψης των απαιτήσεων. Μελέτη του συµπληρωµένου Αξιολόγηση της εντύπου της Υπ. Απόφασης επάρκειας της ΙΠΑ /οικ/611/ αιτιολόγησης στην περίπτωση συµπλήρωσης της στήλης ΟΧΙ ή Α, σε συνάρτηση και µε την 9.2.: Πίνακας µε απαιτήσεις συµβατικών τευχών. εξέλιξη των εργασιών. Μελέτη ΠΠΕ. ιαρκής έλεγχος επάρκειας του πίνακα και επικαιροποίησή του, αν απαιτείται. Οµάδας Επίβλεψης. Πιθανές ενέργειες. Πιθανές ενέργειες. διορθωτικές διορθωτικές 16

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΣΚΟΛΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Δ/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τμήμα Ι του ΠΠΕ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το ΠΠΕ περιγράφει σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΠΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΙΠΑΔ) ΤΜΗΜΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αμπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ).

Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε./Γ.Γ..Ε. /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ ) Ταχ. /νση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου Αµπελόκηποι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9 - Σελίδα 1 9. 10 Περιεχόμενα Π9.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...3 Π9.2 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...4 Π9.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QA/QC)...6

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους

Λευκωσία, 17 Μαρτίου Όλους τους ενδιαφερόμενους Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ 71 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Περαίωση Εργασιών, Απολογισµός και Παραλαβή του Υποέργου Το υποέργο περαιώνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται απο τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «....» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π..Π. Σελίδα 1/10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παραπόνων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ06 ιαχείριση Παραπόνων

ιαχείριση Παραπόνων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ06 ιαχείριση Παραπόνων Κωδικός: Ρ06 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ06 Κωδικός: Ρ06 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου.

Είναι πλήρως εξοικειωμένος με τους κανόνες λειτουργίας του Ταμείου. Πρόσληψη Προσόντα Η Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) επιλέγει ή/και προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή του Ταμείου. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος και να κατέχει τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr (1/28) ΦΕΚ 42, τεύχος Β /20.01.2012 (Απόφαση: Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-140

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-140 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: OP-ΕΟΑΕ-CNS-140 REV ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ A ΑΥΓ. 97 1Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MB DUNN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Αθήνα, 15/04/2009 ΝΕΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ 2015 (Κ.Δ.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΚ 2015 (Κ.Δ.Π. Υποδείξεις ΕΤΕΚ προς Μελετητές, αναφορικά με τον Ορισμό συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης (συντονιστής μελέτης) και κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστής εκτέλεσης)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δ06 Αγορές

Διαδικασία Δ06 Αγορές Διαδικασία Δ06 Αγορές Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 18-10-10 1.1 01-09-16 Σελίδα 1 από 6 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο: αξιολογούνται, επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (ΚΑΝΕΠΕ)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (ΚΑΝΕΠΕ) ΤΕΕ /Ο.Α.Σ.Π/ΣΠΜΕ (ΗΜΕΡΙ Α 31 Μαίου 2012) Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ (ΚΑΝΕΠΕ) Κεφάλαιο 10 Κεφάλαιο 11 Χ.Ι.Κωστίκας Συντονιστής Συντακτικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 Click to edit Master title ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Κύρια κατεύθυνση του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε) της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Έκδοση Αρ.2 Σελίδα ΙΧ-1 1. Γενικά Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412Β/06-03-2009) «Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Χαρίκλεια Μαλαμή ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Σ. Βενιζέλου 49-51, Λυκόβρυση Αττικής 14153 Περίληψη Η συνήθης στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σήμερα έχει οδηγήσει και τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών Καθήκοντα Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Υποχρεώσεις Κυρίων των Έργων και Μελετητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ESPERIA PALACE Τετάρτη, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα