ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 212 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1 ου ΑΠΕ) Εργασιών και του 1 ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» προϋπολογισμού συμβάσεως ,00 (με ΦΠΑ 23%) με αριθμό μελέτης Δ 54/2009 Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος 2. Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 27. * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

2 2 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο έκτακτο (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μάνδρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1 ου ΑΠΕ) Εργασιών και του 1 ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: ΑΝΤΙΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ - προϋπολογισμού συμβάσεως ,00 (με ΦΠΑ 23%) - με αριθμό μελέτης Δ54/ Κ.Α.:25/ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡ.: το υπ αριθμ. πρωτ. 2721/ έγγραφο προέγκρισης του συγκεκριμένου 1 ου ΑΠΕ από την ΕΝ- ΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΕΣΠΑ. Α. ΓΕΝΙΚΑ Από την Τ.Υ. Δήμου Μάνδρας συντάχθηκε και θεωρήθηκε με αριθμό Δ54/2009 Τεχνική μελέτη του έργου που αναφέρεται παραπάνω με προϋπολογισμό ,24. Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» δημοπρατήθηκε στις 3/8/2010 από τον Δήμο Μάνδρας. Μετά την διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 55,77%. Έτσι καταρτίστηκε σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 4/11/2010. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε ,00 και έχει συμβατική προθεσμία τριακόσιες ημέρες. Κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες με σύγχρονα υλικά HDPE τρίτης γενιάς ήτοι σωλήνες πολυαιθυλενίου. Β. 1 ος ΑΠΕ Ο 1 ος ΑΠΕ συντάσσεται ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μη αυξητικός) ως προς την σύμβαση και αποσκοπεί στην τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως προέκυψαν και μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς επίσης να ενσωματώσει νέες τιμές μονάδος απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Γίνεται χρήση νέων άρθρων και για να ληφθούν και αυτά υπόψιν χρησιμοποιείται ποσοστό των απροβλέπτων δαπανών. Συνεπώς ο ΑΠΕ δεν είναι αυξητικός. Έχουμε δηλαδή το ίδιο γενικό σύνολο του ΑΠΕ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό της συμβάσεως. Γ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Με το υπ αριθμ. πρωτ. 2721/ έγγραφο πραγματοποιήθηκε προέγκριση του συγκεκριμένου 1 ου ΑΠΕ από την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΕΣΠΑ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ου ΑΠΕ Η σύνταξη του παρόντος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έγινε ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΊΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (μη αυξητικός) ως προς την σύμβαση στο ποσό ,00 Ευρώ. Πιο αναλυτικά οι αυξομειώσεις ποσοτήτων αφορούν: -το ποσοστό βράχου γαιών, -λεπτομερέστερες προμετρήσεις σύμφωνα με τα επί τόπου κατασκευής στοιχεία του έργου. Όσον αφορά τις νέες τιμές αφορούν: -τις σημάνσεις ασφαλείας του έργου, -τοποθέτηση φρεατίου σε τερματικά σημεία, -υλικά για εκκενωτές δικτύου, -υλικά για πυροσβεστικούς κρουνούς, -υλικά για πλέγμα σήμανσης δικτύου και -συνδέσεις με υφιστάμενο PVC σε διάφορες διαμέτρους. Υλικά και εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και σχέδια της μελέτης, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Με βάση όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δ.Σ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του σχετικού έργου. Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας Ο Συντάξας Μηχανικός Τεχν. Υπηρεσίας Παναγιώτης Κανάκης Παναγιώτης Ασημάκης Πολιτικός Μηχ./ΠE3/με Α βαθμό Μηχανολόγος Μηχ./ΠΕ5» Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ομόφωνα αποφασίζει Εγκρίνει τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (1 ος ΑΠΕ) Εργασιών και το 1 ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» προϋπολογισμού συμβάσεως ,00 (με ΦΠΑ 23%) με αριθμό μελέτης Δ 54/ Κ.Α.:25/ που έχει ως ακολούθως:

3 3 ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Συμβατική Δαπάνη , , ,00 Παρών ανακεφαλαιωτικός , , ,00 Διαφορά 0,00 0,00 0,00 Η απόφαση πήρε αα 212 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Μπέκας Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος 7. Μεϊντάνης Ιωάννης 8. Φλώρου Καλομοίρα 9. Σαμπάνης Γεώργιος 10. Ρόκας Περικλής 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης

4 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 213 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο Μάνδρας» Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

5 5 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 2 ο έκτακτο (του οποίου τη συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ) έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής: «ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μάνδρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Μάνδρας - με αριθμό μελέτης Δ54/2009. Κατόπιν: 1. Της αίτησης υπ αριθμ. πρωτ. (πρωτ. της Υπηρεσίας μας) 15573/ του αναδόχου του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Μάνδρας - με αριθμό μελέτης Δ54/2009 για ανάγκη παράτασης προθεσμίας. 2. Του γεγονότος ότι η αρχική προθεσμία του έργου από την υπογραφή της συμβάσεως της ήταν 300 ημέρες, δηλαδή έως την Του γεγονότος ότι στις εστάλη στον ανάδοχο έγγραφο της Υπηρεσίας (διαταγή-εντολή) για έναρξη εργασιών. Από τότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η ουσιαστική έναρξη εργασιών. 4. Του γεγονότος ότι υπήρξε 30-ήμερη διακοπή εργασιών αναδόχου από (μετά από ειδική δήλωση διακοπής εργασιών) έως και ήμερης κακοκαιρίας με ανάλογη διακοπή εργασιών. Εισηγούμαστε στο Δ.Σ. του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας την παράταση προθεσμίας του σχετικού έργου κατά 5 μήνες, εν σχέσει με το αντίστοιχο αρχικό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έως και την Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας Ο Συντάξας Μηχανικός Τεχν. Υπηρεσίας Παναγιώτης Κανάκης Παναγιώτης Ασημάκης Πολιτικός Μηχ./ΠE3/με Α βαθμό Μηχανολόγος Μηχ./ΠΕ5» Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν αποφανθεί σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του την από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ομόφωνα αποφασίζει Εγκρίνει την παράταση του χρόνου προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Μάνδρας» κατά 5 μήνες,δηλαδή έως τις Η απόφαση πήρε αα 213 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Μπέκας Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος 7. Μεϊντάνης Ιωάννης 8. Φλώρου Καλομοίρα 9. Σαμπάνης Γεώργιος 10. Ρόκας Περικλής 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης

6 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 214 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για:α) Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα πυροπροστασίας Β) Έγκριση της μελέτης Δ Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητήρων προειδοποίησης Δασικής Πυρκαγιάς για το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας Γ) Κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2 ου Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

7 7 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της συνεδρίασης ανάφερε ότι: Α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναρτήσει Πρόσκληση που καλεί ΟΤΑ, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία τρων δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές». Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου 226 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης εντοπισμού παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης. Β) Απαιτείται να πραγματοποιηθεί έγκριση της μελέτης Δ Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητήρων προειδοποίησης Δασικής Πυρκαγιάς για το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας με την οποία έγινε πλήρης ο σχετικός φάκελος υποβολής. Γ) Απαιτείται να πραγματοποιηθεί κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2 ου Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» του Μέτρου 226: Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης Δράση 1: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥ- ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» 1. Εισαγωγή Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε Πρόσκληση με αριθμ Πρωτ / /05/2011, με την οποία καλεί ΟΤΑ, Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 226 Δράση: 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία τωνδασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί κατστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Άξονα Προτεραιότητας 2, «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή), που διατ ίθεται για τη χρηματοδότηση πράξεων της Δράσης 1 του Μέτρου 226, είναι για τα Δημόσια Δάση και δασικές εκτάσεις και για τα Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις που αφορούν στους ΟΤΑ. Στόχος της εν λόγω Δράσης, είναι μεταξύ άλλων και η βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.

8 8 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου 226 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης - εντοπισμού - παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης". 2. Σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου Έργου Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος προτίθεται να καταθέσει πρόταση, για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος επιτήρησης δασικών πυρκαγιών καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης εντοπισμού παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης» Το προτεινόμενο έργο, θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: 2.1. Σύστημα Αισθητήρων. Το έργο θα ενσωματώνει δίκτυο οπτικών Αισθητήρων εφαρμοσμένης τεχνολογίας, με αντικείμενο την από μεγάλη απόσταση αυτόματη ανίχνευση του καπνού που προέρχεται από δασική πυρκαγιά στο αρχικό στάδιο της εμφάνισής της, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της. Οι Αισθητήρες θα είναι υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας, ώστε να λαμβάνουν όσο το δυνατόν ευκρινέστερη εικόνα σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού για την ανίχνευση καπνού με μεγάλη αξιοπιστία, σε ημερήσια και νυκτερινή λειτουργία. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των Αισθητήρων θα περιλαμβάνεται η δυνατότητα αξιόπιστου εντοπισμού σύννεφων καπνού σε μεγάλες αποστάσεις, σε ημερήσια και νυκτερινή λειτουργία, με σκοπό την χρήση μικρού αριθμού Αισθητήρων για λόγους κόστους και αξιοπιστίας. Οι θέσεις εγκατάστασης των Αισθητήρων θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οπτική κάλυψη εντός της περιοχής επιτήρησης Σύστημα Έγχρωμων Καμερών Διαχείρισης Συμβάντος. Σε κάθε θέση παρατήρησης το Σύστημα Αισθητήρων θα περιλαμβάνει Έγχρωμη Κάμερα Διαχείρισης περιστατικού πυρκαγιάς ή υψηλού ενδιαφέροντος και θα είναι πλήρως χειριζόμενη μέσω του Συστήματος Ασύρματων Επικοινωνιών από το Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου μέσω ειδικού λογισμικού εύκολου στη χρήση και λειτουργία Αυτόνομα Συστήματα Παροχής Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι Θέσεις Παρατήρησης στις οποίες θα εγκατασταθούν οι Αισθητήρες εντοπισμού δασικών πυρκαγιών, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα μπορούν να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά μέσω αυτόνομων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υιοθετώντας λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και με βάση εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

9 Προστασία, Μηχανισμοί στήριξης και κίνησης Αισθητήρων. Στις προβλεπόμενες θέσεις Παρατήρησης θα δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές φύλαξης και προστασίας των Αισθητήρων για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών με εγκατάσταση κάμερας ασφαλείας και αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης με συνδεόμενο σύστημα συναγερμού τόσο τοπικά όσο και με αυτόματη ειδοποίηση και μετάδοση εικόνας στο Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου. Οι Αισθητήρες θα διαθέτουν ενσωματωμένα προστατευτικά καλύμματα για την προστασία τους από δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, έκθ εση στον ήλιο, υγρασία, βροχή κλπ.), καθώς και από σκόνη και χτυπήματα. Κάθε βαθμίδα του εξοπλισμού παρατήρησης, επικοινωνιών, παροχής ενέργειας που απαιτεί προστασία από τις καιρικές συνθήκες θα τοποθετηθεί εντός κλειστού τροχήλατου κλωβού όχι μόνιμης εγκατάστασης. Καμία υποδομή δεν θα υιοθετεί τη φιλοσοφία της μόνιμης εγκατάστασης για λόγους ελάχιστης περιβαλλοντικής επίπτωσης μα και ασφάλειας αυτοπροστασίας Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών. Το δίκτυο των Αισθητήρων για τον έγκαιρο εντοπισμό της δασικής πυρκαγιάς θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένες απομακρυσμένες θέσεις από το Κέντρο Ε- λέγχου και Παρακολούθησης, καθώς θα πρέπει να συνδυάζει την αμεσότητα της πληροφορίας ε- ντός του περιβάλλοντος Περιοχής Επιτήρησης. Για να επιτευχθεί η ασύρματη διασύνδεση του Κέντρου με τους Αισθητήρες θα εγκατασταθεί Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών με την τοποθέτηση πομποδεκτών τηλεμετρίας και μεταφοράς δεδομένων από και προς τους Αισθητήρες. Το Σύστημα Ασύρματων Επικοινωνιών θα διασφαλίζει την απροβλημάτιστη απόδοση και λειτουργία του έργου από άποψη παρεμβολών διαφόρων τύπων και ασφάλειας υποκλοπής. Επίσης, ο εξοπλισμός και ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος των Ασύρματων Επικοινωνιών που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα εναρμονίζεται πλήρως προς την κείμενη νομοθεσία (μετάδοση στις ελεύθερες συχνότητες, ισχύς πομπών κλπ.) Σύστημα Επεξεργασίας Πληροφορίας. Η εφαρμογή επεξεργασίας της πληροφορίας επιτυγχάνει τον έγκαιρο εντοπισμό της Δασικής πυρκαγιάς και θα λειτουργεί αυτοματοποιημένα. Ο χειριστής θα ειδοποιείται με οπτικό και ηχητικό σήμα και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας (μεγέθυνση, αλλαγή κοντράστ, κλπ.) της εικόνας που προκάλεσε το συναγερμό, προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως πρόκειται για σύννεφο που οφείλεται σε πυρκαγιά ή κάποιο άλλο αίτιο. Η εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρου Εντοπισμού θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με υπάρχουσα τεχνολογία η/και εγκατεστημένα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία της πληροφορίας. Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα στον χειριστή να αποκλείει περιοχές στην εικόνα που λαμβάνει από τους Αισθητήρες, οι οποίες παρουσιάζουν καπνό από άλλες πηγές, π.χ. καμινάδες, εργοστάσια, αστικές εργασίες, κλπ., καθώς και τη δυνατότητα στο χειριστή να εξαιρέσει τη συγκεκριμένη περιοχή για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι λανθασμένοι συναγερμοί.

10 10 Η εφαρμογή θα είναι λειτουργική, εύκολη στη χρήση, θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και εφαρμογές και θα δίνει στο χειριστή όλες τις απαραίτητες επιλογές και εργαλεία για να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. 3. Σκοπιμότητα υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου Στις περιοχές του Δήμου έχουν κατά το παρελθόν εκδηλωθεί δασικές πυρκαγιές με δυσμενή αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον, για τους οικισμούς αλλά και για τις παρακείμενες αγροτικές καλλιέργειες. Για την αποκατάσταση των ζημιών από αυτές τις δασικές πυρκαγιές έχει απαιτηθεί πολύς χρόνος αλλά και μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο για αγροτικές αποζημιώσεις, για αποκατάσταση των υποδομών και για ανασύσταση του δασικού δυναμικού. Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος συνολικά στην περιοχή του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας έχουν εκδηλωθεί κατά τα τελευταία 10 χρόνια 76 πυρκαγιές σε αγροτικές, χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις κατακαίγοντας περισσότερα από στρέμματα δάσους και δασικών πυρκαγιών, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσοβηθούν αν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης Έτσι κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια συστήματος άμεσης προειδοποίησης, που θα ανιχνεύει την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε πρώιμο στάδιο. Ο Δήμος δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο ως ένα έργο πληροφορικής και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών της διαδικασιών, αλλά ως μία σημαντική και καθοριστική ευκαιρία για τη δημιουργία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης ειδοποίησης που θα βοηθήσει τα μέγιστα στο συντονισμό για τον αντιπυρικό αγώνα, την οργάνωση και λήψη των απαραίτητων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων κατά των πυρκαγιών των δασών, των δασικών εκτάσεων και γεωργικοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν στο Δήμο. Οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, η ανάπτυξη των εφαρμογών πληροφορικής και η διεθνώς αναγνωρισμένη υπάρχουσα τεχνογνωσία μπορούν να συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό, την αποτροπή και τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς σχετίζονται με μία γενικότερη κατηγορία εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας που καλείται τηλεπισκόπηση και καλύπτει όλες τις τεχνικές που είναι σχετικές με την ανάλυση και τη χρήση των μετρήσεων εικόνων που λαμβάνονται από κατάλληλα εγκατεστημένο εξοπλισμό. 4. Οφέλη από την υλοποίηση Βασικός στόχος που επιτυγχάνεται είναι η βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η συμβολή στην ποιότητας ζωής των πολιτών, προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας τις ανθρώπινες ζωές, τις περιουσίες των πολιτών και των φορέων καθώς και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Με τη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τη διαχείριση της απαιτούμενης γνώσης και της απρό-

11 11 σκοπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Καθώς όπως είναι γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία που αναλαμβάνει τη δασοπυρόσβεση δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών, την ευθύνη για την προστασία των ιδιόκτητων και δημοτικών δασών της περιοχής αναλαμβάνει ο Δήμος μας. Τα πρώτα λεπτά έναρξης μιας δασικής πυρκαγιάς είναι και τα σπουδαιότερα για τις προσπάθειες περιορισμού και κατάσβεσής της, καθώς μπορεί να γίνει άμεσα και σχετικά εύκολα, με λιγοστά μέσα. Με δεδομένο τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε πλέον, η πρόσληψη εποχικού προσωπικού (πυροφύλακες, περίπολοι, κλπ.) και μέσων (πχ. υδροφόρων οχημάτων) για την επιτήρηση των δασών και δασικών περιοχών και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς καθίσταται ανεπαρκής. Μετά την υλοποίηση του Έργου, Ο Δήμος μας θα έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο τεχνολογικό μέσο, για αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων για την άμεση προστασία των δασών που θα βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (ενέργειες, συμβάντα, πόροι, προσωπικό κτλ.), ένα μέσο πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, που η χρήση του έχει επιφέρει τεράστια μείωση των καμένων δασικών εκτάσεων, στις ίδιες αριθμητικά εμφανιζόμενες πυρκαγιές. Καθώς η λειτουργία παρόμοιων Συστημάτων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, δεν απαιτούνται ι- διαίτερες γνώσεις για το χειρισμό του και την αξιοποίηση της πληροφορίας που παρέχει. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πόρων, στο χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, ώστε να εξασφαλισθεί από την αρχή του Έργου η βιωσιμότητά του. Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 22 υπέρ και 3 παρών (των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθ., Μαρούγκα Μελ. και Κώνστα Αγλ.) Οι ΔΣ της πλειοψηφία: Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγγ. ψήφισαν υπέρ με την προϋπόθεση ότι έχουμε αναγνωρισμένες Δημόσιες δασικές εκτάσεις. Α) Τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα πυροπροστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα την υποβολή πρότασης σύμφωνα με το προληπτικό μέτρο Αρ.9 της Δράσης 1 του Μέτρου 226 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμου καινοτόμου συστήματος ανίχνευσης εντοπισμού παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης. Β) Εγκρίνει την Δ 46/2011 Μελέτη εγκατάστασης Συστήματος Αισθητήρων προειδοποίησης Δασικής Πυρκαγιάς για το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας Γ) Εγκρίνει τη κατάθεση πρότασης, από το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του 2 ου Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Η απόφαση πήρε αα 214 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος Τα μέλη: 4. Τώρος Αθανάσιος 5. Κολοβέντζος Παναγιώτης 6. Δουδέσης Δημήτριος 7. Μπέκας Δημήτριος 8. Αδάμ Μελέτιος

12 ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γραμματικός Μελέτιος 10. Μεϊντάνης Ιωάννης 11. Φλώρου Καλομοίρα 12. Σαμπάνης Γεώργιος 13. Ρόκας Περικλής 14. Λινάρδος Ιωάννης 15. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 16. Βασιλείου Μάριος 17. Χανιώτης Γεώργιος 18. Κριεκούκη Ιωάννα 19. Γιάννου Γεώργιος 20. Κυδώνης Αθανάσιος 21. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 22. Μαρούγκα Μαρία 23. Κώνστας Ευάγγελος 24. Λιώρης Αθανάσιος * 25. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 26. Μαρούγκας Μελέτιος 27. Κώνστα Αγλαΐα 28. Μονοχολιάς Μιχάλης

13 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 215 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2011 Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 29. Πλούμπης Κωνσταντίνος 30. Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

14 14 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της συνεδρίασης ανάφερε ότι επιβάλλεται η υπάρχουσα τάξη του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 να υποστεί αναγκαίες μεταβολές ως προς τα έσοδα και έξοδα Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-5/ ΒΔ περί οικον. Διοίκησης και λογιστικού των Δ&ΚΚ 2. Τις διατάξεις του Ν 3463/06 (ΚΔ&Κ) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 18 υπέρ (15 ΔΣ πλειοψηφίας και οι 3 δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Πανωλιάσκος Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκας Μελ.), 6 λευκά (των ΔΣ της μειοψηφίας Κριεκούκη Ι., Γιάννου Γ., Κυδώνης Αθ., Σαββίδου-Καραμπίνη Πολ., Μαρούγκα Μ., Κώνστας Ευαγγ.,οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό λόγω σημαντικών επιφυλάξεων) και 1 κατά (του ΔΣ της μειοψηφίας Μονοχολιά Μιχάλη) Προβαίνει στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ 1. Ενίσχυση Δημιουργία Κ.Α. ΚΑ Τίτλος Ποσό Τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Ερυθρών (Δημιουργία) 4.709, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Μάνδρας (Ενίσχυση) , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Οινόης (Ενίσχυση) 7.519, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ερυθρών (Ενίσχυση) , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Ερυθρών (Ενίσχυση) 59, Τέλος ακίνητης περιουσίας Μάνδρας (Ενίσχυση) 2.222, Τακτικά έσοδα επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Οινόης (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από νεκ/φειο Δ.Κ. Ερυθρών (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από νεκ/φειο Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από δικαίωμα Βοσκής Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) 769, Λοιπά έσοδα από δικαίωμα Βοσκής Δ.Κ. Ερυθρών (Δημιουργία) 1.179, Λοιπά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) 372, Λοιπά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων Δ.Κ. Ερυθρών(Δημιουργία) 3.476, Λοιπά έσοδα από τέλη διαφήμισης Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από τέλη λαϊκής αγοράς & καντίνες Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από ΚΟΚ Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από τέλη οστεοφυλακίου Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) 909, Λοιπά έσοδα από τέλη Δ.Φ. Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Λοιπά έσοδα από τέλη εκμίσθωσης δημοτικών αγρών Δ.Κ. Ερυθρών(Δημιουργία) 4.765, Λοιπά έσοδα από τέλη μισθωμάτων ακινήτων στεγασμένων χώρων Δ.Κ. Μάνδρας (Δημιουργία) , Έκτακτα γενικά έσοδα (ενίσχυση) , Λοιπά έσοδα Δ.Κ. Ερυθρών (ενίσχυση) 4.224,16 Σύνολο ,86 Αποθεματικό ,03 Νέο αποθεματικό ,89 2. Μείωση Κ.Α. ΚΑ Τίτλος Ποσό Τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Μάνδρας , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μάνδρας 7.116, Λοιπά έσοδα Μάνδρας ,98 Σύνολο ,86 Αποθεματικό ,89 Νέο αποθεματικό ,03 Β. ΕΞΟΔΑ Α. Μείωση πιστώσεων ΚΑ Τίτλος Ποσό Προμήθεια ύδατος από ΕΥΔΑΠ ,00 Αποθεματικό ,03 Νέο Αποθεματικό ,03 Β. Ενίσχυση δημιουργία πιστώσεων Ενίσχυση Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.000, Ενοίκια ΚΕΠ 3.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , Προμήθεια μελανιών μηχανογράφησης 5.000,00

15 15 Δημιουργία Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για δημιουργία συστήματος υποδομής χώρων πληροφοριών ,00 για το σύνολο του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Συντήρηση χλοοτάπητα Φράγκειου γηπέδου , Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση) αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚ ,00 Μάνδρας Εργασία για έκδοση οικοδομικής άδειας Παιδικού Σταθμού Συνοικίας Παπακώστα , Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση) αθλητικών εγκαταστάσεων Οινόης 8.610, Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση) αθλητικών εγκαταστάσεων ,00 ΔΚ Ερυθρών Εργασία για έκδοση οικοδομικών αδειών (νομιμοποίηση) αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΚ ,00 Βιλίων Σύνολο ,00 Αποθεματικό ,03 Νέο Αποθεματικό ,03 Η απόφαση πήρε αα 215 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 4. Τώρος Αθανάσιος 5. Κολοβέντζος Παναγιώτης 6. Δουδέσης Δημήτριος 7. Μπέκας Δημήτριος 8. Αδάμ Μελέτιος 9. Γραμματικός Μελέτιος 10. Μεϊντάνης Ιωάννης 11. Φλώρου Καλομοίρα 12. Σαμπάνης Γεώργιος 13. Ρόκας Περικλής 14. Λινάρδος Ιωάννης 15. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 16. Βασιλείου Μάριος 17. Χανιώτης Γεώργιος 18. Κριεκούκη Ιωάννα 19. Γιάννου Γεώργιος 20. Κυδώνης Αθανάσιος 21. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 22. Μαρούγκα Μαρία 23. Κώνστας Ευάγγελος 24. Λιώρης Αθανάσιος * 25. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 26. Μαρούγκας Μελέτιος 27. Κώνστα Αγλαΐα 28. Μονοχολιάς Μιχάλης

16 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 216 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

17 17 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ΔΣ την 15/2011 απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας με την οποία τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2011, και κάλεσε το ΔΣ ν αποφανθεί σχετικά. Το δημοτικό συμβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου που διάβασε την 15/2011 απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας που αναφέρεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 και έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 240 και 234 του Ν 3463/06 κατέληξε ότι καλώς έγινε η αναμόρφωση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 21 υπέρ και 4 κατά (των ΔΣ της μειοψηφίας Πανωλιάσκου Αθ., Κώνστα Αγλ., Μαρούγκα Μελ. και Μονοχολιά Μιχ.) Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2011 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας,όπως ακριβώς εμφανίζεται στην 15/2011 απόφαση του ΝΠΔΔ. Η απόφαση πήρε αα 216 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 1. Τώρος Αθανάσιος 2. Κολοβέντζος Παναγιώτης 3. Δουδέσης Δημήτριος 4. Μπέκας Δημήτριος 5. Αδάμ Μελέτιος 6. Γραμματικός Μελέτιος 7. Μεϊντάνης Ιωάννης 8. Φλώρου Καλομοίρα 9. Σαμπάνης Γεώργιος 10. Ρόκας Περικλής 11. Λινάρδος Ιωάννης 12. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 13. Βασιλείου Μάριος 14. Χανιώτης Γεώργιος 15. Κριεκούκη Ιωάννα 16. Γιάννου Γεώργιος 17. Κυδώνης Αθανάσιος 18. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 19. Μαρούγκα Μαρία 20. Κώνστας Ευάγγελος 21. Λιώρης Αθανάσιος * 22. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 23. Μαρούγκας Μελέτιος 24. Κώνστα Αγλαΐα 25. Μονοχολιάς Μιχάλης

18 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 217 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

19 19 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ζήτησε τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης από το Δ.Σ. του Ν.Π., σύμφωνα με το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Με δεδομένο ότι με το παραπάνω έγγραφο εγκρίθηκε συνολικά η απασχόληση δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προτείνεται η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ακολούθως: Α. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμός θέσεων ειδικότητα 5 ΔΕ 30 Τεχνίτες οικοδόμοι Β. Ν.Π.Δ.Δ. : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Αριθμός θέσεων ειδικότητα 2 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων 1 ΥΕ μαγείρων Μετά την εισήγηση του προέδρου και αφού πήρε υπόψη του: 1. Την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει καθώς και το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2. τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν 3260/04 3. το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά και τουν.π. χρήσης 2011 έχουν προβλεφθεί εξειδικευμένες πιστώσεις σε αντίστοιχους Κ.Α. 4. τη με αριθμ. 20/2011 απόφαση του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Με ψήφους 24 υπέρ και 1 κατά (του ΔΣ Μονοχολιά Μιχάλη ο οποίος υποστήριξε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει μόνιμες θέσεις προσωπικού) Την έγκριση σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής: Α. ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμός θέσεων ειδικότητα 5 ΔΕ 30 Τεχνίτες οικοδόμοι Β. Ν.Π.Δ.Δ. : Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας Ειδυλλίας Αριθμός θέσεων ειδικότητα 2 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων 1 ΥΕ μαγείρων Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν 3260/04 και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης με εξαίρεση τις ειδικότητες ΠΕ Νηπιαγωγών, ΔΕ βοηθών Βρεφ/μων και ΥΕ μαγείρων που θα καλύψουν ανάγκες των παιδικών /βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ και των οποίων η χρονική διάρκεια θα είναι ίση με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος.

20 20 Η απόφαση πήρε αα 217 Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο Πρόεδρος Τσάμος Παναγιώτης Πιστό Αντίγραφο Μάνδρα Ο Δήμαρχος ΔΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα μέλη: 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης

21 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 218 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση ή μη Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Στη Μάνδρα σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση δημόσια, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27 παραβρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή: Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Τσάμος Παναγιώτης Πρόεδρος 2. Τώρος Αθανάσιος 3. Κολοβέντζος Παναγιώτης 4. Δουδέσης Δημήτριος 5. Μπέκας Δημήτριος 6. Αδάμ Μελέτιος 7. Γραμματικός Μελέτιος 8. Μεϊντάνης Ιωάννης 9. Φλώρου Καλομοίρα 10. Σαμπάνης Γεώργιος 11. Ρόκας Περικλής 12. Λινάρδος Ιωάννης 13. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 14. Βασιλείου Μάριος 15. Χανιώτης Γεώργιος Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 16. Κριεκούκη Ιωάννα 17. Γιάννου Γεώργιος 18. Κυδώνης Αθανάσιος 19. Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη 20. Μαρούγκα Μαρία 21. Κώνστας Ευάγγελος 22. Λιώρης Αθανάσιος * 23. Πανωλιάσκος Αθανάσιος 24. Μαρούγκας Μελέτιος 25. Κώνστα Αγλαΐα 26. Μονοχολιάς Μιχάλης 1. Πλούμπης Κωνσταντίνος * Ο ΔΣ Λιώρης Αθανάσιος παρέστη μόνο στη συζήτηση των δύο έκτακτων θεμάτων και στη συζήτηση επί της πρότασης καταστηματαρχών της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών για την επιβολή τέλους. Στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων απουσίαζε.

22 22 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρόντα και το Δήμαρχο κο Δρίκο Γεώργιο και εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου το παρακάτω κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Στρατηγική του Δήμου Πολιτικό Πλαίσιο Είναι κοινός τόπος ότι στις αρχές του 21 ου αιώνα ζούμε την διαδικασία ενός μετασχηματισμού ολόκληρου του κόσμου, την διαδικασία οικοδομήσεως ενός νέου παγκόσμιου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μετασχηματισμός ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ευρύτητα της μορφής του - είναι παγκόσμιος - από την ρευστότητα του περιεχομένου του - είναι σε διαρκή εξέλιξη - και τέλος από το αβέβαιο των αποτελεσμάτων του και των συνεπειών του στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μια νέα πραγματικότητα στον αιώνα που τέλειωσε, στον αιώνα που ήρθε, της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο αποδίδονται με τον όρο "παγκοσμιοποίηση". Μια πραγματικότητα η οποία ξεκίνησε από την διεθνοποίηση της οικονομίας, ωρίμασε και επιταχύνθηκε με την εκρηκτική εξέλιξη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας και οδήγησε στην εποχή των μεταβαλλόμενων ρόλων. Οδήγησε στην αλλαγή ουσιαστικά του χώρου και του χρόνου μετοχής του ατόμου ή του συνόλου ατόμων, εθνών και συλλογικών οντοτήτων στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του πλανήτη. Μια νέα πραγματικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η οποία για ορισμένους φαντάζει πανάκεια, μέσο και σκοπό, λύση και λύτρωση των προβλημάτων, για άλλους δε άδηλο και αβέβαιο μέλλον, επιβολή και κυνισμός, κατάρρευση της συλλογικότητας, της ταυτότητας των εθνών και των λαών. Αμφότεροι, αισιόδοξοι και απαισιόδοξοι καταλήγουν στο ίδιο λανθασμένο και επικίνδυνο συμπέρασμα, ότι βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας, οι πρώτοι με επιφωνήματα ανακούφισης και οι δεύτεροι με κραυγές αγωνίας. Αντίθετα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι πολιτική πρόταση διακυβέρνησης των κρατών ή της παγκόσμιας κοινότητας και σίγουρα δεν πρόκειται για κάποια διεθνή συνωμοσία. Η παγκοσμιοποίηση είναι απλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε διαχειριζόμενοι το παρόν και οικοδομώντας το μέλλον. Και ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι σήμερα οι ευκαιρίες για πρόοδο δεν είναι περισσότερες από ότι ήταν άλλοτε, αλλά και ουδείς μπορεί να μην παραδεχτεί ότι οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους δεν είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες από οποιαδήποτε άλλη φορά. Η κατάρρευση των παλαιών συμμαχιών και η ανάπτυξη νέων ισορροπιών, οι εκρήξεις εθνικισμού, ο θρησκευτικός φανατισμός, η πείνα και οι ασθένειες του τρίτου κόσμου, οι περιβαλλοντικές μεταλλαγές, η οικονομική κρίση που πλήττει τα δυτικά ανεπτυγμένα κράτη αναζητούν την λύση τους. Οι ιστορικοί ανταγωνισμοί και το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκαν από την κατάρρευση των ιδεολογικών συνασπισμών του παρελθόντος, τροφοδοτούνται από την οικονομική και κοινωνική δυσαρέσκεια. Η πραγματικότητα του χθες ρευστοποιείται και η πολιτική φαντάζει αδύνατη να ανταποκριθεί στο φρενήρη ρυθμό της οικονομίας, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Παγκοσμιοποίηση με δυσκολίες αλλά και πλεονεκτήματα, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε, αξιοποιώντας το κληροδότημα του αιώνα που έφυγε, στην βάση των διαχρονικών θεμέλιων λίθων της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, οικοδομώντας τον αιώνα που διανύουμε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Οφείλουμε να την κατανοήσουμε, να την ελέγξουμε προς όφελος του πολίτη με σκοπό την οικοδόμηση μιας ανοικτής πλουραλιστικής παγκόσμιας κοινωνίας η οποία θα εξασφαλίζει στην οικονομία τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη, στην κοινωνία την δικαιοσύνη και την αξιοκρατία, στην πολιτική την συμμετοχή και την αξιοπιστία, στα έθνη την ειρηνική συνύπαρξη. Η παγκόσμια κοινωνία μπορεί και πρέπει να επιβιώσει διαμέσου της παγκόσμιας οικονομίας και ενός πλανητικού συστήματος πληροφοριών σε ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο και αποκεντρωμένο δίκτυο-κρατών με τον πολίτη ορθά και καλά πληροφορημένο και συμμέτοχο. Η πρόκληση, για όλα τα έθνη, ιδιαιτέρως όμως για την Ελλάδα, είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα, την παγκοσμιοποίηση, γιατί εάν δεν το κάνουμε, το κόστος για το παρόν και το μέλλον της χώρας θα είναι αφάνταστα μεγάλο. Και πρέπει πρώτα από όλα να δημιουργήσουμε τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα μας βοηθήσουν αφενός να κατανοήσουμε το νέο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου να θέσουμε σταθερούς και θεμελιώδεις προσανατολισμούς της πολιτικής μας. Γιατί σε

23 23 έναν κόσμο διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εάν υπάρχει ένα στοιχείο ομαλότητας, αυτό είναι η ύπαρξη σταθερών προσανατολισμών. Μιας πολιτείας που θα διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον και ακόμα περισσότερο το τοπικό συμφέρον. Και τοπικό συμφέρον του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας στον νέο αιώνα, στόχος και όραμα στον 21 ο αιώνα δεν μπορεί να είναι άλλος από τον σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση όλων εκείνων των πολιτικών που προσδίδουν στο Δήμο ισχύ, στην κοινωνία ευημερία και στην σχέση κοινωνίας και Δήμου ανταποδοτικότητα. Σήμερα οι σημαντικοί παράγοντες είναι η ισχυρή τοπική οικονομία και η κοινωνική ευημερία, η οικοδόμηση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου δήμου και πρωτίστως η διευκόλυνση και λειτουργία της κοινωνίας πολιτών. Γι αυτό το ζητούμενο σήμερα είναι να αναπτυχθεί καθολικά σε ολόκληρη την κοινωνία και σε ότι μας αφορά στην κοινωνία του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας αυτό που υπάρχει στο μεγάλο της τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας, η συνείδηση κοινωνίας πολιτών. Και είναι αυτή η αλλαγή στην πολιτική κουλτούρα και στον πολιτικό πολιτισμό η οποία μετασχηματίζει την ελληνική κοινωνία από το πελατειακό και λαϊκίστικο μοντέλο που εξαφάνιζε το άτομο μέσα στη μάζα, σε κοινωνία πολιτών. Είναι η αλλαγή στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας που οδηγεί στην υπερψήφιση του αξιολογότερου, του υπευθυνότερου και πρωτίστως αυτού του προσώπου και της ομάδας που πρεσβεύει ιδεολογικά και διασφαλίζει θεσμικά τις αξίες της ε- λευθερίας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ατομικής αξιοπρέπειας. Είναι η προβολή της ατομικότητας και του ιδιωτικού ανταγωνισμού ως απάντηση στην αναποτελεσματικότητας της κρατικής γραφειοκρατίας. Γι αυτό είναι αναγκαίος ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που θα οδηγήσει σε ένα πλέγμα πολιτικών θεσμών που θα διευρύνουν τις διαδικασίες συμμετοχής του πολίτη, την ανεξαρτησία του, την οριζόντια ανάπτυξη δικτύων, την εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα. Ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός που θα εδράζεται στην οροθετημένη διάκριση, του δημόσιου χώρου, του ιδιωτικού χώρου και του κοινωνικού χώρου. Η σύγχρονη δημοκρατία που θα οδηγεί σε εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας πολιτών καθορίζει τον ρόλο του κράτους, της αγοράς της κοινωνίας. Αυτή η δημοκρατία απαντά θετικά στην κρίση διακυβέρνησης, στην οικονομική κρίση και πρωτίστως στην οικοδόμηση ενός ισχυρού Δήμου. Μιας Ελλάδας που ο σημαντικός πυλώνας δημοκρατίας και ανάπτυξης είναι ένας θεσμός που είναι σύμφυτος με την κοινωνία πολιτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπου των τοπικών κοινωνιών είναι σημαντικός. Και αυτό γιατί η Τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλώς ένας θεσμός διακυβέρνησης, είναι ουσιαστικά αυτός ο ζωτικός πολιτικός χώρος όπου μέσω της στενής και αέναης συνεργασίας όλων των εκπροσώπων της, προωθείται ο συλλογικός χαρακτήρας της πολιτικής απόφασης, εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών, αναδεικνύονται τα πραγματικά προβλήματα και εφαρμόζονται δίκαιες πολιτικές επίλυσής τους. Είναι αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος συμβάλλει στην αξιοπιστία των πολιτικών και εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ αιρετών και πολιτών. Η πολιτική δύναμη, πολιτική διαφορά αλλά και το ανάλογο μέγεθος της ευθύνης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αμεσότητα της εκλογής των πολιτικών εκπροσώπων της αλλά κυρίως η αμεσότητα με την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των κατοίκων των περιοχών που αναφέρεται. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που διαμορφώνεται πρώτον από την οικονομική κρίση και δεύτερον από το νέο θεσμικό περιβάλλον που δημιούργησε η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η Αυτοδιοίκηση γενικότερα και ειδικότερα ο νεοσύστατος Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή των πολιτών. Η οικονομική κρίση επιβάλει την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό να ανακουφίσει τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση: ανέργους, ηλικιωμένους, νέα ζευγάρια, Άτομα με ειδικές ανάγκες. Η μεταρρύθμιση επιβάλλει την ομαλή, αλλά ουσιαστική ενοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών και την άσκηση δημοτικών πολιτικών που θα απευθύνονται ισότιμα σε όλους τους πολίτες της Μάνδρας, των Βιλίων, των Ερυθρών και της Οινόης, ώστε να οικοδομηθεί ένας Δήμος σύγχρονος, οικονομικά βιώσιμος και αποτελεσματικός.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009.

Έγκριση απολογισμού Δήμου Μάνδρας οικονομικού έτους 2009. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 169 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων

Εγκατάσταση ΑΤΜ της Τράπεζας ΕΤΕ στο χώρο του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 29/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 270 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εγκατάσταση ΑΤΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 240 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 1-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή Προεδρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 192 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 87 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 12/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 127 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή Πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)»

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 61 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ. 246 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 24/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 13/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή αναπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 86 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑ Σ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Πίνακας Με τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2 η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19-1-2011 1. Έγκριση ή μη εξουσιοδότησης Δημάρχου για την ανάθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 168 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιχορήγηση Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αριθμ.Αποφ: 170 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 25/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 255 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καταβολή επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 173 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2015 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση πίστωσης για έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ 238 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -22-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ 2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 107 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διενέργεια εκσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 23/2012 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της 01/3/2016 Αριθμός Απόφασης: 12/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 3 ης τακτικής συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9/ 2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 91 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. ΛΛΝΙΚ ΔΟΚΑΤΙΑ ΝΟΟΣ ΑΤΤΙΚΣ ΔΟΣ ΑΝΔΑΣ ΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου άνδρας ιδυλλίας Αρ. Αποφ. ΠΙΛΨ Καθιέρωση κατ εξαίρεση ωρών λειτουργίας διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της από 19/09/ ης

Από τα πρακτικά της από 19/09/ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 71/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 19/09/2016 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.31 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παραχώρηση ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 18/06/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 18/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 18/06/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 44/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθ.Αποφ. 233 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10 ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 233 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ.Αποφ. 278 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. -30-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 22/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 24/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 24/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 24/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ. Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 615 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 437/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 437/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23/10/2012 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63015 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 09/05/2016 14:37:51. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 25 ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΩΚΙ- ΖΚ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 78/2011 ΘΕΜΑ:23o «Έγκριση δαπάνης ειδών για τις ανάγκες του Δήμου και παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου :

1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για Την Ανάθεση του Έργου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(Ως προς το όνομα του αναδόχου) Αριθμ. Απόφ.: 95/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 39 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 202 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3087/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/ /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 111/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. Αριθμός Απόφασης 40/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. Αριθμός Απόφασης 40/2018 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 4/21.2.2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων Αριθμός Απόφασης 40/2018 Π ε ρ ί λ η ψ η «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ.Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα)

2. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Α. Αποστολόπουλος 5. Χρ.Γαϊτάνου (δήλωσε κώλυμα) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 18/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 472 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:269/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 431/2011 ΘΕΜΑ: 26 ο Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: Δημιουργία μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ /

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΗ0-Ο4Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 10150/10-06-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης/07-06-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα