15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002659952 2015-03-23"

Transcript

1 Αναρτητέο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης Αποκλειστικής Λωρίδας Λεωφορείων στην Ιερά Οδό (λεπτοµέρειες αναφέρονται στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή). Προϋπολογισµός : Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυµείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισµένο φάκελο το αργότερο µέχρι την 01/04/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. στην Κεντρική Γραµµατεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682). Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.» µε κεφαλαία γράµµατα β. ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ αριθµό 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ./ ) γ. τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν : α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς β. η Φορολογική /Ασφαλιστική Ενηµερότητα γ. το αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης και της συνηµµένης σε αυτή τεχνικής περιγραφής µε επ αυτής ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της δ. ο σφραγισµένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο µαζί µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς ε. η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος-µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις) Επισηµαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και µε την παραπάνω περιγραφόµενη µορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς.

2 Η προσφορά θα δίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης µε πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. ιευκρινίζεται ότι η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ). Η πληρωµή γίνεται µέσα σε εξήντα ηµέρες από την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής. Από την αµοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ Κατά την πληρωµή µαζί µε το τιµολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά. Η παραλαβή των εργασιών και η πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, θα γίνεται µε ευθύνη αρµοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που θα καθοριστεί στο έγγραφο ανάθεσης. Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Πρόεδρο & ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. Πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωµα για την εφαρµογή των προβλεποµένων στον Κανονισµό Προµηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαµβανοµένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την /νση Μέτρων Προτεραιότητας & Έργων υπεύθυνος κος Ι. Αναστασιάδης τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Γρηγόρης ηµητριάδης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Τεχνική Περιγραφή (4 σελίδες) ΕΣΩΤ. ΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ.Προέδρου & /ντος Συµβούλου 2. ΙΠΕ. 3..Ο.Υ./Τµ.Προµηθειών Επ.Αγορών (υπόψη κ.βασιλακόπουλου) Για την ακρίβεια Η ιευθύντρια ιοικητικού Ίρις Αντωνοπούλου 2 / 6

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αντικείµενο της ανάθεσης αυτής είναι οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης της Αποκλειστικής Λωρίδας Λεωφορείων στην ΙΕΡΑ Ο Ο στο τµήµα µεταξύ της Λεωφ. Θηβών και της Λεωφ. Κηφισού. Το αντικείµενο των εργασιών περιγράφεται παρακάτω. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ i. Η προµήθεια, µεταφορά & τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Π96, Π97, Π98, Π103, πινακίδας σήµανσης ΤΑΞΙ, πλήρως αντανακλαστικών απαραιτήτων για την σήµανση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας των ΜΜΜ που να πληροφορούν τους οδηγούς των οχηµάτων και για το ωράριο ισχύος των λωρίδων καθώς και ρυθµιστικών πινακίδων Ρ27, Ρ40, σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. Στα αντανακλαστικά τµήµατα των πινακίδων θα χρησιµοποιηθεί µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II, αντοχής κλπ. σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. που αναφέρονται στη δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα ειδικά εξαρτήµατα, κοχλιοφόρους ήλους κ.λ.π., στη σύνδεση της πινακίδας µε το στύλο. την µεταφορά επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών, µε τις απαιτούµενες συσκευασίες, φορτοεκφόρτωσης κ.λ.π. στη σύνδεση της πινακίδας µε τον στύλο και οποιασδήποτε άλλης απαιτούµενης δαπάνης για πλήρως τελειωµένη εργασία κατασκευής της πινακίδας και τοποθέτησής της στον στύλο. Η προµήθεια και τοποθέτηση των αντιστοίχων στύλων µε διάµετρο Φ3 για την ανάρτηση των πινακίδων. Το καθαρό ύψος του στύλου από την επιφάνεια του πεζοδροµίου θα ανέρχεται σε 3,30 µ. ii. ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε κίτρινο ή λευκό χρώµα αλκυδικής βάσης, το οποίο περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή διαγράµµισης οδοστρώµατος πλάτους εκατ. η οποία εκτελείται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΠΤΠ ΧΡ-3 και τα εγκεκριµένα σχέδια και στην οποία περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους εργασίες: προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή κίτρινης/λευκής αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από κίτρινο/λευκό χρώµα µε τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως υγρός σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές υλικό κλπ., µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς τους στον τόπο κατασκευής του έργου συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των µέσων µεταφοράς, προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου, καθαρισµό του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σαρώθρου (σκούπας) ή απορροφητικής σκούπας ή και χειρονακτικά, πλύση του οδοστρώµατος µε νερό υπό πίεση, προετοιµασία προεργασία των υλικών διαγράµµισης, κατασκευή διαγράµµισης, ελάχιστου πάχους υµένα 0.6 mm. (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε είδους, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια, γράµµατα ή σύµβολα) µε εφαρµογή του κίτρινου χρώµατος 3 / 6

4 διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαγράµµισης, λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία από την χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους καθώς επίσης και άρση των µέτρων προστασίας. iii. Κατασκευή Λογότυπου ΟΑΣΑ επί του οδοστρώµατος στην αρχή κάθε τµήµατος ειδικής λωρίδας λεωφορείων, σύµφωνα µε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του ΟΑΣΑ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά και να επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση τυχόν ζηµιές που θα προκύψουν από όλες τις παραπάνω εργασίες στο οδόστρωµα και στα πεζοδρόµια. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη εργασιών και µετά την εγκατάστασή του στο έργο να ελέγξει τα σχέδια και να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του εργατοτεχνικού προσωπικού του, το οποίο πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευµένο, καταρτισµένο και έµπειρο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα που απορρέουν από τον ΚΟΚ και την σχετική νοµοθεσία ώστε να διευκολύνει την διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, συντήρηση, φύλαξη κ.λπ. του εξοπλισµού σήµανσης του έργου επιβαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαµβάνονται στην προσφορά του. Επίσης ο ανάδοχος θα φροντίσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από τους αρµόδιους φορείς (Τροχαία, ΜΕΟ, ήµος κ.λπ.) για την εκτέλεση του έργου. Η Υπηρεσία δύναται χωρίς οικονοµική επιβάρυνση να ζητήσει µικρή τροποποίηση όσον αφορά στο είδος των πινακίδων ανάλογα µε τις συνθήκες του οδικού περιβάλλοντος κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Άρθρο 56 Επείγουσες πρόσθετες εργασίες, Άρθρο 57 Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες ) Οι εργασίες διάστρωσης θα εκτελούνται κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν λειτουργούν οι Αστικές Συγκοινωνίες. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ έκα χιλιάδες ευρώ ( πλέον ΦΠΑ) 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόµενη χαµηλότερη συνολική τιµή, µεταξύ των αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα απορρίπτονται. 5. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Η τιµή προσφοράς θα αφορά τις ακόλουθες ποσότητες και θα περιλαµβάνει τις δαπάνες για όλες τις εργασίες και τα υλικά. 4 / 6

5 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ Ο Ο Από Κηφισό έως Θηβών 1. ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ α/α Είδος Μον. Ποσότητα µονάδας Πινακίδες σήµανσης (ανακλαστική µε µεµβράνη τύπου ΙΙ) Πληροφοριακή Π-96 τεµ. 1 Πληροφοριακή Π-97 τεµ. 7 1 Πληροφοριακή Π-98 τεµ. 4 Πληροφοριακή Π ΤΑΞΙ τεµ. 5 Ρυθµιστική Ρ-40 τεµ. 9 Ρυθµιστική Ρ-27 τεµ. 1 Σύνολικό 1 Είδος Μον. Ποσότητα µονάδας Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων Αρ. Στύλων στήριξης 2 πινακίδων (Ύψους 4µ. Φ76 τεµ. 25 3'') Τοποθέτηση στύλων τεµ. 25 Αποξήλωση πινακίδων τεµ. 4 Σύνολικό 2 Σηµείωση : Στη τιµή των πινακίδων περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση Είδος Μον. Ποσότητα µονάδας Κίτρινη διαγράµµιση πάχους 0,2µ. 3 Συνεχής διαγράµµιση µ.µ. 432,70 ιακεκοµµένη διαγράµµιση µ.µ. 267,00 ιαγράµµιση προσαρµογής (υπό γωνία διαγράµµιση) τ.µ. 87,00 Λογότυπο ΟΑΣΑ τεµ. 9,00 Σύνολικό 3 2. ΠΡΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙ α/α Είδος Μον. Ποσότητα µονάδας Πινακίδες σήµανσης (ανακλαστική µε µεµβράνη τύπου ΙΙ) Πληροφοριακή Π-97 τεµ. 5 Πληροφοριακή Π-98 τεµ. 4 1 Πληροφοριακή Π ΤΑΞΙ τεµ. 5 Ρυθµιστική Ρ-40 τεµ. 11 Ρυθµιστική Ρ-27 τεµ. 1 Σύνολικό 1 Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων Είδος Μον. Ποσότητα µονάδας Αρ. Στύλων στήριξης 2 πινακίδων (Ύψους 4µ. Φ76 τεµ. 24 3'') Τοποθέτηση στύλων τεµ. 24 Αποξήλωση πινακίδων τεµ. 6 Σύνολικό 2 Σηµείωση : Στη τιµή των πινακίδων περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση 5 / 6

6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 3 Είδος Μον. Ποσότητα Κίτρινη διαγράµµιση πάχους 0,2µ. Συνεχής διαγράµµιση µ.µ. 521,00 ιακεκοµµένη διαγράµµιση µ.µ. 208,00 ιαγράµµιση προσαρµογής (υπό γωνία διαγράµµιση) τ.µ. 120,00 Λογότυπο ΟΑΣΑ τεµ. 9,00 Σύνολικό 3 µονάδας Η τιµή προσφοράς θα υποβληθεί για το σύνολο του αντικειµένου καθώς και αναλυτικά για κάθε είδος που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα (δηλ /τεµάχιο ή τ.µ.). 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανάθεση στον ανάδοχο. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αµοιβή θα καταβάλλεται εντός 60 ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου και αφού έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή του έργου. Κατά την εξόφληση του τιµολογίου θα κατατίθενται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. στα πλαίσια των κειµένων σχετικών διατάξεων. Από την αµοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στους ενδιαφερόµενους από την /νση Μέτρων Προτεραιότητας & Έργων υπεύθυνος κος Ι. Αναστασιάδης τηλ , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 6 / 6