Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,"

Transcript

1 L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταµεία ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπει µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις δράσεις των διαρθρωτικών ταµείων. (2) Το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι η αρχή διαχείρισης η οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση µιας κοινοτικής διαρθρωτικής παρέµβασης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. (3) Το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 διευκρινίζει ότι η αρχή διαχείρισης είναι αρµόδια για να εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της παρέµβασης, και ιδίως να ενηµερώνει τους ενδεχόµενους τελικούς δικαιούχους, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους οργανισµούς προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, για τις δυνατότητες που παρέχει η παρέµβαση, καθώς επίσης και να ενηµερώνει την κοινή γνώµη για τον ρόλο που διαδραµατίζει η Κοινότητα υπέρ της συγκεκριµένης παρέµβασης και για τα αποτελέσµατά της. (4) Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, τα κράτη µέλη συµβουλεύονται την Επιτροπή και την ενηµερώνουν κάθε χρόνο σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν για τους σκοπούς των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας. του ίδιου κανονισµού, οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από την αρχή διαχείρισης και από την επιτροπή παρακολούθησης για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται για την δηµοσιότητα της παρέµβασης. Το άρθρο 40 παράγραφος 4 ορίζει, ιδίως, ότι τα πορίσµατα της αξιολόγησης τίθενται στη διάθεση του κοινού, κατόπιν σχετικής αίτησης, µε την συναίνεση της επιτροπής παρακολούθησης όσον αφορά την ενδιάµεση αξιολόγηση η οποία προβλέπεται το αργότερο για την 31η εκεµβρίου (7) Η απόφαση 94/342/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 1994, όσον αφορά τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων και του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ) ( 2 ), εξακολουθεί να εφαρµόζεται για την ενίσχυση η οποία χορηγείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, όσον αφορά τον συντονισµό µεταξύ των παρεµβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταµείων αφενός και, αφετέρου, µεταξύ αυτών και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταµένων χρηµατοδοτικών µέσων ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 ( 4 ), καθώς και των κανονισµών που έχουν εκδοθεί κατ εφαρµογήν του τελευταίου. (8) Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 147 της συνθήκης, η επιτροπή των γεωργικών δοµών και της αγροτικής ανάπτυξης, και η επιτροπή του τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, έχουν διατυπώσει γνώµη σχετικά µε τον παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 (5) υνάµει του άρθρου 18 παράγραφος 3 και του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και για κάθε ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού, το συµπλήρωµα προγραµµατισµού περιλαµβάνει τα µέτρα που πρέπει να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 46, την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα της παρέµβασης. (6) Το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι οι επιτροπές παρακολούθησης εξετάζουν και εγκρίνουν τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση εκτέλεσης, προτού αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή και, σύµφωνα µε το άρθρο 37 παράγραφος 2 Οι λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα µετά από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ( 2 )ΕΕL 152 της , σ. 39. ( 3 )ΕΕL 185 της , σ. 9. ( 1 )ΕΕL 161 της , σ. 1. ( 4 )ΕΕL 337 της , σ. 11.

2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 130/31 Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 30 Μαΐου Για την Επιτροπή Michel BARNIER ΜέλοςτηςΕπιτροπής

3 L 130/32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1. Γενικές αρχές και πεδίοεφαρµογής Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων αποσκοπούν να ενισχύουν το κύρος και τη διαφάνεια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παρουσιάζουν σε όλα τα κράτη µέλη µια οµοιογενή εικόνα των σχετικών παρεµβάσεων. Αφορούν τις ενέργειες για τις οποίες παρεµβαίνουν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), Τµήµα Προσανατολισµού, ή το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ). Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ), στα επιχειρησιακά προγράµµατα, στα ενιαία έγγραφα προγραµµατισµού (ΕΕΠ) και στα προγράµµατα κοινοτικών πρωτοβουλιών, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η επιτόπια δηµοσιότητα εµπίπτει στην αρχή διαχείρισης η οποία είναι επιφορτισµένη µε την υλοποίηση αυτών των παρεµβάσεων. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πληροφορείται σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται προς αυτούς τους σκοπούς. Οι αρµόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα διοικητικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η πραγµατική εφαρµογή των παρουσών διατάξεων και για να συνεργάζονται µε την Επιτροπή. 2. Στόχοι των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας και στοχοθετηµένο κοινό Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας αποσκοπούν στο: 2.1. Να πληροφορούν τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους, καθώς και: τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και τις λοιπές αρµόδιες δηµόσιες αρχές, τις επαγγελµατικές οργανώσεις και τους οικονοµικούς κύκλους, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδίως τους οργανισµούς για την προώθηση της ισότητας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, καθώς και τους οργανισµούς που εργάζονται για την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τους παράγοντες ή φορείς έργων, σχετικά µε τις δυνατότητες τις οποίες συνεπάγεται η από κοινού παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών για την εξασφάλιση της διαφάνειας Να πληροφορούν την κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, υπέρ των σχετικών παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους. 3. Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας 3.1. Όροι εφαρµογής Κατάρτιση µέτρων Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται υπό τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων επικοινωνίας για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα και κάθε ενιαίο έγγραφο προγραµµατισµού (ΕΕΠ). Ανάλογα µε την περίπτωση, τα σχέδια αυτά παρουσιάζονται στο επίπεδο του ΚΠΣ. Υλοποιείται υπό την ευθύνη της οριζόµενης αρχής διαχείρισης. Στο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας περιλαµβάνονται: οι στόχοι και το στοχοθετούµενο κοινό, το περιεχόµενο και η στρατηγική των δράσεων επικοινωνίας και πληροφόρησης που συνεπάγονται τα ως άνω, προσδιορίζοντας τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των στόχων προτεραιότητας κάθε ταµείου, ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι διοικητικές υπηρεσίες ή οι οργανισµοί που έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους, τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των δράσεων. Το σχέδιο δράσεων επικοινωνίας παρουσιάζεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Χρηµατοδότηση Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στα σχέδια χρηµατοδότησης των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΚΠΣ), των ΕΕΠ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας [πιστώσεις απαραίτητες για την διαµόρφωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β) και στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999].

4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 130/ Ορισµός των υπευθύνων Κάθε αρχή διαχείρισης φροντίζει να διορίζει τον(τους) υπεύθυνο(-ους) για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. Οι αρχές διαχείρισης πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τους διορισµούς αυτούς Απολογισµός Επί τη ευκαιρία της ετήσιας συνεδρίασης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η αρχή διαχείρισης πληροφορεί την Επιτροπή σχετικά, µε την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού Περιεχόµενο και στρατηγική των δράσεων πληροφόρησηςκαι δηµοσιότητας Τα προς υλοποίηση µέτρα πρέπει να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση των στόχων οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο 2, δηλαδή: εξασφάλιση της διαφάνειας για τους δυνητικούς και τελικούς δικαιούχους, ενηµέρωση της κοινής γνώµης Εξασφάλιση της διαφάνειας στο επίπεδο των δυνητικών και τελικών δικαιούχων και στο επίπεδο των οµάδων που αναφέρονται στο σηµείο Η αρχή διαχείρισης µεριµνά ιδίως: για τη δηµοσίευση του περιεχοµένου των παρεµβάσεων, προσδιορίζοντας τη συµβολή των συµµετεχόντων διαρθρωτικών ταµείων και την θέση τους στη διάθεση των ενδιαφεροµένων που εκφράζουν σχετικό αίτηµα, την εγκατάσταση κατάλληλης επικοινωνίας σχετικά µε την εξέλιξη των παρεµβάσεων καθόλη τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού, τη θέση σε εφαρµογή δράσεων πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων οι οποίες χρηµατοδοτούνται, κατά περίπτωση, από τις πιστώσεις της τεχνικής βοήθειας των αντιστοίχων παρεµβάσεων. Οι αρχές διαχείρισης φροντίζουν για την εξασφάλιση της οµοιογενούς παρουσίασης του δηµιουργούµενου υλικού πληροφόρησης και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την υλοποίηση των εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που περιγράφονται στο σηµείο 6. Στο πλαίσιο αυτό είναι ευκταίο να χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα µηνύµατα που αφορούν την αποστολή καθενός ταµείου, ήτοι: ΕΤΠΑ: ΕΚΤ: ΕΓΤΠΕ: ΧΜΠΑ: «Συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών. Συµβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών.» Συµβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχειρησιακού πνεύµατος, της ικανότητας προσαρµογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. «Καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής. Ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας-κλειδί των αγροτικών περιοχών. ιευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες. ιαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.» «Συµβολή στην επίτευξη αειφόρου ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους. Εκσυγχρονισµός των δοµών της αλιείας, για να εξασφαλιστεί το µέλλον του τοµέα. Συµβολή στη διατήρηση ενός δυναµικού και ανταγωνιστικού τοµέα, και στην αναζωογόνηση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. Βελτίωση της προµήθειας και της αξιοποίησης των προϊόντων της αλιείας.» Η διαχειριστική αρχή που έχει ορισθεί για την υλοποίηση µιας παρέµβασης φροντίζει για την θέση σε λειτουργία ενός καταλλήλου συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας για τους διαφόρους εταίρους και τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως τις ΜΜΕ. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφή ένδειξη των ακολουθητέων διοικητικών διαβηµάτων, περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφόρηση σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των διαγωνισµών και των µηχανισµών αξιολόγησης, καθώς επίσης και των ονοµάτων ή των σηµείων επαφής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για την εξήγηση της λειτουργίας των παρεµβάσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Στην περίπτωση των µέτρων υπέρ της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού, των δηµοσίων ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων και των συνολικών επιχορηγήσεων, η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να διαβιβάζεται ιδίως µέσω των ενδιαµέσων οργανισµών και των εκπροσωπευτικών οργανώσεων των επιχειρήσεων.

5 L 130/ Για τις κατηγορίες προσώπων που ενδέχεται να µπορούν να επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, θέσεις απασχόλησης ή που εµπίπτουν στο πεδίο ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, η αρχή διαχείρισης θέτει σε λειτουργία ένα κατάλληλο σύστηµα διάδοσης της πληροφόρησης. Προς αυτόν τον σκοπό, εξασφαλίζει την συνεργασία των οργανισµών επαγγελµατικής κατάρτισης, των οργανισµών που παρεµβαίνουν στον τοµέα της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και οµάδων επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών κέντρων και των µη κυβερνητικών οργανισµών Ενηµέρωση της κοινής γνώµης Για να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ των προαναφεροµένων παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους, η ορισµένη αρχή διαχείρισης πληροφορεί τα µέσα ενηµέρωσης, µε τον καταλληλότερο τρόπο, σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Ένωση. Κατά την πραγµατοποίηση αυτής της πληροφόρησης, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εµφαίνεται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, και τα µηνύµατα πρέπει να εκφράζουν την αποστολή κάθε ταµείου παρουσιάζοντας τις ειδικές προτεραιότητες των συγκεκριµένων παρεµβάσεων σύµφωνα µε το σηµείο Η εκκίνηση των παρεµβάσεων, µετά από την έγκρισή τους από την Επιτροπή καθώς επίσης και τα σηµαντικά στάδια της υλοποίησής τους, αποτελούν αντικείµενο δράσεων εναισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται στα εθνικά ή περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ανάλογα µε την περίπτωση προς αυτό τον σκοπό µπορούν να χρηστµοποιούνται, ιδίως, ανακοινώσεις τύπου, δηµοσιεύσεις άρθρων, συµπληρώµατα που δηµοσιεύονται στα πλέον ενδεδειγµένα έντυπα και επισκέψεις. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιούνται και άλλα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως: ιστοσελίδες διαδικτύου, δηµοσιεύσεις σχετικά µε επιτυχή παραδείγµατα έργων και διαγωνισµοί βασιζόµενοι στις βέλτιστες πρακτικές. Όταν πραγµατοποιούνται διαφηµιστικές καταχωρήσεις, παραδείγµατος χάρη υπό τη µορφή ανακοινώσεων τύπου ή διαφηµιστικών ανακοινώσεων, η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εµφαίνεται επακριβώς. Πρέπει να εξασφαλίζεται η προσήκουσα συνεργασία µε το γραφείο της Επιτροπής στο αντίστοιχο κράτος µέλος Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που απευθύνονται στην κοινή γνώµη περλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδοµές των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις ευρώ για τις ενέργειες οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από το ΧΜΠΑ, και τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες: στα εργοτάξια των έργων, τοποθέτηση πινακίδων, τοποθέτηση αναµνηστικών πλακών επί µονίµου βάσεως για τις υποδοµές στις οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, η οποία πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες στο σηµείο 6 λεπτοµέρειες, όσον αφορά τα µέτρα που συγχρηµατοδοτούνται στον τοµέα της κατάρτισης και της απασχόλησης: όσοι επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης, πρέπει να πληροφορούνται σχετικά µε το ό,τι συµµετέχουν σε ένα µέτρο το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά µε το ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνάρτηση µε τις ενέργειες στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, όσον αφορά τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις, τα µέτρα ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού και κάθε άλλη δράση η οποία επωφελείται από κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή: πληροφόρηση αυτών που επωφελούνται από την συγκεκριµένη δράση σχετικά µε το γεγονός ότι συµµετέχουν σε ένα µέτρο το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε χρήση εντύπων όπως αυτά που περιγράφονται στο σηµείο Εργασίες των επιτροπών παρακολούθησης 4.1. Οι επιτροπές παρακολούθησης εξασφαλίζουν την προσήκουσα πληροφόρηση σχετικά µε τις εργασίες τους. Προς αυτό τον σκοπό, οι επιτροπές πληροφορούν τα µέσα ενηµέρωσης σχετικά µε την πρόοδο των παρεµβάσεων, των οποίων έχουν την ευθύνη. Οι επαφές µε τους εκπροσώπους του τύπου πραγµατοποιούνται µε την ευθύνη του Προέδρου. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής συµµετέχουν στις επαφές µε τον τύπο. Πρέπει επίσης να προβλέπονται οι προσήκουσες ρυθµίσεις, ενηµερώνοντας την Επιτροπή και τα γραφεία της στα κράτη µέλη, επί τη ευκαιρία σηµαντικών εκδηλώσεων οι οποίες συνδέονται µε τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακολούθησης, όπως είναι οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ιδίου κανονισµού. Η αρχή διαχείρισης υποβάλει στις επιτροπές παρακολούθησης πληροφόρηση σχετικά µε την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της δράσης που έχει αναληφθεί για τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας, καθώς επίσης και σκόπιµα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες. Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία πληροφόρησης τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 45 του εν λόγω κανονισµού. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν τη διαµόρφωση κρίσης σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 5. Εταιρική σχέση και ανταλλαγές εµπειρίας Οι αρχές διαχείρισης δύνανται, σε κάθε περίπτωση, να λαµβάνουν συµπληρωµατικά µέτρα, και ιδίως να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες συµβάλλουν στην ικανοποιητική υλοποίηση της πολιτικής που επιδιώκεται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων.

6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 130/35 Πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, ούτως ώστε αυτή να µπορεί να συνεργάζεται προσηκόντως για την πραγµατοποίησή τους. Η Επιτροπή, για να διευκολύνει την υλοποίηση του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, παρέχει τεχνική στήριξη εφόσον παρίσταται ανάγκη. Εµπνεόµενη από πνεύµα εταιρικής σχέσης και µε γνώµονα το κοινό συµφέρον, θέτει στη διάθεση των σχετικών αρχών την εµπειρογνωµοσύνη και το υλικό που διαθέτει. Στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών που έχουν αποκτηθεί κατά την υλοποίηση του άρθρου 46 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και εµψυχώνει άτυπα δίκτυα υπευθύνων πληροφόρησης. Για το σκοπό αυτό, θα ήταν επιθυµητό να διορίσει το κράτος µέλος ένα συντονιστή ανά ταµείο σε εθνικό επίπεδο. 6. Λεπτοµερείς κανόνες που προβλέπονται για την πραγµατοποίηση των εργαλείων πληροφόρησης και δηµοσιότητας Για να εξασφαλίζεται η ορατότητα των πραγµατοποιήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από ένα διαρθρωτικό ταµείο, η αρµόδια αρχή διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την συµµόρφωση µε τα ακόλουθα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας: 6.1. Πινακίδες Πινακίδες πληροφόρησης αναρτώνται στα εργοτάξια των έργων σχετικά µε επενδύσεις σε υποδοµές οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται και των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στο σηµείο Ένα µέρος της επιφάνειας των πινακίδων είναι αφιερωµένο στην προβολή της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το µέγεθος των πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στη σηµασία του έργου. Το µέρος της επιφάνειας της πινακίδας στο οποίο αναφέρεται η κοινοτική συµµετοχή, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: να µην είναι µικρότερο από το 25 % τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας, να περιλαµβάνει το τυποποιηµένο ευρωπαϊκό έµβληµα και το ακόλουθο κείµενο, µε την ακόλουθη διάταξη: ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ το έµβληµα πρέπει να απεικονίζεται σύµφωνα µε τους εν ισχύει κανόνες, οι γραφικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της χρηµατοδοτικής συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε τους χαρακτήρες που χρησιµοποιούνται για την µνεία της εθνικής συµµετοχής, µπορούν όµως να έχουν διαφορετικά τυπογραφικά χαρακτηριστικά, µπορεί να γίνεται µνεία του συµµετέχοντος ταµείου. Σε περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές αποφασίζουν να µην αναρτήσουν πινακίδα για να γνωστοποιήσουν την δική τους παρέµβαση στην χρηµατοδότηση ενός έργου, η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ειδικής πινακίδας. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται κατ αναλογία οι ακόλουθες διατάξεις. Η απόσυρση των πινακίδων πραγµατοποιείται το αργότερο έξι µήνες µετά από το πέρας των εργασιών αντικαθίστανται από αναµνηστικές πλάκες, σύµφωνα µε τις ενδείξεις του σηµείου Αναµνηστικέςπλάκες Όταν πρόκειται για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό (συνεδριακά κέντρα, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί και οδικοί σταθµοί, κ.λπ.). Πρέπει να περιλαµβάνουν, εκτός από το ευρωπαϊκό έµβληµα, ένα κείµενο στο οποίο γίνεται µνεία της συγχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου. Στην περίπτωση έργων υλικών επενδύσεων στις επιχειρήσεις, τοποθετούνται αναµνηστικές πλάκες για χρονική διάρκεια, ενός έτους. Σε περίπτωση που µία αρµόδια αρχή, ή ένας τελικός δικαιούχος, αποφασίσουν να τοποθετήσουν πινακίδες, αναµνηστικές πλάκες, ή να πραγµατοποιήσουν δηµοσιεύσεις ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πληροφόρησης για τα έργα των οποίων το συνολικό κόστος είναι µικρότερο των ευρώ για τις συγχρηµατοδοτούµενες από το ΧΜΠΑ ενέργειες, και από τρία εκατοµµύρια ευρώ για όλες τις άλλες ενέργειες, πρέπει να αναφέρεται επίσης η κοινοτική συµµετοχή.

7 L 130/ Αφίσες Για να πληροφορούνται οι δικαιούχοι και να ενηµερώνεται η κοινή γνώµη σχετικά µε τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τοµείς της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της απασχόλησης, των επενδύσεων στις επιχειρήσεις και στην αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές διαχείρισης εξακριβώνουν ότι έχουν τοποθετηθεί αφίσες µε µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως του συµµετέχοντος ταµείου, στα γραφεία κάθε οργανισµού ο οποίος υλοποιεί ή επωφελείται από δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία (γραφεία απασχόλησης, κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, γεωργικά επιµελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λπ.) Ανακοίνωση στουςδικαιούχους Οποιαδήποτε ανακοίνωση χορήγησης συνδροµής στους δικαιούχους από τις αρµόδιες αρχές προσδιορίζει τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και, ενδεχοµένως, αναφέρει το ποσό ή το ποσοστό της συνδροµής που προέρχεται από το σχετικό κοινοτικό χρηµατοδοτικό µέσο Υλικό πληροφόρησηςκαι επικοινωνίας Οι δηµοσιεύσεις (φυλλάδια, δελτάρια, ενηµερωτικές επιστολές) σχετικά µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις, περιλαµβάνουν, στην πρώτη εσωτερική σελίδα, ορατή µνεία της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου, καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό έµβληµα σε περίπτωση που υπάρχει επίσης τυπωµένο το εθνικό ή το περιφερειακό έµβληµα. Οι δηµοσιεύσεις περιλαµβάνουν τα στοιχεία του οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων, καθώς επίσης και µνεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την υλοποίηση της σχετικής παρέµβασης Για το υλικό το οποίο κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό τρόπο (διαδίκτυο, τράπεζα δεδοµένων που απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους) ή για το οπτικοακουστικό υλικό, οι προαναφερόµενες γενικές αρχές εφαρµόζονται κατ αναλογία. Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, να γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία και αποτελεσµατική διάδοση πληροφοριών, αλλά επίσης και να πραγµατοποιείται διάλογος µε το ευρύ κοινό. Σε περίπτωση κόµβων διαδικτύου σχετικά µε τα διαρθρωτικά ταµεία, θα πρέπει: να πραγµατοποιείται µνεία της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχοµένως, του συµµετέχοντος ταµείου, τουλάχιστον στην αρχική σελίδα (home-page), να δηµιουργείται ένας σύνδεσµος (hyperlink) προς τις άλλες ιστοσελίδες της Επιτροπής τις σχετικές µε τα διάφορα διαρθρωτικά ταµεία Εκδηλώσειςπληροφόρησης Κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεµινάρια, εκθέσεις µεταξύ των οποίων εµπορικές διαγωνισµοί) σε συνάρτηση µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από τα διαρθρωτικά ταµεία παρεµβάσεις, οι διοργανωτές πρέπει να υποδηλώνουν την κοινοτική συµµετοχή σ αυτές τις παρεµβάσεις, µε την παρουσία της ευρωπαϊκής σηµαίας στην αίθουσα της συνεδρίασης και του εµβλήµατος στα έγγραφα. Τα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη µέλη επικουρούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους διοργανωτές κατά την προετοιµασία και την υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)

(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000) Kοινοτική Nοµοθεσία Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28-11-2000 E(2000)3405 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28-11-2000 σχετικά µε την έγκριση του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ)

Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) Συνοπτικός Οδηγός Για Ενέργειες ηµοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Ε.Π. ΚτΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Θάνος Καπρέλης Γενικός ιευθυντής ΜΟ α.ε.

Πρόλογος. Θάνος Καπρέλης Γενικός ιευθυντής ΜΟ α.ε. Πρόλογος MONΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 74.99.100, Fax: 210 77.00.502 e-mail: webmaster@mou.gr www.mou.gr Υπεύθυνη για την σύνταξη: Α. Ιωαννίδου

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E.

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. Oδηγοί - Eγχειρίδια 8. «Κανόνες ηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Γ ΚΠΣ, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής», ΜΟ A.E. 2003 223 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-03-2001 Ε(2001)44 ΝΑ ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-03-2001 για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο

«Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο «Υποχρεώσεις δηµοσιότητας - Οδηγίες και υποδείγµατα σχετικά µε τις επεξηγηµατικές πινακίδες και διαφηµιστικά πλαίσια των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013» 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς Υποοέέργγωνν γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""Εκκπαί ίδδεευυσηη Εκκπαι ιδδεευυττώνν ΣΣυυννεεχχι ιζζόόμμεεννηηςς Επαγγγγεελλμματτι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα

Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα Συνοπτικές Οδηγίες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Περιεχόμενα 1. Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Δικαιούχων... 2 1.1 Γενικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""Επι ιχχοορήήγγηησηη γγι ια Ολλοοκκλληηρωμμέέννεεςς Παρεεμμββάσεει ιςς Υπέέρ Ειδδι ικκώνν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α. Θεσμικό πλαίσιο Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) Μελετείστε τις παρακάνω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση της διαχείρισης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2001 ΓENIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 18527 / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέμα: Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""ΚΑΤΤΑΡΤΤΙ ΙΣΣΗ ΑΝΕΡΓΓΩΝ ΣΣΤΤΟΝ ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΥΑΣΣΤΤΙ ΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΤΕΧΝΙ ( ΙΚΑ ΕΡΓΓΑ) ) ΑΠΟ ΠΙΣΣΤΤΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των

δηµοσιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο Επικοινωνίας για την Προγραµµατική Στόχος των ενεργειών δηµοσιότητας από τους φορείς υλοποίησης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 24 /11/2011 Α.Π. 4250 Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Κ.ΜΑΡΚΑΚΗΣ - Α.ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1261/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της Οδδηηγγόόςς Πλληηροοφόόρηησηηςς κκαι ι Δηημμοοσι ιόόττηητταςς γγι ια ττηηνν υυλλοοποοί ίηησηη ττοουυ Έργγοουυ ""ΠΡΟ ΓΓΡΑΜΜΑ ΤΤΑ ΚΑ ΤΤΑΡ ΤΤ Ι ΣΣΗ ΣΣ 66 55 00 00 ΕΡ ΓΓΑ ΖΖΟΜΕΝΩΝ ΣΣΕ ΕΞΕΙΔΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΙ ΣΣ ΔΕΞΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 1 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3629

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3629 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 09-11- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 3629.1 /50 / 11 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2 Νοεµβρίου 2001 Α.Π.: 3066 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 (Περίοδος Αναφοράς: 18/06/2001 έως 31/05/2002) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ "

Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ για την υλοποίηση του έργου "ΚΚαατ τάάρρτ τι ιισσηη ααννέέρργγωνν σσεε ππι ιισστ τοοπποοι ιιηηµµέένναα ΚΚέένντ τρραα ΕΕππααγγγγεελλµµαατ τι ιικκήήςς ΚΚαατ τάάρρτ τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & /30/ 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & /30/ 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & Αριθ.πρωτ: 3629.1 /30/ 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 / 12 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 3629.2/ 48 /12 ΤΜΗΜΑ Β (Γραφ. Θεμάτων Ε.Ε.) ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Οδηγίες για την Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά σελ. 3 2. Δομή του Επικοινωνιακού Σχεδίου σελ. 6 2.1 Στόχοι σελ. 6 2.2 Στοχοθετούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 27/2/2007 Α.Π.: 2550 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020

Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 Στρατηγική Επικοινωνίας 2014-2020 2020 Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Αντώνης Κρυσταλλίδης Γενικοί στόχοι επικοινωνίας Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ XVI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ Συντονισµός και αξιολόγηση δράσεων Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 : Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 5: Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 20/10/2006 Α.Π.:14438 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηµόσιου ιεθνή ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 / 12 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Αριθ.πρωτ: 3629.2/ 50 /12 ΤΜΗΜΑ Β (Γραφ. Θεμάτων Ε.Ε.) ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Θεσσαλονίκη 11-11-05 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 13864 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 02-11-07 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 16852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 8/3/2006 Α.Π.: 2798 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε πλήθος ενεργειών δηµοσιότητας και πληροφόρησης που αφορούσαν το Πρόγραµµα, τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2008 / Αρ. Πιστ QM08

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EN ISO 9001:2008 / Αρ. Πιστ QM08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 14-01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 3629.1 /02/14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β / Γρ. Θεμάτων Ε.Ε. ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19-05-2010 Αρ.Πρωτ.: 4003 Κωδικός Πρόσκλησης: 49 Πληρ. : Κρανάς Βασίλειος ΠΡΟΣ: Τηλ. : 231 33 21 754 Fax: : 231 33 21 701-02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965} EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 497 τελικό 2004/0169 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.02.2002 COM(2002) 80 τελικό 2002/0044 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20-VI-2008 E(2008) 3102 ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20-VI-2008 για την τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 14 επιχειρησιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΝ-ΚΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1η ΕπιτροπήΠαρακολούθησης Κομοτηνή, 26/6/2015 Παπούδης Ιωάννης Μονάδα Β.1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα