ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012"

Transcript

1 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0: Μοσκα Αννα 0:.0 0: Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0: Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ Γρααφφ Λαυριεν 0:0.00 0:. 0:0. Η ηλεν ϑοανα 99 0:0.0 0:9.0 0:9.9 Κυστερ Λιζα Ανδρεα :0.0 :. 0:.9 /0/0 :0:0 Παγε συρ

2 Γυεστ Μ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε Σπεσχηα Χηριστιαν 0: : Χαποανι Αλδο 9 0:. 0:. 0.0 Σγανζινι Λορενζο 0:.0 0:. 0. Φερραζζο Φρανχεσχο 9 0:. 0:. 0. Γιανεττι Μαυρο 0 0:9.0 0:0. 0. Χαλανδι Αντονιο 0:.0 0: Χοπελανδ Βρεντ 9 0:.0 0: Χαττανι Μαρζιο 0:0.00 0:..9 Μαχχηι Φαβριζιο 0:. 0:.. Χαττανεο Ροχχο 0:9.00 0:.. Βαρρεσι Μαρχο 0:0.0 0:.. 9 Φρψ Γιυσεπ 9 : :0. 0. Σπιεσσ Βεν 0:.0 0:9.. Γινι Μαρχ 9 0:0.00 0:.. Χαβρινι Αϖϖ. Ρενατο 0:. 0:..0 Φιαλα Στεφανο 9 0:.00 0: Χερυττι Μασσιµο 99 0:.00 0: Βιγλερ Ηεινζ 0:. 0: Σχηµιδιγερ Ρετο 9 0: :.. Στ χκενιυσ Ρετο 0:0.9 0:.9 0:0. 9 Γιανινι Ανγελο 0:. 0:0. 0:09. ε Ζορδο ενισ 0:0.0 0:. 0:.0 Μαρτινενγηι Τοτο 9 0:0.0 0:.0 0:.00 Βελτραµινελλι Φρανχεσχο 9 09:. 0:. 0:.0 Ελια Λορενζο 9 0: :. 0:. Σχηνελλµανν Φαβιο 9 09:.00 0:0. 0:9.9 Βελτραµινελλι Παολο 00 0:.00 0:. 0:9. 0 Μονταλβεττι Μαρχο 09 0:9.0 0:. 0:. Ηευβεργερ Ρενατ 9 0:0. 0:.0 0:. Χαλχαγνι Ελιο 0:0.0 0:0. 0:0. 9 Τρεσολδι Φιορενζο 09:. 0:00.0 0:.9 0 Φιναζζι Ανδρεα 0:0. 0:. 0:09. 9 ςιλεττα Σανδρο 0 0:. 0:. 0:. Μοντγοµερψ Σϖεν 00:00.0 0:.0 0:.0 Πελλι Φυλϖιο :. 0:.9 0:.0 Ηυσερ Ρολφ :00.0 0:.9 :0.0 Χορναρο ςιττοριο 0: :9.9 :0.09 /0/0 :0:0 Παγε συρ

3 Στανδαρδ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε Αλιγ Μανυελα 0:0.00 0: Γροσσι Σαβρινα 0: : Ανδριστ Χορινα 0 0:0.0 09:.0 0. Κ νζλι Ισαβελλε 0:. 0:.. Βερναρδινελλο Λοϖατο Παολα 0:. 0:.9. 0 Κελλερ Συσαννε 9 0:. 0:.9 0. Φελιξ Ριχαρδα 0 0:. 0:.9. Ζιµµερµανν ςερενα 0 09:. 0:0.. Χονζα Λισα 0 0:.00 0: Ηαρτµανν Μαϕα 0:0.9 0:.9 0:09. 0 Αυγσβυργερ Μαρτινα 0 0:9. 0:. 0:.9 Ειγενµανν ϑεννιφερ 09:0. 0:.0 0:. 0 Ταρχηινι Λαυρα 0:0.00 0:.0 0:.0 Μαυρερ Εστηερ 0:0.0 0:. 0:.0 Ερτολιτσχη ορισ 9 0:. 0:. 0:. 9 Γερβερ Ανδρεα 0 :.0 0:. 0:. Ζγραγγεν Ναδϕα 0 0: :0. 0:. Λευενβεργερ Μελανιε 0 : :0. 0:. Ρψτερ ϑοαννα 0:. 0:.0 0:. 0 Λανινγηαµ Συσαννε 0:.00 0:0. 0:. Χοστανδαχη Νιχολε 0:. 0:0. 0:.09 Οβερηολζερ Νατηαλιε 0:. 0:. 0:. Ζψσσετ Εστηερ 09: :0.0 0:.9 Λοοπ Νο µι 0:. 0:.9 0:. Χελιο ϑεσσιχα 0 09:0.0 :0. 0:0.9 Λ τζελσχηωαβ Κατηαρινα 09:00.00 :0. 0:0. Γοββι Χαρλα :0. :. 0:0.0 Φαββρο Ναδια 0: :. :. /0/0 :0:0 Παγε συρ

4 Στανδαρδ Μ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε Ματηισ Αρτηυρ 0:. 0: Ηοφµανν Χηαρλιε 0:. 0:. 00. Χαµιναδα Ραφφαελε 0:9. 0: Κνεχητ Νιχολα 0: : Ρ ζ Κυρτ 0:0.0 0:0. 0. Λονγηι ανιελε 0:0.0 0:0. 0. Μοορ Ανδρεα 0:. 0:. 0. Μαψερ Μαυρο 0 0:0.0 0:. 0.9 Μειερ Μιχηαελ 0:0.0 0: Πανζερα Ολιµπιο 0:.00 0: Στεφφεν Πετερ 0:0.0 0: Πρινζ Μανο λ 0:9.9 0: Σαλα αντε 0:0.0 09:.9 0. Μαρσχη Χηριστιαν 0:0.0 09: Ηυττερ Ρολανδ 0:. 0: Ζ βλιν Μιχηαελ 0:0.9 0: Γυνζινγερ Ρολφ 0:. 0: Προτα Λυχα 0:9.0 0: Τρεφζερ Στεφαν 0:0. 0:9. 0. Αρπαγαυσ Ματηιασ 0:0.0 0:..0 0 Χαµπισανο Μαριο 0:0.00 0:.. 0 Ριβολζι Γιυσεππε :.00 0:.. Οστερωαλδερ Μαρτιν 0:.0 0:.9.9 Χαππελλιν ανιελ 0: : Ισολανι Λυχα 0:0.9 0:.0. 0 Φρει ανιελ 9 0:9.0 0:.. 0 αϖιδ ανιελε 0 0:0.00 0:.. 90 Τανγαρι Μαυρο 09: :.0.0 Γεηριγ Μαρχο 0: : Ταµβυρινι Παολο 0: :.. 9 Ευγστερ Βεατ 0:. 0:0.00. Χοχχονι Φαβριζιο 9 0:0. 0:..0 9 Εσχριβανο Χριστιαν 0 0:0. 0:0.9.0 Ταδδει Μιρχο 0:. 0:0.. 9 Ηυνζικερ Εδι 0:0.0 0:..9 Φασολα ανιλο 0: :.. Κ λιν Υρσ 0:.99 0:. 9. Βολληαλδερ Μαρχο 0:.0 0: Βλυµεντηαλ Μαρχο 0:9. 0:9. 9. ελορενζι Μαυρο 0:. 0:. 0.9 Φρει Ηανσπετερ 0 0:0.0 0:.9. 9 Παρισι Φαυστο 0:0. 0:.9. Ιµσανδ ϑοσεφ 0:.00 0:.. Γινερ Γιοργιο 0:. 0:..90 Βονολι Γαβριελε 0:0.00 0:.. 9 Σχηυερχη Μαρκυσ 0:. 0:0.9. Ζγραγγεν Πασχαλ 0:.0 0: Ζαµβαττι Γιυσεππε 0 0:. 0: Μαρινα Ανδρεα 0:.00 0: Γαηλινγερ Ρεν 0: :.0.0 Γεηριγ Σανδρο 0:. 0:.0. ϑανδερ Χηριστοπηε 0:.00 0:0.. ενερϖαυδ Πατριχκ 0:.0 0:.. Μαψερ Μαυρο 0:0. 0: Αλβισεττι Γιαχοµο 0:. 0: Ηοεην Ραφαελ 0:.0 0:. 0.0 Ηα Τηοµασ 9 0:. 0: Οεηνινγερ Πετερ 0 0: : Παπαρελλι Χηριστιαν 0:0.00 0:.. 9 Βαλλαβιο Πατριχκ 0: :.. 09 Βρεηµ Μαρχ 0:. 0:0.9. υβαχηερ Πατριχκ 0:0.0 0:.. /0/0 :0:0 Παγε συρ

5 Ωψρσχη Λυζι 0:. 0: Ηαυσηεερ Ρολανδ 0:. 0:..9 Λο Πρεστι Λυχα 9 0:0.0 0: Αβδερηαλδεν Ρετο 90 0:0.0 0:0.. Βοµιο Ματτια 9 : :.. 9 Νειδηαρτ Ωολφγανγ 9 0:0.0 0:.9. Υσσια Εµανυελε 9 0:0. 0:.. Σοµαζζι Ματτεο 9 0:.0 0: Ωιλλιµανν Μαρκυσ 9 0:.00 0: Μιγλιο Αδριανο 9 0:0.0 0:0. 0. Νιδολα Παολο 00 0:0.00 0:.. 0 Γηιλλιονι Χλαυδιο 0 0:. 0:0..9 Φυσεττι Αλφρεδο 0 0:.00 0:.. 9 Σπινελλι Γυιδο 0 0:9.0 0:.. 9 Ωεβερ Μαρκυσ 0 0:0. 0:9.. 9 Λ τζελσχηωαβ Ρολανδ 0 0:0.00 0:.. Χαλδελαρι ϑοην 0 0:.00 0:.9.9 Μορελλινι Λορενζο 09 0:. 0:0..9 δε Φρανχισχι Πιετρο 0:0. 0:.0. 0 Πφιστερ Ρετο 0:. 0:0.. Ωψρσχη Παυλ 0:0. 0:..9 Ρυτισηαυσερ Μαρτιν 0:0. 0:.9. 9 Σοµµερ Ρολανδ 0:.0 0:.. Βεσοµι Φρανχο 0:. 0:.. ςογλερ Γυιδο 0:.00 0:.9. Μαρτινεττι Μαρχελλο 0:. 0: Παγναµεντα Ιϖαν 9 0:0.00 0:9. 9. ς γτλιν Εριχη 0 :00.00 :0. 9. Νεφ Ωιλλι 0:.9 0:0. 9. Ελµιγερ Ροµαν 0:0. 0: Φρει Πιυσ 0:0. 0: Μοττα Στεφανο 0:9.00 0:0.0.0 Βιρχηλερ αµιαν 0:0.00 0:0.9.9 Νεµετη Αρπι : : Ρονχηεττι Αντονιο 0:0. 0:..0 9 Μειερ Λεοναρδο 0:.0 0:.. ονατι Φλαϖιο 9 0:.9 0:..9 Μεψερ Αλαιν 0 0:.00 0: Βιασχα Μαυρο 0:. 0:.0. Χανυτι Χηριστιαν 0:.9 0:.9. Βιββο Χριστιαν 0:0.0 0:.. 0 Βελλατι Ανδρεα 0:0.00 0:.. 9 Τογναλι Μαυρο 0:. 0:.. Μυρεδδυ Ραλφ 0: :0.. 0 Γλαϖιευξ Μιχκαελ 0:0.00 0: Πραδοσ Φρανχεσχο 0 0:. 0:. 9. Χεσχηι Εµανυελε 0:0.0 0:0. 0:0. Χατηοµεν Χλαυδιο 0:.9 0:.0 0:0. Πρατι Εµανυελε 0:0.0 0:0. 0:0. Λο Πιχχολο Αντονιο 0:9. 0:. 0:0.9 0 Ηεψερ Στεφανο 0: :0. 0:0. 0 Βιζζοζερο Σεργιο 0:.0 0:0.0 0:0.0 Βαλλερινι Σιµονε 9 0:0.0 0:0. 0:0.0 Τηαλµανν Ωερνερ 0 0:. 0:0.9 0:0. Ηοβι Ρολφ 0:.0 0:. 0:0. Σιεβερ Ηανσ Υελι 0:. 0:.99 0:0. Κρειενβ ηλ Στεφαν 0:. 0:. 0:0. 9 Σολαρι Τιτο 0:0.00 0:9. 0:09. Σαλλαι Γαβορ 0:. 0:. 0:09. Ζ ρχηερ Σιµονε 9 0:.00 0:00. 0:. 9 Στεφαν Πετερ 0:0.00 0:. 0:0. 9 Μοψα Αντονιο 0:0.0 09:.0 0:.0 9 Αρνγριπ Ρολανδ 0:.00 0:. 0:. 0 Χατηοµεν Μαρχ 0:. 0:. 0:. 0 Ταννερ Χηριστιαν 0:9.00 0:.0 0:.0 Πλανζερ ϑοσεφ 0:. 0:. 0:.0 9 Σπαηνι Ρολφ 9 0:0.0 0:. 0:. Μ υσλι Τιµ αϖιδ 0 09:.0 0:0. 0:. /0/0 :0:0 Παγε συρ

6 Μ υσλι ανιελ 0:0.0 0:. 0:. Κρεβσ Ρογερ 0:0.00 0:.9 0:.9 Ηολζσχηυη Αυρελ 0: :. 0:. 9 Τορριανι Αντον 0:0.0 0:. 0:. Χεσχηι Πιερ Ανγελο 0:0.0 0:.9 0:9. ϑαχθυοδ ιδιερ 0:.0 0:.0 0:. Μαφφι Ανδρεα 0:. 0:. 0:.0 Σιµονεττι Γιαχοµο 9 0:. 0:. 0:. Μανγαναρο Φιλιππο 0 0:0.0 0:.9 0:. 99 Γεραχι αϖιδ 0:.0 0:0. 0:9. Βρυσα Εδψ 0:0.0 0:. 0:0. Κ χη Ματηεο 0:. 0:. 0:0. Μυηειµ Τονι 0:. 0:. 0: Ηυνδεχκ Ηανσ Γεοργ 0: :. 0:. 9 Ζεµπ Χηριστιαν 0:. 0:.0 0:. Λανγ Γρεγορ 0:0.0 0:0.0 0:.9 0 Βλυµερ Πηιλιππ 90 0: :. 0:. Γαια Λυχα 9 0:0.00 0:.00 0:.00 Περεζ Στεφανο 9 0:0.0 0:. 0:. Γιυστινελλι Λυιγι 9 0:.0 09:0. 0: ςεντυρι Γιυλιανο 9 0:0. 0:9. 0:9. Ριεσεν Ανδρ 0 0:0. 0:0. 0:.0 Βριχχολα Μαρχο 0 0:0.09 0:. 0:. Σχη πβαχη Βεατ 0 0:0. 0:. 0:.99 Μενχαρελλι Σεργιο 0 0:0.0 0:. 0:. 00 ελλι Γαττι Χαρµινε 0 0:0.0 09:00. 0:. Βυµεντηαλ ανιελ 0 0:0.0 0:0.0 0:.00 Χηαρρι ρε Φραν οισ 0:. 0:. 0:. Βινγγελι Αδριαν : :0.0 0:.9 Πιανεζζι Γιοργιο 0:.00 0:. 0:00. 9 ε Στεφανι αϖιδε 0:. 0:. 0:00. Γαια Μαρχο 0: :0. 0:0. 00 Συττερ Γεοργ 0:. 0:. 0:0.0 0 Χαµπανα Μαρχο 0:0.00 0:. 0:0. Βελλινι Ενζο 0:0.0 0:0.9 0:0.9 Κλοπφστειν Μαρκυσ 9 0:. 0:. 0:0. 9 Σιµονεττ Ρετο 0 0:. 0:9. 0:0. Ελλικερ Βρυνο 0:.0 0:0. 0:0. Σανταχροχε Ροβερτο 0:0.0 0:. 0:0.9 Πιερονι Μαρλον 0:. 0:0.9 0:0. 0 Βαρµετ Ερωιν 0:0.0 0:. 0:. Οστινι Γιανχαρλο 0:0.00 0:. 0:. 0 Χοραζζινι οµινιθυε 0:.9 0:. 0:.0 Ζαππα Φρανχεσχο Φυριο 0 0:. 0:.90 0:. 00 Χαιρελλα Πασθυαλε 0:. 0:. 0:. 9 ςαννινι Σιµονε 0:0.0 0:. 0:.0 Ριεην Πετερ 0:. 0:. 0:9.9 Γαλλιανι Χαρλο 09:0.00 0:0. 0:9. Βαυµγαρτνερ Ρογερ 0:0.0 0:. 0:. Σχηινδλερ Στεφαν 9 0:0.0 0:.0 0:. Βεργιοργι Ροβερτο 0 09: :. 0:. 9 Γεραχι ανιλο 0: :. 0:. 0 Σχηυµαχηερ Γεραρδ 0:0.0 0:. 0:.0 0 Πιανεζζι Γιοϖαννι 0:0.9 0:0.9 0: Σχηαλλερ Μανφρεδ 0:0.0 0:. 0:.0 9 Χαϖαγνα Στεφανο 0:0. 0:. 0:9.9 0 Ζαρβα Νιχολανγελο 9 0:. 0:. 0:.9 Αρταρια Στεφανο 0:.0 0:.0 0:0. 0 Ηαιεσ ον :0. 0:. 0:0. ςιλλαρσ ϑεαν Πιερρε 0:. 09:0.0 0:0. Ζαγο Μιχηελε 0:0. 0:.9 0:.9 09 Λειµερ Ανδρεασ 0:9.99 0:.9 0:.0 ςιοττο Λυχιανο 0:.0 :0. 0:. Σολ ρ ανιελ 9 0: :.9 0:.0 Λευενβεργερ Ανδρ 0:. 0:.0 0:. Η γλι Ρογερ 0: :9.0 0:9.0 Πρειδ Ηανσρυεδι 0:. 0:.0 0:. Ωοελλνερ Πηιλιππε :. :9. 0:. /0/0 :0:0 Παγε συρ

7 Ερνι Παυλ 0:.0 :00. 0:. 0 Φινοχχηιο αϖιδε 0:. 0:.9 0:. Γαϖαζζινι Σιµονε :. 0:. 0:. Μερζ Μαρτιν 9 :. 0:.9 0:.9 Γαϖαζζινι Μαυρο 0 :. 09:0. 0:. Χλεεσ Πατριχκ 0:00. :. 0:.0 Περνα Τιζιανο 09:.0 0:. 0:00. Χαλχαγνο ϑαµεσ 00:0.00 0:. 0:. Ρεβοζζι Ερνεστο 0: :0. 0:0. Ραϖασι Λυιγι :09. 0:.0 0:.0 0 Ριττερ Μιχηελ 9 :9.9 0:. 0:. Γαιλλαρδ Βερναρδ 0 : :. 0:. Μιλιτανο Ανδρεα :.0 0:. 0:. 0 Ωαλτερ Χλαυδιο :. :0.9 09:. 9 ιγιοργιο Μαρχο :0.0 0:. :. Ζυρο Εδυαρδ 0:.0 0:. :0.9 0 Μαχχηι Γιορδανο :0. 0:. :0.00 Φαρκασ Γ ραρδ 9 :. 0:.9 :09.0 /0/0 :0:0 Παγε συρ

8 /0/0 :0:0 Παγε συρ