ΧΣΛ: /1/ ΣΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ"

Transcript

1 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/1/2001 Χαρτερ Πριχε ΦΦ: % 7/23/2005 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΦΦ ΧΣ 1 Κολλερ, Χηασε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Ηυντ, υστιν 8 ς Βακερ, ϑαχκ 6 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Εϖεντ 1 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/22/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 6/1/1994 Φρεδ ξλεγαρδ Νειηαρδτ, Βροδψ Ξ29.49 Χλαρκσον, αρον 6 ς Ξ30.02 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ31.64 Κολλερ, ϑορδαν Ξ33.84 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ36.96 Πηιλλιπσ, Τψλερ Ξ39.82 Εϖεντ 2 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 7/7/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/1/2009 Χηριστινα Λ. Γρεεν ατ ΧΣΛ λλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Ψανγ, Χηριστινα 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Κιρβψ, σηλεψ Εϖεντ 2 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 6/22/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/26/2003 Εµιλψ Νευβυργ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ25.74 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ32.24 ϑορδαν, Φαιτη 6 ς Ξ38.27 Ιµειση, Γραχιε Ξ38.87 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ41.08 Πινα, Σψδνεψ Ξ50.30 Εϖεντ 3 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/2009 Βρανδον Φαβιαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/4/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βψερ, ψλαν 9 ς Ωιτλιν, Τψλερ Ρυσσ, ϑαχοβ Εϖεντ 4 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/4/2012 ΜχΚεννα Ωιτλιν 1 Ζινδλερ, ββψ 32.40% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Χανοψ, Μψα 10 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς Εϖεντ 5 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 ϑον Λοωελλ ς: # 6/1/2004 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 7/18/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς Μαρχεψ, Βλακε µαραλ, ρεω Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς Εϖεντ 6 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 6/26/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 7/7/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 7 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /16/1994 ϑον Λοωελλ ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Βεργµανν, Σεαν 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Νεγρι, νδρεω Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/12/2002 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Λειδψ, Κατελψν 14 ς ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Στονε, Ηεατηερ 14 ς Χαι, Τιφφανψ 32.42

2 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 2 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε) 2 Ρηο, Ηανναη 8 ς Οβριεν, Κατιε Νερο, Μεγαν Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Παππαγαλλο, ϑυλια 13 ς Λοσινσκι, Κψλιε Εϖεντ 9 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1986 ϑ. ΜχΓεε ς: # 6/1/2002 Ριχηαρδ Ματτηεωσ ΦΦ: % 8/1/2009 Στεπηεν Φαψ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν λλεν, ϑυστιν 18 ς Ψανγ, Εριχ 17 ς Εϖεντ 10 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1988 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/17/2006 Καελεψ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς εβελλασ, Βρεννα Νερο, σηλεψ Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Πιλλερ, Μελανιε Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 11 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/1/1991 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βακερ, ϑαχκ 6 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 11 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/29/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 7/11/2012 Χηαρλιε Ζινδλερ Σωοπε, Ελι Ξ34.48 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ38.14 Ωενγερ, Μερριχ 6 ς Ξ38.40 Μιχηελ, ϑοση Ξ41.74 Κολλερ, ϑορδαν Ξ47.12 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ59.14 Εϖεντ 12 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Ελισε Νγυψεν ΦΦ: % 6/18/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς Πηιλλιπσ, µψ Εϖεντ 12 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/29/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/1/1994 Κατιε Στρεχκφυσσ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ30.87 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ38.05 Σηοντζ, Λινδσαψ Ξ39.79 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ42.59 Ιµειση, Γραχιε Ξ57.46 Ηανλιν, Χαρλψ 6 ς Ξ58.58 Εϖεντ 13 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /11/2007 ϑοην Σηεβατ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/11/2007 ϑοην Σηεβατ 1 µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βεννιον, Γαρρεττ 9 ς Ενναχιρι, Σαµι 9 ς Οωεν, Ρψαν Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 14 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /18/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/20/2012 Ναταλιε Σµιτηερσ ΦΦ: % 6/8/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ 36.32% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Χανοψ, Μψα 10 ς Γυτιερρεζ, Χαµιλα ϑορδαν, Γραχε 10 ς Εϖεντ 15 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 εννισ Λαι ς: # 6/1/2004 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω Λοσινσκι, Μιχηαελ Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς 45.53

3 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 3 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 16 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/1/1993 ββψ Σλιτορ ΦΦ: % 7/10/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Χαι, Χηαρλοττε Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 17 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /28/2012 εννισ Λαι ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 Ηαν Γυ 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ψανγ, εννισ 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Νεγρι, νδρεω ιδυν, υρψα Εϖεντ 18 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 Μοργαν Βυι ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/14/1998 Μεγηαν Συλλιϖαν 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Χαι, Τιφφανψ Νερο, Μεγαν Εϖεντ 19 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /4/2012 Μιχηαελ Ηερρµανν ς: # 6/29/2013 Μιχηαελ Κοπεχκψ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Γυ, Ηαν Χαρδελλι, ψλαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 20 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /5/2006 Συζαννε Σχηωεε ς: # 7/29/2006 Καελεψ Κ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Σηεβατ, Μελισσα Στυρµ, Σηελβψ Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 21 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1988 Ολιϖερ Στροεη ς: # 6/1/2001 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 Βλακε Μαρχεψ 1 Λεε, αρον 7 ς Βυρκε, Ρψαν Φυλτον, Χηασε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 22 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2012 να Βεαυϖαισ ς: # 6/1/1999 ννιε Ρειλλψ ΦΦ: % 6/1/1987 µανδα Βυελλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Ψανγ, Χηριστινα 8 ς Σηαννεβ, Ναδια 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Τυφτσ, Ναταλιε Λεννοξ, Κεαρα Εϖεντ 23 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2000 Ρψαν Τοµαϕχζψκ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/1/1993 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 ς ϖαν Ηουτ, Λαρσ 9 ΦΦ Ηαρκιν, ανιελ ϑ Λοϖε, Κψλε 9 ς Φογαρτψ, ϑαχκ 9 ΦΦ Εϖεντ 24 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /25/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 7/29/2006 Βροοκε Γραηαµ ΦΦ: % 6/1/1989 Κατιε Σχοττ 1 Φλιχκινγερ, Μαδδιε ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα εηαϖεν, υρελια 9 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς 1:00.94 Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/2/2005 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/15/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Μαρχεψ, Βλακε Λοσινσκι, Μιχηαελ Να, Παυλ 12 ς Ηοππε, αϖιδ 49.62

4 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 4 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε) 2 Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Πεακε, ϑεσσιχα Λοϖε, δαµ 11 ς Να, Χλαρα 13 ς Εϖεντ 26 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /17/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/22/2013 ϑορδαν Ωεννερ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Οδοµ, Μανδψ Ηριχικ, Μαδισον 11 ς Εϖεντ 27 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 ον Τυχκερ ς: # 8/8/2005 νδρεω Ρ. Τραµ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα 1:00.84 Εϖεντ 28 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 Ματτψ Φεργυσον ς: # 6/1/1999 υδρεψ Πιετρζψκ ΦΦ: % 6/1/1993 µανδα Βυελλ 1 Λυττγεσ, µψ λλεν, Καρι 13 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς Κρουσε, Κατιε Νερο, Μεγαν Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Εϖεντ 29 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2001 Κεϖιν Φυρλονγ ς: # 7/25/2009 νδρεω Τραµ ΦΦ: % 6/1/1989 Βραδ ϑυηλ 1 λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 30 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /26/2008 Ελλψν Βαυµγαρδνερ ς: # 6/1/1993 Τριση Χαµερον ΦΦ: % 6/1/1983 µψ Σχοττ 1 Σηεβατ, Μελισσα Βραινοσ, Μψνα 13 ς Εϖεντ 31 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /22/2013 Νιχηολασ ρνδτ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/18/2005 ϑοην Σηεβατ 1 Ζινδλερ, Χηαρλιε Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Φυλτον, Χηασε 7 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Λεε, αρον 7 ς Εϖεντ 32 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Ηανναη ρνδτ ς: # 8/4/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 7/30/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς τκινσ, Χαρολινε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Βψαρσ, Ταψλα 7 ς Πηιλλιπσ, µψ ϑεφφριεσ, Ελισε Εϖεντ 33 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /12/2003 Μαρκ Σαρµαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/30/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Ρυσσ, ϑαχοβ Τηορσον, σηερ 9 ς Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 34 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1979 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 7/25/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 6/15/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ Βψαρσ, Κελλψ 10 ς ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα Χολεµαν, Κψλεε 9 ς 24.49

5 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 5 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 35 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/23/2005 Μαρκ Σαρµαν ς ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Μαρχεψ, Βλακε Στειν, Ωιλλ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Εϖεντ 36 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/3/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Γυπτον, Μαδισον 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Χηεναυλτ, ςαλεριε 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Οβριεν, Μεγαν Ροχηε, Σοπηια 12 ς Εϖεντ 37 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Βρανδον Φαβιαν ς: # 7/25/2009 ϑαχοβ Λειδψ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα ϑεννινγσ, Γραντ Εϖεντ 38 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2001 Μεγαν Νεωελλ ς: # 7/21/2012 νδψ Μαχκ ΦΦ: % 8/1/2009 σηλεψ Νερο 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Χαι, Τιφφανψ Μαχαλυσο, Εµµα Εϖεντ 39 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /26/2008 Ροβερτ Γριµµεττ Νορρισ ς: # 8/2/2008 Ματτ Σηαννον ατ λλ Σταρσ ΒΧ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Γυ, Ηαν ελυχα, νδρεω 17 ς Εϖεντ 40 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1986 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/22/2013 νδι Μαχκ ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Ωιλσον, Ελλεν Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Ζηανγ, Εδιτη εβελλασ, Βρεννα Εϖεντ 41 Βοψσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1977 ΣΡ ΥΝΡΕΧΟΡ Ε ς: 1:25.20 # 6/1/2000 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:31.87 % 6/1/1991 Νοτ ρεχορδεδ 1: ) Ωιτλιν, Λυκε 7 2) Βυρκε, Ρψαν 8 3) Ζινδλερ, Χηαρλιε 7 4) Κολλερ, Χηασε 8 2 ς 1: ) Βακερ, ϑαχκ 6 2) Λεε, αρον 7 3) Ηυντ, υστιν 8 4) Βαρκερ, Χηαρλιε 7 Εϖεντ 42 Γιρλσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ Χ. Ηοεφτ, Σ. Χλεαλ, Ρ. Λυτεραν, Ε. Μυλϖενον ς: 1:28.71 # 7/27/2007 Στρεετερ,Λειδψ,Στονε,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:34.67 % 7/16/1994 Νοτ ρεχορδεδ 1 ς 1: ) Χηουνγ, Χηλοε 8 2) τκινσ, Χαρολινε 8 3) Γυπτον, Κενζιε 8 4) Ψανγ, Χηριστινα 8 1: ) Οβριεν, Κατιε 8 2) ϑεφφριεσ, Ελισε 8 3) Λοσινσκι, Κψλιε 7 4) Κιρβψ, σηλεψ 8 Εϖεντ 43 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1992 ΦΜ Μευσηαω, Μαλλον, ρακε, Βαρτον ς: 1:12.82 # 6/1/2002 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:15.47 % 7/2/2011 Β. Μαρχεψ, Λ. Ισηιµαρυ,. µα ραλ,. Ηοππε 1 ς 1: ) Βεννιον, Γαρρεττ 9 2) Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Βακερ, Νιχκ 9 1: ) µαραλ, ϑαχκ 10 2) Ηαρκιν, ανιελ ϑ. 10 3) Ρυσσ, ϑαχοβ 10 4) Ωιτλιν, Τψλερ 10 ς Β Ξ1: ) Ενναχιρι, Σαµι 9 2) Λοϖε, Κψλε 9 3) Τηορσον, σηερ 9 4) Βψερ, ψλαν 9

6 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 6 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 44 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1979 Βς Θυινν, Χοννελλψ, Λεε, Γριγλιονε ς: 1:15.37 # 6/27/2009 Στονε,Λειδψ,Μιηαλιχ,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:14.90 % 7/7/2012 Μ. Φλιχκινγερ, Μ. Ωιτλιν,. Ζ ινδλερ, Μ. Νακηρε 1: ) Γυτιερρεζ, Χαµιλα 10 2) Φλιχκινγερ, Μαδδιε 10 3) Ζινδλερ, ββψ 10 4) Πηιλλιπσ, ϑεννα 10 2 ς 1: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) ϑορδαν, Γραχε 10 3) Χολεµαν, Κψλεε 9 4) Εξελ, ϑεανµαριε 10 Εϖεντ 45 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /1/1991 ΒΧΣ Βυρχη, Στροεη, Λοωελλ, Γεντιλε ς: 2:28.84 # 6/1/2004 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πασζτορ ΦΦ: 2:26.18 % 7/1/2006 Ζ. Στυρµ, ϑ. Ωοοδ, Ν. Ρανσοµ, Ρ. Μοορε 2: ) Λοσινσκι, Μιχηαελ 12 2) Μαρχεψ, Βλακε 12 3) µαραλ, ρεω 12 4) Ηοππε, αϖιδ 12 ς Θ 1) Λεε, ϑυστιν 11 2) Να, Παυλ 12 3) ϑονεσ, Ροββψ 12 4) Φυλτον, ϑερεµψ 11 Εϖεντ 46 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /22/2006 ΒΛ Μ. ΜχΓανν, Ρ. Μοϖιυσ,. Ηαυφλερ, ϑ. Χηασε ς: 2:23.13 # 6/1/1991 Ροββινσ,Χιαρλαντε,Ροσαδο,Σχηµι ΦΦ: 2:25.81 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ Χ. Χαι, Μ. Ωιτλιν,. Ζινδλερ, Μ. Νακηρε 1 ς 2: ) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 2) Ωεννερ, ϑορδαν 12 3) Γυπτον, Μαδισον 12 4) Ροχηε, Σοπηια 12 2: ) Γυτιερρεζ, ςερονιχα 12 2) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 3) Χαι, Χηαρλοττε 12 4) Σχηµιτζ, υδρεψ 12 Εϖεντ 47 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /23/2005 ΒΧΠ Χ. Παττερσον, Τ. Ογρεν, Χ. Ωεαϖερ,. ϑονεσ ς: 2:13.75 # 6/27/2009 Λειδψ,σηλεψ,Μορρισοε,Βαιλεψ ΦΦ: 2:08.82 % 7/25/2012 Η. Γυ,. Χαρδελλι, Λ. µαραλ, Χ. Ωαλδσχηµιδτ 1 ς 2:10.65# 7 1) Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 2) Βεργµανν, Σεαν 14 3) Ψανγ, εννισ 14 4) Εξελ,.ϑ. 14 2: ) Νεγρι, νδρεω 13 2) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 3) Ηαρκιν, Χηριστοπηερ 14 4) ϑεννινγσ, Γραντ 13 Εϖεντ 48 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /3/2004 ΒΦ Σ. Σχηωεε, Σ. Μαρρον, Μ. Σχηαδε, Β. Βοστωιχκ ς: 2:16.37 # 6/30/2012 Μαχκ, Ωανγ, Παππαγαλλο,δαµσ Μαχκ, Η Ωανγ, Γ Παππαγαλλο, Ε δαµσ ΦΦ: 2:18.61 % 6/27/2009 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ,. Νε ρο, Χ. Γλεασον 2: ) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 2) Λυττγεσ, µψ 14 3) Χαι, Τιφφανψ 14 4) Νερο, Μεγαν 14 2 ς 2: ) λλεν, Καρι 13 2) Στονε, Ηεατηερ 14 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Παππαγαλλο, ϑυλια 13 Εϖεντ 49 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /20/2009 ΒΧΠ ϑ. Ζανελλατο, Τ. Ογρεν, Χ. Παττερσον, Β. Ζαϕιχ ς: 2:01.98 # 6/29/2013 Βαψλψ,λλεν,Κοπεχκψ,Παππαγαλλο Μ Βαψλψ, ϑ λλεν, Μ Κοπεχκψ, ϑ ΠΠΠΓΛΛΟ ΦΦ: 1:59.00 % 7/14/2012 ϑ. Σηεβατ, ϑ. Ωοοδ, Ρ. Μοορε, Χ. Πιλλερ 1: ) Σηεβατ, ϑοην 16 2) Χαρδελλι, ψλαν 15 3) Γυ, Ηαν 15 4) Πιλλερ, Χηρισ 18 2 ς 2: ) Βαψλψ, Ματτ 18 2) λλεν, ϑυστιν 18 3) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 4) Ψανγ, Εριχ 17 Εϖεντ 50 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /26/2010 ΒΧΣ Χ. Χαντψ, Ρ. Χαντψ, Ρ. Βοττ, Τ. Μιλλερ ς: 2:12.64 # 6/29/2013 Μαχκ, Γραηαµ, Ωανγ, δαµσ Μαχκ, Β Γραηαµ, Η Ωανγ, Ε ΜΣ ΦΦ: 2:15.42 % 7/7/2012 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ, Λ. Ψο υνγ,. Νερο 2: ) Νερο, σηλεψ 18 2) Σηεβατ, Μελισσα 18 3) Ωιλσον, Ελλεν 15 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Μαχκ, νδι 15 2) Ωανγ, Ηελενα 15 3) Παππαγαλλο, Γινα 15 4) Κοπεχκψ, Μαδισον 14 Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ ς. Χλεαλ, Χ. ερµοδψ, Μ. ϑονεσ, Β. Ζαϕιχ ς: 2:00.25 # 7/4/2009 Ηαινεσ,Λειδψ,Κοπεχκψ,Ηορβαχκ ΦΦ: 1:59.49 % 7/11/2009 Χ. Ωαλδσχηµιδτ, ϑ. Σηεβατ,. Φαψ, Σ. Φαψ 1 ς 2: ) Ψανγ, εννισ 14 2) Λεε, ϑυστιν 11 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 2: ) Μαρχεψ, Βλακε 12 2) µαραλ, ϑαχκ 10 3) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 4) Σηεβατ, ϑοην 16

7 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 7 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ) ς Β Ξ2: ) Βακερ, Νιχκ 9 2) ϑονεσ, Ροββψ 12 3) Βεργµανν, Σεαν 14 4) λλεν, ϑυστιν 18 Εϖεντ 52 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 2: /1/1988 ΒΧΣ Γαβριελ, Νοµβλε, Βριλληαρτ, Λαυωαερτ ς: 2:04.63 # 6/27/2009 Γρεχχο,Λειδψ,Μαχκ, εγοοψερ ΦΦ: 2:07.04 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ. Ζινδλερ, Μ. Ωιτλιν, Χ. ΜχΧλεσκεψ, Β. εβελλασ 2:06.58% 7 1) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 2) Ζινδλερ, ββψ 10 3) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 3) Στονε, Ηεατηερ 14 4) Μαχκ, νδι 15 ς Β Ξ2: ) Εξελ, ϑεανµαριε 10 2) Γυπτον, Μαδισον 12 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Ωανγ, Ηελενα 15 Χοµβινεδ Σχορεσ Χοµβινεδ Σχορεσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 203 Σχορεσ Ωοµεν Σχορεσ Μεν Ωοµεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 105 Μεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 98

8

9

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ Κ ρ Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 11 : : : 30µ 60µ ϖερψ γοοδ 11 Εντρψ Ωιτηδραων : Παολα ϑυρισιχ ΣΑΚ Κ ρ υρατιον : 2:00 +

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα