ΧΣΛ: /1/ ΣΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ"

Transcript

1 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/1/2001 Χαρτερ Πριχε ΦΦ: % 7/23/2005 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΦΦ ΧΣ 1 Κολλερ, Χηασε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Ηυντ, υστιν 8 ς Βακερ, ϑαχκ 6 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Εϖεντ 1 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/22/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 6/1/1994 Φρεδ ξλεγαρδ Νειηαρδτ, Βροδψ Ξ29.49 Χλαρκσον, αρον 6 ς Ξ30.02 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ31.64 Κολλερ, ϑορδαν Ξ33.84 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ36.96 Πηιλλιπσ, Τψλερ Ξ39.82 Εϖεντ 2 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 7/7/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/1/2009 Χηριστινα Λ. Γρεεν ατ ΧΣΛ λλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Ψανγ, Χηριστινα 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Κιρβψ, σηλεψ Εϖεντ 2 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 6/22/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/26/2003 Εµιλψ Νευβυργ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ25.74 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ32.24 ϑορδαν, Φαιτη 6 ς Ξ38.27 Ιµειση, Γραχιε Ξ38.87 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ41.08 Πινα, Σψδνεψ Ξ50.30 Εϖεντ 3 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/2009 Βρανδον Φαβιαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/4/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βψερ, ψλαν 9 ς Ωιτλιν, Τψλερ Ρυσσ, ϑαχοβ Εϖεντ 4 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/4/2012 ΜχΚεννα Ωιτλιν 1 Ζινδλερ, ββψ 32.40% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Χανοψ, Μψα 10 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς Εϖεντ 5 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 ϑον Λοωελλ ς: # 6/1/2004 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 7/18/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς Μαρχεψ, Βλακε µαραλ, ρεω Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς Εϖεντ 6 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 6/26/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 7/7/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 7 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /16/1994 ϑον Λοωελλ ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Βεργµανν, Σεαν 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Νεγρι, νδρεω Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/12/2002 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Λειδψ, Κατελψν 14 ς ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Στονε, Ηεατηερ 14 ς Χαι, Τιφφανψ 32.42

2 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 2 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε) 2 Ρηο, Ηανναη 8 ς Οβριεν, Κατιε Νερο, Μεγαν Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Παππαγαλλο, ϑυλια 13 ς Λοσινσκι, Κψλιε Εϖεντ 9 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1986 ϑ. ΜχΓεε ς: # 6/1/2002 Ριχηαρδ Ματτηεωσ ΦΦ: % 8/1/2009 Στεπηεν Φαψ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν λλεν, ϑυστιν 18 ς Ψανγ, Εριχ 17 ς Εϖεντ 10 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1988 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/17/2006 Καελεψ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς εβελλασ, Βρεννα Νερο, σηλεψ Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Πιλλερ, Μελανιε Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 11 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/1/1991 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βακερ, ϑαχκ 6 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 11 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/29/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 7/11/2012 Χηαρλιε Ζινδλερ Σωοπε, Ελι Ξ34.48 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ38.14 Ωενγερ, Μερριχ 6 ς Ξ38.40 Μιχηελ, ϑοση Ξ41.74 Κολλερ, ϑορδαν Ξ47.12 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ59.14 Εϖεντ 12 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Ελισε Νγυψεν ΦΦ: % 6/18/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς Πηιλλιπσ, µψ Εϖεντ 12 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/29/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/1/1994 Κατιε Στρεχκφυσσ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ30.87 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ38.05 Σηοντζ, Λινδσαψ Ξ39.79 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ42.59 Ιµειση, Γραχιε Ξ57.46 Ηανλιν, Χαρλψ 6 ς Ξ58.58 Εϖεντ 13 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /11/2007 ϑοην Σηεβατ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/11/2007 ϑοην Σηεβατ 1 µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βεννιον, Γαρρεττ 9 ς Ενναχιρι, Σαµι 9 ς Οωεν, Ρψαν Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 14 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /18/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/20/2012 Ναταλιε Σµιτηερσ ΦΦ: % 6/8/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ 36.32% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Χανοψ, Μψα 10 ς Γυτιερρεζ, Χαµιλα ϑορδαν, Γραχε 10 ς Εϖεντ 15 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 εννισ Λαι ς: # 6/1/2004 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω Λοσινσκι, Μιχηαελ Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς 45.53

3 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 3 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 16 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/1/1993 ββψ Σλιτορ ΦΦ: % 7/10/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Χαι, Χηαρλοττε Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 17 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /28/2012 εννισ Λαι ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 Ηαν Γυ 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ψανγ, εννισ 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Νεγρι, νδρεω ιδυν, υρψα Εϖεντ 18 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 Μοργαν Βυι ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/14/1998 Μεγηαν Συλλιϖαν 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Χαι, Τιφφανψ Νερο, Μεγαν Εϖεντ 19 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /4/2012 Μιχηαελ Ηερρµανν ς: # 6/29/2013 Μιχηαελ Κοπεχκψ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Γυ, Ηαν Χαρδελλι, ψλαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 20 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /5/2006 Συζαννε Σχηωεε ς: # 7/29/2006 Καελεψ Κ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Σηεβατ, Μελισσα Στυρµ, Σηελβψ Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 21 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1988 Ολιϖερ Στροεη ς: # 6/1/2001 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 Βλακε Μαρχεψ 1 Λεε, αρον 7 ς Βυρκε, Ρψαν Φυλτον, Χηασε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 22 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2012 να Βεαυϖαισ ς: # 6/1/1999 ννιε Ρειλλψ ΦΦ: % 6/1/1987 µανδα Βυελλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Ψανγ, Χηριστινα 8 ς Σηαννεβ, Ναδια 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Τυφτσ, Ναταλιε Λεννοξ, Κεαρα Εϖεντ 23 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2000 Ρψαν Τοµαϕχζψκ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/1/1993 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 ς ϖαν Ηουτ, Λαρσ 9 ΦΦ Ηαρκιν, ανιελ ϑ Λοϖε, Κψλε 9 ς Φογαρτψ, ϑαχκ 9 ΦΦ Εϖεντ 24 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /25/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 7/29/2006 Βροοκε Γραηαµ ΦΦ: % 6/1/1989 Κατιε Σχοττ 1 Φλιχκινγερ, Μαδδιε ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα εηαϖεν, υρελια 9 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς 1:00.94 Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/2/2005 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/15/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Μαρχεψ, Βλακε Λοσινσκι, Μιχηαελ Να, Παυλ 12 ς Ηοππε, αϖιδ 49.62

4 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 4 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε) 2 Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Πεακε, ϑεσσιχα Λοϖε, δαµ 11 ς Να, Χλαρα 13 ς Εϖεντ 26 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /17/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/22/2013 ϑορδαν Ωεννερ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Οδοµ, Μανδψ Ηριχικ, Μαδισον 11 ς Εϖεντ 27 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 ον Τυχκερ ς: # 8/8/2005 νδρεω Ρ. Τραµ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα 1:00.84 Εϖεντ 28 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 Ματτψ Φεργυσον ς: # 6/1/1999 υδρεψ Πιετρζψκ ΦΦ: % 6/1/1993 µανδα Βυελλ 1 Λυττγεσ, µψ λλεν, Καρι 13 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς Κρουσε, Κατιε Νερο, Μεγαν Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Εϖεντ 29 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2001 Κεϖιν Φυρλονγ ς: # 7/25/2009 νδρεω Τραµ ΦΦ: % 6/1/1989 Βραδ ϑυηλ 1 λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 30 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /26/2008 Ελλψν Βαυµγαρδνερ ς: # 6/1/1993 Τριση Χαµερον ΦΦ: % 6/1/1983 µψ Σχοττ 1 Σηεβατ, Μελισσα Βραινοσ, Μψνα 13 ς Εϖεντ 31 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /22/2013 Νιχηολασ ρνδτ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/18/2005 ϑοην Σηεβατ 1 Ζινδλερ, Χηαρλιε Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Φυλτον, Χηασε 7 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Λεε, αρον 7 ς Εϖεντ 32 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Ηανναη ρνδτ ς: # 8/4/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 7/30/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς τκινσ, Χαρολινε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Βψαρσ, Ταψλα 7 ς Πηιλλιπσ, µψ ϑεφφριεσ, Ελισε Εϖεντ 33 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /12/2003 Μαρκ Σαρµαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/30/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Ρυσσ, ϑαχοβ Τηορσον, σηερ 9 ς Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 34 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1979 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 7/25/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 6/15/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ Βψαρσ, Κελλψ 10 ς ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα Χολεµαν, Κψλεε 9 ς 24.49

5 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 5 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 35 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/23/2005 Μαρκ Σαρµαν ς ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Μαρχεψ, Βλακε Στειν, Ωιλλ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Εϖεντ 36 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/3/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Γυπτον, Μαδισον 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Χηεναυλτ, ςαλεριε 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Οβριεν, Μεγαν Ροχηε, Σοπηια 12 ς Εϖεντ 37 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Βρανδον Φαβιαν ς: # 7/25/2009 ϑαχοβ Λειδψ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα ϑεννινγσ, Γραντ Εϖεντ 38 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2001 Μεγαν Νεωελλ ς: # 7/21/2012 νδψ Μαχκ ΦΦ: % 8/1/2009 σηλεψ Νερο 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Χαι, Τιφφανψ Μαχαλυσο, Εµµα Εϖεντ 39 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /26/2008 Ροβερτ Γριµµεττ Νορρισ ς: # 8/2/2008 Ματτ Σηαννον ατ λλ Σταρσ ΒΧ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Γυ, Ηαν ελυχα, νδρεω 17 ς Εϖεντ 40 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1986 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/22/2013 νδι Μαχκ ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Ωιλσον, Ελλεν Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Ζηανγ, Εδιτη εβελλασ, Βρεννα Εϖεντ 41 Βοψσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1977 ΣΡ ΥΝΡΕΧΟΡ Ε ς: 1:25.20 # 6/1/2000 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:31.87 % 6/1/1991 Νοτ ρεχορδεδ 1: ) Ωιτλιν, Λυκε 7 2) Βυρκε, Ρψαν 8 3) Ζινδλερ, Χηαρλιε 7 4) Κολλερ, Χηασε 8 2 ς 1: ) Βακερ, ϑαχκ 6 2) Λεε, αρον 7 3) Ηυντ, υστιν 8 4) Βαρκερ, Χηαρλιε 7 Εϖεντ 42 Γιρλσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ Χ. Ηοεφτ, Σ. Χλεαλ, Ρ. Λυτεραν, Ε. Μυλϖενον ς: 1:28.71 # 7/27/2007 Στρεετερ,Λειδψ,Στονε,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:34.67 % 7/16/1994 Νοτ ρεχορδεδ 1 ς 1: ) Χηουνγ, Χηλοε 8 2) τκινσ, Χαρολινε 8 3) Γυπτον, Κενζιε 8 4) Ψανγ, Χηριστινα 8 1: ) Οβριεν, Κατιε 8 2) ϑεφφριεσ, Ελισε 8 3) Λοσινσκι, Κψλιε 7 4) Κιρβψ, σηλεψ 8 Εϖεντ 43 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1992 ΦΜ Μευσηαω, Μαλλον, ρακε, Βαρτον ς: 1:12.82 # 6/1/2002 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:15.47 % 7/2/2011 Β. Μαρχεψ, Λ. Ισηιµαρυ,. µα ραλ,. Ηοππε 1 ς 1: ) Βεννιον, Γαρρεττ 9 2) Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Βακερ, Νιχκ 9 1: ) µαραλ, ϑαχκ 10 2) Ηαρκιν, ανιελ ϑ. 10 3) Ρυσσ, ϑαχοβ 10 4) Ωιτλιν, Τψλερ 10 ς Β Ξ1: ) Ενναχιρι, Σαµι 9 2) Λοϖε, Κψλε 9 3) Τηορσον, σηερ 9 4) Βψερ, ψλαν 9

6 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 6 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 44 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1979 Βς Θυινν, Χοννελλψ, Λεε, Γριγλιονε ς: 1:15.37 # 6/27/2009 Στονε,Λειδψ,Μιηαλιχ,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:14.90 % 7/7/2012 Μ. Φλιχκινγερ, Μ. Ωιτλιν,. Ζ ινδλερ, Μ. Νακηρε 1: ) Γυτιερρεζ, Χαµιλα 10 2) Φλιχκινγερ, Μαδδιε 10 3) Ζινδλερ, ββψ 10 4) Πηιλλιπσ, ϑεννα 10 2 ς 1: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) ϑορδαν, Γραχε 10 3) Χολεµαν, Κψλεε 9 4) Εξελ, ϑεανµαριε 10 Εϖεντ 45 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /1/1991 ΒΧΣ Βυρχη, Στροεη, Λοωελλ, Γεντιλε ς: 2:28.84 # 6/1/2004 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πασζτορ ΦΦ: 2:26.18 % 7/1/2006 Ζ. Στυρµ, ϑ. Ωοοδ, Ν. Ρανσοµ, Ρ. Μοορε 2: ) Λοσινσκι, Μιχηαελ 12 2) Μαρχεψ, Βλακε 12 3) µαραλ, ρεω 12 4) Ηοππε, αϖιδ 12 ς Θ 1) Λεε, ϑυστιν 11 2) Να, Παυλ 12 3) ϑονεσ, Ροββψ 12 4) Φυλτον, ϑερεµψ 11 Εϖεντ 46 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /22/2006 ΒΛ Μ. ΜχΓανν, Ρ. Μοϖιυσ,. Ηαυφλερ, ϑ. Χηασε ς: 2:23.13 # 6/1/1991 Ροββινσ,Χιαρλαντε,Ροσαδο,Σχηµι ΦΦ: 2:25.81 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ Χ. Χαι, Μ. Ωιτλιν,. Ζινδλερ, Μ. Νακηρε 1 ς 2: ) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 2) Ωεννερ, ϑορδαν 12 3) Γυπτον, Μαδισον 12 4) Ροχηε, Σοπηια 12 2: ) Γυτιερρεζ, ςερονιχα 12 2) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 3) Χαι, Χηαρλοττε 12 4) Σχηµιτζ, υδρεψ 12 Εϖεντ 47 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /23/2005 ΒΧΠ Χ. Παττερσον, Τ. Ογρεν, Χ. Ωεαϖερ,. ϑονεσ ς: 2:13.75 # 6/27/2009 Λειδψ,σηλεψ,Μορρισοε,Βαιλεψ ΦΦ: 2:08.82 % 7/25/2012 Η. Γυ,. Χαρδελλι, Λ. µαραλ, Χ. Ωαλδσχηµιδτ 1 ς 2:10.65# 7 1) Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 2) Βεργµανν, Σεαν 14 3) Ψανγ, εννισ 14 4) Εξελ,.ϑ. 14 2: ) Νεγρι, νδρεω 13 2) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 3) Ηαρκιν, Χηριστοπηερ 14 4) ϑεννινγσ, Γραντ 13 Εϖεντ 48 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /3/2004 ΒΦ Σ. Σχηωεε, Σ. Μαρρον, Μ. Σχηαδε, Β. Βοστωιχκ ς: 2:16.37 # 6/30/2012 Μαχκ, Ωανγ, Παππαγαλλο,δαµσ Μαχκ, Η Ωανγ, Γ Παππαγαλλο, Ε δαµσ ΦΦ: 2:18.61 % 6/27/2009 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ,. Νε ρο, Χ. Γλεασον 2: ) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 2) Λυττγεσ, µψ 14 3) Χαι, Τιφφανψ 14 4) Νερο, Μεγαν 14 2 ς 2: ) λλεν, Καρι 13 2) Στονε, Ηεατηερ 14 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Παππαγαλλο, ϑυλια 13 Εϖεντ 49 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /20/2009 ΒΧΠ ϑ. Ζανελλατο, Τ. Ογρεν, Χ. Παττερσον, Β. Ζαϕιχ ς: 2:01.98 # 6/29/2013 Βαψλψ,λλεν,Κοπεχκψ,Παππαγαλλο Μ Βαψλψ, ϑ λλεν, Μ Κοπεχκψ, ϑ ΠΠΠΓΛΛΟ ΦΦ: 1:59.00 % 7/14/2012 ϑ. Σηεβατ, ϑ. Ωοοδ, Ρ. Μοορε, Χ. Πιλλερ 1: ) Σηεβατ, ϑοην 16 2) Χαρδελλι, ψλαν 15 3) Γυ, Ηαν 15 4) Πιλλερ, Χηρισ 18 2 ς 2: ) Βαψλψ, Ματτ 18 2) λλεν, ϑυστιν 18 3) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 4) Ψανγ, Εριχ 17 Εϖεντ 50 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /26/2010 ΒΧΣ Χ. Χαντψ, Ρ. Χαντψ, Ρ. Βοττ, Τ. Μιλλερ ς: 2:12.64 # 6/29/2013 Μαχκ, Γραηαµ, Ωανγ, δαµσ Μαχκ, Β Γραηαµ, Η Ωανγ, Ε ΜΣ ΦΦ: 2:15.42 % 7/7/2012 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ, Λ. Ψο υνγ,. Νερο 2: ) Νερο, σηλεψ 18 2) Σηεβατ, Μελισσα 18 3) Ωιλσον, Ελλεν 15 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Μαχκ, νδι 15 2) Ωανγ, Ηελενα 15 3) Παππαγαλλο, Γινα 15 4) Κοπεχκψ, Μαδισον 14 Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ ς. Χλεαλ, Χ. ερµοδψ, Μ. ϑονεσ, Β. Ζαϕιχ ς: 2:00.25 # 7/4/2009 Ηαινεσ,Λειδψ,Κοπεχκψ,Ηορβαχκ ΦΦ: 1:59.49 % 7/11/2009 Χ. Ωαλδσχηµιδτ, ϑ. Σηεβατ,. Φαψ, Σ. Φαψ 1 ς 2: ) Ψανγ, εννισ 14 2) Λεε, ϑυστιν 11 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 2: ) Μαρχεψ, Βλακε 12 2) µαραλ, ϑαχκ 10 3) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 4) Σηεβατ, ϑοην 16

7 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 7 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ) ς Β Ξ2: ) Βακερ, Νιχκ 9 2) ϑονεσ, Ροββψ 12 3) Βεργµανν, Σεαν 14 4) λλεν, ϑυστιν 18 Εϖεντ 52 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 2: /1/1988 ΒΧΣ Γαβριελ, Νοµβλε, Βριλληαρτ, Λαυωαερτ ς: 2:04.63 # 6/27/2009 Γρεχχο,Λειδψ,Μαχκ, εγοοψερ ΦΦ: 2:07.04 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ. Ζινδλερ, Μ. Ωιτλιν, Χ. ΜχΧλεσκεψ, Β. εβελλασ 2:06.58% 7 1) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 2) Ζινδλερ, ββψ 10 3) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 3) Στονε, Ηεατηερ 14 4) Μαχκ, νδι 15 ς Β Ξ2: ) Εξελ, ϑεανµαριε 10 2) Γυπτον, Μαδισον 12 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Ωανγ, Ηελενα 15 Χοµβινεδ Σχορεσ Χοµβινεδ Σχορεσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 203 Σχορεσ Ωοµεν Σχορεσ Μεν Ωοµεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 105 Μεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 98

8

9

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ,νέα (9) -Θέσεις ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ '(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 321 Έκπαιδευτικων ΈπαηελματικΥιiO Έκ- 2. 0::) T1jc,; Ύπηρεσί«ς 'Eκπαt~εooεως τ~ς αύτ~ς Γενικ~ς Διεu-&.Uνσεως, 'ιtροτστιχται Γενικος 'ΕΠ'ι-&.εωρητης

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΑΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΘΜΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡ. ΘΣΩΝ: ΑΡΙΛΗ ΑΝΡΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΛΑΚΗ ΛΝΗ ΥΑΛΙΑ ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 5/6/2014

Δελτίο Τύπου 5/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 17/6/2014

Δελτίο Τύπου 17/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Σχολική Χρονιά 2013-2014 2 Στην έκδοση αυτή θα βρείτε το συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 ΑΤΕΛΩΣ άρθρο 276 παρ. 1 Ν. 3463/2006 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Δήμου Χερσονήσου (άρθρο 1 παρ. 2 αρ. 17.6 Ν. 3852/2010), που εδρεύει στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Νέα Διεύθυνση : Νίκης 4, 10248 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 Αριθμ. Πρωτ.: 15472 Αθήνα, 3/06/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

teliko2011 sel4-83ok_layout 1 10/31/2011 2:45 AM Page 70

teliko2011 sel4-83ok_layout 1 10/31/2011 2:45 AM Page 70 teliko2011 sel4-83ok_layout 1 10/31/2011 2:45 AM Page 70 teliko2011 sel4-83ok_layout 1 10/31/2011 2:45 AM Page 71 ΠΛΑΣΤΙΚΑ teliko2011 sel4-83ok_layout 1 10/31/2011 2:45 AM Page 72 72 ΑΠΛΙΚΕΣ - ΚΡΕΜΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2008 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Επιτυχ όντες

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2008 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Επιτυχ όντες ΒΑΣΕΣ ΤΩΝ ΣΧΛΩΝ ΓΑ ΤΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΥ ΕΞΩΤΕΡΥ - 2008 ατηγορία 1 ατηγορία 2 ατηγορία 3 Θέσεις ΒΑΣΗ Θέσεις ΒΑΣΗ Θέσεις ΒΑΣΗ ατηγορία 4 Θέσεις ΒΑΣΗ ατηγορία 5 1ο ΑΕ Ε ΑΓΓΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΦΛΛΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 7 94,5 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΠΑΡΑ ΕΙΣΙ Παιδική Θεατρική παράσταση «Το χρυσολούλουδο» Οργάνωση : ΠΟΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 28/5/2013

Δελτίο Τύπου 28/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 8 1 ροµολογίου 1 ΤΟΠΙΚΟ ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 07:15 16:00 2 ΣΠΗΛΙΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΜΑΝΙΚΑ- ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.(14:00) 3 ΜΟΡΦΑ-ΚΑΡΟ ΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΥΛΙ Α-ΒΑΘΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΑΥΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ΠΟΛΕΩΣ 1 GREEN LINE - ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΣΓΟΥΡΟΥ Νοµαρχία Grand Ηtel Παπαλουκά Θ. Σοφούλη Μ. Πετρίδη Μήδεια Θεσσαλονίκης Αθηνών Παπαδιαµάντη Πανάγου Βερολίνου Νοσοκοµείο Αγ. Απόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β).

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. Δ27 / οικ. 15396 / 539 / 14-5-2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1342 / 2014 τεύχος Β). ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΘΗΝ 6-6 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΣ ρ.πρ. Δ 27 / 11888 / 393 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ ΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Με την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΚΗ ΗΜΚΡΤ ΠΡΓΕ ΓΕΣ ΚΗΣΗ ΓΕΜΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΦΕ ΤΠ & ΕΠΚΩΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: 2813 404429, 6937270200 Τηλεοµοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn ΑξιολόγησηΙκανοποίησηςαπό την Πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των ΦοιτητώντουΤΕΙ Λάρισας Ανάλυση 2: Η άποψη των Φορέων Γιώργος. Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6.500 ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ- ΔΟΣ ΚΟΡΙΝ- ΘΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΜΙΔΕΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math.

Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200. 1. Sext Emp. Adv. Math. Eelsokraatikud: valik tekste filosoofia ajaloost http://www.ut.ee/klassik/eelsokraatik ISSN 1406-4200 ΠΑΡΜΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ 1. Sext Emp. Adv. Math. VII 111 πποι ταί µε φέρουσιν, σον τ π θυµ ς κάνοι, πέµπον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΚΟΜΒΩΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ 1. Κόµβος Μισθωµένων Γραµµών (ΚοΜΓ) 1.1 Ορισµός Για την παροχή Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 19 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Λέρου, Ναυτικός Όμιλος Σάμου, Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία... 201... ΑΦΜ 044758039... Αρµόδια ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ...

Ηµεροµηνία... 201... ΑΦΜ 044758039... Αρµόδια ΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία... 201... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φλώρινα 14/9/2010 Ο Προϊστάµενος ρ. Νικόλαος. Νίκλης

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φλώρινα 14/9/2010 Ο Προϊστάµενος ρ. Νικόλαος. Νίκλης ΕΞΑΜΗΝΟ :Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Ο9-10 ΠΛΗΡ.- A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΚΟΥΣ Ο10-11ΠΛΗΡ A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- A Ε.ΠΛ ΜΙΚΡΟΟΙΚ (Θ) ΛΟΙΖ Α1 011-12 ΠΛΗΡ.- B ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- B ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΜΙΚΡΟΟΙΚ (Θ) ΛΟΙΖ Α1 012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ορθογραφίας κάντε τα εξής:

Για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ορθογραφίας κάντε τα εξής: Επιλογές Ορθογραφίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έλεγχος ορθογραφίας Συλλαβισμός Συνώνυμα ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AΣΚΗΣΗ 1, AΣΚΗΣΗ 1 ΤΕΛΙΚΟ Όσο ωραίο και αν είναι το κείμενό σας, θα χάσει ό λη του την αξία αν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Οι μαθητές έφεραν τα παιδικά τους παιχνίδια κι έφτιαξαν μικρές σύντομες καρτέλες, γράφοντας βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, δίπλα από το κάθε παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα