ΧΣΛ: /1/ ΣΧ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ"

Transcript

1 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/1/2001 Χαρτερ Πριχε ΦΦ: % 7/23/2005 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΦΦ ΧΣ 1 Κολλερ, Χηασε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Ηυντ, υστιν 8 ς Βακερ, ϑαχκ 6 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Εϖεντ 1 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1978 ϑιµ Φρανκελ ς: # 6/22/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 6/1/1994 Φρεδ ξλεγαρδ Νειηαρδτ, Βροδψ Ξ29.49 Χλαρκσον, αρον 6 ς Ξ30.02 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ31.64 Κολλερ, ϑορδαν Ξ33.84 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ36.96 Πηιλλιπσ, Τψλερ Ξ39.82 Εϖεντ 2 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 7/7/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/1/2009 Χηριστινα Λ. Γρεεν ατ ΧΣΛ λλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Ψανγ, Χηριστινα 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Κιρβψ, σηλεψ Εϖεντ 2 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 Χλαιρε Μοωερψ ς: # 6/22/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/26/2003 Εµιλψ Νευβυργ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ25.74 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ32.24 ϑορδαν, Φαιτη 6 ς Ξ38.27 Ιµειση, Γραχιε Ξ38.87 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ41.08 Πινα, Σψδνεψ Ξ50.30 Εϖεντ 3 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/2009 Βρανδον Φαβιαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/4/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βψερ, ψλαν 9 ς Ωιτλιν, Τψλερ Ρυσσ, ϑαχοβ Εϖεντ 4 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /29/2013 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 8/4/2012 ΜχΚεννα Ωιτλιν 1 Ζινδλερ, ββψ 32.40% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Χανοψ, Μψα 10 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς Εϖεντ 5 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 ϑον Λοωελλ ς: # 6/1/2004 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 7/18/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς Μαρχεψ, Βλακε µαραλ, ρεω Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς Εϖεντ 6 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 6/26/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 7/7/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 7 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /16/1994 ϑον Λοωελλ ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Βεργµανν, Σεαν 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Νεγρι, νδρεω Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1992 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/12/2002 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Λειδψ, Κατελψν 14 ς ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Στονε, Ηεατηερ 14 ς Χαι, Τιφφανψ 32.42

2 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 2 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 8 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε) 2 Ρηο, Ηανναη 8 ς Οβριεν, Κατιε Νερο, Μεγαν Χηουνγ, Χηλοε 8 ς Παππαγαλλο, ϑυλια 13 ς Λοσινσκι, Κψλιε Εϖεντ 9 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1986 ϑ. ΜχΓεε ς: # 6/1/2002 Ριχηαρδ Ματτηεωσ ΦΦ: % 8/1/2009 Στεπηεν Φαψ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν λλεν, ϑυστιν 18 ς Ψανγ, Εριχ 17 ς Εϖεντ 10 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: /1/1988 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/17/2006 Καελεψ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς εβελλασ, Βρεννα Νερο, σηλεψ Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Πιλλερ, Μελανιε Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 11 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/1/1991 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βακερ, ϑαχκ 6 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 11 Βοψσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 Τηοµασ Χασεψ ς: # 6/29/2013 ϑαχκ Βακερ ΦΦ: % 7/11/2012 Χηαρλιε Ζινδλερ Σωοπε, Ελι Ξ34.48 Βισσεσσαρ, Εϖαν 6 ς Ξ38.14 Ωενγερ, Μερριχ 6 ς Ξ38.40 Μιχηελ, ϑοση Ξ41.74 Κολλερ, ϑορδαν Ξ47.12 νδερσον, Ετηαν 6 ς Ξ59.14 Εϖεντ 12 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/27/2009 Ελισε Νγυψεν ΦΦ: % 6/18/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς Πηιλλιπσ, µψ Εϖεντ 12 Γιρλσ 6 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /30/2011 ϑανικα Περεζουσ ς: # 6/29/2013 ϑοωιν Τηυεσον ΦΦ: % 6/1/1994 Κατιε Στρεχκφυσσ Τυφτσ, Ναταλιε Ξ30.87 Βυνκερ, Σψδνεψ 6 ς Ξ38.05 Σηοντζ, Λινδσαψ Ξ39.79 Μανχια, ιαννα 6 ς Ξ42.59 Ιµειση, Γραχιε Ξ57.46 Ηανλιν, Χαρλψ 6 ς Ξ58.58 Εϖεντ 13 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /11/2007 ϑοην Σηεβατ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/11/2007 ϑοην Σηεβατ 1 µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Βεννιον, Γαρρεττ 9 ς Ενναχιρι, Σαµι 9 ς Οωεν, Ρψαν Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 14 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /18/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/20/2012 Ναταλιε Σµιτηερσ ΦΦ: % 6/8/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ 36.32% 5 2 Φλιχκινγερ, Μαδδιε Βψαρσ, Κελλψ 10 ς Χανοψ, Μψα 10 ς Γυτιερρεζ, Χαµιλα ϑορδαν, Γραχε 10 ς Εϖεντ 15 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 εννισ Λαι ς: # 6/1/2004 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω Λοσινσκι, Μιχηαελ Ηοππε, αϖιδ ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Να, Παυλ 12 ς 45.53

3 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 3 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 16 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /8/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/1/1993 ββψ Σλιτορ ΦΦ: % 7/10/2001 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Χαι, Χηαρλοττε Γυπτον, Μαδισον 12 ς Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Γυτιερρεζ, ςερονιχα Εϖεντ 17 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /28/2012 εννισ Λαι ς: # 7/4/2009 ϑαχοβ Π Λειδψ ΦΦ: % 7/28/2012 Ηαν Γυ 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ψανγ, εννισ 14 ς Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Νεγρι, νδρεω ιδυν, υρψα Εϖεντ 18 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /7/2010 Μοργαν Βυι ς: # 7/30/2011 νδι Μαχκ ΦΦ: % 7/14/1998 Μεγηαν Συλλιϖαν 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Χαι, Τιφφανψ Νερο, Μεγαν Εϖεντ 19 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /4/2012 Μιχηαελ Ηερρµανν ς: # 6/29/2013 Μιχηαελ Κοπεχκψ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς Γυ, Ηαν Χαρδελλι, ψλαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 20 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βαχκστροκε ΧΣΛ: /5/2006 Συζαννε Σχηωεε ς: # 7/29/2006 Καελεψ Κ Βοψλε ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Σηεβατ, Μελισσα Στυρµ, Σηελβψ Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Εϖεντ 21 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1988 Ολιϖερ Στροεη ς: # 6/1/2001 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 8/1/2009 Βλακε Μαρχεψ 1 Λεε, αρον 7 ς Βυρκε, Ρψαν Φυλτον, Χηασε 7 ς Ζινδλερ, Χηαρλιε Βαρκερ, Χηαρλιε 7 ς Ωιτλιν, Λυκε Εϖεντ 22 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2012 να Βεαυϖαισ ς: # 6/1/1999 ννιε Ρειλλψ ΦΦ: % 6/1/1987 µανδα Βυελλ 1 τκινσ, Χαρολινε 8 ς Ψανγ, Χηριστινα 8 ς Σηαννεβ, Ναδια 8 ς ϑεφφριεσ, Ελισε Τυφτσ, Ναταλιε Λεννοξ, Κεαρα Εϖεντ 23 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2000 Ρψαν Τοµαϕχζψκ ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/1/1993 Ωιλλ Ηαρρισον 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 ς ϖαν Ηουτ, Λαρσ 9 ΦΦ Ηαρκιν, ανιελ ϑ Λοϖε, Κψλε 9 ς Φογαρτψ, ϑαχκ 9 ΦΦ Εϖεντ 24 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /25/1998 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 7/29/2006 Βροοκε Γραηαµ ΦΦ: % 6/1/1989 Κατιε Σχοττ 1 Φλιχκινγερ, Μαδδιε ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα εηαϖεν, υρελια 9 ς Εξελ, ϑεανµαριε 10 ς 1:00.94 Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/2/2005 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 7/15/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Μαρχεψ, Βλακε Λοσινσκι, Μιχηαελ Να, Παυλ 12 ς Ηοππε, αϖιδ 49.62

4 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 4 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 25 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε) 2 Ωανγ, Ηελενα 15 ς Νερο, σηλεψ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Πεακε, ϑεσσιχα Λοϖε, δαµ 11 ς Να, Χλαρα 13 ς Εϖεντ 26 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /17/2000 ϑεννιφερ Βασελ ς: # 6/22/2013 ϑορδαν Ωεννερ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Ωιτλιν, ΜχΚεννα Ωεννερ, ϑορδαν 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 ς Οδοµ, Μανδψ Ηριχικ, Μαδισον 11 ς Εϖεντ 27 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 ον Τυχκερ ς: # 8/8/2005 νδρεω Ρ. Τραµ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Βεργµανν, Σεαν 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα 1:00.84 Εϖεντ 28 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /1/2009 Ματτψ Φεργυσον ς: # 6/1/1999 υδρεψ Πιετρζψκ ΦΦ: % 6/1/1993 µανδα Βυελλ 1 Λυττγεσ, µψ λλεν, Καρι 13 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς Κρουσε, Κατιε Νερο, Μεγαν Κοπεχκψ, Μαδισον 14 ς Εϖεντ 29 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /4/2001 Κεϖιν Φυρλονγ ς: # 7/25/2009 νδρεω Τραµ ΦΦ: % 6/1/1989 Βραδ ϑυηλ 1 λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Πιλλερ, Χηρισ Ωαλδσχηµιδτ, Σεβαστιαν Βαψλψ, Ματτ 18 ς Χηεν, υστιν 15 ς Εϖεντ 30 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βρεαστστροκε ΧΣΛ: /26/2008 Ελλψν Βαυµγαρδνερ ς: # 6/1/1993 Τριση Χαµερον ΦΦ: % 6/1/1983 µψ Σχοττ 1 Σηεβατ, Μελισσα Βραινοσ, Μψνα 13 ς Εϖεντ 31 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /22/2013 Νιχηολασ ρνδτ ς: # 6/1/2000 Τηοµασ Χασεψ ΦΦ: % 6/18/2005 ϑοην Σηεβατ 1 Ζινδλερ, Χηαρλιε Κολλερ, Χηασε Ηυντ, υστιν 8 ς Φυλτον, Χηασε 7 ς Νειηαρδτ, ϑοναη Λεε, αρον 7 ς Εϖεντ 32 Γιρλσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Ηανναη ρνδτ ς: # 8/4/2007 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 7/30/2011 ββψ Ζινδλερ 1 Γυπτον, Κενζιε 8 ς τκινσ, Χαρολινε 8 ς Λοσινσκι, Κψλιε Βψαρσ, Ταψλα 7 ς Πηιλλιπσ, µψ ϑεφφριεσ, Ελισε Εϖεντ 33 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /12/2003 Μαρκ Σαρµαν ς: # 6/1/2003 Μαρκ Σαρµαν ΦΦ: % 6/30/2007 ϑοην Σηεβατ 1 Ωεννερ, Τεδδψ 10 ς µαραλ, ϑαχκ Βακερ, Νιχκ 9 ς Ρυσσ, ϑαχοβ Τηορσον, σηερ 9 ς Ηαρκιν, ανιελ ϑ Εϖεντ 34 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1979 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 7/25/2009 Κατελψν Λειδψ ΦΦ: % 6/15/2013 ββψ Ζινδλερ 1 Ζινδλερ, ββψ Βψαρσ, Κελλψ 10 ς ϑορδαν, Γραχε 10 ς Πηιλλιπσ, ϑεννα Γυτιερρεζ, Χαµιλα Χολεµαν, Κψλεε 9 ς 24.49

5 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 5 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 35 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1992 Ολιϖερ Στροεη ς: # 7/23/2005 Μαρκ Σαρµαν ς ΦΦ: % 8/1/2009 ϑοην Σηεβατ 1 Λεε, ϑυστιν 11 ς µαραλ, ρεω ϑονεσ, Ροββψ 12 ς Μαρχεψ, Βλακε Στειν, Ωιλλ Φυλτον, ϑερεµψ 11 ς Εϖεντ 36 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1990 Λιζ Λαυωαερτ ς: # 7/3/2010 νδι Ε Μαχκ ΦΦ: % 6/1/1991 µανδα Βυελλ 1 Γυπτον, Μαδισον 12 ς Χαι, Χηαρλοττε Χηεναυλτ, ςαλεριε 12 ς Σχηµιτζ, υδρεψ Οβριεν, Μεγαν Ροχηε, Σοπηια 12 ς Εϖεντ 37 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2012 Βρανδον Φαβιαν ς: # 7/25/2009 ϑαχοβ Λειδψ ΦΦ: % 7/7/2012 ψλαν Χαρδελλι 1 Ψανγ, εννισ 14 ς Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 ς Ηαρκιν, Χηριστοπηερ Εξελ,.ϑ. 14 ς ιδυν, υρψα ϑεννινγσ, Γραντ Εϖεντ 38 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /4/2001 Μεγαν Νεωελλ ς: # 7/21/2012 νδψ Μαχκ ΦΦ: % 8/1/2009 σηλεψ Νερο 1 ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε Λειδψ, Κατελψν 14 ς Στονε, Ηεατηερ 14 ς λλεν, Καρι 13 ς Χαι, Τιφφανψ Μαχαλυσο, Εµµα Εϖεντ 39 Βοψσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /26/2008 Ροβερτ Γριµµεττ Νορρισ ς: # 8/2/2008 Ματτ Σηαννον ατ λλ Σταρσ ΒΧ ΦΦ: % 6/22/2013 ϑοην Σηεβατ ατ Μεετ ΒΧΠ ΦΦ 1 Σηεβατ, ϑοην % 5 2 Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 ς λλεν, ϑυστιν 18 ς Χαρδελλι, ψλαν Γυ, Ηαν ελυχα, νδρεω 17 ς Εϖεντ 40 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Βυττερφλψ ΧΣΛ: /1/1986 Μιχηελλε Γριγλιονε ς: # 6/22/2013 νδι Μαχκ ΦΦ: % 8/4/2007 Μαρια ΜχΙντψρε 1 Μαχκ, νδι 15 ς Ωανγ, Ηελενα 15 ς Ωιλσον, Ελλεν Παππαγαλλο, Γινα 15 ς Ζηανγ, Εδιτη εβελλασ, Βρεννα Εϖεντ 41 Βοψσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1977 ΣΡ ΥΝΡΕΧΟΡ Ε ς: 1:25.20 # 6/1/2000 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:31.87 % 6/1/1991 Νοτ ρεχορδεδ 1: ) Ωιτλιν, Λυκε 7 2) Βυρκε, Ρψαν 8 3) Ζινδλερ, Χηαρλιε 7 4) Κολλερ, Χηασε 8 2 ς 1: ) Βακερ, ϑαχκ 6 2) Λεε, αρον 7 3) Ηυντ, υστιν 8 4) Βαρκερ, Χηαρλιε 7 Εϖεντ 42 Γιρλσ 8 & Υνδερ 100 ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ Χ. Ηοεφτ, Σ. Χλεαλ, Ρ. Λυτεραν, Ε. Μυλϖενον ς: 1:28.71 # 7/27/2007 Στρεετερ,Λειδψ,Στονε,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:34.67 % 7/16/1994 Νοτ ρεχορδεδ 1 ς 1: ) Χηουνγ, Χηλοε 8 2) τκινσ, Χαρολινε 8 3) Γυπτον, Κενζιε 8 4) Ψανγ, Χηριστινα 8 1: ) Οβριεν, Κατιε 8 2) ϑεφφριεσ, Ελισε 8 3) Λοσινσκι, Κψλιε 7 4) Κιρβψ, σηλεψ 8 Εϖεντ 43 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1992 ΦΜ Μευσηαω, Μαλλον, ρακε, Βαρτον ς: 1:12.82 # 6/1/2002 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πριχε ΦΦ: 1:15.47 % 7/2/2011 Β. Μαρχεψ, Λ. Ισηιµαρυ,. µα ραλ,. Ηοππε 1 ς 1: ) Βεννιον, Γαρρεττ 9 2) Βισσεσσαρ, Θυινχψ 10 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Βακερ, Νιχκ 9 1: ) µαραλ, ϑαχκ 10 2) Ηαρκιν, ανιελ ϑ. 10 3) Ρυσσ, ϑαχοβ 10 4) Ωιτλιν, Τψλερ 10 ς Β Ξ1: ) Ενναχιρι, Σαµι 9 2) Λοϖε, Κψλε 9 3) Τηορσον, σηερ 9 4) Βψερ, ψλαν 9

6 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 6 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 44 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /1/1979 Βς Θυινν, Χοννελλψ, Λεε, Γριγλιονε ς: 1:15.37 # 6/27/2009 Στονε,Λειδψ,Μιηαλιχ,Κοπεχκψ ΦΦ: 1:14.90 % 7/7/2012 Μ. Φλιχκινγερ, Μ. Ωιτλιν,. Ζ ινδλερ, Μ. Νακηρε 1: ) Γυτιερρεζ, Χαµιλα 10 2) Φλιχκινγερ, Μαδδιε 10 3) Ζινδλερ, ββψ 10 4) Πηιλλιπσ, ϑεννα 10 2 ς 1: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) ϑορδαν, Γραχε 10 3) Χολεµαν, Κψλεε 9 4) Εξελ, ϑεανµαριε 10 Εϖεντ 45 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /1/1991 ΒΧΣ Βυρχη, Στροεη, Λοωελλ, Γεντιλε ς: 2:28.84 # 6/1/2004 Χασεψ, Λυχασ, Σαρµαν, Πασζτορ ΦΦ: 2:26.18 % 7/1/2006 Ζ. Στυρµ, ϑ. Ωοοδ, Ν. Ρανσοµ, Ρ. Μοορε 2: ) Λοσινσκι, Μιχηαελ 12 2) Μαρχεψ, Βλακε 12 3) µαραλ, ρεω 12 4) Ηοππε, αϖιδ 12 ς Θ 1) Λεε, ϑυστιν 11 2) Να, Παυλ 12 3) ϑονεσ, Ροββψ 12 4) Φυλτον, ϑερεµψ 11 Εϖεντ 46 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /22/2006 ΒΛ Μ. ΜχΓανν, Ρ. Μοϖιυσ,. Ηαυφλερ, ϑ. Χηασε ς: 2:23.13 # 6/1/1991 Ροββινσ,Χιαρλαντε,Ροσαδο,Σχηµι ΦΦ: 2:25.81 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ Χ. Χαι, Μ. Ωιτλιν,. Ζινδλερ, Μ. Νακηρε 1 ς 2: ) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 2) Ωεννερ, ϑορδαν 12 3) Γυπτον, Μαδισον 12 4) Ροχηε, Σοπηια 12 2: ) Γυτιερρεζ, ςερονιχα 12 2) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 3) Χαι, Χηαρλοττε 12 4) Σχηµιτζ, υδρεψ 12 Εϖεντ 47 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /23/2005 ΒΧΠ Χ. Παττερσον, Τ. Ογρεν, Χ. Ωεαϖερ,. ϑονεσ ς: 2:13.75 # 6/27/2009 Λειδψ,σηλεψ,Μορρισοε,Βαιλεψ ΦΦ: 2:08.82 % 7/25/2012 Η. Γυ,. Χαρδελλι, Λ. µαραλ, Χ. Ωαλδσχηµιδτ 1 ς 2:10.65# 7 1) Χηεναυλτ, Χαλϖιν 14 2) Βεργµανν, Σεαν 14 3) Ψανγ, εννισ 14 4) Εξελ,.ϑ. 14 2: ) Νεγρι, νδρεω 13 2) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 3) Ηαρκιν, Χηριστοπηερ 14 4) ϑεννινγσ, Γραντ 13 Εϖεντ 48 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /3/2004 ΒΦ Σ. Σχηωεε, Σ. Μαρρον, Μ. Σχηαδε, Β. Βοστωιχκ ς: 2:16.37 # 6/30/2012 Μαχκ, Ωανγ, Παππαγαλλο,δαµσ Μαχκ, Η Ωανγ, Γ Παππαγαλλο, Ε δαµσ ΦΦ: 2:18.61 % 6/27/2009 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ,. Νε ρο, Χ. Γλεασον 2: ) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 2) Λυττγεσ, µψ 14 3) Χαι, Τιφφανψ 14 4) Νερο, Μεγαν 14 2 ς 2: ) λλεν, Καρι 13 2) Στονε, Ηεατηερ 14 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Παππαγαλλο, ϑυλια 13 Εϖεντ 49 Βοψσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 1: /20/2009 ΒΧΠ ϑ. Ζανελλατο, Τ. Ογρεν, Χ. Παττερσον, Β. Ζαϕιχ ς: 2:01.98 # 6/29/2013 Βαψλψ,λλεν,Κοπεχκψ,Παππαγαλλο Μ Βαψλψ, ϑ λλεν, Μ Κοπεχκψ, ϑ ΠΠΠΓΛΛΟ ΦΦ: 1:59.00 % 7/14/2012 ϑ. Σηεβατ, ϑ. Ωοοδ, Ρ. Μοορε, Χ. Πιλλερ 1: ) Σηεβατ, ϑοην 16 2) Χαρδελλι, ψλαν 15 3) Γυ, Ηαν 15 4) Πιλλερ, Χηρισ 18 2 ς 2: ) Βαψλψ, Ματτ 18 2) λλεν, ϑυστιν 18 3) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 4) Ψανγ, Εριχ 17 Εϖεντ 50 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Μεδλεψ ΧΣΛ: 2: /26/2010 ΒΧΣ Χ. Χαντψ, Ρ. Χαντψ, Ρ. Βοττ, Τ. Μιλλερ ς: 2:12.64 # 6/29/2013 Μαχκ, Γραηαµ, Ωανγ, δαµσ Μαχκ, Β Γραηαµ, Η Ωανγ, Ε ΜΣ ΦΦ: 2:15.42 % 7/7/2012 Λ. ΜχΧλεσκεψ, Μ. Σηεβατ, Λ. Ψο υνγ,. Νερο 2: ) Νερο, σηλεψ 18 2) Σηεβατ, Μελισσα 18 3) Ωιλσον, Ελλεν 15 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Μαχκ, νδι 15 2) Ωανγ, Ηελενα 15 3) Παππαγαλλο, Γινα 15 4) Κοπεχκψ, Μαδισον 14 Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 1: /24/2010 ΒΧΠ ς. Χλεαλ, Χ. ερµοδψ, Μ. ϑονεσ, Β. Ζαϕιχ ς: 2:00.25 # 7/4/2009 Ηαινεσ,Λειδψ,Κοπεχκψ,Ηορβαχκ ΦΦ: 1:59.49 % 7/11/2009 Χ. Ωαλδσχηµιδτ, ϑ. Σηεβατ,. Φαψ, Σ. Φαψ 1 ς 2: ) Ψανγ, εννισ 14 2) Λεε, ϑυστιν 11 3) Ωεννερ, Τεδδψ 10 4) Κοπεχκψ, Μιχηαελ 16 2: ) Μαρχεψ, Βλακε 12 2) µαραλ, ϑαχκ 10 3) Ωαλδσχηµιδτ, Χονσταντιν 14 4) Σηεβατ, ϑοην 16

7 σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 7 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ (Εϖεντ 51 Βοψσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ) ς Β Ξ2: ) Βακερ, Νιχκ 9 2) ϑονεσ, Ροββψ 12 3) Βεργµανν, Σεαν 14 4) λλεν, ϑυστιν 18 Εϖεντ 52 Γιρλσ ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 2: /1/1988 ΒΧΣ Γαβριελ, Νοµβλε, Βριλληαρτ, Λαυωαερτ ς: 2:04.63 # 6/27/2009 Γρεχχο,Λειδψ,Μαχκ, εγοοψερ ΦΦ: 2:07.04 % 6/29/2013 Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ. Ζινδλερ, Μ. Ωιτλιν, Χ. ΜχΧλεσκεψ, Β. εβελλασ 2:06.58% 7 1) Ωιτλιν, ΜχΚεννα 11 2) Ζινδλερ, ββψ 10 3) ΜχΧλεσκεψ, Χαρολινε 14 4) εβελλασ, Βρεννα 15 2 ς 2: ) Βψαρσ, Κελλψ 10 2) Σµιτηερσ, Ναταλιε 11 3) Στονε, Ηεατηερ 14 4) Μαχκ, νδι 15 ς Β Ξ2: ) Εξελ, ϑεανµαριε 10 2) Γυπτον, Μαδισον 12 3) Λειδψ, Κατελψν 14 4) Ωανγ, Ηελενα 15 Χοµβινεδ Σχορεσ Χοµβινεδ Σχορεσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 203 Σχορεσ Ωοµεν Σχορεσ Μεν Ωοµεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 105 Μεν Ρανκινγσ Τηρουγη Εϖεντ θυαϑετσ Σωιµ Φρανκλιν Φαρµ Φρογγερσ 98

8

9

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον Αβσαµ ςερανσταλτυνγσορτε Αβσαµ Λοιπε Ωιεσενηοφ 6ΣΠ Γενεηµιγυνγσνυµµερν 6ΝΚ8 Εργεβνισλιστε Κινδερ Σπεζιαλσπρυνγλαυφ ϑυρψ/καµπφγεριχητ Σπρυνγριχητερ Σχηανζενδατεν

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ

Χιενχιασ Αγραριασ ψ Νατυρ Αχοστα Αψαλα Τοµασ ϑαϖιερ ΙΙ Αχοστ Αψλ Τοµσ ϑϖιερ Χνδιδτ Αχοστ δε Ηεττερ Μρι Ευγενι Αχοστ Γρχετε Νιδι Γενοϖεϖ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αχοστ Ρµιρεζ Μρι Σολεδδ ο Αλϖρενγ Σοσ Νελσον Λυισ Χνδιδτ Χιενχισ Σοχι ψ Ηυµνι Αρχε Λυχσ νιελ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562 Strathprints

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν ΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑ ΠΡΟΣΑΣ ΑΣ ΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟ ΛΛΗΝ ΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΚΟΥ Δ ΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΩΝ ΣΧΣΩΝ ΜΗΜΑ ο ΣοΡΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφσαò Μαροýσ ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ μοò

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Λ Ι Ο Σ ΣΕΛΗΝΗ 01-01-1980 1 10 13 ΑΙΓΟ 29 12 Ι Υ 02-01-1980 2 11 15 ΑΙΓΟ 12 12 ΚΑΡΚ 03-01-1980 3 12 16 ΑΙΓΟ 24 52 ΚΑΡΚ 04-01-1980 4 13 17 ΑΙΓΟ 07 15 ΛΕΩΝ 05-01-1980 5 14 18 ΑΙΓΟ 19 31 ΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013

ΛΕΝΤΙΑ ΧΥΠ ρ.ϑοσεφ Σχηµιδτ Μεµοριαλ 2013 ΓΡΥΠΠΕ ϑυγεν 1 (ΧΗΙΧΚΣ) Μ ΧΗΕΝ ΕισΑρενα Λινζ Κ ρ Σιζε οφ Σκατινγ Αρεα Ιχε Χονδιτιονσ οφ Εντριεσ οφ Παρτιχιπαντσ : 11 : : : 30µ 60µ ϖερψ γοοδ 11 Εντρψ Ωιτηδραων : Παολα ϑυρισιχ ΣΑΚ Κ ρ υρατιον : 2:00 +

Διαβάστε περισσότερα

Χ.K ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 15 ΕΤΩΝ

Χ.K ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 15 ΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 13 Μαΐου 213 Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ 1 Μαΐου μέχρι και 13 Μαΐου Το ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα από τις 1 Μαΐου έως και τις 13 Μαΐου 213 οργάνωσε και συντόνισε 27 αεροδιακομιδές: ΚωδικοςΑεροδιακδης

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

04/05/15 Δευτέρα ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 05/05/15 Τρίτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 06/05/15 Τετάρτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 07/05/15 Πέμπτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 08/05/15 Παρασκευή

04/05/15 Δευτέρα ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 05/05/15 Τρίτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 06/05/15 Τετάρτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 07/05/15 Πέμπτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 08/05/15 Παρασκευή 04/05/15 Δευτέρα ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 05/05/15 Τρίτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 06/05/15 Τετάρτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 07/05/15 Πέμπτη ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 08/05/15 Παρασκευή ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 09/05/15 Σάββατο ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΘΑΝΟΣ 10/05/15 Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.θ.γαλιατσατοσ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.θ.γαλιατσατοσ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΣΑΜΑΡΑ 13 Τ.Κ. : 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΛΗΡ. : Α.ΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΗΛ.: 26613-62162 ΦΑΞ : 26613-62175 E-MAIL : asamour@pin.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ,νέα (9) -Θέσεις ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ '(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 321 Έκπαιδευτικων ΈπαηελματικΥιiO Έκ- 2. 0::) T1jc,; Ύπηρεσί«ς 'Eκπαt~εooεως τ~ς αύτ~ς Γενικ~ς Διεu-&.Uνσεως, 'ιtροτστιχται Γενικος 'ΕΠ'ι-&.εωρητης

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα

ΧαρÜλαμποò Κüκκινοò. ΘΕΜΑ Διαβßβαση ιδιαßτεοου προειδοποιπτικοý σþματοò αυξπμýνη ετοιυüτητα ΚΑΤΕΠΕΓΟΝ ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗ γοκρατια ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΝΟΤΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΤΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΔΩΑ ΣΟΥ Ρüδοò Αριθ Πρωτ Φ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πνακαò αποδεκτþν Ταχ Δ νση Ταχ Κωδ ΤηλÝφωνο ΑριΘ Ε α Πλατεα Ελευθεραò

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΙ ΗΨΟΣ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΞ Η ΙΑΜΟ ΡΦΩΜΕ ΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΣΥΝΟ ΤΟΣ ΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ

ΕΝ ΕΙΞ Η ΙΑΜΟ ΡΦΩΜΕ ΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΣΥΝΟ ΤΟΣ ΟΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ 1 ΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ 3 ΑΙΓΑΛΕΩ 4 ΑΙΓΑΛΕΩ 5 ΑΙΓΑΛΕΩ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε..Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ & 8/Θ Ε..Σ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΑΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΑΘΜΟΛΟΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡ. ΘΣΩΝ: ΑΡΙΛΗ ΑΝΡΟΥ ΠΩΝΥΜΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΟΥΡΟΜΙΧΛΑΚΗ ΛΝΗ ΥΑΛΙΑ ΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Χάρτης Συχνοτήτων Για την ΕΡΤ ΑΕ και το ραδιόφωνο της ΒΟΥΛΗΣ των ΕΛΛΗΝΩΝ Χάρτης εκχωρούµενων συχνοτήτων στην ΕΡΤ ΑΕ συµπεριλαµβανοµένου του ραδιοφωνικού σταθµού της ΒΟΥΛΗΣ για όλη την επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α Α ΟΜΑ Α Πιθανότητες: 1. Να βρείτε τον δ.χ. των παρακάτω πειραµάτων τύχης. ι) Ρίχνουµε ένα νόµισµα και σταµατάµε όταν έρθουν 3 κεφαλές και γράµµατα ιι) Ρίχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 05 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΥΟ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ δύο κυματομορφών τάσης σε ένα κύκλωμα εναλλασσομένου ρεύματος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 5/6/2014

Δελτίο Τύπου 5/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 009 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο 45 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 46 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 47 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 48 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 49 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 50 ο ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 3, 14, 8 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Υπαγωγή Κύκλος Ηµεροµηνία Συντήρησης ΑΝΕΥ ΑΑ ΑΛΜΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΑΡ.WMO 38 37Ν 21 23Ε 672 ΑΓΡΙΝΙΟ 24.0 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 39 13Ν 22 48Ε 665 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 12.2 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 736 ΑΙΓΙΝΑ 37 44N 23 25E 3.0 1974 06,12,18 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 692 ΑΙΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση. 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση. 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Σελίδα 1 από 8 Επικαιροποίηση ΣΕΠΕΗΥ - Εργαστήρια σχολείων ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση ΓΥΜΝΑΣΙΑ( 37) Α/Α Έτος Έργο Τύπος επεξεργαστή Αρ. Η/Υ Αρ. Η/Υ σε λειτουργία Αντικατάσταση 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 17/6/2014

Δελτίο Τύπου 17/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1η Ε β δ ο µ ά δ α Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς µ ε θ έ µ α Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Χ Ω Ρ Ο Σ 3-7/10/2012 Π λ α τ ε ί α Κ α π ν ε ρ γ ά τ η Σκοπός τ ης Ε β δ οµ ά δ α ς, η οποί α πρ όκε ι τ α ι ν α κα

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΟΣ

ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -.Μ.Κ. 10.98 1 ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΣ Ε1 Μ 2γ Ε2 2β 1. ΡΙΣΜΙ ΡΙΣΜΙ - ΚΤΣΚΕΥΕΣ Η έλλειψη είναι επίπεδη καµπύλη 2 ου βαθµού, είναι δε ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων, των οποίων το άθροισµα

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 270/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 22 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 19-9-2013 ΘΕΜΑ 6 ο : Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

2. «Πάτρα 1900» του Αλέκου Μαρασλή, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ, Πάτρα 2003.

2. «Πάτρα 1900» του Αλέκου Μαρασλή, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ, Πάτρα 2003. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Ο νεότερος μνημειακός πλούτος της Πάτρας» από: «Πολιτισμική Φυσιογνωμία της Πάτρας», της Ευγενίας Γατοπούλου Φρούντζου, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Πάτρας. 2. «Πάτρα 1900» του Αλέκου Μαρασλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φλώρινα 14/9/2010 Ο Προϊστάµενος ρ. Νικόλαος. Νίκλης

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φλώρινα 14/9/2010 Ο Προϊστάµενος ρ. Νικόλαος. Νίκλης ΕΞΑΜΗΝΟ :Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Ο9-10 ΠΛΗΡ.- A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΚΟΥΣ Ο10-11ΠΛΗΡ A ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- A Ε.ΠΛ ΜΙΚΡΟΟΙΚ (Θ) ΛΟΙΖ Α1 011-12 ΠΛΗΡ.- B ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΠΛΗΡ.- B ΚΟΥΣ Ε.ΠΛ ΜΙΚΡΟΟΙΚ (Θ) ΛΟΙΖ Α1 012-13

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

attica mag Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2

attica mag Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2 Τε ύ χ ο ς 0 7 - Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2 0 1 2 attica mag περιοδική έκδοση της Attica Bank S.A. 2012 Πάνω από όλα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του attica mag ταξιδεύοντας Τα άτια της δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Σχολική Χρονιά 2013-2014 ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΣΜΟΣ ΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Σχολική Χρονιά 2013-2014 2 Στην έκδοση αυτή θα βρείτε το συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μάθημα: Μελέτη περιβάλλοντος Ενότητα 6: Ο τόπος μας: άλλοτε και σήμερα

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μάθημα: Μελέτη περιβάλλοντος Ενότητα 6: Ο τόπος μας: άλλοτε και σήμερα ΠΟΡΕΙΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μάθημα:Μελέτηπεριβάλλοντος Ενότητα6:Οτόποςμας:άλλοτεκαισήμερα Αφόρμηση:αρχικάθαρωτήσωαπόταπαιδιάάμα γνωρίζουνπουβρίσκονταιταιωάννινα.θασηκώσωένα παιδίναμουτοδείξεικαιστοχάρτη. Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μ/Σ 2 βρέθηκε πτηνό ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/07/2013 0:39:00 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Ρ130 ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ Χαµηλή πίεση αέρα 1:21:00 0 0,00 02/07/2013 21:00:00 Υ/Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=ftx-k / RX-K&lb=true&print=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 1 of 13 15/5/2015 10:49 πμ FTX-K / RX-K FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX50KV1B / RX50KV1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.3 1.3 1.3 1.7 Ονομ. kw 2.0 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 5.0

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα