41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ"

Transcript

1 ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ ατ: :50:33

2 ΧΗΙΧΚΣ ΒΟΨΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Ματεϖ ΨΑςΟΡ ΒΥΛ 2 Λεον ΣΑΛΖΕΡ ΑΥΤ 3 Λυκασ ςαχλαςικ ΣςΚ 4 Αλεξ ΕΡΜΕΚ ΣςΚ 5 Γορδει ΣΗΥΒΙΝ ΡΥΣ πριντεδ ατ: :51:28

3 ΧΥΒΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Ζορνιστα ΑΠΟΣΤΟΛΟςΑ ΒΥΛ 2 Ρεβεχχα ΚΑςΕΧΚI ΣςΚ 3 Χηριστινα ΩΙΛ ΒΑΗΝΕΡ ΑΥΤ 4 Σαραη ΕΛΤΟΦΤ ΕΝ 5 αρλενε ΒΕΝΑΣΑ ΑΥΤ 6 Λινδα ΛΕΝΓΨΕΛΟςI ΣςΚ 7 Μιχηαελα ΩΙΕΣΛΕΡ ΑΥΤ 8 Μ σα ΜΟΣΚΟςI ΣςΚ 9 Νιινα ΠΕΤΡΟΚΙΝΑ ΕΣΤ 10 Αγ τα ΒΑΧΟςI ΣςΚ 11 Μαρια ΣΕΝΙΥΚ ΡΥΣ 12 Αδριανα ΣΤΑΝΟςI ΣςΚ 13 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΑΥΤ 14 Κρισζτινα ςαργηα ΑΥΤ 15 Πετρα ΡΕΣΕΤΚΟςΑ ΣςΚ 16 Λυχια ΗΥ ΚΟςI ΣςΚ 17 Μαρια ΜΑΝΟςΑ ΒΥΛ 18 Μιριαµ ΗΑΙ ΙΝΓΕΡ ΑΥΤ 19 Ερικα ΒΑΛIΖΟςΚI ΣςΚ πριντεδ ατ: :48:39

4 ΧΥΒΣ ΒΟΨΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Κονσταντιν ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΑΥΤ 2 Ραπηαελ ΒΟΡΙΧΣ ΑΥΤ 3 Μαρτιν ΛΟΚΑϑ ΣςΚ 4 Εγορ ςιαλψκη ΡΥΣ 5 Αλεξανδερ ΧΗΑΡΝΑΓΑΛΟς ΑΥΤ πριντεδ ατ: :49:58

5 B 1 Κεεσηα ΒΥΥΣ ΕΝ 2 οροτεα ΠΑΡΤΟΝϑΙΧ ΑΥΤ 3 Σοπηιε ΦΟΥΡΝΙΕΡ ΑΥΤ 4 Σελινα ΤΗΟΜΑΨΕΡ ΑΥΤ 5 Ψοαννα ΜΑΤΕςΑ ΒΥΛ 6 Κατηλψν ΒΕΝΑΣΑ ΑΥΤ 7 Σοπηιε Λαυρεεν Γ ΝΤΗΕΡ ΑΥΤ 8 Ηανα ΚΟΣΙΧ ΧΡΟ 9 Αστα ΩΑΝΓ ΕΝ 10 ςικτορια ΣΧΗΩΕΙΓΗΟΦΕΡ ΑΥΤ 11 Κ τλιν ΛΥΗΤ ΕΣΤ 12 Στεφανιε ΠΕΣΕΝ ΟΡΦΕΡ ΑΥΤ 13 Λυχια ΡΕΣΕΤΑΡ ΧΡΟ 14 Πρεσιψνα ΙΜΙΤΡΟςΑ ΒΥΛ 15 Εκατερινα ΑΛΤΥΚΗΟςΑ ΑΥΤ 16 Ισηιτα ΚΑΠΟΟΡ ΙΝ 17 Λυχιϕα ΣΙΜΟΝ ΧΡΟ 18 Λινα ΣΑΛΖΕΡ ΑΥΤ 19 Καταρινα ΡΑΚΟΧΖΙΟςI ΣςΚ 20 ϑυνι ΣΖΑΒΟ ΧΡΟ 21 ϑασµιν ΕΛΣΕΒΑΙΕ ΑΥΤ 22 Ανα Σοφια ΒΕΣΧΗΕΑ ΡΟΜ 23 Μαι ΗΕΛΣΚΕ ΦΙΝ 24 Λαυρα ΣΕΛΑΝ ΑΥΤ 25 Μονα Σοφια ΤΑΗΚ ΕΣΤ 26 Βιανχα ΣΡΒΕΧΚI ΣςΚ 27 ςαλερια ςαρςανινα ΡΥΣ 28 Ελϖιρα ΝΙΚΟΛΟςΑ ΒΥΛ 29 ςαλεριε Μ ΛΛΕΡ ΑΥΤ 30 Ηελενε ΗΕϑΛΣΒΕΡΓ ΕΝ 31 Καρλα ΧΟΡΑΛΙΧ ΧΡΟ 32 Νινα ΒΥ ΙΣΑ ΧΡΟ 33 Μαγδαλενα ΛΑΜΠΡΕΧΗΤ ΑΥΤ 34 Αλιχια ΣΧΗΥΣΤΕΡ ΑΥΤ 35 Τανϕα ΛΕΗΝΕΡ ΑΥΤ 36 Ελιζα ΠΑΝΧΕςΑ ΒΥΛ 37 ενισε ΜΙΤΤΕΡΜΑΙΡ ΑΥΤ 38 Ηανα ΧςΙϑΑΝΟςΙΧ ΧΡΟ 39 Αλεξανδρα ΣΜΙΡΝΟςΑ ΑΥΤ

6 πριντεδ ατ: :46:40

7 ! "#$!% #& '(%% )* "+ 1 N,-./ N05N ΑΥΤ 2 Μοζεσ ϑοζσεφ ΒΕΡΕΙ ΑΥΤ 3 M.672/ 489 ΑΥΤ πριντεδ ατ: :47:24

8 : D=EF< GECC <H;I=?D 1 SJKLOJ PQRT ΑΥΤ 2 Μια ΠΑΝΚΡΑΤΖ ΑΥΤ 3 Αννα Σοπηια ΜΙΕΣΕΝΒΕΡΓΕΡ ΑΥΤ 4 Πια ΟΜΟςΟΣΕΚ ΣΛΟ 5 Περνιλλε ΜΙΝΓΟΝ ΟΛΣΕΝ ΕΝ 6 UJVWJXLY Z[\] ΑΥΤ 7 Σαραη ΠΙΧΗΛΕΡ ΑΥΤ 8 Λισα ΣΧΗΝΕΙ ΕΡ ΑΥΤ 9 Λινδα ΜΑΡΓΙΝΕΑΝ ΑΥΤ 10 Εµµα ΗΕΧΗΤ ΕΝ πριντεδ ατ: :43:59

9 ^_`ab cdeabf ^ ^dg` hiff `j_kacl 1 Βενϕαµιν ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 2 Λεανδρο ςαλενχακ ΑΥΤ πριντεδ ατ: :45:25

10 mnompqrn psotqr utvwx xysvz {vsuvm 1 Λαυρα Μαρια ΗΑΥΚΑΝΟΜΜ ΕΣΤ 2 ενισα ΡΑΒΟςΑ ΧΖΕ 3 Αλινα ΒΙΒΕΛΝΙΚ ΒΛΡ 4 Εµα ΓΑΒIΝΙΟςI ΣςΚ 5 Ανν Χηριστιν ΜΑΡΟΛ ΓΕΡ 6 Σοπηια ΣΧΗΑΛΛΕΡ ΑΥΤ 7 ϑυλια ΩΙΛΛΝΑΥΕΡ ΑΥΤ 8 Μια ΜΑΧΗΗΟΛΜ ΕΝ 9 Κατηαρινα ΓΡΑΝΤΝΕΡ ΑΥΤ 10 }~ ~ ƒ ~ƒ }ˆ Š Œ ΓΕΡ 11 Λενα ΚΡΕΙΤΜΕΙΕΡ ΓΕΡ 12 ϑοελλε ΝΑΣΗΕΙΜ ΑΥΤ 13 Αννα ΠΛΟΤΝΙΚΟςΑ ΡΥΣ 14 Αλεξανδρα ΦΕΙΓΙΝ ΒΥΛ 15 Λανα ΠΕΤΡΑΝΟςΙΧ ΧΡΟ 16 Μελανιε Μ ΗΛΒΑΧΗΕΡ ΓΕΡ 17 ςανεσα ΕΣΚΑϑ ΑΥΤ 18 Αντονια ΜΟΑΡΧΑΣ ΓΕΡ 19 Χαµιλλα ΓΡΥΕ ΕΝ 20 Παυλινε ΩΑΝΝΕΡ ΦΡΑ 21 Ψυκα ΚΟΨΑΜΑ ΑΥΤ 22 Κατηαρινα ΚΥΡΖ ΓΕΡ 23 Νοεµιε ΧΑΡΡΟΥΕ ΦΡΑ πριντεδ ατ: :40:32

11 Ž Ž š œš šžž 1 Και ϑαγο Α ΓΕΡ 2 Ραλπη Πατριχκ ΦΙΛΙΠΙΝ ΑΥΤ 3 Φλοριαν ΠΑΣΧΗΚΕ ΓΕΡ 4 Ραδεκ ϑακυβκα ΧΖΕ 5 Φρεδερικ ΣΧΗΛ ΤΕΡ ΕΝ πριντεδ ατ: :41:24

12 Ÿ ª «1 Νιχολε ϑαναχσ ΑΥΤ 2 Κλαρα ΣςΕΤΛΙΚΟςΑ ΧΖΕ 3 Λαρα Νικολα ΡΟΤΗ ΑΥΤ 4 ±²³ µ ¹º» ¼½ ΗΥΝ 5 ¾ À±µ Á»Âà ΚΟΡ 6 ½³ ÄÅÆÆ ¼ÇÈÉ¼Ê ËÌÍ Î½¼¼Ï˽ÂÉ ΓΡΕ 7 Αµινα ΓΟΗΜ ΑΥΤ 8 Λεα ϑοηαννα ΑΣΤΙΧΗ ΓΕΡ 9 Αντονια ΒΑΝΟςΙΧ ΧΡΟ 10 Λινε ΧΑΡΛΣΕΝ ΕΝ 11 Σαραη ΑΝ ΕΡΣΟΝ ΓΕΡ 12 Λαυρα Σοπηιε ΠΟΛΖΗΟΦΕΡ ΑΥΤ 13 ¾ÐÆ ÁÑÊÂ˽ ΗΥΝ 14 Ναταλιε ΚΡΑΤΕΝΟςΑ ΧΖΕ 15 Μινορι ΨΥΓΕ ΓΕΡ ÒÓ Ç ³Ô µ ¼ÇÈÕÃ Ë ΓΕΡ 17 ¼Ö Å ÏΠѼ¼» ΑΥΤ 18 Ö³Æ Ø ÏºÉÎÂÍÑ ΣςΚ 19 à ÖÙ ÈϽ¹½Ãº Ë ΑΥΤ 20 Αννα Λαυρα ΠΕΡςΕ ΕΣΤ 21 Αννικα ΗΟΧΚΕ ΓΕΡ 22 Σινικκα ΠΑΥΚΚΥ ΕΣΤ 23 Εµιλιε Σιµονε ΜΥΦΦ ΕΝ 24 Τενα ΧΟΠΟΡ ΧΡΟ 25 Ú ±Æ ½ÛÂÎϾÇÜ»Û ΓΕΡ ÝÓ Û Æ µ Î Þ½ÇÛÏ ΓΕΡ 27 Í ÆÅµÔ µ ½ÛÏÇ ΧΡΟ 28 Κατηαρινα ΛΕΣΣΕΡ ΓΕΡ 29 Ευνσυ ΨΟΟΝ ΚΟΡ 30 Í ÖÆÅÔÔÅ ½ÍÏàΑΥΤ 31 Σαρα ΧΑΣΕΛΛΑ ½¼ ½ÊÏ 32 ¹Ö ß ÈÏÍϼ½ ΗΥΝ 33 ¼ÀàµÅÀ ¼ÊË É ΑΥΤ 34 Á Öµ ³Æ Ø ¹ÂÁ½Ñ¼ÂÍÏ ΣςΚ 35 Ç ÊȽ Î ΓΕΡ áó Ç ³³ µà Ú ËÂʽà ΦΡΑ 37 Æ ² ÄÅÔ ÈÏË¼È ΧΖΕ 38 Λεονορα ΧΟΛΜΟΡ ϑεπσεν ΕΝ 39 ¹ÖÙ µ â±å ËϾ½ÇÂÍÏ ΣςΚ 40 ¼Öã Å ¼ ÆßÅ Þ½ºº ˼ ΕΝ 41 Αννα ΥΣΚΟςΑ ΧΖΕ

13 äåæçèé êëìçíî îïèéð ñéèòéëó 42 Τιµεα ΣΤΥ ΕΝΧΟςΑ ΣςΚ 43 Αλισσα ΣΧΗΕΙ Τ ΓΕΡ 44 ςικτορια ΜΙΤΑΝΟςΑ ΣςΚ 45 Λινεα ΤΡΑΠΠ ΜΑΤΤΗΙΕΣΕΝ ΕΝ 46 ôõö øùúûø üôýôþÿa ΣςΚ 47 Κατηαρινα ΣΤΑΛΖΕΡ ΑΥΤ 48 ôõö øùúûø üô þ ΑΥΤ 49 Νινα ΛΕΤΕΝΑΨΟςΑ ΣςΚ πριντεδ ατ: :33:31

14 J 1 ΣςΚ 2 Αλεξανδερ ΒΟΡΟςΟϑ ΗΥΝ 3 S S!"! ΑΥΤ 4 Μαρχο ΑΣΑΜ ΓΕΡ 5 Αντον ΚΕΜΠΦ ΓΕΡ 6 ϑαν ΚΥΡΝΙΚ ΧΖΕ 7 B #$% & ΗΥΝ 8 '( B&) ΚΟΡ 9 Χαρλο ςιττοριο ΠΑΛΕΡΜΟ ΙΤΑ 10 DS*+,!-. ΡΥΣ 11 /0 12," ΗΥΝ 12 Χαταλιν ΙΜΙΤΡΕΣΧΥ ΓΕΡ 13 1#*M B3342 ΗΥΝ 14 Μανυελ ΡΕΧΗΣΛΕΡ ΑΥΤ πριντεδ ατ: :35:10

15 Α ςανχε ΝΟςΙΧΕ ΙΧΕ ΑΝΧΕ ΠΑΤΤΕΡΝ ΑΝΧΕ 1 (ΩΙΤΗ ΚΕΨΠΟΙΝΤΣ) Ροχκερ Φοξτροτ 1 E56789:;6 I KL6 NH<OPK? ΡΥΣ 2 Q6;R:T8 WE PFVE?>K ΦΡΑ 3 C6\YZ8 UEONPKQO I C6Z]8\ ^Y[X]6 H? ΓΕΡ 4 N69:6 NHVQOE?<F I E`Y9 af>w?bh<fg ΡΥΣ πριντεδ ατ: :42:33

16 cdefgh fij kleij mngho kleij 1 pqrsturvwrxqyr z{ }}~ qy rƒ y z{ }}~ ΓΕΡ 2 zr r ˆzp~ ˆ Šyr Œ{ ˆ ΙΤΑ 3 x Žr q r z uˆ~ z ry xr ˆp ΡΥΣ 4 ur r z~ˆp Œ {sqš ~ {~ ΓΕΡ 5 ryr ~zz uˆ Š qy y Œ~ ˆ Œ ΦΡΑ 6 ur Šq ~ƒqx q u~z~œ ŒŠwŠx sq z~ ~{ˆˆ ΦΡΑ 7 s yq zuˆ{ z ƒšy ˆz ~ Œ ΑΥΤ 8 ~vr sq p Œ { ƒš q ~zz ΦΡΑ 9 r ~ ~{ Œˆ~ ~yw q ~ ˆ ΡΥΣ 10 r Šx yr u z ˆ wšƒ p z ΗΥΝ 11 Œ r z ˆ Œ rxqy y Œpˆ ΓΕΡ 12 ~yr r r { ~ ~ rwž ƒ ~ ˆ ˆ ΒΛΡ 13 Κατηαρινα Μ ΛΛΕΡ / Τιµ ΙΕΚ ΓΕΡ πριντεδ ατ: :47:59

17 œ žÿ Ÿ 1 ªª«± ² ³«µ ª ¹ ΧΖΕ πριντεδ ατ: :36:19

18 º»¼º½¾» ½À¼Á¾ Á¾»º½¾ ºÃà Ľ»º½¾ Å ÆÇÁÃÈ É ÊÂÀÁ½ÃËÌ ËÍÎÏÐÑÒÓÍ ÇÎÐÍÔ 1 ÕÖ ØÙÚ ÛÜÝÞßàáÝ â ÕÖÙãÚ äøåæãö ÕçÜèèéê ΓΕΡ 2 ÞÖëìÖ ÞéíáÝÜêîï â ÜðØë ñïòóêôéîïõ ΡΥΣ 3 ÜöÖ ÚëìøÖ îùòêüçõïõé â àúö ÞéîÝßàê ΡΥΣ 4 áöøûìüú Ûàíéíóïç â çæøùöå óü ßïíÜêòà ΦΡΑ πριντεδ ατ: :43:01

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΒΙΟΠΑΛΗ ñ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γιάννης Τσαρο χης, Το πνε µα της τεχνικής Τα τέσσερα κείµενα που περιλαµβάνονται στην εν τητα αναφέρονται σε διάφορες βιωµατικές καταστάσεις, ηθικά διλήµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις ΣYΛΛOΓH KYKNOI Kάπου ν ανήκεις Ο Φίλιππος Μανδηλαράς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά µεγάλα και µικρά, ένα µυθιστ ρηµα φαντασίας (Νίκη, ή αυτ που φαίνεται κι αυτ που είναι)

Διαβάστε περισσότερα

"Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις...

Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... "Στέργε μ ν τ παρ ντα, ζήτει δ τ βελτί ω" ( Iσοκράτης) E ς ο ων ς ριστος μ νεσθαι περ Πάτρις... ( Oμηρος) ΠEPΣEYΣ MAKEΔONIKH ΔYNAΣTEIA ANTIΓONIΔΩN Περσε ς τελευτα ος περασπιστ ς τ ς Mακεδονίας... Tετράδραχμο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922) Oι καλλιτεχνικές αντιλήψεις και τάσεις που κυριαρχο ν στην ελληνική λογοτεχνία στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ο αι. είναι έντονα επηρεασµένες απ τα ισχυρά ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42 1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ. ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 161, 18648, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À

ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ. Àª π À ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À À Àƒ π π π π π ƒ Àª ø π ø π π π À ı Ó Û Ï ÎÔÊÚ Ë- ÂÔÓÙÛ ÓË ÃÚÈÛÙ Ó ÎÂÏÏ Ô Ï ÓË ÂÔÓÙÛ ÓË ÓıÔÏfiÁÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÂÈÌ ÓˆÓ Àª π À µπµ π ª ƒ π ª ø π π ø µπµ πø À ƒ º π ƒπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Ιωάννης Βέργαδος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Ι Επιμέλεια έκδοσης Μαρία Καφεσάκη E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής Hράκλειο 2011 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας 1ο Φύλλο Εργασίας 1η Πηγή Πρώτη και επείγουσα φροντίδα του νέου αυτοκράτορα, του Λέοντα Γ, ήταν να αποκρούσει τον αραβικό κίνδυνο, που πλησίαζε όλο και περισσότερο απειλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7 PROT.-PERIEXOMENA.TELIKO.5 23-07-12 12:50 ÂÏ XII ÂÚÈÂ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ xxvii xxv KEºA AIO 1 æ ÔÏÔÁ : Δ Ù È Í ÏÈÍË ÌÈ appleèûù ÌË 1 È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον λοιπ ν αυτ ς ήταν ο λ γος που κανένας µας

Μάλλον λοιπ ν αυτ ς ήταν ο λ γος που κανένας µας Η βροχή που έπεφτε ήταν πολ δυνατή. Λες κι ο Θε ς είχε αποφασίσει να κρεµάσει µια νερένια κουρτίνα απ τον ουραν µια κουρτίνα που, αντίθετα µε τις κανονικές, δεν µπορο σες να την παραµερίσεις για να δεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων ÂÙÚ ÈÔ ÁÓÒÛˆÓ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων ÂÙÚ ÈÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων ÂÙÚ ÈÔ ÁÓÒÛÂˆÓ N O E M B P I Ο Σ 2 0 0 8 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων Συγγραφική οµάδα Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Ανωγείων Καρατάσος Νίκος, άσκαλος,

Διαβάστε περισσότερα

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101)

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101) GLOSSA E dimotikou_02 11-05-06 14:17 Page 59 EÓfiÙËÙ 2 Aã appleôâófiùëù : H ÁÂÈÙÔÓÈ ÙË applefiïë A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ Î ÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 60-61) B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 62-65). Ú Áˆ ÁÚ appleùfi ÏfiÁÔ

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα