PARASPONDYLOS ZOTIKOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PARASPONDYLOS ZOTIKOS"

Transcript

1 ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁR. XVI. KÖTET. IV. SZÁM. PARASPONDYLOS ZOTIKOS r r KOLTEMENYE A VARNAI CSATAROL. PECZ VILMOS L. TAGTÓL. Ara 30 kr. BUDAPEST. 1894

2 Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. T. k. I. Solon adótörvényéről. Télfy Ivántól Ara 10 kr. II. Adalékok az attikai törvénykönyvhöz Télfy Ivántól L 10 kr. III. A legnjabb magyar Szentírásról. Tarkányi J. Bélától kr. IV. A Nibelungének keletkezéséről és gyanítható szerzőjéről. Szász Károlytól kr. V. Tudonaáuybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása Toldy Ferencztől kr. VI. A keleti török nyelvről. Vambéry Ármintól kr. VII. Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Imre Sándortol kr. VIII. A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Bartalus Istvántól. Hangjegyekkel kr. IX. Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (1. Sztárai Mihálynak eddig ismeretlen színdarabjai Egy népirodalmi emlék ből. 3. Baldi Magyar olasz Szótárkája 1583-ból. 4. Báthory István országbíró mint író. 5. Szenczi Molnár Albert ). Toldy Ferencztöl X. A magyar bővített mondat. Brassai. Sámueltől kr. XI. Jelentés a felső-austriai kolostoroknak Magyarországot illető kéziratai- és nyomtatványairól. Bartalus Istvántól kr. ( ) II. k. I. A Konstantinápolyból legújabban érkezett négy Cofvin-códexről. Mátray Gábor 1. tagtól kr. II. A tragikai felfogásról. Székfoglaló. Szusz Károly r. tagtól kr. III. Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. Joannovits Gy. 1. tagtól kr. IV. Adalékok a magyar rokonértelmü szók értelmezéséhez, Finaly Henrik 1. tagtól kr. V. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Télfy Iván lev. tagtól kr. VI. Q. Horatius satirái (Ethikai tanulmány). Székloglaló. Zichy Antal 1. tagtól kr. VII. Ujabb adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez (I. Magyar Pál XIII. századbeli kanonista. II. Margit kir. lierczeguő, mint ethikai iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 1582-ből. Második közlés IV. Egy XVI. századbeli növénytani' névtár XVII. és XVII. századbeli párhuzamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Bessenyei előtt) Toldy Ferencz r. tagtól Ára 40 kr. VIII. A sémi magánhangzókról és megjelölésök módjairól. Gr. Kuun Géza lev. tagtól kr. IX. Magyar szófejtegetések. Szilády Áron 1. tagtól kr. X. A latin nyelv és dialektusai. Székfoglaló. Szénássy Sándor 1. tagtól kr. XI. A defterekről. Szilády Áron lev. tagtól kr. XII. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett. Szvorényi József lev. tagtól krajczár. ( ) III. k. I. Commentator commentatus, Tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után. Brassai Sámuel r. tagtól kr. II. Apáczai Cséri János Barczai Ákos fejedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egyetem ügyében Szabó Károly r. tagtól krajczár. III. Emlékbeszéd Bituitz Lajos felett. Szabó Imre t. tagtól kr. IV. Az első magyar társadalmi regény. Székfoglaló Vadnai Károly 1. tagtól kr. V. Emlékbeszéd Engel József felett Finály HenrikX. tagtól kr. VI. A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre. Barna Ferdinand 1. tagtól kr. VII. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1. tag felett. Riedl Szende 1. tagtól kr. VIII. A nemzetiségi kérdés az araboknál. Dr. Góldzxher Ignácztöl kr. IX. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett, lliedl Szende 1. tagtól kr. X. Adalékok Krim történetéhez. Gr. Kuun Géza 1. tagtól kr. XI. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. Riedl Szende lev. tagtól kr. ( ) IV. k. I. szám. Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commeutatorok Virgilius Aeneise Il-ik könyvére, különös tekintettel a magyarra. Brassai Sámuel r. tagtól kr. II. szám Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Melléklet öt khálymik dana hangjegye kr. III. szám A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. Székfoglaló Bartal Antal 1. tagtól kr. IV. szám. A határozott és határozatlan mondatról. Barna Ferdinand 1. tagtól h. 20 kr. V. szám. Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. Goldziher Ignácztöl kr. VI. szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Londonban tartott nemzetközi gyűléséről, Hunfalvy Pál r. tagtól. II. A németországi philologok és tanférfink 1874-ben r'nnel.vnetl-,«,, i...t«n u.í-íi r>.. - '»

3 PARASPONDYLOS ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. PECZ VILMOS L. TAGTÓL. BUDAPEST. KIADJA. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

4 j \CA:demia!\ VKCNYYTAllA^ FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

5 Alacademtaa V K.ÖNYVTÁIIA 7 Zotikos költeménye a várnai csatáról. (Fölolvastatott a Μ. T. Akadémia I. osztályának okt. 2-ikí ülésén.) I. A kiadatlan közép- és újkori görög irodalmi műveknek Legrand eszközölte gyűjteményében, melynek főczélja, hogy az újabbkori görög nyelv tanulmányozásához anyagot szolgáltasson, az új sorozat ötödik számában Bölcs Leó jóslatain és egy ismeretlennek Konstantinápoly eleséséről szóló panaszos költeményén kívül találunk egy 465 sorból álló költeményt a várnai csatáról, mely nemcsak nyelvészeti, de tárgyi szemjiontból is kiválóan érdekesnek mondható. Mivel a költemény eddigelé semminemű feldolgozásban sem részesült és tudtommal történetíróink se ismerik, elhatároztam annak nyelvi és tárgyi méltatását, annál inkább, mert azzal a reménynyel kecsegtetem magamat, hogy egyrészt némi adalékot szolgáltathatok a,görög nyelv történetéhez, másrészt alkalmam nyílik történetíróink figyelmét erre a magyar történet egyik legnevezetesebb momentumára vonatkozó forrásmunkára felhívni, mely a Μ. T. Akadémiától Thúry József magyar fordításában nem rég kiadott török történetírókkal 2 ) szemben se ') Collection de monuments pour servir a l'étude de la langue nóohellenique. Nouvelle série. Nr. 5. Les Oracles de Léon le Sage. La Bataille de Varna. La Prise do Constantinople. Poetnes en grec vulgaire publiés pour la premiére fois d'aprés les manuscrits de la Bibliothéque Nationale par Emil Leyrand. Athénes, librairie André Coromilas, rue d'hermés, 291, Paris, Maisonneuve et Cie, Libraires-editeures, Quai Voltaire, 15. MDCCCLXXV. Ugyanez a kiadás Legrandtól megjelent egy évvel előbb 1874-ben az Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France 8-dik kötetében. 2 ) Török-magyarkori történelmi emlékek. II. osztály: írók. Török történetírók. A M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának megbízásából fordította és jegyzetekkel kisérte Thúry József. I. kötet. Budapest, M. T. AK. ÉRT. A NYELV- KS S7.ÉPT. KÖRÉBŐL XVI. K. 4. SZ. is

6 10 PECZ VILMOS. veszít jelentőségéből. Nemcsak mivel a Legrand-féle kiadás igen drága és nehezen hozzá férhető, de mert a költeménynek általa adott szövegével mindenben egyet nem érthetek, közlöm magát a szöveget is, a jegyzetekben okolva meg a Legrand-féle szövegtől való eltéréseket. Továbbá, mivel a költemény sok helyt nehezen érthető, néha úgy szólva egészen érthetetlen, szükségesnek tartottam költészeti értékkel nem bírván prózai hű fordítását is adni. A költemény történeti méltatása és fordítása azonban a Századokban jelenvén meg, jelen értekezésem csak a szöveget és annak nyelvi feldolgozását foglalja magában. A nyelvi jelenségekről részint a költemény előtti svstematikus részben, részint a szójegyzékben adok számot. Ez utóbbi jóval teljesebb a Legrandféle glossariumnak a Várnai csatára vonatkozó részénél és arról tanúskodik, mennyi szóval szaporítható csak ennek az egy irodalmi emléknek alapján is a közép- és újkori görög nyelvnek Du Cange által kiadott nagy glossariuma. Mielőtt azonban a költemény nyelvének rendszeres ismertetésére áttérnék, jónak látom a kéziratról, a költemény szerzőjéről, megírásának idejéről és asstlietikai értékéről egyet-mást elmondani. A kézirat, melyben a várnai csatáról szóló költemény foglaltatik, a Bibliotheca Coisliniana katalógusának CCCXVI-ik számát viseli, és ebből a könyvtárból került a párisi Nemzeti Könyvtárba. Nagysága közönséges nyolczadrét, papírja jó minőségű; 163 elég jó állapotban levő ívből áll és juhbőr kötésének hátára rá van írva: Pugna Varnensis. A czím nem teljes, a mennyiben az általa jelzett költemény a kéziratnak csak első tizenkét ivét foglalja el; a többit az Ilias tölti be, melyet Konstantinus Hermoniakos a tizennegyedik század kezdetén II. Komnenos János epirusi zsarnok meghagyására írt, 8799 nyolcz szótagú, rím nélküli trochaeusban dolgozván fel népies görög nyelven Homeros költeményeit.*) Az egész kézirat egy kéztől való, betűi tiszták és könnyen olvashatók, de orthograpliiája igen gyarló, a mint erről a Legrand által adott apparatus criticusnak majdnem minden szava tanúskodik/ Helyesen cselekedett a kiadó, hogy ezt a gyakran hajmeresztő orthographiát megjavította; csak azt nem értem, miért nem tette *) Ebből az Iliasból részleteket közölt Maurophrydes: Έκλογη u.vr," USÍOJV της νεωτέρας Ελληνικά); γλώσσης (Athen, 1866) czimű kiadványában. (220)

7 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁKNAI CSATÁRÓL. 11 ugyanazt a költeménynek alább közlendő föczímével is. A verssorok egymás után írvák, mint a prózában, és a kéziratokban gyakran előforduló szokás szerint vörös tintával jelzett ponttal vannak egymástól elválasztva. A főczím és a mellékczímek tintája karmin színű. Az első lapok egyikének felső részén olvasható megjegyzés szerint a kézirat a tizenötödik századból való. Egyik tulajdonosa a költeményénél nem jobb orthographiával megjegyzést tett a tizenkettedik ív aljára, mely a Legrand megjavította orthographiával így hangzik: «1597 μ-ηνός άπριλίου 2, έγόρασα το βιβλίο ετούτο από χειρός ενός καλογέρου, όποΰ τό έποόλειεν εις τήν ΙΙόλι, τον καιρόν οπού εκάθισε ό κόρ Μελέτιος πατριάρχης εις τήν Κω[ν]στα Γ : ν]τινοόπολι, όπου τό εγόρασα εγώ Γεώργιος Δαβιλάς (?) Χιώτης τού παπα ΙΙα[ν]τολέου από τό Πυργί, έτους χιλιοστού πεντακοσιοστού εβδόμου μηνός άπριλίου εις ταΐς δύο,» azaz «1597. április hó 2-ikán vásároltam ezt a könyvet egy szerzetes kezéből, ki azt eladta Konstantinápolyban, abban az időben, a mikor Meletios patriarcha úr székelt Konstantinápolyban, a hol megvettem azt én, a chiosi Davilas György, a pyrgi-beli Pantoleos pap fia, az ezer ötszáz kilenczvenhetedik év április havának másodikán». A költemény fő czíme, a mint azt Legrand kritikai megjegyzéseinek élén az eredeti hibás orthographiával adja, általam ez utóbbi tekintetben kijavítva, ekképen szól: «Διήγησις (γραμμ]ένη παρ' εμού φιλοσόφου Παρασπονδολός Ζωτικός, ος γέγονε γαρ έν τόπψ Βάρνας μηνός νοευρίου ιγ' ήμερα τετράδη (= ήμέραν τετράδην). Ταύτα γαρ γέγοναν εν τόπψ Βάρνας»*), azaz:«elbeszélés, írva általam, a philosophus Paraspondylos Zotikos által, ki ugyanis született Várna helyén november hó 13-án, szerda napján. Ezek történtek ugyanis Várna helyén.» Ε szerint a költemény szerzője a várnai születésű Paraspondylos Zotikos, ki születési idejénél elfelejtette a hónap és nap mellett az ezeknél szükségesebb évszámot fölemlíteni. Felőle csak annyit tudunk, a mennyit magáról mond költeményében és annak fő czímében. Ez utóbbi helyen philoso- *) Legrandnál így: «Λ^γησις [γραμμ]ίνη παρ' Ιμοϋ tptxosóspou ΓΙαρασπονδυλδς ζοτιχώς. ωγέγωνε γαρ έν τόπω βάρνας αηνος νοευρίου ιγ' ήμε'ρα τετράδη. ταϋτα γαρ γέγωναν έν τόπω βάρνας». Az ωγέγωνε kifejezést ος γε'γονε-re javítottam; a γέγωναν-riak γέγοναν írására nézve utalok a költemény 103-ik sorára, hol ugyanezt a szót Legrand is helyes orthographiával adja. (221)

8 10 PECZ VILMOS. pliusnak nevezi magát, a mi az akkori nyelvhasználat szerint papot, szerzetest jelent. A költemény előszavának utolsó soraiból (94 109) is kitűnik, hogy nem tartja magát a szó szoros értelmében vett philosophusnak, mert elmondja, mennyi bánatot okozott neki, bogy a philosophia tudományával nem foglalkozhatott és általában véve csak igen keveset tanulhatott, minek folytán szégyenkezés fogja el, a mikor gyarló képességgel készül nagy dolgokat leírni. Tehetetlenségének érzetében tehát arra szorítkozik, hogy szószaporítás nélkül írja le teljes igazsággal azt, a mit látott és tapasztalt. A költemény végén ( ) még határozottabban kijelenti, hogy szemtanúja volt a csatának: Siirü erdőben rejtőzködve nézte a mint mondja a csata lefolyását, a küzdő seregek tömege úgy tünt föl előtte, mint a véghetetlen tenger duzzadó hullámai, s ő lélek- és érzék nélküli emberré lett s majdnem kővé vált nagy ijedelmében. A szerző olyan közvetetlenséggel írja le rémületét, hogy semmi okunk sincs kételkedni szemtanúi voltában, a mint hogy a költemény megírásának idejét is az azon végig vonuló hangulat alapján a csatának évébe kell helyeznünk. A munka mint költemény a leggyarlóbbak közé tartozik. Alig találkozunk benne egy-két csinosabb verssel, a többi lapos próza, feltűnően primitív, sőt néha hibás mondatfüzéssel ós kifejezésekkel, és főképen ebből származnak nehezen érthető helyei. A szerző nem szedvén rendbe gondolatait, megszakításokkal szól olyan dolgokról, melyeket egyben kellene adnia, és nem kerüli mint előszavában ígéri a szószaporítást. Hog} azonban orthographiai hibái és egyéb gyengéi mellett bírt némi irodalmi műveltséggel is, arról a népies nyelven írt költeményébe vegyített attikai alakok és beleszőtt beszédek és levelek tesznek tanúságot. II. A költemény nyelve vegyülékes. Alapját a mai köznyelvhez nagyon közel álló korabeli népies nyelv képezi, sűrűen vegyítve attikai alakokkal. Ez utóbbiak között van egynehány helytelen is, melyek nem annyira tudatlanságban, mint inkább abban lelik magyarázatukat, hogy a költő metrikai szükségből néha egészen önkényesen használja azokat, a mint hogy ezt az eljárást könnyebben követhette az ó-korból inkább az irodalom mint a közbeszéd (222)

9 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. 17 útján átszármazott, semmint az általánosan ismert, korabeli népies nyelvformákkal. Már ez a költemény egymaga is arról tanúskodik, hogy a tizenötödik századbeli görög népies nyelvnek is ugyanazok a jelenségek képezik jellemzetes tulajdonságát, melyek a mai köznyelvben észlelhetők, t. i. az ókori alakok kölcsönhatásából származó analogikus képződések. A következőkben ismertetni fogjuk a költemény nyelvének különösebb, és általános nyelvészeti szempontból érdekesebb sajátosságait. Hangok. 1. Az ο ε-ra változik: έλιγοστός = δλίγος (έλιγοστοδ 81). 2. Prothetikus ε (at = ε): έφήμη = φήμη (εφήμην 92), καταιλοτής = καταλύτης (καταιλυτης 130), καταιλομός = καταλομός (καταιλυμός 256, καταιλυμόν 320), έτοδτο = τούτο (έτοδτο 249), άπεζεύω = újgörög köznyelvi άποζεύω iíjgörög irodalmi nyelvi άποζεογνύω, ez utóbbi az attikai άποζεύγνομι-böl (aor. ind. act. άπεζεψε 303), έβγάζω = újgkny. βγάζω = έκβάλλω (prrns. ind. act. έβγάζει 413), εξεθαβώ-έω = έκθαμβώ-έω (prses. coni. pass, να έξεθαβηται 447), καταιβαίνω = καταβαίνω (aor. ind. act. έκατέβην 264, 267, aor. coni. act. sing. 1. να καταιβώ 341, νά καταίβω 381, plur. 3. να καταίβουν 270), καταιλόω = καταλύω (prsps. ind. act. sing. 3 καταιλεϊ 397, plur. 3 καταιλοδν 388), συνεγράφω = συγγράφω (aor. coni. act. να συνεγράψωμεν 102). Prothetikus α : Α föntebb említett άπεζεύω úgy is magyarázható, hogy = πεζεύω. Prothetikus η: άπηλογία = απολογία (άπηλογία 222 felett a czímben), κατηχυσμός = καταχυσμός (κατηχυσμόν 285), κατηχυσμένος = καταχυσμένος (adverbialiter κατηχυσμένα 133), άπηλογοδμαι = άπολογοϋμα'. (aor. ind. pass. sing. 3 άπηλογήθην 163, 231, 286, coni. pass, ν' άπηλογηθη 227), ήγράφω = γράφω (aor. coni. act. νά ήγράψω 12, 13, 14), κατηβαίνω = καταβαίνω, a mai köznyelvben prothetikus ε-nal κατεβαίνω (pries. ind. act. κατηβαίνει 236, κατηβαίνουν 233, 290, aor. ind. act. έκατήβηκεν 80). 3. Synseresis: θωριά = θεωρία (θωριάν 185), έποικεν = έποίηκεν = έποίησεν 314, θωρώ = θεωρώ 153, 154, 298, pries, coni. νά θωρη = νά θεωρη 269, καταιλεϊ = καταλύει 297, καταιλούν = καταλύουν = καταλύουσιν 388, κροδσιν = κρούουσιν 360, aor. coni. (223)

10 10 PECZ VILMOS. act. νά ποίσω = νά ποιήσω 136, 176, νά ποίση = νά ποιήση 367, ν» ποίσουν = να ποιήσουν (ποιήσωσιν) Crasis: έγφμαι εγώ ο [μα ι 375, νάν' == νά Ινα ι 443, 444, νάσαι = νά Ισαι 356, ναρθη = νά ερθη (ελθη) 315, ταδεσαν = τά Ιδεσαν 312, τομαν = τδ α [μα ν 136, τώδωκεν =; το Ιδωκεν Αζ ι aphieresise: 'δικά μου = ιδικά μου 342, νά 'δής = νά ίδής 440, νά 'δή = νά ιδή 100, νά 'δοϋσιν = νά 'ιδοϋσιν 135. Αζ ε aphaeresise : 'μπροστινός = έμπροστινός = εμπροσθινός ('μπροσηνόν 409), 'ναι = εναι 106, 'πανωκλίβανα επανωκλίβανα 184, 'σέμπω = έσέμπω 216. Αζ ει aphaeresise: νά 'πή = νά είπή 244, 'πέτε = εΐπετε 334. Αζ η aphíeresise: 'μεΐς = ήμεϊς 373. Αζ ο aphseresise: 'ρισμοϋ = ορισμού Αζ αϊ ecthlipsise: νάν' = νάν α ι 443, 444. Αζ α ecthlipsise: παντοκράτορ' παντοκράτορα Α szóvégi ν kiesése, mely a mai köznyelvben gyakori jelenség, néha ebben a költeményben is előfordul, nevezetesen a sing. accusativusban: αλήθεια = άλήθειαν 164, αυθεντεία = αυθεντείαν 216, δυσκυβουρία = δυσκυβουρίαν 359, κατοϋνα = κατοόναν 327, όμολογιά = όμολογιάν 456, πάχνη = πάχνην 201, ταραχή = ταραχήν 167, τόλμη = τόλμην 205; továbbá a fut. következő infinitivusában: πληρώσει = πληρώσειν Több ízben előfordul a ν ephelkystikon az ige sing. harmadik személyének olyan alakjainál is nem a hiatus kikerülése czéljából. hanem szábály nélkül alkalmazva melyeknél az attikaiban nem áll ν ephelkystikon: aor. pass, άπηλογήθην 163, 221, 286, aor. act. έβάσταν (βάστω = újgkny. βαστώ-άω = att. βαστάζω) 279, imperf. med. έγίνετον 243, 256, 331, aor. act. έκατέβην 264, 267, aor. med. εκρέμετον (κρέμω-tól = újgkny. κρεμώ-άω, κρεμνώ-άω = attikai κρεμάννυμι, κρεμαννυω) 431, conditionalis med. νά έμετατέρπετον 187, aor. pass, έπαραπάρθην (παραπαίρνω-tól) 263, aor. act. έπροσκύναν (προσκύνω-tól = προσκυνώ-έω) 229, aor. act. έσέμπην 276, aor. pass, ήκοόστην (= ήκοόσθη) 261, conditionalis med. νά ηυρίσκετον 186, aor. act. ύπολάθαν ( υπέλαθα = υπέλαθε) 444, aor. ind. pass, στραφην (= έστράφη) 249, 395. Α két utóbbi helyen előforduló στραφην ίδεΐν kifejezést csak úgy tudom megmagyarázni, hogy benne az ίδεΐν^ίηί. mint határozó függ a στραφήν-tól; tehát a kifejezés értelme: «Láttára meghátrált» (a 249. sorban (224)

11 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. 17 előforduló constructio ad synesinre nézve utalok a mondatokat tárgyazó megjegyzéseimre). Szavak. 1. Az -ης végű α-tövű névszó az -άδης-végű α tövű névszavak analógiája szerint alakul ebben: εύαγγελιστάδης, ebből ευαγγελιστής, olyféle szavak analógiája szerint, mint pl. 'Αλκιβιάδης (εύαγγελιστάδας, 13). Az ο tövüek az -ος végű -ες tövű neutr. szerint alakulnak a következőkben: nom. plur. άστρη 450 άστρα, nom. és acc. sing. έπαινος τό 2, 23, 368, 374 = έπαινος ó, acc. sing. θρήνος τό 280 = θρήνος ό, acc. sing. πλούτος τό 43 = πλούτος ό nom. sing. ύμνος τό 463 = ύμνος ό. Α mássalliangzós tövű masc. átmennek az α és ο tövű masc. declinatiójába: κήρυκας = κήρυξ (κήρυκαν 14 = κήρυκα), μάρτυρας = μάρτυς (μ,άρτυραν 12 = μάρτυρα), πατέρας = πατήρ (πατέραν 464 = πατέρα); δράκος = δράκων (δράκον 7 = δράκοντα), Σαμψός = Σαμψών (Σαμψοΰ 34 = Σαμψώνος). Hasonló módon, mint az utóbbi szó, van képezve az újabb görög nyelvben pl. még λέος = λέων. A mássalhangzós tövű fem. az α tövű fem. analógiája szerint ragoztatnak: αλυσίδα = αλυσις (άλυσίδαν 124, 433 = αλυσίδα), ελπίδα = έλπίς (έλπίδαν 123, 217 = ελπίδα), νύκτα = νύξ (νύκτα νύξ, νύκταν 452 = νύκτα), χείρα = χείρ (χεΐραι 5 = χείρες). Az -i-re végződő ο tövű harmadik declinatióhoz tartozó semlegesek a sing. nom. és accusativushan v-t vesznek fel az ov-ra végződő ο tövű semlegesek analógiája szerint: nom. βραδυν τό 315 βραδύ τό, acc. κατωρθωμάκιν 367 = κατωρθωμάκι, acc. κατουνοτόπιν 435 = κατουνοτόπι, acc. κοντάριν 414, 418 = κοντάρι, acc. μαχαΐριν 413 = μαχαίρι, nom. μέγαν 463 = μέγα, acc. μέγαν 261 μέγα, acc. ποδάριν 409, 410 = ποδάρι, acc. χωράφιν 257 = χωράφι, nom. αίμαν 271, 362 = αίμα, acc. αίμαν 343 = αίμα, acc. τόμαν 136 = τομα (τό αίμα), acc. άντίγραμμαν 127 = άντίγραμμα, acc. άφύρωμαν 87 = άφύρωμα, acc. δύσεμαν 401 = δύσεμα, acc θέαμαν 204, 249, 261, 448 = θέαμα, acc. μήνυμαν 114 = μήνυμα, acc. δνομαν 363, 406 = όνομα, acc. πέραμαν 158 = πέραμα, acc. σύμβαμαν 454 = σύμβαμα, acc. φρόνημαν 85 = φρόνημα. Αζ -ος-ra végződő -ες tövű semlegeseknek az ος-ra végződő (225)

12 10 PECZ VILMOS. o tövű masc. analógiája szerint való átalakulását látjuk a következőkben : δάσος δ = δάσος τό (τούς δάσοος 273 = τά δάση, δάσους 4-38 = δάση), θράσος δ = θράσος τό (θράσον 396 = θράσος, θράσου, 181, 233 = θράσους). Α magánhangzós tövek analógiája szerint még ν ragot is fölvesz az α rag után az acc. singularisban βασιλέαν (33) = βασιλέα, de előfordul ez utóbbi alak is, pl. a 38. sorban. Csak metrikus kényszerűségből származó, önkényes alakoknak tekinthetők olyanok, mint μέγα e h. μεγάλου Κωνσταντίνου 35, πάσα e h. πάν γένος 27, 30, απασα e. h. άπαν γένος 448, άπας e h. άπαντος γένους 41. Α πάσα és άπασα alakoknál nem lehet arra gondolni, hogy γένος a latin gens szerint nőneműnek vétetik, mert a költeményben többször előfordul a τό γένος kifejezés; de a μέγα és άπας formáknál se tehető föl, hogy a költő nem ismeri μέγας és άπας eseteit, mert mindkettőnek helyesen használt alakjai is előfordulnak. A számneveknél megemlítendő a δυών gen. plur. 113 és 191-ben. A névmások között τους mint a masc. pron. rel. plur. nominativusa áll 103-ban (τούς γέγοναν) és mint plur. accusativusa 120-ban (τούς Ιχω); a 143-ik sorban (ζητεί τήν συμβουλήν τους) a személyes névmás harmadik személyének enclitikus többes genitivusaként áll, mely szerepe a mai népnyelvben is megvan a szintén enclitikon των mellett. Indeclinabile gyanánt szerepel a τί pron. interrogativum a 320. sorban : τί (e. h. τίνα) συντριμμόν, καταιλυμόν, και τί (e Ii. τίνα) φθορά νά γράφω. Α 410-ik sorban τινάς (ουδέ τινάς έγλύτωσεν) nom. sing. (= τις, valaki) az α tövű hímneműek analógiája szerint képezve, mint pl. Ινας (= sic) is a mai görög népnyelvben. 2. A névmásoknak föntebb említett ragozási alakjain kivül megjegyzendők még a következők: A τό demonstrativ és relativ értelemben is használtatik, pl. 225 : θέλω και προαιρούμαι τό (= τούτο), 204: βλέπουν οί Τούρκοι θέαμαν, τό (= δ) γίνεται εις αυτούς. Α különben függő kérdés bevezetésére szolgáló όστις egyenes kérdést vezet be a 360. (οΐτινες κρούσιν τάς σπαθιαϊς); és 361-ik (οιτινες εις τον πόλεμον και εις τάς άνδραγαθίας) sorban. (226)

13 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁKNAI CSATÁRÓL. 11 A 307. és 341-ik sorban άτός (= αυτός) μου annyi mint «én magam», a 347-ikben ατός (αυτός) σου «te magad», a 434-ikiben ατός (= αυτός) του «ö maga». 3. Az igéknél az augmentum néha hiányzik, mint pl. a 157. sorban az imperf. επικρατούσαν = επεκράτουν ; néha η az augmentum, mint az attikaiban, pl. 282-ben ήλεγα, λέγω imperfectuma. Az -άω igéknek az -έω igék szerint való ragozását mutatja az imperf. εμήνει (149) μηνώέω-tól = újgknv. μηνώ-άω = att. μηνύω; ebben az aoristusban : ένεκατώρθησαν (272) = ένεκατώρθωσαν κατορθώ-έω-tól, mely = újgkny. κατορθόνω = att. κατορθώ-όω, az -óco ige követi az -έω ige ragozását. A futurum rendszerint attikai formában mutatkozik, de előfordul e mellett annak θέλω-val és infinitivusszal való újgörög körülírása is, pl. a 285-ik sorban: θέλω πάθην (azaz παθεϊν). A κ-ás aoristus mutatkozik a 314-ik sorban az έποικεν alakban = έποίησεν. Az aoristus α-jának megmaradását látjuk a következő egyes harmadik személyü ν ephelkystikonnal bíró alakokban (1. föntebb a ν eplielkystikonról szóló részt) ύπηρα 107 = ύπηρε, έπροσκόναν2 29 = προσεκύνησε, έβάσταν 279 = έβάσταξε, υπολάθαν 444 = ύπέλαθε. Αζ ένα ι 76, 238, 289, 355, 372 = újg. είναι = att. εστίν. Még egy pár megjegyzésünk van több sajátszerű igei alakról. Prses. med. plur. 3 χανόμεθεν 298 = χανόμεθα, imperf. med. plur. 1 έτερπόμεσθεν 337 = έτερπόμεθα (a σ az έτερπόμαστε népies alakból van átvéve), imperf. act. plur. 1 παρακαλοϋμαν 337 = παρεκαλοϋμεν (az α az έπαρακαλούσαμε népies alakból van átvéve), aor. act. plur. 3 γέγοναν 103 = έγένοντο (a γεγόνασιν perfectum és έγειναν népies aoristus contaminatiója). Néhány imperf. és aor. a plur. harmadik személyben a főidők -σιν vegzetét veszi fel, nevezetesen: imperfectumok : έβαστοόσασιν 247 βαστώ-άω-tól = újgkny. έβαστοϋσαν = έβάσταζον, έλπίζασιν 330 újgkny. ήλπιζαν ηλπιζον, έπέφτασιν 450 = újgkny. έπεφταν = έπιπτον; aoristusok : έφθείρασιν 201 = έφθειραν, έγυρίσασιν 327 = έγυρισαν, έδράςασιν 391 = έδραξαν, ε'ιδασιν 392 újgkny. είδαν = είδον, έπήρασιχ 403 = έπηραν (παίρνω-tól), έστήσασιν 418 = έστησαν. 4. Α combináló szóalkotás példáját mutatja εύφημη (ευ φήμη ν 363), φήμη-ből és ευφημία-ból contaminálva. (227)

14 12 PECZ VILMOS. Mondatok. 1. Constructio ad synesin áll a 42. (ή εκκλησιά... νά... ύμάοϋσιν), 459-ik (πάσα πνοή έξίσταντο) és 249. sorban (στραφήν.. οί έτεροι; ebben στραφήν = εστράφη e h. εστράφησαν). 2. Kettős aecusativus fordul elő a következő igéknél: δίδω (25: δίδω... τιμήν τον.... βασιλέα, 92: δόξαν, έφήμην... σέ δίδουν, 175: δρκον... σέ δίδω), δοξάζω (90: τί... τιμήν νά σέ δοξάζω), κάμνω (226 : δρκον σέ κάμνω), μηνώ έω = μηνύω (149: (μηνύματα... ημάς έμήνει), παραδίδω (215: παραδίδω σε ζωήν καί θάνατον), πολεμώ κάμνω jelentésében (203: θνήσιν... πολεμούν καί αυτούς), υμνώ (42 : μέλος,.. νά τον υμνοΰσιν). 3. Az εκ prsepositio genitivuson kívül gyakran áll accusativussal is, pl. az 58, 137, 138, 189, 299, 303, 309, 389, 405. sorban. Sajátszerű a μετά-nak genitivussal és accusativussal való constructiója a -val, -vei kifejezésére, mint pl. 60: μετά θρασύτητος καί τάξιν, 81 : μετά φουσσάτου... χιλιάδας, 169 : μετά τιμής καί έπαινος; csak accusativussal áll pl. a 383-ik sorban: μετά ολίγην γνώσιν, csak genitivussal pl. a 111-ik sorban: μετά τής εύτολμότητος. Hasonló constructióval bír a μετά-ból származó μέ a -val, -vei kifejezésére, nevezetesen genitivussal és accusativussal áll 329-ben : μέ τάς χαράς καί σκιρτησμούς καί έ'παρσις μεγάλης, csak genitivussal pl. 41, 65 és 390-ben, csak accusativussal pl. 94-ben. A mai népnyelvben μέ csak accusativussal áll. A παρά genitivussal annyit jelent, hogy «ellen, ellenében» a 457. sorban: παρά 'ρισμοΰ. Accusativussal áll μέσον (38: μέσον αυτούς) és χωρίς (167 : χωρίς... ταραχή = ταραχήν, 169: χωρίς κατηγορίας, ez utóbbi plur. acc.) adverbium. Verselés. A költemény versmértéke a népies görög versekben ma is szokásos nyolczadfeles iambus, az úgynevezett versus politicus, di:eresissel a negyedik láb végén és néha anapsestusokkal vegyítve. (228)

15 ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΓΛΟΤ ΖΟΤΙΚΟΓ Η ΕΝ ΒΑΡΝΑΙ ΜΑΧΗ. Τί άξιοπρεπέστατον, καί θαυμαστόν, και μέγα, τί άγαν πολυτίμητον έπαινος νά συγγράφω, τί ξένον και παράδοξον, φρικτόν νά στιχοπλέξω, και ποίος νους νά ουνηθή λεπτογραφεΐν και λέγειν! 5 έξαπορεϊ μου ό λογισμός, αί χεϊραι και ή γλώττα νά έπαινέσιο άστοχον τον μέγαν τροπαιοϋχον, τον μέγαν καϊ τον δυνατόν, τον ίσχυρόν καί δράκον, τον μέγαν, φρονιμώτατον, άξιον βασιλείας. Αξιος καί πανάξιος στέμματος κληρονόμος, ίο της βασιλείας μέτοχος, 'Ρωμαίων αυτοκράτωρ, πολεμιστής καί νικητής θερμότατος της πίστης! Νά τον ήγράψω μάρτυραν 'ς τούς πρώτους χοροστάτας, νά τον ήγράψω άπόστολον 'ς τούς εύαγγελιστάδας, νά τον ήγράψω κήρυκαν όπου κηρύττει πίστιν, 15 ή εναν έκ των προφητών εκείνων τών αγίων; όμοΰ ταύτα ύπερνικ^, εις υψος υπερέβη. Αρχή ό πρώτος βασιλεύς [καί] τών Ελλήνων δόξα, Αλέξανδρος ό Μακεδών, υίός της 'Ολυμπιάδος - χριστιανών ό βασιλεύς, ή κορυφή καί ρίζα, 20 καί του σταυρού ό εύρετής, ό μέγας Κωνσταντίνος καί τρίτον ό πανθαύμαστος ό βασιλεύς Ίάγγκος. ΙΙοίαν άξιοτίμητον αυτήν γραφήν νά γράψω, υψηλοτάτον έπαινος ό νους μου ν' άναβάση, ώσπερ τούς δυο βασιλείς τούς άνω γεγραμμένους, 25 τοιαύτην δίδω τήν τιμήν τον άνω βασιλέα πρέπον εστίν καί άρμόδιον ή εκκλησιά της 'Ρώμης, καί πάσα γένος χριστιανών άνατολής καί δόσης μνήμην άξιοτίμητην ας πάρη εκ τοΰ παρόντος. (229)

16 14 PECZ VILMOS. Οιτινες έδοξάσθησαν εις τοΰ πολέμου μάχας, 30 ανδρειωμένοι καί άνανδροι και πάσα γένος, λέγω. ας προσκυνήσουν σήμερον Ίάγγκον της Ουγγρίας, ας έπαινέσουν τώρα νϋν αυτόν ώς καβαλλάριν, άς τόν υψώσουν σήμερον αυτόν ώς βασιλέαν, μετά Σαμψοϋ τοΰ παλαιού, μεγάλου, ανδρειωμένου, 35 καϊ 'Αλεξάνδρου τοΰ φρικτού, και μέγα Κωνσταντίνου. Δοξάζω ευαγγελιστάς, δοξάζω καί προφήτας, τα τοΰ Χρίστου άθλήσαντας μεγάλους τους άγιους. μέσον αυτούς δοξολογώ Ίάγγκον βασιλέα, ά τών 'Ρωμαίων διδαχός παρά θεού χρισμένος, 4ο χριστιανός εκδικητής και μέγας τροπαιούχος, με απας γένους μουσικών χρεία νά τόν δοξάζουν, μέλος καινόν ή εκκλησιά πρέπει νά τόν υμνούσιν. Ούτε ζωήν λογίζεται, ούτε τοσούτον πλούτος, ούτε γονέων στέρησιν του γλυκυτάτου κόσμου, 45 θέτει ζωήν διά πολλούς, δίδει ψυχήν διά πίστιν, χριστιανός ορθόδοξος καί τοΰ Χρισ οΰ οικείος καί τοΰ σταυρού συνόμά.ος καί τών μαρτύρων πρώτος, ώσπερ Χριστός συγκαταοάς, οίκονομιάν ποιήσας, νά έλευθερώση από δεσμού τό γένος τών ανθρώπων, so ώσπερ οί άγιοι γράφουσιν καί παραδίδουσί μας, καί, στέργω, άφυρόνει τό ό παλαιός καί ό νέος " 37. Α τά ékezete bizonyára csak sajtóhiba folytán hiányzik Legrandnál. 39. A τί Legrandnál érthetetlen ; talán ó írandó helyébe, mely azután a διοκ/ός-hoz tartoznék. De kétes alak a 3ι3αχός is; lehet, hogy = διδακτής, concionator, ecclesiastes prsedicator. 51. A στί'ργω-nak itt nincs értelme. Tó. Úgy látszik, hogy Legiand a demonstrativ τό és τόν alakot eneliticonnak veszi igék után, de nem jár el következetesen, a mennyiben a τό itt és a 224, 225., 349. és 414-ik sorban, valamint a τόν két ízben a 382-ik sorban enclisist szenved ugyan igék után, de már a 109. sorban a τό nem áll mint encliticon az ige után. Másrészt azt látjuk, hogy a τ! alakot a 444-ik sorban is encliticonnak veszi, jóllehet nem áll ige előtte. A Legrand által adott apparatus criticusból kitetszik, hogy magában a kéziratban sincs e tekintetben következetesség, mert az 51. (άφυρώνητω = άφυρόνει το) és 224-ik sorban (συγχαταβαίνοτο = συγκαταβαίνω το) a τό enclisist mutat ugyan az ige után, de 109-ik sorban (τώ az az γράφω τό) nem; viszont a 444 ik sorban (αέτω = με το) encliticon, jóllehet (230)

17 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A. VÁRNAI CSATÁRÓL. 37 ούτως καί αύτός ó θαυμαστός, ό μέγας Θεοφάνης, εύρέθηκεν παρά θεού Θερμότατος της πίστης θερμότατος καί ζηλωτή ς εις των 'Ρωμαίων τό γένος, 55 Τάγγκος, ό πανθαύμαστος καί μέγας στρατιώτης. Πρώτον ελπίζει εις θεόν, καί δεύτερον 'ς τήν γνώσιν, καί τρίτον 'ς τήν άνδρείαν του, τό γένος των "Ρωμαίων νά έλευθερώση έκ παντός έκ τούς Άγαρηναίους. Ζώνεται, άφυρόνεται χριστιανών τήν πίστιν ' co ήλθεν, μετά Ορασύτητος καί τάξιν τού πολέμου, ανδρειωμένα, τακτικά, εις τούς Ίσμαηλίτας ζητεί καί θέλει πόλεμον έν παρρησία, 'ς τον κόσμον, ζητεί τόν Άμουράτμπεη καί αϋθέντη Μουσουλμάνων, αύθέντη μέγαν, Ισχυρόν, ανατολής καί δόσης, 65 νά πολεμήσουν ευτολμα μέ καθαρής καρδίας. Είδες άνδρειάν έπαινετήν καί φρικτοτάτην γνώσιν, είδες καρδιοσύστασες ψυχής λελαμπρυσμένης, είδες θαυμάσιον, θαυμαστόν θράσος άνδρειωμένον φιλώ σου τό άπόκοτον, φιλώ σου καί τήν τόλμην. 7ο Ζητεί αύθέντην θαυμαστόν ανατολής καί δόσης, νά πολεμήσουν ευτολμα φουσσάτα μέ φουσσάτα. Τούτο ποτέ ουκ ήκούστηκεν, τούτο ποτέ ουκ έφάνην, νά εόρεθή κάνεις αυτούς ποτέ νά πολεαήση' αφού οι Τούρκοι έπέρασαν 'ς τήν Τωμανιάν 'ς τήν δύσιν, 75 αφέντης ουκ ήκούστηκεν αυτούς νά πολεμ-ήση' τούτο γάρ έ'ναι αληθές, λάθος ουδέν τό γράφω, εί γάρ ευρέθησαν τινές αυτούς νά πολεμήσουν, ως ράχνι έπεφάνισαν εμπρός Ίσμαηλίτων. "Εως τού νύν εύρέθηκεν ό μέγας Θεοφάνης, nem áll ige előtte. Azt hiszem, hogy a demonstrativ τό és τόν természeténél fogva nem vehető encliticonnak. hogy tehát a kéziratnak az a fentebb emiitett három helye (51, 224, 444), melyben a τό ékezet nélkül áll, egyszerűen orthographiai hiba, melytől mint a Legrand által adott apparatus criticnsból kitűnik csak úgy hemzseg a kézirat, s hogy következésképen a demonstrativ τό ós τόν mindenütt orthotononnak veendő. 57. Legrand következő interpunctiúja: χαί τρίτον 'ς την άνδρείαν του τδ γένος των ' Ρωμαίων, να έλευθερώθη stb. nem ad kellő értelmet. 68. Nem tartom helyesnek Legrand következő interpunctióját: είδες θαυμάσιον ώαυμαοτόν, θράσος άνδρειωμένον. (231)

18 14 PECZ VILMOS. so ήλθεν και έκατήβηκεν 'ς τήν Τωμανιάν άπέσω, μετά φουσσάτου έλιγοστοδ, σαράντα χιλιάδας ό κόσμος γάρ θαυμάζεται, οί άγγελοι άποροδσιν, έξαποροδν, και φρίττουσιν, και λογισμομαχοδσιν φουσσάτο Ίσμαηλίτικο [διακό]σιαις χιλιάδες. 85 Δοξάζω σου το φρόνημα ν, δοξάζω σου τήν τόλμην, δοξάζω σου to άπόκοτον, τήν καθαρήν καρδίαν, δοξάζω σου το άφύρωμαν και τήν θερμήν σου πίστιν, δοξάζω, υπερδοξάζω σε, Ίάγγκο στρατιώτη, αληθινέ χριστιανέ και φίλε του Κυρίου. 90 Τί άξιοπρεπέστατην τιμήν νά σέ δοξάσω; έχεις τήν δόξαν επί γης, εις τον παρόντα κόσμον, δόξαν, έφήμην θαυμαστήν άπανταχοδ σέ δίδουν έχεις και δόξαν έτερην έξ ουμανοδ μεγάλην, και υ.ε τάς χείρας του θεοδ στεμμένην βασιλείαν, 95 και τών μαρτύρων στέφανον από Χριστού φορένεις, δοξάζω σου τόν στέφανον, δοξάζω σου τήν τόλμην, δοξάζω τήν καρδίαν σου, τήν όντως λαμπρυσμένην. Ό γάρ πολύλογος ανήρ έχει κάμπόσον βάρος, λόγοι φρονίμοι όλιγοί και μεμελετημένοι. loo Πάς άνθρωπος ορέγεται νά 'δη, ν' άναγινώσκη ' ταύ[την] γάρ στένω τήν γραφήν και του προλόγου τέλος, [πάλιν νά συνεγράψωμεν έν άληθείφ πάσα και τους πολέμους τους φρικτούς, τους γέγοναν έν Βάρνα" έγώ διά το άπορον και τό στενόν της γλώττης, los και τών γραμμάτων αμαθής και της παιδεύσεως, λέγω, πολλάκις γάρ αίσχύνομαι γράφων τοιούτους λόγους" υπηρα λύπη έξ έμοδ τά της φιλοσοφίας, έγώ ποθήσας έξ άρχης τά της φιλολογίας, γράφω τό κατά δύναμιν έν άληθείof τά είδον. no Ηλθον οί Ούγγροι κ' έπεσον 'ς τά σύνορα της Βάρνας, μετά της εύτολμότητος και έπαρσης μεγάλης, και έν άλλοις μέροις κείτουνται οί Τοδρκοι, πλήθος μέγαν τριμίλλιον άπέχασιν μέσον τών δυών φουσσάτων Ennek a versnek értelme nagyon homályos Έν άλλοι; μέροις. A kézirat άληααέρης-έδοί Legrand egy ismeretlen Αλιαμέρεις helynevet csinál, holott a két ékezet kétségtelenné teszi, hogy (232)

19 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. 17 Λόγου; απέστειλε α Άυ,ουράτυιπεης εις τους Ουγγρους. Μήνυμαν άξιοτίμητον στέλνει ό Άμουράτης, lis και της γραφής οί ορισμοί ήσαν [ο íj στίχοι ούτοι' «άκουσον, ρήγα της Ούγγριάς, Μπερνάδέ κράλη, αύθέντη, καί Λούξμπανε Ίάγγκοολα, οι πρώτοι τοδ φουσσάτοο, βαστάξετε με τρίμερον της μάχης τοδ πολέμου, να τάξω τα φουσσάτα μου, καί τάς παραταγάς μου, 120 νά δώσω τούς νεούς εκλεκτούς τούς εχω μετ' εμένα, νά αρματώσω τον λαόν, ώς πρέπει καί ως αρμόζει, ευθύς νά πολεμήσωμε, καί δ θεός νά δείξη. θαρρώ εις έλπίδαν, δόναμιν μεγάλου Μαχουμέτη, δλοος από τον τράχηλον νά δέσω μέ άλυσίδαν, 125 [νά] αιχμαλωτίσω απαντας καί νά σας αφανίσω.» ΙΙάλιν αντιγράφει βασιλεύς Ίάγγχος τον 1 Ααουράτατετ ι. Ίάγγκος γάρ δεξάμενος λόγους τοδ Άμουράτη, αντίγραμμαν άπέστειλεν εις τούς Ίσμαηλίτας, καί της γραφής οι ορισμοί άκουσον νά θαυμάσης '»Άμουράτμπεη, Άγαρηνέ, εχθρέ της 'Ρωμανίας, 130 καί τών 'Ρω μα ιών καταιλυτής καί χαλαστής τοδ κόσμου, ελπίζω εις τον δημιουργόν, τον μέγαν παντοκράτορ', abban két szó van összeírva, talán, a szokásos orthographiai hibákkal, ez a kettő: άλλοις pipoi; «más részen», azaz a szemközti helyen, szemben (a magyarokkal). A ;αίρος szó, melynek ρέοοις dativusa e h. ρ,έρεσι a második declinatióhoz tartozó -ος végűek analógiája szerint képezettnek veendő (1. hasonló jelenségeket a bevezetésben), a 32oik sorban is hadi állást jelent Ebben a sorban talán azt akarja mondatni a költő Muraddal, hogy ő kész a magyaroknak túszul adni a mellette levő fiatal ifjakat annak megerősítésére, hogy az általa kért három napi fegyverszünet alatt nem fog csatát kezdeni Legrand παντοκράτορ' helyett παντοκράτωρ-t ír, mely alak csak úgy magyarázható, hogy a költő metrikai kényszerűségből használja azt helytelenül πχντοχράτοοα acc. helyett. Igaz ugyan, hogy előfordul ebben a költeményben néhány, csakis metrikai szükségből magyarázható rossz forma (1. a bevezetés nyelvtani részét); de a fentebbi szóra nézve abban a véleményben vagyok, hogy annál, ha csakugyan παντοκράτωρ-nak van írva a Μ. τ. AK. KHT. A NYELV- ÉS SZÉPT. KÖKÉBŐL XVI. K. 4. SZ. ~

20 14 PECZ VILMOS. νά κόψω μέ τα χέρια μου, νά σέ αποκεφαλίσω, κατηχυσμένα, σύντομα, μέ έντροπήν μεγάλην, την άχρηστόν σου κεφαλήν και τήν μαγαρισμένην, 135 εις της Ουγγριάς τα σύνορα άτοπα νά τήν 'δούσιν, καί τομαν των Άγαρηνών ποτάμια γης νά ποίσω, μόνον νά λείπη ή δυσπιστία εκ τά εμά φουσσάτα, νά ελευθερώσω Τωμανιάν εκ των έχθρων τάς χείρας, καί τούς 'Ρωμαιούς τούς κατηφείς ν' ανάξιο νά ύψηλώσω.» no Τούτους τούς λόγους εστειλεν μετά μεγάλης τόλμης. Συμβουλεύονται οί Ούγγροι. Εκείνοι γάρ απέμειναν καί εις βουλή ν έκάτζαν Μπερνάδος κράλης καί ό Λούξμπανος, καί ό μέγας Θεοφάνης. Λέγει δ κράλης προς αυτούς, ζητεί τήν συμόουλήν τους " «Ίάγγκο, μέγα στρατηγέ, καί πρώτε του φουσσάτου, 145 πόνοι σφιγκτοί μέ ζώνουσιν, καρδιοδιχοτομούμαι ' της ΙΙόλης γάρ ό βασιλεύς, αυτός ό Παλαιολόγος, όπου εφθειρεν κ' έχάλασεν τό γένος των 'Ρωμαίων, από άναμελείας του καί της εύθρύπτου φύσης, συχνά, πυκνά μηνύματα αυτός ήμάς εμήνει, 150 τό πώς οί Τούρκοι έφθάρθησαν καί Λμουράτης λείπει ' τά κάτεργά μας στέκονται καί τό στενόν κρατούσιν, κ' ελάτε, συντομέψετε μετά 'λιγοϋ φουσσάτου. Τώρα θωρώ πλήθος λαού, άρίφνητα φουσσάτα, θωρώ τόν Καραντζάμπεη, ανατολής αύθέντην, 155 φλάμουρον άξιόλογον, εξήντα χιλιάδας " πάλιν ό Άμουράτμπεης μέ εκατόν καί πλέον! τά κάτεργα καί ό βασιλεύς τί γάρ επικρατούσαν, τί πέραμαν έβάσταξεν καί τί στενόν έκράτει ό σαθροφόρος βασιλεύς, ό πάντων άμελήτης; 160 ήλπιζα εις τούς λόγους του, έθάρρουν 'ς τάς γραφάς του, καί ήλθα, ώς πιλαλητής, μετά ολίγου φουσσάτου.» Ταύτα τά λόγια εί'ρηκεν ό κράλης ό Μπερνάδος, kéziratban miről Legrand nem számol az apparatus criticusban szintén csak orthographiai hibával van dolgunk, és hogy e szerint a παντοκράτωρ παντοκράτορ'-nak Írandó. (234)

21 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. 17 καί παρευθύς ό Λούξμπανος ούτως άπηλογήθην * «αλήθεια λέγεις, θαυμασθέ κράλη, μισί Μπερνάδε, 165 ώς ακρίδες καί μέρμηγκας εξίσταμαι καί βλέπω να φύγωμε 'ναι αδύνατον, να δουλωθώμεν όχι, χωρίς πολέμου ταραχή αυτοί νά μας νικήσουν, καί κάλλιον ν' άποθάνωμεν άπάνου 'ς τδ σπαθί μας, μετά τιμής καί έπαινος, χωρίς κατηγορίας.» 170 Ταύτα τά λόγια καί βουλή ήτον τού Λούξ τού μπάνου. Λόγια του μεγάλου Ίάγγκου προ; τον κράλη. Ό μέγας, [ό] θεόπεμπτος, καί ό μέγας Θεοφάνης, Ίάγγκος ό πανθαύμαστος λέγει ανδρειωμένα " «κράλη Μπερνάδε ευγενικέ, καί της Ούγγριάς αύθέντη, εύχου νά λείπη ή δυσπιστία εις τά έμά φουσσάτα 175 αν τ&ύτο λείπη έξ ήμών, όρκον τρανδν σέ δίδω, θαρρώ εις τον δημιουργόν, ποτάμια γης νά ποίσοι αίμα έκ τών Άγαρηνών, καί νά θαυμάση ό κόσμος, καί νά δουλώσω εις χεΐρά σου με αλυσον τούς Τούρκους.» Αυτοί γάρ ήσαν ή βουλή καί τών Ούγγρων οι λόγοι. 180 Το μεσονύκτιον εφτασεν, καί ή κραυγή σιμόνει, καί οί πάντες ήρματώθησαν μετά μεγάλου θράσου, καί τού ήλιου άνάτελμα πλησιάζουν τά φουσσάτα, πλησιάζουν ή παραταγαις καί τδ καθέν άλλάγι, ρίκτουν τά 'πανωκλίβανα, έλαμψαν τ' άρματα τους, 185 κάμνουν θωριάν άγγελικήν καί εύτολμιάν μεγάλην. Τίνος ψυχή νά ηυρίσκετον 'ς τήν ώραν έδεκείνην νά μήν έμετατέρπετον καί άναίστητος νά γένη; μά τήν άλήθειαν, άρχοντες, άστοχον τδ συγγράφω. Έκ τάς αρχάς οί Άγαρηνοί ύπιτροπήν ύπήραν, 190 πολλοί εκ τών Αγαρηνών βατοκλαδοκρυβούνται, παίζουν άρίφνητα όργανα άπαί τών δυών τά μέρη, τρουμπέτταις καί άλλα μουσικά Ούγγρων καί Ίσμαηλίτων, άρίφνητα παιγνίδια, εξω της φύσεως λέγω, ώς τά πουλιά πετάμενα επί της γης έπεφταν " 195 στένουνται άπδ μιαν μεριάν, καί οί άλλοι άπδ τήν άλλη ν, γίνεται όχλος πάμφρικτος, καί τρόμος, καί φοβέρα, (23δ) 2*

22 10 PECZ VILMOS. καί ταραχή, καί μουγκρισμός, καί σεισμογή μεγάλη, καί τα φαριά συχνοπηδοδν καί πόλεμον ζητούσιν ' φλάμουρον κλένει εκ των Ούγγρων εις τούς Ίσμαηλίτας, 200 καί δλους τούς άζάπιδας, τούς κατειχαιγά Α μούρη ν, έσκότωσαν καί έκοψαν, έφθείρασιν ως πάχνη ξεβαίνει πάλιν έτερον φλάμουρον εις τούς Ουγγρους, θνήσιν μεγάλην πολεμούν καί αυτούς ώσπερ τούς πρώτους. Βλέπουν οί Τούρκοι θέαμαν το γίνεται εις αύτους, 205 φρίττουν καί τρέμουν παντελώς το άφοβον, τήν τόλμη, καί τήν πολλήν άποκοτιάν, τήν έχουσιν οί Ούγγροι. Ταύτα ό Καρατζάμπεης, αύθέντης ό μεγάλος, αύθέντ^ς της ανατολής, ό μέγας στρατιώτης, τον είχαν οί Άγαρηνοί φρικτύν καί άνδρειωμένον * 210 καί τού μεγάλου άφεντύς Μουράτμπεη Ότμάννου ήτον γαμπρός του ό Καρατζάς, είχεν τήν άδελφήν του ' τρέχει αυτός μετά σπουδής, λέγει τον Άμουράτην. Λόγους τους ε?πεν ό Καρατζάμπεης τοϋ Άμουράτμπεη. «Σουλτάνε μέγα, θαυμαστέ Μουράτμπεη Άτουμάννε, τών Μουσουλμάνιον ή έλπίς, ή αύξησις καί πλούτος, 215 σήμερον παραδίδω σε ζωήν καί θάνατον μου, άντίς τήν αύθεντεία σου νά 'σέμπω ν' αποθάνω, θαρρώ εις έλπίδαν δύναμις μεγάλου Μαχουμέτη νά χύσω αίμα ουγγρικο, νά φθείρω, νά χαλάσω, μεγάλην δόξαν καί τιμήν νά φέρω πρός εσένα.» 2ao Ταύτα ό Καρατζάμπεης ελάλησεν καί είπεν, καί ό μέγας Αμουράτμπεης τοιαύτα άπηλογήθην. Άπηλογία τοϋ Άμηρα εις τον γαμπρό του τον Καρατζάαπεη. «Ώ φίλτατε, παμφίλτατε καί πολυαγαπημένε, καί στύλε άφυρώτατε, τείχος τών Μουσουλμάνων, 200. Τούς κατειχαγιά Άμούρην érthetetlen. Α τους valószínűleg az előtte álló τους ismétlése ; κατειχαγιά talán aecusativus a ν kihagyásával ós csapatot jelent; Άμοϋρην lehet hogy mint indeclinabile genitivusként szerepel. Tehát az egésznek értelme volna: «Α Murád csapatát képezőket». (236)

23 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A. VÁRNAI CSATÁRÓL. 37 θέλω, συγκαταβαίνω τό, νά σέ συναποθάνω, 225 θέλω καί προαιρούμαι τό, νά συνθαπτώ μαζίτζα, όρκον σέ κάμνω δυνατόν, αν ζής καί άποθάνης, ή Ψ Χή Ι 100 ν ' άπηλογηθή εις τόν εκείθεν κόσμον, ει τι ποιήσω εις έσέν καί εις όλο σου τό γένος.» Κλένει ό Καρατζάμπεης, δουλωτικά έπροσκύναν, 280 καί τό τουμπάνι του έ'δωκεν, 'ς τους Ούγγρους έκατέβην είχεν φουσσάτο δυνατόν, εξήντα χιλιάδας, όλον άλλάγια θαυμαστά, ανατολής φουσσάτον, καί μετά θράσου τοΰ πολλού 'ς τούς Ούγγρους κατηβαίνουν. Καί τότε Ίάγγκος 0 φρικτός, ό μέγας άνδρειωμένως, 235 λέγει προς τούς άγουρους του καί πρός τούς εδικούς του «φαίνει με αυτός τού ερχεται, αυτός πού κατηβαίνει, μέ τόσον θράσος δυνατόν καί πληθυσμών φουσσάτου, νά εν α ι ό Άμουράτμπεης, 6 μέγας ό σουλτάνος, παρακαλώ σας, άδελφοί, αύθένταις άνδρειωμένοι, 240 ούλοι ας άποθάνωμεν μετά τιμής καί δόξης, ούλοι ας άνδραγαθήσωμε, σέ μας δειλ'.ά μή γένη.» Έπέρασέν τους ό θυμός, έσμιξαν τά φουσσάτα, μεγάλη θνήσι καί άπειλή έγίνετον εις αύτους ' τις άρα δυνηθή νά 'πή, καταλεπτόν νά γράψη; 245 Άλλ' όμως πρός τό κείμενον νά στρέψωμεν τόν λόγον. Τρία κοντάρια ουγγρικά 'ς τό στήθος τόν έδωκαν, ορθόν τόν έβαστούσασιν άπάνου εις τό ύψος, τόν μέγαν Καρατζάμπεην, ά ν α τ ο λή ς[αυθέντην. Στραφήν ίδεϊν οί ετεροι τό θέαμαν ετούτο, 250 τά όπισθεν έγύρισαν καί την δειλιάν έπήραν οί Ούγγροι έξοπίσιο τους θνήσιν μεγάλην κάμνουν, καί τότε έπληρώθηκεν ή προφητειά εκείνη «ό υί[ό]ς μετακινήσεται καί διώξει χιλιάδας.» Καί τί νά γράφω τά πολλά, μακρένω καί τόν λόγον; 255 έξαπορεϊ μου ό λογισμός, αί χείρες καί [ή] γλώττα * 227. Ennek és a következő sornak értelme igen homályos Legrand az általa adott szöveghez : τρία κοντάρια μου'ρτεψαν, a következő megjegyzést teszi: «Aprés κοντάρια on lit dans le ms ούκρϊκα (sic)». Α ούκρϊκα nem lehet más mint ουγγρικά; helyesebb tehát ezt a szót a szövegbe bevenni és az érthetetlen ρούρτεψαν-t kihagyni. (237)

24 10 PECZ VILMOS. τί φόνος καί καταιλυμός, έγίνετον 'ς τούς Τούρκους! ώσπερ τριγωνοχάλαζον πού πέση εις τό χωράφιν, καί νά νέκρωση στάχυας, εις γήν νά έξαπλώση ' ούτως ό μέγας στρατηγός, ό βασιλεύς Τάγγκος, ásó τούς Τούρκους έκατέθεκεν 'ς τήν γήν εξηπλωμένους ' θέαμαν μ,έγαν, άπειρον, τούτο ποτέ ουκ ήκούστην. Καί τότες ό μπεγλέρμπεης, της δόσης ό αύθέντης, έξέστην έκ τού λογισμού, ό νούς του έπαραπάρθην, έπαίρνει τά φουσσάτα του, 'ς τούς Ούγγρους έκατέβην 265 χιλιάδας ογδοήκοντα είχεν αύτός φουσσάτον τό φλάμουλόν του έκλινεν ό Λοόξμπανος αύθέντης, καί κράζει τά φουσσάτα του, εις αύτους έκατέβην, άπάνου εις τόν μπεγλέρμπεη ευτολμα καταιβαίνει. Καί τίς τοιαύτα νά θωρή νά μήν άναισθητήση; 27 0 ώσπερ ν«* βρέχη ό ουρανός, ποτάμια νά καταίβουν, ταύτα ποτάμια έτρεχαν Άγαρηνών τό αίμαν. Ταύτα ένεκατώρθησαν οί Ούγγροι ώσπερ θηρία, φεύγουν οί Τούρκοι όπισθεν, κρύβουνται εις τούς δάσους. Μόνον αύθέντης έστεκεν ό μέγας Αμουράτης, 275 μ.έ όλους τούς γενίτζαρους καί μέ τούς έδικούς του. Φόβος καί τρόμος καί δειλιά έσέμπην εις τούς Τούρκους' γλυτόνει ό μπεγλέρμπεης μόνος, μεμονωμένος, τρέχει 'ς τόν Αμουράτμπεη, τόν μέγαν τόν αύθέντη, έβάσταν εις τόν νώμόν του σπαθίν έκλαμπρυσμένον 280 μέ θρήνος καί μέ βρυχισμόν τόν Άμουράτην λέγει. Λόγου; έσυντυχμν ό μπεγλέρμπεης, τον Άμουράτην λέγει. «Ό θαυμαστέ, πανθαύμαστε αύθέντη των αύθέντων, ούκ ήλεγά σου πρό καιρού κ' έπληροφόρενά σε, όταν ύπάμεν 'ς πόλεμον καί εις μάχην νά σταθούμεν, οί Τούρκοι δυό μεριαΐς κρατούν, νά διώξουν καί νά φύγουν, 285 καί θέλω πάθην έντροπήν, κατηχυσμόν καί λύπην;» Καί ό μέγας Αμουράτμπεης αύτόν άττηλογήθην ' «σηκώσου, καβαλλίκευσε καί στάθησε εις τήν μέσην, καί τάςε τά φουσσάτα σου καί τάς παραταγάς σου' ούκ έναι τώρα ό καιρός εις τά μέ συντυχαίνεις 290 τούς Ούγγρους βλέπω ώς μουχθερά 'ς έμέναν κατηβαίνουν.» (238)

25 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A. VÁRNAI CSATÁRÓL. 37 Και ó μέγας Άμουράτμπεης λέγει τοιούτους λόγους ' «παιδιά μου, παλληκάρια μου, σύντροφοι εδικοί μου, γενίτζαροί μου, άφένταις μου, και σιδηρόν [μου; κάστρον, άσπρόκαστρόν μου δυνατόν και άφυρέ μου πύργε, 29ε σήμερον πέφτω ε'ις εσάς, νά ζήσω, ν' αποθάνω, εϊ τιναν ευρω πρόθυμον έδά τήν ώραν ταύτην, πολύν καλόν καϊ παρρησία εκείνον νά ποιήσω, βλέπω, θωρώ, χανόμεθεν και βούλομαι νά φύγω.» Λόγιϊ τοϋ γενίτζκρη προς τον Άαηραν. Και είς έκ τους γενιτζάρους του, καλός και πειρασμένος, 800 τό αλογόν του σταματά, τά ρέτενά. του πιάνει, τόν Άμουράτην ε'λεγεν θρασεά καϊ θυμωμένα»σουλτάνε, αϋθέντη θαυμαστέ, Μουράτμπεη Άτμάννε, άπέζεψε έκ τό άλογο τώρα τήν ώραν τούτην, νά άποθάνης μετ' εμάς καϊ ημείς μαζί μετά σε. 805 εί γάρ καϊ βούλεσαι όπισθεν εί θέλεις τοϋ νά φύγης, μά τήν χρυσήν σου κεφαλήν, καϊ τολμηρά σέ λέγω, ατός μου με τά χέρια μου έσένα νά φονεύσω.» Άκουσας τοϋ γενίτζαρη λόγους, ό Άμουράτης πεζεύγει έκ τό αλογον, πόρταν μεγάλην κάμνει, βίο παλούκια πλήθος έ'μπηξεν τριγύρωθεν τής τέντας. Στήνουν καμήλια περισσά, μουλάρια και ίππους * τριγύρου γύρου ταδεσαν στερεά μέ αλυσίδας, και ώς κάστρον άφυρώτατον, τείχος ώχυρωμένον, ε'ποικεν ό Άμουράτμπεης κ' έσέμπην είς τήν μέσην, sis βούλεται ναρθη τό βραδύν, νά σκοτεινιάση ή νύκτα, καϊ περνών τό μεσιάνυκτο νά φεύγουν έξοπίσω. Τί τά πολλά πολυλογώ, μακρένω καϊ τόν λόγον ; από τοϋ ήλιου άνάτελμα εως ώρας έννάτης, επτά φοράς έσύντριψαν οί Ούγγροι τους Μουσουλμάνους. 820 Τί νυντριμμόν, καταιλυμόν, καϊ τί φθορά νά γράφω και άπειαήν όπου έγίνετο είς τούς Ίσμαηλίτας! 297. Ennek a sornak is homályos az értelme A τοϋ valószínűleg tu. Kevésbbé valószínű az, hogy τοϋ helyett demonstratív vagy főnevesítő szereppel bíró névelői τό Írandó. (239)

26 14 PECZ VILMOS. Έπεσαν της άνατολής δλα της τά φουσσάτα, τό πεζικόν, οί άζάπιδες, ούλοι οί άκηντζίδες. Φόβος καί τρόμος καί δειλιά έσέμπην εις τούς Τούρκους, 825 πάλιν έπεχωρίσθησαν εις μέρος τά φουσσάτα, μετά της νίκης καί τιμής καί δόξης της μεγάλης. Οί Ούγγροι έγυρίσασιν είς τήν αυτών κατοϋνα, πεζεύγουν τάχα δλιγόν μικρόν νά ανασάνουν, μέ τάς χαράς καί σκιρτησμούς καί επαρσις μεγάλης ' 380 έθάρρεσαν καί έλπίζασιν ένίκησαν τον κόσμον. Τί τό λοιπόν έγίνετον 'ς τούς Ούγγρους καί είς τούς Βλάχους; εκάτζαν είς τήν συμβουλήν οί Ούγγροι τί νά ποίσουν, ό κράλης καί ό Λούξμπανος καί ό βασιλεύς Ίάγγκος ' «'πέτε, μεγάλοι άρχοντες, ένδοξοι στρατιώταις, 335 βλέπω τήν νίκην είς ημάς ό θεός έχάρισέν την, τούς Τούρκους έτροπώσαμεν άναίσχυντα, εναντία, καί τό έπετερπόμεσθεν, καί τό παρακαλοΰμαν, τό έδέετο ή εκκλησιά της 'Ρώμης καί της Ιίόλης, ήμάς τό εύεργέτησεν ό μέγας παντοκράτωρ. 840 Θέλω τόν Αμουράτμπεη, τον μέγαν τον αύθέντη, ατός μου νά τόν καταιοώ 'ς τήν τέντα του άπέσω, νά κόψω τό κεφάλι του μέ τά 'δικά μου χέρια, τό αίμαν τών γενιτζαρών νά πιοϋσιν τ άλογά μου, καί λαμπροτάτον άκουσμα νά λάβη τ' όνομά μου.» Λόγια του Ίάγγκου προ; τον κράλην. 345 «Αύθέντη κράλη ευγενικέ, Μπερνάδε τιμημένε, δέν πρέπει τούτο τό λαλείς, νά γένη ούχ αρμόζει, νά πάς ατός σου είς πόλεμον καί αν συμβή νά λάβης, έχασες τά φουσσάτα σου καί τάς παραταγάς σου, τούτο τολμώ καί λέγω τό, βάρος μηδέν τό πάρης ' 850 στέκου ως κάστρον άφυρόν, μηδέν παρασαλεύσης, καί ως πύργος έχυρώτατος 'ς τήν τέντα σου άπέσω, μέ ολα τά φουσσάτα σου, μέ τάς παραταγάς σου, 347. Νά λάβης t. i. λαμπρότατον άκουσμα ( ik sort), tehát tulajdonképen ezt akarja mondani: «ha meg is eshetnék, hogy a legfényesebb hírnévre téssz szert». (240)

27 ZOTIKOS KÖLTEMÉNYE A VÁRNAI CSATÁRÓL. 17 καί άφες εμέ νά καταιβώ, νά πάγω κατ' εκείνων, 'ς τήν τέντα τοϋ Αμουράτμπεη καί νά τούς αφανίσω. 355 "Αν αποθάνω καί χαθώ, ποσώς ζημιά ουκ ένα ι, μόνον ή αύθεντεία σου νάσαι άφυρωμένος.» Καί είς από τούς άρχοντας τον κράλη μύστης λέγει. Λόγια ους εΐπεν ό κακόπιστος τον κράλην. «Είδες, αύθέντη, έπιβουλήν καί κακοτρόπου ανθρώπου δυσκυβουριά, πού βούλεται επίβουλος Τάγγκος! 860 Οΐτινες κροϋσιν τάς σπαθιαΐς; οί δούλοι σου οί Ούγγροι" οΐτινες εις τον πόλεμον καί εις τάς άνδραγαθίας; καί στάζει έκ τού άγκώ(νός] μου αίμαν τών Μουσουλμάνων, καί αυτός ύπήρεν τ' ονομαν καί τήν κοινήν εύφήμην τόν κόσμον έκερδέσαμεν, οί Τούρκοι έφθαρτήκαν, 365 μόνον δ Αμουράτμπεης, μέ τούς γενίτζαρούς του, καί βούλεται ό κακότροπος, ό δύσπιστος Ίάγγκος τάχα νά ποίση ολίγον μικρόν κατορθωμάκιν, νά πέση ό κόσμος είς αυτόν, τό έπαινος καί ή φήμη δίχως άνδρειάν ή προκοπή ν, μόνον μέ πονηρία.» 370 Άκούσας ταύτην τήν βουλήν δ κράλης ό Μπερνάδος τόν Ίάγγκον άπεκρίθηκεν τάχατε θυμωμένα. Λόγια του κράλη προ; τόν Ίάγγκον. «Καλή έναι ή προθυμία σου, Ίάγγκο στρατιώτη, ημείς νά κατορθόνωμε καί 'μεΐς νά πολεμούμε, ή δόξα καί τό έπαινος νά πέφτη είς έσέναν 375 έγφμαι αύθέντης φυσικός καί ρήγας τής Ούγγρίας, καί πρέπει καί αρμόζει με εγώ νά πολεμήσω τόν μέγαν Αμουράτμπεη, αύθέντη Μουσουλμάνων ό βασιλεύς μέ βασιλεά θέλει νά πολεμήση, αύθέντης είμαι καί έγώ, καί θέλω μέ αύθέντην, 380 τήν ώραν τούτην βούλομαι, θέλω νά πολεμήσω, 'ς τήν τέντα τού Αμουράτμπεη άπέσω νά καταίβω.» Ένίκησέν τον ή δρεξι, άπήρεν τόν τό θράσος, σπουδαία καί άνεξόρθωτα μετά ολίγην γνώσιν, 'ς τήν τέντα τού Άμουράτμπεη άπέσω καταιβαίνει. (241)

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül?

SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δηλαδή για τρεις νύχτες; Igen. Mennyibe kerül? SZÁLLÁS - ΔΙΑΜΟΝΗ Jó napot kívánok! Mit parancsol? Καλημέρα! Τι θέλετε, παρακαλώ; Szeretnék egy szobát. Θέλω ένα δωμάτιο. Egyágyast vagy kétágyast? Μονόκλινο ή δίκλινο; Kétágyast. Δίκλινο. Franciaágyast

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Újgörög nyelv középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 26. ÚJGÖRÖG NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. Olvasott

Διαβάστε περισσότερα

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK

RAC 171. OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 4,8* 7,8** SZEGECSEKHEZ (*kizárólag alumíniumból **csak alumíniumból) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 4,8* 7,8** (*Εξαιρούμενα αλουμινίου **Μόνο αλουμινίου) FARBOLT, MAGNA-LOK, MONOBOLT (3/16-1/4 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Διαβάστε περισσότερα

ÚJGÖRÖG NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÚJGÖRÖG NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Újgörög nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. ÚJGÖRÖG NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg értése

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα.

ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ. 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα. ΤΡΩΑΔΕΣ ΕΚΑΒΗ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 306 κεξ. Εκ. Όχι. Δεν είναι πυρκαγιά. Είναι η κόρη μου η Κασσάνδρα. Δως μου, παιδί μου, το φως, παιδί μου. Δεν λαμπαδηφορείς σωστά. Μαίνεσαι και παραδέρνεις. Ούτε οι συμφορές σου

Διαβάστε περισσότερα

11.1. 11.1. RENDHAGYÓ IGÉK

11.1. 11.1. RENDHAGYÓ IGÉK 11. LÉPÉS Szavak αν ha απόφαση (η, tsz. -εις) döntés άρρωστος-η-ο beteg αρχαιολογικός-η-ο régészeti βαθµός (ο) fok, osztályzat βαρκάδα (η) csónakázás βιβλιοπωλείο (το) könyvesbolt βούτυρο (το) vaj διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος

28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος 28 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου 2017 Άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Δανιήλ 9: 23 Είσαι έως άνω τελεία Είσαι σφόδρα αγαπητός. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Κορινθίους Β 1: 2-4, 21, 22, 9: 8, 6: 16, Σεις, 17 Θέλω, 18 2 Χάρις υμίν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος

30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος 30 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 2017 Ο Αδαμ και ο εκπεσών άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ησαίας 52: 1έως 2 ο κόμμα, 2 έως άνω τελεία Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι. Εκτινάχθητι από το χώμα. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Εφεσίους 4: 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε 1 1 Τ Ε Κ Ε Ζ Ε S Ε Κ Λ Ν Υ Ε L Υ- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KIADJA A MAOYAH TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A Z I. O S Z T Á L Y R E N D E L E T É B Ő L SZERKESZTI

Ε 1 1 Τ Ε Κ Ε Ζ Ε S Ε Κ Λ Ν Υ Ε L Υ- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KIADJA A MAOYAH TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A Z I. O S Z T Á L Y R E N D E L E T É B Ő L SZERKESZTI Ε 1 1 Τ Ε Κ Ε Ζ Ε S Ε Κ Λ Ν Υ Ε L Υ- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAOYAH TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A Z I. O S Z T Á L Y R E N D E L E T É B Ő L SZERKESZTI G Y U L A I P Á L OSZTÁLYTITKÁU. X. KÖTET.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΦΘΑΕ Ο ΓΑΛΑΑΔΙΤΗΣ. Οι Ισραηλίτες άλλαξαν συμπεριφορά και μετανόησαν πραγματικά. Τούτο

ΙΕΦΘΑΕ Ο ΓΑΛΑΑΔΙΤΗΣ. Οι Ισραηλίτες άλλαξαν συμπεριφορά και μετανόησαν πραγματικά. Τούτο ΙΕΦΘΑΕ Ο ΓΑΛΑΑΔΙΤΗΣ Οι Ισραηλίτες άλλαξαν συμπεριφορά και μετανόησαν πραγματικά. Τούτο είχε ως συνέπεια να «αλλάξει» και η απόφαση του Θεού απέναντί τους. Τους είχε ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα τους βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language)

Η Ουράνια Γλώσσα. (The heavenly language) Η Ουράνια Γλώσσα (The heavenly language) 'Εχετε ταξιδέψει ποτέ σε μιά χώρα, όπου η γλώσσα είναι διαφορετική από τη δική σας; Μπορεί να μάθετε λίγο τη γλώσσα και ακόμα να είστε σε θέση να καταλαβαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK

NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK Menjünk egy kicsit gyorsan! Πάμε λίγο γρήγορα! A πάω az egyetlen olyan ige, amely többes szám első személyben (πάμε) felszólítást is kifejezhet. Menjünk gyorsabban, mert

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος

ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου Μπελ και ο δράκος ΑΠΌΚΡΥΦΑ Bel και το Δράκος ΤΗΣ η Αγία ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ Ιακώβου 1611 www.scriptural-truth.com Μπελ και ο δράκος Το βιβλίο του Μπελ και ο δράκος [στο Δανιήλ] Η ιστορία της καταστροφής της Μπελ και ο δράκος,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κατηγορίες ασκήσεων στα απόλυτα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Εξισώσεις που περιέχουν απόλυτο μιας παράστασης και όχι παράταση του x έξω από το απόλυτο. α) Λύνουμε ως προς το απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ουγγρικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ουγγρικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας. Gratulálok

Διαβάστε περισσότερα

Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα

Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα www.ziti.gr Στον Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο δια της αυτού βοηθείας και στηρίξεως καρπός τυγχάνει το παρόν πόνημα Η υπόθεση του δράματος ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΚΟΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,

ΣΕ παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε, ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ή ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 83. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Κύριε των Δυνάμεων» Μπροστά σου αρχίζει η ζωή για σένα

Διαβάστε περισσότερα

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

NYELVI JELENSÉGEK 2. - KÖZÉPHALADÓKNAK

NYELVI JELENSÉGEK 2. - KÖZÉPHALADÓKNAK NYELVI JELENSÉGEK 2. - KÖZÉPHALADÓKNAK Úgy tudom, hogy van délután egy Intercity. Απ ό,τι ξέρω έχει ένα Ιντερσίτι το απόγευμα. Gyakoroljuk az απ ό,τι ( από ό,τι) mértékhatározói jelentését! Úgy tudom,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Szavak. kénytelen) αρκεί elég, elegendő. terület, romkert. βαριέµαι un, unatkozik, lusta vmihez

Szavak. kénytelen) αρκεί elég, elegendő. terület, romkert. βαριέµαι un, unatkozik, lusta vmihez 16. LÉPÉS 206 Szavak άγχος (το) stressz αισθάνοµαι érez, érzi magát αναγκάζω kényszerít ( αναγκάζοµαι kényszerül, kénytelen) απαγορεύεται tilos αποτελώ alkot, képez ( αποτελούµαι áll vmiből) αργκό (η)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ζωή τα εποίησεν. Η ζωή τα εποίησεν. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ. οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ 143 210 SPINE: 4 FLAPS: 80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βασίλειος Κόλλιας ΚΟΛΛΙΑΣ Η ζωή τα εποίησεν Η ζωή τα εποίησεν ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Η ζωή τα εποίησεν Συγγραφέας Βασίλειος Κόλλιας Σειρα Ποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Szavak. vmi mellett. απλώς egyszerűen (csak) féltékeny. boldogtalan. Konstantinápoly, Isztambul. érdek(esség)

Szavak. vmi mellett. απλώς egyszerűen (csak) féltékeny. boldogtalan. Konstantinápoly, Isztambul. érdek(esség) 14. LÉPÉS 101 Szavak άδειος-α-ο üres ακριβής-ής-ές pontos αλκοόλ (το) alkohol αµαξοστοιχία (η) vonat αναβάλλω elhalaszt αναλαµβάνω elvállal αναφέρω említ αναχώρηση (η, tsz. -εις) indulás άνετος-η-ο kényelmes

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre] [idő]_. Για να κάνετε κράτηση Egy asztalt szeretnék _[emberek száma]_ főre. Για να ζητήσετε τραπέζι Lehet kártyával fizetni? Για να ρωτήσετε αν

Διαβάστε περισσότερα

"Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλησπέρα σας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 Τηλ.: 213 2049012 fax. 213 2049006

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΩΔ (Κριτ. γ 12 30)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΩΔ (Κριτ. γ 12 30) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΑΩΔ (Κριτ. γ 12 30) Μετά το θάνατο του Γοθονιήλ (Κριτ. Γ, 11), οι Ισραηλίτες έπραξαν και πάλι το κακό ενώπιον του Κυρίου (Κριτ.

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Hol találom a űrlapot? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Πού εκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα