ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ Certified Piping Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ Certified Piping Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ Τηλ.-Fax: url:

2 Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Vellum Global Educational Services Α.Ε. και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Vellum Global Educational Services Α.Ε.. Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως αυτούσιου και για ενημερωτικούς σκοπούς. Αποκήρυξη Ευθυνών H Vellum Global Educational Services Α.Ε. προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του περιεχόμενού του, καμία ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τμήμα είτε κατά όλο. Το περιεχόμενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εξεταστέα Ύλη Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational Services A.E., ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνωρίζεται από την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 1 από 9

3 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ... 6 Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 2 από 9

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ειδικότητα σχετίζεται με μια πλειάδα κατασκευών οι οποίες διαθέτουν σωληνώσεις. Οι επαγγελματίες Σωληνουργοί οφείλουν να κατέχουν γνώσεις αναφορικά τα στάδια παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, τη συγκολλητότητα, τα ανοξείδωτα στοιχεία δικτύου, τα εξαρτήματα και τις ενώσεις σωληνώσεων, τις μονώσεις, τη σύνδεση χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων, τη διαστολή και στήριξη χαλκοσωλήνων. Η παρούσα Πιστοποίηση είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αξιολογεί τις βασικές δεξιότητες και τα ειδικά προσόντα τα οποία οφείλουν να κατέχουν οι επαγγελματίες Σωληνουργοί. Στα πλαίσια της εξεταστικής διαδικασίας κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 (τριάντα) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών) σε 45 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται σε 70%. Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 3 από 9

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2.1 Σκοπός Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τους υποψηφίους στις επαγγελματικές δεξιότητες και τις ειδικευμένες γνώσεις τις οποίες οφείλουν να κατέχουν οι επαγγελματίες «Τεχνίτες Σωληνουργοί» για την επίτευξη των εργασιών της ειδικότητάς τους. 2.2 Ομάδα στόχος Το πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση: νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στον κλάδο, εμπειροτεχνών οι οποίοι δεν κατέχουν πιστοποιημένες τις εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητάς τους και ανέργων τουλάχιστον απόφοιτων σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχων α- πολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ως Τεχνίτες Σωληνουργοί. 2.3 Δομή του Πιστοποιητικού Το Πιστοποιητικό της Vellum είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στα παρακάτω αντικείμενα: Χαλκοσωλήνες Χαλυβδοσωλήνες Ανοξείδωτοι χάλυβες σωλήνες Γενικά τεχνικά στοιχεία δικτύων Εξαρτήματα Σωληνώσεων Ενώσεις Περάσματα Αναστήσεις Μονώσεις Τοποθέτηση Οργάνων Έλεγχος δονήσεων Τρόποι Επιμέτρησης Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων Έλεγχοι Ρυθμίσεις Τεχνικές εγκατάστασης χαλκοσωλήνων Στα πλαίσια της εξεταστικής διαδικασίας κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 (τριάντα) ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών) σε 45 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται σε 70%. Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 4 από 9

6 Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορισμένες από τις οποίες αναφέρονται και στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέταση διεξάγεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υποψήφιος: 1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτητες ε- νέργειες ως προς τον ειδικό εξοπλισμό που ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί, για τον δεύτερο επιτηρητή που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό του κατάλληλου ατόμου που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι ο καθηγητής του τμήματος. 2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην ο- ποία πρέπει να αναγράφεται η πάθηση. Συγκεκριμένα οι εξεταζόμενοι: α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω εξετάζονται κανονικά με την παρουσία ατόμου που γνωρίζει τη νοηματική μέθοδο για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων προς τον εξεταζόμενο. β. που έχουν αδυναμία αντίληψης των χρωμάτων, συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις. γ.1 έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ή γ.2 πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ή γ.3 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και γ.4 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού, εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας διαβάζει τις ερωτήσεις και πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. Στους μαθητές των περιπτώσεων γ.1 έως γ.4 παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 30 λεπτών και αν χρειαστεί μικρό διάλειμμα. Για τους μαθητές της περίπτωσης γ.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό (Screen magnification software) τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης από τα Βοηθήματα των Windows τον Μεγεθυντικό φακό. Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 5 από 9

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 3.1 Περιεχόμενα εξεταστέας ύλης 1. Χαλκοσωλήνες Χαλυβδοσωλήνες 1.1 Στάδια παραγωγής χαλυβδοσωλήνων 1.2 Κατασκευή Χαλύβδινων σωλήνων ευθείας ραφής 2. Ανοξείδωτοι χάλυβες σωλήνες 2.1 Κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων σωλήνων 2.2 Μηχανική Συμπεριφορά 2.3 Συνήθη προβλήματα 2.4 Ανόπτηση 2.5 Ανοξείδωτα στοιχεία δικτύου 3. Γενικά τεχνικά στοιχεία δικτύων 3.1 Δίκτυα σε ψευδοροφές 3.2 Βαφή των συστημάτων σωληνώσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού 3.3 Σήμανση Αναγνώριση Επιγραφές 3.4 Κλίσεις των σωληνώσεων 3.5 Αυτόματα εξαεριστικά 3.6 Αλλαγή όδευσης σωληνώσεων 3.7 Σήμανση χαλκοσωλήνων 4 Εξαρτήματα Σωληνώσεων 4.1 Τα κατάλληλα εξαρτήματα 4.2 Εξαρτήματα διακλαδώσεων 4.3 Ενώσεις σωληνώσεων 4.4 Αλλαγή διεύθυνσης 4.5 Ρακόρ φλάντζες 4.6 Διαστολές συστολές 4.7 Κραδασμοί 4.8 Εύκαμπτες συνδέσεις 4.9 Διαστολικά σωληνώσεων 4.10 Θέσεις των εξαρτημάτων δικτύου 4.11 Συστολοδιαστολές Στηρίγματα Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 6 από 9

8 5 Ενώσεις Περάσματα Αναρτήσεις 5.1 Σύνδεσμοι σωληνώσεων δικτύων 5.2 Φλάντζες σύνδεσης 5.3 Συγκολλούμενοι σύνδεσμοι 5.4 Συνδέσεις σωλήνων με μούφες 5.5 Συνδέσεις με κόλληση τόξου ή οξυγονοκόλλησης 5.6 Χαλκοσωλήνες 5.7 Σύνδεση ανόμοιων μετάλλων 5.8 Φλάντζες, ρακόρ 5.9 Περάσματα και χιτώνια 5.10 Αναρτήσεις στηρίγματα και αγκύρια σωληνώσεων 5.11 Ράβδοι στήριξης 5.12 Πριονωτές μεταλλικές ταινίες 5.13 Βύσματα 6 Μονώσεις 6.1 Τοποθέτηση Μόνωσης 6.2 Θερμική μόνωση 6.3 Μόνωση Σωληνώσεων Νερού 6.4 Μόνωση σωλήνων ατμού 7 Τοποθέτηση Οργάνων 7.1 Μετρητές άμεσης αναγνώρισης 7.2 Θέσεις οργάνων διακοπής 7.3 Τύποι οργάνων διακοπής 7.4 Βαλβίδες δικτύων σωληνώσεων 7.5 Απομόνωση Παράκαμψη 7.6. Άλλοι τύποι βαλβίδων 7.7 Μανόμετρα 7.8 Κρουνοί μανόμετρου 7.9 Θερμόμετρα 8 Έλεγχος δονήσεων Τρόποι Επιμέτρησης 8.1 Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 8.2 Μεταλλικοί αντικραδισμοί σύνδεσμοι σωληνώσεων Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 7 από 9

9 8.3 Άγκιστρα 8.4 Στήριξη σωλήνων 8.5 Αντλίες 8.6 Δίκτυα σωληνώσεων 8.7 Αποφρακτικά όργανα 8.8 Θερμικές μονώσεις 9 Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων 9.1 Δοκιμή συστημάτων αυτοματισμού 9.2 Δοκιμές αντλίων 9.3 Δοκιμές εγκατάστασης 9.4 Έλεγχος στεγανότητας σε πίεση 9.5 Έλεγχος στεγανότητας σε θέρμανση 9.6 Λειτουργικός έλεγχος 9.7 Ρύθμιση ροής νερού 9.8 Παραλαβή της εγκατάστασης 10 Έλεγχοι Ρυθμίσεις 10.1 Επιθεώρηση 10.2 Έναρξη λειτουργίας 10.3 Έλεγχος και ρύθμιση δικτύων σωληνώσεων νερού 10.4 Καμπύλη λειτουργίας αντλιών 10.5 Ταχύτητα ροής υγρού 10.6 Μέτρηση της πτώσης πίεσης 10.7 Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων νερού 10.8 Οπτική επιθεώρηση 11 Τεχνικές εγκατάστασης χαλκοσωλήνων 11.1 Σύνδεση χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων 11.2 Διαστολή και στήριξη χαλκοσωλήνων 11.3 Τελικές πληροφορίες για σωστή εγκατάσταση Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 8 από 9

10 3.2 Προτεινόμενη βιβλιογραφία Προτεινόμενες βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές για την επιτυχή προετοιμασία των υποψηφίων στην εξεταστέα ύλη που οδηγεί στη λήψη της πιστοποίησης, ορίζονται οι παρακάτω: Τεχνίτης Σωληνουργός, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Σημειώσεις εκπαιδευόμενου - Χαλκοσωλήνες και Χαλυβδοσωλήνες, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων,Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), ggrafiypoxreoseon.pdf Vellum Global Educational Services A.E. Σελίδα 9 από 9