ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου (588) (29) (138) Καθαρά λοιπά έσοδα (έξοδα) (33) (84) (56) Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών (2.335) (2.541) (2.512) Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) προ προβλέψεων Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (2.532) (2.185) (1.365) Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων Ελλ.Δημ. εκτός PSI+ (418) (1.254) (85) Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδη (ζημιές) προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας (1.911) (1.608) 679 Φόροι (158) 63 (197) Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας 4 (19) (35) Μη ταμειακές χρεώσεις (27) (30) (41) Έσοδα από την πώληση της Finans Pension Απομείωση αξίας ομολόγων & δανείων με εγγύηση ΕΔ (PSI+) μετά φόρων (187) (10.750) - Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας (2.139) (12.344) 406 Βασικά μεγέθη ισολογισμού (εκατ. ) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις) Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1.888) (253) Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Βασικά μεγέθη και δείκτες Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε ) (2,12) (12,93) 0,46 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε ) Κόστος: Έσοδα 66% 58% 54% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,7% 3,7% 3,9% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I)** 7,8% 11,5% 13,1% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας** 9,2% 12,6% 13,7% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B * Περιλαμβάνονται και άλλες λειτουργικές χρεώσεις. ** Τα κονδύλια του 2012 έχουν επανυπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του 2012 και 2011 περιλαμβάνουν το ποσό των εκατ.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 16 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 30 Στεγαστική πίστη 30 Καταναλωτική πίστη 31 Πιστωτικές κάρτες 32 Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 35 Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων 35 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 36 Χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων 37 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 38 Ναυτιλιακή πίστη 39 Συναλλακτική τραπεζική 39 Διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 41 Καταθέσεις Επενδυτικά προϊόντα 41 Αμοιβαία κεφάλαια 42 Διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 44 Διαχείριση διαθεσίμων 45 Χρηματιστηριακές εργασίες 46 Επενδυτικά χαρτοφυλάκια 47 Υπηρεσίες θεματοφυλακής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 49 Δίκτυο καταστημάτων 49 Εναλλακτικά δίκτυα 51 Τεχνολογική αναβάθμιση ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 55 2

4 2.7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FINANSBANK SA UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA AD BANKA NBG ALBANIA SH.A ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) NBG BANK MALTA LTD SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ TOY ΟΜΙΛΟΥ 86 Κίνδυνος αγοράς 87 Πιστωτικός κίνδυνος 90 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 98 Κίνδυνος χώρας 101 Λειτουργικός κίνδυνος ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 109 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 110 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 122 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 126 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Το 2012 ήταν για την Ελλάδα και το τραπεζικό της σύστημα σημείο καμπής. Η αναγκαία και αναπόφευκτη απόφαση για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους μετέφερε το κύριο βάρος της διάσωσης στις τράπεζες. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, ώστε να αντιμετωπίσει τις εξαιρετικά ακραίες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, επέφερε ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος τέθηκε άμεσα και εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίοι πόροι από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας, η αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των ελληνικών τραπεζών καθυστέρησε λόγω των καταιγιστικών οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που κυριάρχησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Συγκεκριμένα, η πολύμηνη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος οικονομικής στήριξης, διατήρησε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας και ανάγκασε το Δημόσιο να λειτουργήσει υπό συνθήκες χρηματοδοτικής στενότητας για το μεγαλύτερο τμήμα του έτους, δεδομένου ότι η προγραμματισμένη χρηματοδότηση καθυστέρησε για περισσότερο από πέντε μήνες. Τμήμα αυτών των αναγκών χρηματοδοτήθηκε με διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της έκδοσης εντόκων γραμματίων στην αναχρηματοδότηση των οποίων συνεισέφεραν σημαντικά οι ελληνικές τράπεζες ενώ οι κρατικές δαπάνες περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο, γεγονός που σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης ανατροφοδότησε τις υφεσιακές πιέσεις. Από τα τέλη του 2012 εμφανίζονται σαφείς τάσεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος που αντανακλούν τη σημαντική πρόοδο στη δημοσιονομική εξυγίανση με το έλλειμμα να διαμορφώνεται χαμηλότερα από το στόχο του Προγράμματος και οι στόχοι του προϋπολογισμού να υπερεπιτυγχάνονται μετά από πολλά χρόνια και την ταχεία διόρθωση των εξωτερικών ανισορροπιών, που μεταφράστηκε σε αξιοσημείωτη συρρίκνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο θα προσεγγίσει τον πλήρη ισοσκελισμό κατά το Το μεγαλύτερο τμήμα απωλειών στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα σε όρους κόστους έχει ανακτηθεί, ενώ ισχυρές είναι οι ενδείξεις (έως και το α τρίμηνο του 2013) ανάκαμψης της καταθετικής βάσης, κυρίως μέσω επιστροφής κεφαλαίων που παρέμεναν εκτός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος εξαιτίας της αβεβαιότητας. Από τη στάση των αγορών και των εταίρων μας είναι εμφανές ότι αυξάνει η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της χώρας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα, πιθανότατα από το Οι προκλήσεις στο σκέλος της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταβολών και, κυρίως, της ανακοπής της υφεσιακής τροχιάς της οικονομίας παραμένουν σημαντικές. Μια σειρά από πρόδρομους δείκτες, όμως, είναι ευνοϊκοί για μια σχετικά γρήγορη αντιστροφή της υφεσιακής πορείας. Η στροφή στην οικονομία είναι λογικό να ξεκινήσει με τον τραπεζικό τομέα, καθώς οι τράπεζες αποτελούν τον κύριο χρηματοδότη της ανάπτυξης. Για να επιτελέσουν το ρόλο αυτό οι τράπεζες είναι αναγκαίο να διαθέτουν δύο βασικά στοιχεία: επαρκή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα. Η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών επιλύει το πρώτο βασικό θέμα, το οποίο άλλωστε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των εποπτικών και κανονιστικών αρχών. 4

6 Το δεύτερο κρίσιμο θέμα της ρευστότητας έχει ήδη αρχίσει να αποκαθίσταται σταδιακά με σημαντική επιστροφή καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που ξεκίνησε μετά τις πολιτικές εκλογές και εντάθηκε το Δεκέμβριο του 2012, με την επαναφορά του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της Ελλάδας σε τροχιά, αλλά και την κρίση στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου. Επιπλέον, έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στη σχετικά χαμηλού κόστους ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε σύγκριση με το αυξημένο κόστος του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας στον οποίο αναγκάστηκαν να καταφύγουν οι τράπεζες για ορισμένους μήνες του έτους. Συγχρόνως, οι ελληνικές τράπεζες μειώνουν τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, ενώ διαθέτουν πλέον υψηλής ποιότητας τίτλους για άντληση ρευστότητας τόσο από την ΕΚΤ όσο και από την αγορά, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί, παράλληλα, στην αναδιάρθρωση των τραπεζών, τόσο όσον αφορά το κόστος λειτουργίας όσο και στο σκέλος της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που δεν σχετίζονται με οργανικές δραστηριότητες. Η ενεργητικότερη διαχείριση των στοιχείων παθητικού, στην οποία προέβη η ΕΤΕ, αλλά και άλλες ελληνικές τράπεζες πρόσφατα συμπληρώνει τα μέτρα ενίσχυσης της ευρωστίας τους. Η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών εξασφαλίζει το βασικό εφόδιο που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην ανάταξη της οικονομίας και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το οποίο είναι ήδη ορατό. Μόνο με γερά θεμέλια τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα είναι σε θέση να επιτελέσουν το ρόλο τους στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στην οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα, με τη στήριξη των Μετόχων και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, δίνει το παρόν στην προσπάθεια αυτή, όπως διαχρονικά επί 172 χρόνια, με ευθύνη, συνέπεια και αποφασιστικότητα επιτέλεσε το έργο της. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Π. Ζανιάς 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2012 χαρακτηρίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από έντονη οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και από ανατροπές ως προς τον τρόπο λειτουργίας των βασικών οικονομικών θεσμών. Η κορύφωση της κρίσης άφησε βαθύτατο αποτύπωμα στη συγκρότηση της οικονομίας της χώρας, καθιστώντας μονόδρομο την ουσιαστική αναδιάρθρωση των παραγωγικών δομών. Οι πρωτοφανείς προκλήσεις, που αντιμετώπισε η Ελλάδα σε δημοσιονομικό επίπεδο, άφησαν το στίγμα τους σε όλο το φάσμα των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων. Οι τράπεζες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις υψηλές ζημίες από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τη διαρροή των καταθέσεων και την επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους. Η Εθνική Τράπεζα αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις: Η ύφεση για πέμπτο συνεχές έτος οδήγησε τις εγχώριες δανειακές επισφάλειες στο δυσθεώρητο επίπεδο του 24,3% που καταγράφηκε το α τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το 13% στο τέλος του Κατά το 2012, η δημιουργία νέων επισφαλειών κορυφώθηκε στις 10 ποσοστιαίες μονάδες, οδηγώντας σε διενέργεια προβλέψεων ύψους 2 δισ. στο εγχώριο χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι, για τα έτη , η Τράπεζα έχει εγγράψει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις περίπου 5 δισ., διατηρώντας υψηλό το ποσοστό κάλυψής τους στο 54%. Είναι σημαντικό ότι η Εθνική έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος των ζημιών από τις επισφάλειες μέσω της οργανικής της κερδοφορίας. Οι συνθήκες ρευστότητας παρέμειναν ασφυκτικές, σημειώνοντας σχετική βελτίωση μόνο κατά το β εξάμηνο του έτους, όταν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας τέθηκε εκ νέου σε τροχιά, γεγονός που για την Τράπεζα σήμανε την κατακόρυφη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης εφόσον, μαζί με τις λοιπές εγχώριες τράπεζες, αναγκάστηκε να καταφύγει στον ακριβότερο Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας ELA, δεδομένης της υπαγωγής της χώρας σε βαθμίδα αξιολόγησης «Επιλεκτική Χρεωκοπία» (SD). Η ΕΤΕ αντέδρασε με συγκέντρωση καταθέσεων, απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου και χρηματοδοτική αυτονόμηση των θυγατρικών εξωτερικού. Οι πιέσεις στην οργανική κερδοφορία κατέστησαν αναγκαίες περισσότερο παρά ποτέ τις περικοπές στη δομή κόστους της Τράπεζας. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΤΕ κατάφερε να μειώσει τα εγχώρια λειτουργικά της έξοδα κατά περίπου 20% σωρευτικά από την αρχή της κρίσης το Είναι εξίσου σημαντικό ότι οι εργαζόμενοι στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Η περιστολή των λειτουργικών δαπανών εφαρμόστηκε σε όλο τον Όμιλο, πλην της τουρκικής θυγατρικής Finansbank, η οποία σημειώνει δυναμική ανάπτυξη των εργασιών και συμβάλλει καθοριστικά στην κερδοφορία του Ομίλου. Στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης το κόστος περιορίστηκε κατά 8% το 2012, εν μέσω συνθηκών υψηλού πληθωρισμού. 6

8 Η ορατή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η αναγνώριση της προόδου, που έχει επιτύχει η Ελλάδα στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εξομαλύνει σταδιακά τις συνθήκες λειτουργίας της Τράπεζας. Θετικές ενδείξεις ήδη καταγράφονται στην επιστροφή των καταθέσεων και στην ανακοπή του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών. Τέλος, η αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας εισήλθε στο τελευταίο της στάδιο την άνοιξη του 2013, με ένα μεγαλειώδες σε μέγεθος και σημασία εγχείρημα. Οι προτάσεις για την επαναγορά των υβριδικών, αλλά και των προνομιούχων μετοχών που είχε εκδώσει η Τράπεζα στις ΗΠΑ, λειτουργούν συμπληρωματικά στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Ωστόσο, η κατεύθυνση προς την οποία κοιτάμε είναι μπροστά. Η ΕΤΕ σταθμίζει προσεκτικά τις επιλογές της, παραμένοντας σταθερή στους βασικούς στρατηγικούς της άξονες: Την προάσπιση της κεφαλαιακής της βάσης Τη βελτίωση της δομής και του κόστους ρευστότητας Την αποτελεσματική διαχείριση των επισφαλών δανείων Την ενίσχυση των κερδοφόρων δραστηριοτήτων και τον περαιτέρω έλεγχο του κόστους. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα παραπάνω, ώστε οι μέχρι τώρα θυσίες των μετόχων, του προσωπικού, αλλά και του ελληνικού λαού, να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βγούμε όλοι μαζί νικητές στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της οικονομίας και προάσπισης των συμφερόντων της Τράπεζας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς 7

9 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Γεώργιος Ζανιάς Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αλέξανδρος Τουρκολιάς Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Χριστοδούλου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ευθύμιος Κατσίκας Εκπρόσωπος των εργαζομένων Σταύρος Κούκος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΟΤΟΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Στέφανος Βαβαλίδης Πρώην μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Chipita AE Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ της Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Franco Compania Naviera SA ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 3723/2008) Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010) Χαράλαμπος Μάκκας Οικονομολόγος 8

10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Μιχαήλ Φρούσιος Διευθυντής Γραμματείας ΔΣ & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ Σημειώσεις Το παρόν ΔΣ, του οποίου η θητεία λήγει το 2016, εξελέγη (πλην των μελών που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) από τη Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την 23η Νοεμβρίου 2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 23 Νοεμβρίου 2012 συνεδρίαση του ΔΣ. Κατά τη διάρκεια του 2012, επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ: Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς παραιτήθηκε από μέλος ΔΣ την Ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας ορίστηκε ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας την Οι κ.κ. Ιωάννης Παναγόπουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης παραιτήθηκαν από μέλη ΔΣ κατά την συνεδρίασή του ΔΣ της Στην ίδια συνεδρίαση και προς αναπλήρωση των θέσεων των παραιτηθέντων συμβούλων εξελέγησαν ως μέλη-εκπρόσωποι των εργαζομένων οι κ.κ. Ευθύμιος Κατσίκας και Σταύρος Κούκος. Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ράπανος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Ταμβακάκης και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Θεόκλητος υπέβαλαν την παραίτησή τους από το ΔΣ στη συνεδρίαση της Προς πλήρωση των κενών θέσεων, στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς και μοναδικός Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου. Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς εξελέγη Πρόεδρος του ΔΣ στη συνεδρίαση της Στην ίδια συνεδρίαση ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος. Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ στη συνεδρίαση της Την ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεόκλητος παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ. Κατά τη διάρκεια του 2012, το ΔΣ της Τράπεζας συνεδρίασε συνολικά εικοσιοκτώ φορές. Το 14,3% (2 εκ των 14) των μελών του ΔΣ της Τράπεζας είναι γυναίκες. 9

11 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Αλέξανδρος Τουρκολιάς Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη Πέτρος Χριστοδούλου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Δαμιανός Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης Τράπεζας & Ομίλου Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου Μιχάλης Οράτης Γενικός Διευθυντής, Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας & Ομίλου Μαριάννα Πολιτοπούλου Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου Νέλλη Τζάκου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τράπεζας & Ομίλου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματαγοράς 10

12 ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Αντώνης Αντωνόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Παναγιώτης Γεωργίου Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου Πάνος Γουτάκης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Ανδρέας Έξαρχος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ιωάννα Κατζηλιέρη - Ζουρ Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ Ομίλου Άγγελος Κατσίκας Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Σπύρος Μαυρόγαλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου & Διοικητικής Υποστήριξης Βασίλης Μητράκος Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Τηλέμαχος Παλαιολόγος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφαλείας Τράπεζας & Ομίλου Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Πέτρος Φουρτούνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης Τράπεζας & Ομίλου Δημήτρης Φραγγέτης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Τράπεζας & Ομίλου (Chief Credit Officer) Νίκος Χριστοδούλου Bοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Τράπεζας & Ομίλου 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2012 Οι ετήσιες ζημιές του Ομίλου της ΕΤΕ το 2012 διαμορφώθηκαν σε 2.139,5 εκατ. Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, ως επακόλουθο της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών. Αρνητικά συνέβαλε επίσης η μείωση των εγχώριων καθαρών επιτοκιακών εσόδων, εξαιτίας της άντλησης ακριβότερης χρηματοδότησης από το μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA), καθώς και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού που είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια αγοράς (euribor). Ο Όμιλος έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις εξαιρετικά ακραίες οικονομικές συνθήκες, διαφοροποιώντας το επιχειρηματικό του μοντέλο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες θωράκισης της κεφαλαιακής του θέσης και του ισολογισμού του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται: η επαναγορά μέρους των καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων (δημιουργία κεφαλαίου 302 εκατ.), η πώληση πλειοψηφικού ποσοστού της ασφαλιστικής θυγατρικής στην Τουρκία (κέρδος προ φόρων 157,3 εκατ.), η δραστική περιστολή του εγχώριου λειτουργικού κόστους και η θωράκιση του ισολογισμού μέσω της διενέργειας προβλέψεων ύψους 2,5 δισ. Η στρατηγική του Ομίλου συνοδεύτηκε από σημαντική περιστολή των δαπανών της ΝΑ Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ) και από την ενίσχυση της συνεισφοράς κερδών της Finansbank που σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 668 εκατ. για το Η δραστική περικοπή των εγχώριων λειτουργικών δαπανών ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων δράσεων όπως η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης με μείωση των αποδοχών και ο συνεχής έλεγχος των δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού συρρικνώθηκαν κατά 19% την τελευταία τριετία, ενώ με τον ίδιο ρυθμό μει- 12

14 ώθηκαν και τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις. Οι προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκαν και στη ΝΑ Ευρώπη, αποδίδοντας ετήσια μείωση κατά 8,2% και σωρευτική μείωση 15% από το τέλος του Στην Τουρκία, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών παρέμεινε ελεγχόμενη (+13,5% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων), και κυμάνθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με το επίπεδο του πληθωρισμού, τη σημαντική επέκταση του δικτύου καταστημάτων καθώς και τη δυναμική αύξηση των λειτουργικών εσόδων. Στο πεδίο της ρευστότητας, η στρατηγική απεξάρτησης των θυγατρικών εξωτερικού που εφαρμόζει ο Όμιλος τα δύο τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική εξάλειψη του χρηματοδοτικού ανοίγματος των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης και την αυτόνομη πρόσβαση της Finansbank στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές εξελίξεις το τελευταίο τρίμηνο του έτους ήταν η άρση του περιορισμού στην αποδοχή ελληνικών τίτλων και εξασφαλίσεων από το Ευρωσύστημα, η ενίσχυση των στοιχείων που μπορούν να δοθούν ως εξασφαλίσεις στην ΕΚΤ μέσω τίτλων του ΕΤΧΣ και η σταδιακή επιστροφή εγχωρίων καταθέσεων ύψους περίπου 2,0 δισ. που ξεκίνησε από το τέλος Ιουνίου Ως εκ τούτου, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων τα επόμενα τρίμηνα. Η απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε στη βελτίωση του δείκτη ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) στο 106,7% το Δεκέμβριο 2012, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 99,0%, συνεπικουρούμενος και από την επιστροφή καταθέσεων κατά το β εξάμηνο του έτους. Αξιοσημείωτη βελτίωση κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφηκε στο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη, ο οποίος στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 κατήλθε στο 113,4%. Η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε πρωτοφανείς μακροοικονομικές προκλήσεις, με κύριο στοιχείο την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα που παρέτειναν την ύφεση (-6,4% πτώση ΑΕΠ στο δ τρίμηνο του 2012 σε ετήσια βάση και πλέον του 20% από το 2009) και διόγκωσαν την ανεργία σε ιστορικό υψηλό 45 ετών (26,5% στα τέλη του 2012), με ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση +90 ημερών της Τράπεζας ανήλθε σε 23,1%, έναντι 13,0% το Δεκέμβριο του Ο αλματώδης ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών στην Ελλάδα ήταν απόρροια της σοβαρής μακροοικονομικής επιδείνωσης της χώρας αλλά και της πολιτικής αστάθειας και των διπλών εκλογικών αναμετρήσεων που αναζωπύρωσαν την συζήτηση περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη του Ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ επιτάχυνε το ρυθμό σχηματισμού προβλέψεων σε σχέση με το 2011, διενεργώντας συνολικές προβλέψεις στην εγχώρια αγορά της τάξης των εκατ. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση +90 ημέρες διαμορφώθηκε σε 13

15 53,3% στο τέλος του 2012, υψηλό ποσοστό δεδομένου του ικανοποιητικού επιπέδου κάλυψης των δανείων με εξασφαλίσεις. Κατά το δ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε μείωση του ρυθμού αύξησης των επισφαλειών, τάση που διατηρείται και στο α τρίμηνο του Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην εγχώρια αγορά ( 1.782,5 εκατ.) ακολούθησαν πτωτική πορεία, καταγράφοντας ετήσια μείωση 30,1%. Εκτός από τον κύριο καθοριστικό παράγοντα της ανόδου του κόστους χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα και τη μείωση των επιτοκίων αγοράς (Euribor) στη διαμόρφωση του επιτοκιακού αποτελέσματος συνέβαλε και η απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η επίδραση της ανταλλαγής των ομολόγων μέσω του PSI+ καθώς και η αλματώδης αύξηση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αντιστροφή του κλίματος, αρχής γενομένης από τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων, τη δραστική μείωση του κόστους χρηματοδότησης μέσω επιστροφής στην χρηματοδότηση της ΕΚΤ, και τη μείωση της δημιουργίας επισφαλειών κατά το δ τρίμηνο του 2012, αλλά και κατά το α τρίμηνο του 2013, είναι ήδη ορατή. Τα καθαρά κέρδη της Finansbank ανήλθαν σε TL εκατ. ( 668,1 εκατ.), αυξημένα κατά 82,0% έναντι του 2011, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους (+39,5%) και των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+26,9%). Το 2012, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 134 μ.β. στις 654 μ.β. κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης. Η πώληση του 51% της ασφαλιστικής θυγατρικής Finans Pension στο δ τρίμηνο του 2012 ενίσχυσε τα αποτελέσματα του τουρκικού ομίλου κατά περίπου 157 εκατ. Ο ρυθμός αύξησης των λειτουργικών δαπανών έναντι του 2011 συγκρατήθηκε στο 13,5%, εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, παρά την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Finansbank και τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) να βελτιωθεί σε 42,0%, έναντι 51,9% το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανήλθαν σε TL 42,5 δισ. ( 18,1 δισ.), σημειώνοντας αύξηση κατά 15,5% έναντι του τέλους του Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε ελαφρά σε 5,5% έναντι 4,8% το 2011, καθώς η πιστωτική επέκταση στην Τουρκία συγκρατήθηκε για την αποφυγή υπερθέρμανσης της οικονομίας. Παρά τη δυναμική πιστωτική επέκταση, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) διαμορφώθηκε στο 19,2%, ο υψηλότερος μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών, ενισχυμένος τόσο από την πώληση της ασφαλιστικής θυγατρικής το δ τρίμηνο του 2012 όσο και από την αυξημένη κερδοφορία. Η καταθετική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, με αύξηση των συνολικών καταθέσεων κατά 20,2% σε ετήσια βάση (περι- 14

16 λαμβανομένης της ομολογιακής έκδοσης προς ιδιώτες πελάτες ύψους TL 2,9 δισ.). Η άνοδος του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 15,5% ακολουθώντας το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τουρκικής τραπεζικής αγοράς είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 108,5%, έναντι 113,2% το 2011, περιλαμβανομένης της ομολογιακής έκδοσης ύψους TL 2,9 δισ. Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές αποτέλεσε βασικό συστατικό της πολιτικής διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Finansbank άντλησε κεφάλαια ύψους USD 188 εκατ. και 212 εκατ. με κόστος Libor / Euribor +1,35% μέσω κοινοπρακτικού δανείου με τη συμμετοχή 21 τραπεζών. Επιπλέον, εξέδωσε ομολογίες ύψους USD 350 εκατ. στην ευρωπαϊκή αγορά, με κουπόνι 5,15% παρά την αυξημένη προσφορά αντίστοιχων εκδόσεων τουρκικών τραπεζών και τιτλοποίησε επιχειρηματικές απαιτήσεις περίπου USD 150 εκατ., με κόστος Libor / Euribor + περίπου 350 μ.β. Στη ΝΑ Ευρώπη η στάσιμη οικονομική δραστηριότητα και η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης οδήγησαν σε πτώση των συνολικών χορηγήσεων μετά από προβλέψεις στα 5,7 δισ. στο τέλος του 2012, μειωμένες κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καταθέσεων κατά 7,4% την ίδια περίοδο συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά 19,0 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του τέλους του 2011 στο 113,4%. Επίσης, στο τέλος του γ τριμήνου του έτους έκλεισε πλήρως το χρηματοδοτικό άνοιγμα των θυγατρικών του Ομίλου στην περιοχή. Σε επίπεδο καθαρών επιτοκιακών εσόδων σημειώθηκε σημαντική συμπίεση κατά 24,6% σε ετήσια βάση λόγω της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης, της μείωσης των επιτοκίων χορηγήσεων και της επίδρασης της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το 2012 συνεχίστηκε η συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, με μείωση κατά 8,2%, έναντι του Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 118,1 εκατ. έναντι 173,4 εκατ. το 2011, μειωμένα κατά 31,9%. Παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, η μεταβολή της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, με τη μείωση των νέων επισφαλειών από τις αρχές του έτους (από 104 εκατ. το α τρίμηνο του 2012 σε 22 εκατ. το δ τρίμηνο). Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους ο ρυθμός δημιουργίας νέων επισφαλειών επιβραδύνθηκε (+0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 23,3%) σε σχέση με τα τρία προηγούμενα τρίμηνα, κατά τα οποία το ποσοστό των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών αυξανόταν κατά μέσο όρο 1,1 ποσοστιαία μονάδα ανά τρίμηνο. Οι προβλέψεις του δανειακού χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το 2011 ( 182,8 εκατ.), με προοπτική μείωσης το 2013, αυξάνοντας την κάλυψη των καθυστερούμενων δανείων από προβλέψεις στο 49% από 46% το προηγούμενο έτος. 15

17 Η ΜΕΤΟΧΗ Η αστάθεια της χώρας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, η αβεβαιότητα για την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, καθώς και η συνεπακόλουθη έλλειψη εμπιστοσύνης από εγχώριους και ξένους επενδυτών, οδήγησαν τις τιμές των τραπεζικών μετοχών, περιλαμβανομένης και της ΕΤΕ, σε κατακόρυφη καθοδική πορεία για πέμπτο συναπτό έτος. Οι μικρές ανοδικές αντιδράσεις μετά το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας στα μέσα του 2012 δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την εικόνα της συνολικής πορείας της μετοχής που σημείωσε σημαντική ετήσια πτώση. Η μετοχή παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα, καταγράφοντας μέγιστη τιμή 3,0 την και ελάχιστη τιμή 0,9 την , ενώ η μέση ετήσια τιμή διαμορφώθηκε σε 1,7 και η τιμή κλεισίματος στις σε 1,3. Η τυπική απόκλιση των ημερησίων αποδόσεων έφτασε στο 6,2% έναντι 5,4% το Αυτή του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε από 4,8% σε 6,1%, ενώ πολύ μικρότερη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος είχε η τυπική απόκλιση του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών (2,5% το 2012 από 2,4% το 2011). Η κεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ στις διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ., ενώ ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους σε 1,7 δισ. Η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου μειώθηκε από 43,9% το 2011 σε 28,8% το 2012, ενώ η συμμετοχή της στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ διαμορφώθηκε στο 4,2% από το 5,8% το προηγούμενο έτος. Η συνολική αξία συναλλαγών επί της μετοχής διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ., μειωμένη από το επίπεδο του προηγούμενου έτους ( 4,7 δισ.), αποτελώντας το 19,8% της ετήσιας αξίας συναλλαγών της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και το 38,9% της ετήσιας αξίας συναλλαγών του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, έναντι 44,7% το Ο δείκτης ρευστότητας (ετήσια αξία συναλλαγών προς μέση κεφαλαιοποίηση) για το 2012 διαμορφώθηκε σε 149%, πολύ υψηλότερος από το αντίστοιχο επίπεδο του γενικού δείκτη του ΧΑ, που ανήλθε σε μόλις 54%. 16

18 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τιμή τέλους έτους (σε ) 1,3 1,6 6,1 15,4 10,4 Μέγιστη τιμή έτους (σε ) 3,0 8,1 17,7 24,0 35,9 Ελάχιστη τιμή έτους (σε ) 0,9 1,4 6,0 6,9 8,8 Μέση τιμή έτους (σε ) 1,7 4,4 9,6 15,0 22,8 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%) 6,2 5,4 3,8 4,0 4,4 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου (%) 6,1 4,8 3,4 3,4 3,4 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων XA (%) 2,5 2,4 2,2 2,1 2,5 Χρηματιστηριακή αξία μετοχής τέλους έτους (σε δισ. ) 1,2 1,5 5,8 11,0 6,6 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / ΧΑ (%) 4,2 5,8 10,7 17,1 9,6 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / κλάδου (%) 28,8 43,9 34,9 35,4 31,1 Συνολική αξία συναλλαγών μετοχής (σε δισ. ) 2,5 4,7 11,1 11,6 14,9 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / ΧΑ (%) 19,8 22,6 31,7 26,2 19,2 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / κλάδου (%) 38,9 44,7 52,0 41,4 38,8 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΕΤΕ (%) (2) 149,2 112,0 155,1 113,4 103,6 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας κλάδου (%) 147,7 87,4 99,6 96,6 77,7 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΧΑ (%) 53,8 46,5 54,2 70,4 62,7 Πηγή: ΧΑ, Bloomberg, υπολογισμοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιμότητας οι τιμές των μετοχών έχουν προσαρμοστεί (μέθοδος Bloomberg) ώστε να εμφανίζουν τις μεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία (2) Ετήσια αξία συναλλαγών προς μέσο όρο κεφαλαιοποίησης 17

19 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κατά τη διάρκεια του 2012 δεν επήλθε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας. Το μετοχικό κεφάλαιο στις , όπως και στις , ήταν διαιρεμένο: α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, β) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και γ) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, βάσει Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίστηκε από ευρεία διασπορά, καθώς περιελάμβανε περίπου μετόχους, θεσμικούς και ιδιώτες, στο τέλος Δεκεμβρίου Κανένας μέτοχος δεν είχε στην κατοχή του μετοχές που υπερέβαινε το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη μετοχική σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2) προκύπτει ότι το 23,6% του μετοχικού κεφαλαίου ήταν κατανεμημένο σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές του εξωτερικού, έναντι 27,4% το 2011 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού, από 44,1% στο 49,2% στο τέλος του 2012, ενώ αντίθετα το μερίδιο των εγχώριων θεσμικών επενδυτών μειώθηκε στο 2,0% από το 2,7% το Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλιστικών ταμείων (ελεγχόμενα και μη από το Ελληνικό Δημόσιο) δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή εντός του έτους. 18

20 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνθηκε κατά το 2012, σε 3,2%, από 4,0% το 2011, κυρίως λόγω του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 0,6% το 2012, από θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 1,4% το προηγούμενο έτος (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1), με την Ισπανία και την Ιταλία να ακολουθούν τις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας (εκτός από την Ιρλανδία) και να εισέρχονται και αυτές σε ύφεση. Ο ρυθμός μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε σε 2,2% το 2012, από 1,8% το προηγούμενο έτος, λόγω ανθεκτικής εγχώριας ζήτησης, αργής αλλά σταθερής βελτίωσης της αγοράς εργασίας και επιτάχυνσης της ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας. Η οικονομία της Ιαπωνίας σημείωσε θετικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,0% το 2012, από -0,6% το 2011, λόγω της ανοικοδόμησης που σημειώθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό του Tohoku και του επακόλουθου πυρηνικού ατυχήματος το Τέλος, ο ρυθμός ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών επιβραδύνθηκε σε 5,1% το 2012, από 6,4% το Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ακολούθησε καθοδική πορεία το 2012, λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας η οποία επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για πετρέλαιο, όσο και της εξασθένισης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε ελαφρώς σε USD92 το βαρέλι στο τέλος του 2012, από USD99 το βαρέλι ένα έτος πριν, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7%. Σε όρους μέσων ετήσιων τιμών, το πετρέλαιο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό, σε USD94 το βαρέλι, από USD95 το Οι τιμές των τροφίμων και των βιομηχανικών μετάλλων (σε όρους μέσων ετήσιων τιμών) σημείωσαν πτώση το 2012 σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατά 5,6% και 15,1%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Ο ρυθμός πλη- 20

22 θωρισμού υποχώρησε το 2012, σε 2,0%, από 2,7% το 2011 στις ανεπτυγμένες οικονομίες και σε 5,9%, από 7,2% το 2011 στις αναπτυσσόμενες. Αντιθέτως, ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί τις ιδιαίτερα ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας) αυξήθηκε το 2012 όσον αφορά τις τέσσερις κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες σε 1,6%, από 1,3% το 2011 παραμένοντας ωστόσο σε ελεγχόμενα επίπεδα, κυρίως εξαιτίας του διευρυμένου παραγωγικού κενού και της υψηλής ανεργίας. Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες διατήρησαν εξαιρετικά χαλαρή τη νομισματική τους πολιτική και κατά το Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επέκτεινε το μέτρο Operation Twist (επέκταση διάρκειας χαρτοφυλακίου ομολόγων) κατά USD267 δισ. μέχρι το τέλος του 2012 και προέβη σε τρίτο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης, δεσμευόμενη να αγοράζει ομόλογα συνδεδεμένα με ενυπόθηκα δάνεια της τάξεως των USD 40 δισ. ανά μήνα, με ανοιχτή διάρκεια, όπως και απευθείας αγορές κρατικών ομολόγων ΗΠΑ με ρυθμό της τάξης των USD 45 δισ. ανά μήνα που αντικατέστησαν το μέτρο Operation Twist από τον Ιανουάριο του Επιπλέον, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνέδεσε την επιτοκιακή της πολιτική με ποσοτικούς στόχους για την ανεργία και τον πληθωρισμό, θέτοντας μέγιστα όρια 6,5% για την ανεργία και 2,5% για τον ετήσιο πληθωρισμό της επόμενης χρονιάς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνέχισε την επιπλέον παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα μέσω των μακροπρόθεσμων πράξεων αναχρηματοδότησης το Φεβρουάριο, προέβη σε μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης σε 0,75% τον Ιούλιο (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.2), με το επιτόκιο καταθέσεων να μειώνεται σε μηδενικό επίπεδο, και ίσως το πιο σημαντικό, ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο ένα δεύτερο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων σε απεριόριστες ποσότητες στη δευτερογενή αγορά ( Άμεσων Νομισματικών Συναλλαγών/OMT), το οποίο αντικατέστησε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων Securities Markets Program, στοχεύοντας κρατικά ομόλογα διάρκειας 1-3 ετών των χωρών εκείνων που θα προσφύγουν στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης (EFSF/ ESM). Σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική, το δημοσιονομικό έλλειμμα στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε χαμηλότερα στο 8,5% του ΑΕΠ το 2012, από 10,0% το 2011, ενώ στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 3,7% του ΑΕΠ το 2012, από 4,2% το 2011 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.3) καταδεικνύοντας την πρόθεση των αρμοδίων αρχών, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να διατηρήσουν αμετάκλητη την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ-5) και Τουρκία Η μακροοικονομική εικόνα των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης 5 (η «ΝΑΕ-5» περιλαμβάνει Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία) και της Τουρκίας ήταν μεικτή το

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στην Τουρκία, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε απότομα, ενώ οι εξωτερικές ανισορροπίες υποχώρησαν σημαντικά και η εικόνα του τραπεζικού τομέα βελτιώθηκε περαιτέρω. Η σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, κυρίως λόγω της περιορισμένης ρευστότητας, που οφείλεται στην εφαρμογή μέτρων με στόχο τη συγκράτηση του ρυθμού επέκτασης των δανείων σε 15% και των συνεχώς αυξανόμενων ξένων κεφαλαιακών εισροών, σε μια προσπάθεια περιορισμού της «υπερθέρμανσης» της οικονομίας και αποφυγής χρηματοπιστωτικής αστάθειας. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά σε 2,2% το 2012, από 8,8% το 2011 και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αποτελεί την «Αχίλλειο πτέρνα» της οικονομίας, περιορίστηκε δραστικά, φτάνοντας σε διαχειρίσιμα επίπεδα (6% του ΑΕΠ το 2012 από 10% του ΑΕΠ το 2011). Σημειώνεται πως η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2012 οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στις καθαρές εξαγωγές χρυσού (μία μονάδα του ΑΕΠ), εξέλιξη η οποία δεν είναι διατηρήσιμη καθώς η Τουρκία δεν αποτελεί χώρα παραγωγής χρυσού. Παρά την ασθενή οικονομική δραστηριότητα και την περιορισμένη ρευστότητα, που οδήγησε σε επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των χορηγήσεων σε 15,3% το 2012 έναντι 31,4% το 2011, ο τραπεζικός τομέας της Τουρκίας μπόρεσε να βελτιώσει τα ήδη ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του και την υψηλή κερδοφορία του. Πράγματι, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROAE) ανήλθε σε 18,9% το 2012 από 18% το 2011, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στο επίπεδο του 2011 (2,8%), και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας στο 17,9% το 2012 από 16,6% το 2011, σημαντικά υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο του 12%. Στις χώρες της ΝΑΕ-5, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε και οι επιδόσεις του τραπεζικού τομέα επιδεινώθηκαν ενώ οι εξωτερικές ανισορροπίες υποχώρησαν. Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση και η εξασθενημένη εξωτερική ζήτηση αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες της χαμηλής αναπτυξιακής επίδοσης. Η εγχώρια ζήτηση αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, περιοριστική εισοδηματική και δημοσιονομική πολιτική, χαμηλότερες εισροές κεφαλαίων, και αναιμική πιστωτική δραστηριότητα, λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης του, κατά κύριο λόγο ξένης ιδιοκτησίας, τραπεζικού τομέα από τις μητρικές τράπεζες και των αυστηρότερων πιστωτικών κανόνων των τραπεζών. Η εξασθενημένη εξωτερική ζήτηση συνδέεται με την επιστροφή της Ευρωζώνης του βασικού εμπορικού εταίρου της περιοχής σε ύφεση. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε 0,4% το 2012, μετά από ανάκαμψη το 2011 (2,1%), ενώ η προσαρμογή των εξωτερικών ανισορροπιών, η οποία ξεκίνησε το 2009 στον απόηχο της διεθνούς οικονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης, συνεχίστηκε, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να διαμορφώνεται στο διαχειρίσιμο επίπεδο του 4,6% του ΑΕΠ. 22

24 Τα βασικά στοιχεία του τραπεζικού τομέα των χωρών της ΝΑΕ-5 αποδυναμώθηκαν το 2012, δεδομένου ότι: α) η οικονομική δραστηριότητα εξασθένησε, β) η πιστωτική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε (αύξηση κατά 3,1% το 2012 έναντι 6,1% το 2011) στο πλαίσιο των προσπαθειών των τραπεζών να περιορίσουν την επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους και να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους, και γ) η εξωτερική χρηματοδότηση έγινε πιο ακριβή. Πράγματι, τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε 100 εκατ. περίπου το 2012, από 400 εκατ. το 2011, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια επιδεινώθηκε περαιτέρω, κυμαινόμενος μεταξύ 10,5% (ΠΓΔΜ) και 22,8% (Αλβανία) το 2012 έναντι 9,9% (ΠΓΔΜ) και 19% (Σερβία) το 2011, και ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας μειώθηκε, κυμαινόμενος μεταξύ 14,6% (Ρουμανία) και 17,1% (ΠΓΔΜ) το 2012 έναντι 14,9% (Ρουμανία) και 19,1% (Σερβία) το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να αντιμετωπίζει τεράστιες μακροοικονομικές προκλήσεις το 2012, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και η υφεσιακή επίδραση των μέτρων λιτότητας που εφαρμόστηκαν για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, αντιστάθμισαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους τα δυνητικά οφέλη στο οικονομικό κλίμα που προέκυψαν από την έγκριση του νέου Οικονομικού Προγράμματος Στήριξης της Ελλάδας το Μάρτιο του 2012 και την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιαίτερα φιλόδοξης αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους με τη συμμετοχή των ιδιωτών (PSI) τον Απρίλιο του Ωστόσο η σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή του Προγράμματος και η επιτυχής ολοκλήρωση, με καθυστέρηση αρκετών μηνών, της αξιολόγησης προόδου από την Τρόικα στα τέλη του 2012 συνετέλεσαν στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό στις αρχές του Το 2012 αποτέλεσε το πέμπτο κατά σειρά έτος ύφεσης για την Ελλάδα, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται εκ νέου κατά 6,4%. Η συρρίκνωση αντανακλά την πτώση της εγχώριας ζήτησης κατά 9,4%. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 8,2%, ενώ και η επενδυτική δαπάνη κατέγραψε σημαντική πτώση (-19% σε ετήσια βάση). Αντιθέτως, θετικό αποτέλεσμα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ προέκυψε από τις καθαρές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, που οφείλεται κυρίως στην αξιοσημείωτη μείωση των εισαγωγών (-13,6%), καθώς οι εξαγωγές (σε σταθερές τιμές) κατέγραψαν μικρή κάμψη (-1,9%). Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (3,4% το 2012 από 9,9% το 2011), που οφείλεται τόσο στην πτώση των καθαρών εξαγωγών αγαθών, όσο και στη μεγάλη μείωση του ισοζυγίου εισοδημάτων, που προκύπτει από αντίστοιχη μείωση στις πληρωμές τόκων, αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης (PSI). 23

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι έντονες υφεσιακές πιέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση στην αγοράς εργασίας. Τα επίπεδα ανεργίας διαμορφώθηκαν στο 24,2%, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 26% για το δ τρίμηνο του Αντίστοιχα δραματική ήταν και η μείωση της απασχόλησης με ρυθμό 8%. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί πως στη συγκεκριμένη αγορά σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές που αφορούν τόσο στη φύση των εργασιακών σχέσεων, όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε συμβάσεις μετενέργεια συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή του επιπέδου και της φύσης της απασχόλησης όσο και στο κόστος εργασίας που καταγράφει αξιοσημείωτη μείωση, επαναφέροντάς το σε ανταγωνιστικά επίπεδα, με απώτερο σκοπό η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους να μετασχηματιστεί σταδιακά σε ενίσχυση της συνολικής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, η ύφεση οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των τιμών των κατοικιών κατά 13,2% για το έτος 2012, ενώ η σωρευτική μείωση των τιμών των κατοικιών από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του 2008 έως το δ τρίμηνο του 2012 ανήλθε στο 26,1%. Η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε στο +1,5%, σημειώνοντας επιταχυνόμενη αποκλιμάκωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ η ετήσια μεταβολή στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο της ευρωζώνης (+1% έναντι 2,5%). Οι αντιπληθωριστικές τάσεις είναι περισσότερο εμφανείς στο σκέλος των υπηρεσιών και δείχνουν σημάδια ενίσχυσης στις αρχές του 2013, καθώς η ετήσια επίδραση των τιμών ενέργειας αναμένεται να είναι περισσότερο ευνοϊκή κατά το 2013, ενώ οι πληθωριστικές επιδράσεις από τις αυξήσεις φόρων (με τελευταίο αυτόν στο πετρέλαιο θέρμανσης), αναμένεται να εκλείψουν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη σωρευτική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η προσπάθεια για ανάκαμψη καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί περισσότερο χρόνο, όπως και η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η Ελλάδα κατόρθωσε το 2012 να κάνει σημαντικά βήματα στην προσπάθεια αναστροφής σε σημαντικό ποσοστό του ιδιαίτερα αρνητικού κλίματος, τουλάχιστον όσον αφορά την αξιοπιστία και την υλοποίηση των δεσμεύσεων και την παγίωση της προόδου στη δημοσιονομική προσαρμογή. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η έγκριση του νέου Οικονομικού Προγράμματος Στήριξης το Μάρτιο του 2012, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους με τη συμμετοχή των ιδιωτών (PSI) τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, με το PSI επετεύχθη σημαντική μείωση του χρέους, καθώς και των αναγκών εξυπηρέτησής του, λόγω της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων δανεισμού (μέσο επιτόκιο δανεισμού χαμηλότερο του 3% ετησίως, έναντι 5% περίπου το 2011) και της επιμήκυνσης της διάρκειας του χρέους (από 10 έως 30 έτη). 24

26 Προς τη θετική αυτή κατεύθυνση συνέτεινε και η συμφωνία του Νοεμβρίου 2012 με τους εταίρους στην ευρωζώνη και το ΔΝΤ, για πρόσθετη ελάφρυνση χρέους της Ελλάδας, με σκοπό την εξουδετέρωση της όποιας αρνητικής επίδρασης από την εντονότερη, σε σχέση με την αναμενόμενη, επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών. Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει χαμηλότερα επιτόκια που μεταφράζονται σε μειωμένες πληρωμές δεδουλευμένων τόκων και μεγαλύτερη διάρκεια δανείων, επαρκή χρηματοδότηση που καλύπτει και το μεγαλύτερο τμήμα του 2015 και την υλοποίηση εθελοντικής επαναγοράς χρέους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία επαναγοράς δημοσίου χρέους το Δεκέμβριο του Η συμφωνία αποσκοπεί συνολικά, στη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 175% περίπου για το 2013, στο 124% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2020 και σε ποσοστό μικρότερο από 110% του ΑΕΠ για το Οι εταίροι μας στην ευρωζώνη έχουν δεσμευτεί να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια για την εξασφάλιση της βιώσιμης δυναμικής του χρέους, στο βαθμό που η χώρα μας καταφέρει να εξισορροπήσει τουλάχιστον το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο και να προχωρήσει αποφασιστικά στις υπόλοιπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων, καθώς και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν θέτουν τις βάσεις για σταθεροποίηση, σε αρχικό στάδιο, της οικονομίας και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2012, στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος τα οποία υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Eurostat, το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης για το 2012 ανέρχεται στο 10% (συμπεριλαμβανομένης καθαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης 4% του ΑΕΠ που συνδέεται με την κρατική στήριξη στον τραπεζικό τομέα), ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 156,9%, από 170,3% το Κατ ουσίαν, η επιτευχθείσα δημοσιονομική προσαρμογή κατά το 2012 υπερέβη τους στόχους του Προγράμματος με το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού να διαμορφώνεται στο 1% του ΑΕΠ (χωρίς το έκτακτο κόστος στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα), έναντι στόχου του Προγράμματος 1,5% του ΑΕΠ. Η αξιοσημείωτη πρόοδος στη συγκράτηση των κρατικών δαπανών υπεραντιστάθμισε τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο σκέλος των εσόδων εξαιτίας της ύφεσης και των αργών ρυθμών βελτίωσης της φορολογικής αποτελεσματικότητας. Ζητούμενο πλέον για το 2013 είναι η σταδιακή σταθεροποίηση της πραγματικής οικονομίας, απαραίτητες προϋποθέσεις της οποίας αποτελούν η εξασφάλιση ρευστότητας, η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και η ανάπτυξή της, με τη στήριξη επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτόμα σχέδια και προοπτικές εξέλιξης, ωστόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Επιπροσθέτως, απαιτείται κινητοποίηση σχεδιασμών και προ- 25

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ γραμμάτων που θα συνεισφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα, επιτυγχάνοντας επανάκτηση της ανταγωνιστικής θέσεως της χώρας μας, καθώς και της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς αυτήν. Αναμενόμενες εξελίξεις - Προοπτικές Η επιτυχής ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του Προγράμματος τον Απρίλιο του 2013 και η ομαλή εκταμίευση της σχετιζόμενης χρηματοδότησης συντελούν στην παγίωση της ευνοϊκής δυναμικής για την ελληνική οικονομία που ξεκίνησε από τα τέλη του 2012, γεγονός που αντανακλάται και στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες μειώθηκαν από 34,8% τον Φεβρουάριο του 2012 σε 11,9% τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και χαμηλότερα του 10% το πρώτο τετράμηνο του Το οικονομικό κλίμα όπως αντανακλάται κυρίως σε πρόδρομους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας σημειώνει σταθερή βελτίωση, ενώ η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης οδηγεί σε αύξηση της καταθετικής βάσης ιδιωτών, που ανέρχεται σε 10,6 δισ. ή 6,3% κατά το β εξάμηνο του 2012 και τους πρώτους τρεις μήνες του Οι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές ενδείξεις από τον τουριστικό κλάδο (προσδοκίες για αύξηση εισπράξεων άνω του 7% σε ετήσια βάση), σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της εξόφλησης υποχρεώσεων του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα (άνω του 3,5% του ΑΕΠ το 2013), καθώς και των ροών χρηματοδότησης από διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αναμένεται να επιβραδύνουν σημαντικά την υφεσιακή δυναμική μετά το β τρίμηνο του 2013, θέτοντας τις βάσεις για σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας από το Ωστόσο, η υφεσιακή πίεση από τα δημοσιονομικά μέτρα και την περαιτέρω μείωση των μισθών, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση της απασχόλησης θα πιέσουν εκ νέου την εγχώρια δαπάνη. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου -4,5% σε ετήσια βάση το 2013, αν και ο τριμηνιαίος ρυθμός μείωσης αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά το γ και δ τρίμηνο του 2013, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη του ΑΕΠ το Η δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της για το 2013, με το έλλειμμα να αναμένεται χαμηλότερο του 4% του ΑΕΠ, βασιζόμενη σε ένα αξιόπιστο μείγμα νέων περικοπών των δαπανών και σχετικά ρεαλιστικών στόχων για τα έσοδα που υποστηρίζονται από επαρκή μέτρα. Επιπροσθέτως, η σταθερή πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μια νέα αρχή στις ιδιωτικοποιήσεις δύνανται να παράσχουν επιπλέον ώθηση στην αξιοπιστία της χώρας, μειώνοντας τις υφεσιακές πιέσεις και εξομαλύνοντας σταδιακά το μεγάλο κοινωνικό κόστος της ύφεσης. 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Το 2012 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρέμεινε υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης σε όλους τους κύριους άξονες 26

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 Θέμα: Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2014-15 Υποβλήθηκε σήμερα στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Μάιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή

Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 Κατακτώντας Ηγετική Θέση στην Περιοχή Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας Finansbank: Μια εξαιρετική πλατφόρµα για

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γενική Συνέλευση των Μετόχων Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. Β. ΡΑΠΑΝΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας γίνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική»

Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Ημερίδα: «Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων Ποιες λύσεις Ποια προοπτική» Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014 Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ Κυρίες και Κύριοι, Κατ αρχήν εύχομαι σε όλους καλή χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. 8 Ιουνίου, 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 8 Ιουνίου, 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαστάσεις της κρίσης Γενεσιουργές Αιτίες & Συστημικές Αδυναμίες Προσπάθειες Επίλυσης Γιατί η ύφεση είναι τόσο βαθειά & παρατεταμένη;

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα