ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο»"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Λιάπη Γεωργία, Παθολογοανατόµος Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνος «Θριάσιο» Η ασφάλεια στην εργασία είναι εύλογα πρωτεύουσας σηµασίας. ιέπεται από κανόνες υποχρεωτικού χαρακτήρα, που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισµό των Νοσοκοµείων, εναρµονισµένο µε κείµενους νόµους και κοινές Υπουργικές αποφάσεις, και κατατείνουν στη διασφάλιση της καλής υγείας των εργαζοµένων, στη µείωση των εργατικών ατυχηµάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει εκδώσει το 2003 προσωρινές κατευθυντήριες γραµµές (συνηµµένο στο CD ROM), αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει πληθώρα σχετικών άρθρων. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των διοικήσεων των νοσηλευτικών µονάδων και αντίστοιχα οι εργαζόµενοι οφείλουν να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια. Βάσει του νόµου 1568/85 (συµπλήρωση, που περιέλαβε και τις ηµόσιες Υπηρεσίες) οι νοσηλευτικές µονάδες θα πρέπει να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας πανεπιστηµιακής ή ανώτερης εκπαίδευσης ή να συµβάλλονται µε εταιρείες ειδικές επί του αντικειµένου και να συστήνουν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας από εργαζόµενους, οι οποίες έχουν συγκεκριµένη σύνθεση και συνεργάζονται µε τη διοίκηση του νοσοκοµείου, που «ενηµερώνει και παρέχει κάθε στοιχείο σχετικό µε το έργο της». Ο τεχνικός ασφάλειας, «ηθικά ανεξάρτητος έναντι του εργοδότη και των εργαζοµένων», έχει συµβουλευτικές αρµοδιότητες, επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και συνεργάζεται µε τη διοίκηση του νοσοκοµείου και την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Στον ίδιο νόµο ορίζονται οι κτιριολογικές απαιτήσεις, η πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου από µηχανές, η προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες κ.λ.π. Οι ιευθυντές των εργαστηρίων οφείλουν να επιτηρούν συνεχώς την ακριβή εφαρµογή των µέτρων και να ενεργούν για τη βελτιστοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος. Η τήρηση των κανόνων-οδηγιών για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο αποτελεί υποχρέωση του κάθε εργαζόµενου και η πρόληψη των ατυχηµάτων τη µείζονα αρχή. Το πλέγµα της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον περιλαµβάνει: 1. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1. ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ προδιαγραφές χώρου κατάλληλες για τις αντίστοιχες εργασίες (παρασκευαστήριο, χώρος µακροσκοπικής εξέτασης παρασκευασµάτων, χώρος µικροσκοπικής εξέτασης, χώρος ανάπαυσης, τουαλέτες προσωπικού, αποθηκευτικός χώρος για χηµικά και φορµαλδεΰδη, αρχείο) µε οδούς διαφυγής και εξόδους κινδύνου επαρκής φωτισµός, φυσικός και τεχνητός σελίδα 1

2 δάπεδα από εποξειδικές ρητίνες µη-απορροφητικά, οξεάντοχα, πυράντοχα και αντιολισθηρά για το παρασκευαστήριο και τουλάχιστον αντιολισθηρά σε όλους τους άλλους χώρους απαγωγοί µε φίλτρα υπερµαγγανικού καλίου για τους ατµούς φορµόλης απαγωγοί µε φίλτρα ενεργού άνθρακα στο σταθµό εµπέδωσης για την απαγωγή των πολυµερών της τηγµένης παραφίνης συστήµατα εξαερισµού και κλιµατισµού τακτικές µετρήσεις συγκέντρωσης πτητικών αερίων απαγωγοί χηµικών αερίων για εργασία, που περιλαµβάνει χρήση πτητικών επικίνδυνων χηµικών. Ο απαγωγός αερίων πρέπει να χρησιµοποιείται σε κάθε εργασία, που περιλαµβάνει χρήση πτητικών επικίνδυνων χηµικών (π.χ. ξυλόλη, οξέα, αλκοολούχα διαλύµατα) και να φέρει ένδειξη CE mark. Προδιαγραφές απαγωγού: - ταχύτητα αναρρόφησης αέρα πρέπει να είναι µεταξύ 0,33 m/sec (19,8 m/min) και 0,66 m/sec (39,6m/min) µε ταχόµετρο στο µπροστινό µέρος για την εποπτεία της ταχύτητας - απόρριψη του απαγώµενου αέρα στο εξωτερικό περιβάλλον - συντήρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τουλάχιστον µια φορά το εξάµηνο - συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως και πιστοποιητικά καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις - για χρήση εύφλεκτων χηµικών µέσα στον απαγωγό οι ανεµιστήρες απαγωγής πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές αντιεκρηκτικότητας (spark proof) - για χρήση διαβρωτικών χηµικών µέσα στον απαγωγό οι ανεµιστήρες απαγωγής πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές αντοχής σε διάβρωση - προσπέλαση των κοµβίων ελέγχου λειτουργιών στο µπροστινό µέρος του απαγωγού και µε κλειστή την πόρτα του Γενικές οδηγίες απαγωγού: - να µην ανοίγονται πόρτες και παράθυρα, ώστε να µην επηρεάζεται η ροή του αέρα στον απαγωγό από ρεύµατα - η πόρτα του απαγωγού µένει κλειστή όταν δεν λειτουργεί - εργάζεστε όσο το δυνατόν «βαθιά» στον απαγωγό για να µην επηρεάζεται η ροή του απαγώµενου αέρα - µην τοποθετείτε αντικείµενα σε απόσταση µικρότερη από 15 εκατοστά από τον κάθετο άξονα της πόρτας του απαγωγού - µέσα στον απαγωγό µπαίνουν µόνο τα τελείως απαραίτητα αντικείµενα για να µην υπάρχουν παρεµβολές στη ροή του απαγώµενου αέρα - ο απαγωγός τίθεται σε λειτουργία λεπτά πριν τη χρήσή του - ο απαγωγός καθαρίζεται µε αλκοολούχο διάλυµα 70% από εργαζόµενο, που χρησιµοποιεί τα µέσα ατοµικής προστασίας. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σήµανση µε πινακίδες στα ντουλάπια για το περιεχόµενο είδος µε το αντίστοιχο για το καθένα ειδικό σύµβολο ιδιαίτερη φροντίδα να λαµβάνεται για την βέλτιστη εργονοµική διάταξη των επίπλων και µηχανηµάτων µε γνώµονα την άνεση στην εκτέλεση των εργασιών και την ελεύθερη διαφυγή σε περίπτωση ατυχήµατος παρασφαλή ντουλάπια για τη φύλαξη των επικίνδυνων χηµικών. Ως προσωρινό µέτρο προτείνεται η τοποθέτηση των επικίνδυνων χηµικών σε θέσεις σελίδα 2

3 χαµηλά προς το πάτωµα. 3. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ όλα τα χηµικά αντιδραστήρια πρέπει να συνοδεύονται από φύλλο δεδοµένων ασφάλειας υλικού (MSDS: material safety data sheet) και πρέπει να βρίσκονται σε εύκολη άµεση χρήση. Τα MSDS πρέπει βάσει των Υ.Α. 265/2002, Υ. Α. 195/2002, Υ.Α. 378/94, Ν1568/85 να συνοδεύουν τα χηµικά σκευάσµατα και σε περίπτωση µη-επικίνδυνου να υπάρχει έγγραφη βεβαίωση του προµηθευτή. Το MSDS σύµφωνα µε την 508/91 απόφαση του Χηµικού Συµβουλίου, που έχει ισχύ νόµου, πρέπει να έχει συγκεκριµένη δοµή και είδος πληροφοριών και να είναι µεταφρασµένο στα ελληνικά όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόµενο των MSDS και να µπορούν να ανατρέχουν άµεσα σε περίπτωση ατυχήµατος η απόρριψη των µολυσµένων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µόνον σε κίτρινες σακούλες, που βρίσκονται µέσα στα ειδικά κόκκινα κουτιά το χρώµα του εξωτερικού περιέκτη, όπου προβλέπεται, πρέπει δηλώνει τον τρόπο επεξεργασίας, στον οποίο θα υποβληθούν τα απόβλητα (π.χ. κόκκινο χρώµα για τα προς καύση, κίτρινο για αυτά προς αδρανοποίηση, πράσινο για υλικά που περιέχουν περισσότερο από 1% αλογονούχα και πρέπει να καούν σε κλίβανο πάνω από C (βλέπε Εσωτερικό Κανονισµό ιαχείρισης Ι. Α.) οι κίτρινες σακούλες γεµίζονται µέχρι τα 2/3 περίπου, σφραγίζονται και παραµένουν κλειστές µέχρι να αποκοµισθούν τα ειδικά κουτιά για τα αιχµηρά αντικείµενα επίσης γεµίζονται µέχρι τα 2/3 περίπου, σφραγίζονται και παραµένουν κλειστά µέχρι να αποκοµισθούν ύπαρξη ειδών για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων, που φυλάσσονται ξεχωριστά και ανανεώνονται άµεσα µετά πιθανή χρήση τους (για λεπτοµέρειες βλέπε «διαχείριση ατυχήµατος», κεφάλαιο 6). 4. ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα µέτρα ατοµικής προστασίας έχουν γενικό, υποχρεωτικό-προληπτικό και απαγορευτικό χαρακτήρα (δίνονται ξεχωριστά ως οδηγίες). Τα µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια, προσωπίδες, προστατευτικά γυαλιά και ρουχισµός) πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και να αντικαθίστανται όταν φθαρούν. Τα νεοεισαγόµενα είδη επανεκτιµούνται σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα και την επάρκειά τους. Η τήρηση των µέτρων ατοµικής προστασίας αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του κάθε εργαζόµενου. α. Απαγορεύσεις κατανάλωση ποτού και φαγητού και το κάπνισµα στο χώρο του εργαστηρίου χρήση καλλυντικών αλλαγή και εφαρµογή φακών επαφής η χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας εκτός του χώρου του εργαστηρίου η επαφή µε παραπεµπτικά, χειρολαβές, ακουστικά τηλεφώνου, mouse υπολογιστών και γενικά εξοπλισµό, που δεν χρησιµοποιείται κατά την τέλεση επικίνδυνων εργασιών όταν φοράµε γάντια τα σανδάλια και ανοιχτά υποδήµατα η χρήση πιπέτας µε το στόµα σελίδα 3

4 β. Υποχρεωτικά και προληπτικά µέτρα ατοµικής προστασίας ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι εργαζόµενοι µε µούσι, µακριά µαλλιά ή αυτοί που φορούν κοσµήµατα και ωρολόγια τα προσωπικά είδη των εργαζοµένων πρέπει να φυλάσσονται εκτός του χώρου του εργαστηρίου να αποφεύγεται ο φαρδύς ρουχισµός πρέπει να πλένονται τα χέρια µετά τη χρήση γαντιών, πριν και µετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν την αποµάκρυνση από το εργαστήριο, πριν την κατανάλωση τροφής ή ποτού και πριν το κάπνισµα η χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας (γάντια, προσωπίδες µε φίλτρα ενεργού άνθρακα, προστατευτικά γυαλιά, ρουχισµός), όταν εκτελούνται εργασίες µε επικίνδυνα χηµικά α. Γάντια - υποχρεωτική η χρήση τους σε όλες τις εργασίες - γάντια ανθεκτικά στα κοψίµατα, πολλαπλών χρήσεων, µε δυνατότητα αποστείρωσης επί λήψη νωπών τοµών και µονιµοποιηµένων ιστών ( ενδεικτική τιµή 90 ανά δύο ζεύγη) - γάντια µιας χρήσης από νιτρίλιο ελεγµένα για χηµικούς κινδύνους σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ374 ή παρόµοιο υλικό και εναλλακτικά διπλά γάντια β. Προσωπίδες (µάσκες) - προσωπίδες ηµίσεος προσώπου σε συνδυασµό µε προστατευτικά γυαλιά ή πλήρους προσώπου µε φίλτρα υπερµαγγανικού καλίου για τους ατµούς φορµόλης (απόρριψη παρασκευασµάτων, εργασία σε πάγκο χωρίς σύστηµα κάθετης απορρόφησης ατµών φορµόλης) και µε φίλτρα ενεργού άνθρακα για τα χηµικά κ.λ.π.) γ. Προστατευτικά γυαλιά κατά τα πρότυπα ΕΝ166 - κλειστού τύπου - αντιθαµβωτικοί φακοί - αντοχή στα χηµικά δ. Ρουχισµός - βαµβακερές ρόµπες - κλειστές µέχρι το λαιµό ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επεξεργασία νωπών ιστών άµεση αναφορά ατυχήµατος (π.χ. κόψιµο), για το οποίο πρέπει να ενηµερώνεται ο διευθυντής του εργαστηρίου και εγγράφως η υπηρεσία ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων και να παρέχεται η αντίστοιχη ιατρική φροντίδα χρήση δοσιµετρητών (κονκάρδες) κατάλληλων για ατµούς φορµαλδεΰδης και ξυλόλης τοποθετηµένων επάνω στην µπλούζα αυτών που εκτίθενται (ενδεικτικές τιµές: 2 δοσιµετρητές φορµαλδεΰδης 250, 4 δοσιµετρητές φορµαλδεΰδης 650 και ίδιες τιµές για τους αντίστοιχους ξυλόλης. Στην τιµή περιλαµβάνεται και το κόστος ανάλυσης). Η τήρηση των µέτρων ατοµικής προστασίας αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του κάθε εργαζόµενου. 5. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ πυρασφάλεια-πυρανίχνευση, κεντρικό σύστηµα πυρόσβεσης Για τα Παθολογοανατοµικά εργαστήρια νοσοκοµείων, που δεν διαθέτουν συστήµατα πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης και κεντρικό σύστηµα πυρόσβεσης, το προεδρικό διάταγµα 71/88 περί κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στο σελίδα 4

5 άρθρο 12Α παράγραφος 12.2 (αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερες Υ.Α.) ορίζει ότι «απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποτελούν ιδιαίτερο πυροδιαµέρισµα». Η εγκατάσταση των εν λόγω συστηµάτων γίνεται µετά αυτοψία και εκπόνηση µελέτης (βλέπε το κείµενο του προεδρικού διατάγµατος 71/88 συνηµµένο στο CD). µέσα κατάσβεσης τοπικής κλίµακας, δηλαδή πυροσβεστήρες (π.χ. σκόνης για στερεά), που τοποθετούνται σε συγκεκριµένες εµφανείς θέσεις, εύκολες στην πρόσβαση και σε αποστάσεις όχι περισσότερο από τα 15 µέτρα ο ένας από τον άλλο παρασφαλή ντουλάπια για τη φύλαξη των επικίνδυνων χηµικών. Ως προσωρινό µέτρο προτείνεται η τοποθέτησή τους σε θέσεις χαµηλά προς το πάτωµα συστήµατα χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερµού. 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΛΥΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ Μικρής κλίµακας ατύχηµα: µπορεί να αντιµετωπισθεί από το προσωπικό του εργαστηρίου, εφόσον εκτιµάται ότι η έκθεση δεν εγκυµονεί κίνδυνο. Μεγάλης κλίµακας ατύχηµα εκκενώνεται και αποµονώνεται άµεσα ο χώρος ενηµερώνεται ο διευθυντής του εργαστηρίου, η διοίκηση του νοσοκοµείου και η τεχνική υπηρεσία για έλεγχο διαρροής µέσω των συστηµάτων απαγωγών, εξαερισµού, κλιµατισµού και των φίλτρων και τυχόν διακοπή της λειτουργίας των συστηµάτων µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδων, που δηλώνουν το ατύχηµα, όταν απαιτείται µεγάλος χρόνος για την αποκατάστασή του. Είδη για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων κοµµάτια απορροφητικού χαρτιού ή παρόµοιου υλικού για τα υγρά και βρεγµένες απορροφητικές γάζες για τα στερεά ειδικά µαξιλαράκια για τον περιορισµό των χηµικών λεκέδων (διατίθενται στο εµπόριο) µικρό φτυάρι για τη συλλογή των θραυσµάτων χηµικό ταλκ εξουδετέρωσης φορµαλδεΰδης, που χύθηκε (ενδεικτική τιµή 30 ανά 680 γραµµάρια) Ατοµική προστασία στην περίπτωση ατυχήµατος χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας (µάσκες ηµίσεος ή πλήρους προσώπου µε τα φίλτρα για χηµικά και φορµαλδεΰδη κατά περίπτωση, προστατευτικά γυαλιά, ρόµπα) διπλά γάντια ή γάντια νιτριλίου ελεγµένα για χηµικά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ374 Αποκατάσταση ατυχήµατος οι λεκέδες καθαρίζονται από την περιφέρεια προς το κέντρο καθαρισµός περιοχής µε απορρυπαντικό και ξέπλυµα µε νερό, διαδικασία που επαναλαµβάνεται τρεις φορές όλα τα αντικείµενα, που λερώθηκαν και θα ξαναχρησιµοποιηθούν, καθαρίζονται µε τον ίδιο τρόπο υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδων, που δηλώνουν το ατύχηµα, όταν απαιτείται µεγάλος χρόνος αποκατάστασής του σελίδα 5

6 τα αντικείµενα που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθαρισµό απορρίπτονται σε σακούλες-κουτιά για τοξικά απόβλητα. Ας µου επιτραπεί ο χαρακτηρισµός των Παθολογοανατοµικών Τµηµάτων ως η βαριά βιοµηχανία των νοσοκοµείων, κυριολεκτικά άλλα και µεταφορικά. Η κυριολεκτική παροµοίωση µας προσθέτει έναν επιπλέον κοµβικό ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας των συνεργατών µας από τα «βιοµηχανικά» ατυχήµατα και του εργασιακού αλλά και του µείζονος φυσικού περιβάλλοντος. Είναι στο χέρι µας να επιτύχουµε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων µας σε όλη την Ελλάδα µε µοχλό την κοινή σθεναρή, αδιάκοπη προσπάθειά µας. σελίδα 6

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση

ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση ΠPOE PIKO IATAΓMA 305/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" (Φ.Ε.Κ. 212/Α/29-8-1996) O ΠPOE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD. Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο Παναγιώτα Σπυροπούλου Βιολόγος, MSc., PhD Αιμοδοσία ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» Οι κίνδυνοι στο εργαστήριο Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στα κλινικά εργαστήρια απειλείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K.

ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK (Φ.E.K. ΠPOE PIKO IATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK" (Φ.E.K. 10/A/18-1-1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας

φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας φροντίδα ζωής προστατέψτε τη σοδειά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας ευρετήριο 1. Ανάγνωση της ετικέτας 2. 3. 4. Προστασία κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού Προστασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα