Τηλ./Fax: , Τηλ: Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,"

Transcript

1 !! Ἡ μήτηρμουἐκρέμασετὴνκεφαλήν,ὡςκατάδικος,ὅστιςἴσταται πληκτικῆςσιωπῆς. ἐνώπιοντοῦκριτοῦτουμὲτὴνσυναίσθησιντρομεροῦτινὸςἐγκλήματος. -Μάλιστα,μητέρα!Πῶςδὲντὸ'θυμοῦμαι!ἦτανἡμόνημαςἀδελφὴ, -Τὸ'θυμᾶσαιτὸἈννιώ μας;μὲἠρώτησεμετά τιναςστιγμὰς κορίτσι!ἐσὺεἶσαιτέσσαραχρόνιαμικρότεροςἀπὸτὸχρηστάκη.ἕνα κ'ἐξεψύχησενἐμπρὸςστὰ'μάτιαμου. χρόνοκατόπιντουἔκαματὴνπρώτημουθυγατέρα. -Ναὶ!μὲεἶπεν,ἀναστενάξασαβαθέως,ἀλλὰδὲνἦτοτὸμόνονμου ἀποσαραντήσω Ἤταντότεκοντά,'ποὺἐπαντρολογιέτοὁΦώτηςὁΜυλωνᾶς.Ὁ 'βγάλῃκαὶμέναστὸνκόσμο,γιὰνὰχαρῶ'σὰν'πανδρευμένη,ἀφοῦ μακαρίτηςὁπατέραςσου παράργησετὸ γάμο τους,ὡς'ποὺ ν' κορίτσιδὲνμ'ἀφῆκενἡγιαγιάσουνὰχαρῶ. ἐγὼ,γιὰνὰτοὺςστεφανώσουμεμαζὶ.ἤθελενὰμὲ κι'ἐγύρναἡκανάταμὲτὸκρασὶἀπὸχέρισὲχέρι.καὶἔκαμενὁπατέρας σπίτιτους καὶἐπαῖζαντὰβιολιά,καὶἔτρωγενὁκόσμοςμέσαστὴναὐλὴ, Τὸπρωὶτους'στεφανώσαμε,καὶτὸβράδυἦτανοἱκαλεσμένοιστὸ ἄνοιγενἡκαρδιάμου,καὶ'σὰννέαποὺἤμουνε,ἀγαποῦσακ'ἐγὼτὸχορό. σουκέφι,'σὰνδιασκεδαστικὸςποὺἦτανὁμακαρίτης,καὶμ'ἔρριψετὸ Κ'ἐχορέψαμελοιπὸνκ'ἐχόρεψανκαὶοἱἄλλοικαταπόδιμας.Μὰἐμεῖς μανδύλιτου,νὰσηκωθῶνὰχορέψουμε.'σὰντὸνἔβλεπανὰχορεύῃ,μοῦ τὸνεἶπα ἄνδρα,ἐγὼἔχωπαιδὶ'στὴνκούνιακαὶδὲν'μπορῶπιὰνὰμείνω. ἐχορέψαμεκαὶκαλλίτερακαὶπολύτερα. 'Σανἐκοντέψανετὰμεσάνυχτα,ἐπῆρατὸνπατέρασουπαράμερακαὶ

2 Τὸπαιδὶπεινᾷ ἐγὼἐσπάργωσα.πῶςνὰτὸβυζάξωμὲσ''στὸνκόσμοκαὶ θὰπάρωτὸμωρὸνὰ'πάγω'στὸσπίτι. μὲτὸκαλὸμουφόρεμα!μεῖνεσύ,ἂνθέλῃςνὰδιασκέδασῃςἀκόμα.ἐγὼ -Ἔ,καλὰγυναίκα!εἶπεὁσχωρεμένος,καὶμ'ἐπαπάρισε'παστὸν νὰφύγω. ὦμο.ἔλα,χόρεψεκι'αὐτὸτὸχορὸμαζίμου,καὶὕστεραπηγαίνουμεκ'οἱ δύο.τὸκρασὶἄρχησενὰμὲχτυπᾷστὸκεφάλι,καὶἀφορμὴγυρεύωκι'ἐγὼ τὸδρόμο.μὰεἴχαμεἀκόμηπολὺὡςτὸσπίτι.γιατὶὁγάμοςἔγινε'στὸν 'Σανἐξεχορέψαμεκ'ἐκείνοτὸχορὸ,ἐπήραμετὴστράτα. Καρσιμαχαλᾶ.Ὁδοῦλοςἐπήγαινε'μπροστὰμὲτὸφανάρι.Ὁπατέραςσου Ὁγαμβρὸςἔστειλετὰπαιχνίδιακαὶμαςἐξεπροβόδησανὡςτὸμισὸ ἐσήκωνετὸπαιδί,καὶ'βαστοῦσεκαὶ'μέναἀπὸτὸχέρι. -'Κουράσθης,βλέπω,γυναίκα! θὰστρώσωτὰστρώματαμοναχόςμου.ἐμετάνοιωσαποῦσ'ἔβαλακ' -Ἄιντεβὰλ'ἀκόμακομμάτιδύναμι,ὡςποῦνὰφθάσουμεστὸσπίτι, -Ναὶ,Μιχαλιό.'Κουράσθηκα. ξεκουράζουμαιπάλι. ἐχόρεψεςτόσοπολύ. -Δὲνπειράζει,ἄνδρα,τοῦεἶπα.Τὸἔκαμαγιὰτὸχατῆρισου.Αὔριο τὸνφυλάγῃ.'σε'λίγοἐπλαγιάσαμεκαὶ'μεῖς.ἐκεῖ,μέσαστὸνὕπνομου,μ' ἔστρωσε.ὁχρηστάκηςἐκοιμᾶτομαζὶμὲτὴνβενετειά,ποὺτὴνἀφῆκανὰ Ἔτσιἤρθαμεστὸσπίτι.Ἐγὼἐφάσκιωσακ'ἐβύζαξατὸπαιδὶκ'ἐκεῖνος χορταστικά.καὶἀκούμβησαστὴνκούνιατουνὰτὸβυζάξω.μὰἤμουν ἐφάνηκεπῶςἔκλαψετὸπαιδί.τὸκαϋμένο!εἶπα,δὲνἔφαγεσήμερα του.ἐκεῖμὲ'ξαναπῆρενὁὕπνος. πολὺκουρασμένηκαὶδὲν'μποροῦσανὰκρατηθῶ.τὸἔβγαλαλοιπὸν,καὶ τὸἔβαλακοντάμου,μὲσ'στὸστρῶμα,καὶτοῦἔδωσατὴρόγαστὸστόμα

3 χαράζῃ-ἂςτὸβάλω,εἶπα,τὸπαιδὶστὸντόποτου. Δὲνἠξεύρωπόσηνὥραἤθελενὡςτὸπουρνό.Μὰ'σὰνἔνοιωσανὰ ἐτρίψαμετὸμυτούδιτου,τίποτε!-ἦτανἀπεθαμένο! Μὰ'κεῖποὺπῆγανὰτὸσηκώσω,τίνὰδιῶ!τὸπαιδὶδὲνἐσάλευε! Ἐξύπνησατὸνπατέρασου τὸ'ξεφασκιώσαμε,τὸ'ζεστάναμε,τοῦ ἐπῆραντὰδάκρυα.τότεἄρχησαἐγὼνὰκλαίγω'στὰδυνατὰκαὶνὰ -Τὸ'πλάκωσες,γυναίκα,τὸπαιδὶμου!-εἶπενὁπατέραςσου,καὶτὸν Τρίαχρόνιαεἴχαμε'πανδρευμένοι,κακὸλόγοδὲνμὲεἶπε.Κ'ἐκείνητὴ ξεφωνίζω.μὰὁπατέραςσουἔβαλετὸχέριτουστὸστόμαμουκαὶ-σούς! στιγμὴμὲτὸεἶπε.-ἔ;τίφωνάζειςἔτσι;θέλειςνὰξεσηκώσῃςτὴγειτονιά, μὲεἶπε.τίφωνάζειςἔτσι,βρὲβῶδι;-αὐτὸμὲτὸεἶπε,θεὸςσχωρὲσ'τόνε. 'μάθαινενὁκόσμος,ἔπρεπενὰσχίσωτὴγῆνὰἔμβωμέσαἀπὸτὸκακό νὰ'πῇὁκόσμοςπῶςἐμέθυσεςκ'ἐπλάκωσεςτὸπαιδίσου; Καὶεἶχεδίκηο,'ποὺν'ἁγιάσουντὰχώματαποῦκοίτεται!Γιατὶ,ἂντὸ παιδὶ,κ'ἐγυρίσαμενἀπὸτὴνἐκκλησία,τότεἄρχησετὸθρῆνοςτὸμεγάλο. μου.ἀλλά,τίτὰθέλεις!ἡ Τότεπιὰδὲνἔκλαιγακρυφά.-Εἶσαινέα,καὶθὰκάμῃςκι'ἄλλα,μ'ἔλεγαν. ἁμαρτίαεἶναιἁμαρτία.'σὰντὸἐθάψαμετὸ παιδὶ'ποὺμ'ἔδωκε!καὶἐντρεπόμουνατὸνκόσμο,καὶἐφοβούμηντὸν Ὣςτόσονὁκαιρὸς'περνοῦσε,καὶὁΘεὸςδὲνμᾶςἔδιδετίποτε.Νά!ἔλεγα πατέρασου.γιατὶκ'ἐκεῖνοςὅλοτὸνπρῶτοχρόνοἔκαμνετάχατὸν μέσαμου.ὁθεὸςμὲτιμωρεῖ,γιατὶδὲνἐστάθηκαἄξιανὰπροφυλάξωτὸ ἀλύπητοκαὶμ'ἐπαρηγοροῦσε,γιὰνὰμὲδώσῃθάρρος.ὕστεραὅμως ἄρχισενὰγίνεταισιγανὸςκαὶσυλλογισμένος. χάραις'ποὺἐπῆρα. μου.'στατρίαχρόνιακ'ὕστερα'γεννήθηκεςἐσύ.-ἦτανἡπολλαῖςἡ Τρίαχρόνιαἐπέρασαν,χωρὶςνὰφάγωψωμὶνὰ'πάγῃστὴνκαρδιά

4 πατέραςσουσὲἤθελεκορίτσι.καὶμίανἡμέραμὲτὸεἶπε. 'Σὰνἐγεννήθηκεςἐσὺἐκατάκατσενἡκαρδιάμου,μαδὲνἡμέρεψε.Ὁ 'πουκάμισακαὶτρίακωνσταντινᾶτα,γιὰνὰμὲ'βγάλῃἕνασχωροχάρτι. -Κι'αὐτὸκαλῶςμᾶςὥρισε,Δεσποινιώ,μὰ'γὼτὸἤθελακορίτσι. Καὶ,διὲςἐσύ!ἴσαἴσαἐκεῖνοτὸμῆνα,'ποὺἐγύρισενἡγιαγιάσουἀπὸτὴ Ὅταν ἐπῆγεν ἡ γιαγιά σου στὸν Ἁγιοντάφο,ἔστειλα δώδεκα διοῦμε κορίτσιεἶναι;-ναί,θυγατέρα,ἔλεγενἡμαμῆ.κορίτσι.δὲβλέπεις; Γερουσαλῆμὲτὸσχωροχάρτι,ἐκεῖνοτὸμῆναἐκακοψυχοῦσατὴνἈννιώ. Δὲσὲχωροῦντὰροῦχασου!-Καὶνάπιὰχαρὰἐγώ,'σὰντὸἄκουγα! Κάθε'λίγοκαὶ'λιγάκιἐφώναζατὴμανίτσα.-Ἔλαδὰ,κυρά,νὰ 'Σὰνἐγεννήθηκετὸπαιδὶκαὶ'βγῆκενἀληθινὰκορίτσι,τότεπιὰ τὸσπίτι.-εὐχαριστῶσὲ,θεέμου!ἔλεγανύχτακαὶ'μέρα.εὐχαριστῶσὲἡ ἦρθενἡκαρδιὰστὸντόποτης.τὸὠνομάσαμενἀννιώ,τὸἴδιοτὸὄνομα ἁμαρτωλὴ,ποῦἐσήκωσεςτὴνἐντροπὴκαὶἐξάλειψεςτὴνἁμαρτίαμου! ποῦεἶχετὸσχωρεμένο,γιὰνὰμην'ποφαίνεταιπῶςμᾶςλείπεικανεὶςἀπὸ ΚαὶεἴχαμεπιὰτὴνἈννιὼ'σὰντὰμάτιαμας.Καὶἐζούλευεςἐσύ,καὶ 'νωρίς,καὶμ'ἐμάλωνεκαμμιὰφορά,γιατὶσὲ'παραμελοῦσα.κ'ἐμέναἡ ἔγεινεςτοῦθανατᾶἀπὸτήζούλιασου. καρδιά Ὁ πατέραςσουσὲἔλεγετὸἀδικημένοτου,γιατὶσ'ἀπόκοψαπολὺ στιγμὴ'μπορεῖνὰτῆςσυμβῇτίποτε.καὶὁπατέραςσουὁμακαρίτης,ὅσο μουἐρράγιζε,'σὰνσ'ἔβλεπανὰχαλνᾶς.μά,ἔλαποῦδὲν καὶἂν'μάλωνεκ'ἐκεῖνος,τὴνἤθελεπιὰνὰμὴστάξῃκαὶτὴνβρέξῃ! ἐμποροῦσαν'ἀφήσωτὴνἀννιὼἀπὸτὰχέριαμου!ἐφοβούμηνπῶςκάθε ὑγεία.ἔλεγεςπῶςἐμετάνοιωσενὁθεὸςγιατὶμᾶςτὸἔδωκε.ἐσεῖς ἤσασθεκόκκινακόκκινα,καὶζωηρὰκαὶσερπετά.ἐκεῖνο,ἥσυχοκαὶ Μὰἐκεῖνοτὸεὐλογημένο,ὅσοπερισσότεραχάδια,τόσοὀλιγώτερην σιγανὸκαὶἀρρώστιάρικο!ὅταντὸἔβλεπαἔτσιχλωμὸχλωμό,μοῦἤρχετο

5 'ξανακυριεύῃμέσαμου.ὡςποὺμιὰνἡμέραἀπέθανεκαὶτὸδεύτερο! εἰςτὸννοῦμουτὸπεθαμένο,καὶἡἰδέαπῶςἐγὼτὸἐθανάτωσαἄρχησενὰ ποτήριἦτανἐκεῖνο.ἐλπίδανὰκάνωἄλλοκορίτσιδὲνἦτανπλέον.ὁ πατέραςσουεἶχ'ἀποθάνει.ἂνδὲνεὐρίσκετοἕναςγονιὸςνὰμὲχαρίσῃτὸ Ὅποιοςδὲντὸἐδοκίμασεμοναχόςτου,παιδὶμου,δὲν'ξεύρειτὶπικρὸ κορίτσιτου,ἤθελαπάρωτὰβουνὰνὰφύγω. πὤχασα,κ'ἡμέρωνατησυνείδησίμου. καὶτὸ'κανάκευα,'θαρροῦσαπῶςτὸεἶχα'δικόμου,καὶ'ξεχνοῦσα'κεῖνο Ἀλήθεια'ποῦδὲνἐβγῆκεκαλόγνωμο.Μὰὅσοτὸεἶχακαὶτὸ'κήδευα παίδεψιαὐτὴεἶναιπαρηγοριὰκ'ἐλαφροσύνη.γιατὶὅσοπερισσότερο τυρρανηθῶκαὶχολοσκάσω,τόσο'λιγώτεροθὰμὲπαιδέψῃὁθεὸςγιὰτὸ Καθὼςτὸλὲγ'ὁλόγος,ξένοπαιδί'ναιπαίδεψι.Μὰγιὰμέναἡ παιδὶ'ποὺπλάκωσα. Κατερινιὼγιὰνὰπάρωἕναπαιδὶκαλόγνωμοκαὶπροκομμένο. Γι'αὐτὸ-νἄχῃςτὴνεὐχὴμου-μὴμὲγυρεύειςνὰδιώξωτώρατὴν ἀσπλαγχνίανμου.σεὑπόσχομαιν'ἀγαπῶτὸκατερινιὼ'σὰντὴνἀδελφή τίποτε.ὕστεραἀπ'ὅσα -Ὄχι,ὄχι,μητέρα!ἀνέκραξαδιακόψαςαὐτὴνἀκρατήτως.Δὲνγυρεύω μου,καὶνὰμὴτῆςεἴπωτίποτεπλέον,τίποτεδυσάρεστο. μ'ἀφηγήθης,σὲζητῶ συγχώρησιδιὰτὴν μου-ἔτσινάχῃςτὴνεὐχὴτοῦχριστοῦκαὶτῆςπαναγίας!εἶπενἡμήτηρ ἀναπνεύσασα.γιατὶ,βλέπεις,τὸ 'πόνεσεἡ καρδιά τὴν'πῆραστὸλαιμόμου,ἐτελείωσε. ΤῆςΤύχηςἤτανε;τοῦΘεοῦἤτανε;Τόσοκακὴκαὶἀνεπιδέξιαποῦεἶναι- πολλακαμμένο,καὶδὲνθέλωνὰτὸκακολογοῦνε.'ξέρωκ'ἐγὼ,μαθές; μοῦἠνοίγησανοἱὀφθαλμοί,καὶἐκατάλαβαπολλὰςπράξειςτῆςμητρός μου,αἱὁποῖαιπότεμὲν Ἡ ἐκμυστήρευσιςαὕτηἔκαμεβαθυτάτηνἐπ'ἐμοῦἐντύπωσιν.τώρα ἐφαίνοντοὡςδεισιδαιμονία,πότεδὲὡς

6 αὐτόχρημαμονομανίαςἀποτελέσματα.τὸφοβερὸνἐκεῖνοδυστύχημα καὶθεοφοβουμένηἦτονἡμήτηρμου.ἡσυναίσθησιςτοῦἁμαρτήματος,ἡ ἠθικὴἀνάγκητῆςἐξαγνίσεωςκαὶτὸἀδύνατοντῆςἐξαγνίσεωςαὐτοῦ-τί ἐπηρέασετόσονπολὺτὸνβίοντηςὅλον,ὅσῳμᾶλλονἁπλῆκαὶἐνάρετος της,οὔτεἐνταῖςδυστυχίαιςοὔτεἐνταῖςεὐτυχίαιςτης! τάλαιναγυνὴχωρὶςνὰδυνηθῇνὰκοιμίσῃτὸνἔλεγχοντηςσυνειδήσεώς φρικτὴκαὶἀμείλικτοςκόλασις!ἐπὶεἰκοσιοκτὼτώραἔτηβασανίζεταιἡ! 1. Ένα από τα γνωρίσµατα των έργων του Βιζυηνού είναι η παρουσία σ αυτά του αυτοβιογραφικού στοιχείου. Στο διήγηµα ποια στοιχεία α ) του περιεχοµένου και β) της αφήγησης επαληθεύουν αυτή τη διαπίστωση; ΜΟΝΑ ΕΣ Ποιος είναι ο ρόλος της εγκιβωτισµένης αφήγησης στην εξέλιξη του µύθου; ΜΟΝΑ ΕΣ Τα συναισθήµατα του αφηγητή παιδιού προς την Αννιώ και η συµπεριφορά των γονιών του προς αυτόν δίνονται µέσα από την οπτική γωνία της µητέρας του. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο συγγραφέας επιλέγει αυτή την τεχνική; ΜΟΝΑ ΕΣ 20! 4. Να σχολιάσετε σε µια παράγραφο λέξεων το εξής απόσπασµα του.» κειµένου: «! ΜΟΝΑ ΕΣ 25 Ο ήµος ο σκληρόκαρδος µε χέρια αφορεσµένα κτυπά και δερνει αλύπητα τη µάννα που τον γέννα ως που µια µέρα η δύστυχη µες του καηµού το βάρος πικρά τον καταράστηκε: που να σε κόψει ο Χαρος

7 Το λόγο δεν απόσωσε να κι η κατάρα πιάνει, να το κι ο Χάρος που ρχεται µε κοφτερό δρεπάνι. Τα κόκκαλά του τρίζουνε τα µάτια αλληθωρίζουν τα παγωµενα χνώτα του του λιβανιού µυρίζουν - Κυρά το Χάρο φώναξες ; Εµένα λένε Χάρο πουναι τον µάνα, πούναι τον το γιο σου να τον πάρω; - Παράκουσες κυρ- Χάροντα µα τη ζωή του ήµου! Εγώ για µένα σ έκραξα κι όχι για το παιδί µου. oo ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

8 1. ΤΟ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ α.)αναφορικά στο περιεχόµενο, το διήγηµα βασίζεται στο αυτοβιογραφικό στοιχείο, αφού αναπλάθονται προσωπικά βιώµατα. Αρχικά, ο αριθµός µελών της οικογένειας και τα ονόµατά τους καθώς και τα έντονα προσωπικά βιώµατα του αφηγητή. Επιπλέον, η αναφορά περιστατικών της ζωής του αφηγητή όπως ο ξενιτεµός του, η διαµονή στην Πόλη. ίνεται, λοιπόν, η εντύπωση ότι ο συγγραφέας αφηγείται ατοµικά και οικογενειακά γεγονότα χωρίς να είναι τίποτα δηµιούργηµα της φαντασίας του. β.)αναφορικά στα στοιχεία αφήγησης, αυτά που επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτοβιογραφικού στοιχείου είναι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, το οµώνυµο αφηγητή και συγγραφέα, τα ονόµατα της οικογένειας που ταυτίζονται µε τα πραγµατικά, ο δραµατοποιηµένος αφηγητής και τέλος η εσωτερική εστίαση. 2. Η αποκάλυψη γίνεται µε εγκιβωτισµένη αφήγηση. Η φράση «αµαρτία µου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν ακόµην» δίνει νέα τροπή στην πλοκή του έργου και αποτελεί προσήµανση για την αποκάλυψη του µυστικού. Η µητέρα διακατέχεται από ψυχικό και ηθικό βάρος, κάτι το οποίο παρερµηνεύει ο Γιώργης. Η αποκάλυψη προδιαθέτεται µε την σοβαρότητα της κατάστασης που τονίζει η µητέρα.η µητέρα αποκαλύπτει το µυστικό θέτοντας ως αίτιο του φόνου την κούρασή της. Η επανάληψη του ρήµατος κουράζοµαι λειτουργεί ηθικά ως απενεχοποίηση του ακούσιου φόνου. Υπάρχει έντονο συναίσθηµα και η διήγηση ακολουθεί αυστηρή χρονολογική σειρά. Η ενότητα κλείνει µε την αλλαγή στη στάση του αφηγητή προς το Κατερινιώ. Είναι η πιο εκτενής και η πιο περίτεχνα δοσµένη, καθώς αποτελεί το πιο σηµαντικό και συγκλονιστικό τµήµα του κειµένου λύνοντας την απορία του τίτλου. Η αποκάλυψη προετοιµάζεται µ ένα διάλογο και αρχίζει µε τη χαρακτηριστική αφηγηµατική φράση «Ηταν τότε..». Η µητέρα δίνει όλες τις λεπτοµέρειες εκείνης της νύχτας, οι οποίες µας βοηθούν να κατανοήσουµε την προσκόλληση της στην Αννιώ, την εµµονή της στις υιοθεσίες κοριτσιών, καθώς και την παθολογική της συµπεριφορά στα κορίτσια που υιοθετούσε κάθε φορά. 3. Η στάση του Γιωργή απέναντι στην Αννιώ είναι θετική, καθώς ο ίδιος έχει αποκάλυψει από την αρχή ότι δεν αγανακτούσε από την εύνοια που έδειχνε η µητέρα στο πρόσωπο της. Αντίθετα ένιωθε γι αυτήν αγάπη και στοργή. Αυτή είναι η οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο αφηγητής τη στάση του απέναντι στην Αννιώ. Η µητέρα όµως στην αφήγηση της αποκαλύπτει το αντίθετο, αφού τονίζει ότι ο Γιωργής ζήλευε που έδειχνε τέτοια φροντίδα στην Αννιώ. Βέβαια συµπληρώνει ότι η αντίδραση του ήταν δικαιολογηµένη αφού η ίδια είχε απογαλακτίσει πολύ νωρίς το Γιώργη, εξαιτίας της ασθένειας της

9 Αννιώς, τον παραµελούσε,γι αυτό και ο πατέρας τον αποκαλούσε «το αδικηµένον του». Οι δύο πλευρές έρχονται σε αντίθεση, η οποία είναι όµως φαινοµενική, γιατί αναφέρονται σε δυο διαφορετικές πραγµατικότητες. Η µητέρα κάνει λόγο για τη βρεφική ηλικία του Γιωργή, από την οποία εκείνος δεν έχει µνήµες, ενώ ο Γιωργής αναφέρεται σε βιώµατα της παιδικής του ηλικίας. Και οι δύο, λοιπόν, οπτικές γωνίες αληθεύουν. Το γεγονός ότι στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο συγγραφέας επιλέγει να παρουσιάσει τη συµπεριφορά του Γιωργή προς την Αννιώ από την οπτική της µητέρας διακιολογείται από την θέληση του συγγραφέα να φωτίσει όλες τις πλευρές των γεγονότων και έτσι να αποκτήσει ο αναγνώστης πιο αντικειµενική εικόνα για τα πράγµατα και τα πρόσωπα. Παράλληλα, η οπτική της µητέρας για τη συµπεριφόρα της ίδιας και του άντρα της προς το Γιωργή έχει την έννοια της συγνώµης και ὰ ὰ ὰ ὰ ὰ «ὰ ὰὰ ὰ ὰ ουσιαστικά αποτελεί δικαίωση για ὰ το Γιωργή έπειτα από τόσα χρόνια. 4. Η µητέρα έχει περάσει όλη της τη ζωή στην ενοχή,κάτω από το βάρος του συναισθήµατος της ενοχής, θεωρώντας ότι όλα τα πλήγµατα που δέχεται είναι η τιµωρία του Θεού για το αµάρτηµά της.θεωρεί ότι µε την τιµωρία της ανακουφίζεται και για να ενισχύσει την ανακούφιση προχωρά στις συνεχόµενες υιοθεσίες,. Οι συνεχείς υιοθεσίες συνιστούν την αυτοτιµωρία της, ως πράξεις ανακούφισης και εξιλέωσης. Θεωρεί ότι αναπληρώνει το νεκρό παιδί µε αποτέλεσµα να απαλλάσσεται από τις τύψεις. Η µητέρα βλέπει την τιµωρία του Θεού ως εξιλέωση και τις υιοθεσίες µέσο ώστε να απαλλαγεί από τις τύψεις. 5. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ α.) Η µάνα στο απόσπασµα του Βιζυηνού: Η εσποινιώ ταυτίζει την λύτρωση της µε την υιοθεσία ξένων παιδιών θηλυκού γένους. Είναι αυτονόητο ότι αγαπάει τα παιδιά της, δουλεύει άλλωστε σκληρά για να τα θρέψει, και είναι έτοιµη να κάνει οποιαδήποτε θυσία για να τα προστατεύσει. Στο κεντρικό πλαίσιο του ψυχισµού της,όµως, προβάλλεται η αδιέξοδη αγάπη για τα παιδιά που πέθαναν ή πεθαίνουν εξαιτίας της, και το βάρος της αµαρτίας την οποία εξοµολογείται στο Γιωργή.

10 β.) Η µάνα στο ποίηµα του Πολέµη: Φαίνεται να έχει άσχηµη σχέση µε το γιο της, καθώς εκείνος την κακοποιεί. Στην απελπισία της τον καταριέται και εύχεται να πεθάνει. Τη στιγµή όµως που έρχεται ο «χάρος» να πάρει το γιο της, εκείνη φαίνεται να µετανιώνει και του λέει ξεκάθαρα ότι τον φώναξε για εκείνην. Μετανιώνει λοιπόν και αυτή για τη κατάρα της και προσπαθεί να εξιλεωθεί προσφέροντας τον εαυτό της στη θέση του γιου της. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

«To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού. Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

«To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού. Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1 «To Aμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού Περιεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου 1η Αλλ ημείς γνωρίζομεν ότι η ενδόμυχος της μητρός ημών στοργή διετέλει αδέκαστος και ίση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Γ. Β ι ζ υ η ν ό ς, Τ ο α μ ά ρ τ η μ α τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ : Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΗΘΟΓΡΑΦΙ Α: η ελληνική εκδοχή του ρεαλισμού Στην Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα, λόγω της κυριαρχίας του επιστημονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Επιμέλεια: Μαρία Πουλάκου, Φιλόλογος Βασικά σημεία στο Αμάρτημα της μητρός μου Το αυτοβιογραφικό και βιωματικό στοιχείο του κειμένου Η αυτοβιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Α.1. Το. τα σε ένα. σύγχρονο θεατρικό. την. εμφάνισης. μπορεί διαλόγου, χρήση του. εντοπίζουμε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Α.1. Το. τα σε ένα. σύγχρονο θεατρικό. την. εμφάνισης. μπορεί διαλόγου, χρήση του. εντοπίζουμε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.1. Το έργο του Βιζυηνού, αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Ένα διήγηµα είναι ξεχωριστό και αυθυπόστατο έργο τέχνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. O Γ. Βιζυηνός αντλεί το αφηγηματικό του υλικό «από τις προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, από τις παραδόσεις και τα βιώματα της

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ εκείνους που δυσκολεύονται να γεννηθούνε

Γράμμα σ εκείνους που δυσκολεύονται να γεννηθούνε Γράμμα σ εκείνους που δυσκολεύονται να γεννηθούνε (Ο τίτλος του πρόλογου μου σε αυτό το βιβλίο παίρνει σαν αφορμή μια αναφορά της Ρανιας που κάπου γράφει γεννήθηκα στα 17 ) Είχα αναφέρει στο πρώτο βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Γιώργος Σορολόπης (όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Γιώργου Ιωάννου) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Α. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός, Το αµάρτηµα της µητρός µου (απόσπασµα).

Διαβάστε περισσότερα

Στον πνευματικό τομέα: Αγώνας για την επικράτηση της δημοτικής Ανάπτυξη λαογραφίας: μελέτη λαϊκού πολιτισμού (ήθη, έθιμα, παραδόσεις)

Στον πνευματικό τομέα: Αγώνας για την επικράτηση της δημοτικής Ανάπτυξη λαογραφίας: μελέτη λαϊκού πολιτισμού (ήθη, έθιμα, παραδόσεις) Εισαγωγή Σύνδεση των ιστορικών γεγονότων και των εξελίξεων στη λογοτεχνία Τέλη 19 ου αιώνα: Η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάζει Εσωτερική αναδιάρθρωση και εκβιομηχάνιση Ενίσχυση οικονομίας Δημιουργία αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βιογραφικά είδη 1. Βιογραφία, µυθιστορηµατική βιογραφία σελ. 103 2. Βιογραφικό σηµείωµα σελ. 109 α. Τα γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

1 «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμoύς» του Γιώργου Ιωάννου

1 «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμoύς» του Γιώργου Ιωάννου 1 «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμoύς» του Γιώργου Ιωάννου 1) Η ζωή του συγγραφέα και το έργο του Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1927 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις του µετανάστη στο παιδικό µυθιστόρηµα

Αναπαραστάσεις του µετανάστη στο παιδικό µυθιστόρηµα Σελ. 1/17 Αναπαραστάσεις του µετανάστη στο παιδικό µυθιστόρηµα Καρακίτσιος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Ελένη Καρασαββίδου Υπ. ιδάκτορας Α.Π.Θ. Α. Προλεγόµενα, στόχοι και ερευνητικό υλικό Η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείµενο Ποίηση 1948 τούτη εποχή του εµφυλίου σπαραγµού δεν είναι εποχή για ποίηση κι άλλα παρόµοια σαν πάει κάτι να γραφεί είναι ως αν να γράγονταν από την

Διαβάστε περισσότερα

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20

2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε την αφηγηματική τεχνική της εστίασης στο πεζογράφημα του Ιωάννου. Μονάδες 20 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Μες στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σε λίγο θα σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα στοιχεία, που αποτελούν στοιχεία ενός θεατρικού έργου: α. Συμμετέχουν πολλά πρόσωπα, που δρουν είτε

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Βιζυηνού «Το ἁμάρτημα της μητρός μου».

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Βιζυηνού «Το ἁμάρτημα της μητρός μου». Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Γ. Βιζυηνού «Το ἁμάρτημα της μητρός μου». «Ἦτο τὸ μοιρολόγι τοῦ πατρός μας. Πρὶν ἀσθενήσῃ ἡ Ἀννιῶ, τὸ ἔψαλλε πολὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04.06.2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεώργιος Βιζυηνός (απόσπασμα) ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Αἱ οἰκονομικαί μας

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04.06.2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεώργιος Βιζυηνός (απόσπασμα) ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Αἱ οἰκονομικαί μας Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04.06.2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεώργιος Βιζυηνός (απόσπασμα) ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Καθηγήτριες 2 ου ΓΕΛ Ρεθύμνου: Στέλλα Κυριάκη Χρυσούλα Τζαγκαράκη Βαγγελιώ Τρουλινάκη 1 ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ (σύμφωνα με το νέο Π. Σ.) Να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα

Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μαζί με το Γεώργιο Βιζυηνό θεωρούνται οι κατεξοχήν πατέρες του διηγήματος, κυρίως του ηθογραφικού. Βάση λοιπόν των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ. Π. Καβάφη, τον Α. Παπαδιαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ: σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Ηθογραφία: Ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής των απλών και ταπεινών ανθρώπων της Σκιάθου. Τρόπος ζωής και συνήθειες των απλών ανθρώπων της νησιώτικης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΕΜΑ: Οι επισκέψεις μιας άγνωστης γυναίκας σε ένα τούρκικο αρχοντικό κοντά στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο πια κατοικεί μια οικογένεια Ελλήνων προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (πρώτη παράγραφος) 1. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα/ από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία 2012-2013

Ερευνητική εργασία 2012-2013 ''Τα παραµύθια λένε, είναι για λίγους, µόνο για όσους έχουν πίστη στην καρδιά. Για όσους δε φοβούνται να αντικρύσουν την αλήθεια, για όσους µπορούν και αγαπούν πραγµατικά. Ξέρουν πως µάγισσες πετούν εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξεις της στερεοτυπικής γυναικείας εικόνας και στάσης σε κείµενα γυναικών συγγραφέων του Μεσοπολέµου. Διαµάντη Αναγνωστοπούλου

Ρήξεις της στερεοτυπικής γυναικείας εικόνας και στάσης σε κείµενα γυναικών συγγραφέων του Μεσοπολέµου. Διαµάντη Αναγνωστοπούλου Ρήξεις της στερεοτυπικής γυναικείας εικόνας και στάσης σε κείµενα γυναικών συγγραφέων του Μεσοπολέµου Διαµάντη Αναγνωστοπούλου «Φεµινισµός είναι η κίνηση η παγκόσµια για να δοθούν στη γυναίκα ίσα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα