,69. Όπως υποσηµείωση 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ,69 (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της ιακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην ιακήρυξη. 1 Όπως υποσηµείωση 1. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ ,69 (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ)» προϋπολογισµού ,69 µαζί µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής µε ΚΑΕ και µε την αριθµ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α:ΒΤΛΤ7Λ7-ΨΚ4) δεσµεύτηκε η πίστωση της Περιφέρειας Αττικής του Ειδικού φορέα Αν. Ατ. /νση ιοικητικού-οικονοµικού µε ΚΑΕ και ύψους ,69 Ευρώ. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα προσφοράς «προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης» και σύµφωνα µε τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και δηµοπράτησης. Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στο τιµολόγιο και στον προϋπολογισµό της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 2.1 Για την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 30 (παρ.5-10) και άρθρου 39 του Ν. 3669/2008 (Κ Ε). 2.2 Η Υπηρεσία µετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε µειοδότης τάσσοντας προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσοτέρων κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να προσκοµίσει εκ νέου, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που προσκοµίστηκαν στον διαγωνισµό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους σύµφωνα µε την παρ. 4.2 της ιακήρυξης του έργου, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό περί µη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να φέρει απαραίτητα χρόνο έκδοσης µετά την 2 Όπως υποσηµείωση 1. 2

3 κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Υπηρεσία και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στον µειοδότη, µε πρόσκληση για την προσκόµιση των απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Αµέσως µετά την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων γνησιότητας των προσκοµισθεισών εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 17/ της ΓΓ Ε / ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή του συµφωνητικού σε προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 15 ηµερών. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρας της /νσας Υπηρεσίας και αποδεκτό από αυτήν. 2.3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., (άρθρο 157 παρ.1 περίπτωση (β) του Ν. 4281/2014. Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας (άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (Κ Ε)). 2.4 Ο Ανάδοχος µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης θα πρέπει να προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν.2229/94 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου, µια ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία να ασφαλίσουν τέτοια έργα. Το ποσό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ισούται µε τον προϋπολογισµό του έργου κα η διάρκεια του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του όλου έργου και να το υποβάλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (Κ Ε). Η Υπηρεσία κατόπιν ελέγχου, επιφέρει τις κατά την κρίση της συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος κατασκευής εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής του, και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συµπληρωµένο και τροποποιηµένο από την Υπηρεσία πρόγραµµα, αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που οφείλει να εφαρµόσει πιστά τις προβλεπόµενες από το πρόγραµµα δραστηριότητες και προθεσµίες. Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρηθεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 3669/2008 (Κ Ε) και βιβλίο καταµέτρησης για τις αφανείς εργασίες. Ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα οριζόµενα ως συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι: 1. Το συµφωνητικό 2. Η ιακήρυξη ηµοπρασίας 3. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 4. Τιµολόγιο Μελέτης 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήµατά τους (ΕΤΕΠ) 7. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου 8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης 9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 3

4 10. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 11. Το Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 4.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο εντός 6 (έξι) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Μέσα στην συνολική αυτή προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την µελέτη για την κατασκευή του έργου. Υπέρβαση της συνολικής αυτής προθεσµίας συνεπάγεται, εκτός από την επιβολή της ποινικής ρήτρας, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 (Κ Ε) και την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 61, του Ν.3669/2008 (Κ Ε) για έκπτωση του αναδόχου. 4.2 Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες. Λόγω του επείγοντος των επεµβάσεων και για περιπτώσεις των οποίων τη σοβαρότητα θα κρίνει η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επέµβει άµεσα σε τµηµατική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της εντολής. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης και εφόσον δεν είναι δυνατή η αυθηµερόν αποκατάσταση της βλάβης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην άµεση ακόµη και αυθηµερόν λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας (οριοθέτηση, κατάλληλη σήµανση κλπ.) προς αποτροπή κινδύνου ατυχηµάτων. 4.3 Παράταση της συνολικής ή τµηµατικών προθεσµιών, εγκρίνεται σύµφωνα µε τις παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Κ Ε) Για την υπέρβαση της προθεσµίας υποβολής του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 (Κ Ε) Έκπτωση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α, ΟΦΕΛΟΣ κλπ ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Στην προκειµένη εργολαβία ισχύει για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος (Γ.Ε. & Ο.Ε.) ποσοστό δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τις συµβατικές τιµές, όπως αυτές διαµορφώνονται στην προσφορά και τις τυχόν νέες τιµές µονάδος. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Σύµφωνα µε τα άρθρα 34 και 35 του Π.. 609/85 και το άρθρο 6, του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε του Ν.2229/94 και Ν.3263/2004, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί την τεχνική διεύθυνση του έργου, δια Μηχανικού, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο συντονιστής» κα ο οποίος θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο συντονιστής θα υποβοηθείται στο έργο του από τρεις (3) βοηθούς, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση δεδοµένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συµπεριληφθεί ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της παρούσας µελέτης. Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να προκληθεί από την µη έγκαιρη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο Ανάδοχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών υποχρεούται να προβαίνει στην τοποθέτηση και να επιµελείται της συντήρησης και αντικατάστασης όλων των προσωρινών, κατά τον Κ.Ο.Κ. και τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 5/95 ( ΜΕΟ/ε/οικ./305/ ) και τις Π.Τ.Π. περί σήµανσης των οδών του ΥΠΕΧΩ Ε, φανών αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων επί της οδού, κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Γενικά ο Ανάδοχος, οφείλει να λαβαίνει µε αποκλειστική µέριµνα και δαπάνες του και συνεχώς, 4

5 όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για τα έργα που εκτελούνται από αυτόν στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, καθ όλο το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών. Τα µέτρα αυτά ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί και για όσο διάστηµα µετά το πέρας εργασιών απαιτηθεί, µέχρις ότου η Υπηρεσία προβεί στην απαραίτητη µόνιµη σήµανση και διαγράµµιση. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµιά συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας, από τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους, που απασχολεί στο έργο. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήµατος ή ζηµιάς στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τα µέτρα ασφαλείας κλπ. που προβλέπονται από την εγκύκλιο 21 (Α.Π. ΙΠΑ /οικ.565/ ) του ΥΠΕΧΩ Ε, σχετικά µε τη σήµανση εκτελούµενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών. Τέλος, τα µέτρα και οι τρόποι σήµανσης που πρέπει να εφαρµόζει κα να χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος στα εκτελούµενα έργα εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών, προκειµένου να παρέχεται στους οδηγούς των οχηµάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη µεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλοφορίας, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων από την περιοχή των εκτελούµενων έργων και γενικά την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων, περιγράφονται στην αριθµ. ΠΙΑ /οικ./502/ Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε : «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/ ). ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τους θεσπισθέντες Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας στα έργα και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, τόσο για την προστασία και την πρόληψη ατυχηµάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, που απασχολεί στη κατασκευή του έργου, όσο και την προστασία υγείας αυτού και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε βάση και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει µε δικές του δαπάνες, όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς στο χρόνο που θα εκτελούνται τα έργα και είναι ο µόνος υπεύθυνος γι αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που συµβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο. Με την έναρξη των εργασιών, σε κάθε θέση και καθ όλη των διάρκεια εκτέλεσης τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ο οποίος εγκρίθηκε µε τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α 57/ ). Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση κάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος, που γίνονται απ αυτόν σε οδό µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχήµατος και τον περιορισµό στα ελάχιστα χρονικά όρια των δυσκολιών, οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων. 5

6 Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί η επιβλέπουσα Υπηρεσία να διατάξει τον Ανάδοχο να συντάξει ειδική µελέτη σηµάνσεως του εργοταξίου, η οποία αφού εγκριθεί θα εφαρµοστεί σ αυτόν, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση δεδοµένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συµπεριληφθεί ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου της παρούσας µελέτης. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται εφ όσον διαταχθεί, να κατασκευάσει ή ανακαινίσει προσωρινές παρακαµπτήριους της κατασκευαζόµενης οδού, τούτου εγκρινόµενου από την /νουσα Υπηρεσία για την οµαλή και ακώλυτο διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα µέτρα που χρειάζονται όταν εκτελούνται οι εργασίες της εργολαβίας του ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά πεζών και οχηµάτων τόσο από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, όσο και από την εναπόθεση των υλικών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν εκσκαφές κα γενικά να αποκλειστεί απ την κυκλοφορία δρόµος ή πεζοδρόµιο ή τµήµα τους, πριν εγκριθεί απ την επίβλεψη µε έγγραφο και κατασκευαστεί από τον ανάδοχο προσωρινή διάβαση για τα τροχοφόρα ή τους πεζούς, ανάλογα µε παράκαµψη. Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει σε κάθε θέση εργασίας, τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια της διερχόµενης κυκλοφορίας και ότι είναι ο µόνος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήµατος ή ζηµιάς και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συµβεί είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο. Σηµειώνεται επίσης ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη της προµήθειας της απαιτούµενης σήµανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση δεδοµένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συµπεριληφθεί ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της παρούσας µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΎ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ Η ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ - ΦΘΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου, σε εργασίες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα να διευκολύνει την εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (πχ. ικριώµατα κ.λ.π.) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π..447/75, όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόµο άδειας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ κ.λ.π. και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίησή τους. Επίσης, πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται κατά το νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που 6

7 επιβάλλεται να ληφθούν σ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π..447/1975 «περί ασφαλείας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών», του Π..770/1980 «περί µέτρων ασφαλείας κατά ην εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» και το Π..1073/81 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού», και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους, από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στη σήµανση µε τα αναγκαία κατά περίπτωση µέσα (π.χ. πλέγµα, κώνους, αναλάµποντας φανούς, πινακίδες, New Jersey) των επικινδύνων θέσεων µέχρι την αποκατάστασή τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση δεδοµένου ότι η δαπάνη αυτή έχει συµπεριληφθεί ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της παρούσας µελέτης. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στη ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούµενο στο έργο τεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δέν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρεία. Ο Ανάδοχος, επίσης, υποχρεούται για την µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα, τοποθέτηση των ενδεικτικών του έργου πινακίδων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου, µε αναγραφή του φορέα του έργου, του προϋπολογισµού και του αναδόχου κατασκευαστή. Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης όλων των παραπάνω πινακίδων βαρύνει τον ανάδοχο του έργου, διότι θεωρείται ότι είναι ανηγµένη στις τιµές προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να βιντεοσκοπήσει όλες τις φάσεις εργασιών εκτέλεσης του έργου (αρχική κατάσταση, κατά την διάρκεια των εργασιών και την ολοκλήρωση των εργασιών) από εξειδικευµένο συνεργείο βιντεοσκόπησης επιλογή της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως µεριµνήσει ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι ενδεδυµένο µε ειδικά φωσφορίζοντα «γιλέκα» χρώµατος πρασίνου που µε εµφανή γράµµατα στην πλάτη θα αναγράφουν τον εργοδότη-κύριο του έργου ήτοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Για αυτά ουδεµία πρόσθετη αµοιβή θα καταβληθεί. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, οι οποίες δε συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή, περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : Η εφαρµογή της χάραξης ή η επαναχάραξη στο έδαφος των κάθε είδους έργων, ανεξάρτητα αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ότι περιλαµβάνεται η εργασία αυτή στις τιµές µονάδος προσφοράς. Η τυχόν αναγκαία πύκνωση υψοµετρικών αφετηριών που θα 7

8 τοποθετηθούν σε σταθερό (ανυποχώρητο) έδαφος. Η σύνταξη των τυχόν αναγκαίων πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στον επιβλέποντα µηχανικό για τον έλεγχο και ενδεχόµενα την διόρθωσή τους. Η λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον επιβλέποντα και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Σηµειώνεται εδώ, η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στη σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και επιµετρήσεων των εργασιών µετακίνησης και εγκατάστασης Ο.Κ.Ω., διότι τα στοιχεία αυτά θα σταλούν στους αρµόδιους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, για τον καταλογισµό σε βάρος τους των αντίστοιχων δαπανών. Η τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων του έργου και ηµερολογίων εργοταξίου (γενικού και ειδικού) και βιβλίου καταµετρήσεων (άρθρο 33, του Π..609/85). (Η /νουσα Υπηρεσία µπορεί να κρατήσει την επιφύλαξη της παρ. 3, του άρθρου 33, του Π..609/85). Ειδικά για τις ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά ηµερολόγιο σε καθηµερινή βάση, στο οποίο θα συµπληρώνεται καθηµερινά κάθε στοιχείο σχετικό µε την εκτέλεση του έργου (π.χ. επικρατούσες καιρικές συνθήκες, είδος, ποσότητα, θέση εκτέλεσης τα ασφαλτικής εργασίας, είδος αριθµός χρησιµοποιηθέντων µηχανηµάτων, είδος αριθµός γενοµένων εργαστηριακών εξετάσεων κλπ.). Η σύνταξη και υποβολή τεύχους στατιστικών στοιχείων του έργου, µετά την περάτωση αυτού και πριν από την σύσταση, της σύµφωνα µε το Νόµο, Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Κάθε είδους εργαστηριακές και άλλες δοκιµές ποιοτικού ελέγχου κατασκευής του έργου. Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη του έργου και χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή η οποία είναι ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου στην σύνταξη µελετών για τα τµήµατα που θα υποδείξει η Υπηρεσία (οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές, κατά πλάτος τοµές, σχέδια λεπτοµερειών, στατικές, γεωτεχνικές γεωλογικές κ.α.). για την υλοποίηση του έργου και να τις υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Η αµοιβή των µελετών συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και δεν πηγάζει το δικαίωµα της προσθέτου αµοιβής. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν.1418/84, του Π..609/85 και Ν.3669/08 (Κ Ε) τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και την εγκυκλ. ΒΓ /01/20/80 του Υπ. ηµ. Έργων για τον τρόπο σύνταξής των επιµετρήσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 53 τού Ν.3669/08 (Κ Ε) συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία [άρθρο 53 τού Ν.3669/08 (Κ Ε)] όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 134 του Ν. 4070/2012 και θα αποδίδονται σύµφωνα µε το Νόµο. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.-Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία. 2.-Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 3.-Γραµµάτιο είσπραξης, της υπέρ του ηµοσίου καταβολής του φόρου εισοδήµατος,που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 4.-Βεβαιώσεις Ι.Κ.Α., επικουρικού,φπα κλπ. 8

9 5.-Κρατήσεις ΤΣΜΕ Ε 6%.,2%.,1% και 0,5% υπέρ ΕΜΠ στην κράτηση 1% του ΤΣΜΕ Ε, Μ.Τ.Π.Υ. 3%, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή των επιβαρύνσεων επί έλαττον, εκπίπτεται επ ωφελεία του έργου, του αντιστοίχου ποσού αφαιρουµένου από τον λογαριασµό του εργολάβου. Αντιθέτως, πάσα τυχόν επιπρόσθετη επιβάρυνση καταβάλλεται από τον εργολάβο για λογαριασµό του εργοδότου, πιστοποιείται δε αυτή υπέρ του εργολάβου άνευ εργολαβικού οφέλους και εκπτώσεως στον αµέσως επόµενο λογαριασµό. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΏΝ Οι πηγές λήψης των λίθινων θραυστών υλικών για όλα τα είδη των εργασιών ορίζονται οι πλησιέστερες τού έργου υφιστάµενες λατοµικές εγκαταστάσεις ή άλλες ευρισκόµενες πηγές, µε την προϋπόθεση ότι τα παραγόµενα από αυτές υλικά εξεταζόµενα εργαστηριακά θα ευρίσκονται εντός των ορίων των οικείων Π.Τ.Π. Για την εκτέλεση των εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη, και δαπάνη του αναδόχου και σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις οικείες Π.Τ.Π. τα κατάλληλα και υγιή αδρανή υλικά, προερχόµενα από ασβεστολιθικά πετρώµατα, µε συντελεστή φθοράς στην τριβή και κρούση (LOS ANGELES) σύµφωνα µε τις ανάλογες Π.Τ.Π. Όλα γενικώς τα υλικά, διαλύµατα και µίγµατα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους Όρους της µελέτης και τις εγκεκριµένες ΠΤΠ. Τα παντός είδους υλικά τα µη ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις της µελέτης και των Π.Τ.Π. θα αποµακρύνονται παραχρήµα εκ της περιοχής των έργων. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να διατηρεί εργοταξιακό εργαστήριο για τον έλεγχο των υλικών, αλλά η εξέταση των υλικών θα γίνεται στο εργαστήριο της Ιης ΠΥ Ε, µερίµνη, ευθύνη και µε δαπάνες του αναδόχου και µε την παρακολούθηση της Υπηρεσίας σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για να πιστοποιείται ότι ταύτα είναι σύµφωνα προς τας οικείας Π.Τ.Π. Σηµειώνεται επίσης ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου η αφαίρεση ακαταλλήλου υλικού, ή απαιτουµένη διαλογή, ή πολλαπλή θραύση και το πλύσιµο του υλικού [εφόσον απαιτείται], ώστε το υλικό να πληροί τους όρους της ΠΤΠ. Η Υπηρεσία πάντως δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών, µη εγγυούµενες αναµφισβήτητα τις απαιτούµενες ιδιότητες. Τα χρησιµοποιούµενα αδρανή υλικά των ΠΤΠ Ο.Ι50 και Ο.155 για την κατασκευή του έργου θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο επί τόπου των έργων τελείως αναµεµιγµένα, απαγορευµένης απολύτως της αναµίξεως αυτών επί των υπό κατασκευή οδών. Επισηµαίνεται ότι η ανάµιξη αδρανών υλικών επί της οδού συνιστά κακοτεχνία και συνεπάγεται την σύνταξη πρωτοκόλλου κακοτεχνίας και ότι ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη της εντέχνου κατασκευής ανεξαρτήτως των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. Η παραλαβή των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών εργασιών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, θα εκτελείται δια ογκοµετρήσεως επί των αυτοκινήτων των προσκοµιζοµένων ποσοτήτων ή εις σειράδια ή πρίσµατα επί ή εκτός της οδού κατά την απόλυτο κρίση της υπηρεσίας δι εκάστη των ανωτέρω περιπτώσεων. Για την κατασκευή των επιχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα δάνεια υλικά αµµοχαλικώδους συστάσεως εκ των χειµάρρων της περιοχής του έργου µερίµνη και ευθύνη του αναδόχου, δείκτου πλαστικότητας µικρότερου του οκτώ [8] και δια την άνω στρώση µικρότερου του πέντε [5]. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει, µε ευθύνη και µε δαπάνες του, για την εξεύρεση των καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών, είτε δια µισθώσεως, είτε δι αγοράς των καταλλήλών θέσεων, ή ακόµα δια προµηθείας εκ των ήδη εις την περιοχή του έργου λειτουργουσών ιδιωτικών επιχειρήσεων λατοµείων, ουδεµιάς προς τούτο προσθέτου υποχρεώσεως του ηµοσίου. Όσον αφορά τις εργασίες σηµάνσεως ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος δι άπαντα τα χρησιµοποιηθέντα υπ αυτού πάσης φύσεως υλικά κ.λ.π., συµφώνως προς τας διατάξεις 9

10 τού άρθρου Ι2 παρ. 2 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του Υ..Ε. και επί πλέον άπαντα τα είδη σηµάνσεως και οδικής ασφαλείας θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της µελέτης και τας εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα, τοποθέτηση των πληροφοριακών του έργου πινακίδων στην αρχή και το πέρας του εργοταξίου µε αναγραφή του φορέα του έργου, της αρµόδιας για την επίβλεψη Υπηρεσίας, του τίτλου του έργου, του προϋπολογισµού και του αναδόχου κατασκευαστή. Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των πινακίδων αυτών θεωρείται ανηγµένη στις τιµές προσφοράς του αναδόχου. Στις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής συντηρήσεως των απαιτηθησοµένων οδών προσπελάσεως, µεταφορών των υλικών εξ οιασδήποτε πηγής λαµβανοµένων κ.λ.π., ουδεµιάς αναγνωριζοµένης αξιώσεως του αναδόχου για πληρωµή ετέρας αποζηµιώσεως είτε λόγω προσθέτων τυχόν µεταβολών λόγω οιωνδήποτε δυσµενών συνθηκών, είτε λόγω οιωνδήποτε άλλων αιτίων. Υποχρεούται ο ανάδοχος εις τας προσφερθεισοµένας τιµάς του προς κατασκευή του έργου να συµπεριλάβει απάσας τας εξ οιουδήποτε λόγου απαιτουµένας δαπάνας δια την επί τόπου του έργου προµήθεια εκ των λατοµείων των αναγκαιούντων αργών υλικών, ως και τας εξ οιουδήποτε λόγου απαιτουµένας δαπάνας δια τας πάσης φύσεως µεταφοράς φορτοεκφορτώσεις µετά του απολυµένου χρόνου [σταλίας] κ.λ.π. οιωνδήποτε υλικών. Απαγορεύεται κάθε µπάζωµα χειµάρρου, ρέµατος ή παραλίας. Απαγορεύεται η εγκατάστασης λατοµείου αδρανών για το έργο. Απαγορεύεται κάθε µορφής δηµιουργία δανειοθαλάµου για τα υλικά κατασκευής όταν είναι δυνατόν να γίνει η προµήθεια από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής ή από τα απαιτούµενα ορύγµατα του έργου όταν αυτό δεν είναι δυνατόν οι δανειοθάλαµοι αλλά και οι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών που τυχόν θα δηµιουργηθούν να µην είναι ορατοί από δρόµους ή οικισµούς να µην επηρεάζουν την ροή των ποταµών και ρεµάτων και να µην καταστρέφουν το τοπίο. Μετά το τέλος των εργασιών να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και αποκατάσταση των χώρων. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Άπαντα τα πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Π.Τ.Π. Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις Προδιαγραφές (σκληρότης, διαβάθµιση, πλαστικότητα κ.λ.π.), για τα πάσης φύσεως υλικά που υπεισέρχονται στις εκάστοτε εργασίες. Εξυπακούεται ότι ο ανάδοχος δια της προσφοράς του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δοµικά υλικά. Επί πλέον η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα δειγµατοληψίας και ελέγχού της ποιότητας διαστάσεων κ.λ.π. των κάθε φύσεως ειδών, υλικών και εργασιών. Προς τούτο χρησιµοποιεί µέσα συσκευασίας και µεταφορικά µέσα του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να θέση απροφασίστως στη διάθεση της Υπηρεσίας τα ανωτέρω, καθώς και να καταβάλει τις απαιτηθησόµενες δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων. Οι παραπάνω δαπάνες ανάγονται στα Γενικά έξοδα του εργολάβου, χωρίς τούτο να απαλλάσσει τον εργολάβο της ευθύνης για τυχόν διαπιστουµένη κακοτεχνία ή κακή ποιότητα υλικών. Ο εργολάβος παραµένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο των ειδών, των υλικών και των εργασιών. Τα είδη ή υλικά σήµανσης και οδικής ασφάλειας κ.λ.π., καθώς και οι εργασίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, ουδόλως θα παραλαµβάνονται, ούτε υπό όρους, π.χ. περικοπή τιµής ή επιβολής προστίµου κ.λ.π., ούτε θα πιστοποιούνται, εφόσον κρίνονται ακατάλληλες. Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να συµµορφώνεται πλήρως µε τα καθοριζόµενα από την υπ αριθ. Γ.1748/οίκ/ΟΟ-Ι88/ απόφαση Υπουργείου ηµ. Έργων «περί συµπληρώσεως του άρθρού 7 παρ. 6 των ΓΟΕΣΥ κ.λ.π.» που αφορά στον υποχρεωτικό αριθµό δοκιµαστικών Εργαστηριακών Ελέγχων κ.λ.π. κατά την εκτέλεση εκάστου είδους εργασίας. Προς τούτο τα δείγµατα λαµβάνονται από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας επιβλέψεως και του εργολάβου, σύµφωνα µε την απόφαση 10

11 που προέκυψε από την αναθεώρηση της παραπάνω µε την υπ αριθ. Γεγ/14/125-Ω/17-1 Ο - 77 όµοια, του κ. Υπουργού ηµοσίων Έργων. Εάν δεν συµµορφώνεται απολύτως ο ανάδοχος µε τις προµνησθείσες αποφάσεις οι οποίες και επέχουν θέση συµβατικού στοιχείου, επιβάλλεται το από την δεύτερη απόφαση η προβλεπόµενη ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ αυτή. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η δαπάνη της ενσωµατούµενης ασφάλτου, είτε στις προβλεπόµενες από την εγκεκριµένη µελέτη ασφαλτικές εργασίες είτε στις νέες εργασίες που θα γίνουν µε εντολή της Υπηρεσίας, περιλαµβάνεται στις επιµέρους τιµές των ασφαλτικών εργασιών του τιµολογίου της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ, τα κατά περίπτωση άρθρα του Τιµολογίου, και τις σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, και αυστηρά µέσα στην εγκεκριµένη πίστωση [ποσό συµφωνητικού] και την προθεσµία περαίωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρει και να διαθέσει όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, µέσα και προσωπικό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου και τα συµβατικά στοιχεία, όπως ορίζεται στο Ν.3669/08 (Κ Ε) και στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγµατοληψίες και για τον έλεγχο των κάθε φύσης χρησιµοποιούµενων στο έργο ειδών και υλικών ισχύουν κατά περίπτωση οι σχετικές πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και οι κανονισµοί της Υπηρεσίας. Για τα έκτακτα µέτρα που επιβάλλει η φύση και η θέση του έργου και που πρέπει να λάβει ο ανάδοχος [ειδικές µέθοδοι εξορύξεις, επί πλέον δαπάνες λόγω µη χρήσεως εκρηκτικών υλών προς αποφυγή π.χ. ζηµιών όπως ορίζεται στην παρ κ.λ.π της Π.Τ.Π.ΧΙ,ειδικές δαπάνες κατασκευής εξυπηρέτησης του έργου, πρόσθετα ειδικά έργα προστασίας της διερχόµενης κυκλοφορίας], θα πληρωθεί όπως ορίζεται αλλού, δηλαδή µόνο για τις τιµές της προσφοράς του. Γι αυτό και πρέπει να συµπεριλάβει όλες τις απαιτούµενες δαπάνες στην προσφορά του, δεδοµένου ότι οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου είναι γενικής ισχύος και αφορούν σε είδη εργασιών που εκτελούνται µακριά από το δρόµο, ανεξάρτητα από τις µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου προξενήσει ζηµιές στις ιδιοκτησίες, τους υφιστάµενους δρόµους, ή διακόψει την διερχόµενη κυκλοφορία σ αυτούς, καθίσταται υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του ηµοσίου και τρίτων για τις συνέπειες των πράξεών του. Επί πλέον πρέπει να είναι πολύ επιµεληµένη η σήµανση του δρόµου και να υπάρχουν όπου απαιτείται ειδικοί φύλακες, για την επιµέλεια και την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, µε ευθύνη του αναδόχου για τυχόν αµέλειά τους. Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να λάβει τα δέοντα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, σε τρόπο ώστε να µη παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων από την εναπόθεση των υλικών και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Γενικά για τα τεχνικά έργα, προ της ενάρξεως της κατασκευής τους, θα συντάσσεται πλήρης µελέτη εφαρµογής από τον ανάδοχο, η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, χωρίς να δικαιούται για την µελέτη αυτή ιδιαίτερη αµοιβή ο ανάδοχος, της αµοιβής αυτής θεωρούµενης ότι περιέχεται ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της σύµβασης. Πέραν αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει µελέτη οιασδήποτε υφής, οιουδήποτε σταδίου και για οποιοδήποτε άλλο τµήµα του έργου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούται αµοιβής, η οποία θεωρείται ότι περιέχεται ανηγµένη στις τιµές του τιµολογίου της σύµβασης του. Οι ασφαλτικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεγαλύτερες των 16 0 c ενώ εργασίες ασφαλτικής διαστρώσεως ή ασφαλτικής επάλειψης απαγορεύεται να γίνουν κατά την διάρκεια βροχοπτώσεως. 11

12 Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται µε µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου επί τόπου του έργου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ και ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ και τα οποία θα ενηµερώνονται υπ αυτού ανελλιπώς και θα είναι σε πρώτη ζήτηση των οργάνων της Υπηρεσίας. Οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται µε διαστάσεις των έργων και ποσότητες εργασιών που προκύπτουν από την υποχρεωτική για τον ανάδοχο πιστή εφαρµογή των εγκεκριµένων διαγραµµάτων και των συµβατικών στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε τις περί εκτελέσεως των ηµοσίων Έργων κείµενες διατάξεις. Η δε τελική επιµέτρηση των εργασιών θα καλύπτεται πάντοτε από την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για εργασίες που θα εκτελέσει χωρίς έγγραφη διαταγή και αρµόδια έγκριση, και οι οποίες συνεπάγονται αύξηση της δαπάνης του έργου, έστω και αν οι εργασίες αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν την µορφή του και την αρτιότητά του. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία θα αποδέχεται µόνο και στη συνέχεια η Επιτροπή Παραλαβής θα περιορίζεται µόνο στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις σύµφωνα µε τα παραπάνω συντασσόµενες Τελικές Επιµετρήσεις, χωρίς να αναγνωρίζεται οιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριµένων εργασιών, η οποία (υπέρβαση) και θα βαρύνει αποκλειστικά και στο σύνολό της τον ανάδοχο, ο οποίος θα θεωρείται ότι αυθαιρέτησε στην περίπτωση αυτή. Πάντως σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από το ύψος του Προϋπολογισµού της µελέτης του έργου, υποχρεούται όπως εκτελέσει έργο όχι πέραν του συµβατικού οικονοµικού του αντικειµένου (ποσόν συµφωνητικού ή υπάρχουσα εγκεκριµένη πίστωση),εκτός εάν υπάρξει προηγουµένως η κατά νόµο έγκριση της Υπηρεσίας. Προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη του, στην λεπτοµερή και ανελλιπή παρακολούθηση της οικονοµικής προόδου των εκτελουµένων εργασιών, ώστε η δαπάνη αυτών, ανεξάρτητα από τις χορηγούµενες εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση έργου, να µην υπερβαίνει την εγκεκριµένη πίστωση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον υπάρξουν εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών που ανεβάζουν την δαπάνη του έργου πέραν της εγκεκριµένης πίστωσης, να αναφέρει εγγράφως προ της ενάρξεως των παραπάνω εργασιών την προκύπτουσα αύξηση και να ζητήσει την έγκρισή της, επειδή καµία υπέρβαση της εγκεκριµένης πίστωσης δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί ή να γίνει αποδεκτή εκ των υστέρων, χωρίς προηγούµενη κατά Νόµο έγκριση. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν µε υπέρβαση της εγκεκριµένης πίστωσης θεωρούνται από τώρα ότι δεν εκτελέσθηκαν και δεν θα πιστοποιούνται, ούτε θα πληρώνονται, αλλά θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο χωρίς τούτο να δηµιουργεί καµιά αξίωση ή απαίτηση αυτού κατά της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όλα τα υλικά κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση από την εγχώρια βιοµηχανία και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, µε εξαίρεση εκείνα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα συµβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευσή τους θα είναι από την αλλοδαπή. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κ.λ.π. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµιώσεις για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 12

13 Ο εργολάβος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π..609/85 «κατασκευή ηµοσίων Έργων», του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08 (Κ Ε), τους όρους της σύµβασης γενικά και τις εντολές του αρµόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου. Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3669/08 (Κ Ε). Για την ευθύνη του αναδόχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή, έχουν εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 18 ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν.3669/08 (Κ Ε). Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική τοµή όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84 «ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 23 Α /84 του Π. /τος 609/1985) «Κατασκευή ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 223 Α /85), τις από ισχύουσες διατάξεις περί εργοληπτών ηµοσίων Έργων και δυναµικότητας Εργοληπτικών πτυχίων, την απόφαση του Υπουργού ηµοσίων Έργων µε αρ.ε 2 α /01/27/Φ.Ν.294/ εκτελεστικής του Ν. 1418/84 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170/ (τεύχος Β). Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις του Π..265/1991, Π..23/1993 και των ερµηνευτικών εγκυκλίων τους, καθώς και του Ν 2229/1994 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και οι διατάξεις του Ν.3263/04, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται καπό την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 57 του Ν.3669/08 (Κ Ε) (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένη το κατ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό µελέτης. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 13

14 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3669/08 (Κ Ε) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. ΑΡΘΡΟ 22 ο ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85), µε το παράρτηµα που τον συνοδεύει και τις παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις του Β.. της «περί κανονισµών δια την µελέτη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου σκυροδέµατος (ΦΕΚ 160/54). Η ανάµιξη των υλικών τού σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκους τσιµέντου. Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όµοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις «Α»,»Β»,»Γ»,και, της παρ του Κανονισµού Τεχνολογίας σκυροδέµατος. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ αποκοπή τιµήµατα του έργου. Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων κατά την διάστρωσή του, σύµφωνα µε τον κανονισµό Τεχνολογίας σκυροδέµατος (αρ. Ε 2α/Ο.1/2Ι Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ 266Β). Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης και µε µέριµνα του αναδόχου θα γίνεται έγκαιρη µεταφορά τους στο εργαστήριο. Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 23 ο ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/08 (Κ Ε). ΑΡΘΡΟ 24 ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα, από την εγκατάσταση στην προσωρινή παραλαβή, επιβατηγό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων. ΑΡΘΡΟ 25 ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µετατεθούν από τους κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 26 ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 14

15 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του όλου έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους του χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους του χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει ότι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία. Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. ΑΡΘΡΟ 27 ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις οικείες ΕΤΕΠ και τα κατά περίπτωση άρθρα του τιµολογίου κ.λ.π., ως και προς τις εκάστοτε οδηγίες και εντολές της επιβλέπουσας το έργο Υπηρεσίας, αυστηρώς εντός της εγκεκριµένης πιστώσεως (ποσό συµφωνητικού και της προθεσµίας περαιώσεως του έργου). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξεύρει και διαθέσει όλα τα απαιτούµενα µηχανήµατα, εργαλεία, µέσα και προσωπικό, για την σύµφωνα µε την σχετική µελέτη του έργου και τα συµβατικά στοιχεία άρτια, έντεχνο και εµπρόθεσµο εκτέλεση των εργασιών, κ.λ.π. καθώς και στο Π.. 609/85 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων» και στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας ορίζεται. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα κρατείται απαραιτήτως και θα ενηµερώνεται ανελλιπώς µερίµνη και ευθύνη του αναδόχου ηµερολόγιο έργου και βιβλίο καταµετρήσεως αφανών εργασιών, στα οποία και κατακρατούνται µε ακρίβεια τα στοιχεία καταµετρήσεως των εργασιών κ.λ.π. Οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται µε διαστάσεις των έργων και ποσότητες εργασιών, που προκύπτουν από την υποχρεωτική για τον ανάδοχο πιστή εφαρµογή των εγκεκριµένων διαγραµµάτων και των συµβατικών στοιχείων του έργου, σύµφωνα µε τις περί εκτελέσεως των ηµοσίων έργων κείµενες διατάξεις, η δε τελική επιµέτρηση των εργασιών θα καλύπτεται πάντοτε από την έγκριση Συγκριτικού Πίνακα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για µεταβολές χωρίς έγγραφο διαταγή, που θα συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν οι µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν την µορφή και την αρτιότητα αυτού. Ύστερα από αυτά η Υπηρεσία θα αποδέχεται µόνο και στη συνέχεια η Επιτροπή παραλαβής θα περιορίζεται µόνο στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, όπως θα προκύπτουν από τις σύµφωνα µε τα ανωτέρω συντασσόµενες τελικές επιµετρήσεις, χωρίς να αναγνωρίζεται οποιαδήποτε υπέρβαση των εγκεκριµένων εργασιών, η οποία και θα βαρύνει αποκλειστικά και καθ ολοκληρία τον ανάδοχο, ο οποίος θα θεωρείται ότι αυθαιρέτησε σε ενδεχόµενη τέτοια περίπτωση. Ύστερα από τα παραπάνω σηµειώνεται ιδιαίτερα, ότι ο ανάδοχος ανεξάρτητα του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, υποχρεούται να εκτελέσει το έργο όχι πέραν της συµβατικής δαπάνης (ποσόν συµφωνητικού), απαγορευµένης αυστηρώς οποιασδήποτε και για οποιονδήποτε λόγω υπερβάσεως, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, εκτός εάν υπάρχει προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον υπάρξουν εντολές της Υπηρεσίας για εκτέλεση εργασιών οι οποίες ανεβάζουν την δαπάνη του έργου πέραν της παραπάνω εγκεκριµένης, να αναφέρει προ της ενάρξεως των εργασιών αυτών την αύξηση που θα προκύψει και να ζητήσει την έγκριση της δαπάνης αυτής. Χωρίς προηγούµενη έγκριση της Υπηρεσίας, αυτή δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί ή να γίνει αποδεκτή. ΑΡΘΡΟ 28 ο ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15

16 Σε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών, µη προβλεποµένων από το Συµβατικό Τιµολόγιο, θα συντάσσονται νέες τιµές Μονάδας κατά τας διατάξεις του Ν.Ι4Ι8/84 και του εκτελεστικού τούτου Π..609/85 «Κατασκευή ηµοσίων Έργων», καθώς και του Π.. 286/1994 και της Εγκυκλίου 36/94 µε τα οποία τροποποιείται το άρθρο 43 του Π.. 609/85, καθώς και του Ν.3263/04. Ως βασικές τιµές ηµεροµισθίων και υλικών θα ληφθούν οι τιµές του Πρακτικού της Ε Τ Ε του εξαµήνου δηµοπρατήσεως του έργου. Ως επιβαρύνσεις λόγω ασφαλίσεως στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, ώρα κ.λ.π. θα εφαρµοσθεί η ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία ηµοπρατήσεως του έργου Νοµοθεσία ΑΡΘΡΟ 29 ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν.3669/08 (Κ Ε). ΑΡΘΡΟ 30 ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Σηµειούται ότι στην προκειµένη εργολαβία ουδεµία προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο ή ανάγκη του έργου. ΑΡΘΡΟ 31 ο ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΊΣ Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ ΑΡΘΡΟ 32 ο ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Απαγορεύεται αυστηρώς η ανάλωση γενικά του προϊόντος της εκπτώσεως που επιτυγχάνεται στη ηµοπρασία, εκτός εάν περί τούτου προηγηθεί σχετική έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας. Σηµειούται ότι µετά την δηµοπράτηση του έργου και την υπογραφή του οικείου συµφωνητικού ως εγκεκριµένη πίστωση του έργου θεωρείται το ποσό του συµφωνητικού (στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα µειωµένα κατά την έκπτωση του έργου) στο οποίο προστίθεται η δαπάνη αναθεωρήσεως της συµβατικής αξίας του έργου και η δαπάνη του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 33 ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Όσον αφορά την αναθεώρηση τιµών έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08 (Κ Ε). Τα επί τόπου υλικά θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποιήσεώς των και όχι κατά την ενσωµάτωσή των. Τα υλικά της Υπηρεσίας δεν θα αναθεωρούνται. Η αναθεώρηση των εργασιών θα γίνεται κατά την αναθεωρητική περίοδο που εκτελούνται. Η καταµέτρηση επιµέτρηση των εργασιών πραγµατοποιείται κατά αναθεωρητική περίοδο για την αποφυγή διαφωνιών µεταξύ Υπηρεσίας και αναδόχου. Επίσης είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο στο τέλος κάθε αναθεωρητικής περιόδου να συντάσσει και να υποβάλλει πίνακα διαχωρισµού εργασιών, ανεξάρτητα εάν έχει υποβάλει επιµετρητικά 16

17 ΑΡΘΡΟ 34 ο ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Κατά την σύνταξη των αναγκαίων Συγκριτικών Πινάκων µε υπερσυµβατικές εργασίες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 44 του Π..609/85,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα. ΑΡΘΡΟ 35 ο ΜΕΛΕΤΕΣ Εφ όσον µε την υπογραφή της σύµβασης εκτελέσεως του έργου δεν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται, εάν παρίσταται ανάγκη και διαταχθεί από την Υπηρεσία, να συντάξει και υποβάλλει Τεχνική µελέτη, συντεταγµένη και υπογεγραµµένη από µηχανικό που έχει το νόµιµο δικαίωµα προς τούτο και µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Για τις µελέτες αυτές δε θα καταβληθεί ιδιαίτερη αµοιβή, δεδοµένου ότι στις τιµές τιµολογίου έχει περιληφθεί µε ανηγµένη τιµή η δαπάνη αποζηµίωσης για όποια τυχόν µελέτη απαιτηθεί. Συγκεκριµένα, υποχρεούται πριν την εκτέλεση των έργων να υποβάλλει όλες τις απαιτούµενες µελέτες και προµετρητικά στοιχεία για όλες τις εργασίες που θα εκτελέσει: ήτοι τις χωµατουργικές, τα τεχνικά, σήµανση κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει µελέτη οριζόντιας σήµανσης (λωρίδες οριοθέτησης οδοστρώµατος κα διαγραµµίσεις) καθώς επίσης και κατακόρυφη σήµανση, όπου θα θεωρηθεί από την Υπηρεσία µας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή για αυτή δεδοµένου ότι η αµοιβή των µελετών έχει συµπεριληφθεί ανοιχτή στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 36 ο ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες και περιλαµβάνουν: α)τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεως και µεταφοράς απάντων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των εργασιών πάσης φύσεως υλικά τύπων ή θέση προµηθείας ή παραγωγής µέχρι ενσωµατώσεως αυτών στο έργο, εκτός αν ρητώς ορίζεται στο οικείο εκάστοτε άρθρο του τιµολογίου. Β) Τις δαπάνες της δια χειρών εργατοτεχνιτών γενικώς εκτελέσεως εργασιών τιµών ή µέρους αυτών, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται δια µηχανηµάτων ή κρίνεται απαραίτητος για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. Γ) Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την πλήρη λήψη στοιχείων κλπ. ιάταξη και εκτύπωση σε 3 τουλάχιστον αντίτυπα των επιµετρητικών στοιχείων. Επίσης στα γενικά έξοδα του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και δαπάνες βαρύνουσες αποκλειστικά αυτόν όπως: (1).-Συµφωνητικού. (2).-Αποζηµιώσεως ιδιοκτητών εκµισθωτών ή µισθωτών. Α) Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωµατισµών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή αποθηκεύσεως υλικών γενικώς. Β) Των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικώς και των προσπελάσεων προς αυτά. Η Υπηρεσία ουδεµία αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τα παραπάνω αναφερόµενα. (3).-Οι δαπάνες οι αναφερόµενες στους γενικούς όρους του τιµολογίου ως και στο Π..609/85 περί εκτελέσεως του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. (4).-Οι δαπάνες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε ζηµιά υποστεί όχηµα ή οδηγός που κινείται σε οδό που εκτελείται το έργο από πτώση σε λακκούβα, σκάµµα, κλπ. 17

18 ΑΡΘΡΟ 37 ο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του αποδεκτό από την Υπηρεσία, σε εφαρµογή των άρθρων 36 και 44 του Ν.3669/08 (Κ Ε) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιαδήποτε εύλογη αιτία. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι κατά νόµο απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 38 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ179/τ.Α / ), Ν.1418/84 ΦΕΚ 23 τ.α/84 «ηµόσια Έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και το εκτελεστικό του 609/85 (ΦΕΚ 223 τ.α/85) καθώς και το Π 23/1993 και ο Ν. 2229/1994 και οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι αυτών, ο Ν. 2940/2001, ο Ν.3263/04, Ν.4070/2012, Ν.4146/2013, Π..7/2013, Ν. 3669/08 (Κ Ε) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα καθώς και ο Ν.4281/2014. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΙΦ. ΧΑΝΤΖΑΝ ΡΕΟΥ ΠΕ- Ε ΕΛ. ΠΟΥΣΙΑ ΤΕ- Παλλήνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος Τ.Ο.Μ.Ε Γ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΕ - Ε ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ (Με την αριθµ.τ.ε / 6565/οικ/ απόφαση της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Ο ιευθυντής Ι. ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕ-Β' 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 17 ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV . Ηράκλειο, 14 / 8 / 2014 Αριθµ. Πρωτ. 127447 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιεύθυνση Τεχνικών Εργων & Μελετών Τµήµα Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών 14SYMV002263832 2014-08-29 Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΑΡΙΟΥ ΓΗΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΒΙΛΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου

Κ.Α Υποχρεώσεις του αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΤΗΣ /ΝΣΗ O ΟΠΟΙΪΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Καποδιστρίου 9-11 Άργος Τ.Κ. 212 00 27513-60000 Fax: 27510-23506 e-mail: dimos@argos.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36

2 Άρθρο 5ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 35 του Ν36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 43/2013) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 380.000 ( µε τον ΦΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 17/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. : 572 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Λήμνου διακηρύττει ότι την Τρίτη 07 Μαϊου 2013 και ώρα 10 π.μ (λήξη παράδοσης των

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Telefax :

Τηλ. : Telefax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισµός: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ. (Κ.Α.35 6233.06) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Επισκευή του προστατευτικού πλαισίου του πετάσµατος του Πύργου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Προϋπολογισµός: 18.000,00 πλέον Φ.Π.Α /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ Κ.Α 30.6262.24 ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού.

Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ του Δήμου Φαιστού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22 / 2016 ΈΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ ΠΡΟΜ 17/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψη, σκυροδέματος C20/25, υλικά και που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα