Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ)."

Transcript

1 Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1514/85 «Για την ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13 Α ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2362/95 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ), όπως τροπο- ποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 9 και 10 του Ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1-8 του Ν. 2771/99 «περί Ειδικών Λογαριασµών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 280 Α ). 5. Την οδηγία 92/50 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών (αριθµός l 209/1/ της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και την οδηγία / ΕΟΚ της 21ης εκεµβρίου 1989, που αφορά τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων (αριθµός l 395/33/ της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 6. Την /441/Α0006/2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (ΦΕΚ 571 Β ). 7. Το γεγονός, ότι από την εφαρµογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Συνιστάται σε κάθε Περιφερειακό Σύστηµα Υγείας (Πε.Σ.Υ) Ειδικός Λογαριασµός, για την αξιοποίηση των κονδυλίων υλοποίησης ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που προέρχονται από την χρηµατοδότηση αντίστοιχων επιστηµονικών προτάσεων, εργαζοµένων στο Ε.Σ.Υ. Ο Λογαριασµός θα έχει τίτλο «ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α)» και προστίθεται ο αντίστοιχος τίτλος του Πε.Σ.Υ, ο οποίος θα ονοµάζεται κατωτέρω ως «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ». Άρθρο 2 Σκοπός του Λογαριασµού Σκοπός του Λογαριασµού είναι : α) Η διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται από την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών προγραµµάτων, έργων κατάρτισης και παροχής επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, ειδικών µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων

2 και αναλύσεων, πρόγραµµα ανταλλαγής εµπειριών, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στα ερευνητικά προγράµµατα και έργα του άρθρου 6 του Ν. 1514/85. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες θα προέρχονται από προτάσεις των εργαζοµένων στο Ε.Σ.Υ, οι οποίοι θα είναι και οι επιστηµονικά υπεύθυνοι για το εκτελούµενο έργο ή παρεχόµενη υπηρεσία. β) Η διάθεση κονδυλίων από τα αποθεµατικά του Λογαριασµού, για την χρηµατοδότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων Υγείας του πληθυσµού της Περιφέρειας ή και γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία συντονίζονται από τον Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας. Άρθρο 3 Πόροι του Λογαριασµού 1. Πόροι του Λογαριασµού είναι : α) Κονδύλια που προέρχονται από το πρόγραµµα των ηµοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισµό, που διατίθενται από φορείς του ηµόσιου Τοµέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή µέσω των εκάστοτε προγραµµάτων ανάπτυξης, έρευνας και εκπαίδευσης ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. β) Ειδικές εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, άλλους δηµόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισµούς και δωρεές κάθε είδους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. γ) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή δικαιώµατα που προέρχονται από την αξιοποίηση ή µε άλλο τρόπο διάθεση των αποτελεσµάτων της έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων από εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασµού. 2. Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασµό, έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν α) το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν µε τα κονδύλια που διαθέτουν και β) το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια. Άρθρο 4 Όργανα ιοίκησης και ιαχείρισης του Λογαριασµού 1. Η ιοίκηση και ιαχείριση του Λογαριασµού πραγµατοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Πε.Σ.Υ. 2. Όργανα διοίκησης και ιαχείρισης του Λογαριασµού είναι : α ) Επιτροπή Λογαριασµού β ) Η Γραµµατεία του Λογαριασµού Άρθρο 5 Επιτροπή Λογαριασµού 1. Η Επιτροπή Λογαριασµού, που αναφέρεται παρακάτω ως «Επιτροπή», είναι τριµελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Πε.Σ.Υ, ένα ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωµένης Μονάδας του Πε.Σ.Υ, που ορίζεται από το.σ αυτού και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Πε.Σ.Υ. Σε

3 περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γεν. /ντή του Πε.Σ.Υ. Τα λοιπά αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται µε απόφαση του.σ. του Πε.Σ.Υ. και αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη αντιστοίχως. Τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να µετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις, της Επιτροπής, αλλά χωρίς ψήφο εφόσον παρίσταται και το αντίστοιχο τακτικό µέλος. 2. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: α) Εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασµού. β) Αναζητεί πηγές χρηµατοδοτήσεως του Λογαριασµού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. γ) Αξιολογεί και αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές του Λογαριασµού και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διαθέσεώς τους. δ) Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό απο- λογισµό κινήσεως του Λογαριασµού και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση στους φορείς χρηµατοδοτήσεως του Λογαριασµού. Συντάσσει ξεχωριστά κάθε έτος προϋπολογισµό σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών καθώς και απολογισµό, οι οποίοι συνυποβάλλονται προς έγκριση και αξιολόγηση στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ταυτόχρονα µε τους προϋπολογισµούς του Φορέα που εποπτεύει το «Λογαριασµό». Η µη έγκαιρη υποβολή του εντός των προθεσµιών που θέτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναστέλλει αυτοµάτως τη λειτουργία του «Λογαριασµού». ε) Καθορίζει τους τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαµβανόµενων στα πλαίσια της παρούσας και των γενικών διατάξεων. στ) Εγκρίνει τις προτάσεις για χρηµατοδότηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ανταλλαγής εµπειριών στο Λογαριασµό. ζ) ύναται να αναθέτει µελέτες στους φορείς που εποπτεύει ή σε τρίτους για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων του. η) ύναται να προσλαµβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραµµατείας. θ) Εποπτεύει το έργο της Γραµµατείας και ορίζει τον Προϊστάµενό της. ι) ιατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Λογαριασµού προγραµµάτων και έργων. Άρθρο 6 Λειτουργία της Επιτροπής Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και ένα (1) τουλάχιστον µέλος της, τακτικό ή αναπληρωµατικό. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή άποψη την οποία υποστήριξε ο προεδρεύων. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας. Άρθρο 7

4 Γραµµατεία 1. Η Γραµµατεία στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, από µόνιµο ή επί συµβάσει διοικητικό προσωπικό του Πε.Σ.Υ. ή των αποκεντρωµένων µονάδων του, που διατίθεται µε απόφαση του.σ. του. 2. Η Γραµµατεία έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: α) Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Λογαριασµού και προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής. β) Εξυπηρετεί γραµµατειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέµατα της αρµοδιότητάς της. γ) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής. Άρθρο 8 ιαδικασία διάθεσης και ιαχείρισης των κονδυλίων του Λογαριασµού 1. Τα έσοδα του Λογαριασµού που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης, κατατίθενται σε Τραπεζικό Λογαριασµό µε τίτλο «ΕΛΚΕΑ» και προστίθεται και η ονοµασία του Πε.Σ.Υ. και αναλαµβάνονται και διατίθενται µε ειδικές εντολές του Προέδρου της Επιτροπής ή εξουσιοδοτηµένου απ αυτόν µέλους της Επιτροπής, που υπογράφονται από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας. 2. Η κίνηση του Λογαριασµού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωµής σε βάρος του Λογαριασµού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καµία αναφορά ή περιορισµό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανοµή και εκταµίευση των πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ. και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ηµόσιου Λογιστικού, τις κρατικές προµήθειες, τις δηµόσιες επενδύσεις, την ανάθεση µελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 3. Η πραγµατοποίηση κάθε δαπάνης απαιτεί πρόταση από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου, εφόσον η δαπάνη αυτή ρητά προβλέπεται στον προϋπολογισµό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής. Ειδικότερα, οι διάφορες κατηγορίες δαπανών θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 1. Απασχόληση προσωπικού: α) Στο προσωπικό του Πε.Σ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων αυτού που µετέχουν στην εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, καταβάλλεται αµοιβή, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαµβάνεται στην εγκεκριµένη πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού. β) Πρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε συγκεκριµένου έργου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και δεν είναι προσωπικό του Πε.Σ.Υ. ή των αποκεντρωµένων µονάδων του προσλαµβάνεται µε σύµβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου, στην οποία υπογράφει ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας της Επιτροπής, µετά από εξουσιοδότηση και εντολή της Επιτροπής που περιλαµβάνεται στη σχετική εγκριτική απόφασή της. γ) Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µέσα στα αριθµητικά και χρονικά όρια που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό του κάθε έργου. Οι αποδοχές

5 του προσωπικού αυτού καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής όταν αφορά µισθώσεις έργου, είτε µε τις κάθε φορά ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις ή συλλογικές συµβάσεις όταν αφορά συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 2. Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό: α) Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και µε µοναδικό δικαιολογητικό της απόφασής της περί εγκρίσεως της προτάσεως για εκτέλεση του έργου αυτού χωρίς τη µεσολάβηση οποιοδήποτε άλλου οργάνου. Στους µετακινούµενους καταβάλλονται σε βάρος τους εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου οι δαπάνες ταξιδιού και η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, σε δραχµές ή σε συνάλλαγµα, που καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής κάθε χρόνο για όλο το προσωπικό και οι δαπάνες αυτές θα καταβάλλονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Ειδικότερα, για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δαπάνες µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης καταβάλλονται σύµφωνα µε σύµβαση του εκάστοτε έργου και τα ισχύοντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. β) Στους µετακινούµενους που δεν έχουν τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα καταβάλλονται σε βάρος τους εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ερευνητικού έργου, οι δαπάνες ταξιδιού και η ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, που καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Έρευνας και Τεχνολογίας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν.1514/ Προµήθειες - Εκτέλεση εργασιών: α) Οι προµήθειες αναλωσίµων και µη υλικών, οργάνων, µηχανηµάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισµού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισµό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής πραγµατοποιούνται, µετά από εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου, µε µέριµνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραµµατείας. β) Προµήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης µέχρι δρχ. η κάθε µία, γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά. γ) Προµήθειες ή εκτελέσεις έργων δαπάνης από δρχ. και άνω γίνονται µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, που κοινοποιείται στην Επιτροπή. δ) Τα µη αναλώσιµα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασµού, διατίθενται σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής µετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα µε τις συµβατικές δεσµεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται από τη Γραµµατεία σε Βιβλίο ιακίνησης Υλικού. 4. Μισθώσεις ακινήτων µεταφορικών µέσων και εξοπλισµού. Οι µισθώσεις ακινήτων, µεταφορικών µέσων και εργαστηριακού ή µηχανικού εξοπλισµού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής µέσα στα πλαίσια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, πραγµατοποιούνται µε τον ακόλουθο τρόπο:

6 α) Μισθώσεις που για κάθε µια το συνολικό ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα δρχ) γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά. β) Μισθώσεις που για κάθε µια το συνολικό ετήσιο µίσθωµα υπερβαίνει τα δρχ. γίνονται µε πρόχειρο διαγωνισµό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή. γ) Οι παραπάνω µισθώσεις πραγµατοποιούνται µε εντολή του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου, από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας της Επιτροπής ή του Λογαριασµού, ο οποίος υπογράφει και τα αναγκαία µισθωτήρια συµφωνητικά. 5. Συνέδρια, σεµινάρια, συγκεντρώσεις εργασίας (Workshops), ηµερίδες µετακλήσεις επιστηµόνων του εξωτερικού. Οι δαπάνες για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, συγκεντρώσεων εργασίας (Workshops), παροχής γευµάτων εργασίας και λοιπών εξόδων φιλοξενίας που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω διοργανώσεων, καθώς και για αποζηµιώσεις εκ µετακλήσεως Ελλήνων ή ξένων επιστηµόνων του εξωτερικού, που γίνονται στα πλαίσια των εκτελούµενων προ- γραµµάτων ή έργων, πραγµατοποιούνται σε βάρος του ειδικού Λογαριασµού του εποπτευόµενου φορέα µε απόφαση του.σ. του φορέα, εφόσον προβλέπονται στην εγκεκριµένη πρόταση για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου. 6. Με απόφαση του.σ. του Πε.Σ.Υ. καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισµού του κάθε έργου που χρηµατοδοτείται µέσω του Λογαριασµού από οποιονδήποτε πόρο. Το ποσοστό αυτό θα κυµαίνεται από 5% έως 15%. Το προϊόν αυτό διατίθεται για την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση εξόδων λειτουργίας του Λογαριασµού και λοιπών εξόδων. 7. Οι ανωτέρω δαπάνες θα πραγµατοποιούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί προµηθειών του ηµόσιου Τοµέα και τις ιατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού. 8. Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθµίσεις. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις επί των εσόδων και πληρωµών των Ειδικών Λογαριασµών ρυθµίζονται µε βάση τη γενική νοµοθεσία και τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτών. Τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τους κανονισµούς των οργάνων αυτών. Άρθρο 9 Οικονοµικός Έλεγχος Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως του Λογαριασµού και ο έλεγχος του ισολογισµού, πραγµατοποιείται κάθε χρόνο από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές που ορίζονται αρµοδίως από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών ύστερα από αίτηση του Προέδρου του Πε.Σ.Υ. Ο έλεγχος των δαπανών θα ενεργείται µε βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιµολόγια και αποδείξεις των προµηθευτών ή νόµιµα παραστατικά παροχής υπηρεσιών, τα οποία τηρεί η Γραµµατεία για κάθε πραγµατοποιούµενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούµενο ερευνητικό έργο.

7 Το διαχειριστικό έτος του Λογαριασµού συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος του Λογαριασµού αρχίζει την ηµέρα συστάσεως του Λογαριασµού. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονοµικής διαχειρίσεως του Λογαριασµού υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τον απολογισµό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, στο.σ. του Πε.Σ.Υ., στην Επιτροπή του Λογαριασµού, καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν µε οποιοδήποτε τρόπο το Λογαριασµό κατά το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα. Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονοµικής διαχειρίσεως του Λογαριασµού. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2001

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα