1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2"

Transcript

1 1 First Sunday of Christmas (C) 1 Samuel 2:18-20, 26 Psalm 148 Colossians 3:12-17 Luke 2:41-52 Mark 1:1-20 N (Psalm 91:9-12) N2 1 Samuel 2:18 Samuel was ministering before the LORD, a boy clothed with a linen ephod. 19 And his mother used to make for him a little robe and take it to him each year when she went up with her husband to offer the yearly sacrifice. 20 Then Eli would bless Elkanah and his wife, and say, "May the LORD give you children by this woman for the petition she asked of the LORD." So then they would return to their home. 21 Indeed the LORD visited Hannah, and she conceived and bore three sons and two daughters. And the young man Samuel grew in the presence of the LORD. 22 Now Eli was very old, and he kept hearing all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who were serving at the entrance to the tent of meeting. 23 And he said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all the people. 24 No, my sons; it is no good report that I hear the people of the LORD spreading abroad. 25 If someone sins against a man, God will mediate for him, but if someone sins against the LORD, who can intercede for him?" But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the LORD to put them to death. 26 Now the young man Samuel continued to grow both in stature and in favor with the LORD and also with man. 1 Samuel 2:18 Samuel was ministering before the LORD, a boy wearing a linen ephod. 19 His mother used to make for him a little robe and take it to him each year, when she went up with her husband to offer the yearly sacrifice. 20 Then Eli would bless Elkanah and his wife, and say, "May the LORD repay you with children by this woman for the gift that she made to the LORD"; and then they would return to their home. 21 And the LORD took note of Hannah; she conceived and bore three sons and two daughters. And the boy Samuel grew up in the presence of the LORD. 22 Now Eli was very old. He heard all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who served at the entrance to the tent of meeting. 23 He said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all these people. 24 No, my sons; it is not a good report that I hear the people of the LORD spreading abroad. 25 If one person sins against another, someone can intercede for the sinner with the LORD; but if someone sins against the LORD, who can make intercession?" But they would not listen to the voice of their father; for it was the will of the LORD to kill them. 26 Now the boy Samuel continued to grow both in stature and in favor with the LORD and with the people. 1 Samuel 2:18 καὶ Σαµουηλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον κυρίου παιδάριον περιεζωσµένον εφουδ βαρ 19 καὶ διπλοΐδα µικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ ἡµερῶν εἰς ἡµέρας ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν µετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς θῦσαι τὴν θυσίαν τῶν ἡµερῶν 20 καὶ εὐλόγησεν Ηλι τὸν Ελκανα καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων ἀποτείσαι σοι κύριος σπέρµα ἐκ τῆς γυναικὸς ταύτης ἀντὶ τοῦ χρέους οὗ ἔχρησας τῷ κυρίῳ καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ 21 καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὴν Ανναν καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο θυγατέρας καὶ ἐµεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαµουηλ ἐνώπιον κυρίου 22 καὶ Ηλι πρεσβύτης σφόδρα καὶ ἤκουσεν ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ 23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἵνα τί ποιεῖτε κατὰ τὸ ῥῆµα τοῦτο ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόµατος παντὸς τοῦ λαοῦ κυρίου 24 µή τέκνα ὅτι οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοή ἣν ἐγὼ ἀκούω µὴ ποιεῖτε οὕτως ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαί ἃς ἐγὼ ἀκούω τοῦ µὴ δουλεύειν λαὸν θεῷ 25 ἐὰν ἁµαρτάνων ἁµάρτῃ ἀνὴρ εἰς ἄνδρα καὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς κύριον καὶ ἐὰν τῷ κυρίῳ ἁµάρτῃ τίς προσεύξεται ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἤκουον τῆς φωνῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν ὅτι βουλόµενος ἐβούλετο κύριος διαφθεῖραι αὐτούς 26 καὶ τὸ παιδάριον Σαµουηλ ἐπορεύετο καὶ ἐµεγαλύνετο καὶ ἀγαθὸν καὶ µετὰ κυρίου καὶ µετὰ ἀνθρώπων

2 2 WTT 1 Samuel 2:18 ו ה ע ל ת ה לוֹ מ יּ מ ים י מ ימ ה בּ ע לוֹת הּ ו א ת א שׁ תּ 21 ל מ ק מ וֹ וּשׁ מוּא ל מ שׁ ר ת א ת פּ נ י י הו ה נ ע ר ח גוּר א פוֹד בּ ד 19 וּמ ע יל ק ט ן תּ ע שׂ ה לּוֹ א מּוֹ וֹ ו א מ ר י שׂ ם י הו ה ל ך א ת א ישׁ ז ר ע מ ן ה א שּׁ הּ ל ז בּ ח א ת ז ב ח ה יּ מ ים 20 וּב ר ך ע ל י א ת א ל ק נ ה ה ה זּ את תּ ח ת ה שּׁ א ל ה א שׁ ר שׁ א ל ל יהו ה ו ה ל כוּ כּ י פ ק ד י הו ה א ת ח נּ ה ו תּ ה ר ו תּ ל ד שׁ לשׁ ה ב נ ים וּ שׁתּ י ב נוֹת ו יּ ג דּ ל ה נּ ע ר שׁ מוּא ל ע ם י הו ה ס 22 ו ע ל י ז ק א ת ה נּ שׁ שׁ מ ע ן מ א ד ו שׁ מ ע א ת כּ ל א שׁ ר י ע שׂוּן בּ נ י ו ל כ ל י שׂ ר א ל ו א ת א שׁ ר י שׁ כּ ב ןוּ 23 ים ה צּ ב אוֹת פּ ת ח א ה ל מוֹע ד ו יּ אמ ר ל ה ם ל מּ ה ת ע שׂוּן כּ דּ ב ר ים ה א לּ ה א שׁ ר א נ כ י א ת דּ ב ר יכ ם ר ע ים מ א ת כּ ל ה ע ם א לּ ה 24 א ל בּ נ י כּ י ל וֹא טוֹב ה ה שּׁ מ ע ה א שׁ ר א נ כ י שׁ מ ע 25 מ ע ב ר ים ע ם י הו ה א ם י ח ט א א ישׁ ל א י שׁ וּפ ל לוֹ א לה ים ו א ם ל יהו ה י ח ט א א ישׁ מ י י ת פּ לּ ל לוֹ ו ל א י שׁ מ ע וּ ל קוֹל א ב יה ו ג ם ע ם א נ שׁ ים ס ם כּ י ח פ ץ י הו ה ל ה מ ית ם 26 ו ה נּ ע ר שׁ מוּא ל ה ל ך ו ג ד ל ו טוֹב גּ ם ע ם י הו ה

3 ת 3 Psalm 148:1 Praise the LORD! Praise the LORD from the heavens; praise him in the heights! 2 Praise him, all his angels; praise him, all his hosts! 3 Praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars! 4 Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens! 5 Let them praise the name of the LORD! For he commanded and they were created. 6 And he established them forever and ever; he gave a decree, and it shall not pass away. 7 Praise the LORD from the earth, you great sea creatures and all deeps, 8 fire and hail, snow and mist, stormy wind fulfilling his word! 9 Mountains and all hills, fruit trees and all cedars! 10 Beasts and all livestock, creeping things and flying birds! 11 Kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth! 12 Young men and maidens together, old men and children! 13 Let them praise the name of the LORD, for his name alone is exalted; his majesty is above earth and heaven. 14 He has raised up a horn for his people, praise for all his saints, for the people of Israel who are near to him. Praise the LORD! Psalm 148:1 Praise the LORD! Praise the LORD from the heavens; praise him in the heights! 2 Praise him, all his angels; praise him, all his host! 3 Praise him, sun and moon; praise him, all you shining stars! 4 Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens! 5 Let them praise the name of the LORD, for he commanded and they were created. 6 He established them forever and ever; he fixed their bounds, which cannot be passed. 7 Praise the LORD from the earth, you sea monsters and all deeps, 8 fire and hail, snow and frost, stormy wind fulfilling his command! 9 Mountains and all hills, fruit trees and all cedars! 10 Wild animals and all cattle, creeping things and flying birds! 11 Kings of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth! 12 Young men and women alike, old and young together! 13 Let them praise the name of the LORD, for his name alone is exalted; his glory is above earth and heaven. 14 He has raised up a horn for his people, praise for all his faithful, for the people of Israel who are close to him. Praise the LORD! Psalm 148:1 αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις 2 αἰνεῖτε αὐτόν πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ αἰνεῖτε αὐτόν πᾶσαι αἱ δυνάµεις αὐτοῦ 3 αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καὶ σελήνη αἰνεῖτε αὐτόν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς 4 αἰνεῖτε αὐτόν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν 5 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνοµα κυρίου ὅτι αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν 6 ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος πρόσταγµα ἔθετο καὶ οὐ παρελεύσεται 7 αἰνεῖτε τὸν κύριον ἐκ τῆς γῆς δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι 8 πῦρ χάλαζα χιών κρύσταλλος πνεῦµα καταιγίδος τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ 9 τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί ξύλα καρποφόρα καὶ πᾶσαι κέδροι 10 τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά 11 βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ γῆς 12 νεανίσκοι καὶ παρθένοι πρεσβῦται µετὰ νεωτέρων 13 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνοµα κυρίου ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνοµα αὐτοῦ µόνου ἡ ἐξοµολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ 14 καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ ὕµνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ 2 ה ל ל וּהוּ כ ל מ ל א כ יו WTT Psalm 148:1 ה ל לוּ י הּ ה ל לוּ א ת י ה וה מ ן ה שּׁ מ י ם ה ל לוּהוּ בּ מּ רוֹמ ים 3 ה ל לוּהוּ כּ ל (צ ב אוֹ) [צ ב א יו] ו ה מּ י ם א שׁ ח ק נ 5 ר מ ע ל ה שּׁ מ י ם ן ו ל א י ע ב וֹר 7 ה ל ל 4 ה ל לוּהוּ שׁ מ שׁ ו י ר ח ה ל לוּהוּ כּ ל כּוֹכ ב י א וֹר ה ל לוּהוּ שׁ מ י ה שּׁ מ י ם י ה ל לוּ א ת שׁ ם י הו ה כּ י הוּא צ וּ ה ו נ ב ר אוּ 6 ו יּ ע מ יד ם ל ע ד ל עוֹל ם וּ א ת י הו ה מ ן ה א ר ץ תּ נּ ינ ים ו כ ל תּ ה מ וֹת 8 א שׁ וּב ר ד שׁ ל ג ו ק י טוֹר רוּ ח 10 ס ע ר ה ע שׂ ה ד ב ר וֹ 9 ה ה ר ים ו כ ל גּ ב עוֹת ע ץ פּ ר י ו כ ל א ר ז ים ה ח יּ ה ו כ ל בּ ה מ ה ר מ שׂ ו צ פּוֹר כּ נ ף 11 מ ל כ י א ר ץ ו כ ל ל א מּ ים שׂ ר ים ו כ ל שׁ פ ט י א ר ץ 12 בּ חוּר ים ו ג ם בּ תוּ לוֹת ז י ה ל ל 13 ק נ ים ע ם נ ע ר ים וּ א ת שׁ ם י הו ה כּ י נ שׂ גּ ב שׁ מוֹ ל ב דּוֹ הוֹ דוֹ ע ל א ר ץ ו שׁ מ י ם 14 ו יּ ר ם ק ר ן ל ע מּוֹ תּ ה לּ ה ל כ ל ח ס יד יו ל ב נ י י שׂ ר א ל ע ם ק ר בוֹ ה ל לוּ י הּ

4 4 Colossians 3:12 Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, 13 bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. 14 And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. 15 And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. 16 Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:12 As God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, meekness, and patience. 13 Bear with one another and, if anyone has a complaint against another, forgive each other; just as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. 14 Above all, clothe yourselves with love, which binds everything together in perfect harmony. 15 And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in the one body. And be thankful. 16 Let the word of Christ dwell in you richly; teach and admonish one another in all wisdom; and with gratitude in your hearts sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Colossians 3:12 Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπηµένοι, σπλάγχνα οἰκτιρµοῦ χρηστότητα ταπεινοφροσύνην πραΰτητα µακροθυµίαν, 13 ἀνεχόµενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ µοµφήν καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑµῖν, οὕτως καὶ ὑµεῖς 14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσµος τῆς τελειότητος. 15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώµατι καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑµῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλµοῖς ὕµνοις ᾠδαῖς πνευµατικαῖς ἐν [τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν τῷ θεῷ 17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόµατι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι αὐτοῦ.

5 5 Luke 2:41 Now his parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover. 42 And when he was twelve years old, they went up according to custom. 43 And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, 44 but supposing him to be in the group they went a day's journey, but then they began to search for him among their relatives and acquaintances, 45 and when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. 46 After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. 47 And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. 48 And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress." 49 And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 50 And they did not understand the saying that he spoke to them. 51 And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. 52 And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Luke 2:41 Now every year his parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. 42 And when he was twelve years old, they went up as usual for the festival. 43 When the festival was ended and they started to return, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents did not know it. 44 Assuming that he was in the group of travelers, they went a day's journey. Then they started to look for him among their relatives and friends. 45 When they did not find him, they returned to Jerusalem to search for him. 46 After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. 47 And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. 48 When his parents saw him they were astonished; and his mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been searching for you in great anxiety." 49 He said to them, "Why were you searching for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 50 But they did not understand what he said to them. 51 Then he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. 52 And Jesus increased in wisdom and in years, and in divine and human favor. Luke 2:41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴµ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 42 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡµέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέµεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήµ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 44 νοµίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡµέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, 45 καὶ µὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴµ ἀναζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο µετὰ ἡµέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόµενον ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ τέκνον, τί ἐποίησας ἡµῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώµενοι ἐζητοῦµέν σε. 49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός µου δεῖ εἶναί µε; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆµα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51 καὶ κατέβη µετ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲθ καὶ ἦν ὑποτασσόµενος αὐτοῖς. καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήµατα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR

*Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR 1 Fifth Sunday of Easter (C) *Acts 11:1-18 Psalm 148 Revelation 21:1-6 John 13:31-35 Acts 18:1-4 N 1 Corinthians 1:10-18 N (Mark 9:34-35) NR Acts 11:1 Now the apostles and the brothers who were throughout

Διαβάστε περισσότερα

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם

ר ץ תּוֹצ יא צ מ ח הּ וּכ ג נּ ה ז רוּע יה ת צ מ יח כּ ן א ד נ י י הו ה י צ מ יח צ ד ק ה וּת ה לּ ה נ ג ד כּ ל ה גּוֹי ם 1 First Sunday after Christmas (B) or 1ChristmasB Isaiah 61:10-62:3 Psalm 148 Galatians 4:4-7 Luke 2:22-40 Isaiah 61:10 I surely rejoice in the LORD; my heart is joyful because of my God, because he has

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51

1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Second Sunday after Epiphany (B) or 2EpiphanyB 1 Samuel 3:1-10, (11-20) Psalm 139:1-6, 13-18 1 Corinthians 6:12-20 John 1:43-51 1 Samuel 3:1 Now the boy Samuel was serving the LORD under Eli. The LORD's

Διαβάστε περισσότερα

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ

Matthew Mark Luke Luke Greek Reconstruction Hebrew Reconstruction. καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ Calling and Training Disciples: "Mission of the Twelve" complex: Sending the Twelve: Commissioning 1 1 9:35 καὶ περιῆγεν 6:6b καὶ περιῆγεν [8:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν And / was going

Διαβάστε περισσότερα

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2

2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 1 Transfiguration Sunday (B) 2 Kings 2:1-12 Psalm 50:1-6 2 Corinthians 4:3-6 Mark 9:2-9 Matthew 16:24-17:8 Psalm 41:7-10 N2 2 Kings 2:1 Now when the LORD was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind,

Διαβάστε περισσότερα

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38

2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 1 Fourth Sunday of Advent (B) 2 Samuel 7:1-11, 16 Luke 1:46b-55 or Psalm 89:1-4, 19-26 Romans 16:25-27 Luke 1:26-38 2 Samuel 7:1 When the king was settled in his palace, and the LORD had given him rest

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף

ו יּ שׁ ב י ע ק ב בּ א ר ץ מ גוּר י א ב יו בּ א ר ץ כּ נ ע ן 2 א לּ ה תּ ל דוֹת י ע ק ב יוֹס ף Tenth Sunday after Pentecost (A) Genesis 37:1-4, 12-28 or Psalm 105: 1-6, 16-22, 45b // 1 Kings 19:9-18 Psalm 85:8-13 // Romans 10:5-15 Matthew 14:22-33 Genesis 37:1 Jacob lived in the land of Canaan where

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33

Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 1 Sixteenth Sunday of Pentecost (C) or Twenty Third Sunday Ordinary (C) Jeremiah 18:1-11 Psalm 139:1-6, 13-18 (or) Deuteronomy 30:15-20 Psalm 1 Philemon 1:1-1:21 Luke 14:25-33 Jeremiah 18:1 The word that

Διαβάστε περισσότερα

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39

Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 1 Pentecost (A) Acts 2:1-21 or Numbers 11:24-30 Psalm 104:24-34, 35b 1 Corinthians 12:3b-13 or Acts 2:1-21 John 20:19-23 or John 7:37-39 Acts 2:1 When the day of Pentecost arrived, they were all together

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20

Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 1 Christmas Day (B) I Isaiah 62:6-12 Psalm 97 Titus 3:4-7 Luke 2:(1-7), 8-20 Isaiah 62:6 Upon your walls, Jerusalem, I have appointed sentinels. Continually, all day and all night, they won't keep silent.

Διαβάστε περισσότερα

2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21

2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21 1 Tenth Sunday after Pentecost (B) or 10PentecostB 2 Samuel 11:1-15 Psalm 14 // 2 Kings 4:42-44 Psalm 145:10-18 Ephesians 3:14-21 John 6:1-21 2 Samuel 11:1 In the spring, when kings go off to war, David

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46

Ezekiel 34:11-16, Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46 1 Christ the King (A) or Reign of Christ (A) Ezekiel 34:11-16, 20-24 Psalm 100 // Ezekiel 34:11-16, 20-24 Psalm 95:1-7a // Ephesians 1:15-23 Matthew 25:31-46 Ezekiel 34:11 The LORD God proclaims: I myself

Διαβάστε περισσότερα

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21

Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 1 Fourth Sunday of Lent (B) or 4LentB Numbers 21:4-9 Psalm 107:1-3, 17-22 Ephesians 2:1-10 John 3:14-21 Numbers 21:4 They marched from Mount Hor on the Reed Sea road around the land of Edom. The people

Διαβάστε περισσότερα

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12

Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Twenty Second Sunday after Pentecost (A) or 22PentecostA Joshua 3:7-17 Psalm 107:1-7, 33-37 // Micah 3:5-12 Psalm 43 // 1 Thessalonians 2:9-13 Matthew 23:1-12 Joshua 3:7 The LORD said to Joshua, "Today

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46

Exodus 20:1-4, 7-9, Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 1 Eighteenth Sunday after Pentecost (A) Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20 Psalm 19 // Isaiah 5:1-7 Psalm 80:7-15 // Philippians 3:4b-14 Matthew 21:33-46 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 1 Third Sunday of Lent (B) or 3LentB Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Exodus 20:1 Then God spoke all these words: 2 I am the LORD your God who brought you out of Egypt, out of

Διαβάστε περισσότερα

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53

Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 1 Ascension Day (A) *Acts 1:1-11 Psalm 47 or Psalm 93 Ephesians 1:15-23 Luke 24:44-53 Acts 1:1 In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, 2 until the day when

Διαβάστε περισσότερα

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה

י ח ז ק יּ הוּ מ ל כ י י הוּד ה 1 Twelfth Sunday of Pentecost (C) or Nineteenth Sunday Ordinary (C) Isaiah 1:1, 10-20 Psalm 50:1-8, 22-23 (or) Genesis 15:1-6 Psalm 33:12-22 Hebrews 11:1-3, 8-16 Luke 12:32-40 Isaiah 1:1 The vision of

Διαβάστε περισσότερα

LXX w/ Logos Morphology

LXX w/ Logos Morphology א דנ י י הו ה א ת ה ה ח ל ות ל ה רא ות Deut 3:24 א ת ע ב ד א ת ג דל ו א ת י ד ה ח ז ק ה א ש ר מ י א ל ב ש מ י ם וב א רץ א ש ר י ע ש ה כ מ ע ש י ו כ ג ב ו רת Deut 9:26 ו א ת פ ל ל א ל י הו ה ו א מ ר א דנ

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2

Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 1 Third Sunday of Lent (B) Exodus 20:1-17 Psalm 19 1 Corinthians 1:18-25 John 2:13-22 Matthew 22:1-14 N Psalm 45:6-7 N2 Exodus 20:1 And God spoke all these words, saying, 2 "I am the LORD your God, who

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" 13 But others NRS

Pentecost (C) ESV. 12 And all were amazed and perplexed, saying to one another, What does this mean? 13 But others NRS 1 Pentecost (C) *Acts 2:1-21 Genesis 11:1-9 (or?) Psalm 104:24-34, 35b Romans 8:14-17 Acts 2:1-21 John 14:8-17, (25-27) Acts 2:1-4 N 1 Cinthians 12:1-13 N (Mark 1:4-8) NR Acts 2:1 When the day of Pentecost

Διαβάστε περισσότερα

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14

Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, Luke 14:1, 7-14 1 Fifteenth Sunday of Pentecost (C) (or) Twenty Second Sunday Ordinary (C) Jeremiah 2:4-13 Psalm 81:1, 10-16 (or) Sirach 10:12-18 and Proverbs 25:6-7 or Psalm 112 Hebrews 13:1-8, 15-16 Luke 14:1, 7-14

Διαβάστε περισσότερα

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20

Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62: Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 1 Third Sunday after Epiphany (B) or 3EpiphanyB Jonah 3:1-5, 10 Psalm 62:5-12 1 Corinthians 7:29-31 Mark 1:14-20 Jonah 3:1 The LORD's word came to Jonah a second time: 2 "Get up and go to Nineveh, that

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46

Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, // Leviticus 19:1-2, Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 1 Twenty first Sunday after Pentecost (A) or 21 st Sunday of Pentecost (A) Deuteronomy 34:1-12 Psalm 90:1-6, 13-17 // Leviticus 19:1-2, 15-18 Psalm 1 // 1 Thessalonians 2:1-8 Matthew 22:34-46 Deuteronomy

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8

*Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8 1 Easter (B) *Acts 10:34-43 or Isaiah 25:6-9 Psalm 118:1-2, 14-24 1 Corinthians 15:1-11 or Acts 10:34-43 John 20:1-18 or Mark 16:1-8 Acts 10:34 Peter said, "I really am learning that God doesn't show partiality

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39

Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 1 Fifth Sunday after Epiphany (B) Isaiah 40:21-31 Psalm 147:1-11, 20c 1 Corinthians 9:16-23 Mark 1:29-39 Isaiah 40:21 Don't you know? Haven't you heard? Wasn't it announced to you from the beginning? Haven't

Διαβάστε περισσότερα

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12

All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 1 All Saints Day (A) Revelation 7:9-17 Psalm 34:1-10, 22 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12 Revelation 7:9 After this I looked, and there was a great crowd that no one could number. They were from every nation,

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11

Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 1 Seventh Sunday of Easter (A) *Acts 1:6-14 Psalm 68:1-10, 32-35 1 Peter 4:12-14; 5:6-11 John 17:1-11 Acts 1:6 So when they had come together, they asked him, "Lord, will you at this time restore the kingdom

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12

Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Second Sunday of Advent (C) Isaiah 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19 Romans 15:4-13 Matthew 3:1-12 Isaiah 11:1 There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR

*Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR 1 Third Sunday Easter (C) *Acts 9:1-6, (7-20) Psalm 30 Revelation 5:11-14 John 21:1-19 Acts 3:1-10 N Mark 6:53-56 NR Acts 9:1 But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

A Prophet like unto Moshe

A Prophet like unto Moshe 5 10 15 20 25 30 35 1 Parashat Shoftim פרשת שפטים Shabbat Elul 4, 5771, September 3, 2011 MATSATI.COM / Rightly Dividing The Word of God http://www.matsati.com matsati@matsati.com A Prophet like unto Moshe

Διαβάστε περισσότερα

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26

*Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, John 17:20-26 1 Seventh Sunday of Easter (C) *Acts 16:16-34 Psalm 97 Revelation 22:12-14, 16-17, 20-21 John 17:20-26 Acts 16:16 As we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of

Διαβάστε περισσότερα

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת

ו יּ ס פ וּ בּ נ י י שׂ ר א ל ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י הו ה ו א הוּד מ ת 1 Twenty Fourth Sunday after Pentecost (A) Judges 4:1-7 Psalm 123 // Zephaniah 1:7, 12-18 Psalm 90:1-8, (9-11), 12 // 1 Thessalonians 5:1-11 Matthew 25:14-30 Judges 4:1 After Ehud had died, the Israelites

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder

If You Build It, They May Come Parable of the Tower Builder If You Build It, They May Come Parable of the Mark Vitalis Hoffman www.crossmarks.com Τίς γὰρ ἐξ ὑµῶν θέλων πύργον οἰκοδοµῆσαι οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτισµόν; doesn't first

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Texts for Scriptural Reasoning

Texts for Scriptural Reasoning Texts for Scriptural Reasoning 7. Prayer The Scriptural Reasoning Society 1 Psalm 44 1 1 For the Leader; a Psalm of the sons of Korah. Maschil. 2 O God, we have heard with our ears, our fathers have told

Διαβάστε περισσότερα

Proverbs 22:1-2, 8-9, Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2) N

Proverbs 22:1-2, 8-9, Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2) N 1 Fifteenth Sunday of Pentecost (B) (or) Twenty Third Sunday Ordinary (B) Proverbs 22:1-2, 8-9, 22-23 Psalm 125 *or* Isaiah 35:4-7a Psalm 146 James 2:1-10, (11-13), 14-17 Mark 7:24-37 Hebrews 11:1-16 (12:1-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1;

%Initialization: Layer(0):={s}; i:=0; %Iterations: While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v. i:=i+1; 1 אל ג ו ר י ת מ י ם 1 ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת ט י ו ט ה, א ב י ב 2 0 0 3 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 2 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 2 1 0 2-3 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54

I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against Teisis, Demosthenes 54 Private enmity as social status in Biblical Law SBL Chicago, Nov 19, 2012 Klaus Peter Adam / Lutheran School of Theology at Chicago I Enmity in Attic Forensic oratory as heuristic lens: Lysias 1,4, Against

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t.

Layer(0) := {s}; i := 0; While there is an edge (u,v) s.t. u Layer( i)& v Layer( k) i := i+1; R := {s}; while there is an edge (u,v) s.t. אל ג ו ר י ת מ י ם ח ו ב ר ת ה ר צ א ו ת פ ב ר ו א ר 0 0 4 שלמה מורן החוברת מכילה תקצירי הרצאות של הדס שכנאי בסמסטר חרף 6 0 0 7- ספי, בתוספת מספר הרצאות של ושלי מסמסטר חורף 0-3 0 מצורפים בסוף החוברת 3

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 Η Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 Η Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 Η Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 7 ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων και

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3

Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3 Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3 * Make Verb Cards as you were shown in class for all of the verbs listed on Black, p. 23. * Complete this table in pencil based on the table on p.18, bottom.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS

SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL Norfolk, VA Rev. Presbyter George Bessinas, Proistamenos Rev. Protopresbyter Constantine Rogakos, Associate SUNDAY BULLETIN AND WEEKLY NEWS The Circumcision of Christ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination Day One: You may use the Hebrew Bible, Septuagint, and Greek New Testament. You may not use any translation of any kind. You

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Bringing in the Harvest A Study of the Gospel: What it Is & How to Tell Others. Shavuot Beit Hallel This Booklet belongs to

Bringing in the Harvest A Study of the Gospel: What it Is & How to Tell Others. Shavuot Beit Hallel This Booklet belongs to Bringing in the Harvest A Study of the Gospel: What it Is & How to Tell Others Shavuot Beit Hallel 5775 This Booklet belongs to The Hebrew Word Group ב שׂ ר and ב שׂ ר ה (basar/b e sorah) The basic meaning

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek

Přílohy. Seznam příloh. Seznam tabulek Přílohy Seznam příloh 1/ Text vybraných částí a jeho verze (BHS, Septuaginta, Vulgata)... 3 2/ České překlady... 15 3/ Vlastní překlad a syntakticko-strukturální analýza textu... 18 4/ Stručný přehled

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

A Prophet like unto Moshe

A Prophet like unto Moshe 5 10 15 20 25 30 35 40 1 Parashat Shoftim פרשת שפטים Shabbat Elul 7, 5772, August 25, 2012 MATSATI.COM / Rightly Dividing The Word of God http://www.matsati.com matsati@matsati.com A Prophet like unto

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work

Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master. Noun: Neuter, ἔργον - D2.2 Meaning: work Noun: Masculine, Κύριος - D2.1 Meaning: Lord, Master Nominative ὁ κύριος ς Vocative (none) κύριε ε Accusative τόν κύριον ν Genitive τοῦ κυρίου υ Dative τῷ κυρίῳ ι Nominative οἱ κύριοι ι Accusative τούς

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3.

διάβολος: Look up this word in a lexicon to get its background meaning. Note how this character is identified in verse 3. Translation Notes for MATTHEW 4.1-11 1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα